Công tác đao tạo, bồi dưỡng công chức tại sở nội vụ tỉnh thái nguyên

65 31 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:36

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNBẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNGLỜI NÓI ĐẦU1PHẦN MỞ ĐẦU31. Lý do chọn đề tài32. Mục tiêu nghiên cứu43. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu44. Phương pháp nghiên cứu45. Ý nghĩa của báo cáo56. Kết cấu đề tài báo cáo thực tập6PHẦN NỘI DUNG7CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC71.1. Một số khái niệm cơ bản71.1.1. Khái niệm công chức71.1.2. Sở Nội vụ91.1.3. Khái niệm về đào tạo, bồi dững công chức91.2. Nội dung của đào tạo, bồi dưỡng công chức101.2.1. Đối tượng của đào tạo, bồi dưỡng101.2.2. Sự cần thiết của đào tạo, bồi dưỡng111.2.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ĐTBD công chức121.2.4. Mục tiêu và nguyên tắc của ĐTBD công chức131.2.4.1. Mục tiêu của ĐTBD công chức131.2.4.2. Nguyên tắc của ĐTBD công chức141.2.5. Vai trò và chức năng của ĐTBD công chức141.2.5.1. Vai trò của ĐTBD141.2.5.2. Chức năng của ĐTBD công chức151.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả công tác ĐTBD công chức161.2.6.1. Các nhân tố bên trong cơ quan, tổ chức161.2.6.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức171.2.6.3. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng171.2.6.5. Nội dung của ĐTBD17CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN192.1. Khái quát về Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên192.1.1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, email192.1.2. Quá trình hình thành, phát triển192.1.3. Chức năng, nhiệm vụ chung202.1.4. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức212.1.5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới242.1.6. Khái quát về Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên252.1.6.1. Vị trí, chức năng của Văn phòng Sở252.1.6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Sở252.1.7. khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên272.2. Thực trạng công tác ĐTBD công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên292.2.1. Tình hình chung của đội ngũ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên hiện nay292.2.1.1. Về số lượng292.2.1.2. Về độ tuổi302.2.1.3. Về giới tính302.2.1.4. Về trình độ chuyên môn302.2.1.5. Về trình độ lý luận chính trị312.2.1.6. Về trình độ đào tạo quản lý nhà nước322.2.1.7. Về trình độ tin học322.2.1.8. Về trình độ ngoại ngữ332.2.2. Thực trạng công tác ĐTBD công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên332.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo342.2.2.2. Mục tiêu đào tạo342.2.2.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên352.2.2.4. Chuẩn bị đào tạo352.2.2.4.1. Đối tượng ĐTBD352.2.2.4.2. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp ĐTBD352.2.2.5. Tiến hành ĐTBD382.2.2.6. Những kết quả đạt được của công tác đào tạo bồi dưỡng công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 20122016382.2.2.7. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác ĐTBD công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên422.2.2.8. Đánh giá kết quả thực hiện công tác ĐTBD công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên43CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐTBD CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN453.1. Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác ĐRBD công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên hiện nay453.1.1. Đánh giá và xác định nhu cầu ĐTBD theo vị trí việc làm453.1.1.1. Đánh giá chính xác thực trạng nguồn nhân lực trong tổ chức453.1.1.2. Xác định nhu cầu ĐTBD theo vị trí việc làm453.1.2. Làm tốt công tác tuyển dụng453.1.3 Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất463.1.4. Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo463.1.5. Đồng bộ hóa chính sách ĐTBD cán bộ, công chức, gắn ĐTBD với sử dụng473.1.6. Giải pháp về tài chính473.1.7. Các giải pháp về quản lý và phối hợp quản lý483.1.8. Các giải pháp về chính sách khuyến khích483.1.9. Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình với các nội dung đào tạo493.2. Giải pháp kiến nghị đối với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên493.3. Kiến nghị đối với Nhà nước, Đảng và cơ quan quản lí51PHẦN KẾT LUẬN55DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Đối với sinh viên trường đại học nói chung sinh viên ngành quản trị nhân lực nói riêng khoảng thời gian thực tập tốt nghiệp vơ cần thiết Đó thời gian giúp sinh viên tiếp cận, làm quen với môi trường mới.Được quan sát, học hỏi, trải nghiệm vận dụng kiến thức học vào thực tế làm việc quan.Qua đó, trang bị cho sinh viên kĩ làm việc trước trường Qua thời gian thực tập tốt nghiệp Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thấy việc học tập khơng dừng lại góc độ biết thực nhiệm vụ cách tuý ghi chép tính tốn mà phải sâu vào yếu tố để biết thay đổi yếu tố đó, phải nhạy bén, sáng tạo suy nghĩ để từ đưa biện pháp, giải pháp hữu hiệu Trong suốt tuần thực tập, thân tơi nhận giúp đỡ tận tình đầy tâm huyết giảng viên hướng dẫn công chức, viên chức quan Sở Nội vụ Để bước đầu tiếp xúc với quan, ban ngành quan trọng hàng đầu tỉnh, từ hiểu phần văn hóa làm việc quan quản lý nhà nước chung Tuy nhiên thời gian thực tập có hạn, kinh nghiệm nhận thức hạn chế nên báo cáo thực tập khơng tránh khỏi khuyết điểm, thiếu sót.Vì vậy, tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo, anh chị bạn đọc để báo cáo đầy đủ hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Hồng Thị Cơng cô chú, anh chị công chức, viên chức quan Sở hướng dẫn tơi hồn thành chun đề báo cáo Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC .2 BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT .5 LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU .3 1.Lý chọn đề tài .3 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa báo cáo Kết cấu đề tài báo cáo thực tập PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái niệm .7 1.1.1 Khái niệm công chức 1.1.2 Sở Nội vụ 1.1.3 Khái niệm đào tạo, bồi dững công chức 1.2 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức .10 1.2.1 Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 10 1.2.2 Sự cần thiết đào tạo, bồi dưỡng 11 1.2.3 Quan điểm Đảng Nhà nước ĐTBD công chức 12 1.2.4.Mục tiêu nguyên tắc ĐTBD công chức 13 1.2.4.1 Mục tiêu ĐTBD công chức .13 1.2.4.2 Nguyên tắc ĐTBD công chức 14 1.2.5.Vai trò chức ĐTBD cơng chức 14 1.2.5.1 Vai trò ĐTBD 14 1.2.5.2 Chức ĐTBD công chức 15 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu công tác ĐTBD công chức .16 1.2.6.1 Các nhân tố bên quan, tổ chức 16 1.2.6.2 Các nhân tố bên tổ chức 16 1.2.6.3 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 17 1.2.6.5 Nội dung ĐTBD 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN 18 2.1 Khái quát Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 18 2.1.1 Tên, địa chỉ, số điện thoại, email 18 2.1.2 Quá trình hình thành, phát triển 18 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chung .20 2.1.4 Sơ đồ, cấu tổ chức .21 2.1.5 Phương hướng hoạt động thời gian tới 24 2.1.6 Khái quát Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 25 2.1.6.1 Vị trí, chức Văn phòng Sở 25 2.1.6.2 Nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Sở 25 2.1.7 khái quát hoạt động công tác quản trị nhân lực Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên .27 2.2 Thực trạng công tác ĐTBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 29 2.2.1 Tình hình chung đội ngũ cơng chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 29 2.2.1.1 Về số lượng 29 2.2.1.2 Về độ tuổi 30 2.2.1.3 Về giới tính 30 2.2.1.4 Về trình độ chuyên môn 30 2.2.1.5 Về trình độ lý luận trị 31 2.2.1.6 Về trình độ đào tạo quản lý nhà nước 32 2.2.1.7 Về trình độ tin học 32 2.2.1.8 Về trình độ ngoại ngữ 33 2.2.2 Thực trạng công tác ĐTBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 33 2.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 33 2.2.2.2 Mục tiêu đào tạo 34 2.2.2.3 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 35 2.2.2.4 Chuẩn bị đào tạo 35 2.2.2.4.1 Đối tượng ĐTBD 35 2.2.2.4.2 Xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp ĐTBD 35 2.2.2.5 Tiến hành ĐTBD 38 2.2.2.6 Những kết đạt công tác đào tạo bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2012-2016 38 2.2.2.7 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác ĐTBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên .42 2.2.2.8 Đánh giá kết thực công tác ĐTBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên .43 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐTBD CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác ĐRBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.1 Đánh giá xác định nhu cầu ĐTBD theo vị trí việc làm .45 3.1.1.1 Đánh giá xác thực trạng nguồn nhân lực tổ chức .45 3.1.1.2 Xác định nhu cầu ĐTBD theo vị trí việc làm 45 3.1.2 Làm tốt công tác tuyển dụng 45 3.1.3 Củng cố, tăng cường sở vật chất 45 3.1.4 Đổi chương trình, nội dung đào tạo 46 3.1.5 Đồng hóa sách ĐTBD cán bộ, công chức, gắn ĐTBD với sử dụng 47 3.1.6 Giải pháp tài .47 3.1.7 Các giải pháp quản lý phối hợp quản lý 48 3.1.8 Các giải pháp sách khuyến khích .48 3.1.9 Đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện chương trình, giáo trình với nội dung đào tạo .49 3.2 Giải pháp kiến nghị Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 49 3.3 Kiến nghị Nhà nước, Đảng quan quản lí .51 PHẦN KẾT LUẬN .54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 PHỤ LỤC BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT Ủy ban nhân dân Cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa Đào tạo bồi dưỡng Hội đồng nhân dân Quản lý nhà nước Xã hội chủ nghĩa UBND CNH-HĐH ĐTBD HĐND QLNN XHCN LỜI NÓI ĐẦU Sinh thời Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt thành công lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán Những Người để lại lĩnh vực mang tầm vóc di sản chỗ: Nó cho thấy phương pháp khoa học tiên tiến; chiến lược lâu dài cho đường lối cách mạng nước nhà Tại Người quan tâm đến việc xây dựng người Đặt hiểu biết người dân có cán tầm chiến lược dân tộc Người nói: “ Một dân tộc Dốt dân tộc yếu” (nếu muốn khơng dốt phải học, học liên tục, học suốt đời để dân tộc có trí tuệ bền vững, nghĩa việc học việc chiến lược, liên tục, lâu dài) Và suốt đời vĩ đại Bác, công việc đào tạo cán chăm lo cho tương lai, xem nhân tố định thắng lợi cách mạng Trước lúc gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin, Bác tâm niệm: “ Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Việc đào tạo cán phải lâu dài, cần mẫn, chu toàn Người dạy: “Đảng phải nuôi dạy cán người làm vườn vun trồng cối quý báu” Và rõ: “Không phải vài ba tháng vài ba năm mà đào tạo cán tốt Cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm được” Công tác đào tạo phải tiếp tục trình sử dụng cán Thực lời dạy Bác, Đảng ta quan tâm đến công tác đào tạo phát triển cán bộ, công chức thời kỳ Trong thời kỳ đổi mở cửa hội nhập kinh tế Quốc tế, toàn đội ngũ cán bộ, cơng chức máy hành nhà nước tạo thành nguồn lực lớn phục vụ cho trình tổ chức hoạt động nhà nước Cán bộ, công chức thời kỳ chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường cần trang bị kiến thức để đương đầu với thay đổi thời cuộc, cần phải có chuận bị, chọn lọc chu có đội ngũ cán bộ, cơng chức trung thành với lý tưởng Xã hội chủ nghĩa, nắm vững đường lối cách mạng Đảng; vững vàng, đủ phẩm chất lĩnh trị, có lực lý luận, pháp luật, chun mơn, có nghiệp vụ hành khả thực tiễn để thực cơng tác đổi Đặc biệt bối cảnh nay, với phát triển vũ bão khoa học cơng nghệ đòi hỏi nhân lực máy nhà nước phải nâng cao lực trí tuệ quản lý, lực điều hành xử lý công việc thực tiễn Do hoạt động cơng tác đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đặt cấp thiết Thực tế cho thấy quan quản lý nhà nước quan tâm đến việc đào tạo cán công chức nhiên nhiều nơi việc tổ chức đào tạo phát triển chưa phù hợp với yêu cầu chức cơng việc Những hạn chế xuất phát từ lý quan, tổ chức đào tạo phát triển chưa có kế hoạch đào tạo phát triển hợp lý gây lãng phí thời gian, tiền nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực không nơi, đào tạo không đung lúc, chỗ Với kiến thức học trường qua thời gian thực tập Văn Phòng Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên em xin trình bày thực trạng cơng tác đào tạo phát triển đội ngũ công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đưa số ý kiến đánh giá kiến nghị giải pháp mang tính cá nhân công tác qua đề tài: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên” Do thời gian thực tập có hạn, nên viết chưa thật đầy đủ hồn chỉnh Vì vậy, em mong nhận quan tâm giúp đỡ, đánh giá đóng góp ý kiến Thầy Cô giáo trường anh chị cơng tác Văn Phòng Sở Nội vụ để báo cáo hoàn thiện PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trải qua chặng đường dài dựng nước giữ nước, Việt Nam ln tự hào đất nước có bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ khu vực toàn giới Là nước phát triển đứng trước thời thách thức vô lớn đòi hỏi Đảng Nhà nước ta cần đặc biệt quan tâm đến nghiệp đổi đất nước, nhằm xây dựng hệ thống máy nhà nước ổn định, vững vàng Một máy đạo, lãnh đạo dẫn dắt Kinh tế - xã hội nước nhà sánh vai với cường quốc tồn giới Có nhiều yếu tố khác tác động đến trình hoạt động hiệu công việc máy nhà nước, nhiên người nhân tố có vai trò quan trọng hàng đầu định tới chất lượng công việc, khả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt Bộ máy nhà nước Vì vậy, để Bộ máy Nhà hoạt động hiệu đội ngũ cán bộ, công chức phải không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao Thái Nguyên trung tâm kinh tế - xã hội lớn vùng Trung du miền núi Bắc Hiện nghiên cứu để trở thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên coi trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ sau Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Chính mà đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực nói chung đội ngũ cơng chức nhà nước nói riêng đáp ứng u cầu nhiệm vụ, có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất cách mạng, có lực trình độ để tổ chức thực nhiệm vụ nặng nề, khó khăn phức tạp, thực thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn cách mạng Trong Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên quan giúp việc quan trọng hàng đầu cho UBND tỉnh Thái Nguyên, mà quan tâm đến chất lượng đội ngũ công chức nhiệm vụ cần thiết Trong hai tháng thực tập Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh việc tìm hiểu văn hóa làm việc cơng việc thực tế Sở em sâu tìm hiểu chọn đề tài “Công tác đao tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu chung Tìm hiểu công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên Sở Nội vụ tổ chức Qua tìm hiểu sâu cơng tác đào tạo bồi dưỡng công chức Sở b Mục tiêu cụ thể Thông qua việc vận dụng lý thuyết ĐTBD phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm phân tích tình hình ĐTBD nguồn nhân lực cụ thể đội ngũ công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nhằm tìm hiểu thực tiễn công tác ĐTBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Từ đó, đưa nhận xét khách quan công tác ĐTBD công chức Sở, mặt ưu điểm, hạn chế cơng tác ĐTBD ngun nhân tồn Trên sở đó, đưa kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao công tác Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Ngun • Phạm vi nghiên cứu: Khơng gian: Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Thời gian: từ năm 2012-2016 Đối tượng khảo sát hồn tồn cơng chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên ĐTBD công chức Sở Nội vụ để giúp họ phát huy tối đa lực, kinh nghiệm để cống hiến cho tổ chức mà phục vụ Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành chuyên đề báo cáo này, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: • Phương pháp thu thập nguồn số liệu: Nghiên cứu văn pháp luật nhà nước ban hành, tài liệu có liên quan đến quan kiến tập Tìm hiểu, thu thập thơng tin qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Đọc hiểu tài liệu sách báo tỉnh Số liệu thu thập tư website Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, từ số liệu báo cáo thơng kê phòng Tổ chức cán Sở để cung cấp số liệu thức đánh giá thực trạng công tác ĐTBD công chức nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác đào tạo • Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp sử dụng để điều tra theo bảng hỏi công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên sau kiểm tra loại bỏ phiếu không phù hợp Phương pháp nhằm để đánh giá công tác đào tạo công chức Điều tra bảng hỏi với đối tượng công chức đào tạo, mục đích thu thập thơng tin, đánh giá từ phía cá nhân người đáo tạo • Phương pháp phân tích hệ thống Dựa cở số liệu thu thập được, sử dụng phương pháp tong hợp phân tích số liệu thống kê, kết điều tra, khảo sát để thấy thực trạng điểm mạnh hạn chế công tác đào tạo cơng chức Sở Ngồi phương pháp cụ thể nêu tơi sử dụng biện pháp: quan sát phương pháp vấn, phương pháp nghiên cứu tài liệu tham khảo, phương pháp vật biện chứng, … Ý nghĩa báo cáo Đề tài: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên” nghiên cứu công tác ĐTBD phạm vi thuộc Sở Nội vụ tỉnh đưa kiến nghị, biện pháp mang tính chất cá nhân nâng cao, hồn thiện cơng tác ĐTBD từ đề tài hệ thống hóa sở lý luận đào tạo công chức Sở Đưa phương pháp phân tích thực trạng đào tạo công chức Sở Đối với xã hội báo cáo cho ta thấy thực trạng công tác ĐTBD công chức cho ta thấy việc quan tâm xây dựng đội ngũ cơng chức, có đủ phẩm chất, lực nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trước mắt lâu dài nghiệp cách mạng Đảng Nhà nước Đối với Sở Nội vụ đề tài cho thấy thực trạng công tác ĐTBD quan với ưu điểm hạn chế từ đưa thêm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp Sở Hồn thiện đội ngũ cơng chức làm việc quan Đối với thân em may mắn tiếp nhận thực tập quý quan, vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế, quan sát trình bộ, công chức Việc đầu tư cho sở ĐTBD công chức nhà nước phải xác định nhiệm vụ thường xuyên mang tính ổn định, lâu dài 3.1.4 Đổi chương trình, nội dung đào tạo Chương trình nội dung ĐTBD yếu tố quan trọng quy trình ĐTBD khơng có nội dung tốt cơng tác ĐTBD khơng mang lại hiệu cao Nội dung ĐTBD phải dựa thực tế công việc công chức, đồng thời cần phải mô tả công việc công chức, mô tả giúp giảng viên xác định kiến thức (Knowledge), kỹ (Skill) thái độ (Attitude) cần thiết để thực công việc Chuẩn hóa nội dung, chương trình, giáo trình theo hướng gắn với thực tế, dễ hiểu, dễ ứng dụng, chuẩn hóa nội dung chương trình đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời cho sở ĐTBD Nội dung ĐTBD tập trung vào ba khối: - Kiến thức sở: lý luận trị, lý luận hành nhà nước, pháp luật đại cương, kinh tế vĩ mô,… - Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành: tiền lương, tuyển dụng, xây dựng quyền, quản lý cơng chức, viên chức, quản lý tôn giáo, thi đua khen thưởng, , … Kiến thức bổ trợ: Ngoại ngữ, tin học kỹ ( bao gồm: kỹ giao tiếp, thuyết phục, kỹ quản lý thời gian, lập kế hoạch, tổ chức kỹ lãnh đạo, quản lý, kỹ giải xung đột,…) • Đổi phương pháp ĐTBD Cần phải đổi phương pháp dạy sở ĐTBD công chức theo phường châm: “Giảng viên chủ đạo, học viên chủ động” Trong lớp học Giảng viên phải người tạo nhu cầu học tập cho học viên, gợi mở cho học viên thấy điều hay, thú vị vấn đề mà họ nghiên cứu; kích thích hứng thú tiếp nhận kiến thức khả sáng tạo, tư học viên Để làm việc vậy, giảng viên phải ln kiểm sốt học viên gắn kết họ vào giảng Ln đưa tình thực tế để thảo luận phát huy dân chủ thảo luận Còn học viên phải ln chủ động, tích cực, độc lập 46 sáng tạo học tập, hào hứng tiếp thu kiến thức, vận dụng vào thực tiễn, hồn thành cơng việc • Về hình thức ĐTBD Đổi hình thức ĐTBD theo hướng sử dụng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng riêng biệt: Tổ chức khóa học dài ngày chủ yếu dành cho đội ngũ công chức trẻ, thuộc diện quy hoạch khóa học ngắn ngày chủ yếu dành cho công chức tuổi trung niên, tổ chức khóa bồi dưỡng (đào tạo lại, cập nhật kiến thức mới, bổ sung kiến thức chuyên ngành, ) với công chức qua đào tạo 3.1.5 Đồng hóa sách ĐTBD cán bộ, cơng chức, gắn ĐTBD với sử dụng Thí điểm chương trình ĐTBD “chuẩn” cho đối tượng công chức vị trí làm việc cụ thể Gắn ĐTBD với sử dụng, giải pháp quan trọng công tác ĐTBD cơng chức quan hành Nhà nước Việc sử dụng đánh giá công chức sau đào tạo thước đo để kiếm nghiệm hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng Việc vận dụng kiến thức học vào công việc thực tế mục tiêu lớn công tác ĐTBD Tuy nhiên, cần xếp sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo cách hợp lý để phát huy tối đa khả làm việc ĐTBD Tránh đào tạo lãng phí nguồn lực (con người, tài chính, thời gian nguồn lực khác) 3.1.6 Giải pháp tài Đầu tư thích đáng cho việc ĐTBD để phát triển nâng cao chất lượng hệ thống cơng chức hành từ ngân sách nhà nước cấp, kinh phí tổ chức đảng, đoàn thể, tài trợ tổ chức khác Đi đơi với khuyến khích vật chất, trọng ĐTBD lý luận trị cho cán bộ, cơng chức Các cấp uỷ đảng, ban cán sự, đảng đoàn bộ, ngành, đồn thể có trách nhiệm tổ chức, quản lý kiểm tra chế độ học tập Có chế độ sách, kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để cơng tác giáo dục lý luận, trị đạt chất lượng hiệu cao Trước mắt, tỉnh Thái Ngun kinh phí dành cho cơng tác đào tạo, bồi 47 dưỡng vận dụng theo Thông tư 105/2001/TT-BTC, Bộ Tài Quyết định số 980/2006/QĐ-UBND, ngày 18/05/2006 việc Ban hành chế độ bồi dưỡng trợ cấp cho cán bộ, công chức nhà nước cử ĐTBD cán bộ, công chức địa phương 3.1.7 Các giải pháp quản lý phối hợp quản lý Mỗi cấp, ngành phải có kế hoạch tạo nguồn cán bộ, công chức, trọng: Những cán lãnh đạo, cán quản lý, cơng chức có thành tích xuất sắc công đổi 45 tuổi quan hành Nhà nước tỉnh Những cơng nhân, nơng dân, trí thức, cán chiến sĩ lực lượng vũ trang ưu tú, cán dân tộc thiểu số, em gia đình có cơng với cách mạng có triển vọng, có thành tích, sáng kiến lao động, cơng tác Các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tuổi thuộc lĩnh vực Định kỳ kiểm tra, tổng kết nâng cao chất lượng quy hoạch công chức: Về xây dựng kế hoạch ĐTBD loại công chức: Mở rộng diện đào tạo, bồi dưỡng công chức hệ thống công chức làm việc quan hành Nhà nước Phấn đấu chậm đến hết năm 2020, nói chung cơng chức chủ chốt 45 tuổi từ cấp huyện trở lên phải có trình độ đại học chun mơn, cao cấp lý luận trị ĐTBD trước bổ nhiệm, đề bạt; khắc phục tình trạng bầu cử, bổ nhiệm đào tạo 3.1.8 Các giải pháp sách khuyến khích Chất lượng cơng tác ĐTBD cơng chức nhà nước nói chung Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên nói riêng phụ thuộc lớn vào chủ trương sách Đảng Nhà nước Quy chế ĐTBD cơng chức Chính phủ ban hành, sở phải xây dựng quy chế cụ thể nội dung cụ thể, phải cán ngành địa phương cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện quan, đơn vị Từ thực tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao, qua phát huy sức mạnh tổng hợp chế độ sách ban hành Để thực nhiệm vụ phải tiến hành đồng thời hai nội dung bản, mặt tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ quy định không hợp lý, chồng chéo sai với quy định cấp ban hành không thẩm quyền; mặt khác tổ chức nghiên cứu xây dựng văn quy phạm pháp luật 48 3.1.9 Đẩy mạnh việc xây dựng hồn thiện chương trình, giáo trình với nội dung đào tạo Xây dựng đội ngũ giảng viên cho sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với cấu thích hợp, có trình độ vừa đảm bảo tính chủ động sở việc bố trí giảng viên vừa phát huy lực sử dụng có hiệu kinh nghiệm đội ngũ giảng viên kiêm chức Xây dựng, quy định thống hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (kể quản lý nhà nước chuyên ngành) theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh cán bộ, công chức Đặc biệt trọng tạo nguồn cán dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu địa phương 3.2 Giải pháp kiến nghị Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Công tác đào tạo bồi dưỡng Sở cần phải tiến hành sở xác định nhu cầu phục vụ công việc kế hoạch đào tạo quan Vì phải thường xuyên rà sốt, đánh giá trình độ, chất lượng đội ngũ cơng chức địa bàn Sở cách tồn diện Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức phải tiến hành cách thường xuyên, liên tục Cần nâng cao nhận thức lãnh đạo quan tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cơng chức Từ mà họ tạo điều kiện nhân viên học tập nâng cao trình độ Các nhà lãnh đạo cần phải dẹp bỏ tâm lý sợ nhân viên có trình độ làm cho “chiếc ghế” bị lung lay Bên cạnh cơng chức quan cử học phải ý thức trách nhiệm Phải nhận thức học tập để nâng cao trình độ nhằm phục vụ tốt cho cơng việc, tránh tình trạng lợi dụng việc học để bỏ làm việc khác mà không đến quan làm việc Bên cạnh tránh việc chạy theo cấp để vươn lên vị trí lãnh đạo mà quên việc phải nỗ lực, rèn luyện thân Sở cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tào bồi dưỡng công chức Kết hợp với sở đào tạo bồi dưỡng xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy phù hợp với thình hình thực tế địa phương Chú ý nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học bên cạnh kiến thức chun mơn, trình độ lý luận trị cho đội ngũ công chức để đáp ứng nhu cầu tình hình đất nước hội nhập ngày 49 sâu rộng với giới Nâng cao chất lượng cán từ tuyển dụng sở Khi tiến hành tuyển dụng phải xây dựng kế hoạch thông báo công khai, rộng rãi để người có nhu cầu tham gia thi tuyển Kế hoạch cần phải nêu cụ thể số lượng, tiêu chuẩn, vị trí cơng tác… nhằm thu hút nhiều thành phần tham gia Trên sở lựa chọn người có khả năng, trình độ phù hợp với vị trí cơng việc, kể vị trí lãnh đạo, quản lý Khi tiến hành cử cơng chức đào tạo phải ý đảm bảo số lượng, chất lượng cán làm việc quan nhằm tránh tình trạng giải cơng việc cho nhân dân chậm trễ Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán Quy hoạch phải đảm bảo quy trình, tính khả thi, tính đồng hợp lý, đảm bảo mở rộng dân chủ Gắn quy hoạch với nhận xét, đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng cán Phối hợp với trường đại học, cao đẳng để tuyển dụng sinh viên đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trường nhằm tạo đội ngũ công chức tương lai Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu công tác công chức đào tạo bồi dưỡng Tăng dần kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng công chức Khuyến khích học viên tự học tập nâng cao trình độ ngồi hành kinh phí cá nhân Có sách ưu đãi nhằm thu hút người có trình độ, chun mơn làm việc Sở Công tác tuyển dụng thực nghiêm túc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chất lượng đầu vào công chức, qua góp phần tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công tác ĐTBD công chức Sở Thực tế năm qua, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác tuyển dụng công chức, Sở tuyển dụng đội ngũ cơng chức động, nhiệt tình tâm huyết với cơng việc Vì giai đoạn tới Sở cần tiếp tục làm tốt công tác Việc xây dựng quy hoạch ĐTBD công chức phải sở đánh giá thực trạng, vào yêu cầu công việc, vào mặt mạnh, yếu cán bộ, khả đáp ứng yêu cầu đội ngũ công chức, cán chủ chốt, đương chức dự bị kế cận trước yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội huyện nhiệm vụ máy cơng quyền 50 Rà sốt, đánh giá trình độ đội ngũ bộ, cơng chức cơng tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua Từ xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo năm nhiệm kỳ Trên sở quy hoạch cán nhu cầu thực tiễn quan, đơn vị, địa phương, cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức cụ thể, phù hợp với chức danh, nghạch, bậc; quan tâm đào tạo công chức trẻ, công chức nữ, công chức người dân tộc thiểu số Đồng thời trọng việc đào tạo chuyên sâu sau đại học để có đội ngũ tri thức giỏi nghành, lĩnh vực, nghành, lĩnh vực mạnh Đẩy mạnh việc thu hút cơng chức, viên chức có trình độ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có truyền độ chun mơn phù hợp cơng tác quan nhà nước Vì vậy, rà sốt đánh giá đội ngũ cơng chức để nắm phẩm chất, trình độ, kiến thức, lực công tác, xác định nhu cầu cần phải ĐTBD để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo cho năm, bảo đảm gắn công tác ĐTBD với quy hoạch, tránh cử đối tượng tham gia không nơi, đào tạo không lúc, chỗ Phải tiến hành điều tra, phân loại cụ thể trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị, QLNN, quản lý kinh tế,…đối với chức danh, xây dựng kế hoạch ĐTBD công chức đảm bảo cử đối tượng thời gian quy định 3.3 Kiến nghị Nhà nước, Đảng quan quản lí Phải xây dựng chế phối hợp sở đào tạo đơn vị quản lý sử dụng cán bộ, qua sở đào tạo nắm yêu cầu số lượng, loại công chức cần đào tạo, loại lượng chương trình đào tạo nắm yêu cầu số lượng, loại công chức cần đào tạo, loại chương trình đào tạo đợn vị quản lý sử dụng công chức Đồng thời đơn vị quản lý sử dụng công chức tham gia gián tiếp vào hoạt động ĐTBD công chức việc cung cấp thông tin đối tượng học viên theo học, tham gia quản lý việc học công chức đơn vị Tiếp tục thực công tác quy hoạch đào tạo cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, giai đoạn 2010- 2020, xem nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên hệ thống trị Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán lãnh đạo, quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phải tính đến việc đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn phục vụ hội nhập quốc tế Chẳng hạn như: cán lãnh đạo, quản lý hoạt động lĩnh vực liên quan đến hội nhập quốc tế phải nắm vững xu hướng phát 51 triển lĩnh vực mà hoạt động, có hiểu biết trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử; luật, kinh tế, thương mại, thị trường mối quan hệ quốc tế Sự tác động khách quan từ cấp Đảng ủy, quyền, lãnh đạo, đến gia đình xã hội có tốt đến đâu thân cơng chức khơng tự vươn lên, tự đào tạo, tu luyện thân để khẳng định dù có cấu cán bộ, khơng đạt chuẩn Do bên cạnh việc cử cơng chức theo chương trình ĐTBD cấp triệu tập Sở phải tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho công chức đề cao ý thức học tập, tự nghiên cứu chun mơn, nghiệp vụ lý luận trị Để thực cách chất lượng hiệu nội dung ĐTBD, cần có đội ngũ cơng chức hiểu biết thực có lực nhiệt tình với cơng tác ĐTBD Bởi xét cho tất nhiệm vụ đặt cho công tác ĐTBD công chức từ việc nghiên cứu xây dựng chế độ sách việc tổ chức thực đội ngũ cán đảm nhiệm, chất lượng hoạt động trực tiếp phụ thuộc vào lực họ Bởi việc ĐTBD nâng cao lực hoạt động cho đội ngũ cán làm công tác ĐTBD yêu cầu thiết điều kiện đủ để thực nhiệm vụ đặt Hiệu công tác ĐTBD phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy sở ĐTBD cơng chức để nâng cao chất lượng cơng tác ĐTBD cơng chức đòi hỏi sở ĐTBD giai đoạn cần thực hiện: Hệ thống hóa, bước cải tiến nâng cao chất lượng nội dung chương trình, giáo trình Cần phải vào vị trí cơng tác, yêu cầu nghiệp vụ cụ thể đối tượng cơng chức để xây dựng nội dung, chương trình cho sát hợp, tránh trùng nội dung giáo trình ĐTBD tràn lan cho tất đối tượng Xây dựng chế, sách để tuyển chọn đội ngũ giảng dạy, báo cáo viên chất lượng cao; tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy học Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức đổi nội dung, chương trình, phương pháp Có biện pháp khuyến khích cán bộ, cơng chức nâng cao trình độ ngoại ngữ để có sở nâng cao trình độ sau đại học giao tiếp với người nướ Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên cho hệ thống sở ĐTBD công chức đủ số lượng, mạnh chất lượng, không đào tạo chuyên môn mà 52 đào tạo cách toàn diện lý luận phương pháp sư phạm,… vừa có trình độ lý luận, vừa có kinh nghiệm thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tăng cường phối hợp, liên kết với trung tâm đào tạo, viện, trường để đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng Kết hợp đào tạo quy tập trung với đào tạo chức, ngắn hạn với dài hạn, nước nước, đào tạo trường lớp với đào tạo qua thực tiễn Trong đó,chú trọng hình thức đào tạo quy tập trung; mở rộng hình thức tuyển số lĩnh vực đối tượng thật có nhu cầu cán người dân tộc, cán y tế sở, cán xã, phường, thị trấn Tích cực nghiên cứu đổi phương pháp giảng dạy học theo hướng: phương pháp dạy tiên tiến, phương pháp dạy tích cực: người dạy nêu vấn đề, đặt tình hướng dẫn gợi mở người học thảo luận tranh luận, đối thoại trực tiếp để rèn luyên phương pháp kỹ giải vấn đề, xử lý tình Củng cố xây dựng hoàn thiện tăng cường sở vật chất cho sở ĐTBD Để thực nhiệm vụ phải tiến hành đồng thời hai nội dung bản, mặt tiến hành soát sửa đổi, bổi sung bãi bỏ quy định không hợp lý, chồng chéo sai với quy định cấp ban hành không thẩm quyền; mặt khác tổ chức nghiên cứu xây dựng văn quy phạm pháp luật Đào tạo phải gắn với sử dụng Đây biện pháp thiếu trông công tác ĐTBD công chức sử dụng công chức kết q trình ĐTBD ĐTBD cơng chức mà khơng sử dụng tốt, khơng vị trí khơng phát huy hiệu việc ĐTBD Nếu sau ĐTBD cơng chức đặt vị trí, sử dụng khéo nhanh tiến Ngược lại, đặt vào vị trí khơng hợp chun mơn, khơng sở trường nhiều thời gian thích nghi, đào tạo lại Đào tạo mà khơng có kế hoạch sử dụng gây lãng phí kinh tế, cán thiếu an tâm học tập, nâng cao trình độ ảnh hưởng xấu đến chất lượng cơng chức Do cần mạnh dạn sử dụng cơng chức trẻ, có triển vọng phát triển đào tạo đạt chuẩn chức danh giữ chức vụ phù hợp với chuyên môn, mặt khác cần thu hút sinh viên tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng cơng tác nhằm trẻ hóa đội ngũ cơng chức quan Tránh tình trạng đào tạo không chuyên nghành, chuyên môn nghiệp vụ Người đứng đầu quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm việc thực quy 53 hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng công chức Phải quản lý chặt chẽ cán cử học, chấm dứt việc đề bạt, tuyển dụng, bổ nhiệm tuyển dụng trước, sau đào tạo Phải tạo sức cạnh tranh lành mạnh khâu nâng nghạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Thông tin, báo cáo phản hồi nội dung thiếu hoạt động quản lý Bởi có sở thơng tin phản hồi tình hình thực cơng tác ĐTBD đánh giá thực trạng phương hướng điều chỉnh, cải tiến công tác này, tất nội dung: tình hình thực chất lượng văn ban hành; tình hình thực kế hoạch điều chỉnh cần thiết kế hoạch xây dựng tới… Do đó, phải đảm bảo chế độ thơng tin, báo cáo thường xuyên công tác ĐTBD công chức cho lãnh đạo để có phương hướng điều chỉnh hợp lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch ĐTBD công chức đề Lãnh đạo Sở quan tâm tạo điều kiện xếp công việc, động viên cơng chức n tâm học Khuyến khích học viên học thêm ngồi hành tin học, ngoại ngữ, Đai học, sau Đại học, văn hai Kết hợp biểu dương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cơng chức có thành tích xuất sắc để khích lệ động viên tồn thể cơng chức quan hăng hái học tập noi gương tạo môi trường học tập Bên cạnh đó, cần có sách hỗ trợ kinh phí cơng chức cử ĐTBD hỗ trợ học tập, tài liệu, tiền ăn, tiền ở, tiền lại… Có thể nói nhu cầu mục têu nhiệm vụ ĐTBD công chức Sở giai đoạn hiên cấp bách cần phải làm Do vậy, thực đồng giải pháp nêu cứ, đặt móng cho việc xây dựng đội ngũ cơng chức có đủ lực phẩm chất, vừa chuyên sâu, với nước thực tốt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh PHẦN KẾT LUẬN Vấn đề xây dựng Nhà nước vững mạnh vấn đề quan trọng Đảng ta đặc biệt quan tâm Bản chất tốt đẹp Nhà nước XHCN, nhà nước 54 dân, dân, dân Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VII) chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nêu rõ: "Cán bộ, cơng chức nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta dày công đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, kiên cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua giai đoạn, từ đất nước ta chưa giành độc lập đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa với mục tiêu quan trọng đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 mà nghị Đại hội Đảng toàn quốc khóa X khóa XI xác định Cơng tác ĐTBD cán công chức nội dung quan trọng việc xây dựng đội ngũ công chức giai đoạn Đây trách nhiệm cấp uỷ quyền cấp từ Trung ương đến sở Bởi thực chất vấn đề có tính chiến lược, đòi hỏi cấp bách đội ngũ công chức vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm Trong năm qua tỉnh Thái Nguyên công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá đào tạo cán bộ, công chức đạt tiến định Do công tác ĐTBD lao động vấn đề rộng phức tạp, điều kiện khả có hạn Cho nên, báo cáo tơi nêu số nhận thức ĐTBD khảo sát tình hình thực tế cơng tác ĐTBD Sở Nội vụ Thái Nguyên Từ đưa số giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD Sở Những giải pháp ý kiến chủ quan riêng cá nhân tơi, mắc phải số hạn chế, sai sót Rất mong nhận bảo, hướng dẫn, đóng góp ý kiến thầy giáo, giáo, cô chú, anh chị công chức, viên chức người lao động quan Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn! 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 05 tháng 03 năm 2010 2.Chính Phủ ( ngày tháng năm 2003), Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 4/8/2003 Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy chế ĐTBD CB, CC 3.Chính Phủ (ngày tháng3 năm 2010), Nghị định số18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 Chính Phủ ĐTBD cơng chức 4.Chính Phủ, Quyết định số 1374/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch ĐTBD CB, CC giai đoạn 2011- 2015 5.PGS.TS Trần Kim Dung (2009) , Quản trị nguồn nhân lực, (tái lần thứ có sử đổi bổ sung),NXB Thống kê,Hà Nội 6.Nguyễn Trung Kiên (2015), tiểu luận công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Thái Nguyên 7.PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Th.s Nguyễn Vân Điềm (2007) , Giáo trình quản trị nhân sự, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 8.Nguyễn Hữu Thân ( 2008), Giáo trình quản trị nhân (tái lần thứ 9), NXB Lao động thương binh xã hội, Hà Nội 9.Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên (2015), báo cáo thực quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ, ngày 25 tháng năm 2012 10 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên (2016), Báo cáo kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, ngày 25 tháng năm 2016 11 Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật cán công chức, ngày 13 tháng 11 năm 2008 PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên) Để có thêm sở thực tiễn phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Ngun”, kính mong Ơng/Bà cho ý kiến trả lời theo câu hỏi Tất số liệu, ý kiến trả lời Ông/Bà nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu khoa học hồn tồn giữ bí mật (Khoanh tròn vào phương án lựa chọn cung cấp thông tin vào chỗ trống) Giới tính: Nam Nữ Chức vụ, chức danh cơng tác Ơng/Bà gì? …………………………………………………………………………………… Ngành nghề Ơng/Bà đào tạo gì? …………………………………………………………………………………… Thâm niên cơng tác Ơng/Bà? A Dưới năm B Từ đến năm C Từ đến 10 năm D Trên 10 năm Ông/Bà có trình độ chun mơn, nghiệp vụ đây? A Chưa qua đào tạo B Sơ cấp C Trung cấp D Cao đẳng E Đại học F Thạc sĩ G Tiến sĩ Ơng/Bà có trình độ lý luận trị đây? A Sơ cấp B Trung cấp C Cao cấp D Cử nhân Ơng/Bà có trình độ tin học mức độ đây? A Trung cấp trở lên B Chứng B C Chứng C D Chứng A E Chưa qua đào tạo Ơng/Bà có trình độ tiếng anh mức đây? A Trung cấp trở lên B Chứng B C Chứng C D Chứng A E Chưa qua đào tạo Ông/Bà tuyển dụng vào làm việc thơng qua hình thức đây? A Thi tuyển công chức B Điều động, luân chuyển C Theo chế bầu cử D Xét tuyển E Hình thức khác: Theo Ơng/Bà có khoảng % số lượng cán bộ, cơng chức nơi Ơng/Bà làm việc đáp ứng u cầu cơng việc? ……………………….% 10 Theo Ơng/Bà, việc nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp của cán bộ, cơng chức quan có cần thiết khơng? A Có B Khơng 11 Trong q trình cơng tác, Ơng/Bà có đào tạo nâng cao trình độ, chun mơn, nghiệp vụ khơng? (“Có”, tiếp đến câu 12; “Khơng” bỏ qua) A Có B Khơng 12 Trong 03 năm gần đây, Ông/Bà tham gia hình thức đào tạo, bồi dưỡng nào? A Tập huấn nâng cao nghiệp vụ B Đào tạo bậc sơ cấp C Đào tạo bậc trung cấp D Đào tạo bậc cao đẳng E Đào tạo bậc đại học F Đào tạo bậc sau đại học 13 Nguồn kinh phí đào tạo lấy từ đâu? A Bản thân chịu toàn chi phí B Cơ quan chịu tồn chi phí C Mỗi bên nửa D A B 14 Ông/Bà cho biết quan Ông/Bà công tác có thực đánh giá phân loại đánh giá cán cơng chức khơng? A Có B Khơng 15 Ông/Bà đánh kết đánh giá phân loại đánh giá công chức hàng năm? A Đúng thực chất B Không thực chất 16 Ông/Bà đánh giá đạo đức công vụ công chức Sở qua tiêu chí sau: (Rất tốt: điểm; Tốt: điểm; Bình thường: điểm; Không tốt: điểm; Kém: điểm) Đạo đức công vụ Điểm Chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước Thái độ làm việc Chấp hành nội quy quan Ý thức hỗ trợ đồng nghiệp Thái độ phục vụ nhân dân 17 Ơng/Bà đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cơng chức nơi Ơng/Bà làm việc nào? (Không đạt: điểm; Đạt: điểm; Tốt: điểm; Rất tốt: điểm) Mức độ hồn thành cơng việc Điểm Khối lượng công việc hồn thành Chất lượng cơng việc 18 Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết đánh giá mức độ sử dụng thư điện tử công vụ trao đổi công việc công chức tại? A Không (Yếu, kém) B Thỉnh thoảng (Trung bình) C Tương đối thường xuyên (Khá) D Thường xuyên (Tốt) Trân trọng cảm ơn hợp tác, đóng góp ý kiến Ông/Bà! Phụ lục 02: Báo cáo chất lượng đội ngũ công chức Sở Nội vụ năm 2015 (Nguồn: Báo cáo chất lượng đội ngũ cơng chức, tính đến ngày 31/12/2015, Hội nghị công chức Sở Nội vụ Thái Nguyên) Về độ tuổi Độ tuổi Số lượng Tỷ lệ Dưới 30 người 15,7% Từ 30 – 50 37 người 64, 9% Trên 50 11 người 19,4% Về trình độ chun mơn Trình độ Số lượng Tỷ lệ Trên đại học 11 19,2% Đại học 34 59,6% Cao đẳng 15,7% Trung cấp 5,5% Về trình độ lý luận trị Trình độ Số lượng Tỷ lệ Cử nhân cao cấp 11 19,2% Trung cấp 16 27,1% Về trình độ tin học Trình độ tin học (xếp theo chứng A,B,C) Tổng số 57 Trình độ A Trình độ B Trình độ C Còn lại Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 23 40,3% 25 43,8% 7,0% 8,9% Về trình độ ngoại ngữ Trình độ Số lượng Tỷ lệ Đại học 5,2% Trình độ A, B, C 54 94,6% ... luận công tác đào tạo bồi dưỡng công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng. .. thể đội ngũ công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nhằm tìm hiểu thực tiễn công tác ĐTBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Từ đó, đưa nhận xét khách quan công tác ĐTBD công chức Sở, mặt ưu điểm,... kết đạt công tác đào tạo bồi dưỡng công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2012-2016 38 2.2.2.7 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác ĐTBD công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đao tạo, bồi dưỡng công chức tại sở nội vụ tỉnh thái nguyên, Công tác đao tạo, bồi dưỡng công chức tại sở nội vụ tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay