Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (tt)

29 34 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:38

Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC INH T V QUẢN TRỊ INH DO NH BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NỘI Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Việt Dũng THÁI NGUYÊN, THÁNG 12 NĂM 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC INH T V QUẢN TRỊ INH DO NH BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NỘI Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Việt Dũng Ngƣời tham gia: PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phƣơng TS Vũ Thị Hậu Ths Mai Thanh Giang THÁI NGUYÊN, THÁNG 12 NĂM 2017 DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ T I V ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Những ngƣời tham gia thực đề tài Họ tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương Khoa Kế toán TS Vũ Thị Hậu Khoa Ngân hàng – Tài Ths Mai Thanh Giang Khoa Ngân hàng – Tài Đơn vị phối hợp thực Khoa Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh i MỤC LỤC MỤC LỤC i D NH MỤC BẢNG iii D NH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ iv DANH MỤC CHỮ VI T TẮT v THÔNG TIN T QUẢ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined INFORMATION ON RESEARCH RESULTS Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu .1 Đối tƣợng Phạm vi nghiên cứu .2 Bố cục đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN V THỰC TIỄN VỀ CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC T I CHÍNH CỦ DO NH NGHIỆP 1.2 TÁI CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm tái cấu trúc tài doanh nghiệp .3 1.2.2 Nội dung tái cấu trúc tài doanh nghiệp .3 1.2.3 Nguyên tắc tái cấu trúc tài doanh nghiệp .3 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CẤU TRÚC T I CHÍNH V TÁI CẤU TRÚC T I CHÍNH CỦ DO NH NGHIỆP .3 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VỀ CẤU TRÚC T I CHÍNH CỦ DO NH NGHIỆP CHƢƠNG THỰC TRẠNG CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 3.1 TỔNG QU N CÁC DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI VIỆT N M 3.2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 3.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội ii 3.2.2 Thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội 3.2.3 Phân tích tác động cấu trúc tài đến rủi ro tài giá trị doanh nghiệp xi măng niêm yết SGDCK Nội 3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 3.3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu .7 3.3.2 Kết phân tích hồi quy nhân tố tác động đến cấu trúc tài .8 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẤU TRÚC T I CHÍNH CỦ DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI VIỆT N M 3.4.1 Những kết đạt 3.4.2 Những hạn chế tồn 3.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế CHƢƠNG GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 4.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DO NH NGHIỆP XI MĂNG TRONG GI I ĐOẠN 2016 2020 10 4.2 QU N ĐIỂM THỰC HIỆN TÁI CẤU TRÚC T I CHÍNH CÁC DO NH NGHIỆP XI MĂNG .10 4.3 GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 10 4.3.1 Xây dựng cấu trúc tài phù hợp cho doanh nghiệp ngành xi măng Việt Nam 10 4.3.2 Tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao khả tự tài trợ doanh nghiệp 13 4.3.3 Tái cấu trúc khoản nợ theo hướng gia tăng nợ dài hạn 13 4.3.4 Xây dựng tiêu cảnh báo sớm cho doanh nghiệp ngành xi măng Việt Nam 14 4.3.5 Nâng cao nhận thức cho nhà quản trị chế tác động đòn bẩy tài 14 4.3.6 Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp .14 T LUẬN .15 iii DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ xi măng giai đoạn 2010 - 2016 67 3.2 Phân loại doanh nghiệp nghiên cứu theo quy mô tài sản 68 3.3 Phân loại doanh nghiệp nghiên cứu theo tỷ lệ SHNN 69 3.4 Tình hình tăng, giảm vốn đầu tư CSH DNXM 83 3.5 Cấu trúc tài theo quan hệ sở hữu 91 3.6 Xu tác động cấu trúc tài đến ROE 91 3.7 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 94 3.8 Xác suất hậu nghiệm (PIP) biến 95 3.9 Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài theo quan hệ sở hữu 96 4.1 Nhu cầu xi măng dự kiến 110 4.2 Hệ số beta điều chỉnh nhân tố ảnh hưởng đến TD,LTD, STD 115 4.3 Cấu trúc tài theo giá trị thị trường BCC năm 2016 116 4.4 Chi phí sử dụng vốn cổ phần mức cấu trúc tài 117 4.5 Chi phí sử dụng nợ vay mức cấu trúc tài 118 4.6 Chi phí sử dụng vốn bình qn mức cấu trúc tài 118 4.7 Cấu trúc TC mục tiêu với mức giá thị trường cổ phiếu 119 4.8 Cấu trúc tài với hệ số beta cổ phiếu 120 4.9 Cấu trúc tài mục tiêu doanh nghiệp xi măng niêm yết 120 4.10 Cấu trúc tài theo giá trị thị trường cấu trúc tài mục tiêu 121 4.11 Chỉ tiêu ROIC doanh nghiệp ngành xi măng 129 4.12 Hệ số nợ vay tổng vốn đầu tư 130 iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Hình Tên hình Trang 3.1 Quy mô kinh doanh DNXMNY giai đoạn 2009 - 2016 69 3.2 Quy mô tài sản DNXM theo quy mô tỷ lệ SHNN 70 3.3 Cấu trúc tài sản DNXM theo thời hạn tính chất sử dụng TS 71 3.4 Khả toán doanh nghiệp xi măng niêm yết HNX 72 3.5 Hiệu suất hoạt động DNXMNY HNX 74 3.6 Hiệu hoạt động DNXMNY HNX 75 3.7 Cấu trúc tài theo quan hệ sở hữu 77 3.8 Hệ số nợ theo quy mô tài sản tỷ lệ SHNN 77 3.9 Cấu trúc nợ theo thời gian sử dụng nợ 78 3.10 Cấu trúc nợ theo quy mô tài sản tỷ lệ SHNN 79 3.11 Cấu trúc nợ theo tính chất phải trả chi phí 80 3.12 Hệ số nợ có phí chiếm dụng theo quy mô tài sản tỷ lệ SHNN 81 3.13 Cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu 82 3.14 Cấu trúc tài DNXMNY 84 3.15 Cấu trúc nguồn vốn theo thời gian huy động sử dụng 85 3.16 Cấu trúc nguồn vốn thường xuyên 85 3.17 Cấu trúc nguồn vốn tạm thời 86 3.18 Cấu trúc tài theo phạm vi quản lý sử dụng vốn 87 3.19 Cấu trúc nguồn vốn lưu động DNXM 88 3.20 Sự cân tài DNXM 89 v DANH MỤC CHỮ VI T TẮT DH Dài hạn DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNXMNY Doanh nghiệp xi măng niêm yết ERP Phần bù rủi ro cổ phần FEM Mơ hình nhân tố ảnh hưởng cố định KT - XH Kinh tế - Xã hội LTD Hệ số nợ dài hạn NH Ngắn hạn NVTX Nguồn vốn thường xuyên NWC Nguồn vốn lưu động thường xun REM Mơ hình nhân tố ảnh hưởng ngẫu nhiên SGDCK Sở giao dịch chứng khoán SHNN Sở hữu nhà nước STD Hệ số nợ ngắn hạn TD Hệ số nợ phải trả TP Thành phố TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TW Trung ương WACC Chi phí sử dụng vốn bình qn vi THƠNG TIN K T QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Giải pháp tái cấu trúc tài doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội - Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12 - Chủ nhiệm: TS Nguyễn Việt Dũng - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - ĐHTN - Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015 – tháng 9/2017 Mục tiêu: - Phân tích rõ sở lý luận cấu trúc tài tái cấu trúc tài doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội - Giải pháp tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Nội Tính sáng tạo Hiện có nhiều cơng trình nghiên cứu tái cấu trúc tài doanh nghiệp Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu tái cấu trúc tài doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Nội Do đó, đề tài hệ thống hóa sở lý luận, thực tiễn, phân tích thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết SGDCK Nội Đề xuất giải pháp điều chỉnh cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết SGDCK Nội Kết nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận cấu trúc tài tái cấu trúc tài doanh nghiệp - Báo cáo phân tích thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội - Báo cáo đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội Sản phẩm: - Sản phẩm khoa học: + Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành nƣớc Nguyễn Việt Dũng (2015), "Bàn tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết", Tạp chí Tài chính, Số 10 kỳ 2-2015, trang 31 – 33 Nguyễn Việt Dũng Mai Thanh Giang (2016), "Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Tài – Kế tốn, Số 01 (150) 2016, trang 87 – 90 + Bài viết đăng kỳ yếu hội thảo chuyên ngành vii Nguyễn Việt Dũng Mai Thanh Giang (2016), "Mối quan hệ cấu trúc tài rủi ro tài doanh nghiệp xi măng niêm yết", Kỳ yếu hội thảo khoa học _ Giám sát tài doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước Việt Nam – Thực trạng giải pháp, Học Viện Tài Chính, trang 245 – 249 Nguyễn Việt Dũng (2017), "Tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp xi măng niêm yết Việt Nam", Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Tài doanh nghiệp, Học viện Tài chính, trang 143 – 151 Nguyễn Việt Dũng Trần Văn Quyết (2017), "Tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Việt Nam", NXB Thống kê - Sản phẩm đào tạo: Đề tài sinh viên NCKH cấp sở Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Thành Đồng Thị Thu Hương (2015), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài NCKH cấp sở 2015, Mã số SV2015 – BF – 002, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Bùi Thị Hường Ngơ Thị Ngọc Bích (2017), Mối quan hệ rủi ro tài kết kinh doanh doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết Việt Nam, Đề tài NCKH cấp sở 2017, Mã số SV2017 – BF – 31, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Sản phẩm ứng dụng: 01 Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài ứng dụng Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu: + Phục vụ cho công tác nghiên cứu học tập Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên + Là nguồn tài liệu cho nhà quản trị ngành xi măng tham khảo trình đưa định quản trị doanh nghiệp + Là sở cho quan định sách phát triển công nghiệp xi măng Ngày … tháng … năm 201… Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) TS Nguyễn Việt Dũng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc tài doanh nghiệp Cấu trúc tài doanh nghiệp kết hợp nguồn vốn (nguồn vốn ngắn hạn nguồn vốn dài hạn, nợ phải trả vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp huy động, sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 1.1.2 Thành phần cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.3 Tác động cấu trúc tài đến rủi ro tài chính, tỷ suất sinh lời chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 1.1.4 Lý thuyết cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.5 Nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp 1.2 TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm tái cấu trúc tài doanh nghiệp Như vậy, tái cấu trúc tài q trình tổ chức, xếp lại cấu trúc tài doanh nghiệp nhằm tạo thể trạng tốt giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu dựa tảng sứ mệnh, tầm nhìn phù hợp với mơi trường kinh doanh Hiểu cách rộng hơn, tái cấu trúc tài q trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc tài xây dựng cấu trúc tài thơng qua việc lựa chọn đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo phù hợp cấu trúc tài sản nguồn tài trợ doanh nghiệp giai đoạn phát triển khác nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung tái cấu trúc tài doanh nghiệp Tái cấu trúc tài q trình tổ chức, xếp lại quy mô cấu nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp thông qua việc lựa chọn thực định tài trợ nhằm xây dựng cấu trúc nguồn vốn tối ưu phù hợp với giai đoạn mục tiêu doanh nghiệp thời kỳ Tái cấu trúc nguồn vốn bao gồm hai nội dung sau: Tái cấu trúc nợ Tái cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu 1.2.3 Nguyên tắc tái cấu trúc tài doanh nghiệp Cấu trúc tài doanh nghiệp gồm hai phần cấu trúc nợ cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng nguồn vốn khác nhau, việc sử dụng nguồn vốn cho phù hợp với tình hình tài doanh nghiệp, nguồn có lợi cho cổ đơng cơng việc khó khăn phức tạp Để xây dựng cấu trúc tài hợp lý giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đặt ra, hoạt động tài trợ đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNHTÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn cấu trúc tài tái cấu trúc tài cơng trình nƣớc 1.3.2 Kinh nghiệm thực tiễn cấu trúc tài tái cấu trúc tài cơng trình nƣớc ngồi 1.3.3 Bài học kinh nghiệp tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để giải mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung trả lời số câu hỏi sau: + Cấu trúc tài gì, tái cấu trúc tài gì? + Thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội + Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội + Tác động cấu trúc tài đến giá trị doanh nghiệp doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội + Giải pháp tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu 2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 2.2.2.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu Số liệu, tài liệu công bố như: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết năm 2010 - 2016 doanh nghiệp xi măng niêm yết SGDCK Nội Đây số liệu báo cáo tài kiểm tốn cơng bố rộng rãi phương tiện đại chúng trang wed https://www.stockbiz.vn; http://www.cophieu68.vn/; http://finance.vietstock.vn Ngồi nguồn tin tài liệu thứ cấp thu thập từ tạp chí kinh tế, tổng cục thống kê, liệu ngân hàng giới 2.2.2.2 Phƣơng pháp xử lý phân tích thơng tin 2.2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thống kê mơ tả 2.2.2.4 Phƣơng pháp so sánh 2.2.2.5 Phƣơng pháp mơ hình tốn 2.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh cấu trúc tài a Căn theo quan hệ sở hữu vốn: Hệ số nợ, hệ số nợ ngắn hạn, hệ số nợ dài hạn b Căn theo thời gian huy động sử dụng vốn: Hệ số nguồn vốn thường xuyên, hệ số nguồn vốn tạm thời c Căn vào phạm vi huy động vốn: Hệ số nguồn vốn bên trong, hệ số nguồn vốn bên ngồi 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh cấu trúc tài sản 2.3.3 Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài Bao gồm: Nhóm tiêu phản ánh cân tài chính; Chỉ tiêu phản ánh khả toán; Chỉ tiêu phản ánh mức độ độc lập tài 2.3.4 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời CHƢƠNG THỰC TRẠNG CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 3.1 TỔNG QU N CÁC DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI VIỆT N M 3.2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 3.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Nội 3.2.1.1 Các cơng ty mẫu nghiên cứu Tính đến 31/12/2016, Việt Nam có 80 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất thiết kế 87,75 triệu xi măng Các doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội gồm có 09 cơng ty (phụ lục 01) Theo tiêu thức quy mơ tài sản, chia DN mẫu nghiên cứu thành nhóm: Nhóm doanh nghiệp có quy mơ lớn với tổng tài sản bình qn 1000 tỷ đồng Nhóm doanh nghiệp có quy mơ nhỏ có tổng tài sản bình qn 1000 tỷ đồng Bảng 3.2: Phân loại doanh nghiệp nghiên cứu theo quy mơ tài sản Tài sản bình qn Dƣới 1000 tỷ đồng Trên 1000 tỷ đồng Số lượng DN Tỷ lệ 55.56% 44.44% Nguồn: Tính tốn tác giả từ BCTC doanh nghiệp Theo tiêu thức sở hữu Nhà nước, chia doanh nghiệp mẫu nghiên cứu thành nhóm: Nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu Nhà nước 50% Nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu Nhà nước 50% Bảng 3.3: Phân loại doanh nghiệp nghiên cứu theo tỷ lệ SHNN Tỷ lệ SHNN Dƣới 50% Trên 50% Số lượng DN Tỷ lệ 66.67% 33.33% Nguồn: Tính toán tác giả từ BCTC doanh nghiệp 3.2.1.2 Quy mô kinh doanh 3.2.2.3 Cơ cấu tài sản 3.2.2.4 toán 3.2.2.5 Hiệu suất hoạt động kinh doanh 3.2.2.6 Hiệu hoạt động 3.2.2 Thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội 3.2.2.1 Căn theo quan hệ sở hữu vốn Các DNXM niêm yết HNX sử dụng nguồn tài trợ từ nợ vay chủ yếu cấu trúc tài Hệ số nợ bình qn có xu hướng tăng lên liên tục, nợ phải trả chiếm trung bình 68%, chủ yếu khoản nợ NH chiếm trung bình 44%, nợ dài hạn chiếm trung bình 24% Nêu theo tính chất phải trả chi phí sử dụng nợ, nợ phải trả bao gồm khoản nợ phải trả chi phí chiếm bình qn 46%, khoản nợ chiếm dụng bình qn 21% Có thể thấy cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Cấu trúc tài theo tính chất phải trả chi phí nợ Cấu trúc tài theo thời hạn sử dụng nợ 120,000% 120,000% 100,000% 100,000% 80,000% 60,000% 33,006%33,738%30,935%30,734%30,483%32,766%33,586%33,634% 14,541%13,241% 28,605%24,417%26,204%20,101% 31,512%29,662% 80,000% 33,006% 33,738% 30,935% 30,734% 30,483% 32,766% 33,586% 33,634% 60,000% 18,103% 17,913% 20,416% 22,676% 22,244% 22,364% 40,000% 40,000% 53,124% 47,133%51,874% 20,000% 35,482%36,600%40,460%44,849%43,313% 20,000% 48,892% 48,349% 48,649% 46,590% 47,273% 44,870% 23,826% 23,632% 42,588% 42,734% ,000% ,000% 2009 2010 2011 Hệ số nợ NH 2012 2013 Hệ số nợ DH 2014 2015 2016 Hệ số VCSH 2009 2010 Hệ số nợ có phí 2011 2012 2013 Hệ số nợ chiếm dụng 2014 2015 2016 Hệ số VCSH Nguồn: Tổng hợp từ BCTC DNXM mẫu nghiên cứu Hình 3.14: Cấu trúc tài DNXMNY 3.2.2.2 Căn theo thời gian huy động sử dụng vốn Nguồn vốn TX nguồn vốn có tính chất ổn định, lâu dài mà doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh Trong giai đoạn 2009 – 2016, quy mơ nguồn vốn TX có xu hướng giảm đi, với tốc độ giảm bình quân giai đoạn 6,18% Hệ số nguồn vốn TX có xu hướng giảm liên tục giai đoạn 2009 – 2016 từ mức 64,52% năm 2009 xuống 46,88% năm 2016 Bình quân giai đoạn đạt 55,9% 3.2.3 Phân tích tác động cấu trúc tài đến rủi ro tài giá trị doanh nghiệp xi măng niêm yết SGDC Nội 3.2.3.1 Phân tích cân tài doanh nghiệp Trong giai đoạn 2009 – 2016, điều chỉnh cấu trúc tài theo hướng giảm dần nguồn vốn dài hạn, thường xuyên, tăng dần khoản nợ ngắn hạn, khoản VLĐ tạm thời tài trợ cho tài sản dài hạn dẫn đến cân tài doanh nghiệp 3.2.3.2 Phân tích độc lập mặt tài doanh nghiệp Căn theo quan hệ sở hữu, nguồn vốn DNXM chủ yếu tài trợ từ nguồn vốn vay, phần lớn nguồn nợ có phải trả chi phí đảm bảo thời hạn khoản nợ ngắn hạn Hệ số nợ trì mức cao, bình quân đạt 68% Điều cho thấy mức độ độc lập mặt tài DNXM thấp có xu hướng giảm xuống Nguồn vốn kinh doanh phần lớn phụ thuộc bên ngồi, mang tính chất ngắn hạn 3.2.3.4 Tác động cấu trúc tài đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Mức độ tác động đòn bẩy tài thước đo cho phép đánh giá mức độ rủi ro tài DNXM biểu hai khía cạnh: (1) Làm biến động mạnh ROE theo chiều hướng giảm xuống, (2) Làm doanh nghiệp gia tăng nguy khả toán khoản nợ 3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 3.3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu a Thu thập liệu Đề tài sử dụng liệu mang tính chất tổng hợp từ nhiều kênh thông tin khác Đề tài tiến hành khảo sát 09 doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Nội giai đoạn 2009 – 2016 (phụ lục 01) Tác giả thu thập liệu chủ yếu từ trang website Cơng ty chứng khốn, doanh nghiệp khảo sát, sở giao dịch chứng khoán Nội Dữ liệu vĩ mô (GDP) lấy từ Tổng cục thống kê, Chỉ số HNX – Index thu thập từ Sở giao dịch chứng khoán Nội Lãi suất cho vay bình quân thu thập từ liệu ngân hàng giới http://data.worldbank.org b Mô tả biến đƣợc sử dụng nghiên cứu Các biến lựa chọn dựa nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm thực trước Cụ thể: Biến phụ thuộc phản ánh cấu trúc tài chính: + Căn theo quan hệ sở hữu: Hệ số nợ phải trả (TD), hệ số nợ ngắn hạn (STD), hệ số nợ dài hạn (LTD) + Căn theo thời gian huy động sử dụng vốn: Hệ số nguồn vốn thường xuyên (NVTX) Biến độc lập Hiệu kinh doanh đo lường tiêu tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (BEP) Quy mô tài sản (QMTS) đo lường tiêu logarit tổng tài sản Tốc độ tăng trưởng (GTTS) đo tốc độ tăng trưởng tài sản Khả toán (LIQ) đo lường thơng qua tiêu khả tốn thời Đặc điểm riêng doanh nghiệp (UNI) đo lường tỷ lệ giá vốn hàng bán tổng doanh thu Thuế thu nhập doanh nghiệp (TAX) đo tỷ lệ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tổng lợi nhuận trước thuế Cấu trúc tài sản (TSHH) phản ánh thông qua tiêu tỷ lệ tài sản hữu hình tổng tài sản Hiệu sử dụng vốn tài sản (VTS) đo lường tiêu vòng quay tổng tài sản Số liệu tiêu không phân phối chuẩn nên chuyển đổi sử dụng hàm logarit Tốc độ tăng trưởng kinh tế đo tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 10 Để đo lường nhân tố triển vọng phát triển thị trường vốn (HNX), tác giả sử dụng tiêu tỷ suất lợi nhuận số thị trường (HNX – Index) 11 Điều kiện thị trường nợ (LSCV) đo lường tiêu lãi suất cho vay bình quân thị trường Bảng 3.7 : Thống kê mô tả biến nghiên cứu TD LTD STD BEP QMTS GTTS vars n 72 72 72 72 72 72 mean sd median max skew kurtosis 0,68 0,24 0,44 0,07 13,49 0,04 0,16 0,21 0,16 0,06 1,56 0,19 0,68 0,20 0,45 0,06 13,46 -0,01 0,34 0,00 0,15 -0,13 10,51 -0,30 0,93 0,68 0,88 0,22 15,62 1,07 -0,09 0,43 0,33 0,07 -0,26 2,62 -1,35 -1,09 -0,06 2,53 -1,20 11,08 LIQ UNI TAX TSHH VTS GDP HNX LSCV 10 11 12 13 14 72 72 72 72 72 72 72 72 0,94 0,84 0,18 0,48 -0,21 0,06 0,01 0,11 0,24 0,06 0,18 0,29 0,45 0,01 0,32 0,03 0,95 0,39 1,64 0,28 0,29 0,84 0,72 1,00 0,25 -0,23 0,17 -0,06 0,92 1,44 3,00 0,53 0,01 0,87 -0,27 -1,48 -0,23 -1,44 0,83 0,13 -0,22 0,06 0,05 0,07 0,06 -1,31 0,01 -0,48 0,61 0,18 -0,50 0,10 0,07 0,17 0,49 -0,89 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa phần mềm thống kê R 3.3.2 Kết phân tích hồi quy nhân tố tác động đến cấu trúc tài Bảng 3.9: Nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc tài theo quan hệ sở hữu xBEP xQMTS xUNI TD_REM -0,739*** -0,14 0,073*** -0,026 -0,374** -0,148 xLIQ xTSHH xVTS xLSCV Observations R2 Adjusted R2 F Statistic Note: 0,058 -0,396 72 0,419 0,393 16,323*** (df = 3; 68) *p
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (tt), Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay