Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)

27 54 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:35

Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: ĐH 2015-TN08-02 Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ LAN ANH THÁI NGUYÊN, 2018 DANH SÁCH NHỮNG THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI STT Họ tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể giao TS Nguyễn Thị Lan Anh Bộ mơn kế tốn tổng hợp, chuyên ngành kế toán Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Trần Đình Tuấn Bộ mơn kế tốn tổng hợp, chuyên ngành kinh tế Nghiên cứu viên Th.S Vũ Thị Minh Bộ mơn kế tốn tổng hợp, chun ngành kế toán Thư ký khoa học Th.S Khương Kiều Trang Bộ mơn kế tốn tổng hợp, chun ngành kế tốn Thư ký hành ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp Họ tên người đại diện nước nghiên cứu đơn vị Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Điều tra nội dung liên quan BSCKII Hà Tiến Qung Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển ng Bí Quảng Ninh Điều tra nội dung liên quan BS Nguyễn Quang Lương MỤC LỤC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN i DANH SÁCH NHỮNG THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CĨ THU CƠNG LẬP 13 1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 13 1.2 Bản chất vai trò kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 13 1.2.1 Bản chất kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 13 1.2.2 Vai trò kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 13 1.2.3 Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 14 1.3 Nội dung kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 14 1.3.1 Sự phân cấp, phân quyền quản lý đơn vị nghiệp có thu cơng lập 14 1.3.2 Hệ thống phương pháp sử dụng kế toán trách nhiệm 14 1.3.3 Thiết lập trung tâm trách nhiệm đánh giá hiệu hoạt động trung tâm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 14 1.3.4 Đánh giá kết kế toán trách nhiệm qua báo cáo kế toán trách nhiệm 15 1.4 Kế toán trách nhiệm số nước giới học cho Việt Nam 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 16 2.1 Tổng quan bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 16 2.1.1 Hệ thống bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 16 2.1.2 Tình hình quản lý tài bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 16 2.2 Thực trạng nội dung kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 16 2.2.1 Thực trạng phân cấp, phân quyền quản lý bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc 16 2.2.2 Thực trạng phương pháp kế toán trách nhiệm Bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 17 2.2.3 Thực trạng trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 18 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 19 2.3.1 Về cấu tổ chức phân cấp quản lý bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 19 2.3.2 Về hệ thống phương pháp kế tốn trách nhiệm bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 19 2.3.3 Trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 20 2.3.4 Về công tác tra, kiểm tra, kiểm sốt hoạt động bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 20 2.4 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hạn chế kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 20 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 21 3.1 Sự cần thiết yêu cầu vận dụng kế tốn trách nhiệm Bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 21 3.2 Yêu cầu vận dụng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 21 3.2.1 Xu hướng phát triển kế toán quản trị tương lai gần 21 3.2.2 Một số yêu cầu vận dụng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 21 3.3 Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 21 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống phương pháp sử dụng kế toán trách nhiệm 22 3.3.2 Thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 22 3.3 Điều kiện vận dụng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 25 3.3.1 Đối với quan chức nhà nước 25 3.3.2 Đối với bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 25 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự báo cáo hệ thống kế toán trách nhiệm 15 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 17 Sơ đồ 2.2: Hoạt động bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 18 Sơ đồ 3.1: Mơ hình trung tâm trách nhiệm góc độ phân cấp quản lý 22 Sơ đồ 3.2: Mô tả trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập 24 trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 24 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải nghĩa BYT Bộ Y tế BTC Bộ tài BLĐ Bộ lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP CNTT HD KTTN Kế toán trách nhiệm 10 KTTC Kế tốn tài 11 KCB Khám chữa bệnh 12 KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình 13 MMTB Máy móc thiết bị 14 NĐ 15 NSNN 16 QĐ Quyết định 17 RI Lãi thặng dư 18 ROI 19 ROCE 20 TT 21 TTLT Thông tư liên tịch 22 TTTN Trung tâm trách nhiệm 23 TW 24 TBXH Thương binh xã hội 25 SXKD Sản xuất kinh doanh 26 SNCL Sự nghiệp cơng lập 27 SNCT Sự nghiệp có thu Chính phủ Công nghệ thông tin Hướng dẫn Nghị định Ngân sách nhà nước Tỷ suất hoàn vốn đầu tư Tỉ lệ thu nhập vốn sử dụng Thông tư Trung ương THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thơng tin chung - Tên đề tài: “Kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” - Mã số: ĐH 2015-TN08-02 - Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Lan Anh - Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015-tháng 9/2017 Mục tiêu a Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài đề xuất, thiết kế, bổ sung nội dung KTTN sử dụng cho đơn vị SNCL nói chung cụ thể bệnh viện cơng lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam nói riêng b Mục tiêu cụ thể - Phản ánh lý luận KTTN đơn vị SNCT cơng lập từ có luận khoa học để ứng dụng KTTN vào bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Nhận diện thơng tin có liên quan đến nội dung KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Tiếp cận, thiết kế, hoàn thiện nội dung KTTN cho bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Tính sáng tạo - Ứng dụng mơ hình KTTN vào đơn vị SNCT công lập Việt Nam - Cách thức tiếp cận nội dung KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như: Các yếu tố ảnh hưởng đến KTTN; Hệ thống phương pháp sử dụng KTTN; Thiết lập TTTN - Đề xuất cơng cụ quản lý tài ngành y tế, quản lý tài y tế KTTN hiệu quả, khoa học, tạo liên kết ngành: Ngành kinh tế ngành y tế Kết nghiên cứu - Đưa sở lý luận KTTN đơn vị SNCT công lập - Phản ánh biểu KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Hồn thiện biểu có nghiên cứu KTTN, thiết lập nội dung chưa đề cập KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Sản phẩm 5.1 Bài báo đăng tạp chí nước: 04 báo 1) Nguyễn Thị Lan Anh (2015), “Xây dựng trung tâm trách nhiệm, báo cáo trách nhiệm Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, (456), tr 30-32 2) Nguyễn Thị Lan Anh (2015), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu”, Tạp chí Thơng tin Dự báo kinh tế-xã hội, (120), tr 35-40 3) Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Thị Minh (2016), “Tăng cường hiệu quản lý hoạt động thu chi tài Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển ng Bí”, Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, (152), tr 123-130 4) Nguyễn Thị Lan Anh (2016), “Yêu cầu vận dụng kế tốn trách nhiệm bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Kế tốn kiểm tốn, (5), tr.54-56 5.2 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 02 đề tài sinh viên 1) Tên đề tài: Nâng cao lực quản lý Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển ng Bí Quảng Ninh chế tự chủ tài - Mã số: SV2016-AC-009 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ngọc Yến, K10-KTTHB - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD-Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: 03/2016-03/2017 - Đề tài nghiệm thu tháng 4/2017, đạt loại 2) Tên đề tài: Tăng cường quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động nghiệp y tế Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên - Mã số: SV2016-AC-004 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thủy, K10-KTTHA - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD- Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: 03/2016-03/2017 - Đề tài nghiệm thu tháng 4/2017, đạt loại Phương thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu * Cách thức chuyển giao kết nghiên cứu: - Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đề tài (sản phầm báo đăng tạp chí có uy tín, sản phẩm nghiên cứu khoa học sinh viên nghiệm thu công bố) thông tin đề tài cập nhật trang qlkh.tnu.edu.vn Đại học Thái Nguyên Đây kênh thơng tin mang tính chuyển giao đến địa ứng dụng Bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Cách thức chuyển giao kết nghiên cứu đề tài triển khai qua việc tổ chức hội thảo đề xuất thử nghiệm trực tiếp với lãnh đạo, nhà quản lý Bệnh viện để nhà quản trị thấy giá trị mơ hình KTTN từ gây ảnh hưởng triển khai cho Bệnh viện * Địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu: KTTN để kiểm soát hoạt động đánh giá hiệu phận bệnh viện Việc hình thành TTTN bệnh viện giúp nhà quản trị quản lý chặt chẽ hiệu nguồn đầu tư; nguồn thu, chi; khoản chênh lệch thu, chi bệnh viện Đặc biết, vận dụng tiêu đánh giá mơ hình KTTN đánh giá hiệu hoạt động nhà quản lý TTTN Các bệnh viện cơng lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, gồm Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển ng Bí Quảng Ninh coi kết nghiên cứu tham khảo để ứng dụng mơ hình KTTN bệnh viện Đề tài có tác động rộng đến tất bệnh viện công lập trực thuộc BYT, trực thuộc Sở Y tế bệnh viện tư nhân tham khảo ứng dụng mơ hình tùy thuộc vào đặc điểm loại hình bệnh viện Ngày tháng năm 201 Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (Ký, họ tên, đóng dấu) TS Nguyễn Thị Lan Anh INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information: - Project title: Responsibility accounting for public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam - Code number: ĐH2015-TN08-02 - Coordinator: Dr Nguyen Thi Lan Anh - Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU - Duration: 2015 - 2017 Objectives 2.1 General objective The general objective of the research is to propose, design and supplement the contents of the responsibility accounting for public administrative units in general and public hospitals under the Ministry of Health in mountainous province of Northern Vietnam in particular 2.2 Specific objectives - Reflects the basic theories of responsibility accounting in the public administrative units, from which there are scientific arguments to apply accounting responsibility in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam - Identify information related to the content of responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam - Approach, design, complete the content of responsibility accounting for public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam Creativeness and innovativeness - Apply new responsibility accounting model in the public administrative units of Vietnam - New approaches to responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam such as factors affecting responsibility accounting; System of methods used in responsibility accounting; Set up responsibility accountings - Open up to the health sector a new tool for financial management in the health sector that is managing financial health with a responsibility accounting, both scientifically and effectively, that creates a link between the two sector: economic sector and health sector Research results - To provide a theoretical basis for responsibility accounting in the public administrative units - Reflecting the current status of responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam - Perfecting the expression already in the research of responsibility accounting, establish the contents have not been mentioned in responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam Research products 5.1 Article published in domestic journals: 04 articles 1) Nguyen Thi Lan Anh (2015), "Building a responsibility center, reporting responsibilities in hospitals under the Ministry of Health in Viet Nam", Asia-Pacific Economic Review, (456) , p 30-32 2) Nguyen Thi Lan Anh (2015), "Some factors affecting responsibility accounting in the public administrative units which has income." Journal of Socio-Economic information and forecasting, (120), p 35-40 3) Nguyen Thi Lan Anh, Vu Thi Minh (2016), "Strengthening financial management of financial expenses at Vietnam - Sweden hospital in Uong Bi, Quang Ninh ", Journal of Science and Technology, (152) , p.123-130 4) Nguyen Thi Lan Anh (2016), "Requires application responsibility accounting in public hospitals under the Ministry of Health in the mountainous provinces of Northern Vietnam", Journal of Auditing and Accounting, p.54-56 5.2 Guide students scientific research: 02 researchs 1) Research topic: Improving the management capacity of Vietnam-Sweden Hospital Uong Bi Quang Ninh in conditions of implementing financial management autonomy mechanism - Code number: SV2016-AC-009 - Coordinator: Nguyen Thi Ngoc Yen - Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU - Duration: 03/2016-03/2017 - Acceptance research in April 2017, research classfication: Good 2) Research topic: Strengthen the management of the use of funds for health care activities at Thai Nguyen General Hospital - Code number: SV2016-AC-004 - Coordinator: Nguyen Thi Thuy - Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU 12 Tính cấp thiết đề tài KTTN hệ thống kế toán tập hợp kết theo lĩnh vực, phạm vi khác nhà quản trị chịu trách nhiệm giám sát đánh giá kết theo phận đơn vị KTTN quan tâm đến việc nhà quản trị giao trách nhiệm kiểm soát điều hành hoạt động, phận đơn vị Để đảm bảo việc sử dụng hiệu nguồn lực hoạt động đòi hỏi phải xây dựng mạng lưới TTTN Các TTTN hình thành sở đặc điểm tổ chức máy hoạt động đặc điểm sản phẩm, dịch vụ đơn vị KTTN phù hợp với đơn vị có quy mơ lớn, cấu tổ chức phân cấp, phân quyền Các bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc mơi trường tốt để KTTN phát huy hiệu Trước yêu cầu cấp thiết đặt ngành y tế lĩnh vực quản lý, đề tài tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” Mục đích phạm vi nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu chung đề tài đề xuất, thiết kế, bổ sung nội dung KTTN sử dụng cho đơn vị SNCL nói chung cụ thể bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam nói riêng * Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu nội dung KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Về thời gian: Các thông tin, số liệu tác giả điều tra, thu thập từ năm 2015 đến Đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu nội dung KTTN đơn vị SNCL - Nghiên cứu thực trạng KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Đề xuất phương hướng sử dụng, giải pháp hoàn thiện nội dung KTTN cho bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 3.2 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Cách tiếp cận * Tiếp cận ngành: Phương pháp tiếp cận ngành nhằm nghiên cứu cách tổng quan chung ngành y tế công tác quản lý máy kế toán Tác giả đánh giá, xem xét ảnh hưởng chung ngành đến bệnh viện khía cạnh liên quan đến nội dung KTTN công tác quản lý bệnh viện, kiểm soát hoạt động, phân cấp quản lý * Tiếp cận sở: Trên sở lý luận chung nội dung KTTN, tác giả có hướng tiếp cận tới bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Trong bước tiếp cận tác giả khảo sát nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến KTTN phân cấp, phân quyền máy quản lý; vai trò khoa chun mơn, phòng ban chức việc quản lý thu, chi bệnh viện, 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 3.2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin * Thu thập tài liệu sơ cấp: Thu thập thông tin phương pháp vấn phi cấu trúc (phỏng vấn sâu) phương pháp bảng hỏi (phương pháp sử dụng phiếu điều tra) * Thu thập tài liệu thứ cấp: Thông tin thứ cấp thu thập BYT nguồn tài liệu như: Sách, báo, tạp chí chuyên ngành, website, báo cáo tổng kết hội thảo ngành y tế 3.2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin Các thông tin, tài liệu, số liệu sau thu thập tiến hành phân loại, chọn lọc, hệ thống hoá để sử dụng cách linh hoạt cho nội dung nghiên cứu Các thông tin hỗ trợ, bổ sung cho trình sử dụng 3.2.2.3 Phương pháp phân tích 13 Phương pháp tổng quan lịch sử; phương pháp thống kê mơ tả; phương pháp phân tích so sánh; phương pháp đánh giá có tham gia chuyên gia; phương pháp suy luận logich Những đóng góp đề tài * Những đóng góp mặt lý luận: - Hệ thống hóa phát triển vấn đề lý thuyết KTTN tính kiểm sốt; phân cấp, phân quyền KTTN, hình thành TTTN hệ thống phương pháp để đánh giá hiệu TTTN Các vấn đề nêu phân tích sâu sắc, logic khoa học - Nghiên cứu đặc điểm đơn vị SNCL với kinh nghiệm vận dụng KTTN nước châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, từ rút học vận dụng Việt Nam * Những đóng góp mặt thực tiễn: - Phản ánh thực trạng KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc, xem xét nhân tố ảnh hưởng đến KTTN đánh giá mức độ quan tâm nhà quản trị bệnh viện đến hệ thống KTTN - Trên sở đánh giá nội dung KTTN bệnh viện làm vấn đề cần phải thực hiện, đề tài đưa phương hướng đề xuất cụ thể việc hoàn thiện, thiết lập vận hành hệ thống KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CĨ THU CƠNG LẬP 1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập Có nhiều định nghĩa đơn vị SNCT, quan điểm lại nhìn nhận góc độ khác nhau, quan điểm hỗ trợ bổ sung cho đưa khái niệm hồn thiện Có thể hiểu đơn vị SNCT sau: Đơn vị SNCT đơn vị Nhà nước thành lập, sử dụng phần kinh phí NSNN cấp thực hoạt động có thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật giáo dục, y tế, văn hóa… 1.2 Bản chất vai trò kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 1.2.1 Bản chất kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập - KTTN nội dung KTQT, trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích cung cấp cấp thơng tin tài chính, phi tài dạng báo cáo - KTTN áp dụng đơn vị có phân cấp, phân quyền cấu tổ chức máy quản lý, biểu việc thiết lập trách nhiệm, quyền hạn cho cá nhân nhà quản lý phận thông qua tiêu, công cụ báo cáo phận - Nhà quản trị sử dụng KTTN để kiểm soát hoạt động đánh giá hiệu phận tổ chức - Hệ thống KTTN hoạt động có hiệu hệ thống có cấu trúc tổ chức thích hợp với mơi trường tổ chức hoạt động, với chiến lược tổng hợp tổ chức 1.2.2 Vai trò kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập - KTTN thực việc phân cấp, phân quyền tổ chức thành TTTN khác xác định đóng góp TTTN vào lợi ích chung tổ chức - KTTN cung cấp thông tin làm sở cho việc đánh giá chất lượng kết hoạt động nhà quản lý TTTN tổ chức, ảnh hưởng đến cách thức thực hành vi họ - KTTN có vai trò cơng tác kiểm sốt đánh giá hiệu phận tổ chức thông qua phương pháp, tiêu chí đánh giá cụ thể 14 - KTTN thúc đẩy nhà quản lý trung tâm điều hành phận theo phương pháp, cách thức phù hợp với mục tiêu tổ chức 1.2.3 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập Nhà quản trị cấp cao; nhà quản trị cấp trung gian; nhà quản trị cấp sở 1.3 Nội dung kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập Nội dung KTTN đơn vị SNCT công lập bao gồm: (1) Sự phân cấp, phân quyền quản lý đơn vị; (2) Phương pháp sử dụng KTTN; (3) Thiết lập TTTN đánh giá hiệu trung tâm đó; (4) Đánh giá kết KTTN thông qua báo cáo trách nhiệm 1.3.1 Sự phân cấp, phân quyền quản lý đơn vị nghiệp có thu cơng lập 1.3.1.1 Nhân tố ảnh hưởng đến tập trung hay phân quyền đơn vị 1.3.1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến cấu máy quản lý 1.3.1.3 Các mơ hình phân cấp quản lý 1.3.2 Hệ thống phương pháp sử dụng kế toán trách nhiệm 1.3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý thông tin kế toán 1.3.2.2 Phương pháp lập dự toán 1.3.2.3 Phương pháp phân tích, đánh giá trách nhiệm trung tâm trách nhiệm 1.3.3 Thiết lập trung tâm trách nhiệm đánh giá hiệu hoạt động trung tâm đơn vị nghiệp có thu công lập 1.3.3.1 Bản chất trung tâm trách nhiệm - TTTN hệ thống xử lý luồng thông tin ban đầu để tạo kết thơng tin sử dụng cho hệ thống - Kết trung tâm chi phí đo lường tính hiệu hiệu suất 1.3.3.2 Phân loại trung tâm trách nhiệm * Trung tâm chi phí: Là TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm có quyền kiểm sốt chi phí mà khơng có quyền kiểm sốt nguồn thu, chênh lệch thu, chi hay khoản đầu tư Nhiệm vụ trung tâm chi phí bao gồm: Lập dự tốn chi phí; phân loại chi phí thực tế phát sinh; so sánh chi phí thực tế với định mức chi phí tiêu chuẩn * Trung tâm thu: Là TTTN mà người quản lý chịu trách nhiệm khoản thu tạo ra, không chịu trách nhiệm lợi nhuận hay vốn đầu tư Trung tâm thu thường gắn với bậc quản lý cấp trung cấp sở Trong hoạt động quản lý đơn vị, trung tâm thu định việc tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đơn vị, sở quan trọng để nhà quản trị lên kế hoạch lập dự toán tiêu thụ cho phù hợp với điều kiện hoạt động lĩnh vực hoạt động đơn vị * Trung tâm chênh lệch thu, chi: Là TTTN mà người quản lý chịu trách nhiệm khoản thu chi phí Hay nói cách khác, TTTN chịu trách nhiệm hoạt động có thu đơn vị nghiệp việc tiêu thụ hay “đầu ra” hoạt động nghiệp có thu * Trung tâm đầu tư: Trung tâm đầu tư TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm nguồn thu chi phí, xác định vốn hoạt động định đầu tư vốn Nhà quản lý trung tâm đầu tư nhà quản trị cấp cao Toàn đơn vị tổng thể chi nhánh hoạt động, nhóm hoạt động, phận 15 1.3.3.3 Đánh giá hiệu hoạt động trung tâm trách nhiệm * Đánh giá hoạt động trung tâm chi phí: Chi phí tối thiểu chênh lệch thu, chi tối đa mong nuốn nhà quản trị trung tâm chi phí Để đạt mục tiêu này, nhà quản trị cần biết nguồn gốc chi phí, từ tìm ngun nhân giải pháp để kiểm sốt chi phí Về nhà quản trị sử dụng phương pháp so sánh phương pháp số chênh lệch để đánh giá hoạt động trung tâm * Đánh giá hoạt động trung tâm thu: Mục đích trung tâm thu đạt khoản thu lớn Do nhiệm vụ nhà quản trị trung tâm xây dựng kế hoạch chiến lược tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ hoạt động có thu đơn vị Kết hoạt động trung tâm đánh giá sở phương pháp so sánh Từ tìm giải pháp cụ thể thúc đẩy khối lượng tiêu thụ cấu tiệu thụ sản phẩm, dịch vụ * Đánh giá hoạt động trung tâm chênh lệch thu, chi: Nhà quản trị trung tâm chênh lệch thu, chi phải chịu trách nhiệm nguồn thu chi phí đơn vị Mục đích trung tâm chênh lệch thu, chi tối đa hóa khoản chênh lệch thu, chi, đồng nghĩa với việc tối thiểu hóa chi phí Để đánh giá hoạt động trung tâm chênh lệch thu, chi, nhà quản trị sử dụng phương pháp so sánh lợi nhuận thực với lợi nhuận dự toán; sử dụng tiêu để đánh giá khả sinh lời tính hiệu trung tâm * Đánh giá hoạt động trung tâm đầu tư: Để đánh giá hoạt động trung tâm đầu tư, nhà quản trị trung tâm sử dụng phương pháp so sánh nguồn thu chi phí kiểm soát thực tế với dự toán; phương pháp phân tích theo mơ hình Dupont để phân tích tiêu đánh giá thành hoạt động trung tâm 1.3.4 Đánh giá kết kế toán trách nhiệm qua báo cáo kế tốn trách nhiệm 1.3.4.1 Trình tự báo cáo kế tốn trách nhiệm Sự vận động thơng tin hệ thống báo cáo KTTN cấp quản trị thấp tổ chức cấp quản trị cao Trình tự báo cáo hệ thống KTTN qua sơ đồ sau: Báo cáo trách nhiệm nhà quản lý cấp sở Báo cáo trách nhiệm nhà quản lý cấp trung Báo cáo trách nhiệm nhà quản lý cấp cao Sơ đồ 1.1: Trình tự báo cáo hệ thống kế toán trách nhiệm 1.3.4.2 Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 1.3.4.3 Nội dung báo cáo kế toán trách nhiệm gắn với trung tâm trách nhiệm Báo cáo KTTN thiết kế chứa đựng thông tin liệu tài phi tài kiểm soát theo TTTN tổ chức cho cấp quản lý khác Báo cáo trách nhiệm trung tâm phải tương thích với cấu trúc tổ chức đơn vị Theo đó, tương ứng với trung tâm báo cáo KTTN khác nhau, cụ thể: Báo cáo KTTN trung tâm chi phí; báo cáo KTTN trung tâm thu, báo cáo KTTN trung tâm lợi chênh lệch thu, chi; báo cáo KTTN trung tâm đầu tư 1.4 Kế toán trách nhiệm số nước giới học cho Việt Nam 16 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 2.1 Tổng quan bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.1.1 Hệ thống bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Hệ thống bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc đơn vị SNCL có nguồn thu từ NSNN, phí, lệ phí thu nghiệp khác, bao gồm có Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển ng Bí có chung số đặc điểm chung: Đều bệnh viện hệ chữa bệnh thuộc tuyến TW, chuyên cung cấp dịch vụ chuyên khoa sâu, phức tạp, đòi hỏi kĩ thuật cao, trang thiết bị tốt, mang tính khu vực hay quốc gia; Là bệnh viện đa khoa thực chẩn đoán điều trị hầu hết loại bệnh; Là bệnh viện có quy mơ vừa nhỏ: Có số lượng lao động 1000 người có số gường bệnh 1000 gường bệnh; Dưới góc độ tự chủ tài chính: Xét theo mức độ tự chủ tài chính, bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc bệnh viện tự đảm bảo phần kinh phí hoạt động thường xun (Thuộc nhóm theo phân loại Nghị định 43/2006/NĐ-CP) 2.1.2 Tình hình quản lý tài bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.1.2.1 Mơ hình máy kế tốn hình thức kế tốn - Mơ hình tổ chức máy kế toán: Tổ chức máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung hay gọi tổ chức kế tốn cấp - Hình thức kế toán áp dụng: Hiện tất bệnh viện làm kế toán máy viết sẵn phần mềm kế tốn máy Misa Hình thức kế tốn áp dụng hình thức Nhật ký chung Hình thức kế tốn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập hệ thống kế toán BCTC bệnh viện 2.1.2.2 Quản lý tài bệnh viện Theo hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị SNCL Nghị định 85/2012/NĐ-CP áp dụng đơn vị nghiệp y tế cơng lập tính đến thời điểm nay, bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc bệnh viện tự chủ phần kinh phí hoạt động thường xuyên Các bước quy trình lập dự toán chia theo bước nhỏ gồm: Lập dự toán thu, chi; giao dự toán thu, chi; thực dự toán thu, chi; lập toán duyệt toán thu, chi 2.2 Thực trạng nội dung kế tốn trách nhiệm bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.2.1 Thực trạng phân cấp, phân quyền quản lý bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Bộ máy quản lý bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam tổ chức theo mơ hình trực tuyến-chức Tùy đặc thù bệnh viện chuyên khoa hay đa khoa mà khoa chuyên mơn hay khoa cận lâm sàng bố trí phù hợp Về bản, cấu tổ chức quản lý bệnh viện có phân cấp, phân quyền rõ ràng rõ ràng Từ lãnh đạo cao (Ban giám đốc) bệnh viện tới phòng ban chức khoa chuyên môn phân công, phân quyền, chịu trách nhiệm công việc phận Đây điều kiện cần thiết để vận dụng KTTN bệnh viện Bộ máy quản lý bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam thể qua sơ đồ sau: 17 BAN GIÁM ĐỐC Các phòng chức Các khoa lâm sàng Các khoa cận lâm sàng Các trung tâm, viện nghiên cứu Các phận: Nhà thuốc bệnh viện, Bộ phận dịch vụ khác Mối quan hệ trực tuyến Mối quan hệ chức Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.2.2 Thực trạng phương pháp kế toán trách nhiệm Bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 2.2.1.1 Phương pháp thu thập xử lý thơng tin kế tốn bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc - Chứng từ kế tốn: Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng bệnh viện trực thuộc BYT thực theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC văn pháp luật khác có liên quan, gồm chứng từ hướng dẫn chứng từ bắt buộc Ngoài ra, bệnh viện sử dụng chứng từ liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh theo mẫu hướng dẫn Nhà nước theo Quyết định 144/BYT/QĐ ngày 31/1/1997 BYT hướng dẫn kế toán đặc thù cho đơn vị nghiệp y tế - Tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng bệnh viện theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, Thông tư 185/2010/TT-BTC, chi tiết theo mục lục NSNN cho loại kinh phí hoạt động, kinh phí dự án theo Quyết định 33/2008/QĐ-BTC, Thông tư 30/2011/TT-BTC - Sổ sách báo cáo tài chính: Mẫu sổ sách BCTC bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc lập thực theo quy định Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Thông tư 185/2010/TT-BTC 2.2.1.2 Phương pháp xây dựng định mức lập dự tốn bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam * Xây dựng định mức chi phí: - Định mức lượng: Căn vào Thông tư 06/2009/TT-BYT, khoa chun mơn, phòng ban xác định mức chi cụ thể cho ca phẫu thuật, dịch vụ Phòng kế hoạch tổng hợp tham mưu cho hội đồng tư vấn khoa học kỹ thuật bệnh viện xem xét duyệt định mức chi phí - Định mức đơn giá: Đơn giá dịch vụ y tế cụ thể cho đối tượng có thẻ BHYT quy định Thông tư 37/2015/TTLT ngày 20/10/2015, đối tượng thẻ BHTY Thơng tư 02/2017/TTLT * Lập dự toán: - Đối với dự toán thu, chi tiết theo nội dung thu: Thu bảo hiểm, thu viện phí, thu dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu… - Đối với dự toán chi, chi tiết theo nhiệm vụ chi, chi tiết theo mục lục NSNN Căn vào dự toán bệnh viện gửi về, BYT tổng hợp, xem xét định giao dự toán cho bệnh viện 2.2.1.3 Phương pháp kiểm tra, kiểm soát kế toán bệnh viện Cơng việc kiểm tra, kiểm sốt nội dung quan trọng KTTN Trong bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc cơng tác kiểm tra 18 tiến hành quan nhà nước có thẩm quyền ngoại kiểm kiểm tra nội bệnh viện thực theo Quyết định 67/2004/QĐ-BTC ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tốn quan, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN 2.2.3 Thực trạng trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.2.2.1 Tổ chức hoạt động bệnh viện Các bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Nhà nước định thành lập chịu quản lý trực tiếp BYT, thực chức năng, nhiệm vụ BYT giao phó quy định cụ thể “Điều lệ tổ chức hoạt động bệnh viện trực thuộc BYT” ban hành theo Quyết định 5571/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 Có thể tóm tắt hoạt động bệnh viện trực thuộc BYT qua sơ đồ sau: Hoạt động bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Hoạt động nghiệp Hoạt động SXKD dịch vụ hoạt động khác Hoạt động khám chữa Hoạt động Hoạt động dịch vụ bệnh theo yêu cầu không thường khác xuyên Sơ đồ 2.2: Hoạt động bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Hoạt động thường xuyên 2.2.2.2 Sự hình thành trung tâm trách nhiệm kế tốn trách nhiệm bệnh viện * Mơ tả đặc điểm hoạt động bệnh viện dẫn đến việc hình thành trung tâm đầu tư: Ban giám đốc bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc quan đầu não bệnh viện, có vai trò quan trọng việc đưa sách nhằm thực khoản mục đầu tư phát triển chiến lược bệnh viện Theo đó, với mơ tả trên: Nếu xem xét KTTN góc độ TTTN bệnh viện Ban giám đốc bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc hình thành lên trung tâm đầu tư bệnh viện * Mô tả đặc điểm hoạt động bệnh viện dẫn đến việc hình thành trung tâm thu, trung tâm chi phí: Lãnh đạo Bệnh viện thực nguyên tắc thu, chi đơn vị SNCL nguyên tắc tập trung thu phân cấp chi: Các bệnh viện thực phân cấp chi: Căn vào dự toán phê duyệt kết hợp với quy chế chi tiêu nội Bệnh viện thực phân cấp chi tới phòng ban; khoa chun mơn; trung tâm, viện nghiên cứu chuyên môn với nội dung chi cụ thể: Chi cho người, chi hoạt động chuyên môn, chi đầu tư mua sắm TSCĐ, chi quản lý hành chính, chi khác Dưới góc độ TTTN KTTN trung tâm chi phí hình thành từ phận từ trung tâm chi phí hình thành phòng ban chức năng; khoa lâm sàng; khoa cận lâm sàng viện nghiên cứu chuyên môn bệnh viện Các bệnh viện thực tập trung thu: Các khoản thu từ hoạt động khám chữa bệnh gồm viện phí, thu BHTY từ quan BHXH theo Thông tư 37/2015/TTLT ngày 20/10/2015 Thông tư 02/2017/TTLT Các khoản thu phòng tài kế tốn tập trung thu quản lý thống nguồn thu bệnh viện để xác định tổng nguồn thu bệnh viện Tuy nhiên, phòng kế tốn-tài bệnh viện phận phòng ban chức thực đạo Giám đốc bệnh viện mà khơng có quyền định nguồn thu Như vậy, nguồn thu bệnh viện cần 19 xác định rõ trung tâm thu để phân công trách nhiệm đến nhà quản lý trung tâm nhằm khai thác sử dụng có hiệu nguồn thu khoa chun mơn * Mô tả đặc điểm hoạt động bệnh viện dẫn đến hình thành trung tâm chênh lệch thu, chi: Đối với hoạt động SXKD dịch vụ bệnh viện thu từ dịch vụ chăm sóc tồn diện, thu từ nhà thuốc bệnh viện, trung tâm (khoa) khám chữa bệnh theo yêu cầu, phận khác thực hoạt động dịch vụ trông xe, cho thuê xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà tang lễ, căng tin dịch vụ khác hạch toán riêng phải thực nghĩa vụ thuế GTGT thuế TNDN, số lãi (chênh lệch thu, chi hoạt động SXKD dịch vụ sau trừ số thuế phải nộp) bổ sung nguồn kinh phí hoạt động để sử dụng cho hoạt động nghiệp Nếu mơ tả nhìn nhận đưới góc độ TTTN KTTN phận trực thuộc bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc như: Nhà thuốc bệnh viện, trung tâm (khoa) khám chữa bệnh theo yêu cầu, phận khác thực hoạt động dịch vụ trông xe, cho thuê xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà tang lễ, căng tin dịch vụ khác trung tâm chênh lệch thu, chi trực thuộc bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc đề cập Nếu KTTN xét quy mô tổng thể tồn bệnh viện bệnh viện trung tâm chênh lệch thu chi lớn Các trung tâm chênh lệch thu chi nhỏ trực thuộc bệnh viện là: Nhà thuốc bệnh viện, trung tâm (khoa) khám chữa bệnh theo yêu cầu, phận khác thực hoạt động dịch vụ trông xe, cho thuê xe, dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà tang lễ, căng tin dịch vụ khác Tóm lại, qua mô tả, nhận diện cho thấy TTTN hình thành bệnh viện cơng lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Đây dẫn chứng minh họa cho việc thiết lập TTTN KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc đề tài xây dựng chương 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.3.1 Về cấu tổ chức phân cấp quản lý bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Các bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc có máy quản lý phân cấp rõ ràng tổ chức theo mơ hình trực tuyến-chức - Ban giám đốc bệnh viện nhà quản trị cấp cao chịu trách nhiệm điều hành quản lý để tạo nguồn thu tiến hành phân cấp chi tới phòng ban, khoa chun mơn theo tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định Nhà nước theo quy chế chi tiêu nội đơn vị - Các trưởng phòng ban, trưởng khoa, giám đốc trung tâm, giám đốc viện nghiên cứu chuyên môn chuyên sâu, lãnh đạo phận thực hoạt động SXKD dịch vụ trực thuộc bệnh viện nhà quản trị cấp sở trực tiếp quản lý phận hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ giao quản lý khoản chi phận theo quy định Nhà nước bệnh viện Như vậy, máy quản lý bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc có phân cấp rõ ràng, từ có phân quyền đến đối tượng quản lý Đây sở để hình thành TTTN tương ứng với phận bệnh viện 2.3.2 Về hệ thống phương pháp kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Việc sử dụng phương pháp xây dựng định mức lập dự tốn: Các bệnh viện cơng lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam thực việc xây dựng dự 20 toán, điều thuận lợi việc thiết kế hệ thống KTTN bệnh viện khía cạnh phân cấp, phân quyền trách nhiệm - Việc sử dụng phương pháp thiết lập chứng từ, sổ sách lập BCTC: Về chế độ chứng từ, sổ sách lập BCTC bệnh viện thực chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định 19/2006-BTC Tuy nhiên, phương pháp sử dụng hệ thống kế tốn sơ sài, mang tính truyền thống thủ cơng Mặc dù phần mềm kế toán sử dụng dừng lại việc thiết kế mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài giao diện sẵn có mà kế toán chưa sử dụng phương pháp phân tích số liệu kế tốn phương pháp Dupont, phương pháp thẻ điểm cân BSC phương pháp KM Star… 2.3.3 Trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Trên thực tế, bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc chưa vận dụng KTTN trình quản lý bệnh viện nên việc hình thành TTTN bệnh viện chưa rõ nét Tuy nhiên, nhận diện TTTN dựa vào yếu tố có ảnh hưởng đến KTTN phòng ban, khoa chun mơn (khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng) hay trung tâm, viện nghiên cứu chuyên môn, đơn vị dịch vụ khác trực thuộc bệnh viện thực nhiệm vụ sở phân nhiệm, phân quyền nhà lãnh đạo bệnh viện Mặc dù cơng việc liên quan đến cơng tác kế toán thực đơn vị trực thuộc bệnh viện dừng lại khía cạnh nội dung phục vụ cho yêu cầu KTTC mà chưa quan tâm đến KTQT nội bệnh viện 2.3.4 Về công tác tra, kiểm tra, kiểm sốt hoạt động bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Về bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc đơn vị SNCL nên hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát tiến hành theo văn pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền Định kỳ năm tài BYT với Ban giám đốc bệnh viện tiến hành kiểm tra hoạt động bệnh viện Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thường xuyên thực bệnh viện trực thuộc BYT Tuy nhiên việc tra, kiểm tra bệnh viện trực thuộc BYT dừng lại thời điểm “định kỳ” theo mẫu báo cáo phục vụ cho KTTC 2.4 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hạn chế kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Nguyên nhân hạn chế có biểu nêu việc vận dụng KTQT bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc chưa quan tâm - Với tâm lý nhà quản trị đơn vị SNCL nói chung bệnh viện cơng lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng làm việc cho quan nhà nước nên dễ thờ công việc, coi nhẹ trách nhiệm quản lý phận nên dẫn đến hoạt động quản trị bệnh viện không hiệu - Hệ thống thông tin ngày phát triển, thay đổi nhanh chóng khoa học cơng nghệ… Hệ thống KTTN thực cần thiết áp dụng bệnh viện Việt Nam vì: - Có thể phân công trách nhiệm tới nhà quản lý việc kiểm soát khoản thu, chi; chênh lệch thu, chi khoản đầu tư cho bệnh viện - Việc sử dụng hệ thống KTTN bệnh viện giúp đánh giá cách xác kịp thời đầy đủ vai trò lãnh đạo nhà quản lý phận Ban giám đốc bệnh viện - Trên giới hệ thống KTTN phát triển lĩnh vực, kể lĩnh vực y tế nên việc áp dụng hệ thống KTTN Việt Nam cần thiết nhằm tiếp cận với chuẩn mực kế tốn quốc tế cơng nội dung KTQT nói chung KTTN nói riêng 21 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 3.1 Sự cần thiết yêu cầu vận dụng kế tốn trách nhiệm Bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Qua khảo sát thực tế ý kiến nhà quản lý, kế toán bệnh viện, lãnh đạo BYT chuyên gia kinh tế cho hệ thống KTTN cần thiết áp dụng bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam số lý sau: - Có thể phân cơng trách nhiệm tới nhà quản lý việc kiểm soát khoản thu, chi, chênh lệch thu, chi khoản đầu tư cho bệnh viện - Việc sử dụng hệ thống KTTN bệnh viện giúp đánh giá cách xác kịp thời vai trò lãnh đạo nhà quản lý phận Ban giám đốc bệnh viện - Trên giới hệ thống KTTN phát triển lĩnh vực, kể lĩnh vực y tế nên việc áp dụng hệ thống KTTN Việt nam cần thiết nhằm tiếp cận với chuẩn mực kế toán quốc tế nội dung KTQT nói chung KTTN nói riêng 3.2 Yêu cầu vận dụng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 3.2.1 Xu hướng phát triển kế toán quản trị tương lai gần Xu hướng phát triển kế toán nói chung KTQT nói riêng tương lai nhân rộng mơ hình KTQT cho đơn vị kinh tế nói chung, có doanh nghiệp nhấn mạnh ảnh hưởng KTQT tới đơn vị nghiệp quan Nhà nước thành lập Sự phát triển KTQT tương lai KTQT nhà nước, khai thác đầy đủ nội dung KTQT chi phí dựa hoạt động, phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận, KTTN 3.2.2 Một số yêu cầu vận dụng kế tốn trách nhiệm bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Thứ nhất, thiết kế hệ thống KTTN cần phải xem xét đến mơ hình tổ chức máy quản lý bệnh viện Việc vận dụng KTTN bệnh viện có quy mơ khác cần phải có tính linh hoạt, khơng cứng nhắc, khơng áp đặt nhằm phát huy nội dung phân cấp quản lý máy tổ chức bệnh viện Thứ hai, hệ thống KTTN thiết kế cần đặc biệt trọng tới yếu tố nguồn nhân lực, cụ thể trình độ quản lý nhà quản trị bệnh viện - Trình độ làm việc kế toán viên, trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật nhằm xử lý số liệu kế toán cần phải cân nhắc thiết kế hệ thống KTTN - Khi thiết kế hệ thống KTTN, bệnh viện phải vào đặc điểm để có đội ngũ nhà quản trị phù hợp hệ thống KTTN bệnh viện Thứ ba, vận dụng linh hoạt thông tin KTTC phục vụ cho nội dung KTTN Các thông tin KTTC KTQT có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với Bởi vậy, muốn vận dụng nội dung KTQT làm tiền đề cho hướng nghiên cứu KTTN bệnh viện trước hết cần sử dụng thông tin KTTC phục vụ cho nội dung KTQT Thứ tư, vận dụng hệ thống KTTN cần quan tâm đến chi phí bỏ lợi ích có Thứ năm, hệ thống KTTN cần đảm bảo tính so sánh Thứ sáu, hệ thống KTTN xây dựng cho bệnh viện cần phải đảm bảo quản lý tốt nguồn kinh phí 3.3 Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Đề tài cập nhật văn tính đến thời điểm (năm 2018) nhằm đưa hướng hoàn thiện, thiết lập nội dung KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam cách đầy đủ, hoàn chỉnh khả thi Hay nói 22 cách khác, tất hướng hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài tác giả cập nhật thông tin qua văn kế toán như: Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Luật NSSN số 83/2015/QH13, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, Thơng tư 107/2017/TT-BTC 3.3.1 Hồn thiện hệ thống phương pháp sử dụng kế toán trách nhiệm 3.3.1.1 Xây dựng định mức thu, chi 3.3.1.2 Lập dự toán 3.3.1.3 Chứng từ, tài khoản, sổ sách phù hợp với hệ thống kế toán trách nhiệm 3.3.2 Thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 3.3.2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm 3.3.2.2 Mô tả trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Căn để hình thành TTTN sau: (1) Căn vào phân cấp, phân quyền máy tổ chức quản lý bệnh viện trực thuộc BYT; (2) Bản chất TTTN; (3) Đặc điểm đơn vị SNCL; (4) Quy trình quản lý tài bệnh viện trực thuộc BYT; (5) Tổ chức hoạt động bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Và nội dung có liên quan trình bầy đề tài * Mơ hình trung tâm trách nhiệm góc độ phân cấp quản lý Khi xem xét TTTN góc độ phân cấp quản lý máy tổ chức bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam mơ tả theo sơ đồ sau: Cấp quản lý Cấp cao BV công lập trực thuộc BYT miền núi phía Bắc Người quản lý Giám đốc bệnh viện Loại trung tâm trách nhiệm Trung tâm đầu tư Cấp sở Phòng ban chức Trưởng phòng Trung tâm chi Khoa chun mơn; khoa cận lâm sàng; trung tâm, viện nghiên cứu Dịch vụ khám theo yêu cầu, nhà thuốc, đơn vị trường học, dịch vụ khác Trưởng khoa Lãnh đạo phận, đơn vị liên quan Trung chênh lệch thu, chi Sơ đồ 3.1: Mơ hình trung tâm trách nhiệm góc độ phân cấp quản lý Cấp quản lý TTTN bệnh viện bao gồm cấp: Nhà quản lý cấp cao Ban giám đốc bệnh viện trực tiếp đạo nhà quản lý cấp sở (nhà quản lý cấp thấp) trưởng phòng, trưởng khoa hay lãnh đạo trung tâm, lãnh đạo viện nghiên cứu chuyên môn chuyên sâu, lãnh đạo đơn vị dịch vụ trực thuộc Các TTTN bệnh viện chi tiết sau: Trung tâm chi phí: Là TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm, có quyền kiểm sốt chi phí khơng có quyền kiểm sốt nguồn thu, chệch thu, chi hay đầu tư Trong 23 bệnh viện, trung tâm chi phòng ban chức năng; khoa chun mơn; khoa cận lâm sàng; phận trung tâm, viện nghiên cứu thực dịch vụ chuyên môn sâu bệnh viện Dựa vào đặc điểm hoạt động dịch vụ y tế, chia trung tâm chi phí thành nhóm chính: Nhóm trung tâm chi phí thuộc khối phòng ban chức năng; nhóm trung tâm chi phí thuộc khoa chun mơn, khoa cận lâm sàng; nhóm trung tâm chi phí thuộc trung tâm, viện nghiên cứu chun mơn sâu (nếu có) Trung tâm thu: Trung tâm thu TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm khoản thu tạo ra, không chịu trách nhiệm chênh lệch thu, chi hay vốn đầu tư Trong số trường hợp trung tâm thu không tách biệt mà phải ghép chung với trung tâm chênh lệch thu, chi việc khuyến khích tăng nguồn thu nhằm mục đích tăng chênh lệch thu, chi bệnh viện Trong mơi trường bệnh viện cơng lập khơng có phận, đơn vị đơn quản lý nguồn thu Nguồn thu đơn vị SNCL nói chung bệnh viện cơng lập nói riêng tập trung thu nhà lãnh đạo cấp cao (Ban giám đốc bệnh viện) thông qua phận chức phòng kế tốntài bệnh viện Tại đây, Ban giám đốc bệnh viện không quản lý tập trung nguồn thu mà thực định khoản đầu tư cho bệnh viện thực phân cấp chi đến đơn vị, phận (phòng ban, khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng ) bệnh viện Bởi vậy, môi trường bệnh viện cơng lập trung tâm thu KTTN đề cập đến Trung tâm chênh lệch thu, chi: Là TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm nguồn thu khoản chi Nhà quản trị trung tâm định tồn vấn đề từ chiến lược hoạt động đến việc thực chiến lược phận Như vậy, trung tâm chênh lệch thu, chi thực tất bệnh viện nhu cầu quản lý cấu tổ chức phân cấp quản lý Theo cấu quản lý bệnh viện giám đốc người chịu trách nhiệm cao khoản thu, khoản chi phí theo quy định Nhà nước cân đối nguồn thu, chi cho bệnh viện Theo sơ đồ cấu tổ chức máy bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc xác định cấp quản lý thuộc trung tâm chênh lệch thu, chi bệnh viện sau: - Trung tâm chênh lệch thu, chi cấp cao (cấp lãnh đạo cao bệnh viện) trung tâm lợi chênh lệch thu, chi giám đốc người chịu trách nhiệm cao trước bệnh viện quan chức nhà nước (BYT) - Trung tâm chênh lệch thu, chi cấp khu vực bao gồm sở bệnh viện trực thuộc Trong tương lai gần Bệnh viện đa khoa TW Thái Ngun Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển ng Bí Quảng Ninh có sở 2,3 địa bàn khác Đây trung tâm chênh lệch thu, chi cấp khu vực tương lai dự kiến Chịu trách nhiệm cao sở bệnh viện (nếu có) Ban giám đốc sở bệnh viện chịu trách nhiệm khoản thu, chi, cân đối thu, chi trước bệnh viện - Trung tâm chênh lệch thu, chi cấp phận phạm vi bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc phận mang lại nguồn thu ngồi cho bệnh viện hạch tốn tự thu, tự chi độc lập (theo quy định bệnh viện) Các phận mang tính chất dịch vụ cụ thể nhà thuốc bệnh viện, phận thực hoạt động dịch vụ cho thuê mặt bằng, trông giữ xe, phận giặt là, dịch vụ ăn uống Một số bệnh viện lớn có trường học chuyên nghiệp chuyên ngành y tạp chí y khoa trực thuộc, vừa phận hoạt động chuyên môn vừa đem lại nguồn thu từ phí đào tạo cho bệnh viện Mục tiêu trung tâm tâm chênh lệch thu, chi làm cho nguồn thu tối đa chi phí tối thiểu Bởi trách nhiệm trung tâm chênh lệch thu, chi không dừng khoản thu mà phải kiểm sốt tiết kiệm chi phí Trung tâm đầu tư: Là TTTN mà nhà quản lý chịu trách nhiệm nguồn thu khoản chi, xác định vốn hoạt động định đầu tư vốn Nhà quản trị trung tâm đầu tư nhà quản trị cấp cao Nguồn để đầu tư trung tâm đầu tư bao gồm nguồn - Nguồn NSNN cấp trực tiếp gián tiếp thơng qua BHYT hình thành bệnh viện 24 - Nguồn thu phí, lệ phí dịch vụ y tế giữ lại theo quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bệnh viện hạng toàn quốc - Nguồn thu từ hoạt động, dịch vụ khác bệnh viện (nếu có): Nhà thuốc bệnh viện, phận cho thuê, trông giữ xe, phận giặt là, phận thực dịch vụ ăn uống, căng tin phận dịch vụ khác - Nguồn thu khác: Thu từ vốn góp, vốn nhà tài trợ Tùy thuộc vào bệnh viện cụ thể phân cấp, phân quyền máy tổ chức quản lý mà trung tâm đầu tư tổ chức thành cấp độ khác nhau: - Đối với bệnh viện chưa có bệnh viện sở đơn vị trực thuộc trung tâm đầu tư cấp cao Ban giám đốc bệnh viện, Hội đồng khoa học, Hội đồng thuốc điều trị…Trung tâm đầu tư nơi Ban giám đốc bệnh viện, Hội đồng thuốc điều trị hoạch định kiểm soát hoạt động, đầu tư tài sản bệnh viện chịu trách nhiệm cao trước bệnh viện kết đầu tư phạm vi vốn đầu tư bệnh viện - Đối với bệnh viện có thành lập sở bệnh viện đơn vị trực thuộc hình thành loại trung tâm đầu tư: Trung tâm đầu tư cấp 1, trung tâm đầu tư cấp Trong thực tế, việc phân biệt rõ ràng TTTN đơn vị mang tương đối Đối với bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hình thành TTTN, là: Trung tâm đầu tư, trung tâm chi trung tâm chênh lệch thu, chi nêu Có thể mơ tả TTTN bệnh viện qua sơ đồ đây: Ban giám đốc Các phòng chức Các khoa cận lâm sàng Các khoa lâm sàng Trung tâm chi Trung tâm, viện nghiên chuyên sâu Trung tâm chênh lệch thu, chi Bộ phận khác: Trường học, đơn vị kinh doanh dịch vụ khác Trung tâm đầu tư Mối quan hệ trực tuyến Mối quan hệ chức Chỉ dẫn Sơ đồ 3.2: Mô tả trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 25 3.2.3 Thiết lập báo cáo trách nhiệm cho bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam 3.2.3.1 Hệ thống báo cáo trung tâm chi 3.2.3.2 Hệ thống báo cáo trung tâm chênh lệch thu, chi 3.2.3.3 Hệ thống báo cáo trung tâm đầu tư 3.3 Điều kiện vận dụng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 3.3.1 Đối với quan chức nhà nước Thứ nhất, đầu tư cho y tế đầu tư phát triển, thể chất tốt đẹp xã hội Thủ tướng phủ có đưa chiến lược phát triển y tế có chiến lược đổi cơng tác tài đầu tư Thứ hai, phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn, hội thảo…các quan chức nhà nước nên khuyến khích bệnh viện trực thuộc BYT thấy lợi ích tầm quan trọng KTQT nói chung KTTN nói riêng để vận dụng đưa vào sử dụng nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị kiểm soát, đánh giá hoạt động khoa, phòng bệnh viện sở cho nhà quản trị định Thứ ba, yếu tố người, nguồn nhân lực đề cao đơn vị Các quan nhà nước (trực tiếp BYT) nên thường xuyên mở lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ kinh tế, kế tốn y tế cho đối tượng có liên quan bệnh viện Thứ tư, quan nhà nước cần phải tăng cường kiểm sốt tài cách kịp thời bệnh viện trực thuộc BYT Thanh tra, kiểm tra thường xuyên nguồn thu từ NSNN, thu từ hoạt động có thu bệnh viện, thu từ bảo hiểm, thu từ dịch vụ khám chữa bệnh việc sử dụng nguồn thu mục đích theo pháp luật Thứ năm, Học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đại giới để ứng dụng vào bệnh viện khơng khó phải có điều tiết, tạo điều kiện hành lang pháp lý, tài chế quản lý tài phù hợp quan nhà nước thời điểm, hoàn cảnh cụ thể để bệnh viện vận dụng KTTN cách dễ dàng, kịp thời có hiệu 3.3.2 Đối với bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Thứ nhất, đảm bảo phân cấp quản lý khoa học, rõ ràng máy tổ chức quản lý máy kế toán: Sự phân cấp, phân quyền tổ chức máy quản lý; cấu tổ chức máy quản lý bệnh viện Thứ hai, hàng năm bệnh viện cần thiết kế bảng đánh giá, đo lường hiệu hoạt động phòng ban, khoa chuyên mơn, khoa lâm sàng phận có liên quan Bảng đánh giá, đo lường hiệu công việc thiết kế cho cá nhân sau tập hợp đánh giá hiệu phận Thứ ba, yếu tố người đánh giá quan trọng đơn vị KTTN vận dụng thành công hay không phụ thuộc nhiều vào trình độ nghiệp vụ cán bộ, nhân viên bệnh viện Cán quản lý bệnh viện cần có nhận thức đắn xác định tầm quan trọng hệ thống KTTN quản lý phận đánh giá trách nhiệm quản lý cấp Thứ tư, bệnh viện cần ứng dụng CNTT để kịp thời cập nhật thơng tin ngồi nước 26 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết đạt đề tài: * Kết đạt đề tài: - Hệ thống hóa phân tích sở lý luận KTTN đơn vị SNCT công lập Việt Nam - Phản ánh thực trạng KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Kế thừa, hoàn thiện thiết kế hệ thống KTTN cách cụ thể phù hợp với môi trường đơn vị SNCT công lập - Đưa yêu cầu để vận dụng KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam nhằm đảm bảo thiết kế hệ thống KTTN thành công, mang lại hiệu cao cho bệnh viện * Điểm đề tài: - Ứng dụng mô hình KTTN vào đơn vị SNCT cơng lập Việt Nam - Cách thức tiếp cận KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như: Các yếu tố ảnh hưởng đến KTTN; Hệ thống phương pháp sử dụng KTTN; Thiết lập KTTN - Mở cho ngành y tế công cụ quản lý tài ngành y tế, quản lý tài y tế KTTN vừa hiệu vừa khoa học mà lại tạo liên kết ngành: Ngành kinh tế ngành y tế Hạn chế đề tài: - Kết nghiên cứu trước tiên nên ứng dụng bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Đề tài dừng lại việc xem xét hình thành thiết lập TTTN, báo cáo trách nhiệm TTTN, từ đưa cách đánh giá hiệu hoạt động TTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam - Khi vận dụng hướng nghiên cứu bệnh viện công lập không tránh khỏi hạn chế ràng buộc với quy định, chế độ Nhà nước - KTTN nội dung đơn vị kinh tế Việt Nam nên vận dụng hướng nghiên cứu vào bệnh viện không tránh khỏi phát sinh thêm chi phí Kiến nghị hướng nghiên cứu đề tài: - Phạm vi rộng: Việc nghiên cứu KTTN bệnh viện công lập trực thuộc BYT tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hướng nghiên cứu KTTN đơn vị SNCT công lập Việt Nam Đề tài mở hướng nghiên cứu thiết lập mơ hình cụ thể KTTN cho đơn vị hành nghiệp nói chung sở kết nghiên cứu đề tài - Phạm vi ngành: + Đối với ngành y tế: • Đánh giá kết việc áp dụng hướng nghiên cứu thông qua việc khảo sát trực tiếp bệnh viện (sau 1-3 năm vận dụng mơ hình KTTN) • Đề tài mở hướng nghiên cứu KTTN ứng dụng cho toàn ngành y tế nói riêng lĩnh vực kinh tế khác nói chung (kể cơng lập hay tư nhân) • Đề tài mở hướng nghiên cứu cơng cụ quản lý tài ngành y tế, vừa hiệu khoa học quản lý tài y tế KTTN + Đối với ngành kinh tế: Mở hướng nghiên cứu khía cạnh KTTN giảng dạy, đào tạo nghiên cứu khoa học Theo hướng nghiên cứu này, cách tiếp cận vấn đề từ tổng quan đến chi tiết KTTN đơn vị cụ thể doanh nghiệp hay đơn vị nghiệp, đơn vị hành (gọi chung đơn vị hành nghiệp) ... quan bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2.1.1 Hệ thống bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Hệ thống bệnh viện công lập trực thuộc. .. bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 18 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. .. bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 20 2.4 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hạn chế kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt), Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay