Com mau hop dong giao nhan thau lap luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CƠNG TRÌNH Số: [SO HD]/HĐLCKTKT Căn Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 Hội đồng Nhà nước Căn Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Căn Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 Chính phủ việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng Căn vào biên xác nhận kết đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có) Căn [YEU CAU HAI BEN] Hơm nay, ngày [NGAY THANG NAM] [DIA DIEM] gồm có: BÊN CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay) Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký Trong hợp đồng gọi tắt bên A BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay) Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký Trong hợp đồng gọi tắt bên B Hai bên thống ký hợp đồng với điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc Bên A giao cho Bên B lập: LCKTKT cơng trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] phải qn triệt số liệu kết khảo sát địa điểm xây dựng cơng trình Nội dung luận chứng phải thể đầy đủ quy định pháp luật Bên B phải đảm bảo viết LCKTKT cho cơng trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Bên A chấp nhận cấp Bên A đồng ý xét duyệt Điều 2: Thời hạn lập LCKTKT Bên B đảm bảo hoàn thành luận chứng kinh tế - kỹ thuật cơng trình [SO THANG] tháng giao cho Bên A ngày [NGAY THANG NAM] Điều 3: Giá trị hợp đồng Bên A trả cho Bên B sau LCKTKT cơng trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] thẩm tra, xét duyệt công nhận Tổng cộng là: [SO TIEN] đồng Điều 4: Phương thức toán Bên A toán cho Bên B theo phương thức: [TRA TOAN BO HAY TUNG DOT BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN] Điều 5: Trách nhiệm Bên A Cung cấp đầy đủ kết khảo sát địa điểm xây dựng cơng trình Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng cơng trình cho Bên B Sẵn sàng cung cấp thơng tin, số liệu có Bên B yêu cầu Thanh toán đủ số lượng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B Điều 6: Trách nhiệm Bên B Việt đầy đủ nội dung, yêu cầu quy hoạch, kế hoạch mục tiêu xây dựng cơng trình mà Bên A đặt Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi viết lại Bên B phải thực cấp xét duyệt chấp nhận Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, thời hạn Điều 7: Điều khoản thi hành Hợp đồng có giá trị từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM] Hai bên cam kết thực điều khoản hợp đồng Bên vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật HĐKT Trong trình thực có vướng mắc hai bên chủ động thương lượng giải Hợp đồng lập thành [SO BAN] có giá trị bên giữ [SO BAN] ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ Ký tên, đóng dấu ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ Ký tên, đóng dấu ... - kỹ thuật cơng trình [SO THANG] tháng giao cho Bên A ngày [NGAY THANG NAM] Điều 3: Giá trị hợp đồng Bên A trả cho Bên B sau LCKTKT cơng trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] thẩm tra, xét duyệt công... phải đảm bảo viết LCKTKT cho cơng trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Bên A chấp nhận cấp Bên A đồng ý xét duyệt Điều 2: Thời hạn lập LCKTKT Bên B đảm bảo hoàn thành luận chứng kinh tế - kỹ thuật cơng...Bên A giao cho Bên B lập: LCKTKT cơng trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] phải qn triệt số liệu kết khảo sát địa điểm xây dựng cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau hop dong giao nhan thau lap luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh, Com mau hop dong giao nhan thau lap luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay