Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân quận tây hồ

41 47 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:36

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu23. Mục tiêu nghiên cứu24. Nhiệm vụ25. Phương pháp nghiên cứu26. Bố cục của bài báo cáo3CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ41.1. Vị trí địa lý, đặc điểm tình hình.41.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ.51.2.1. Chức năng của Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ51.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ61.2.3. Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ.71.2.4. Các phòng ban chuyên môn của Uỷ ban nhân dân quận.101.3. Tình hình hoạt động của Văn phòng và phòng Văn thư – nơi thực tập111.4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ.111.4.1. Chức năng.111.4.2. Nhiệm vụ.111.4.3. Bản mô tả công việc của lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ.121.4.4. Vai trò của Văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp.161.5. Nhiệm vụ của các chuyên viên tại phòng văn thư Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.171.6. Trang thiết bị vật chất18CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ202.1. Lý luận chung về công chức202.2. Quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ công chức202.3. Thực trạng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ222.4. Đánh giá trình độ đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ252.4.1. Ưu điểm thực trạng trình độ đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ252.4.2. Nhược điểm thực trạng trình độ đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ262.5. Nguyên nhân:27CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ283.1. Mục tiêu chung283.2. Các giải pháp cụ thể28KẾT LUẬN35TÀI LIỆU THAM KHẢO37PHỤ LỤC38 MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Bố cục báo cáo CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 1.1 Vị trí địa lý, đặc điểm tình hình 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ 1.2.1 Chức Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ .5 1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ 1.2.3 Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ 1.2.4 Các phòng ban chun mơn Uỷ ban nhân dân quận (phụ lục số 3) .10 1.3 Tình hình hoạt động Văn phòng phòng Văn thư – nơi thực tập 11 1.4 Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ 11 1.4.1 Chức 11 1.4.2 Nhiệm vụ 11 1.4.3 Bản mô tả công việc lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ 12 1.4.4 Vai trò Văn phòng việc thực chức tham mưu, tổng hợp .16 1.5 Nhiệm vụ chuyên viên phòng văn thư Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 17 1.6 Trang thiết bị vật chất .18 CHƯƠNG 20 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CỦA 20 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 20 2.1 Lý luận chung công chức 20 2.2 Quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ công chức 20 2.3 Thực trạng cán công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ 22 2.4 Đánh giá trình độ đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ .25 2.4.1 Ưu điểm thực trạng trình độ đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ 25 2.4.2 Nhược điểm thực trạng trình độ đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ 26 2.5 Nguyên nhân: 27 CHƯƠNG 28 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ .28 3.1 Mục tiêu chung .28 3.2 Các giải pháp cụ thể 28 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 38 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hệ trực tiếp từ hiệu hoạt động đội ngũ công chức hành chính nhà nước Đất nước ta q trình thực Cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước với mong muốn sánh vai cường quốc năm châu Trong bối cảnh đó, người yếu tố trung tâm định đến thành cơng hay thất bại, hay nói cách khác trình độ đội ngũ công chức hành chính Nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu hoạt động máy nhà nước từ Trung ương đến sở Bởi vậy, để thực mong muốn phải nâng cao trình độ đội ngũ công chức để họ vừa chuyên nghiệp, thành thạo công việc, nắm bắt kịp thời với thay đổi xã hội, vừa phải có thái độ giao tiếp tận tình, lịch sự, có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công việc quan hệ giao tiếp hàng ngày Thực tế cho thấy, năm gần chất lượng đội ngũ cơng chức hành chính nhà nước nói chung đội ngũ cơng chức hành chính cấp quận nói riêng có bước phát triển trình độ Tuy nhiên đội ngũ bộc lộ yếu kém, bất cập kiến thức, lực, trình độ, kỹ trước yêu cầu tình hình, nhiệm vụ Sự yếu chất lượng đội ngũ công chức thể không từ cách quản lý, làm việc quan liêu, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ mà đáng lo ngại suy thối phẩm chất đạo đức, lối sống Những điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín hiệu lãnh đạo Đảng Nhà Nước, làm giảm sút lòng tin nhân dân, đồng thời đặt đòi hỏi thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp quận, huyện Đảng Nhà nước ta xác định: “Mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội ngày giàu đẹp, tiêu biểu cho nước Tập trung làm lành mạnh hố mơi trường văn hố – xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực tệ nạn xã hội ” Để thực thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, Hà Nội phải có đội ngũ cơng chức nói chung, đội ngũ cơng chức hành chính cấp quận nói riêng vững mạnh, có phẩm chất, lực, phương pháp, phong cách, kỹ công tác tốt, nhạy bén, động, đáp ứng yêu cầu ngày cao tình hình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ 2.2 Phạm vi nghiên cứu Thời gian: Từ năm 2011 đến Phạm vi không gian nghiên cứu: Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Nhiệm vụ Nhằm tìm hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Tìm hiểu lí thuyết đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Hành chính nhà nước Tìm hiểu sở pháp lí đào tạo, bồi dưỡng công chức quan Hành chính nhà nước Tìm hiểu thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp công cụ, giải pháp, cách thức, thủ pháp, đường, bí quyết, quy trình công nghệ để thực công việc nghiên cứu khoa học Phương pháp nghiên cứu khoa học chính việc người sử dụng cách có ý thức quy luật vận động đối tượng nhưmột phương tiện để khám phá chính đối tượng Phương pháp quan sát: + Đến trực tiếp quan để quan sát học tập + Được trực tiếp thực số công việc giao Phương pháp tìm hiểu tư liệu: + Lí thuyết đào tạo, bồi dưỡng công chức quan hành chính nhà nước + Cơ sở pháp lí đào tạo, bồi dưỡng công chức + Tài liệu thu thập từ quan Bố cục báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo thì báo cáo chia làm 03 chương: Chương Khái quát chung Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; Chương Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 1.1 Vị trí địa lý, đặc điểm tình hình Thực đường lối đổi Đảng, từ năm 1990 kỷ XX, với nhịp độ phát triển kinh tế, tốc độ thị hóa địa bàn Hà Nội diễn ngày nhanh Để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa – đại hóa, Đảng Nhà nước chủ động mở rộng nội thành – Thành phố Hà Nội, ngày 28/10/1995, Chính Phủ Nghị định số 69/CP việc thành lập quận Tây Hồ Tổ chức máy quận chính thức vào hoạt động từ tháng 1/1996 (phụ lục số 1) Quận Tây Hồ nằm phía Tây Bắc Thành phố Hà Nội, phía Nam giáp quận Ba Đình, phía Đông Bắc Đông Nam giáp huyện Đông Anh huyện Gia Lâm, phía Tây giáp huyện Từ Liêm quận Cầu Giấy Diện tích 24.0km 2, gồm phường: Bưởi, Yên Phụ, Thuỵ Khuê, Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân, Xuân La, Phú Thượng Quận Tây Hồ có địa hình tương đối phẳng, có chiều hướng thấp dần từ bắc xuống nam Dân số quận (đến năm 2005) 109.163 người, mật độ dân số 4.547 người/km2, quận Tây Hồ có mật độ dân số thấp quận nội thành (phụ lục số 2) Quận Tây Hồ có Hồ Tây với diện tích khoảng 526 ha, nằm trọn địa giới quận cảnh quan thiên nhiên đẹp Hà Nội nước, phía bắc phía đông sông Hồng chảy từ phía bắc xuống phía nam Khu vực xung quanh Hồ Tây có nhiều làng xóm tồn từ lâu đời với nhiều nghề thủ công truyền thống Với công trình di tích lịch sử có giá trị tập trung xung quanh Hồ Tây, tạo cho Tây Hồ trở thành danh thắng bật Thủ đô Những di tích dấu tích lịch sử văn hóa từ ngàn đời xưa, góp phần bồi đắp nên tinh hoa văn hóa Thăng Long – Hà Nội Sau thành lập, Đảng chính quyền nhân dân quận Tây Hồ vừa tiến hành xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, vừa tập trung cho việc thực nhiệm vụ trước mắt lâu dài Dưới lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, phối hợp giúp đỡ sở, ban ngành thành phố, quận, huyện bạn, 10 năm qua Đảng nhân dân quận Tây Hồ ln đồn kết nỗ lực phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng Hệ thống chính trị xây dựng, củng cố phát huy hiệu quả, góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ giao Với tinh thần tâm xây dựng Quận phát triển toàn diện vững chắc, phát huy thành tích đạt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị nguồn lực, Đảng nhân dân quận Tây Hồ có bước vững trắc Những thành tích quận Tây Hồ đạt mười năm qua kết trình phấn đấu kiên trì ý chí tâm kết tinh trí tuệ Đảng nhân dân Kết khơng đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng phát triển mà tiền đề quan trọng cho phát triển năm Theo định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, quận Tây Hồ thuộc khu vực phát triển Thành phố trung tâm Như vậy, tương lai Tây Hồ khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội Với vị trí đó, Tây Hồ có điều kiện đặc biệt thuận lợi thu hút nguồn lực (bao gồm nguồn vốn tài chính, nguồn nhân lực khoa học - công nghệ) để thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội Quận nói riêng Thủ Hà Nội nói chung 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ 1.2.1 Chức Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dâ Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003, Ủy ban nhân dân cấp nói chung, Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ nói riêng quan Hành chính Nhà nước địa phương, quản lý phạm vi, lãnh thổ quận theo Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị Hội đồng nhân dân quận quan cấp lĩnh vực: Kinh tế, Chính trị, An Ninh, Xã hội, Quốc phòng Cụ thể là: – Phát triển Kinh tế Công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thương nghiệp, Văn hoá, Xã hội, Giáo dục, Y tế Dịch vụ; – Thu chi ngân sách địa phương; – Tuyên truyền Giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thi hành pháp luật; – Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản Nhà nước tổ chức công dân, bảo vệ quyền tự do, dân chủ nhân dân; – Về công tác thi hành án, giải đơn thư khiếu nại Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ bầu ra, quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan Hành chính Nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước quan cấp quan Nhà nước cấp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ thực chức quản lý Nhà nước địa bàn quận Tây Hồ, góp phần đảm bảo đạo, quản lý thống máy Hành chính Nhà nước từ Trung ương đến Cơ sở, quan chấp hành, phục vụ giải thủ tục hành chính cho nhân dân quận Tây Hồ 1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ có nhiệm vụ đạo điều hành thực nhiệm vụ, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm đề ra, quản lý, đạo, hướng dẫn Phường hoạt động quản lý Nhà nước Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quy định chung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 Cụ thể là: – Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế, Xã hội, An ninh, Quốc phòng hàng năm nhiều năm quận Xây dựng Kế hoạch Đầu tư xây dựng công trình trọng điểm quận trình Hội đồng nhân dân cấp thông qua, định, tổ chức kiểm tra việc thực kế hoạch – Xây dựng quy chế làm việc Ủy ban nhân dân quận, công tác tổ chức máy thực quản lý cán theo phân cấp quy định Nhà nước Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật tập thể cá nhân Ủy ban nhân dân quận trực tiếp quản lý – Xây dựng chương trình công tác hàng năm Ủy ban nhân dân quận, biện pháp thực Nghị Hội đồng nhân dân quận Kinh tế, Xã hội, An ninh Quốc phòng, thơng qua báo cáo khác Ủy ban nhân dân quận trước trình Hội đồng nhân dân quận – Kết luận vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán chủ chốt Ủy ban nhân đan quản lý hoặc vụ việc phức tạp theo quy định Luật khiếu nại tố cáo – Kiểm điểm đánh giá công tác đạo, điều hành tập thể cá nhân thuộc Uỷ ban nhân dân hàng năm – Giải vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân 1.2.3 Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ gồm có: 01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch 12 phòng, ban chuyên môn Mỗi thành viên Uỷ ban nhân dân quận chịu trách nhiệm cá nhân công việc phân công trước Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Uỷ ban nhân dân quận trước Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, Quận uỷ, Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Cơ quan Nhà nước cấp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận (Đ/c: Đỗ Anh Tuấn): Chủ tịch Ủy ban nhân dân người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý, điều hành chịu trách nhiệm toàn diện mặt hoạt động Uỷ ban nhân dân quận trước Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Quận uỷ Hội đồng nhân dân quận thực nhiệm vụ theo Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; Chỉ đạo chung việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực nhiệm vụ, tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận; Chỉ đạo chung công tác lập dự toán ngân sách, bổ sung ngân sách cho đơn vị, Ủy ban nhân dân Phường để thực nhiệm vụ phát sinh; Chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng dự án địa bàn quận; Trực tiếp đạo, điều hành lĩnh vực công tác: Nội chính, An ninh Quốc phòng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, địa giới hành chính, đối ngoại, công tác tổ chức máy, cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, chương trình công tác Uỷ ban nhân dân quận, đạo chung công tác tiếp dân, giải khiếu nại - tố cáo công dân; Đảm bảo mối quan hệ phối hợp Uỷ ban nhân dân quận với Quận uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân quận; Trực tiếp làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân Trưởng Ban đạo khác thành lập theo chương trình kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực phân công phụ trách; Trực tiếp phụ trách đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra Quận, Cơng an Quận, Ban huy Quân Quận, Cơ quan thi hành án; Xử lý cơng việc có liên quan đến: Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Quận; Là chủ tài khoản thu - chi ngân sách quận Tây Hồ Các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận Giúp việc cho Chủ tịch la 03 phó chủ tịch, phó chủ tịch giao nhiệm vụ quản lý lĩnh vực định Phó chủ tịch quản lý Kinh tế Uỷ ban nhân dân Quận (Đ/c Nguyễn Đình Khuyến): Trực tiếp phụ trách đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận, Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, Ban quản lý chợ; Xử lý công việc liên quan đến ngành: Thống kê, Chi cục thuế, Kho bạc, Đội quản lý thị trường số 11, Trạm thú y Phó chủ tịch quản lý Văn xã Uỷ ban nhân dân Quận ( đ/c Phạm Xuân Tài): Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tập thể Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hố - Thơng tin, Thể dục - Thể thao, Lao động Thương binh Xã hội, Đào tạo nghề, Dân số - Kế hoạch hố gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, Bảo hiểm xã hội, Công tác tôn giáo vấn đề xã hội khác; Trực tiếp phụ trách quản lý đơn vị: Phòng Văn hóa - Thơng tin, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Thể dục - thể thao, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm dạy nghề, Hội Chữ thập đỏ; Xử lý công việc liên quan đến ngành: Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội quận, Hội người mù Phó chủ tịch quản lý lĩnh vực Đất đai - Trật tự xây dựng ( Đ/c Nguyễn Lê Hoàng): Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác: quản lý đất đai, Tài nguyên môi trường, quản lý trật tự xây dựng, giao thơng vận tải; cơng tác giải phóng mặt để thực dự án đầu tư xây dựng địa bàn quận (trừ dự án Uỷ ban nhân dân quận làm chủ đầu tư, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, Dự án xây dựng tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây dự án nâng cấp, cải tạo đường Lạc Long Quân), Tiếp dân giải đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến lĩnh vực cơng tác phân công phụ trách; Trực tiếp phụ trách quản lý đơn vị: Phòng Tài ngun Mơi trường, Thanh tra xây dựng; Xử lý công việc liên quan đến ngành: Thanh tra Giao thông vận tải Các uỷ viên Uỷ ban nhân dân quân Giúp việc cho Chủ tịch có 05 uỷ viên Uỷ ban nhân dân Gồm: Một điểm sáng vấn đề cơng chức cán cử làm việc phận “Tiếp nhận hồ sơ trả lời kết quả” Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cán bộ, cơng chức có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm, có khả giao tiếp chịu áp lực công việc Điều tạo điều kiện lớn để Ủy ban nhân dân xây dựng vào hoạt động có hiệu phận “Tiếp nhận hồ sơ trả lời kết quả” Ủy ban nhân dân thực tốt chính sách người học tạo nên khối lượng công chức học tự học năm qua Học tập khơng hình thức, phong trào mà trở thành động lực tự thân cán bộ, cơng chức, trở thành nguyện vọng, nhu cầu chính đáng người “làm công ăn lương Nhà nước” 2.4.2 Nhược điểm thực trạng trình độ đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Người học nâng cao trình độ mà học để lấy cấp, chứng để giữ chỗ hoặc lên chức vụ cao hơn, dễ thăng tiến Điều làm giảm nhiều ý nghĩa giá trị thực lớp mở Vì dễ xảy tình trạng “học giả, thật” “bằng thật, kiến thức giả” Tình trạng làm xuất số cán bộ, công chức trình độ lại hưởng nhiều ưu tiên công việc đường chức nghiệp Khi cử công chức học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có bất cập xảy là: Tình trạng phân công không việc bố trí cử người học Đa số cơng chức có tinh thần học tập, tự đào tạo nâng cao trình độ bên cạnh số cán bộ, công chức mang tâm lý an phận thủ thường, tinh thần học tập cao Họ tham gia lớp học với tâm lý chống chế cho xong chuyện, không thực quan tâm nâng cao hiểu biết mình Như tự thân họ đánh lùi mình công việc quan hệ với người quan 26 Một vấn đề đặt Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ là quan quản lý nhà nước sở, Ủy ban nhân dân số cơng chức chưa học qua lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước có số trưởng, phó phòng ban chun mơn khơng có trình độ quản lý nhà nước Đây điều bất cập Ủy ban nhân dân cần phải giải nhanh tốt Cán quản lý quan chun mơn ngồi kiến thức chun ngành mình cần phải có kiến thức quản lý nhà nước Nếu khơng có kiến thức dễ rơi vào tình trạng quản lý theo kinh nghiệm, cảm nhận chủ quan Những vấn đề làm giảm hiệu quản lý Ủy ban nhân dân quận Chưa có chính sách ưu đãi cán bộ, công chức tự học vì làm giảm nhiều ý nghĩa hình thức Các công chức tham gia vào hình thức đào tạo không hưởng nhiều ưu đãi sau học xong khơng có chế đảm bảo vị trí họ quan có cũ hay khơng Do có nhiều công chức muốn học để nâng cao trình độ không dám từ bỏ vị trí có để học 2.5 Nguyên nhân: Theo em, hạn chế tồn nguyên nhân chủ yếu sau đây: - Nhận thức công chức lãnh đạo cấp công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chuyển biến kịp thời ngang tầm với đòi hỏi thời kì mới, chính vì mà tổ chức, đạo thiếu kiên quyết, phối hợp không chặt chẽ, thiếu thường xun liên tục cơng chức chưa thấy rõ đòi hỏi kiến thức, kĩ thực nhiệm vụ chưa ý thức vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng việc nâng cao lực làm việc - Cơ chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng hình thành thực tiễn áp dụng nhiều vướng mắc, khó khăn phức tạp Đồng thời, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng nhiều điều bất ổn, thiếu tập trung bất hợp lý 27 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 3.1 Mục tiêu chung Tiếp tục thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đặt Triển khai chính sách thu hút sinh viên đạt thủ khoa, học viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ làm việc thành phố Chú trọng đào tạo cán có trình độ cao cho số ngành mũi nhọn cơng nghệ thơng tin¸ lý luận chính trị, chính sách quản lý nhân sự… Gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với đề bạt, bổ nhiệm cán 3.2 Các giải pháp cụ thể Từ thực trạng công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ mục tiêu Ủy ban nhân dân thì cần xác định vấn đề “ Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức vấn đề trọng tâm, quan trọng công tác cải cách hành chính, cần tập chung xây dựng đội ngũ cán công chức cách đồng bộ, thực sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất lực, tạo bước chuyển biến mạnh phẩm chất, đạo đức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ giao, tận tụy phục vụ nhân dân đội ngũ cán công chức cán lãnh đạo quản lý cấp Để làm việc tơi xin đề xuất số giải pháp sau: Về phía Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức Ủy ban nhân dân Học tập nhu cầu thiết yếu người nói chung cán bộ, cơng chức nói riêng Do nhu cầu học tập nâng cao trình độ cán bộ, công chức nguyện vọng chính đáng Tiếp tục đổi chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán công chức; tăng cường đào tạo nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước…, đặc biệt trú trọng đến đào 28 tạo, bồi dưỡng kỹ thực thi nhiệm vụ, công vụ phù hợp với vị trí công tác cán công chức; thực quy định bồi dưỡng kiến thức, kỹ chuyên ngành hàng năm cán cơng chức Phải ln có chính sách thích hợp khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Cũng cần tổ chức đào tạo đào tạo lại để cán bộ, cơng chức ln có điều kiện học tập, bổ sung kiến thức đáp ứng cầu học tập cán bộ, công chức Bên cạnh vấn đề bồi dưỡng nhân tài cho Ủy ban nhân dân cần qua tâm Bồi dưỡng không dừng lại nâng cao trình độ mà phải tiến bước làm cho người cán bộ, công chức trở thành “nghệ sĩ” nghệ thuật quản lý Khi người cán bộ, cơng chức có trình độ nhận thức thì dễ việc rèn luyện kỹ thái độ làm việc mình Cần phải khắc phục tình trạng học theo phong trào, mang tính hình thức mà phải hướng vào hiệu thực công việc Đặc biệt quận phải có kế hoạch cử đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lớp quản lý nhà nước nhằm cung cấp cho cán bộ, công chức kiến thức lý luận dù chung quản lý nhà nước dịch vụ công Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở vững mạnh, có lực tổ chức, cơng tâm với nhiệm vụ, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, tăng cường mối quan hệ chính quyền với nhân dân Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thực hành theo yêu cầu nghề nghiệp loại công chức, biết sử dụng máy vi tính ngoại ngữ công vụ cụ thể: Công chức hành chính thuộc ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính chuyên viên đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ngạch kiến thức quản lý Nhà nước lý luận chính trị; Tăng cường chế độ chính sách với đối tượng học Đối với người thì quyền lợi vấn đề quan tâm Khi quyền lợi đảm bảo thì họ an tâm cống hiến Cán bộ, công chức có chính sách hợp lý thực thi huy động cán bộ, công 29 chức học tập, tự nâng cao trình độ cống hiến cho công việc Là quan quản lý nhà nước nên chính sách cần thực cách nghiêm chỉnh tới đối tượng hưởng Bên cạnh chính sách cấp thì Ủy ban nhân dân quận nên xây dựng cho mình quy chế đào tạo, bồi dưỡng riêng với ưu đãi cụ thể Có có thể phát huy hết khả đáp ứng nguyện vọng cán bộ, công chức Đặc biệt với đối tượng đăng ký xin học kinh phí thân Hiện chưa có chính sách cụ thể quy định trường hợp đối tượng chịu nhiều thiệt thòi Nếu thực tốt chính sách dành cho cán bộ, công chức tự học tiết kiệm số tiền lớn dành cho đào tạo, bồi dưỡng đồng thời lại có đội ngũ cán bộ, cơng chức có trình độ cao Ủy ban nhân dân quận cần có chính sách tương ứng phù hợp với công sức, hoạt động mà họ đảm nhiệm Những chính sách thực tốt tạo động lực thiết thực cho cán bộ, công chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức: Xây dựng vị trí, cấu, tiêu chuẩn chức danh công chức, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân, quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân, để làm tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng, xác định lại định mức biên chế Chuẩn hóa chức danh cán lãnh đạo, quản lý cấp, cán nghiệp vụ chuyên ngành đáp ứng thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Thực giao biên chế ổn định tương ứng với thời kỳ ổn định ngân sách Từng bước tinh giản biên chế Đổi công tác đánh giá cán cơng chức Rà sốt, đánh giá, phân loại chất lượng, xếp, bố chí đội ngũ cán công chức cho phù hợp, thực kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ Việc bố chí, phân công nhiệm vụ cán công chức cần đảm bảo ổn định, chun mơn hóa; Đồng thời, thực điều động luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán cơng 30 chức phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng Khơng thể có đánh giá khách quan, đắn khơng có hay tiêu chí cụ thể Vì cần phải xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức trình độ, kỹ đạo đức nghề nghiệp Điều tạo để cán bộ, cơng chức có chuẩn để vươn tới hay vượt qua Kết việc đánh giá giúp đánh giá cách toàn diện, chính xác số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính công chức sở nước ta nay, để từ có kế hoạch xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, cơng chức; có sở để xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức góp phần xây dựng hành chính công thực hiệu lực, hiệu quả; Thay đổi cơng tác tủn dụng: Ngồi giải pháp thì cần phải tăng cường công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao công việc Ủy ban nhân dân cần phải tăng cường hoạt động tuyển dụng Cần phải có chính sách tuyển dụng hợp lý thì có thể thu hút sinh viên trường có trình độ Ủy ban nhân dân cơng tác Đối với quận Tây Hồ có chính sách thu hút sinh viên sau tốt nghiệp công tác Ủy ban nhân dân cần phải làm cho chính sách hấp dẫn sinh viên đồng thời cần phải có biện pháp tuyên truyền sâu rộng chính sách Ủy ban nhân dân tới đối tượng sinh viên biết tới chính sách Ủy ban nhân dân Như rơi vào tình trạng “chính sách chết’’ giấy Đổi phương thức tuyển dụng cán công chức để chọn người, đủ tiêu chuẩn chuyên môn, bố chí việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức đảm bảo có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, lực chuyên môn, thực tốt nhiệm vụ giao Để thực việc đổi nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công 31 chức, trước hết phải đổi cơng tác cán bộ, cán công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phải vừng vàng chính trị, gương mẫu đạo đức, lối sống, có trí tuệ, kiến thức, lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân Có chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, tuyển dụng người có đức, có tài vào đội ngũ cán bộ, công chức Tuy nhiên trình tuyển dụng cần phải tuân thủ nguyên tắc định phải đảm bảo công khai, cơng để đảm bảo có đội ngũ cán bộ, cơng chức thật có chất lượng Nhằm thay dần đội ngũ cán bộ, công chức vừa yếu vừa thiếu lại Ủy ban nhân dân để đáp ứng tốt yêu cầu Tăng cường quản lý kiểm tra, giám sát cán công chức Xử lý nghiêm trường hợp sai phạm, đưa khỏi máy người không đủ phẩm chất lực, khơng hồn thành nhiệm vụ giao Về phía cán bộ, cơng chức - Cần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức tầm quan trọng công tác Đây hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡn khơng đảm bảo hồn chỉnh tiêu chuẩn nghiệp vụ theo ngạch, chức danh mà chính nâng cao lực thực công việc cho cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai tổ chức Chỉ nhìn nhận đắn đào tạo, bồi dưỡng ta có đuợc đầu tư mức để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng - Tích cực đổi mới, nâng cao trình độ, lực nhận thức lãnh đạo cán bộ, cơng chức văn phòng cơng tác hành chính, văn thư lưu trữ xu thời đại Giúp cho hoạt động văn phòng bắt kịp, đáp ứng nhu cầu hành chính Nhà nước thời kỳ hội nhập toàn cầu - Mỗi cán bộ, cơng chức cần chủ động đổi mới, hồn thiện mình nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ: trau dồi đạo đức, lối sống, lĩnh chính trị… có đáp ứng yêu cầu cơng vụ cơng 32 Cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước - Nâng cao trình độ nhận thức, khả nhận biết xử lý thông tin cán hành chính Tăng cường công tác đào tạo trình độ ngoại ngữ tin học văn phòng cho cán bộ, cơng chức để đáp ứng nhu cầu giải công việc công việc 3.3 Kiến nghị * Về phía trường Đại học: Trước thực tập thì trường tổ chức buổi tập huấn trường để nghe giảng viên hướng dẫn việc phải làm thực tập trường kỹ để làm báo cáo thực tập Tuy nhiên, trình sinh viên thực tập nhà trường không quan tâm nhiều trình thực tập sinh viên, sinh viên cử thực tập làm gì có chun ngành khơng? Vì vậy, em xin kiến nghị với nhà trường số ý kiến để việc thực tập cuối khóa sau đạt kết cao hơn: - Trước hết, nhà trường cần phối hợp với quan nơi có sinh viên thực tập, đề nghị họ giúp đỡ, để sinh viên có thể làm việc theo chuyên ngành mình Có sinh viên thuận lợi công việc sau - Thứ hai, Giảng viên hướng dẫn sinh viên thường xuyên liên lạc E-mail để Giảng viên có thể nắm trình thực tập sinh viên giúp đỡ họ việc viết báo cáo thực tập *Về phía quan thực tập: - Các cán Ủy ban nhân dân quận giúp đỡ em nhiều trình thực tập như: cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho viết báo cáo, hướng dẫn để làm báo cáo, hỗ trợ sử dụng thiết bị văn phòng… - Tuy nhiên, quan chưa mạnh dạn giao công việc thuộc chuyên ngành để em có thể làm quen tốt với chun mơn mình 33 Do đó, em kiến nghị với quan thời gian tới, tiếp nhận sinh viên thực tập, quan cần giao công việc thuộc chuyên môn phù hợp với trình độ họ 34 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế giới tạo nhiều hội thách thức cho Việt Nam, đòi hòi phải không ngừng đổi lĩnh vực nhằm nâng cao ưu thế, khả cạnh tranh mình Để tận dụng cách triệt để hội, vượt qua khó khăn thử thách, Đảng Nhà nước ta đạo quan tổ chức, ban ngành đoàn thể tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường cạnh tranh động cải cách có hiệu hành chính quốc gia Bên cạnh tâm mặt chủ trương, cần phải có đội ngũ cán bộ, cơng chức đủ mạnh xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương Đây thách thức to lớn vì đội ngũ cán bộ, công chức bị hạn chế kinh nghiệm điều hành lực chuyên môn Thời gian kiến tập văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tìm hiểu thực tế quan đặc biệt phần cán bộ, cơng chức giúp em có nhìn đầy đủ chính xác thực tế tổ chức Là quan quản lý nhà nước lĩnh vực sở với khối lượng công việc nhiều nhiều lĩnh vực đòi hỏi người cán phải có trình độ định có thể hồn thành tốt cơng việc giao Hiện độ tuổi cán công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ trẻ, trình độ cao, có tinh thần ham học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ thân để đáp ứng ngày tốt yêu cầu công việc Phát huy mạnh sẵn có Ủy ban nhân dân quận thực nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành cho đối tượng tham gia đào tạo bồi dưỡng Quận cử người học mở lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị….cho cán công chức Tuy nhiên quận gặp số khó khăn định khách chủ quan đưa lại thực tế công việc, nội dung chương trình đào tạo chưa thực hấp dẫn, hay tư tưởng an phận, ngại học cán công chức quan khiến cho trình độ cán công chức Ủy ban nhân dân chưa đồng đều, số chưa có trình độ ngoại ngữ hay lý luận chính trị Trước tồn xin đưa số kiến nghị, đề 35 xuất tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cán đạt kết cao hướng tới thực tế Khi đào tạo bồi dưỡng phải ý tới vấn đề kết hợp lý luận thực tế giúp người cán công chức thành thục tác nghiệp Bên cạnh Ủy ban nhân dân quận cần phải tăng cường chính sách ưu đãi với đối tượng cử học, thực đủ chính sách cũ, ban hành thêm số quy định nhằm hỗ trợ thêm tạo sức hút cho cán công chức Đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể, tăng cường công tác tuyển dụng tiến hành bố trí lại phòng ban cho hợp lý Tôi tin Ủy ban nhân dân quận làm tốt điều tạo cú hích lớn việc nâng cao trình độ cán công chức Để làm tốt điều cần phải có nỗ lực lớn tồn Ủy ban nhân dân cán bộ, công chức nói riêng Đây hoạt động quan trọng giúp tạo nguồn lực đảm bảo cho hoạt động Ủy ban nhân dân thống nhất, nhanh chóng đạt hiệu cao Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ làm tốt công tác Đã tạo đội ngũ cán bộ, cơng chức có trình độ, có kỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Do Ủy ban nhân dân có thuận lợi lớn nâng cao trình độ cán bộ, công chức thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao cải cách hành chính Thông qua trình thực tập, đạo tận tình cán bộ, đặc biệt quan tâm thầy cô giáo giúp em học hỏi thêm kinh nghiệm, đức tính quý báu người cán hành chính tương lai Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể lãnh đạo cán Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành tốt khố thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo khoa Hành chính học hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành kì thực tập Em xin chân thành cảm ơn! 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật cán công chức năm 2008 Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 3.Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành chính nhà nước; Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg; Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã, phường đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quản lý máy Nhà nước 6.Thơng báo số 40/TB-VP ngày 11/7/2013 Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ việc phân công nhiệm vụ cán bộ, cơng chức, nhân viên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 13/12/2013 Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đánh giá kết thực công tác cải cách hành chính quận Tây Hồ - năm 2013; Giáo trình số sách tham khảo trường Đại học Nội vụ Hà Nội 37 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: 38 Phụ lục số 2: 39 Phụ lục số 3: 40 ... chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Nhiệm vụ Nhằm tìm hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Tìm hiểu lí thuyết đào tạo, bồi dưỡng công chức quan... chung Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; Chương Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận. .. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ 2.4.1 Ưu điểm thực trạng trình độ đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Ủy ban nhân dân quận trọng tới vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cho công chức đặc biệt năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân quận tây hồ, Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân quận tây hồ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay