Hệ thống thủy vân số và ứng dụng thủy vân số trong bảo vệ bản quyền ảnh số

75 28 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN THỊ TÚ UYÊN HỆ THỐNG THỦY VÂN SỐ ỨNG DỤNG THỦY VÂN SỐ TRONG BẢO VỆ BẢN QUYỀN ẢNH SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội, 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN THỊ TÚ UYÊN HỆ THỐNG THỦY VÂN SỐ ỨNG DỤNG THỦY VÂN SỐ TRONG BẢO VỆ BẢN QUYỀN ẢNH SỐ Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Truyền liệu mạng máy tính số : LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐẠI THỌ Hà Nội, 2017 MỤC LỤC Chƣơng TỔNG QUAN VỀ THỦY VÂN SỐ .4 1.1.KHÁI NIỆM THỦY VÂN SỐ 1.2.PHÂN LOẠI THỦY VÂN 1.2.1.Phân loại thủy vân theo miền nhúng: 1.2.2.Phân loại theo đối tƣợng đƣợc nhúng thủy vân : .5 1.2.3.Phân loại thủy vân theo cảm nhận ngƣời 1.3 MƠ HÌNH THỦY VÂN SỐ 1.3.1 Tạo thủy vân số 1.3.2 Quy trình nhúng thủy vân 1.3.3.Trích xuất tìm kiếm thủy vân 1.4.CÁC HƢỚNG ỨNG DỤNG CỦA THỦY VÂN .10 1.5.ĐẶC TÍNH CỦA THỦY VÂN 12 1.6 YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƢƠNG PHÁP THỦY VÂN 15 Chƣơng KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ .18 2.1 HƢỚNG TIẾP CẬN THEO MIỀN KHÔNG GIAN ẢNH 18 2.1.1 Thuật toán SW .19 2.1.2 Thuật toán WU-LEE 21 2.1.3.Thuật toán LBS 25 2.1.4.Thuật toán PCT .29 2.2 HƢỚNG TIẾP CẬN THEO MIỀN TẦN SỐ .35 2.2.1 Biến đổi cosin rời rạc (DCT) 36 2.2.2.Biến đổi Fourier rời rạc .45 2.2.3.Thuật toán thủy vân dựa miền DWT 54 Chƣơng CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 61 3.1 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 61 3.2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .61 3.2.1 Mô tả chức hệ thống .61 3.2.2 Ứng dụng chƣơng trình 61 3.2.3 Hƣớng dẫn sử dụng 61 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT SW Ý NGHĨA Thuật toán thủy vân đơn giản (Simple Watermarking) WU-LEE Thuật toán thủy vân đặt theo tên hai tác giả M.Y.Wu J.H.LEE PCT Thuật toán thủy vân đặt theo tên tác giả : Hsiang – Kuang Pan, Yu- Yuan Chen Yu- chee Treng LSB Least Significant Bit DCT Biến đổi Cosine rời rạc (Discrete Cosine Transform) DWT Biến đổi sóng rời rạc (Discrete Wavelet Transform) DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 : đồ phân loại hệ thống thủy vân Hình 1.2 : Quy trình nhúng thủy vân Hình 1.3: Quy trình trích xuất tìm kiếm thủy vân Hình 2.1 : Minh họa thuật tốn SW: nhúng bit vào khối ảnh B Hình 2.2 : Minh họa chọn điểm ảnh giấu tin vào khối ảnh màu Hình 2.3: Minh họa thuật tốn WU_LEE nhúng đoạn bit O1 Hình 2.4 : Ví dụ bảng hệ số DCT Hình 2.5: Phân chia miền tần số thấp giữa, cao phép biến đổi DCT Hình 2.6: Quy trình nhúng tách thủy vân theo kỹ thuật thủy vân miền DCT Hình 2.7: Ảnh gốc Lena.bmp b Ảnh biên độ c Phổ pha Hình 2.8: miền vành đai dải tần Hình 2.9: Miền vành đai chia thành đƣờng tròn đồng tâm chia góc Hình 2.10 : Dải tần số trung bình đƣợcchia thành cung đồng tâm Hình 2.11: Biến đổi Wavelet cấu trúc dải thơng Hình 2.12: a Thủy vân gốc, b thủy vân tách đƣợc từ khối, c Thủy vân kết hợp Hình 2.13: Dải thơng LL2 đƣợc chia thành khối nhỏ Hình 2.14: a Ảnh gốc b ảnh thủy vân với Q= 35 Hình 3.1: Giao diện phần mềm thử nghiệm Hình 3.2: Giao diện thủy vân phƣơng pháp LSB Hình 3.3: Kết trích xuất chƣa sử dụng cơng nhiễu Hình 3.4: Kết trích xuất sử dụng cơng nhiễu Hình 3.5: Giao diện thủy vân phƣơng pháp DCT Hình 3.6: Kết trích xuất chƣa sử dụng cơng nhiễu Hình 3.7: Kết trích xuất sử dụng cơng nhiễu Hình 3.8: Kết trích xuất chƣa sử dụng cơng nhiễu Hình 3.9: Kết trích xuất sử dụng công nhiễu MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ mạng máy tính tốc độ cao, đặc biệt Internet, phƣơng tiện kỹ thuật số nhƣ phƣơng tiện lƣu trữ, phƣơng tiện truyền thông, mở kỷ nguyên – kỷ nguyên thông tin số Hầu hết thông tin ngày đƣợc lƣu trữ dƣới dạng số hóa Đồng thời, q trình tồn cầu hóa mạng Internet biến xã hội ảo nơi diễn trao đổi thông tin lĩnh vực trị, qn sự, quốc phòng, kinh tế, thƣơng mại Tuy nhiên, công nghệ số tạo khả chép hồn hảo, khơng có khuyết điểm phân phối lại sản phẩm tồn giới, có khơng cho phép ngƣời sở hữu Việc trao đổi, phân bố, chép xử lý sản phẩm số ngày nhanh chóng, đơn giản, nằm ngồi tầm kiểm sốt tổ chức Vấn đề đặt cho tất phƣơng thức kinh doanh, phân phối tài nguyên số mạng tuân thủ nguyên tắc quyền sở hữu trí tuệ, khơng cản trở q trình phân phối, trao đổi tài nguyên số Nhu cầu đƣợc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm số trở thành vấn đề quan trọng đƣợc quan tâm Hiện nay, có hàng tỉ ảnh đƣợc phân phối kênh truyền cơng cộng Do chúng có đặc tính dễ chép, dễ chỉnh sửa nên nhiều đối tƣợng lợi dụng cố ý đánh cắp, làm sai lệch, giả mạo ảnh gốc Từ đó, gây thiệt hại đến uy tín, thiệt hại kinh tế cho ngƣời sở hữu ảnh đặc biệt bối cảnh bùng nổ Internet Để giải cho vấn đề an toàn truyền thông vào bảo vệ quyền tài liệu số đặc biệt ảnh số việc xây dựng hệ thống có sử dụng kỹ thuật nhúng thủy vân giải pháp tối ƣu Thuỷ vân số phƣơng pháp dựa lý thuyết tổng hợp nhiều lĩnh vực khác nhƣ mật mã học, lý thuyết thông tin, lý thuyết truyền thông xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh Bằng cách sử dụng thủy vân, liệu số bảo vệ khỏi chép bất hợp pháp Tạo thủy vân phƣơng pháp nhúng lƣợng thông tin vào liệu đa phƣơng tiện cần đƣợc bảo vệ sở hữu mà không để lại ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm Thủy vân gắn kết với sản phẩm Bằng trực giác khó phát đƣợc thủy vân liệu chứa, nhƣng tách chúng chƣơng trình có cài đặt thuật tốn thủy vân Thủy vân đƣợc tách từ liệu số chứng kết luận liệu số có bị xun tác thơng tin hay vi phạm quyền hay khơng Chính tính hữu ích ứng dụng thực tiễn thủy vân số nên em định lựa chọn đề tài là: “Hệ thống thủy vân số ứng dụng thủy vân số bảo vệ quyền ảnh số” Mục đích luận văn Mục đích luận văn nghiên cứu hệ thống thủy vân số hƣớng ứng dụng thủy vân số chủ yếu ứng dụng bảo vệ quyền ảnh số.Tập trung vào phân tích thuật tốn thủy vân số Từ đó, xây dựng chƣơng trình thử nghiệm cài đặt số thuật tốn thủy vân nhằm ứng dụng xác thực thơng tin bảo vệ quyền cho liệu ảnh số Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu kỹ thuật thủy vân ảnh số Ứng dụng mà luận văn xây dựng hệ thống nhúng tách thủy vân nhằm xác thực nội dung thông tin bảo vệ quyền ảnh số Phƣơng pháp thực Phƣơng pháp thực đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến giấu tin, tập trung nghiên cứu tiến hành xây dựng chƣơng trình cài đặt chƣơng trình thử nghiệm Kết đạt đƣợc Luận văn hệ thống lại kiến thức thủy vân số, nghiên cứu số thuật tốn miền khơng gian miền tần số Đồng thời cài đặt thành cơng thuật tốn thủy vân miền tần số miền không gian nhằm ứng dụng xác thực quyền ảnh số tác giả Bố cục luận văn Chƣơng 1: Tổng quan thủy vân số Chƣơng 2: Kỹ thuật thủy vân số Chƣơng 3: Chƣơng trình thử nghiệm Chƣơng TỔNG QUAN VỀ THỦY VÂN SỐ 1.1.KHÁI NIỆM THỦY VÂN SỐ Kỹ thuật thủy vân giấy xuất tác phẩm nghệ thuật làm giấy thủ công cách khoảng 700 năm Loại giấy có thủy vân cổ đƣợc tìm thấy vào năm 1929 nguyên bắt nguồn từ thị trấn Fabriano Ý đóng góp vai trò lớn tiến hóa cơng nghiệp sản xuất giấy Vào thời điểm này, kỹ thuật thủy vân đƣợc xem phƣơng pháp hữu hiệu để xác định nguồn gốc sản phẩm, giúp ngƣời dung lựa chọn hãng sản xuất giấy mà muốn mua Thuật ngữ watermark bắt nguồn từ loại mực vơ hình đƣợc viết giấy hiển thị nhúng giấy vào nƣớc Thuật ngữ Thủy vân số đƣợc cộng đồng giới chấp nhận rộng rãi vào đầu thập niên 1990 Khoảng năm 1995, quan tâm đến thủy vân số bắt đầu phát triển nhanh Thủy vân số trình sử dụng thơng tin (ảnh, chuỗi bít, chuỗi số) nhúng cách tinh vi vào liệu số (ảnh số, audio, video hay text) nhằm xác định thông tin quyền tác phẩm Mục đích thủy vân số bảo vệ quyền cho phƣơng tiện liệu số mang thông tin thủy vân Thao tác đƣa thủy vân vào môi trƣờng số đƣợc gọi thủy vân số Thủy vân số đƣợc xem nhƣ hình thức ẩn giấu tin Theo đồ phân loại kỹ thuật giấu tin A.P Pentitcolas 1999 theo hai hƣớng nghiên cứu giấu tin mật thủy vân số Có thể xem watermarking thao tác mà nhúng tin mà ngƣời dùng đầu cuối khơng cần quan tâm tới thông tin đƣợc giấu bên đối tƣợng chứa tin Nhƣ vậy, Thủy vân số trình nhúng liệu vào đối tƣợng đa phƣơng tiện theo phƣơng pháp đó, để sau phát 55 Trong thực tế tính tốn, biến đổi sóng rời rạc thuận nghịch (DWT IDWT) thƣờng đƣợc thực phƣơng trình sau : Trong thuật tốn nghiên cứu có thông số đáng ý sau đây: Tại miền phân giải cấp hệ số băng tần xấp xỉ (LL1 đƣợc mơ tả hình 2.13) đƣợc gọi v1 (x,y) Các hệ số băng tần HH1 đƣợc gọi f 1,1 (x,y)của LH1 f 2,1 (x,y ) HL1 f 3,1 (x,y) Với vài thuật toán hệ số đƣợc thăm theo đƣờng zig zag Khi đó, ta gọi hệ số lần lƣợt theo thứ tự nhƣ sau : v1 (i), f 1,1, (i) , f 2,1 (i) , f 3,1 (i) Hình 2.11: Biến đổi Wavelet cấu trúc dải thông Trong số trƣờng hợp, đồ dùng biến đổi sóng tỏ ƣu so với biến đổi Fourier rời rạc DFT hay biến đổi cosin rời rạc DCT Do đặc tính đa phân giải, đồ mã hóa Wavelets đặc biệt thích hợp cho ứng dụng mà tính vơ hƣớng suy biến đóng vai trò quan trọng Minh chứng cho điều biến đổi sóng đƣợc dùng nhƣ tiêu chuẩn nén 56 JPEG2000 Ngồi ra, tính đa phân giải Wavelets hữu ích việc phân phối thông điệp vào đối tƣợng bao phủ đảm bảo tính bền vững chất lƣợng thị Do đó, lƣợc đồ thủy vân sử dụng DWT đảm bảo đƣợc tính bền vững thủy vân sau nén có mát thơng tin theo chuẩn nén JPEG2000 Tổng quát, biến đổi sóng thực triển khai tần số không gian đa tỷ lệ ảnh Khai triển tạo hệ số xấp xỉ hệ số chi tiết ngang, dọc chéo Quá trình khai triển lại tiếp tục với hệ số xấp xỉ mức phân tích cao Các hệ số xấp xỉ sau chứa thông tin băng tần thấp hệ số chi tiết chứa thông tin băng tần cao 2.2.3.2.Lược đồ thủy vân sử dụng biến đổi DWT Ngày nay, có nhiều thuật tốn thủy vân sử dụng biến đổi sóng kỹ thuật lƣợng tử hóa, thủy vân sử dụng miền biến đổi wavelet có lợi làm cho thủy vân mạnh mẽ chống lại đƣợc nhiều dạng công nhƣ thay đổi thành phần tần số cao hình ảnh, nén , lọc thơng thấp qua, nhiên khơng thể chống lại công nhƣ cắt ảnh hay phá hủy thành phần hình ảnh chứa thủy vân Hầu hết phƣơng pháp thủy vân dựa biến đổi wavelet chia dải thơng thành khối nhỏ sau nhúng bit logo thủy vân nên chúng hoàn toàn khối con, tức bit thủy vân đƣợc lƣu trữ hệ số khối kích thƣớc khối phải lớn kích thƣớc hình ảnh thủy vân Khi vùng hình ảnh phủ bị phá hủy Thủy vân ngun vẹn đƣợc trích xuất thủy vân hồn chỉnh Ví dụ nhƣ hình 2.14 cho thấy kết thủy vân kết đƣợc trích xuất từ ảnh bị nén (với thuật toán JPEG2000) bị cắt phần 57 Hình 2.12: a Thủy vân gốc, b thủy vân tách từ khối, c Thủy vân kết hợp a) Thuật toán nhúng Đầu vào ảnh mang I có kích thƣớc Nx N, ảnh nhị phân logo thủy vân W kích thƣớc Mx M  Quy trình nhúng thủy vân : + Bƣớc 1: Hình ảnh mang đƣợc phân thành n mức sử dụng biến đổi wavelet rời rạc Sau đó, chọn dải thông LLn để nhúng thủy vân + Bƣớc 2: Chia dải thông đƣợc lựa chọn thành khối nhỏ B k với kích thƣớc M x M Nhƣ hình dƣới : Hình 2.13: Dải thông LL2 chia thành khối nhỏ 58 + Bƣớc 3: Logo thủy vân đƣợc chèn vào tất khối cách lƣợng tử hóa hệ số khối theo công thức sau Trong qk (i,j) đƣợc sử dụng để biểu diễn hệ số wavelet khối Bk q‟k (i,j) đƣợc sử dụng để biểu diễn hệ số sau đƣợc lƣợng tử hóa W (i,j) logo thủy vân, m số nguyên Q kích thƣớc bƣớc lƣợng tử hóa Lựa chọn giá trị Q tốt cho lƣợc đồ thủy vân quan trọng việc tăng Q làm tăng tính bền vững thủy vân trƣớc công nhƣng lại suy giảm chất lƣợng ảnh mang hay nói cách khác ảnh hƣởng đến tính vơ hình thủy vân Vì Q PSNR có mối quan hệ với Q tỉ lệ nghịch với PSNR Trong PSNR đƣợc tính theo cơng thức Với L max giá trị cực đại điểm ảnh MSE tỷ lệ lỗi trung bình đƣợc định nghĩa : Trong I o Iw biểu diễn giá trị điểm ảnh tƣơng ứng ảnh gốc ảnh chứa thủy vân N1 , N kích thƣớc ảnh Ngồi ngƣỡng giá trị Q khác phụ thuộc vào ảnh mang miền tần số Ví dụ nhƣ hình dƣới 59 Hình 2.14: a Ảnh gốc b ảnh thủy vân với Q= 35 + Bƣớc 4: Cuối với hệ số giá trị mới, sử dụng biến đổi sóng ngƣợc để thu đƣợc hình ảnh chứa thủy vân Việc lựa chon n mức phân giải sóng con, phải đảm bảo cân tính bền vững tính vơ hình Với lựa chọn tốt, thủy vân có đƣợc tính bền vững cao chống lại đƣợc suy giảm chất lƣợng hình ảnh Chọn giá trị n nhỏ làm tăng tốc độ thực thuật tốn nhƣng lại làm giảm tính bền vững làm suy giảm chất lƣợng hình ảnh Ngƣợc lại lựa chọn giá trị n lớn tăng tính bền vững nhƣng làm giảm kích thƣớc miền LL n gây giảm số lƣợng khối K Nhƣ rõ ràng có mối quan hệ N, M, n, K Theo kết thực nghiệm tác giả trƣờng hợp tối ƣu N = M x K x 2n b) Thuật tốn trích xuất Trong hầu hết phƣơng pháp trích xuất thủy vân đòi hỏi hình ảnh gốc, thuật tốn đƣợc trình bày thuật tốn trích xuất mù khơng u cầu ảnh gốc q trình trích xuất thủy vân Trong thuật tốn, để trích xuất thủy vân cần khóa bí mật kích thƣớc bƣớc lƣợng tử Q, mức phân giải n số lƣợng khối K c Quy trình trích xuất thủy vân + Bƣớc 1: Những hình ảnh mang đƣợc phân giải theo n mức sử dụng biến đổi wavelet n rời rạc Dải thông LLn hình ảnh phân giải đƣợc chia thành khối B k với kích thƣớc M x M 60 + Bƣớc 2: Những điểm ảnh logo thủy vân tƣơng ứng với khối B k đƣợc trích xuất theo cơng thức sau Trong đó, q k (i,j) đƣợc sử dụng biểu diễn hệ số sóng khối Bk, m số nguyên Q kích thƣớc bƣớc lƣợng tử + Bƣớc 3: Nếu không xảy biến đổi với hình ảnh chứa thủy vân, tất logo thủy vân đƣợc trích xuất giống nhƣ logo đƣợc nhúng ban đầu Nhƣng xảy biến đổi hình ảnh mang, thủy vân đƣợc trích xuất nên đƣợc kết hợp lại cách phù hợp để có kết cuối Kết hợp thủy vân đƣợc thực theo công thức sau : Trong Wk (i,j) đƣợc sử dụng để biểu diễn thủy vân đƣợc trích xuất từ khối B k W (i,j) đƣợc sử dụng để biểu diễn thủy vân đƣợc kết hợp K số khối 61 Chƣơng CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 3.1 PHÁT BIỂU BÀI TỐN Chƣơng trình thủy vân với ba phƣơng pháp: nhúng thủy vân vào bit có trọng số thấp (LSB), phƣơng pháp biến đổi sóng (DWT) phƣơng pháp biến đổi cosin rời rạc DCT Chƣơng trình bao gồm module nhúng trích xuất thủy vân, ngồi có thêm so sánh tính bền vững dấu thủy vân ba phƣơng pháp việc thêm công nhiễu gauss với ảnh đƣợc nhúng thủy vân 3.2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.2.1 Mơ tả chức hệ thống - Chức nhận ảnh gốc - Chức nhận ảnh cần thủy vân - Chức nhúng thủy vân - Chức trích xuất thủy vân - Chức công nhiễu - Chức thủy vân phƣơng pháp LSB - Chứng thủy vân phƣơng pháp biến đổi DWT - Chức thủy vân phƣơng pháp DCT 3.2.2 Ứng dụng chương trình Chƣơng trình đƣợc dùng để nhúng ảnh vào ảnh gốc nhằm bảo vệ quyền ảnh số tác giả So sánh tính bền vững dấu thủy vân ba phƣơng pháp LSB, DCT, DWT việc thêm công nhiễu gauss với ảnh đƣợc nhúng thủy vân 3.2.3 Hướng dẫn sử dụng  Môi trƣờng chạy 62 - Chƣơng trình đƣợc cài đặt cơng cụ ngơn ngữ MATLAB - Có thể download Matlab địa chỉ: http://www.mathworks.com/downloads/  Chạy chƣơng trình - Mở matlab, trỏ thƣ mục đến thƣ mục chứa source code - Mở file giaodien.m, bấm nút Run cơng cụ để chạy chƣơng trình Giao diện chƣơng trình nhƣ hình bên dƣới: Hình 3.1: Giao diện phần mềm thử nghiệm  Thủy vân phƣơng pháp LSB Hình 3.2: Giao diện thủy vân phương pháp LSB 63 - Bấm nút Mở ảnh để chọn ảnh mang - Bấm nút Mở ảnh để chọn dấu thủy vân - Sau nhấn nút Nhúng ảnh để thủy vân ảnh Ta đƣợc hình ảnh thị sau nhúng hình - Bấm nút Trích xuất để tách thủy vân Ta đƣợc hình ảnh thị dấu thủy vân Hình 3.3: Kết trích xuất chưa sử dụng công nhiễu - Bấm nút Tấn công nhiễu để làm nhiễu ảnh thủy vân - Bấm nút Trích xuất để kiểm tra thủy vân tách đƣợc Ấn nút Đóng để giao diện LSB Hình 3.4: Kết trích xuất sử dụng cơng nhiễu 64  Thủy vân phƣơng pháp biến đổi DCT Hình 3.5: Giao diện thủy vân phương pháp DCT - Bấm nút Mở ảnh để chọn ảnh mang - Bấm nút Mở ảnh để chọn dấu thủy vân - Sau nhấn nút Nhúng ảnh để thủy vân ảnh Ta đƣợc hình ảnh thị sau nhúng hình - Bấm nút Trích xuất để tách thủy vân Ta đƣợc hình ảnh thị dấu thủy vân Hình 3.6: Kết trích xuất chưa sử dụng công nhiễu 65 - Bấm nút Tấn công nhiễu để làm nhiễu ảnh thủy vân - Bấm nút Trích xuất để kiểm tra thủy vân tách đƣợc Ấn nút Đóng để giao diện DCT Hình 3.7: Kết trích xuất sử dụng cơng nhiễu  Thủy vân phƣơng pháp biến đổi DWT Hình 3.8: Kết trích xuất chưa sử dụng cơng nhiễu 66 Hình 3.9: Kết trích xuất sử dụng công nhiễu 67 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu với nỗ lực than hƣớng dẫn tận tình thầy giáo hƣớng dẫn, tơi hồn thành luận văn Nội dung chủ yếu luận văn nghiên cứu hệ thủy vân số, hƣớng ứng dụng thủy vân số chủ yếu ứng dụng bảo vệ quyền ảnh số Từ đó, xây dựng chƣơng trình thử nghiệm cài đặt số thuật tốn thủy vân nhằm ứng dụng xác thực thơng tin bảo vệ quyền cho liệu ảnh số Qua trình tìm hiểu nghiên cứu luận văn đạt đƣợc số kết nhƣ sau: Những kết có Luận văn: Tổng hợp nghiên cứu hệ thống thủy vân khái niệm, phân loại, ứng dụng, mơ hình, khả cơng, u cầu phƣơng pháp thủy vân Nghiên cứu thuật toán thủy vân số đƣợc ứng dụng phổ biến ảnh số Tiến hành viết phần mềm MATLAB sử dung kỹ thuật LSB, DCT, DWT với đầu vào ảnh đen trắng ảnh nhúng ảnh Kết hợp phƣơng pháp công gây nhiễu nhằm so sánh tính bền vững ảnh thủy vân trích xuất thuật tốn Đánh giá kết đạt đƣợc thông qua phần mềm thực nghiệm Những đóng góp cho khoa học thực tiễn Luận văn: Các kết nhận đƣợc cho thấy đƣợc mô hình thủy vân xây dựng thành cơng nhúng ảnh mang vào ảnh đầu vào mà không làm thay đổi chất lƣợng hình ảnh Việc cài đặt kỹ thuật thủy vân phần mềm so sánh đƣợc thuật tốn miền khơng gian miền tần số Khẳng định đƣợc thuật toán miền tần số có tính bền vững thuật tốn miền không gian 68 Do vậy, Luận văn hồn tồn có tính khả thi, có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quyền, sở hữu trí tuệ , áp dụng đƣợc thƣơng mại mà mở tiếp cận cho vấn đề bảo vệ quyền ảnh số 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trịnh Nhật Tiến, Bài giảng An toàn liệu, 2008 Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng , Một thuật toán thủy vân ảnh miền DCT, Hội thảo quốc gia Các vấn đề chọn lọc Công nghệ thông tin Truyền thông, 2002 Nguyễn Quang Hoan, Giáo trình xử lý ảnh, Học viện bƣu viễn thơng 2006 Luận văn Kỹ thuật thủy vân số, Nguyễn Minh Nhật, Đại học Duy Tân – Đà Nẵng Luận án tiến sĩ, Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lƣợng thủy vân sử dụng biến đổi cosine rời rạc, Nguyễn Lê Cƣờng, Học viện Cơng nghệ Bƣu Chính Viễn Thơng, 2012 Luận án tiến sĩ, Nghiên cứu phát triển kỹ thuật thủy vân sở liệu quan hệ, Lƣu Thị Bích Hƣơng, Viện Cơng nghệ thơng tin, 2014 TIẾNG ANH Shen Tao, Xu Dêh, Li Chengming, Sun Jianguo , Watermarking Gis Data for Digital Map CopyRight Protection, 2009 Yasser Dakoury, Ismail Abd El- Ghafar and Ashraf Tammam, Protecting GIS Data Using Cryptography and Digital Watermarking, No.1, 2010 Sonnleitner E., and Kung J (2013), “Watermarking Generative Information Systems for Duplicate Traceability” International Journal Applied Mathematics & Information Sciences, Vol 7, No 5, 17891801 ... nghiên cứu hệ thống thủy vân số hƣớng ứng dụng thủy vân số chủ yếu ứng dụng bảo vệ quyền ảnh số. Tập trung vào phân tích thuật tốn thủy vân số Từ đó, xây dựng chƣơng trình thử nghiệm cài đặt số thuật... tin hay vi phạm quyền hay khơng Chính tính hữu ích ứng dụng thực tiễn thủy vân số nên em định lựa chọn đề tài là: Hệ thống thủy vân số ứng dụng thủy vân số bảo vệ quyền ảnh số Mục đích luận... HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN THỊ TÚ UYÊN HỆ THỐNG THỦY VÂN SỐ VÀ ỨNG DỤNG THỦY VÂN SỐ TRONG BẢO VỆ BẢN QUYỀN ẢNH SỐ Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Truyền liệu mạng máy tính Mã số : LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thủy vân số và ứng dụng thủy vân số trong bảo vệ bản quyền ảnh số , Hệ thống thủy vân số và ứng dụng thủy vân số trong bảo vệ bản quyền ảnh số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay