Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã cổ bi

56 21 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:36

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Đóng góp mới và ý nghĩa thực tiễn của luận văn37. Kết cấu của đề tài3Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ41.1. Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức41.1.1. Các khái niệm liên quan đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức41.1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức41.1.1.2. Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã41.1.1.3. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng51.1.1.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã51.1.1.5. Yêu cầu đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã61.1.2. Cơ sở pháp lý và nội dung công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức71.1.2.1. Cơ sở pháp lý đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức71.1.2.2. Nội dung công tác đào tạo và bồi dưỡng81.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức121.1.3.1. Các nhân tố khách quan121.1.3.2. Các nhân tố chủ quan14Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ CỔ BI, HUYỆN GIA LÂM, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI162.1. Khái quát về Ủy ban nhân dân xã Cổ Bi162.1.1. Thông tin chung về cơ quan162.1.2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển162.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã Cổ Bi162.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND xã Cổ Bi182.1.5 Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực của UBND xã Cổ Bi182.1.5.1. Công tác lập kế hoạch nhân lực182.1.5.2. Công tác phân tích công việc192.1.5.3.Công tác tuyển dụng nhân lực192.1.5.4. Công tác bố trí, sắp xếp nhân lực192.1.5.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực192.1.5.6. Đánh giá kết quả thực hiện công việc192.1.5.7. Chế độ lương, thưởng cho cán bộ, công chức202.1.5.8. Công tác giải quyết các quan hệ lao động202.2. Thực trạng về năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Cổ Bi212.2.1. Số lượng cán bộ, công chức212.2.2 Cơ cấu giới tính222.2.3. Độ tuổi222.2.4. Thực trạng về trình độ chuyên môn232.2.5. Thực trạng trình độ lý luận chính trị242.2.6. Trình độ quản lý nhà nước và ngoại ngữ, tin học242.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Cổ Bi giai đoạn 20142016252.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng252.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của UBND xã Cổ Bi272.3.3. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng của UBND xã Cổ Bi282.3.4. Hoạt dộng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND xã Cổ Bi trong thời gian qua282.3.5. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng CBCC312.3.6. Đánh giá hoạt động tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong thời gian qua312.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi322.4.1. Các nhân tố khách quan322.4.2. Các nhân tố chủ quan332.5. Đánh giá chung công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi trong thời gian qua352.5.1. Những mặt tích cực352.5.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Cổ Bi372.5.3. Nguyên nhân38Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ BI403.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại ủy ban nhân dân xã Cổ Bi.403.1.1. Từ phía các cấp chính quyền403.1.2. Từ chính quyền xã Cổ Bi45KẾT LUẬN49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO50 LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, thầy giáo Khoa tổ chức quản lí nhân lực trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đặc biệt Nguyễn Thị Thu Hằng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ truyền đạt cho em kiến thức chun mơn mà kinh nghiệm thực tế suốt trình học tập Em xin gửi lời cảm ơn tới cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi Cảm ơn bác Nguyễn Bá Tạo - Chủ tịch UBND xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tạo điều kiện tốt cho em đến thực tập Đồng thời em xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương - nhân viên Văn phòng - thuế người hướng dẫn thực tập em tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình thu thập tài liệu viết báo cáo, giúp em tìm hiểu rõ thực tế nghiệp vụ mình, làm quen với mơi trường làm việc sau để em hồn thành báo cáo cách hồn thiện hồn thành tốt thực tập cuối khóa Mặc dù em cố gắng nỗ lực để hoàn thành báo cáo cách tốt hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm thân nên báo cáo em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy, giáo để báo cáo em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN BẢN UBND Ủy ban nhân dân CBCC Cán công chức ĐT&BD CB Cán CC Công chức ĐT, BD LĐTB&XH Lao động thương binh xã hội CNH - HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa GT -XD -ĐT-MT 10 DS - GĐ Đào tạo bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng Giao thông - Xây dựng - Đô thị - Mơi trường Dân số - Gia đình DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi năm 2013 21 Bảng 2.2: Cơ cấu giới tính cán bộ, cơng chức UBND xã Cổ Bi năm 2013 22 Bảng 2.3: Độ tuổi cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi năm 2013 .22 Bảng 2.4: Tỉ lệ trình độ chun mơn CBCC UBND xã Cổ Bi năm 2013 23 Bảng 2.5: Tỉ lệ trình độ lý luận trị CBCC UBND xã Cổ Bi năm 2013 24 Bảng 2.6 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Cổ Bi .27 Bảng 2.7 Số lượng CBCC đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị.29 Bảng 2.8 Số lượng CBCC đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn 29 Bảng 2.9: Số lượng CBCC ĐT, BD quản lý nhà nước tin học, ngoại ngữ .30 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp ý nghĩa thực tiễn luận văn Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Cơ sở lý luận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức 1.1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức 1.1.1.2 Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1.3 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng .5 1.1.1.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1.5 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 1.1.2 Cơ sở pháp lý nội dung công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức .7 1.1.2.1 Cơ sở pháp lý đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức 1.1.2.2 Nội dung công tác đào tạo bồi dưỡng .8 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 12 1.1.3.1 Các nhân tố khách quan .12 1.1.3.2 Các nhân tố chủ quan 14 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ CỔ BI, HUYỆN GIA LÂM, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 16 2.1 Khái quát Ủy ban nhân dân xã Cổ Bi 16 2.1.1 Thông tin chung quan 16 2.1.2 Tóm lược q trình hình thành phát triển 16 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn UBND xã Cổ Bi 16 2.1.4 Sơ đồ cấu tổ chức UBND xã Cổ Bi 18 2.1.5 Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực UBND xã Cổ Bi 18 2.1.5.1 Công tác lập kế hoạch nhân lực 18 2.1.5.2 Công tác phân tích cơng việc .19 2.1.5.3.Công tác tuyển dụng nhân lực 19 2.1.5.4 Cơng tác bố trí, xếp nhân lực 19 2.1.5.5 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 19 2.1.5.6 Đánh giá kết thực công việc .19 2.1.5.7 Chế độ lương, thưởng cho cán bộ, công chức 20 2.1.5.8 Công tác giải quan hệ lao động 20 2.2 Thực trạng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Cổ Bi 21 2.2.1 Số lượng cán bộ, công chức 21 2.2.2 Cơ cấu giới tính .22 2.2.3 Độ tuổi 22 2.2.4 Thực trạng trình độ chuyên môn 23 2.2.5 Thực trạng trình độ lý luận trị .24 2.2.6 Trình độ quản lý nhà nước ngoại ngữ, tin học 24 2.3 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi giai đoạn 2014-2016 25 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 25 2.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng UBND xã Cổ Bi 27 2.3.3 Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng UBND xã Cổ Bi 28 2.3.4 Hoạt dộng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi thời gian qua .28 2.3.5 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng CBCC 31 2.3.6 Đánh giá hoạt động tổ chức thực đào tạo, bồi dưỡng CBCC thời gian qua 31 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi .32 2.4.1 Các nhân tố khách quan 32 2.4.2 Các nhân tố chủ quan 33 2.5 Đánh giá chung công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi thời gian qua 35 2.5.1 Những mặt tích cực 35 2.5.2 Một số hạn chế tồn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi 37 2.5.3 Nguyên nhân 38 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ BI 40 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC ủy ban nhân dân xã Cổ Bi 40 3.1.1 Từ phía cấp quyền 40 3.1.2 Từ quyền xã Cổ Bi 45 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài ĐT, BD CBCC xác định nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực việc nâng cao trình độ chuyên môn, lực công tác, chất lượng hiệu làm việc CBCC để hướng tới mục tiêu tạo thay đổi chất thực thi nhiệm vụ.Thực tế chứng minh nơi CBCC có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức nơi cơng việc vận hành trơi chảy, thơng suốt Chính vậy, công vụ trọng đến công tác ĐT, BD CBCC nhằm nâng cao lực thực thi công vụ đảm bảo thực hiệu qủa chức năng, nhiệm vụ giao Trong năm qua cơng tác ĐT, BD có đóng góp đáng kể việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức làm việc quan nhà nước Tuy nhiên, công tác ĐT, BD chưa đạt hiệu mong muốn mà nguyên nhân lại nằm chỗ chưa hiểu rõ chưa đặt ĐT, BD vào vị trí việc xây dựng phát triển đội ngũ CBCC Thời gian qua, công tác ĐT, BD CBCC UBND xã Cổ Bi đạt thành tựu đáng kể, chất lượng đội ngũ CBCC xã khơng ngừng nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng Tuy nhiên, thực tế, công tác ĐT, BD CBCC UBND xã hạn chế định, ảnh hưởng tới việc xây dựng phát triển đội ngũ CBCC UBND xã nói riêng UBND huyện Gia Lâm nói chung Do để khắc phục hạn chế, tìm phương hướng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng ĐT, BD đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi, em định lựa chọn đề tài “Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Cổ Bi” để làm báo cáo kiến tập thời gian kiến tập đơn vị Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng công tác ĐT, BD CBCC UBND xã Cổ Bi thời gian qua, tìm đề xuất số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐT, BD CBCC cho UBND xã thời gian tới - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận CBCC; cơng tác ĐT&BD CBCC - Phân tích thực trạng cơng tác ĐT&BD CBCC UBND xã Cổ Bi, từ đánh giá ưu khuyết điểm tồn - Tìm hiểu nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐT&BD CBCC UBND xã Cổ Bi Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác ĐT&BD CBCC UBND xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cức thực trạng công tác ĐT&BD đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi, tiếp cận quan điểm quản trị nhân lực - Phạm vi thời gian không gian: Đề tài tập trung nghiên cức thực trạng công tác ĐT&BD đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 Vấn đề nghiên cứu Đề tài: “Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi” nghiên cứu công tác ĐT, BD CBCC phạm vi thuộc UBND xã Cổ Bi đưa kiến nghị, giải pháp mang tính chất khoa học, thực tiễn nhằm nâng cao, hồn thiện cơng tác ĐT, BD CBCC sở hệ thống hóa lý luận ĐT, BD CBCC làm việc UBND xã đánh giá thực trạng công tác ĐT, BD đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp tìm kiếm, hệ thống hóa, đọc lựa chọn thông tin qua tài liệu liên quan phục vụ nghiên cứu đề tài Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu em chủ động quan sát vấn đề liên quan tới đề tài nghiên cứu như: Quá trình xác định mục tiêu đào tạo, cách thức lựa chọn đối tượng ĐT, BD, xây dựng chương trình ĐT, BD lựa chọn phương pháp ĐT, BD Phương pháp giúp em thu thập, tổng hợp tất số liệu liên quan đến tình hình ĐT&BD CBCC UBND xã Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thông tin thu thập từ báo cáo UBND xã Cổ Bi qua năm Đóng góp ý nghĩa thực tiễn luận văn Đối với xã hội, báo cáo cho thấy thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cbcc cho ta thấy việc quan tâm xây dựng đội ngũ CBCC, có đủ phẩm chất, lực nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng ngắn hạn lâu dài nghiệp cách mạng Đảng Nhà nước Đối với UBND xã Cổ Bi, báo cáo cho thấy thực trạng công tác ĐT, BD CBCC quan, ưu điểm hạn chế từ đưa thêm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐT, BD đội ngũ CBCC UBND xã Đối với thân em may mắn tiếp nhận kiến tập quý quan, vận dụng kiến thức học trường vào thực tế, quan sát q trình làm việc cơ, chú, anh, chị quan để tích lũy thêm kinh nghiệm bổ ích nhiều cho sau Đề tài hệ thống hóa sở lý luận cơng tác ĐT, BD CBCC cấp xã, giúp em hiểu thêm cơng tác ĐT, BD CBCC có liên quan đến ngành quản trị nhân lực, từ nâng cao thêm hiểu biết cho thân Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục đề tài bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã UBND xã Cổ Bi Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Cơ sở lý luận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức 1.1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức Hiện nay, CB CC định nghĩa chung Điều Luật Cán bộ, công chức ngày 13-11-2008 sau: CB công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước CC công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; CC máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật 1.1.1.2 Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã * Khái niệm cán cấp xã: Theo khoản 3, điều Luật Cán công chức năm 2008: “Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực HĐND, UBND, Bí thư, Sang đến năm 2016 có thay đổi số CBCC ĐT, BD lý luận sơ cấp tăng từ 4/21 lên 8/21 (38.09%) tăng gấp đơi vòng năm từ 2013 đến năm 2016 Như trình độ lý luận trị CBCC UBND xã Cổ Bi có tiến rõ rêt - Trình độ quản lý nhà nước: ngày quan tâm với người CB lãnh đạo, mà tỉ lệ số CBCC qua đào tạo tăng từ 10 người (47,61 %) năm 2013 lên 15 người (71.42 %) năm 2016 Điều đáng nói CB chưa qua bồi dưỡng trình độ lý luận trị trình độ quản lý nhà nước CB làm việc lâu năm, mà chủ yếu công chức trẻ tuyển dụng nên chưa có hội ĐT, BD, thời gian tới, UBND xã Cổ Bi có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ trẻ Từ kết so sánh trình độ đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi trên, ta thấy trình độ đội ngũ CBCC nâng lên, đặc biệt trình độ chun mơn - trình độ liên quan trực tiếp đến hiệu công việc người nói riêng UBND Cổ Bi nói chung Trình độ CB, CC UBND xã nâng cao góp phần vào phát triển địa phương Về kết đạt được: đội ngũ CBCC xã Cổ Bi củng cố, kiện toàn nhiều mặt; phẩm chất trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ, lực quản lý, điều hành nâng lên; hầu hết CBCC thể lập trường quan điểm trị vững vàng, có tinh thần đồn kết trí, có tinh thần trách nhiệm cơng tác hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đây ưu điểm đội ngũ CBCC xã, phường, thị trấn địa phương, đồng thời yếu tố, tiền đề vững đảm bảo ổn định trị phát triển kinh tế - xã hội xã Cổ Bi Kết thể kết xây dựng nông thôn xã, lãnh đạo UBND, thực mà xã Cổ Bi đạt chuẩn 9/19 tiêu: Tiêu chí 1: Quy hoạch nơng thơn (hồn thành năm 2016); Tiêu chí 4: Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu ngành điện; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện 98%; Tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo 5,89% (Tiêu chí chuẩn 10%); Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc lĩnh vực nông, lâm, ngư 36 nghiệp: 29,5% (Tiêu chí chuẩn 45%); Tiêu chí 13: Có tổ hợp tác HTX hoạt động có hiệu quả; Tiêu chí 14: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thơng, bổ túc, học nghề): 96,8% (Tiêu chí chuẩn 70%); Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 48,8% (tiêu chí chuẩn >=20%); Tiêu chí 15: Y tế đạt chuẩn quốc gia; Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh; Tiêu chí 19: An ninh trị, trật tự an tồn xã hội ổn định Như ta thấy trình độ CBCC nâng cao góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, điều khẳng định tầm quan trọng việc nâng cao trình độ CBCC địa phương 2.5.2 Một số hạn chế tồn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi a Những hạn chế tồn Bên cạnh ưu điểm kết đạt nêu trên, đội ngũ CBCC xã Cổ Bi số hạn chế, từ hạn chế nêu ta nghiên cứu đề giải pháp để nâng cao hiệu công tác ĐT, BD CBCC UBND xã Cổ Bi Thứ nhất: Thực trạng trình độ đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi thấp đặc biệt trình độ chun mơn: - Về trình độ chun mơn: Có đến nhiều CBCC chưa đào tạo trình độ chun mơn, CBCC đào tạo chủ yếu có trình độ trung cấp Trình độ chun mơn hạn chế ảnh hưởng nhiều đến hiệu cơng việc: gặp khó khăn việc giải cơng việc, thiếu tính chủ động sáng tạo, linh hoạt xử lý công việc Trên loại trình độ mà đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi nhiều hạn chế Cần đưa giải pháp để khơng trình độ người đạt chuẩn mà cao so với quy định, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn địa phương Thứ hai: Cơng tác đào tạo chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế Mỗi năm CBCC UBND xã Cổ Bi đăng kí nhu cầu học tập bồi dưỡng trình độ cho thân Tuy nhiên đăng kí cho có tiêu, tham gia học tập để lấy 37 chứng phục vụ cho đủ tiêu chuẩn Thứ ba: Công tác đánh giá trình độ CBCC, kiểm tra giám sát CBCC chưa đảm bảo thực thường xuyên, có đánh giá có yêu cầu từ quan cấp trên, Vì chưa đánh giá thực trạng trình độ CBCC UBND xã nên chưa xác định nhu cầu Thứ tư: Nhận thức CBCC tầm quan trọng việc nâng cao trình độ CBCC chưa cao Theo kết vấn sâu, số CBCC UBND xã Cổ Bi cho yếu tố định đến hiệu công việc họ kinh nghiệm thực tiễn khơng phải trình độ Vì khơng thấy trình độ hạn chế khơng có nhu cầu ý thức nâng cao trình độ cho Từ hạn chế tồn làm cho trình độ đội ngũ CBCC chưa thể đáp ứng hết nhu cầu xã Cổ Bi giai đoạn Vấn đề đòi hỏi, trình độ CBCC UBND xã Cổ Bi không tiếp tục nâng cao giải tất công việc nhanh hiệu Vì cần phải có giải pháp hợp lý nhằm nâng cao nhận thức trình độ CB, CC tồn xã 2.5.3 Nguyên nhân Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn hạn chế trên, xuất phát từ nhiều hướng khác nhau: * Nguyên nhân khách quan Thứ nhất: Chính sách đãi ngộ CB, CC Chính sách đãi ngộ CBCC lương, sách khen thưởng…Tuy nhiên CBCC nước ta, đặc biệt CBCC cơng tác hệ thống quyền cấp sở thường có sách ngộ khơng cao, khơng thể thu hút người có trình độ xã làm việc Ở xã Cổ Bi vậy, xã có tỉ lệ em đỗ đại học cao đẳng cao, nhiên hết họ khơng có nguyện vọng vào cơng tác UBND xã chế độ lương thưởng thấp Thứ hai: Do công tác quy hoạch ĐT, BD đội ngũ CBCC sở chưa coi trọng mức, chưa thực cách đồng khoa học - Đào tạo chưa xuất phát từ thực trạng trình độ CBCC UBND xã Cổ Bi, CBCC cử ĐT, BD chủ yếu từ cấp rót tiêu xuống, UBND xã cử người học cho đủ, yêu cầu 38 - Nội dung đào tạo chưa phù hợp với vị trí chức danh CBCC học tập, bồi dưỡng: Vì đạo tạo theo tiêu, chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn mà nội dung đào tạo mang tính chung chung, khơng phù hợp với thực tế cần thiết địa phương Một số CBCC có nhu cầu đào tạo, tập huấn lại khơng có đủ tiêu chuẩn cho phép tham gia - Những lợi ích tham gia học tập nghiên cứu chưa đề cao: chưa có khen thưởng, tuyên dương kịp thời, hay biện pháp hỗ trợ kinh phí… Thứ ba: Hệ thống kiểm tra, đánh giá CBCC chưa chặt chẽ - Đánh giá CBCC UBND xã thực quan cấp cách lỏng lẻo Tiêu chí đánh giá mang tính chung chung chưa cụ thể dựa đánh giá cá nhân hiệu công việc họ, tính xác bảng đánh giá khơng cao Đồng thời chế kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ làm cho CBCC có tâm lý khơng thiết phải nâng cao trình độ Thứ tư: Mơi trường phong cách làm việc có hạn chế, chưa tạo điều kiện cho nhân viên khẳng định mình, chưa tạo chủ động nâng cao trình độ thân, đồng thời khơng thể thu hút nguồn nhân lực có trình độ vào công tác UBND xã * Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất: Nhận thức đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi tầm quan trọng việc nâng cao trình độ thân chưa cao Một số CBCC UBND xã Cổ Bi đề cao yếu tố kinh nghiệm giải cơng việc họ thấy khơng phải nâng cao trình độ hồn tốt nhiệm vụ giao Do họ khơng chủ động việc học tập nghiên cứu nâng cao trình độ thân Thứ hai: Tâm lý ngại học hầu hết CBCC có thâm niên cơng tác: Vì hầu hết CB có thâm niên cơng tác có vị trí lãnh đạo UBND thường khơng muốn tham gia khóa học nhân viên Thứ ba: Các điều kiện CBCC ảnh hưởng đến việc học tập nâng cao trình độ như: kinh phí học tập, phương tiện lại, khoảng cách từ nơi đến địa điểm học tập Vì yếu tố ảnh hưởng đến định có tham gia học tập hay khơng CBCC 39 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ BI 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC ủy ban nhân dân xã Cổ Bi 3.1.1 Từ phía cấp quyền a Tăng cường phân cấp quản lý nhằm nâng cao tình chủ động trách nhiệm cấp xã Để nâng cao hiệu cơng tác ĐT, BD CBCC quyền cấp có vai trò vơ quan trọng Vì quan cấp nơi đưa chủ trương mà cấp phải thực hiện, đồng thời quan cấp tổ chức, hướng dẫn quan cấp thực nội dung Với tình hình thực tế để nâng cao trình độ CBCC cấp xã cần tăng cường phân cấp quản lý CBCC: Mở rộng phân cấp quản lý CBCC việc phân định trách nhiệm quyền hạn tổ chức cấp, ngành hệ thống trị, thực tăng cường phân cấp quản lý CBCC vừa tạo nên chủ động linh hoạt đội ngũ việc nâng cao trình độ để hồn thành nhiệm vụ Tuy nhiên trình phân cấp quản lý CB,CC cần tạo thống quản lý từ xuống dưới, đảm bảo kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm việc nâng cao trình độ CBCC đạt hiệu cao Cùng với phân cấp quản lý CBCC quyền cấp thường xuyên đề cao ý thức tự học tập, tự quản lý cán Điều tạo nên tinh thần học tập tự giác, yếu tố tiên để trình độ CBCC nâng cao Vì CBCC có ý thức việc nâng cao trình độ cho thân trình độ CBCC chung nâng cao b Chính sách ưu đãi cán bộ, công chức cấp xã Các sách ưu đãi CBCC chủ yếu chế độ lương thưởng Chính 40 sách lương thưởng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày CBCC, quan quyền cấp cần có biện pháp nhằm đưa thêm ưu đãi cho CBCC xã: Thứ nhất: Chính sách ưu đãi CBCC cấp xã: Có thể tăng lương, thưởng phụ cấp cho CBCC làm việc UBND xã Thứ hai: Chính sách đãi ngộ CBCC thực hình thức hỗ trợ kinh phí học tập, phương tiện thiết bị cần thiết trình học tập nghiên cứu Thực giải pháp sách ưu đãi cho CBCC biện pháp cần ưu tiên, biện pháp đáp ứng nhu cầu CBCC, nhu cầu thỏa mãn họ tự giác nâng cao trình độ để khẳng định vị trí cao Đồng thời họ gắn bó với cơng việc thân có trách nhiệm với nhiều Những biện pháp nhằm nâng cao sách ưu đãi CBCC biện pháp thực có định quan có thẩm quyền c Hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Thứ quy hoạch kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã: - Thực trạng công tác quy hoạch ĐT, BD CBCC huyện Gia Lâm có nhiều bất cập như: đào tạo không gắn với sử dụng gây tốn kinh phí Nhà nước, lãng phí nguồn nhân lực Do cần có giải pháp quy hoạch, kế hoạch ĐT, BD CBCC cấp xã: - Quy hoạch ĐT, BD phải gắn với bố trí, sử dụng sau đào tạo phải theo chiến lược xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã thời kỳ; xây dựng đội ngũ CB tham mưu có lực đề xuất, xây dựng sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô huyện Gia Lâm - Trên sở quy hoạch CB mục tiêu của huyện công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, phòng, ban, ngành huyện xã, thị trấn xây dựng chiến lược quy hoạch ĐT, BD cụ thể giai đoạn 2011 - 2015 đến năm 2020 đơn vị, địa phương 41 - Đẩy mạnh việc quy hoạch CBCC cấp xã, gắn việc quy hoạch với công tác ĐT, BD Xây dựng thực tiêu chuẩn hóa CBCC cấp xã làm để thực công tác đào tạo, CBCC cấp xã sát với tình hình thực tiễn Làm tốt công tác quy hoạch ĐT, BD, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC sở sớm khắc phục, tiến tới chấm dứt tình trạng người hưu trí, sức lao động, tuổi lao động tiếp tục tham gia làm việc máy hệ thống trị sở, trở thành CBCC sở Thứ hai giải pháp chế, sách tài chính: - Hệ thống sách cơng cụ điều tiết thực quan trọng, thúc đẩy, tạo động lực cho phát triển; kìm hãm, triệt tiêu động lực phát triển Với nghiệp ĐT, BD CBCC hệ thống sách đúng, hợp lý khơi dậy tính tích cực, sáng tạo cá nhân từ CBCC, giáo viên đến học viên Vì vậy, cần phải xây dựng hồn thiện hệ thống sách ĐT, BD CBCC góp phần phát triển nghiệp đào tạo, nâng cao chất lượng ĐT, BD CBCC Các giải pháp chế, sách bao gồm: - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, cụ thể hóa chủ trương, sách Đảng cơng tác ĐT, BD CBCC nói chung; ĐT, BD CBCC cấp xã nói riêng phù hợp với u cầu, tình hình - Rà sốt chế, sách hành hỗ trợ cho CBCC học, sách luân chuyển thu hút CB để sửa đổi, bổ sung ban hành chế, sách đáp ứng yêu cầu cơng tác ĐT, BD, phù hợp với tình hình thực tế khả ngân sách huyện - Bổ sung sách khuyến khích người dạy tiếp tục học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Học sau đại học, học thêm chuyên ngành cần thiết cho giảng dạy sở đào tạo - Chính sách ưu tiên bố trí, sử dụng đãi ngộ CBCC cấp xã sau đào tạo - Về tài chính: tăng cường đầu tư cho ĐT, BD CBCC; thu hút đa dạng hóa nguồn kinh phí hợp pháp cho ĐT, BD Để thực giải pháp phải tiến hành đồng thời hai nội dung bản, 42 mặt tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ quy định khơng hợp lý, chồng chéo sai với quy định cấp ban hành không thẩm quyền Mặt khác tổ chức nghiên cứu, xây dựng ban hành văn theo chức năng, thẩm quyền giao Thứ ba hoàn thiện hệ thống quy chế đào tạo, đảm bảo tính đồng bộ, thống tổ chức quản lý đào tạo: - Xây dựng đội ngũ CB quản lý ĐT, BD có đủ lực tham mưu, quản lý tổ chức thực hoạt động ĐT, BD CBCC giai đoạn, với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ quan đơn vị nhu cầu đội ngũ CBCC - Rà soát lại quy chế đào tạo, hoàn thiện sửa đổi quy chế đào tạo cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu công tác ĐT, BD - Đảm bảo tính đồng bộ, thống hệ thống quy chế đào tạo - Tổ chức lớp học theo chức danh CB, ngạch bậc CC theo lĩnh vực công tác - Đổi phương thức quản lý đào tạo: + Đổi việc đạo quản lý chương trình, nội dung đào tạo, tạo điều kiện cho sở đào tạo phát huy tính chủ động, sáng tạo việc triển khai chương trình đào tạo + Thực kết hợp giáo viên CB quản lý lớp, khoa phòng đào tạo quản lý đào tạo + Củng cố, tăng cường quan chức quản lý đào tạo Thành lập phận tham mưu công tác đào tạo CB cấp Bộ phận nằm quan tổ chức CB cấp Phải có người phụ trách theo dõi cơng tác ĐT, BD CBCC, khơng khốn trắng cho sở đào tạo Cơ quan chức theo dõi đào tạo cần thường xuyên quan hệ trực tiếp với sở đào tạo CBCC để lập kế hoạch ĐT, BD CBCC hàng năm, theo dõi số CBCC ĐT, BD có kế hoạch sử dụng sau đào tạo gắn đào tạo với sử dụng Thứ tư nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: - Xây dựng đội ngũ giảng viên có cấu hợp lý, có trình độ lý luận kiến thức thực tiễn, kiến thức kinh nghiệm quản lý nhà nước 43 - Tăng cường việc xây dựng đội ngũ CB, giảng viên đủ số lượng, có kiến thức chun mơn sâu, kiến thức thực tiễn phong phú phương pháp sư phạm làm công tác ĐT, BD cho cán bộ, công chức cấp xã; tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm chức, coi đội ngũ giảng viên nguồn lực việc bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp truyền thụ kinh nghiệm thực nhiệm vụ, công vụ cho CBCC - Số lượng giảng viên phải phù hợp với quy mô đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Khắc phục tình trạng giáo viên mỏng, quy mô giảng dạy lớn, giáo viên phải đảm nhận khối lượng dạy gấp nhiều lần so với định mức giảng nghĩa vụ hàng năm - Nâng cao chất lượng trị đội ngũ giảng viên Đó tư tưởng trị, đạo đức công chức, ý thúc đầy đủ tư cách, trách nhiệm người giảng viên Giảng viên phải người giác ngộ đầy đủ sâu sắc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước Từ chuyển thành ý chí, tình cảm việc giảng dạy lý luận trị cho đối tượng học viên CBCC - Nâng cao tri thức khoa học trình độ hiểu biết nghiệp vụ công tác môn học giảng dạy sở ĐT, BD CBCC - Đổi việc tuyển dụng giảng viên trẻ, có kế hoạch biện pháp cụ thể để bồi dưỡng họ nhanh chóng trưởng thành hoạt động giảng dạy Thứ năm hoàn thiện nội dung đào tạo CBCC cấp xã: - Chương trình, nội dung đào tạo CBCC cốt lõi công tác ĐT, BD CBCC cần thiết, bắt nguồn từ yêu cầu trực tiếp khách quan công tác CB, xây dựng đội ngũ CC đáp ứng cho phát triển sâu rộng nghiệp CNH - HĐH đất nước - Đổi hồn thiện chương trình, nội dung đào tạo phải dựa vào sau: - Căn vào nhu cầu đội ngũ CBCC phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước - Căn vào tiêu chuẩn chức danh CB, tiêu chuẩn ngạch CC Phải 44 vào tiêu chuẩn chức danh CB ngạch cơng chức mà có nội dung, chương trình phù hợp Một nội dung chương trình phù hợp góp phần hình thành nên phẩm chất, lực gắn với têu chuẩn, chức danh cụ thể CBCC - Dựa vào đặc điểm công tác, nhiệm vụ CBCC Trong xây dựng chương trình, nội dung phải xem xét tồn diện đặc điểm cơng tác, nhiệm vụ trình độ cán bộ, công chức mà xây dựng cấu chương trình nội dung phương thức ĐT, BD cho phù hợp, hiệu - Quán triệt phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn: Đổi nâng cao chất lượng ĐT, BD CBCC cần quán triệt phương châm lý luận gắn liền với thực tế, học đôi với hành, bảo đảm hiệu thiết thực Chương trình nội dung ĐT, BD phải kết hợp nâng cao nhận thức lý luận, trang bị kiến thức nghiệp vụ kĩ thực hành nâng cao tố chất trị, phẩm chất đạo đức cho CBCC 3.1.2 Từ quyền xã Cổ Bi Khi hỗ trợ giúp đỡ quan cấp trên, UBND xã Cổ Bi phải có sách nhằm thực sách quan cấp trên, vận dụng sáng tạo địa phương để nâng cao hiệu công tác ĐT, BD CBCC UBND xã sau: a Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng - Tạo điều kiện cho CBCC xếp công việc quan để tham gia khóa học nâng cao trình độ: CBCC xếp công việc để tham gia học tập vừa nâng cao trình độ thân mà khơng ảnh hưởng đến cơng việc UBND: Phân công công việc hợp lý cho phù hợp thời gian lực CBCC thời gian họ tham gia học tập - Có biện pháp hỗ trợ khác như: Với nguồn kinh phí có hỗ trợ từ cấp thực hỗ trợ cho CBCC tham gia học tập hình thức hỗ trợ như: kinh phí đào tạo, phương tiện lại cho CBCC UBND Những biện pháp hỗ trợ nên thực thông báo cụ thể, đặc biệt có hỗ trợ cao với CBCC tham gia đạt kết cao ứng dụng hiệu vào công việc UBND xã 45 - Có biện pháp đánh giá trình kết học tập phù hợp để khen thưởng CBCC có kết đào tạo tốt xử lý CB,CC khơng nghiêm túc q trình học tập, nghiên cứu Ngoài đánh giá sở đào tạo quan cấp trên, UBND nên có chế đánh giá, khen thưởng xử lý cụ thể Những biện pháp vừa khuyến khích, vừa tạo trách nhiệm rõ ràng để CBCC hồn thành khóa ĐT, BD Những biện pháp là: + Đánh giá thơng qua đánh giá sở đào tạo: số buổi tham gia, kết học tập, thái độ học tập + Đánh giá hiệu công việc sau họ ĐT, BD - Nhằm xác định nhu cầu học tập cho CBCC UBND xã Cổ Bi, quyền xã nên tổ chức đợt lấy ý kiến nhu cầu ĐT, BD CBCC, từ lập danh sách lên quan cấp đề nghị tạo điều kiện để CB,CC xã nâng cao trình độ - Đưa tạo điều kiện để CBCC chưa đạt chuẩn tham gia ĐT, BD cho đạt tiêu chuẩn: ĐT, BD để khắc phục thiếu hụt trình độ Như phân tích phần 2, đội ngũ CBCC UBND xã Cổ Bi thiếu hụt trình độ Xuất phát từ thực trạng này, cần phải đưa giải pháp sau: Những thiếu hụt tập trung đội ngũ CC CB bán chuyên trách UBND xã, giải pháp tác giả đưa hướng giải pháp cho nhóm đối tượng này: b Giải pháp nâng cao nhận thức CBCC UBND xã Cổ Bi Biện pháp phải thực phải nâng cao nhận thức CB, CC tầm quan trọng việc nâng cao trình độ hiệu cơng việc chất lượng hệ thống quyền Vì số CB, CC UBND xã Cổ Bivẫn chưa quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ mà đề cao kinh nghiệm cá nhân nhiều hơn, nên họ không muốn tham gia tham gia lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cách cho có sĩ số, tham gia “nửa chừng” mà tham gia bị bắt buộc cấp chứng để nhằm cho đủ tiêu chuẩn với chức vụ Điều dẫn đến 46 hiệu lớp tập ĐT, BD không cao, CBCC tham gia không nâng cao nhiều kiến thức kĩ Vì cần phải thực giải pháp nhằm khắc phục tình trạng Có thể thực biện pháp sau để nâng cao nhận thức CBCC vấn đề này: Thứ nhất: Biện pháp thường sử dụng để nâng cao nhận thức người biện pháp tuyên truyền giáo dục: thông qua buổi họp…, từ khẳng định nâng cao trình độ danh nghĩa trình độ thực tế người yêu cầu tất yếu, đồng thời trao đổi, bàn luận biện pháp cố thể áp dụng nhằm nâng cao trình độ người, qua thấy tâm tư, nguyện vọng CBCC UBND xã tham gia nâng cao trình độ thân Thứ hai: Bên cạnh thực số cách thức như: nâng cao lợi ích trình tham gia lớp ĐT, BD khen thưởng CBCC có thành tích q trình học tập; nâng cao khả khẳng định cán Đây giải pháp mang tính hiệu cao, thỏa mãn nhu cầu người Thực đồng thời giải pháp vừa nâng cao nhận thức CBCC việc nâng cao trình độ, đồng thời lại kích thích tính tự giác học tập nghiên cứu Khi đội ngũ thực thấy cẩn thiết họ tham gia cách thực mang lại hiệu cao, trình độ CBCC nâng lên Cùng với việc nâng cao nhận thức CBCC UNBND xã Cổ Bi tầm quan trọng việc nâng cao trình độ phải cho họ thấy yêu cầu thời kì đổi họ khơng thực nâng cao trình độ thân, họ bị đào thải khỏi tổ chức c Kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân xã Hoạt động kiểm tra giám sát thực CBCC, khơng phải có quan cấp nên tiến hành kiểm tra giám sát CB, CC, mà địa phương phải có biện pháp để đánh giá thực trạng trình độ đội ngũ CC xã Vì xã nơi trực tiếp quản lý CBCC thực đánh giá cách nghiêm túc cho kết xác thực quan cấp đánh giá Thực hiên cụ thể sau: 47 Trước tiên: Tiến hành thống kê, khảo sát thực trạng trình độ CBCC xã Thứ hai: Đánh giá đưa yêu cầu cụ thể CBCC không đạt chuẩn Thứ ba: Đánh giá hiệu công việc CBCC xã, đưa thiếu hụt tại, cần phải bổ sung Tiến hành đánh giá phải xây dựng, thơng báo tiêu chí phù hợp, kiểm tra đánh giá thực thường xuyên, đảm bảo tính công khai, minh bạch d Môi trường làm việc Xã Cổ Bi cần tạo môi trường làm việc thân thiện, khơng thiếu tính thử thách CBCC để tạo hội cho họ khẳng định Đây yếu tố ảnh hưởng đến khả thu hút nhân lực có trình độ vào làm việc UBND xã: Mơi trường làm việc phải có hòa đồng cấp cấp dưới, nhân viên với Thực nguyên tắc tập trung sở dân chủ, vừa thống chủ trương đường lối thực vừa có khả phát huy tính chủ động sáng tạo tất người Mỗi CBCC có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến vấn đề UBND, đồng thời linh hoạt việc thực nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm trước cấp nhiệm vụ Bên cạnh UBND xã nên có sách ưu đãi em địa phương có trình độ cao, có nhu cầu cơng tác địa phương 48 KẾT LUẬN Cơng đổi đất nước lãnh đạo Đảng Nhà nước đạt thành tựu to lớn Trong thành tựu chung đó, có đóng góp đáng kể hệ thống trị sở, đội ngũ CB cấp xã, phường, thị trấn Thực tiễn chứng minh rằng, hiệu công tác ĐT, BD sử dụng CB cấp xã kết phối hợp công tác tuyển chọn, quy hoạch, ĐT, BD CB phải trình phối hợp chặt chẽ, qn Nếu tách riêng cơng tác ĐT, BD đánh giá hết hiệu đào tạo Thực phương châm “Trình độ tương xứng với chức danh, bầu cử theo nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn, giao việc phù hợp với lực, trình độ, tầm thay kịp thời cần thiết” Xã, thị trấn nơi sát dân nhất, nơi tiếp nhận chuyển tải đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với người nhà, dòng họ… đồng thời nơi báo cáo, phản ánh kết phản hồi lên cấp tâm tư, nguyện vọng nhân dân để cấp kịp thời bổ sung, hoàn thiện chủ trương sách Phong trào nhân dân phải có đội ngũ CB lãnh đạo, đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác ĐT, BD CBCC cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu công đổi tất yếu cấp thiết Để thực tốt chất lượng công tác ĐT, BD CB cấp xã, cần ý đồng khâu: Tuyển chọn, quy hoạch, nội dung chương trình, phương pháp ĐT, BD CB cốt lõi cơng việc, muốn nâng cao chất lượng hệ thống trị sở cần thiết phải có đội ngũ CB xã có lòng trung thành với đất nước, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức, trị tốt, có trình độ chun mơn nghiệp vụ sâu sắc, có khả kinh nghiệm cơng tác vững vàng, sáng tạo, động, dám nghĩ, dám làm, có hiệu công tác 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X (2009), Kết luận số 37- KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược cán từ đến 2020, ngày 02 tháng 02 năm 2009 Bộ Nội vụ (2011), Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn thực số điều Nghị định 18/2010/NĐ-CP Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 25 tháng 01 năm 2011 Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 05 tháng năm 2010 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia Luật Cán bộ, công chức (2008) Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng (2012), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Quốc hội khố XII (2008), Luật cán bộ, cơng chức, ngày 13 tháng 11 năm 2008 11 Thủ tướng phủ (2016), Quyết định số 163/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, ngày 25 tháng 01 năm 2016 12 Nguyễn Ngọc Vân (2009), Bồi dưỡng theo nhu cầu công việc, giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 03/2009 50 ... xã Cổ Bi 27 2.3.3 Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng UBND xã Cổ Bi 28 2.3.4 Hoạt dộng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi thời gian qua .28 2.3.5 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng. .. trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi giai đoạn 2014-2016 25 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 25 2.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng UBND xã. .. luận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Cổ Bi Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã cổ bi, Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã cổ bi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay