Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa thực trạng và giả pháp

52 17 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:36

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài.12.Mục tiêu nghiên cứu.23.Phạm vi nghiên cứu.34.Vấn đề nghên cứu.35.Phương pháp nghiên cứu.36.Ý nghĩa của đề tài.4PHẦN NỘI DUNG5CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC51.1Khái quát chung về cán bộ công chức.51.1.1.Khái niệm cán bộ ,công chức.51.1.2. Vai trò của cán bộ, công chức.61.1.3. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.71.2Những vấn đề chung về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.71.2.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng.71.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.81.2.3. Vai trò của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.101.2.4. Mục tiêu của công tác đòa tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức.111.2.5. Yêu cầu của đào tạo, bồi dưỡng.121.2.6. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA132.1. Khái quát về UBND huyện Tĩnh Gia.132.1.1.Giới thiệu chung về UBND huyện Tĩnh Gia.132.1.2. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của UBND huyện Tĩnh Gia.132.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Tĩnh Gia.142.1.3.1. Vị trí và chức năng.142.1.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.152.1.4. Cơ cấu tổ chức.192.1.5. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong UBND huyện Tĩnh Gia.232.2. Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực tạiUBND huyện Tĩnh Gia.242.2.1. Công tác lập kế hoạch nhân lực.242.2.2. Công tác phân tích công việc242.2.3. Công tác tuyển dụng nhân lực.242.2.4. Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực.252.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực252.2.6. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc.252.2.7. Công tác thù lao lao động cho người lao động.252.2.8. Công tác giải quyết các quan hệ lao động.262.3. Thực trạng về đội ngũ cán bộ công chức ở UBND huyện Tĩnh Gia.262.3.1. Cơ cấu cán bộ, công chức theo giới tính.262.3.2. Cơ cấu cán bộ, công chức theo độ tuổi.272.3.3. Trình độ chuyên môn.272.3.4. Trình độ lý luận chính trị.282.3.5. Trình độ quản lý hành chính.282.3.6. Trình độ tin học, ngoại ngữ.292.3.7.Về đạo đức công vụ.302.4. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND huyện Tĩnh Gia.302.4.1. Nội dung của chương trình đào tạo, bồi dưỡng.302.4.2. Quy trình đào tạo.312.4.3. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.312.4.4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Tĩnh Gia trong giai đoạn 20152016.322.5. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở UBND huyện Tĩnh Gia.362.5.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân.362.5.2. Những hạn chế.372.6. Nguyên nhân của những tồn tại.38CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA393.1. Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Tĩnh Gia.393.1.1. Về phía UBND.393.1.2.Về phía cán bộ công chức.403.1.3. Đội ngũ giảng viên.413.2. Phương hướng hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và một số khuyến nghị.413.2.1. Phương hướng hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, CBCC trong giai đoạn 20162018.413.2.2. Một số khuyến nghị42KẾT LUẬN45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO46 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập phòng Nội vụ UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, với giúp đỡ bác, cô, phòng Nội vụ bảo tận tình thầy giáo, em hồn thành báo cáo thực tập cách hoàn thiện Bốn năm học trường Đại học Nội vụ em thầy cô truyền đạt kiến thức lý luận ngành Quản trị nhân lực chưa có điều kiện va chạm thức tế Nhân đợt thực tập nhà trường tổ chức em phòng Nội Vụ UBND huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thực tập, lý luận học trường hôm đem thực hành, soi chiếu áp dụng thực tiễn hàng ngày để làm việc tiếp cận công việc Em quan sát học hỏi nhiều điều công việc, kỹ nghiệp vụ trách nhiệm công việc, tác phong thái độ ứng xử làm việc nơi công sở, thêm vững vàng tự tin với cơng việc chọn Qua báo cáo này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc bác, cô, chú, anh chị cơng tác phòng Nội vụ UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thầy Khoa Tổ chức quản lý nhân lực Đặc biệt thầy Nguyễn Văn Tạo trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành báo cáo “Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.Thực trạng giải pháp” Do trình độ hiểu biết hạn chế, thời gian nghiên cứu có giới hạn báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến từ phía thầy cơ, ban lãnh đạo anh chị phòng Nội vụ UBND để báo cáo em hoàn thiện nhằm nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tế thân trình làm việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Tĩnh Gia, ngày 16 tháng 03 năm 2017 Sinh viên Lê Thị Thu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .6 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 3.Phạm vi nghiên cứu 4.Vấn đề nghên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Ý nghĩa đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC .4 1.1Khái quát chung cán công chức 1.1.1.Khái niệm cán ,công chức 1.1.2 Vai trò cán bộ, công chức 1.1.3 Chất lượng đội ngũ cán công chức 1.1Những vấn đề chung công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức 1.2.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng .7 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng chức 1.2.3 Vai trò công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức 1.2.4 Mục tiêu cơng tác đòa tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 11 1.2.5 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng 11 1.2.6 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 12 CHƯƠNG 2: 12 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA .12 2.1 Khái quát UBND huyện Tĩnh Gia .12 2.1.1.Giới thiệu chung UBND huyện Tĩnh Gia 12 2.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển UBND huyện Tĩnh Gia 13 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn UBND huyện Tĩnh Gia 14 2.1.3.1 Vị trí chức 14 2.1.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn 14 2.1.4 Cơ cấu tổ chức .19 2.1.5 Mối quan hệ phòng ban UBND huyện Tĩnh Gia 23 2.2 Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực tạiUBND huyện Tĩnh Gia 24 2.2.1 Công tác lập kế hoạch nhân lực 24 2.2.2 Cơng tác phân tích công việc 24 2.2.3 Công tác tuyển dụng nhân lực .24 2.2.4 Cơng tác xếp, bố trí nhân lực 25 2.2.5 Công tác đào tạo phát triển nhân lực 25 2.2.6 Công tác đánh giá kết thực công việc 25 2.2.7 Công tác thù lao lao động cho người lao động 25 2.2.8 Công tác giải quan hệ lao động 26 2.3 Thực trạng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia .26 2.3.1 Cơ cấu cán bộ, cơng chức theo giới tính .26 2.3.2 Cơ cấu cán bộ, công chức theo độ tuổi 27 2.3.3 Trình độ chun mơn 27 2.3.4 Trình độ lý luận trị .28 2.3.5 Trình độ quản lý hành 28 2.3.6 Trình độ tin học, ngoại ngữ 29 2.3.7.Về đạo đức công vụ 30 2.4 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Tĩnh Gia 30 2.4.1 Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng 30 2.4.2 Quy trình đào tạo 31 2.4.3 Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 31 2.4.4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2015-2016 32 2.5 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 35 2.5.1 Những mặt đạt nguyên nhân 35 2.5.2 Những hạn chế .37 2.6 Nguyên nhân tồn 37 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA 38 3.1 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 38 3.1.1 Về phía UBND 38 3.1.2.Về phía cán cơng chức 39 3.1.3 Đội ngũ giảng viên 40 3.2 Phương hướng hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức số khuyến nghị 41 3.2.1 Phương hướng hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, CBCC giai đoạn 2016-2018 41 3.2.2 Một số khuyến nghị .41 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ UBND UỶ BAN NHÂN DÂN CBCC CÁN BỘ CÔNG CHỨC HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KTXH KINH TẾ XÃ HỘI QĐCPL QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT XHCN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CNH-HĐH CƠNG NGHIỆP HĨA-HIỆN ĐẠI HĨA PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam nước có nguồn nhân lực dồi trẻ trung động.Tuy nhiên vấn đề đặt có nguồn nhân lực phải làm để người hiểu cơng việc đảm trách, làm để thực công việc đó, cần có kiến thức hay kỹ để hồn thành cơng việc, giải cơng việc giai đoạn Đây toán đặt yêu cầu phải tìm lời giải đáp cho thích hợp Để đáp ứng yêu cầu đặt đào tạo bồi dưỡng lựa chọn để giải tốn Trong bối cảnh nước đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, để phát huy vai trò đội ngũ cán cơng chức đòi hỏi quyền cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để họ thực thi tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước nhân dân giao cho Thực tế chứng minh nơi đội ngũ CBCC có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức nơi cơng việc vận hành chơi chảy, thông suốt Nhận thức rõ yêu cầu cấp thiết việc nâng cao trình độ, lực CBCC năm qua Nhà nước coi trọng đề chủ trương, sách để phát triển, cao chất lượng đội ngũ CBCC hành nước ta Huyện Tĩnh Gia với dân số đông, diện tích đất tự nhiên lớn, lại có khu kinh tế Nghi Sơn đa nghành đa lĩnh vực hoạt động mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển kinh tế xã hội Nghị Đảng huyện Tĩnh Gia lần thứ 24 xác định phát triển nguồn nhân lực bốn chương trình trọng tâm mang tính đột phá tạo động lực quan trọng để phát triển KT-XH theo định hướng CNH- HĐH Trong năm gần công tác quy hoạch lập kế hoạch cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia tiến hành định kỳ, thường xuyên, cấp lãnh đạo đặc biệt trọng quan tâm Các quy định đào tạo, bồi dưỡng CBCC huyện xây dựng sở bám sát chủ trương, đường lối quy định Đảng Trong năm qua UBND huyện Tĩnh Gia có nỗ lực triển khai đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC Tuy nhiên cơng tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia nhiều bất cập so với yêu cầu thực tiễn làm giảm hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng Thực trạng đặt yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài việc hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhằm nâng cao chất lượng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia đáp ứng công CNH- HĐH hội nhập quốc tế Chính lý trên, để tìm hiểu rõ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, đợt thực tập phòng Nội vụ huyện Tĩnh Gia, chọn đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Thực trạng giả pháp” làm báo cáo thực tập với hi vọng có thêm hiểu biết công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC địa bàn huyện Tĩnh Gia đề xuất giải pháp mang tính cá nhân nhằm nâng cao hiệu đào tạo sử dụng CBCC sau đào tạo Do kiến thức em nhiều hạn chế, đồng thời thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên báo cáo nhiều thiếu sót Em mong nhận bảo, giúp đỡ thầy cô để báo cáo em đạt kết tốt Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, việc thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng huyện Từ đưa điểm làm điểm chưa làm công tác đào tạo bồi dưỡng đưa giải pháp, khuyến nghị nhằm khắc phục mặt tồn chưa làm Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Từ năm 2015-2016 - Về không gian: Tại UBND huyện Tĩnh Gia Vấn đề nghên cứu Với chuyên nghành Quản trị nhân lực trình thực tập UBND huyện Tĩnh Gia, định nghiên cứu vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia lựa chọn đề tài” Công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia- tỉnh Thanh Hóa Thực trạng giải pháp’’ để tiến hành nghiên cứu, học tập đóng góp khuyến nghị cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phương pháp nghiên cứu tài liệu): phương pháp thu thập thông tin thông qua đọc sách, tài liệu nhằm mục đích tìm khái niệm, tư tưởng làm sở cho lý luận đề tài, dự đốn thuộc tính đối tượng nghiên cứu, xây dựng mơ hình thực nghiệm hay lý thuyết ban đầu - Phương pháp thống kê: thống kê hệ thống phương pháp (thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu tính tốn đặc trưng đối tượng nghiên cứu) nhằm phục vụ cho q trình phân tích, dự đốn, định - Phương pháp quan sát: Quan sát phương pháp ghi lại có kiểm sốt kiện hành viứng xử người, phương pháp thường dùng kết hợp với phương pháp khác để kiểm tra độ xác số liệu thu thập - Phương pháp xử lý phân tích số liệu: bước nghiên cứu Xác định rõ vấn đề nghiên cứu giúp việc thu thập số liệu nhanh chóng xác Số liệu sau thu thập phải xử lý để kết có giúp khái quát đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng - Phương pháp phân tích hệ thống: dựa sở số liệu thu thập được, sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích số liệu thống kê, kết điều tra, khảo sát để thấy thực trạng điểm mạnh hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện - Phương pháp sử dụng nhật ký thực tập: Ghi lại công việc diễn hàng ngày, hàng tuần, hành tháng quan để hiểu rõ công việc phòng giúp hỗ trợ cho việc hồn thành báo cáo nhanh cóng hiệu Ý nghĩa đề tài Báo cáo nêu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa năm qua Trên sở đó, đề mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CBCC thời gian tới Bố cục báo cáo Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung báo cáo gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũcán bộ, công chức UBND huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC kèm cặp, hướng dẫn cho chun viên để cơng chức nhanh chóng tiếp cận làm quen với công việc - Mở lớp học nâng cao trình độ, chun mơn cho CBCC như: Trung cấp trị, cao cấp trị, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp nghiệp vụ công tác Văn phòng, lớp thực tế cho cán bộ, lớp nghiệp vụ, tài chính,… - Cử cơng chức UBND huyện Tĩnh Gia học trường trị tỉnh Thanh Hóa - Các lớp tập huấn, chương trình, hội nghị, hội thảo chuyên đề: Bồi dưỡng kỹ quản lý hành nhà nước, kỹ soạn thảo văn 2.4.4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2015-2016 ST Nội dung, đào Số lượng Thời gian Đơn vị Đơn vị phối hợp T tạo, bồi dưỡng Đào tạo Đại học viên 57 tổ chức 01/2016 chủ trì Phòng Phòng TCKH, Nội vụ VP 01/2016 Văn HĐND&UBND Ban tổ chức HU 3/2016 phòng Phòng TCKH học luật văn Bồidưỡng 88 nâng cao lực quản lý Huyện cho CBCC ủy lãnh đạo từ 34 ngày (2 lớp) Tập huấn, bồi 120 03/2016 dưỡng khiến thức CCHC cho CBCC huyện, xã, thị trấn làm việc 32 Phòng Phòng TCKH,VP Nội vụ HĐND&UBND phận tiếp nhận trả kết Bồi dưỡng cho 490 04/2016 Đội kiểm Phòng Nội vụ, CBCC tra Phòng TCKH, cơng tác quản QTXD VP lý quy hoạch, HĐND&UBND quản lý xây dựng Bồi dưỡng Ban Phòng Nội vụ, nghiệp vụ GPMB, Phòng TCKH, GPMBHT&T HT TĐC VP Phòng HĐND&UBND Phòng Nội vụ, nghiệp vụ NN&PT Phòng TCKH, quản lý NT VP ĐC Bồi dưỡng 350 450 04/2016 04/2016 TNMT, đất đai HĐND&UBND, dồn điền đổi Phòng TN-MT thửa, xây dựng nông thôn Bồi dưỡng 284 06/2016 kiến thức quản Phòng Phòng TCKH, nội vụ VP lý nhà nước HĐND&UBND cho trưởng, thôn Bồi dưỡng 120 07/2016 Phòng tài Phòng Nội vụ, nghiệp vụ tài chính- kế VP kế tốn hoạch UBND&HĐND 33 cho CBCC huyện, xã Bồi dưỡng 60 08/2016 Phòng Phòng Nội vụ, nghiệp vụ phát Văn hóa Phòng TCKH, truyền – thơng VP hình cho tin UBND&HĐND Phòng Phòng TCKH, Nội vụ VP CBCC huyện xã Bồi dưỡng 10 102 09/2016 kiến thức kỹ hoạt 10 UBND&HĐND động cho quyền sở Bồi dưỡng 120 10/2016 kiến thức Phòng Phòng TCKH, Nội vụ VP QLNN kỹ UBND&HĐND hoạt 11 động cho CBCC huyện sở lĩnh vực huyện đảo Bồi dưỡng 350 11/2016 kiến thức 12 CA Phòng Nội vụ, huyện Phòng TCKH, nghiệp vụ cho VP lực lượng UBND&HĐND công an xã , thị trấn 34 Bồi dưỡng 50 11/2016 nghiệp vụ cho 13 Tư pháp Phòng TCKH, VP pháp, hộ tịch UBND&HĐND Chi cục Phòng Nội vụ, 40 11/2016 Thống kê Phòng TCKH Ban Phòng Nội vụ, kiến thức huy Phòng TCKH, QSQP cho phó Qn VP huy trưởng huyện UBND&HĐND Phòng Phòng TCKH, nội vụ VP nghiệp vụ thống kê Bồi dưỡng 15 Phòng Nội vụ, cán tư xã, thị trấn Bồi dưỡng 14 Phòng 60 11/2016 trị 15 viên phó ban CHQS xã vùng biển Bồi dưỡng 130 11/2016 kiên thức 16 nghiệp vụ tôn giáo Tổng UBND&HĐND 3071 2.5 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia 2.5.1 Những mặt đạt nguyên nhân Để xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có chun mơn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt thành thạo kỹ thực thi công vụ trước hết phải thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng Trong thời gian qua UBND huyện Tĩnh Gia đặt vấn đề đào tạo CBCC làm nhiệm vụ trọng tâm Vì công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia đạt 35 số thành tựu đáng kể: Với tinh thần ham học hỏi, mong muốn nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ CBCC hành huyện, nhờ có nhiều học viên có tinh thần học tập tốt, kết học tập cao Chất lượng đội ngũ CBCC không ngừng nâng cao trình độ chun mơn, khả lý luận trị, đạo đức cơng vụ ngày hoàn thiện.Chất lượng CBCC đạt kết cao vậy, phần lớn đào tạo bản, có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành học phù hợp với vị trí cơng việc Số lượng CBCC huyện cử đào tạo, bồi dưỡng ngày tăng, nhờ tạo chuyển biến tích cực nhận thức cách thức làm việc đội ngũ CBCC huyện Được tham gia học tập thường xuyên nên đại phận CBCC UBND huyện Tĩnh Gia giữ lĩnh trị vững vàng, lực quản lý ngày nâng cao Ý thức đội ngũ CBCCtại UBND huyện có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động học tập, tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ để vận dụng vào công việc thực tế, phục vụ tốt nhu cầu người dân Cở sở đào tạo, nội dung chương trình đào tạo ngày chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ công chức thể lực, trình độ, trách nhiệm từngcơng chức nghiệp cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động Căn vào tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, UBND huyện Tĩnh Gia chủ động lên kế hoạch, bám sát tiêu đề giúp cho đối tượng đào tạo, bồi dưỡng xác định mục đích chương trình đào tạo Chính vậy, đội ngũ CBCC phối hợp thực hồn thành tốt khóa học mang lại hiệu thiết thực đáp ứng cơng việc chun mơn phù hợp với vị trí công tác phân công Đạt kết nguyên nhân: 36 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhận quan tâm đạo sát Huyện ủy, UBND huyện , nhận thức CBCC Ủy ban Nhân huyện cơng tac đào tạo bồi dưỡng tốt chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao - CBCC ln có ý thức tự giác, học tập theo yêu cầu ngạch bậc, chức danh, trực tiếp phục vụ cho việc nhiệm vụ công vụ giao - Có phối hợp chặt chẽ phòng Nội vụ phòng ban huyện việc xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo cách hợp lý khoa học 2.5.2 Những hạn chế - Do nguồn ngân sách nhiều hạn chế nên việc cấp kinh phí cho đào tạo đội ngũ CBCC cao trước thấp so với nhu cầu, việc đào tạo cán trẻ, đưa cán đào tạo sau đại học - Công tác đạo tạo bồi dưỡng CBCC chưa quan tâm mức, chưa trọng bồi dưỡng lực thực hành không gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ chức danh công chức Việc đánh giá CBCCchưa thường xun hình thức, tiêu chí đánh giá chưa rõ ràng, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ kết công việc CBCC - Cơ chế quản lý, sử dụng chế độ sách CBCC nhiều bất hợp lý chưa tạo động lực khuyến khích đội ngũ CBCC đề có trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lực công tác 2.6 Nguyên nhân tồn - Về chủ quan: + Một số đơn vị thực chế độ hỗ trợ cho CBCC chưa kịp thời + Do sở vật chất sở thiếu sót số chương trình, giáo trình Trung ương, chưa tổ chức tập huấn chuyển giao cho giảng viên huyện chưa đáp ứng nhu cầu học tập CBCC + Ở số quan CBCC phải kiêm nhiệm qua nhiều cơng việc, tham giai lớp bồi dưỡng không đầy đủ, nguyên nhân làm giảm hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng 37 + Nhận thức phận CBCC vai trò, vị trí, nhiệm vụ máy Nhà nuớc chưa rõ ràng, chưa thấy rõ đòi hỏi kiến thức kỹ cao thực thi nhiệm vụ từ chưa tích cực rèn luyện phấn đấu vươn lên + Các quan tham mưu cho cấp uỷ, quyền công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ giao + Môi trường điều kiện công tác huyện chưa tạo hấp dẫn nguồn lực có chất lượng cao,làm hạn chế khả thu hút nhân tài huyện - Về khách quan: + Nội dung chương trình lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chun viên, chun viên trùng lặp, nặng lý thuyết, gây lãng phí thời gian kinh phí + Các văn quy định công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC chưa đồng hoàn chỉnh, chưa quy định cụ thể rõ ràng + Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tương đối phức tạp nhiều khó khăn q trình thực cần có thời gian tương đối dài để nghiên cứu, tiếp cận hoàn thiện CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA 3.1 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia Nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, góp phần thực thắng lợi chương trình tổng thể cải cách hành Để thực thành cơng mục tiêu cần đưa giải pháp vừa phù hợp vừa khả quan có tính thực tế cao Những giải pháp phải xây dựng sở lý luận thực tiễn 3.1.1 Về phía UBND - Nhận thức đắn công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC làm sở 38 vững cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng - Phải tiến hành điều tra, phân loại cụ thể trình độ chun mơn, lý luận trị chức danh, từ xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC đảm bảo cử đối tượng thời gian quy định nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo - Xây dựng chuẩn hóa chương trình, giáo trình, cải tiến phương pháp đào tạo bồi dưỡng - Tăng cường lực cho đội ngũ giảng viên đầy đủ số lượng đảm bảo chất lượng góp phần thực hiệu nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng - Có sách khuyến khích đội ngũ cơng chức quản lý tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ, kinh nghiệm quản lý, gắn với yêu cầu công việc - Đào tạo CBCC phải gắn với sử dụng: Đây biện pháp thiếu công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, việc sử dụng CBCC kết trình đào tạo bồi dưỡng, sau trình đào tạo bồi dưỡng không sử dụng tốt không phát huy hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng Đào tạo mà khơng có kế hoạch sử dụng gây lãng phí kinh tế, cán thiếu an tâm để học tập, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng - Thường xuyên đánh giá sau trình đào tạo, bồi dưỡng: Việc đánh giá đào tạo bồi dưỡng nhằm phát nhũng lỗ hổng, bất hợp lý, để từ nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho CBCC Mặt khác, phải thực công tác đánh giá đội ngũ CBCC để lựa chon, xếp bố trí sử dụng cán lực, sở trường - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo năm theo giai đoạn 3.1.2 Về phía cán cơng chức 39 - Nâng cao nhận thức đội ngũ CBCC công tác đào tạo, bồi dưỡng Xuất phát từ nhận thức đội ngũ CBCC vai trò tầm quan trọng họ nhiều hạn chế Vì vậy, cần phải tăng cường nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCC tầm quan trọng giá trị mà công tác mang lại CBCC cử học tập phải xác định nhiệm vụ học tập để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, bổ sung, cập nhật kịp thời kiến thức nhằm hoàn thiện lực thân, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới - Nâng cao tính tự chịu trách nhiệm cơng việc đội ngũ CBCC Việc tự chịu trách nhiệm giải pháp giúp cho người học nhận thức vai trò, vị trí máy tổ chức Thơng qua việc nâng cao tính tự chịu trách nhiệm, người học có ý thức phải khơng ngừng trau dồi hồn thiện thân, từ người học tự giác việc học tập Mặt khác, phải xác định rằng, việc đào tạo bồi dưỡng khơng có lợi cho thân mà trách nhiệm với quan, đơn vị cử học Phải xác định học nhiệm vụ cao quý, nhằm ‘phụng tổ quốc, phụng nhân dân” hiểu Tự xếp thời gian làm việc thời gian đào tạo, bồi dưỡng hợp lý 3.1.3 Đội ngũ giảng viên - Giảng viên mời tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần mời người có kinh nghiệm kiến thức sâu rộng, có kinh nghiệm thực tế; cung cấp cho người học thông tin, kiến thức thiết thực; mời lãnh đạo quan, đơn vị công tác nghành, địa phương có kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ theo vị trí việc làm - Tăng cường lực cho đội ngũ giảng viên đầy đủ số lượng đảm bảo chất lượng góp phần thực hiệu nội dung chương 40 trình đào tạo bồi dưỡng 3.2 Phương hướng hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức số khuyến nghị 3.2.1 Phương hướng hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, CBCC giai đoạn 2016-2018 - Về lý luận trị: + Cao cấp lý luận trị: Trên 35% cán bộ, cơng chức quy hoạch vào chức danh lãnh đạo quản lý (thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý) cử đào tạo cao cấp lý luận trị + Trung cấp lý luận trị: Từ 10 - 15% cán cơng chức trưởng phòng, phó trưởng phòng đào tạo trung cấp lý luận trị - Về quản lý Nhà nước: + Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch phù hợp với chức danh CBCC Tập trung bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên + Thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu theo vị trí việc làm kiến thức, kỹ chuyên ngành cho khoảng 30 - 40 % cán bộ, công chức + Đào tạo sau đại học: Xây dựng kế hoạch đào tạo riêng trình UBND tỉnh ban hành Đối với viên chức nghiệp: Thực đào tạo, bồi dưỡng theo ngành, lĩnh vực phân cấp, quan đơn vị chủ động cử viên chức đào tạo, bồi dưỡng theo quy định 3.2.2 Một số khuyến nghị Để công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia đạt hiệu ngày cao em xin đưa số kiến nghị sau: - Thứ nhất: Nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng Mỗi CBCC người làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần phải nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi 41 dưỡng: Nhận thức chức năng, nhiệm vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành xử lý công việc hiệu quả; học để làm việc Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giải pháp hàng đầu để xây dựng đội ngũ CBCC thời kỳ Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa hội nhập quốc tế, đáp ứng điều kiện đặt thời kỳ hành hoạt động hiệu - Thứ hai: Hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, cơng chức Hồn thiện hệ thống văn pháp luật làm sở pháp lý cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Việc hoàn thiện phải thực sở rà sát hệ thống văn hành đào tạo, bồi dưỡng, phát bất cập để sửa đổi hoàn thiện, đặc biệt trọng văn quy định quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đối tượng cụ thể, văn vềvăn bằng, chứng cấp văn bằng, chứng chỉ, chế độ, sách cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng Xây dựng hệ thống chế độ, sách đãi ngộ phù hợp cho CBCC yên tâm tích cực tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt hệ thống chế độ, sách cán bộ, công chức cấp xã, phường theo hướng thúc đẩy công chức Nhà nước không ngừng nâng cao trình độ, lực nghiệp vụ trình thực thi cơng vụ hành quản lý Nhà nước Chế độ, sách phải đặc biệt trọng gắn đào tạo với sử dụng tạo động lực mạnh cho CBCC nhiệt tình tham gia học tập Chế độ tiền lương thấp vấn đề khó khăn, ảnh hưởng lớn đến cơng tác đào tạo, bồi dưỡng - Thứ ba: Nâng cao tinh thần học tập CBCC, đồng thời có sách khuyến khích, động viên họ tích cực học tập nâng cao trình độ, lực cơng tác 42 + Khuyến khích CBCC học tập; cụ thể hóa quyền trách nhiệm CBCC việc lựa chọn chương trình, địa điểm thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện vị trí cơng tác + Nâng cao nhận thức CBCC trách nhiệm học tự học Mỗi CBCC phải có kế hoạch thường xun tìm tòi, học hỏi, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ lực công tác Thực khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Thực hỗ trợ điều kiện cần thiết cho đối tượng học tập có sách đãi ngộ, sử dụng hợp lý - Thứ tư: Đổi điều kiện dạy học Về sở vật chất: Hiện sở vật chất huyện đầy đủ, nhiên, để đổi phương pháp dạy học theo hướng đại huyện cần có đầu tư thích đáng Vấn đề nâng cấp phòng học, đặc biệt trang thiết bị dạy học (máy chiếu, máy tính, loa, micro……),tài liệu hoc tập, giáo trình cần phải cung cấp đầy đủ cho học viên… Là vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ khoá học Về đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên người trực tiếp truyền thụ kiến thức cho người học, đồng thời lại tham gia vào việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập nên chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phụ thuộc nhiều vào lực họ Vì yêu cầu đặt đội ngũ giảng viên là: + Hoàn thiện số lượng chất lượng giảng viên giảng dạy, đồng thời thực sách khuyến khích vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức thực công tác giảng dạy + Giảng viên cần có kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết thực tiễn, tạo hứng thú cho người học, có kết hợp phương pháp giảng dạy sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cho công tác giảng dạy Về nội dung chương trình đào tạo: Chuẩn hóa nội dung, chương 43 trình giáo trình theo hướng gắn với thực tế, dễ hiểu, dễ ứng dụng, hạn chế phương pháp thiên thuyết giảng; chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng Thường xuyên tổ chức chuyến thực tế, gắn chặt chẽ lý luận với thực tiễn tạo môi trường học tập tốt cho CBCC Sở Nội vụ, cấp, ngành có thẩm quyền nên ban hành văn hướng dẫn việc phối hợp tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung CBCC huyện nói riêng, văn đạo khác công tác CBCC 44 KẾT LUẬN Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức nội dung quan trọng cơng cải cách hành giai đoạn Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC có tầm quan trọng, nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho CBCC để đáp ứng đòi hỏi ngày cao công đổi mới, xứng đáng “ Cán bộ, công chức công bộc dân ”,vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh Chính lý đó, quan hành Nhà nước nói chung UBND huyện Tĩnh Gia nói riêng đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC.Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia đạt thành tựu định, góp phần vào cơng phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện, bên cạnh chất lượng cơng tác hạn chế định cần có biện pháp khắc phục Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC khâu quan trọng việcđổi mới, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất CBCC UBND huyện Tĩnh Gia Chính vậy, cần có quan tâm từ phía Đảng ủy, lãnh đạo UBND huyện nhằm đưa giải pháp phù hợp để công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC ngày trọng Bài báo cáo thực tập đề tài “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức UBND huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa Thực trạng giải pháp ” trình bày dựa sở tảng kiến thức học nhà trường, kết hợp với số liệu thực tiễn quan, nghiên cứu kết hợp với phương pháp, phân tích, đánh giá thực tiễn cơng việc thực hiện, quan sát thực tế Trong trình thực tập, báo cáo khơng tránh khỏi thiếu xót, vậy, mong nhận thơng cảm góp ý thầy giáo lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Tĩnh Gia 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2010),“ Giáo trình quản trị nhân sự”, nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội GS.TS Bùi Thế Vĩnh ( Chủ biên)“Xây dựng đạo đức cán bộ, công chức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế”, nhà xuất thống kê Bộ Nội Vụ (2008).Thông tư 04/2008/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc UBND; Công văn số 790/UBND-NV việc cử cán tập huấn quản lý khoa học công nghệ cấp huyện Đà Nẵng Cổng thông tin điện tử huyện Tĩnh Gia, Email: Tĩnh Gia@Thanh Hóa Gov, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Nghị định số 18/2010/NĐ- cơng tác đào tào, bồi dưỡng cơng chức Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003).Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008) Luật cán bộ, công chức 11 Quyết định số 960/QĐ-UBND việc cử cán tham gia học tập lớp bồi dưỡng 46 ... vụ huyện Tĩnh Gia, chọn đề tài Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Thực trạng giả pháp làm báo cáo thực tập với hi vọng có thêm hiểu biết công tác đào tạo bồi. .. cứu thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, việc thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng huyện Từ đưa điểm làm điểm chưa làm công tác đào tạo bồi dưỡng đưa giải pháp, ... NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TĨNH GIA 38 3.1 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa thực trạng và giả pháp, Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa thực trạng và giả pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay