Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)

150 28 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:43

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC Tên đề tài NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH BẮC KẠN Mã số: ĐH2015-TN08-05 Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN VĂN CÔNG THÁI NGUYÊN,12/ 2017 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC Tên đề tài NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH BẮC KẠN Mã số: ĐH2015-TN08-05 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Cơng THÁI NGUYÊN,12/ 2017 ii DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TS Nguyễn Văn Công – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ThS Nguyễn Thị Kim Anh – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ThS Cù Phúc Thành – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ThS Thăng Thị Hồng Nhung – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ĐƠN VỊ PHỐI HỢP Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng – Đại diện: TS Lê Anh Vũ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn – Đại diện: ThS Hà Đức Tiến iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.1.1 Khái niệm sinh kế 11 1.1.2 Các nguồn vốn sinh kế 13 1.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn vốn sinh kế hộ nông dân 20 1.1.4 Chiến lƣợc sinh kế 21 1.1.5 Mối quan hệ nguồn vốn sinh kế với chiến lƣợc sinh kế 23 1.1.6 Sinh kế bền vững 23 1.2 Phƣơng pháp tiếp cận theo nguồn vốn sinh kế nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sinh kế hộ nông dân 24 2.2 Cơ sở thực tiễn 27 2.2.1 Kinh nghiệm cải thiện nguồn vốn sinh kế số nƣớc giới 27 2.2.2 Kinh nghiệm cải thiện nguồn vốn sinh kế Việt Nam 30 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cải thiện nâng cao hiệu nguồn vốn sinh kế cho hộ nông dân 32 CHƢƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 33 2.1 Đặc điểm tự nhiên nguồn tài nguyên 33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 2.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội 35 2.2.1 Dân số, lao động xã hội 35 2.2.2 Kết cấu hạ tầng sở 37 2.2.3 Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội 39 2.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 41 2.3.1 Thuận lợi 41 2.3.2 Khó khăn 43 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN VỐN SINH KẾ VÀ KẾT QUẢ SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở BẮC KẠN 45 3.1 Các nguồn vốn sinh kế hộ nông dân 45 iv 3.1.1 Nguồn vốn tự nhiên 45 3.1.2 Nguồn vốn ngƣời 47 3.1.3 Nguồn vốn tài 52 3.1.4 Nguồn vốn vật chất 55 3.1.5 Nguồn vốn xã hội 59 3.2 Các hoạt động sinh kế hộ nông dân Bắc Kạn 65 3.3 Kết sinh kế hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn 69 3.3.1 Chi phí sản xuất kinh doanh hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 69 3.3.1.1 Chi phí sản xuất bình qn hộ nơng dân Bắc Kạn/ năm 69 3.3.1.2 Chi phí sản xuất bình quân/ đất/ năm hộ nông dân Bắc Kạn 70 3.3.2 Thu nhập nguồn thu nhập hộ nông dân Bắc Kạn 72 3.3.3 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm hộ nông dân 76 3.4 Những vấn đề đặt Bắc Kạn 77 CHƢƠNG QUAN ĐIỂM GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH BẮC KẠN 92 4.1 Quan điểm định hƣớng PT sinh kế bền vững kinh tế hộ nông dân Bắc Kạn 92 4.2 Các giải pháp 94 4.2.1 Giải pháp chung 94 4.2.2 Giải pháp cụ thể nâng cao nguồn vốn sinh kế cho hộ nông dân 99 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 115 v MỤC LỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 01: Danh sách xã số hộ điều tra Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn 34 Bảng 2.2 Phân bố dân cƣ tỉnh Bắc Kạn 2015 35 Bảng 3.1 Quy mơ đất đai bình qn hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 45 Bảng 3.2 Bình quân nhân lao động hộ nông dân Bắc Kạn 47 Bảng 3.3: Độ tuổi lao động vùng nghiên cứu 48 Bảng 3.4: Kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực hộ nôngdân Bắc Kạn 49 Bảng 3.5 Năng suất lao động xã hội TNBQ/ ngƣời/ năm 51 Bảng 3.6 Tỷ lệ đánh giá dịch vụ điện hộ nông dân Kắc Kạn 58 Bảng 3.7 Hỗ trợ quyền khuyến nông 60 Bảng 3.8 Tiếp cận dịch vụ xã hội hộ nông dân Bắc Kạn 60 Bảng 3.9 Hỗ trợ tổ chức đoàn thể địa phƣơng 63 Bảng 3.10 Tỷ lệ hoạt động sinh kế hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 68 Bảng 3.11 Tổng chi phí bình qn/ hộ nơng dân điều tra tỉnh Bắc Kạn 69 Bảng 3.12 Chi phí / đất hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 71 Bảng 3.13 Tổng thu nhập ròng bình quân/ hộ điều tra Bắc Kạn 73 vi MỤC LỤC CÁC HÌNH Trang Sơ đồ 1.1: Khung sinh kế bền vững 25 Hình 2.1 Cơ cấu thành phần dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2015 36 Hình 2.2 Tăng trƣởng tổng sản phẩm ngành tỉnh Bắc Kạn 1997- 2015 39 Hình 2.3 Giá trị sản xuất nơng, lâm, thủy sản Bắc Kạn qua năm 40 Hình 2.4 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản Bắc Kạn 40 Hình 2.5: Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành nơng nghiệp Bắc Kạn 41 Hình 3.1 Đánh giá hệ thống giao thông hộ nơng dân Bắc Kạn 57 Hình 3.2 Mức độ sẵn lòng đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng 58 Hình 3.3 Tỷ lệ sản phẩm hộ nơng dân Bắc Kạn bán theo hợp đồng liên kết với doanh nghiệp 63 Hình 3.4 Diện tích số trồng hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 66 Hình 3.5 Năng suất số trồng hộ nơng dân Bắc Kạn 66 Hình 3.6 Sản lƣợng số trồng hộ nơng dân Bắc Kạn 67 Hình 3.7 Thực trạng phát triển số vật nuôi hộ nông dân Bắc Kạn 67 Hình 3.8 Cơ cấu chi phí sản xuất hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 70 Hình 3.9 Chi phí sản xuất bình qn/ 1ha đất hộ nơng dân Bắc Kạn 71 Hình 3.10 Cơ cấu thu nhập ròng bình qn hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 72 Hình 3.11 Thu nhập ròng bình qn hộ nơng dân phân theo nhóm hộ 74 Hình 3.12 Thu nhập ròng bình qn/ đất hộ nơng dân Bắc Kạn 75 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3PAD : Dự án quan hệ đối tác ngƣời nghèo phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn DFID : Bộ Phát triển Quốc tế Anh FAO : Tổ chức Nông lƣơng thực giới GRDP : Tổng sản phẩm HTX : Hợp tác xã IFAD : Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế KHKT : Khoa học kỹ thuật NXB : Nhà xuất QL : Quốc lộ SKBV : Sinh kế bền vững SXKD : Sản xuất kinh doanh TNBQ : Thu nhập bình quân UBND : Ủy ban nhân dân WB : Ngân hàng giới XKLĐ : Xuất lao động viii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sinh kế hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn - Mã số: ĐH2015-TN08-05 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Cơng - Tổ chức chủ trì: Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - ĐHTN - Thời gian thực hiện: từ 9/2015 đến 9/2017 Mục tiêu - Nghiên cứu vấn lý luận thực tiễn liên quan đến sinh kế hộ nơng dân, nhóm nguồn lực, tiếp cận nguồn lực chiến lƣợc sinh kế; - Xác định nhân tố thuận lợi cản trở hộ nông dân tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh tế giảm nghèo địa bàn tỉnh Bắc Kạn; - Đề xuất giải pháp, khuyến nghị sách để hộ nơng dân tiếp cận tốt hơn, sử dụng có hiệu nguồn lực sinh kế địa phƣơng Tính sáng tạo Đề tài làm rõ lý luận vấn đề sinh kế hộ nơng q trình phát triển Luận giải khả giới hạn kinh tế hộ nơng dân phát triển kinh tế Trên góc độ sinh kế, đề tài chế tác động nguồn lực sinh kế ảnh hƣởng đến hoạt động sinh kế, hoạt động sinh kế ảnh hƣởng đến kết sinh kế Về thực tiễn, đề tài địa bàn tỉnh Bắc Kạn tình trạng nghèo có ngun nhân địa bàn sinh sống khơng thuận lợi, tập quán nhiều vùng lạc hậu, lực kiến thức hộ nơng dân yếu cản trở họ việc tiếp cận, sử dụng nguồn vốn sinh sinh kế Đề tài rằng, sách hỗ trợ tổ chức hộ nông dân Bắc Kạn theo hình thức giúp ix đỡ từ bên ngồi Từ đề tài cho điểm tựa để kinh tế hộ nơng dân phát huy sức mạnh là: 1) Nhà nƣớc phải có chế sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, đầu tƣ phát triển hạ tầng phù hợp với điều kiện đặc thù địa bàn vùng, miền; 2) hộ nơng dân phải nhận thức rõ sách nhằm giúp cho hộ thấy đƣợc vai trò họ q trình sử dụng, cải thiện có hiệu nguồn lực, kể nguồn lực sẵn có nguồn lực đƣợc hỗ trợ từ bên để chủ động biến nguồn lực thành kết sinh kế theo hƣớng bền vững Kết nghiên cứu Đề tài đã phân tích, làm rõ tranh tổng thể phát triển loại hình kinh tế hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn Làm rõ khó khăn, trở ngại phát triển kinh tế hộ nơng dân Bắc Kạn thiếu tính bền vững, trở ngại nhận thức, phong tục tập quán; nguồn lực; thị trƣờng đầu vào, đầu ra; chế sách, Đề tài thực trạng phân bố không đồng nguồn vốn có tác động đến hoạt động sinh kế hộ Mỗi hộ có trung bình 0,558 đất canh tác nông nghiệp 2,497 ha/hộ.đất lâm nghiệp nhiên việc phân bổ đất rừng đất trồng trọt nhóm hộ, huyện có chênh lệch Quan hệ cộng đồng, dòng họ hộ nông dân tốt, giúp cho họ nhận đƣợc hỗ trợ lẫn phát triển sản xuất Tuy nhiên hội tiếp cận hộ với dịch vụ xã hội yếu Việc hỗ trợ tổ chức xã hội tập trung vào thông tin kỹ thuật vay vốn Nguồn lực vật chất nhiều hộ gặp nhiều khó khăn giao thơng tình trạng thiếu điện cho sản xuất, đời sống Tích lũy tài hộ nơng dân hạn chế thu nhập thấp Nhiều hộ đƣợc tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng nhƣng nguồn vốn thấp, rào cản trình vƣơn lên nghèo Các hoạt động sinh kế hộ nông dân chủ yếu trồng trọt kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm Trên sở đó, đề tài cho để giúp kinh tế hộ nông dân phát triển đƣợc bền vững, tỉnh cần có sách thích hợp hỗ trợ để tạo mơi trƣờng thuận lợi cho hộ gia đình thực sinh kế, tăng cƣờng nguồn lực sinh kế cho 121 Phụ lục Cơ cấu thu nhập ròng hộ nơng dân năm 2015 tỉnh Bắc Kạn Đvt: 1000đ/người/năm Chỉ tiêu TT ĐVT Điều tra 2016 Số lƣợng Cơ cấu (%) Số hộ điều tra Hộ 400 100 Số nhân Ngƣời 1.685 100 Thu nhập bình quân nhân khẩu/năm 1.000đ 22.884 100 Thu nhập bình quân nhân khẩu/tháng 1.000đ 1.907 100 - Thu nhập từ trồng trọt 1.000đ 334,5 17,54 - Thu nhập từ chăn nuôi 1.000đ 276,5 14,50 - Thu nhập từ hoạt động khác 1.000đ 1.296 67,96 (Nguồn: Số liệu điều tra tính tốn nhóm nghiên cứu năm 2016) Phụ lục 10 Thu nhập bình quân lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2016 Đvt: 1000đ/người/tháng Năm 2010 Khu vực kinh tế Điều tra Năm 2014 sơ 2016 Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu (1000đ) (%) (1000đ) (%) (1000đ) (%) Thu nhập bình quân 842 100,00 1.608 100,00 1.907 100,00 Tiền lƣơng, tiền công 236 28,03 447 27,80 537 28,15 402 47,74 525 32,65 611 32,04 93 11,05 336 20,90 388 20,35 111 13,18 300 18,66 371 19,46 Nông, lâm nghiệp thủy sản Phi nông, lâm nghiệp thủy sản Thu từ nguồn khác (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn - Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2015 số liệu điều tra nhóm nghiên cứu năm 2016) 122 Phụ lục 11 Một số số cách tính nghiên cứu [34] Năng suất lao động xã hội tiêu phản ánh hiệu suất làm việc lao động, thƣờng đo tổng sản phẩm nƣớc tính bình qn lao động thời kỳ tham chiếu, thƣờng năm lịch Cơng thức tính: Năng suất lao động xã hội (VND/lao động) = {(Tổng sản phẩm nƣớc (GDP)/( Tổng số ngƣời làm việc bình quân) Lượng tăng giảm tuyệt đối tiêu biểu thay đổi giá trị tuyệt đối tƣợng hai thời kỳ hai thời điểm nghiên cứu Công thức: i = Xi - X i-1; ’i = Xi – X(1); Trong X(1) kỳ đƣợc chọn làm gốc Số tuyệt đối trung bình: cơng thức:  X i – X ( 1) '  n 1 n 1 Tốc độ phát triển: tiêu biểu biến động tƣợng xét ti  mặt tỷ lệ (lần, %) công thức: X Xi ti  i X (1) X i 1 Tốc độ phát triển trung bình: cơng thức: t  n 1 Xn X (1) Tốc độ tăng giảm: tiêu biểu số tăng lên hay giảm xuống mặt tỷ lệ tƣợng nghiên cứu Công thức:  X i – X (1) X i – X i 1  X (1) X i 1 Tốc độ tăng giảm trung bình: cơng thức: a  t  $ Dự báo lượng tăng giảm tuyệt đối: công thức: y n L  yn  L. Trong đó: $ y n L : Giá trị thời điểm dự đoán yn: Giá trị thực tế thời điểm n  : Lƣợng tăng giảm tuyệt đối trung bình L: Tầm xa dự đốn (số năm dự đốn) 123 Phụ lục 12 PHIẾU ĐIỀU TRA KINH TẾ HỘ I Thông tin chung hộ Thôn/Bản ……….…… Xã/ Thị trấn ……… Huyện/Thị: ……… …………… Tỉnh …… Họ tên chủ hộ: ……… …………… Tuổi: … … Giới tính: (nam / nữ) 2- Trình độ văn hố chủ hộ: … / … - Trình độ nghề nghiệp … Thành phần dân tộc chủ hộ (đánh dấu x vào ô tƣơng ứng): Kinh … Tày … Nùng … Dao … H‟Mơng … Sán chí … Hoa … DT khác … Tình hình nhân lao động hộ 4.1 Tổng số nhân khẩu:… ngƣời; Trong đó, nam: … ngƣời; nữ: … ngƣời 4.2 Số ngƣời từ 15 đến 60 tuổi: ngƣời;Trong đó, nam: ngƣời; nữ: … ngƣời 4.3 Số lao động đƣợc đào tạo bồi dƣỡng qua chƣơng trình:… ngƣời; Trong đó, nam: … ngƣời; nữ: … ngƣời Danh sách thành viên gia đình: Họ tên Quan Giới Tình Trình Trình Lĩnh Có tham gia hệ tính trạng độ độ vực tập huấn với văn chun làm nơng, lâm chủ nhân hóa mơn việc năm hộ (lớp) gần không 124 Phân loại hộ: 6.1 Phân loại hộ theo ngành nghề - Hộ nông … - Hộ kiêm nghề … - Hộ phi nông nghiệp (dịch vụ) … - Hộ khơng hoạt động kinh tế … - Hộ có thành viên đƣợc hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên thuộc đối tƣợng sách XH (ngƣời già dơn, ngƣời tàn tật, trẻ mô côi, chất độc màu da cam ) … - Hộ khác:… 6.2 Phân loại hộ theo thu nhập * Năm 2015 gia đình ơng (bà) thuộc hộ: - Hộ không nghèo: … Hộ cận nghèo: … Hộ nghèo: … (Nếu hộ nghèo cận nghèo theo theo tiêu chí nghèo nào) + Đa chiều (2016-2020) … + Đơn chiều (1010-2015) … * Năm 2014 gia đình ơng (bà) thuộc hộ: - Hộ khơng nghèo: … Hộ cận nghèo: … Hộ nghèo: … * Năm 2013 gia đình ơng (bà) thuộc hộ: - Hộ khơng nghèo: … Hộ cận nghèo: … Hộ nghèo: … II Nguồn lực điều kiện sinh hoạt hộ gia đình Những tài sản chủ yếu hộ * Nhà tài sản phục vụ sinh hoạt TT Tên Tài sản ĐVT Diện tích nhà m2 Xe máy Xe đạp Ơ tơ Radio Số lƣợng Giá trị lúc ƣớc giá trị mua lại (1000đ) (1000đ) Ghi 125 Ti vi Tủ lạnh Điện thoại * Tài sản phục vụ sản xuất hộ STT Tên Tài sản ĐVT Máy kéo Máy cày Máy bơm Máy xay xát Máy tuốt lúa Diện tích chuồng trại m2 Trâu bò cày kéo Trâu bò sinh sản Lợn nái 10 Tài sản khác Số Giá trị ƣớc giá Ghi lƣợng lúc mua trị lại (1000đ) (1000đ) Thực trạng đất đai hộ sử dụng năm 2015 STT Loại đất Tổng diện tích đất DT thổ cƣ DT vƣờn tạp DT đất nơng nghiệp Diện tích Tình trạng Diện tích đƣợc (m2) sử dụng cấp sổ đỏ (m2) Ghi 126 a DT lâu năm b DT năm - Lúa nƣớc - Lúa nƣơng - Ngô - Khoa1 - Đậu đỗ loại - Rau loại - Rong giềng - Cây khác DT Cây lâu năm DT Lâm nghiệp - DT rừng trồng - DT rừng tự nhiên - DT ao, hồ Vốn sản xuất hộ năm 2015 Tiền vốn tự có hộ :… đồng; Tiền vốn vay hộ :… đồng; Trong đó: Vay ngân hàng, quỹ tín dụng :… đồng; Vay từ nguồn khác :… đồng; Chi phí sản xuất hộ 4.1 Chi phí sản xuất trồng trọt năm (ĐVT 1.000 đồng) Chi phí Giống Phân bón - Phân chuồng - Đạm - Lân Cây 127 - Kaly - NPK Thuốc trừ sâu Thuốc diệt cỏ 5.Thuỷ lợi phí Thuê lao động - Làm đất - Vận chuyển - Tuốt - Bảo vệ ruộng Chi khác 4.2 Chi phí sản xuất chăn nuôi năm (ĐVT 1.000 đồng) Khoản mục Lợn Gà Gia cầm khác Giống Thức ăn tinh - Gạo Kg - Ngô Kg - Cám - Khoai, sắn (Kg) - Cám tổng hợp (Kg) Thức ăn xanh Chi tiền (điện, nƣớc…) Thuê lao động Chi khác Trâu Bò Ngựa Dê cá CN khác 128 4.3 Chi cho hoạt động lâm nghiệp: đ Loại chi: ……………………………………………………………………… 4.4 Chi cho hoạt động phi nông nghiệp: đ Loại chi: ………………………………………………………………… Tình hình thu sản xuất hộ 5.1 Tình hình thu sản xuất trồng trọt TT Cây trồng Diện Sản tích lƣợng (m2 Cây lƣơng thực Lúa nƣơng Lúa nƣớc Ngơ Cây khác Nhóm rau Cây ngắn ngày Cây đậu đỗ Dong giềng Thuốc Mía Cây khác Cây lâu năm Cây chè Cây Hồng Cam, quýt Cây ăn Cây ĂQ khác (tạ) Giá BQ Thành tiền (1000) Lƣợng Giá Thành bán bán tiền (1000) (1000) (1000) (kg) 129 Hoa, cảnh Cây khác Thu từ sản phẩm phụ trồng trọt (1.000 đ) Thu từ hoạt động dịch vụ TT (1.000 đ) 5.2 Tình hình thu sản xuất chăn ni Vật nuôi Số Tổng Giá Thành tiền Lƣợng Giá Thành tiền trọng BQ (1000) bán bán (1000đ) (kg) (1000) lƣợng (1000) (kg) Trâu, Bò Ngựa Dê Lợn Gà Gia cầm khác Dê Cá CN khác Thu sản phẩm phẩm phụ (1.000 đ) Thu từ dich vụ (1.000 đ) 130 5.3 Thu từ hoạt động lâm nghiệp: Củi .đ; Gỗ đ Lâm sản khác .đ; Dịch vụ lâm nghiệp khác đ Thu từ nguồn khác -Thu từ dịch vụ (bán hàng, vận chuyển): đ -Thu từ làm nghề: đ -Thu từ làm thuê: đ -Tiền lƣơng: đ -Thu từ ngƣời thân gửi về: đ -Thu từ trợ cấp: đ -Thu khác (hiếu, hỷ…): đ V Tình hình chi tiêu hộ Tổng chi: ……………………………….………………………………… đồng Trong đó: - Chi cho sản xuất nông, lâm nghiệp ………… ……… …………đ - Chi cho sản xuất phi nông, lâm nghiệp ……………………….… ………… đ - Chi mua lƣơng, thực phẩm, quần áo, chăn màn: ………………… ….…… đ - Chi học tập: ………………….…………….…………………… … … … đ - Chi y tế khám chữa bệnh: ………………….…………………… … ….… đ - Chi sửa nhà, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt: ……………….…… …… đ - Chi khác (VIệc hiếu, hỷ, đóng góp địa phƣơng,: ……….……………….… đ VI Đời sống hộ Trẻ em từ tuổi đƣợc học………………tuổi Số làm việc trung bình ngƣời/ tuần thành viên từ 15 tuổi trở lên….…giờ Số nhân tham gia bảo hiểm y tế: ……… … ngƣời Trong năm có thành viên khám chữa bệnh sở y tế? …… ngƣời Gia đình có tham gia bảo hiểm y tế khơng: Có … Khơng … Gia đình đƣợc hƣởng chế độ sách ƣu đãi khơng? Có … Khơng … Gia đình sử dụng phƣơng tiện nghe nhìn nào? ti vi … đài … sách báo… khác… Gia đình có đƣợc sử dụng nƣớc nơng thơn? Có … Hộ gia đình có sử dụng nhà vệ sinh tự hoại? Có … 10 Nguồn thắp sáng gia đình? Điện lƣới … không … Không … Điện nƣớc GĐ … Dầu… 131 11 Cách xử lý rác thải hộ: Đƣợc xử lý khoa học … Tự nhiên … 12 Gia đình có sử dụng điện thoại khơng? khơng … Có … từ năm: 13 Gia đinh có sử dụng internet khơng? Khơng … Có … từ năm …………… 14 Trong năm gia đình có vay vốn? Khơng … Có … Nếu có nguồn vay từ nguồn nào? Số tiền đ, Năm vay …… Thời hạn vay … năm, lãi suất …… %/năm, mục đích vay 15 Trong năm gia đình có phải trả nợ vốn vay vốn? Khơng … Có … Nếu có Số tiền trả đ, lại đ; năm vay …… lãi suất … %/năm 16 Gia đình có tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp khơng (nếu có ghi rõ ngành nghể, tổ chức, công ty, thời gian tham gia) 17 Gia đình có tham gia vào HTX, hiệp hội, nhóm sở thích sản xuất, kinh doanh khơng (nếu có ghi rõ ngành nghể, hiệp hội, thời gian tham gia) 18 Gia đình có tham gia loại hình bảo hiểm khơng? (nếu có ghi rõ loại hình, hình thức, thời gian tham gia) ……………… 132 VII Khả tiếp cận thị trƣờng - Phƣơng tiện vận chuyển hàng hóa chủ yếu (ơ tơ, xe máy, vật kéo): - Khoảng cách từ nhà đến nơi trao đổi hàng hóa thƣờng xuyên km - Phƣơng thức bán hàng hóa chủ yếu + Bán buôn cho tƣ thƣơng ………… đồng; loại hàng bán + Bán lẻ chợ đồng; loại hàng bán + Bán lẻ vƣờn (nhà) đồng; loại hàng bán + Bán cho nhà máy đến mua đồng; loại hàng bán VIII Tình hình thuỷ lợi sử dụng hệ thống thuỷ lợi hộ Gia đình có đƣợc sử dụng hệ thống thuỷ lợi nhà nƣớc? Có … khơng … Nếu có: hệ thống thuỷ lợi phục vụ tốt chƣa? Rất tốt … Tốt … chƣa tốt … Bao nhiêu diện tích gia đình đƣợc sử dụng thuỷ lợi? DT m2 = …… % IX Những đánh giá hạ tầng sở nơi hộ cƣ trú sản xuất 1-Đƣờng nối từ thôn tới trung tâm huyện: Tốt … bình thƣờng … xấu … 2-đƣờng nội thơn Tốt … bình thƣờng … xấu … 3-đƣờng liên thơn Tốt … bình thƣờng … xấu … 4- cung cấp điện đáp ứng đủ … không đủ … … 5-xây dựng đƣờng giao thông: Không sẵn sàng … ; sẵn sàng … ; góp cơng … 6-xây dựng trƣờng học Không sẵn sàng … ; sẵn sàng … ; góp cơng … 7-xây dựng trạm y tế Không sẵn sàng … ; sẵn sàng … ; góp cơng … 8-xây dựng đƣờng điện Khơng sẵn sàng … ; sẵn sàng … ; góp cơng … 9-xây dựng hệ thống nƣớc Không sẵn sàng … ; sẵn sàng … ; góp cơng … 10- Ơng (bà) cho biết điện gia đình sử dụng nhƣ - Đáp ứng đủ thời gian công suất … - Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt … - Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất … 133 - Rất … - Giá điện cao … - Về dịch vụ điện, Ông (bà) có: Hài lòng … Khơng hài lòng … X Những đánh giá nguồn vốn xã hội 1-Hộ có nhận đƣợc thơng tin từ quyền xã khơng: có … khơng … Nếu có thơng tin sau - thơng tin sách … -thơng tin sản xuất… -Thơng tin văn hóa, đời sống … -Thơng tin thị trƣờng … … -Thông tin khuyến nông có thơng tin thƣờng ơng (bà) thƣờng trao đổi với - trao đổi với gia thành viên gia đình … - trao đổi với hàng xóm … - trao đổi họ hàng … - trao đổi với ngƣời làng xã … - trao đổi với ngƣời khác … 3-Hộ tiếp cận đƣợc dịch vụ xã hội sau -Trƣờng học … -Thông tin văn hóa … -Trạm y tế … -Chợ … - Khác … 4-Hộ nhận đƣợc hỗ trợ sau -Kỹ thuật sản xuất … tổ chức -Vay vốn … tổ chức -Dạy nghề … tổ chức -Tiếp cận thị trƣờng … tổ chức - Hỗ trợ khác … (cụ thể liệt kêcủa tổ chức ) 134 XI Những thông tin khác hộ gia đình Những khó khăn hộ gia đình gì? (nêu tối đa khó khăn theo thứ tự quan trọng, với khó khăn quan trọng 1) Khó khăn hộ gia đình Xếp thứ tự Thiếu đất sản xuất Thiếu vốn sản xuất Thiếu thông tin kiến thức làm ăn Có ốm đau thƣờng xuyên, có ngƣời tàn tật Có nhiều ngƣời ăn theo Có ngƣời mắc tệ nạn xã hội Gặp rủi ro thiên tai Thiếu phƣơng tiện sản xuất Thiếu lao động 10.Có lao động nhƣng khơng có việc làm 11 Khơng biết cách làm ăn 12 Khơng có nơi tiêu thụ sản phẩm 13 Giá bán thấp 14 Giá giống, phân bón cao 15 Chủ hộ thêm ý kiến Trong năm tới nguồn thu nhập gia đình từ nguồn (chỉ đánh dấu vào ơ) Lựa chọn Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp Thu từ kết hợp nông, lâm nghiệp nghề phụ 3.Thu từ làm thuê Thu từ hoạt động kinh doanh thƣơng mại 135 Thu từ việc ngƣời thân làm xa gửi Thu từ nguồn khác (ghi rõ nguồn khác) Để cải thiện đời sống gia đình cần trợ giúp gì? (nêu tối đa khó khăn theo thứ tự quan trọng, với khó khăn quan trọng đánh số 1) Nhu cầu hỗ trợ hộ gia đình Lựa chọn Vay vốn ƣu đãi Cấp đất 3.Hỗ trợ phƣơng tiện sản xuất Hỗ trợ tạo việc làm địa phƣơng Hỗ trợ giáo dục (miễn giảm học phí) Hỗ trợ y tế (khám chữa bệnh miễn phí) Hỗ trợ nhà (xây mới, sửa chữa nhà ở) Đào tạo ngề giới thiệu việc làm Hƣớng dẫn thông tin, hỗ trợ việc làm 10 Tập huấn kiến thức kinh nghiệm làm ăn 11 Chủ hộ thêm ý kiến Ngày ……… tháng … … năm …….…… Ngƣời điều tra Xác nhận trƣởng thôn (bản) Đại diện hộ gia đình ... TÍCH CÁC NGUỒN VỐN SINH KẾ VÀ KẾT QUẢ SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở BẮC KẠN 45 3.1 Các nguồn vốn sinh kế hộ nông dân 45 iv 3.1.1 Nguồn vốn tự nhiên 45 3.1.2 Nguồn vốn ngƣời... ĐIỂM GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH BẮC KẠN 92 4.1 Quan điểm định hƣớng PT sinh kế bền vững kinh tế hộ nông dân Bắc Kạn 92 4.2 Các giải pháp... cứu nguồn vốn sinh kế hộ nông dân đƣợc đặt mối quan hệ với yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn vốn sinh kế giải pháp cải thiện nguồn vốn sinh kế cho hộ nông dân địa bàn tỉnh Bắc Kạn Đối tƣợng điều tra hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH), Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay