Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)

167 28 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:38

Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC INH T V QUẢN TRỊ INH DO NH BÁO CÁO TỔNG K T ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Việt Dũng THÁI NGUYÊN, NĂM 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC INH T V QUẢN TRỊ INH DO NH BÁO CÁO TỔNG K T ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Mã số: ĐH 2015 – TN08 - 12 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) TS Nguyễn Việt Dũng THÁI NGUYÊN, NĂM 2017 i DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ T I V ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Những ngƣời tham gia thực đề tài Họ tên PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Khoa Kế toán TS Vũ Thị Hậu Khoa Ngân hàng – Tài Ths Mai Thanh Giang Khoa Ngân hàng – Tài Đơn vị phối hợp thực Khoa Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh ii MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VI T TẮT viii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng Phạm vi nghiên cứu Bố cục đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.2 Thành phần cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.3 Tác động cấu trúc tài đến rủi ro tài chính, tỷ suất sinh lời chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 13 1.1.4 Lý thuyết cấu trúc tài doanh nghiệp 20 1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp 30 1.2 TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 35 1.2.1 Khái niệm tái cấu trúc tài doanh nghiệp 35 1.2.2 Nội dung tái cấu trúc tài doanh nghiệp 38 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 44 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn cấu trúc tài tái cấu trúc tài cơng trình nước 44 1.3.2 Kinh nghiệm thực tiễn cấu trúc tài tái cấu trúc tài cơng trình nước ngồi 49 iii 1.3.3 Bài học kinh nghiệp tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 51 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 53 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.2.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 53 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 53 2.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 59 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh cấu trúc tài 59 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh cấu trúc tài sản 61 2.3.3 Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài 61 2.3.4 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời 63 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 3.1 TỔNG QU N CÁC DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI VIỆT NAM 65 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngành xi măng Việt Nam 65 3.1.2 Đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp xi măng Việt Nam 67 3.2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 68 3.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 68 3.2.2 Thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 76 3.2.3 Phân tích tác động cấu trúc tài đến rủi ro tài giá trị doanh nghiệp xi măng niêm yết SGDCK Hà Nội 89 iv 3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 92 3.3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 92 3.3.2 Kết phân tích hồi quy nhân tố tác động đến cấu trúc tài 94 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI VIỆT NAM 97 3.4.1 Những kết đạt 97 3.4.2 Những hạn chế tồn 100 3.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 101 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC T I CHÍNH DO NH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GI O DỊCH CHỨNG HOÁN H NỘI 4.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DO NH NGHIỆP XI MĂNG TRONG THỜI GI N TỚI 105 4.1.1 Bối cảnh kinh tế 105 4.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp xi măng Việt Nam thời gian tới 109 4.2 QU N ĐIỂM THỰC HIỆN TÁI CẤU TRÚC T I CHÍNH CÁC DO NH NGHIỆP XI MĂNG 111 4.2.1 Tái cấu trúc tài cần đảm bảo tính tương thích 111 4.2.2 Tái cấu trúc tài phải đảm bảo cân lợi nhuận rủi ro 111 4.2.3 Tái cấu trúc tài phải đảm bảo phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh 112 4.2.4 Tái cấu trúc tài phải đảm bảo phù hợp với giai đoạn phát triển doanh nghiệp 112 4.3 GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM Y T TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 114 4.3.1 Xây dựng cấu trúc tài phù hợp cho doanh nghiệp ngành xi măng Việt Nam 114 v 4.3.2 Tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao khả tự tài trợ doanh nghiệp 123 4.3.3 Tái cấu trúc khoản nợ theo hướng gia tăng nợ dài hạn 125 4.3.4 Xây dựng tiêu cảnh báo sớm cho doanh nghiệp ngành xi măng Việt Nam 128 4.3.5 Nâng cao nhận thức cho nhà quản trị chế tác động đòn bẩy tài 130 K T LUẬN 135 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QU N Đ N ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 137 PHỤ LỤC 144 vi DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ xi măng giai đoạn 2010 - 2016 67 3.2 Phân loại doanh nghiệp nghiên cứu theo quy mô tài sản 68 3.3 69 3.4 Phân loại doanh nghiệp nghiên cứu theo tỷ lệ SHNN Tình hình tăng, giảm vốn đầu tư CSH DNXM 3.5 Cấu trúc tài theo quan hệ sở hữu 91 3.6 Xu tác động cấu trúc tài đến ROE 91 3.7 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 94 3.8 Xác suất hậu nghiệm (PIP) biến 95 3.9 Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài theo quan hệ sở hữu 96 4.1 Nhu cầu xi măng dự kiến 110 4.2 Hệ số beta điều chỉnh nhân tố ảnh hưởng đến TD,LTD, STD 115 4.3 Cấu trúc tài theo giá trị thị trường BCC năm 2016 116 4.4 Chi phí sử dụng vốn cổ phần mức cấu trúc tài 117 4.5 Chi phí sử dụng nợ vay mức cấu trúc tài 118 4.6 Chi phí sử dụng vốn bình quân mức cấu trúc tài 118 4.7 Cấu trúc TC mục tiêu với mức giá thị trường cổ phiếu 119 4.8 Cấu trúc tài với hệ số beta cổ phiếu 120 4.9 Cấu trúc tài mục tiêu doanh nghiệp xi măng niêm yết 120 4.10 Cấu trúc tài theo giá trị thị trường cấu trúc tài mục tiêu 121 4.11 Chỉ tiêu ROIC doanh nghiệp ngành xi măng 129 4.12 Hệ số nợ vay tổng vốn đầu tư 130 83 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình Tên hình Trang 3.1 Quy mơ kinh doanh DNXMNY giai đoạn 2009 - 2016 69 3.2 Quy mô tài sản DNXM theo quy mô tỷ lệ SHNN 70 3.3 Cấu trúc tài sản DNXM theo thời hạn tính chất sử dụng TS 71 3.4 Khả toán doanh nghiệp xi măng niêm yết HNX 72 3.5 Hiệu suất hoạt động DNXMNY HNX 74 3.6 Hiệu hoạt động DNXMNY HNX 75 3.7 Cấu trúc tài theo quan hệ sở hữu 77 3.8 Hệ số nợ theo quy mô tài sản tỷ lệ SHNN 77 3.9 Cấu trúc nợ theo thời gian sử dụng nợ 78 3.10 Cấu trúc nợ theo quy mô tài sản tỷ lệ SHNN 79 3.11 Cấu trúc nợ theo tính chất phải trả chi phí 80 3.12 Hệ số nợ có phí chiếm dụng theo quy mơ tài sản tỷ lệ SHNN 81 3.13 Cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu 82 3.14 Cấu trúc tài DNXMNY 84 3.15 Cấu trúc nguồn vốn theo thời gian huy động sử dụng 85 3.16 Cấu trúc nguồn vốn thường xuyên 85 3.17 Cấu trúc nguồn vốn tạm thời 86 3.18 Cấu trúc tài theo phạm vi quản lý sử dụng vốn 87 3.19 Cấu trúc nguồn vốn lưu động DNXM 88 3.20 Sự cân tài DNXM 89 viii DANH MỤC CHỮ VI T TẮT DH Dài hạn DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNXMNY Doanh nghiệp xi măng niêm yết ERP Phần bù rủi ro cổ phần FEM Mơ hình nhân tố ảnh hưởng cố định KT - XH Kinh tế - Xã hội LTD Hệ số nợ dài hạn NH Ngắn hạn NVTX Nguồn vốn thường xuyên NWC Nguồn vốn lưu động thường xuyên REM Mô hình nhân tố ảnh hưởng ngẫu nhiên SGDCK Sở giao dịch chứng khoán SHNN Sở hữu nhà nước STD Hệ số nợ ngắn hạn TD Hệ số nợ phải trả TP Thành phố TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TW Trung ương WACC Chi phí sử dụng vốn bình quân 137 T I LIỆU TH M HẢO TI NG VIỆT Đặng Thị Quỳnh Anh Quách Thị Hải Yến (2014), "Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM (HOSE)", Tạp chí phát triển hội nhập, Số 18 (28) (Tháng 09-10/2014,), trang 34 - 39 Nguyễn Thị Vân Anh (2010), Cấu trúc tái cấu trúc tài Tập đoàn kinh tế Việt nam sau khủng hoảng tài tồn cầu, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Ban Kinh tế Trung ương (2016), Tái cấu trúc doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Trung Quốc, https://kinhtetrunguong.vn/ /kinh-te-thegioi? truc-doanh-nghiep Hà Thanh Bình (2012), Nghiên cức cấu trúc tài cơng ty cổ phần ngành xi măng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Lê Đạt Chí (2013), "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam", Tạp chí phát triển hội nhập, Số (19) (Tháng 03-04/2013), trang 22 - 28 Lê Trung Dũng (2013), "Tái cấu trúc tài doanh nghiệp nhà nước", Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn, Số 01, trang 46 - 49 Lê Phương Dung Đặng Thị Hồng Giang (2013), "Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM - Sử dụng phương pháp FEM, REM", Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 187(Tháng 01/2013), trang 57 - 65 Nguyễn Tuấn Dương (2009), Xây dựng cấu vốn tối ưu Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài Trần Thọ Đạt Ngô Thắng Lợi (2017), "Kinh tế Việt Nam 2016: Tái cấu kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng vai trò kiến tạo phát triển", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Lê Thị Thu Hà (2011), Phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành Nhựa Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 138 11 Bùi Nữ Thanh Hà (2014), Cơ cấu tài doanh nghiệp ngành dệt may khu vực miền trung tiến trình hội nhập, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng 12 Nguyễn Thị Hải Hằng (2009), Tái cấu trúc tài cho công ty niêm yết ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 13 Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới Phát triển Bền vững (WBCSD) (2002), Sáng kiến phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế 14 Lê Thị Song Hương (2009), Tái cấu trúc tài nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành thép Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Minh Kiều (2006), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 16 Hồ Công Minh (2011), Vay nợ doanh nghiệp Việt Nam vấn đề kiệt quệ tài chính, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 17 Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) (2015), Giải pháp bình ổn thị xi măng 2016, VCCI, http://vcci.com.vn/giai-phap-binh-on-thi-truong-ximang-2016 18 Vũ Hùng Phương Phạm Đăng Phú (2012), "Tái cấu trúc doanh nghiệpKinh nghiệm Hàn Quốc", Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 179 tháng năm 2012, trang 37-42 19 Đoàn Hương Quỳnh (2010), Giải pháp tái cấu nguồn vốn doanh nghiệp Nhà nước điều kiện Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 20 Trần Hùng Sơn (2011), "Đặc điểm doanh nghiệp tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết Việt Nam", Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ, Số 14 (Quý 3/2011), trang 22 - 39 21 Phạm Hoàng Thắng (2012), Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn: Trường hợp nghiên cứu doanh nghiệp Ngành công nghiệp Xi măng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 22 Tổng cục thống kê (2017), "Tình hình kinh tế xã hội 2016", https://www.gso.gov.vn/default.aspx? 139 23 Quỳnh Trang (2017), "VNCA dự báo năm 2017 nguồn cung xi măng dư thừa", Hiệp hội xi măng Việt Nam, http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truongxi-mang/vnca-du-bao-nam-2017-nguon-cung-xi-mang-du-thua-9177.htm 24 Hồng Thị Út Trinh (2009), Xây dựng mơ hình cấu trúc tài cho doanh nghiệp ngành viễn thơng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 25 Trần Thị Thanh Tú (2010), Đổi cấu vốn doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 26 Hồng Tùng (2012), "Bàn tái cấu trúc tài doanh nghiệp", Tạp chí Ngân hàng, Số (Tháng 5/2012), trang 53 -56 27 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2012), Giải pháp tái cấu trúc tài ngân hàng thương mại Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế 2008, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 28 Nguyễn Thị Uyên Uyên (2002), Tái cấu trúc tài doanh nghiệp nhằm thu hút sử dụng hiệu vốn đầu tư, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 29 Bùi Văn Vần Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội 30 Lê Hồng Vinh (2008), Xây dựng mơ hình cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh TI NG ANH 31 Ahmad Mohammad Obeid Gharaibeh (2015), "The determinants of capiatal structure: Empirical evidence from Kuwait", European Journal of Business, Economics and Accountancy, No 03 (06/2015), pp 21-32 32 Aswath Damodaran (2017), "Country Default Spreads and Risk Premiums", http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 33 Journal of investing (2017), Vietnam 10-Year Bond Yield, https://www.investing.com/rates-bonds/vietnam-10-year-bond-yield-historical-data 34 Omar Camara (2010), "Capital Structure Adjustment Speed and Macroeconomic Conditions: U.S MNCs and DCs ", International Research Journal of Finance and Economics, No 84(2012), pp 107 - 120 140 35 Syed Tahir Hijazi and Yasir Bin Tariq (2006), "Determinants of capital structure : a case for the Pakistani cement industry", The Lahore journal of economics, No 01 (11.2006), pp 63-80 36 Samuel Gui Hai Huang Frank M Song (2002), The Determinants of Capital Structure: Evidence from China, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=320088 37 Milton Harris Artur Raviv (1991), "The theory of capital structure", The journal of finance, No 46 (Mar,1991), pp 297 - 355 38 Anifowose Mutalib (2011), "Determinants of Capital Structure in Cement Industry: A Case of Nigerian Listed Cement Firms", Nigerian Journal of Accounting Research, No 06, pp 118-135 39 Oladele John Akinyomi and Adebayo Olagunju (2013), "Determinants of Capital Structure in Nigeria", Innovative Space of Scientific Research Journals, No 03, pp 999-1005 40 Raghuram G Rajan and Luigi Zingales (1995), "What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data", The Journal of Finance , No 50(5), pp 1421-1460 41 Sheridan Titman and Roberto Wessels (1988), ""The determinants of capital structure choice"", Journal of Finance, No 43 (Mar 1988), pp 1-19 42 Trading Economics (2016), "Vietnam Interest Rate 2000-2016", http://www.tradingeconomics.com/vietnam/interest-rate, Access Day 20/03/2016 43 Tran Dinh Khoi Nguyen and Neelakantan Ramachandran (2006), "Capital structure in small and medium-sized enterprises : The case of Vietnam", ASEAN economic bulletin - Singapore, No23.2006(2), pp 192-211 44 Tugba Bas, Gulnur Muradoglu and Kate Phylaktis (2009), "Determinants of Capital Structure in Developing Countries", http://www.efmaefm.org/ 45 World Bank (2017), "Lending interest rate (%)", http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?end=2016&locations=VN&start=1 993&view=chart 144 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Danh sách doanh nghiệp xi măng mẫu nghiên cứu Mã Sàn Tên công ty CK NY Căn theo tỷ lệ sở hữu HNX CCM HNX Công ty Cổ phần Khoảng sản Xi măng Cần Thơ CLH HNX Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI QNC HNX Công ty Cổ phần xi măng Xây dựng Quảng Ninh SDY HNX Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly TBX HNX Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình SCJ HNX Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn HOM HNX Cơng ty Cổ phần xi măng Vicem Hồng Mai BCC HNX Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn BTS HNX Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Căn theo quy mơ TS bình quân TBX HNX Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình SDY HNX Cơng ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly CCM HNX Công ty Cổ phần Khoảng sản Xi măng Cần Thơ CLH HNX Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI SCJ HNX Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn HOM HNX Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hồng Mai QNC HNX Cơng ty Cổ phần xi măng Xây dựng Quảng Ninh BTS HNX Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn BCC HNX Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn TT Năm NY L cổ phiếu lƣu hành Tài sản bình quân Tỷ lệ sở hữu NN 2008 2016 2008 2006 2008 2007 2009 2006 2006 4,600,000 10,000,000 18,451,109 4,500,000 1,510,280 19,516,000 72,000,000 95,661,397 109,056,192 276,480 494,107 1,978,023 92,548 63,252 544,524 1,808,513 4,935,495 4,073,793 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.44% 70.96% 73.00% 79.51% 2008 2006 2008 2016 2007 2009 2008 2006 2006 1,510,280 4,500,000 4,600,000 10,000,000 19,516,000 72,000,000 18,451,109 109,056,192 95,661,397 63,252 92,548 276,480 494,107 544,524 1,808,513 1,978,023 4,073,793 4,935,495 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.44% 70.96% 0.00% 79.51% 73.00% Nguồn: Báo cáo tài DNXM tính tốn tác giả 145 Phụ lục 02: Khả tốn DNXM niêm yết HNX theo quy mơ tài sản tỷ lệ SHNN 146 Phụ lục 03: Hiệu suất hoạt động DNXM niêm yết HNX theo quy mô tài sản tỷ lệ SHNN 147 Phụ lục 04: Ma trận hệ số tự tƣơng quan TD LTD STD BEP QMTS GTTS SLIQ UNI TAX TSHH LVTS GDP TD 1.00 LTD 0.66 1.00 STD 0.11 -0.67 1.00 BEP -0.40 -0.03 -0.35 1.00 QMTS 0.40 0.63 -0.45 -0.09 1.00 GTTS -0.25 0.11 -0.40 0.47 -0.09 1.00 LIQ -0.37 -0.22 -0.08 0.10 -0.39 0.44 1.00 UNI -0.15 -0.49 0.50 -0.41 -0.55 -0.24 0.17 1.00 TAX -0.01 0.03 -0.05 0.19 -0.10 0.13 0.10 -0.01 1.00 TSHH 0.24 0.45 -0.36 0.08 0.57 -0.34 -0.77 -0.35 -0.15 1.00 LVTS -0.37 -0.64 0.48 0.34 -0.72 0.08 0.19 0.32 0.19 -0.41 1.00 GDP -0.06 -0.12 0.10 -0.08 -0.01 -0.03 -0.14 0.04 0.06 0.07 0.05 1.00 HNX -0.01 0.00 -0.01 0.05 -0.03 0.07 0.20 0.07 -0.05 -0.18 0.02 -0.50 LSCV 0.05 0.22 -0.25 0.23 0.03 0.17 0.10 -0.32 HNX LSCV 1.00 0.05 0.02 -0.05 -0.26 -0.57 1.00 Nguồn: Báo cáo tài DNXM tính tốn tác giả 148 Phụ lục 05: Kiểm định phù hợp mơ hình Kiểm định phù hợp mơ hình TD: Để kiểm tra tính phù hợp mơ hình cốt lõi, tác giả thực kiểm định sau: Kiểm định tương quan phần dư cá thể (Testing for Cross – sectional dependence) sử dụng Breusch-Pagan LM test of independence and Pasaran CD test > pcdtest(TDREM,type=c("lm")) Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels data: y ~ x z = - 0.083242, p-value = 0.9337 Alternative hypothesis: cross-sectional dependence Căn vào kết kiểm định thấy p-value = 0.9337 > 0.05 nên chấp nhận H0 Kết luận phần dư hãng không tồn tương quan Kiểm định tương quan chuỗi (Testing for serial correlation) Chúng ta thực Breusch-Godfrey Test (2003) nhằm kiểm định tương quan chuỗi > pbgtest(TDREM) Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel models data: y ~ x chisq = 12.402, df = 8, p-value = 0.1341 Alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors Ta thấy, p-value = 0.1341 > 0.05 nên kết luận có chứng thống kê không tồn tượng tương quan chuỗi mơ hình REM TD Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho mơ hình REM TD (Testing for heteroskedasticity) Chúng ta sử dụng Studentized Breusch-Pagan Test nhằm kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình > bptest(TDREM) studentized Breusch-Pagan test data: TREM BP = 6.2209, df = 3, p-value = 0.1013 Ta thấy, p-value = 0.1013 > 0.05 Chấp nhận giả thuyết H0, tức nên đến kết luận phương sai sai số ngẫu nhiên khơng có thay đổi Như qua bước kiểm định, tác giả đưa nhận định phù hợp mơ hình với TD 149 Kiểm định phù hợp mô hình LTD: Để kiểm tra tính phù hợp mơ hình cốt lõi, tác giả thực kiểm định sau: Kiểm định tương quan phần dư cá thể (Testing for Cross – sectional dependence) sử dụng Breusch-Pagan LM test of independence and Pasaran CD test > pcdtest(LTDREM) Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels data: y ~ x z = 1.8254, p-value = 0.06793 alternative hypothesis: cross-sectional dependence Căn vào kết kiểm định thấy p-value = 0.06793 > 0.05 nên chấp nhận H0 Kết luận phần dư hãng không tồn tương quan Kiểm định tương quan chuỗi (Testing for serial correlation) Chúng ta thực Breusch-Godfrey Test (2003) nhằm kiểm định tương quan chuỗi > pbgtest(LTDREM) Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel models data: y ~ x chisq = 12.805, df = 8, p-value = 0.1187 alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors Ta thấy, p-value = 0.1187 > 0.05 nên kết luận có chứng thống kê không tồn tượng tương quan chuỗi mơ hình LTD_REM Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho mô hình (Testing for heteroskedasticity) Chúng ta sử dụng Studentized Breusch-Pagan Test nhằm kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình > bptest(LTDREM) studentized Breusch-Pagan test data: LTDREM BP = 1.8589, df = 4, p-value = 0.7617 Ta thấy, p-value = 0.7617 > 0.05 Chấp nhận giả thuyết H0, tức nên đến kết luận phương sai sai số ngẫu nhiên khơng có thay đổi Như qua bước kiểm định, tác giả đưa nhận định phù hợp mơ hình với LTD 150 Kiểm định phù hợp mơ hình STD: Để kiểm tra tính phù hợp mơ hình cốt lõi, tác giả thực kiểm định sau: Kiểm định tương quan phần dư cá thể (Testing for Cross – sectional dependence) sử dụng Breusch-Pagan LM test of independence and Pasaran CD test > pcdtest(STDFEM,type=c("lm")) Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels data: y ~ x z = 0.43949, p-value = 0.6603 alternative hypothesis: cross-sectional dependence Căn vào kết kiểm định thấy p-value = 0.6603 > 0.05 nên chấp nhận H0 Kết luận phần dư hãng không tồn tương quan Kiểm định tương quan chuỗi (Testing for serial correlation) Chúng ta thực Breusch-Godfrey Test (2003) nhằm kiểm định tương quan chuỗi > pbgtest(STDFEM) Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel models data: y ~ x chisq = 17.797, df = 8, p-value = 0.0228 alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors Ta thấy, p-value = 0.0228 < 0.05 nên kết luận có chứng thống kê tồn tượng tương quan chuỗi mơ hình Tuy nhiên, theo Baltagi (2005) vấn đề với liệu bảng ngắn (số năm ít, số cơng ty nhiều) Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho mơ hình (Testing for heteroskedasticity) Chúng ta sử dụng Studentized Breusch-Pagan Test nhằm kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình > bptest(STDFEM) studentized Breusch-Pagan test data: STDFEM BP = 21.904, df = 4, p-value = 0.0002095 Ta thấy, p-value = 0.0002095 < 0.05 Bác bỏ giả thuyết H0, tức nên đến kết luận phương sai sai số ngẫu nhiên có thay đổi 151 Phụ lục 06: For large non-financial service companies Market capital > $5 billion Market capital < $5 billion If interest coverage ratio is If interest coverage ratio is greater Rating Spread than ≤ to is is > ≤ to Rating is Spread is 8.5 100000 AAA 0.40% 12.5 100000 AAA 0.40% 6.5 8.499999 AA 0.70% 9.5 12.499999 AA 0.70% 5.5 6.499999 A+ 0.90% 7.5 9.499999 A+ 0.90% 4.25 5.499999 A 1.00% 7.499999 A 1.00% 4.249999 A- 1.20% 4.5 5.999999 A- 1.20% 2.5 2.999999 BBB 1.75% 4.499999 BBB 1.75% 2.25 2.49999 BB+ 2.75% 3.5 3.9999999 BB+ 2.75% 2.2499999 BB 3.25% 3.499999 BB 3.25% 1.75 1.999999 B+ 4.00% 2.5 2.999999 B+ 4.00% 1.5 1.749999 B 5.00% 2.499999 B 5.00% 1.25 1.499999 B- 6.00% 1.5 1.999999 B- 6.00% 0.8 1.249999 CCC 7.00% 1.25 1.499999 CCC 7.00% 0.65 0.799999 CC 8.00% 0.8 1.249999 CC 8.00% 0.2 0.649999 C 10.00% 0.5 0.799999 C 10.00% -100000 0.199999 D 12.00% -100000 0.499999 D 12.00% Nguồn: http://pages.stern.nyu.edu 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 Đặng Thị Quỳnh Anh Quách Thị Hải Yến (2014), "Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM (HOSE)", Tạp chí phát triển hội nhập, Số 18 (28),(Tháng 0910/2014,), tr Trang 34 - 39 Nguyễn Thị Vân Anh (2010), Cấu trúc tái cấu trúc tài Tập đồn kinh tế Việt nam sau khủng hoảng tài tồn cầu, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Ban Kinh tế Trung ương (2016), Tái cấu trúc doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Trung Quốc, truy cập ngày, trang web https://kinhtetrunguong.vn/ /kinh-te-the-gioi? truc-doanh-nghiep Hà Thanh Bình (2012), Nghiên cức cấu trúc tài cơng ty cổ phần ngành xi măng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Lê Đạt Chí (2013), "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam", Tạp chí phát triển hội nhập, Số (19)(Tháng 03-04/2013), tr trang 22 - 28 Lê Trung Dũng (2013), "Tái cấu trúc tài doanh nghiệp nhà nước", Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn, Số 01, tr 46 - 49 Lê Phương Dung Đặng Thị Hồng Giang (2013), "Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM - Sử dụng phương pháp FEM, REM", Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 187(Tháng 01/2013), tr 57 - 65 Nguyễn Tuấn Dương (2009), Xây dựng cấu vốn tối ưu Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội Trần Thọ Đạt Ngô Thắng Lợi (2017), "Kinh tế Việt Nam 2016: Tái cấu kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng vai trò kiến tạo phát triển", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Thị Thu Hà (2011), Phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành Nhựa Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Bùi Nữ Thanh Hà (2014), Cơ cấu tài doanh nghiệp ngành dệt may khu vực miền trung tiến trình hội nhập, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Nguyễn Thị Hải Hằng (2009), Tái cấu trúc tài cho cơng ty niêm yết ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới Phát triển Bền vững (WBCSD) (2002), Sáng kiến phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế Lê Thị Song Hương (2009), Tái cấu trúc tài nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành thép Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2006), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 153 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hồ Công Minh (2011), Vay nợ doanh nghiệp Việt Nam vấn đề kiệt quệ tài chính, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Phòng Thương mại Vơng nghiệp Việt Nam (VCCI) (2015), Giải pháp bình ổn thị trường xi măng 2016, VCCI, truy cập ngày 25-11-2015 trang web http://vcci.com.vn/giai-phap-binh-on-thi-truong-xi-mang-2016 Vũ Hùng Phương Phạm Đăng Phú (2012), "Tái cấu trúc doanh nghiệp- Kinh nghiệm Hàn Quốc", Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 179 tháng năm 2012, tr 37-42 Đoàn Hương Quỳnh (2010), Giải pháp tái cấu nguồn vốn doanh nghiệp Nhà nước điều kiện Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội Trần Hùng Sơn (2011), "Đặc điểm doanh nghiệp tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết Việt Nam", Tạp chí Phát triển khoa học cơng nghệ Số 14(Quý 3/2011), tr 22 39 Phạm Hoàng Thắng (2012), Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn: Trường hợp nghiên cứu doanh nghiệp Ngành công nghiệp Xi măng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tổng cục thống kê (2017), "Tình hình kinh tế xã hội 2016", truy cập ngày, trang web https://www.gso.gov.vn/default.aspx? Quỳnh Trang (2017), "VNCA dự báo năm 2017 nguồn cung xi măng dư thừa", Hiệp hội xi măng Việt Nam, truy cập ngày, trang web http://ximang.vn/biendong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/vnca-du-bao-nam-2017-nguon-cung-ximang-du-thua-9177.htm Hoàng Thị Út Trinh (2009), Xây dựng mơ hình cấu trúc tài cho doanh nghiệp ngành viễn thông Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thanh Tú (2010), Đổi cấu vốn doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Hoàng Tùng (2012), "Bàn tái cấu trúc tài doanh nghiệp", Tạp chí Ngân hàng Số 9(Tháng 5/2012), tr trang 53 -56 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2012), Giải pháp tái cấu trúc tài ngân hàng thương mại Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế 2008, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Uyên Uyên (2002), Tái cấu trúc tài doanh nghiệp nhằm thu hút sử dụng hiệu vốn đầu tư, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Bùi Văn Vần Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội, tr.34 Lê Hồng Vinh (2008), Xây dựng mơ hình cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Ahmad Mohammad Obeid Gharaibeh (2015), "The determinants of capiatal structure: Empirical evidence from Kuwait", European Journal of Business, Economics and Accountancy No 03(06/2015), tr 21-32 154 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Aswath Damodaran (2017), "Country Default Spreads and Risk Premiums", truy cập ngày, trang web http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html Journal of investing (2017), Vietnam 10-Year Bond Yield, Investing.com, truy cập ngày, trang web https://www.investing.com/rates-bonds/vietnam-10year-bond-yield-historical-data Omar Camara (2010), "Capital Structure Adjustment Speed and Macroeconomic Conditions: U.S MNCs and DCs ", International Research Journal of Finance and Economics 84(2012), tr 107 - 120 Syed Tahir Hijazi and Yasir Bin Tariq (2006), "Determinants of capital structure : a case for the Pakistani cement industry", The Lahore journal of economics No 01(11.2006), tr 63-80 Samuel Gui Hai Huang Frank M Song (2002), The Determinants of Capital Structure: Evidence from China, truy cập ngày August 13, 2002 trang web http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=320088 Milton Harris Artur Raviv (1991), "The theory of capital structure", The journal of finance No 46(Mar,1991), tr 297 - 355 Anifowose Mutalib (2011), "Determinants of Capital Structure in Cement Industry: A Case of Nigerian Listed Cement Firms", Nigerian Journal of Accounting Research No 06, tr 118-135 Oladele John Akinyomi and Adebayo Olagunju (2013), "Determinants of Capital Structure in Nigeria", Innovative Space of Scientific Research Journals No 03, tr 999-1005 Raghuram G Rajan Luigi Zingales (1995), "What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data", The Journal of Finance 50(5), tr 1421-1460 Sheridan Titman and Roberto Wessels (1988), ""The determinants of capital structure choice"", Journal of Finance No 43(Mar 1988), tr 1-19 Trading Economics (2016), "Vietnam Interest Rate 2000-2016", truy cập ngày 20/03/2016, trang web http://www.tradingeconomics.com/vietnam/interestrate Tran Dinh Khoi Nguyen and Neelakantan Ramachandran (2006), "Capital structure in small and medium-sized enterprises : The case of Vietnam", ASEAN economic bulletin - Singapore 23.2006(2), tr 192-211 Tugba Bas Gulnur Muradoglu and Kate Phylaktis (2009), "Determinants of Capital Structure in Developing Countries", truy cập ngày, trang web http://www.efmaefm.org/ World Bank (2017), "Lending interest rate (%)", truy cập ngày, trang web http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?end=2016&locations=VN& start=1993&view=chart [11] [1],[ 3] [1] [19] [9] [4] [16] [24] [26] [5] [30] [7] [14] [10] [6] [15] [27] [12] [12] [28] [2] [8] [8] [21] [17] [18],[ 23] [20],[ 22] [20] [13],[ 25] [31] [38] [32] [33] [42] [39] [41] [43],[ 44] [36] [34] Sản phẩm khoa học ... động cấu trúc tài đến giá trị doanh nghiệp doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội + Giải pháp tái cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. .. rõ sở lý luận cấu trúc tài tái cấu trúc tài doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Giải pháp tái cấu trúc tài doanh nghiệp. .. Thực trạng cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 3 + Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp xi măng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội + Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH), Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay