Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web một nghiên cứu thực nghiệm

46 22 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN CAO THẾ ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÙNG VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰA TRÊN WEB: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN CAO THẾ ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÙNG VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰA TRÊN WEB: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thơng tin LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH VIỆT HÀ NỘI - 2017 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰA TRÊN WEB 1.1 Giới thiệu hệ thống thông tin dựa web 1.2 Các thành phần hệ thống thông tin dựa web 1.3 Phân loại hệ thống thông tin dựa web 10 1.4 So sánh hệ thống thông tin dựa web hệ thống thông tin thông thường 11 Tiêu chí chất lượng cho hệ thống thông tin dựa web 12 1.6 Kết luận 15 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÙNG VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰA TRÊN WEB 16 2.1 Đánh giá thành công hệ thống thông tin 17 2.2 Sự hài lòng người dùng với hệ thống thông tin dựa web 20 Xem xét tư liệu 20 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH DOLL VÀ TORKZADEH 23 3.1 Xây dựng hài lòng điện tốn người dùng cuối 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3 Nghiên cứu thí điểm, phương pháp khảo sát 25 3.4 Kết luận 28 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 29 4.1 Thu thập liệu 29 4.2 Phân tích liệu 31 4.2.1 Đo lường độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 31 4.2.2 Phân tích nhân tố 36 4.3 Đánh giá 39 KẾT LUẬN 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt luận văn sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu riêng cá nhân tơi Trong toàn nội dung luận văn, điều trình bày cá nhân tơi tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Cao Thế LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin, ban lãnh đạo trường Đại Học Công Nghệ, phận đào tạo Sau đại học giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Nguyễn Đình Việt - người hướng dẫn, bảo khuyến khích tơi tận tình, chu đáo mong lĩnh hội kiến thức thầy truyền đạt để hồn thành luận văn Tơi xin kính chúc Thầy mạnh khỏe, cơng tác tốt để tiếp tục hướng dẫn hệ sau Đồng thời xin cảm ơn người thân gia đình, anh em bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên tơi q trình học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, điều kiện khả nghiên cứu tơi có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong nhận bổ sung, đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo bạn để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Học viên năm 2017 Nguyễn Cao Thế DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải End-user Computing EUCS Satisfaction HTML Hypertext Transfer Protocol Tiếng Việt Sự hài lòng điện tốn người dùng cuối Giao thức truyền siêu văn KMO Kaiser-Meyer-Olkin IP Internet Protocol IS TCP Information system International Organization for Standardization Transmission Control Protocol Hệ số KMO Giao thức liên mạng (giao thức IP) Hệ thống thơng tin Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa Giao thức điều khiển truyền vận TTM Time to market Thời gian đến thị trường URL Uniform Resource Locator Tham chiếu tài nguyên internet WBIS Web-based information system Hệ thống thông tin dựa web WEB World Wide Web Mạng lưới tồn cầu ISO DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Hệ thống thơng tin dựa web Hình 1.2: Các thành phần hệ thống thông tin Hình 2.1: Các nhân tố khả sử dụng 18 Hình 3.1: Mơi trường xử lý liệu truyền thống 23 Hình 3.2: Mơi trường điện tốn người dùng cuối 24 Hình 3.3: Mơ hình đo lường hài lòng điện tốn người dùng cuối 27 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Câu hỏi khảo sát 30 Bảng 2: Độ tin cậy Crobach’s Alpha thành phần Nội dung 32 Bảng 3: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Nội dung 32 Bảng 4: Độ tin cậy Crobach’s Alpha thành phần Chính xác 33 Bảng 5: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Chính xác 33 Bảng 6: Độ tin cậy Crobach’s Alpha thành phần Định dạng 34 Bảng 7: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Định dạng 34 Bảng 8: Độ tin cậy Crobach’s Alpha thành phần Dễ sử dụng 34 Bảng 9: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Dễ sử dụng 35 Bảng 10: Độ tin cậy Crobach’s Alpha thành phần Tính kịp thời 35 Bảng 11: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Tính kịp thời 35 Bảng 12: Hệ số KMO 36 Bảng 13: Tổng phương sai trích 37 Bảng 14: Ma trận xoay thành phần 38 LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Những tiến công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ Internet thời gian qua làm thay đổi đáng để môi trường điện tốn người dùng cuối Vì cần xem xét đo lường hài lòng người dùng với hệ thống thông tin, đặc biệt môi trường dựa web Tuy nhiên khơng có nhiều nghiên cứu đo lường hài lòng người dùng với hệ thống thông tin dựa web, phần quan trọng mơi trường điện tốn người dùng cuối Nghiên cứu xem xét khái niệm phổ biến cho thành công hệ thống thông tin thơng qua việc xem xét tiêu chí đo lường tài liệu liên quan Các đo lường kết hợp với để nghiên cứu khả hệ thống thông tin Nghiên cứu tập trung vào hệ thống thông tin dựa web Một thí nghiệm thực nghiệm trình bày để đánh giá trang web, hệ thống thông tin dựa web Cấu trúc luận văn Chương 1: Trình bày tổng quan hệ thống thông tin, hệ thống thông tin dựa web, thành phần, vai trò phát triển hệ thống thông tin dựa web Chương 2: Nghiên cứu hài lòng người dùng với hệ thống thông tin dựa web Chương 3: Giới thiệu công cụ Doll Torkzadeh Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm Phần kết luận: Tóm lược kết đạt luận văn định hướng cho phát triển tương lai CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰA TRÊN WEB 1.1 Giới thiệu hệ thống thông tin dựa web Hệ thống: tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có mối quan hệ ràng buộc lẫn hoạt động hướng tới mục tiêu chung Thông tin: ý nghĩa rút từ liệu thơng qua q trình xử lý (phân tích, tổng hợp, v.v ), phù hợp với mục đích cụ thể người sử dụng Thơng tin gồm nhiều giá trị liệu tổ chức cho mang lại ý nghĩa cho đối tượng cụ thể , ngữ cảnh cụ thể Hệ thống thông tin (Information system) Hệ thống thông tin, tập hợp người, thủ tục nguồn lực để thu thập, xử lý, truyền phát thông tin tổ chức Hệ thống thông tin đại hệ thống tự động hóa dựa vào máy tính (phần cứng, phần mềm) công nghệ thông tin khác Hệ thống thơng tin dựa web Hình 1.1: Hệ thống thông tin dựa web Thông tin dựa web thể nhiều lợi ích cơng nghệ đa phương tiện Sử dụng kết nối băng thông rộng, nhanh ngày nay, truyền tải nội dung tinh vi sang máy tính nơi giới Đây thuận lợi cho nhiều người thơng tin nhận đọc nơi thuận tiện cho họ Một lượng đáng kể nội dung đa phương tiện gửi qua Internet 30 Bảng 1: Câu hỏi khảo sát ( = Rất khơng hài lòng; = Khơng hài lòng; = Khơng có ý kiến; = Hài lòng; = Rất hài lòng) N1 Hệ thống có cung cấp thơng tin xác mà bạn cần khơng? N2 Liệu nội dung thơng tin có đáp ứng nhu cầu bạn? N3 Liệu hệ thống cung cấp báo cáo mà dường xác bạn cần? N4 Hệ thống có cung cấp đầy đủ thông tin không? C1 Hệ thống có xác khơng? C2 Bạn có hài lòng với độ xác hệ thống? D1 Bạn có nghĩ đầu trình bày định dạng hữu ích? D2 Thơng tin có rõ ràng khơng? S1 Là hệ thống thân thiện người dùng? S2 Hệ thống sử dụng không? K1 Bạn có nhận thơng tin bạn cần lúc? K2 Hệ thống có cung cấp thông tin cập nhật không? Dữ liệu thu thập lớp học Trường Đại học Sinh viên tham gia nghiên cứu tự nguyện, khơng có thơng tin cá nhân thu trình khảo sát Các câu hỏi mềm chuyển tới sinh viên Mỗi câu hỏi quản lý thang đo mức độ (1 = Rất khơng hài lòng; = Khơng hài lòng; = Khơng có ý kiến; = Hài lòng; = Rất hài lòng) 31 4.2 Phân tích liệu Sau tiến hành thu thập liệu, tơi tiến hành phân tích liệu Tơi tiến hành kiểm định độ tin cậy thang đo Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha công cụ tơi áp dụng Sau tiến hành phân tích nhân tố khám phá để sửa đổi công cụ, kiểm tra tính hợp lệ cơng cụ để đưa đánh giá Để kiểm định thang đo phân tích nhân tố sử dụng phần mềm SPSS (Statistical Product and Services Solutions) IBM SPSS phần mềm thống kê, thông thường dùng nghiên cứu xã hội đặc biệt tâm lý học, tiếp thị xã hội học Ngồi SPSS sử dụng nghiên cứu thị trường 4.2.1 Đo lường độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha Trong nghiên cứu định lượng, việc đo lường nhân tố lớn khó khăn phức tạp, khơng thể sử dụng thang đo đơn giản (chỉ dùng câu hỏi quan sát đo lường) mà phải sử dụng thang đo chi tiết (dùng nhiều câu hỏi quan sát để đo lường nhân tố) để hiểu rõ tính chất nhân tố lớn Do vậy, lập bảng câu hỏi nghiên cứu, thường tạo biến quan sát x1, x2, x3, x4, x5… biến nhân tố A nhằm mục đích thay đo lường nhân tố A tương đối trừu tượng khó đưa kết xác đo lường biến quan sát nhỏ bên suy tính chất nhân tố Tuy nhiên, lúc tất biến quan sát x1, x2, x3, x4, x5… đưa để đo lường cho nhân tố A hợp lý, phản ánh khái niệm, tính chất A Do vậy, cần phải có cơng cụ giúp kiểm tra xem biến quan sát phù hợp, biến quan sát không phù hợp để đưa vào thang đo Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha công cụ cần Hệ số Cronbach’s Alpha hệ số kiểm định thống kê mức độ tin cậy tương quan biến quan sát thang đo Nó cho biết chặt chẽ thống câu trả lời nhằm đảm bảo người hỏi hiểu khái niệm Các tiêu chuẩn kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha: - Nếu biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation ≥ 0,3 biến đạt u cầu - Hệ số Cronbach’s Alpha (CA) qui định sau: 32 o CA < 0,6: Thang đo cho nhân tố khơng phù hợp Có thể thiết kế bảng câu hỏi chưa tốt liệu thu từ khảo sát có nhiều mẫu xấu (bad sample) o 0,6 < CA < 0,7: Hệ số Cronbach’s Alpha đủ để thực nghiên cứu o 0,7 < CA < 0,8: Hệ số Cronbach’s Alpha đạt chuẩn cho nghiên cứu o 0,8 < CA < 0,95: Hệ số Crobach’s Alpha tốt Đây kết từ bảng câu hỏi thiết kế trực quan, rõ ràng, phân nhóm tốt mẫu tốt, khơng có mẫu xấu o CA > 0,95: Hệ số Cronbach’s Alpha ảo có tượng trùng biến Nguyên thiết kế nội dung câu hỏi nhân tố phản ánh vấn đề khơng có khác biệt mặt ý nghĩa Một nguyên khác mẫu giả Tiến hành kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha theo thành phần (nội dung, độ xác, định dạng, dễ sử dụng, tính kịp thời) hài lòng người dùng cuối:  Nội dung Bảng 2: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thành phần Nội dung Thốngđộ tin cậy Giá trị Cronbach Alpha Số biến quan sát 0,847 Bảng 3: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Nội dung Thống kê biến-tổng Trung bình Phương sai Tương Giá trị thang đo thang đo quan biến - Cronbach biến biến tổng hiệu Alpha bị loại bị loại chỉnh biến bị bỏ bỏ loại bỏ Hệ thống có cung cấp thơng 9,52 7,479 0,659 0,817 tin xác mà bạn cần khơng? Liệu nội dung thơng tin có 9,43 6,994 0,722 0,789 đáp ứng nhu cầu bạn? 33 Liệu hệ thống cung cấp báo cáo mà dường xác bạn cần? Hệ thống có cung cấp đầy đủ thông tin không? 9,55 7,275 0,674 0,810 9,43 7,386 0,682 0,807 Bảng 4.2 cho biết thang đo có biến quan sát (Các câu N1, N2, N3, N4) đưa vào kiểm định, giá trị Cronbach's Alpha thang đo 0,847 Bảng 4.3 cho biết hệ số tương quan biến tổng Kết kiểm định cho thấy biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng phù hợp (≥ 0,3) Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,847 ≥ 0,6 nên đạt yêu cầu độ tin cậy  Chính xác Bảng 4: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thành phần Chính xác Thốngđộ tin cậy Giá trị Cronbach Alpha Số biến quan sát 0,774 Bảng 5: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Chính xác Thống kê biến-tổng Trung bình Phương sai Tương Giá trị thang đo thang đo quan biến - Cronbach biến biến tổng hiệu Alpha bị loại bị loại chỉnh biến bị bỏ bỏ loại bỏ Hệ thống có xác 3,21 1,330 0,633 khơng? Bạn có hài lòng với độ 3,20 1,162 0,633 xác hệ thống? Bảng 4.4 cho biết thang đo có biến quan sát (các câu C1, C2) đưa vào kiểm định, giá trị Cronbach’s Alpha thang đo 0,774 Bảng 4.5 cho biết hệ số tương quan biến tổng thành phần xác Kết kiểm định cho thấy biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng phù hợp (≥ 0,3) Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,774 ≥ 0,6 nên đạt yêu cầu độ tin cậy 34  Định dạng Bảng 6: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thành phần Định dạng Thốngđộ tin cậy Giá trị Cronbach Alpha Số biến quan sát 0,810 Bảng 7: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Định dạng Thống kê biến-tổng Trung bình Phương sai Tương Giá trị thang đo thang đo quan biến - Cronbach biến biến tổng hiệu Alpha bị loại bị loại chỉnh biến bị bỏ bỏ loại bỏ Bạn có nghĩ đầu 3,30 1,184 0,681 trình bày định dạng hữu ích? 3,26 1,170 0,681 Thơng tin có rõ ràng khơng? Bảng 4.6 cho biết thang đo có biến quan sát (các câu D1, D2) đưa vào kiểm định, giá trị Cronbach’s Alpha thang đo 0,810 Bảng 4.7 cho biết hệ số tương quan biến tổng thành phần định dạng Kết kiểm định cho thấy biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng phù hợp (≥ 0,3) Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,810 ≥ 0,6 nên đạt yêu cầu độ tin cậy  Dễ sử dụng Bảng 8: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thành phần Dễ sử dụng Thốngđộ tin cậy Giá trị Cronbach Alpha Số biến quan sát 0,774 35 Bảng 9: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Dễ sử dụng Thống kê biến-tổng Trung bình Phương sai Tương Giá trị thang đo thang đo quan biến - Cronbach biến biến tổng hiệu Alpha bị loại bị loại chỉnh biến bị bỏ bỏ loại bỏ Là hệ thống thân thiện 3,11 1,159 0,632 người dùng? Hệ thống sử dụng 3,24 1,183 0,632 không? Bảng 4.8 cho biết thang đo có biến quan sát (các câu S1, S2) đưa vào kiểm định, giá trị Cronbach’s Alpha thang đo 0,774 Bảng 4.9 cho biết hệ số tương quan biến tổng thành phần dễ sử dụng Kết kiểm định cho thấy biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng phù hợp (≥ 0,3) Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,774 ≥ 0,6 nên đạt yêu cầu độ tin cậy  Tính kịp thời Bảng 10: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha thành phần Tính kịp thời Thốngđộ tin cậy Giá trị Cronbach Alpha Số biến quan sát 0,669 Bảng 11: Hệ số tương quan biến tổng thành phần Tính kịp thời Thống kê biến-tổng Trung bình Phương sai Tương Giá trị thang đo thang đo quan biến - Cronbach biến biến tổng hiệu Alpha bị loại bị loại chỉnh biến bị bỏ bỏ loại bỏ Bạn có nhận thơng tin 3,21 1,014 0,503 bạn cần lúc? Hệ thống có cung cấp thông 3,26 1,056 0,503 tin cập nhật khơng? Bảng 4.10 cho biết thang đo có biến quan sát (các câu K1, K2) đưa vào kiểm định, giá trị Cronbach’s Alpha thang đo 0,669 Bảng 4.11 cho 36 biết hệ số tương quan biến tổng thành phần tính kịp thời Kết kiểm định cho thấy biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng phù hợp (≥ 0,3) Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,669 ≥ 0,6 nên đạt yêu cầu độ tin cậy Như vậy, sau kiểm định Cronbach’s Alpha thành phần (nội dung, độ xác, định dạng, dễ sử dụng, tính kịp thời) hài lòng người dùng cuối đạt độ tin cậy Thống kê kết tổng hợp kiểm định Cronbach’s Alpha thành phần là: nội dung = 0,847; độ xác = 0,774; định dạng = 0,810; dễ sử dụng = 0,774; tính kịp thời = 0,669 4.2.2 Phân tích nhân tố Trong phân tích nhân tố, phương pháp phân tích thành phần (Pricipal Components Analysis) với phép xoay Varimax cách thức sử dụng phổ biến Điều kiện cần để bảng kết ma trận xoay có ý nghĩa thống kê là: - Hệ số KMO phải nằm đoạn từ 0,5 đến - Kiểm định Barlett có sig phải nhỏ 0,05 - Giá trị Eigenvalue lớn - Tổng phương sai trích lớn 50% Nếu tiêu chí bị vi phạm, bảng ma trận xoay khơng có ý nghĩa Chính vậy, trước đến với việc chọn biến nào, loại biến cần kiểm tra xem tiêu chí thỏa mãn chưa Khi thỏa mãn hết đến phần loại biến ma trận xoay Tiến hành phân tích nhân tố, ta kết hình 4.12, 4.13, 4.14 Bảng 12: Hệ số KMO Hệ số KMO kiểm định Barlett Hệ số KMO 0,640 Giá trị Chi bình 608,32 phương xấp xỉ Kiểm định Barlett df 66 Giá trị sig ,000 Dựa vào bảng 4.12 ta thấy, hệ số KMO = 0,640 > 0,5: phân tích nhân tố thích hợp với liệu nghiên cứu 37 Kết kiểm định Barlett’s 608,321 Với mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,5; giả thuyết mơ hình nhân tố khơng phù hợp bị bác bỏ, điều chứng tỏ liệu dùng để phân tích nhân tố hồn tồn phù hợp Bảng 13: Tổng phương sai trích Tổng phương sai trích Eigenvalues khởi tạo Tổng chiết xuất hệ số tải bình phương Tổng xoay hệ số tải bình phương Phần trăm tích lũy Phần trăm phương sai Tổng cộng Phần trăm tích lũy Phần trăm phương sai Tổng cộng Phần trăm tích lũy Phần trăm phương sai Tổng cộng Nhân tố 2,917 24,308 24,308 2,917 24,308 24,308 2,743 22,860 22,860 2,157 17,971 42,280 2,157 17,971 42,280 1,689 14,076 36,937 1,514 12,614 54,894 1,514 12,614 54,894 1,656 13,801 50,738 1,424 11,864 66,758 1,424 11,864 66,758 1,651 13,759 64,497 1,260 10,504 77,262 1,260 10,504 77,262 1,532 12,765 77,262 ,562 4,685 81,947 ,480 4,003 85,950 ,404 3,367 89,317 ,378 3,150 92,467 10 ,352 2,936 95,402 11 ,290 2,417 97,820 12 ,262 2,180 100,000 Phương pháp chiết xuất: Phân tích thành phần Dựa vào bảng 4.13, ta thấy, giá trị tổng phương sai trích = 77,262% > 50%: đạt yêu cầu, nói nhân tố giải thích 77,262% biến thiên liệu Giá trị hệ số Eigenvalues nhân tố =1,260 > Như vậy, điều kiện thỏa mãn để ma trận xoay có ý nghĩa thống 38 Bảng 14: Ma trận xoay thành phần Ma trận xoay thành phần Thành phần Liệu nội dung thơng tin có đáp ứng 0,856 nhu cầu bạn? Liệu hệ thống cung cấp báo cáo 0,822 mà dường xác bạn cần? Hệ thống có cung cấp đầy đủ thơng 0,811 tin khơng? Hệ thống có cung cấp thơng tin 0,810 xác mà bạn cần khơng? Bạn có nghĩ đầu trình 0,913 bày định dạng hữu ích? Thơng tin có rõ ràng khơng? 0,900 Bạn có hài lòng với độ xác 0,894 hệ thống? Hệ thống có xác khơng? 0,890 Hệ thống sử dụng khơng? 0,905 Là hệ thống thân thiện người dùng? 0,888 Hệ thống có cung cấp thơng tin cập nhật khơng? Bạn có nhận thơng tin bạn cần lúc? Phương pháp trích xuất: Phân tích thành phần Phương pháp xoay: Varimax a Xoay hội tụ lần lặp 0,866 0,854 Trong phân tích nhân tố khám phá, hệ số tải nhân tố (Factor loading) tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực: Hệ số tải nhân tố > 0,3 xem đạt mức tối thiểu Hệ số tải nhân tố > 0,4 xem quan trọng Hệ số tải nhân tố > 0,5 xem có ý nghĩa thực tiễn Bảng 4.14 ma trận nhân tố công cụ đo lường hài lòng người dùng cuối Tất tải trọng năm thành phần 0,5 Vì tơi giữ lại tất yếu tố công cụ 39 4.3 Đánh giá Với công nghệ thay đổi mơi trường máy tính người dùng khác biệt đáng kể, cần thiết phải phát triển xác nhận cơng cụ để đo hài lòng người dùng với hệ thống thông tin thời đại thông tin Trong nghiên cứu này, thực bước để hoàn thành mục tiêu Điểm xuất phát công cụ phát triển Doll Torkzadeh (1988) Tôi kiểm tra lại cơng cụ để đo hài lòng môi trường dựa web Tôi nhận thấy công cụ cung cấp cách đo lường hợp lệ hài lòng người dùng Bảng 15: Sự hài lòng người dùng với hệ thơng thơng tin dựa web Câu hỏi Hệ thống có cung cấp thơng tin xác mà bạn cần khơng? Liệu nội dung thơng tin có đáp ứng nhu cầu bạn? Liệu hệ thống cung cấp báo cáo mà dường xác bạn cần? Hệ thống có cung cấp đầy đủ thơng tin khơng? Hệ thống có xác khơng? Bạn có hài lòng với độ xác hệ thống? Bạn có nghĩ đầu trình bày định dạng hữu ích? Thơng tin có rõ ràng khơng? Là hệ thống thân thiện người dùng? Hệ thống sử dụng khơng? Bạn có nhận thơng tin bạn cần lúc? Hệ thống có cung cấp thơng tin cập nhật khơng? Thành phần Trung bình Nội dung 3,16 Chính xác 3,20 Định dạng 3,28 Dễ sử dụng 3,17 Tính kịp Thời 3,24 Sự hài lòng người dùng với hệ thông thông tin dựa web 3,21 Thông qua kết thu thập q trình khảo sát, tơi thấy hầu hết người dùng chưa hài lòng với hệ thống thông tin dựa web, cụ thể cổng thông tin đào tạo Trường 40 KẾT LUẬN Với phát triển công nghệ ngày nay, việc phát triển xác nhận công cụ đo lường hài lòng người dùng với hệ thống thông tin dựa web cần thiết Trong nghiên cứu sử dụng công cụ đo hài lòng người sử dụng phát triển Doll Torkzadeh (1988) [10] Tôi thử nghiệm cơng cụ để đo lường hài lòng môi trường dựa web cổng thông tin đào tạo Mỗi nghiên cứu có giới hạn nó, nghiên cứu tập trung vào đối tượng sinh viên số lượng mẫu không nhiều Hạn chế thứ hai không xác định kiểm tra thành phần khác hài lòng người sử dụng Có nhiều thành phần khác hài lòng cho hệ thống thông tin dựa web mà chưa xem xét nghiên cứu Do hạn chế trên, nghiên cứu tương lai cố gắng xác định thành phần bổ sung hài lòng mà cụ thể cho môi trường hệ thống thông tin dựa web mở rộng đối tượng nghiên cứu để đảm bảo tính khách quan 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] Aggelidis, V P., Chatzoglou, P D (2012), Hospital information systems: Measuring end user computing satisfaction (EUCS) Journal of Biomedical Informatics, pp 566 Bailey, J.E., Pearson, S.W (1983), “Development of a Tool for Measuring and Analyzing Computer User Satisfaction”, Management Science (29:5), May, pp 530-545 Baroudi, J J Olson, M H., Ives, B (1986), “ An Empirical Study of the Impact of User Involvement on System Usage and Information Satisfaction”, Communications of the ACM (29:3), pp 232-238 Benson, D.H (1983), “A Field Study of End-User Computing: Findings and Issues”, MIS Quarterly (7:4), pp 35-45 Bevan, N., Macleod, M (1994), Usability measurement in context Behaviour and Information Technology, 13, pp 132-145 Chen, L., Soliman, K S., Mao, E., Frolick, M.N (2000), “Measuring User Satisfaction with Data Warehouses: An Exploratory Study”, Information & Management, 37, pp 103-110 Cleverdon, C., Keen, M (1966), Factors Affecting the Performance of Indexing Systems, pp 37-59 Cohen, J., Cohen, P (1975), Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences Debons, A., Ramage, W., Orien, J (1978), “Effectiveness Model of Productivity”, in Research on Productiviti Measurement Systems for Administrative Services: Computing and Information Services (2) Doll, W J., Torkzadeh, G (1988), “The Measurement of End-User Computing Satisfaction”, MIS Quarterly (12:2), pp 259-274 Doll, W J., Xia, W., Torkzadeh, G (1994), “A Confirmatory Factor Analysis of the End-User Computing Satisfaction Instrument”, MIS Quarterly, pp 453-461 Doll, W.J., Xia, W (1997), “Confirmatory Factor Analysis of the End-User Computing Satisfaction Instrument: A Replication”, pp Etezadi-Amoli, J., Farhoomand, A F (1991), On end-user computing satisfaction MIS Quarterly, 15(1), 1-4 Ilias, A., Razak, M Z., Rahman, R A., Yasoa, M R (2009), End-user computing satisfaction (EUCS) in computerised accounting system (CAS): which the critical factors? A case in Malaysia Computer and Information Science, 2(1), pp 18-24 Ives, B., Olson, M H., Baroudi, J J (1983), “ The Measurement of User Information Satisfaction”, Communications of the ACM (26:10), pp 785-793 Gallagher, C.A (1974), “Perception of the Value of a Management Information System”, Academy of Management Journal (17:1), pp 46-55) Galletta and Lederer (1986), “Some Cautions of the Measurement of User Information Satisfaction”, Graduate School of Business, The University of Pittsburgh Gelderman, M (1998), The relation between user satisfaction, usage of information systems and performance Information & Management, 34, 11-18 42 [19] Ginige, Athula, and San Murugesan (2001) The Essence of Web Engineering IEEE Multimedia, Vol 8, pp 22-25 [20] Mohamed, N., Hussin, H., Hussein, R (2009), Measuring users’ satisfaction with Malaysia’s electronic government systems Electronic Journal of e-Government, 7(3), pp 283-294 [21] Kerlinger, F N (1978), Foundations of Behavioral Research, McGraw-Hill, New York [22] Neumann, S and Segev, E (1980), “Evaluate Your Information System”, Journal of Systems Management (31:3), pp 34-41 [23] Nolan, R., Seward, H (1974), “Measuring User Satisfaction to Evaluate Information Systems”, in Managing the data Resource Function Los Angeles [24] Offutt (2002), “Quality attributes of Web software applications” IEEE software, pp 25-32 [25] Pikkarainen, K., Pikkarainen, T., Karjaluoto, H., Pahnila, S (2006), The measurement of end-user computing satisfaction of online banking services: empirical evidence from Finland International Journal of Bank Marketing, 24(3), 158-172 [26] Schoenfeldt, L.F, “Psychometric Properties of Organizational Research Instrument”, in Methods and analysis in Organizationl Research, pp 68-80 [27] Seyal, A H., Rahim, M M (2011), Customer satisfaction with internet banking: in Brunei Darussalam E-Service Journal, 7(3), pp 47-68 [28] Somers, T M., Nelson, K., Karimi, J (2003), Confirmatory factor analysis of the end-user computing satisfaction instrument: replication within an ERP domain Decision Sciences, 34(3), pp 595-621 [29] Sparague, R.H (1980), “A Framework for the Development of Decision Support Systems”, MIS Quarterly (4:4), pp 1-26 [30] Swanson, E.B (1974), “Management Information Systems: Appreciation and Involvement”, Management Science (21;2), pp 178-188 [31] Torkzadeh, G., Doll, W (1991), “Test-Retest Reliability of the End-User Computing Satisfaction Instrument”, Decision Sciences (22:1), pp 26-37 [32] Treacy, M.E (1985), “An Empirical Examination of a Causal Model of User Information Systems Research”, Sloan School of Management [33] Van Rijsbergen, C J (1979), Information Retrieval (2nd ed.) London: Butterworths [34] Weiss, D.J (1970), “Factor Analysis in Counseling Research”, Journal of Counseling Psychology, pp 477-485 43 PHỤ LỤC Phụ lục 1 Hệ thống có linh hoạt khơng? Hệ thống có cung cấp thơng tin lạc hậu khơng? Có dễ sửa lỗi khơng? Bạn có thích sử dụng hệ thống? Bạn có nghĩ đầu trình bày định dạng hữu ích? Hệ thống có khó vận hành khơng? Bạn có hài lòng với tính xác hệ thống? Thơng tin có rõ ràng khơng? Bạn có hài lòng với bố cục đầu ra? 10 Hệ thống có xác khơng? 11 Hệ thống có cung cấp đầy đủ thơng tin khơng? 12 Hệ thống có cung cấp thơng tin cập nhật khơng? 13 Bạn có tin tưởng vào thơng tin cung cấp hệ thống? 14 Bạn có nhận thơng tin bạn cần thời gian? 15 Bạn có thấy đầu có liên quan? 16 Bạn có cảm thấy đầu đáng tin cậy? 17 Hệ thống có cung cấp q nhiều thơng tin khơng? 18 Bạn có tìm thấy thông tin cập nhật không? 19 Hệ thống có cung cấp báo cáo mà dường xác bạn cần? 20 Hệ thống có thành cơng khơng? 21 Hệ thống sử dụng không? 22 Người hệ thống thân thiện với người dùng? 23 Các báo cáo có hồn thành khơng? 24 Hệ thống có cung cấp thơng tin xác mà bạn cần khơng? 25 Hệ thống có hiệu khơng? 44 26 Đầu hiểu khơng? 27 Hệ thống có rắc rối khơng? 28 Hệ thống có thuận tiện khơng? 29 Hệ thống có khó tương tác khơng? 30 Hệ thống có cung cấp thơng tin tồn diện khơng? 31 Bạn có nghĩ hệ thống đáng tin cậy? 32 Bạn có muốn đầu rõ ràng hơn? 33 Liệu nội dung thơng tin có đáp ứng nhu cầu bạn? 34 Thông tin bạn nhận có cần phải chỉnh sửa khơng? 35 Bạn có thấy hệ thống đáng tin cậy? 36 Bạn có thích hệ thống sửa đổi thiết kế lại khơng? 37 Bạn có nghĩ báo cáo bạn nhận lỗi thời khơng? 38 Bạn có hài lòng với hệ thống? 39 Bạn có muốn định dạng sửa đổi? 40 Bạn có nhận thơng tin đủ nhanh? ... CÔNG NGHỆ NGUYỄN CAO THẾ ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÙNG VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰA TRÊN WEB: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin LUẬN... ĐO SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI DÙNG VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN DỰA TRÊN WEB 16 2.1 Đánh giá thành công hệ thống thông tin 17 2.2 Sự hài lòng người dùng với hệ thống thông tin dựa web 20 Xem... sát người dùng cuối hài lòng họ với hệ thống thông tin dựa Web Trong nghiên cứu thực nghiệm này, xem xét cổng thông tin đào tạo Trường Đại học đại diện hệ thống thông tin dựa Web Nghiên cứu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web một nghiên cứu thực nghiệm , Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web một nghiên cứu thực nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay