Com mau hop dong mua ban tai san gan lien voi dat

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP Đ ỒN G MU A BÁ N TÀI S ẢN GẮ N LI ỀN VỚI ĐẤ T Chúng tơi gồm có: Bên bán (sau gọi bên A) (1): Bên mua (sau gọi bên B) (1): Hai bên đồng ý thực việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo thoả thuận sau : ĐI ỀU TÀ I SẢ N MU A BÁ N Tài sản thuộc quyền sở hữu bên A theo (2), cụ thể sau (3): nêu tài sản gắn liền với đất sau: - Tên người sử dụng đất: - Thửa đất số: - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Giấy tờ quyền sử dụng đất có: (2) ĐI ỀU GI Á MU A BÁ N VÀ PHƯƠN G THỨC THA N H TOÁ N Giá mua bán tài sản nêu Điều Hợp đồng là: đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam) Phương thức toán: Việc toán số tiền nêu khoản Điều hai bên tự thực chịu trách nhiệm trước pháp luật 3 ĐI ỀU VI ỆC GI A O VÀ ĐĂ N G KÝ QU YỀN S Ở HỮU TÀ I SẢ N GẮN LI ỀN VỚI Đ Ấ T, ĐĂ N G KÝ QU YỀN S Ử DỤ N G ĐẤ T Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Đ I ỀU TR Á C H N HI ỆM N ỘP THU Ế, LỆ PHÍ Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng bên chịu trách nhiệm nộp Đ I ỀU PHƯƠN G THỨC GI Ả I QU YẾT TR A N H C HẤ P HỢP Đ ỒN G Trong trình thực Hợp đồng này, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp khơng giải hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐI ỀU CA M Đ OA N CỦ A CÁ C BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Bên A cam đoan: 1.1 Những thông tin nhân thân, tài sản ghi Hợp đồng thật; 1.2 Tài sản thuộc trường hợp bán tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật 1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Tài sản đất có tài sản khơng có tranh chấp; b) Tài sản quyền sử dụng đất có tài sản khơng bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 1.4 Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, không bị ép buộc; 1.5 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng Bên B cam đoan: 2.1 Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; 2.2 Đã xem xét kỹ, biết rõ tài sản gắn liền với đất, đất có tài sản nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất; 2.3 Việc giao kết Hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 2.4 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐI ỀU ĐI ỀU ĐI ỀU KHOẢ N C U ỐI CÙ N G Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Bên A Bên B (Ký ghi rõ họ tên)(11) (Ký ghi rõ họ tên)(11) LỜI C HỨN G C Ủ A C ÔN G C HỨN G VI ÊN Ngày .tháng năm (bằng chữ .) ., ., Công chứng viên, Phòng Cơng chứng số , tỉnh/thành phố C ÔN G C HỨN G: - Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm công chứng, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - (4) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chính; Lưu Phòng Cơng chứng Số , số TP/CC-SCC/HĐGD CÔNG CHỨNG VIÊN (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi bên giao kết hợp đồng sau: 1.1 Trường hợp cá nhân: Ông/Bà: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thơng tin cá nhân ghi 1.2 Trường hợp vợ chồng: Ông: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày / ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Cùng vợ bà: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.3 Trường hợp hộ gia đình: a) Họ tên chủ hộ: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Sổ hộ số : cấp ngày / / Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: b) Các thành viên khác hộ gia đình (người có đủ lực hành vi dân sự): - Họ tên: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ .tại Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thơng tin thành viên ghi * Trường hợp bên giao kết nêu điểm 1.1, 1.2 1.3 nêu có người đại diện ghi: Họ tên người đại diện: Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Giấy tờ chứng minh thẩm quyền người đại diện: Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.4 Trường hợp tổ chức: Tên tổ chức: Địa trụ sở chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ngày ./ / cấp Số tài khoản: Họ tên người đại diện: Chức vụ: Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Số fax: (2) Ghi giấy tờ quyền sử dụng đất sau: 2.1 Trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi theo loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / , Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / , * Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân ghi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / , 2.2 Trường hợp thời hạn theo quy định Điều 184 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai, người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai ghi theo Phiếu cung cấp thơng tin địa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 8 2.3 Trường hợp chấp tài sản gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất thuê nhận góp vốn quyền sử dụng đất (khơng hình thành pháp nhân mới) ghi theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất (3) Ghi tài sản gắn liền với đất sau: 3.1 Tài sản gắn liền với đất nhà: Nhà: - Loại nhà: - Tổng diện tích sử dụng: - Diện tích xây dựng: - Kết cấu nhà: - Số tầng: 3.2 Tài sản gắn liền với đất cơng trình xây dựng: Cơng trình xây dựng: - Loại cơng trình: - Diện tích xây dựng: - Kết cấu: - Số tầng: 3.3 Tài sản gắn liền với đất đất sản xuất đất trồng: Đất sản xuất đất trồng: - Diện tích: - Loại cây: 3.4 Tài sản gắn liền với đất vườn lâu năm: Vườn lâu năm: - Diện tích: - Loại cây: * Đối với Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất (mẫu số 14/HĐT), Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (mẫu số 16/HĐT) tài sản gắn liền với đất chọn 3.1 3.2 (4) Chọn trường hợp sau đây: + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi * Nếu bên ký trước vào hợp đồng thuộc trường hợp theo hướng dẫn khoản mục I Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng năm 2001 Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 Chính phủ cơng chứng, chứng thực ghi người ký trước vào hợp đồng chữ ký người với chữ ký mẫu đăng ký Phòng Cơng chứng ... dụng đất có: (2) ĐI ỀU GI Á MU A BÁ N VÀ PHƯƠN G THỨC THA N H TOÁ N Giá mua bán tài sản nêu Điều Hợp đồng là: đồng (bằng chữ: đồng Việt... theo quy định pháp luật Đ I ỀU TR Á C H N HI ỆM N ỘP THU Ế, LỆ PHÍ Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng bên chịu trách nhiệm nộp Đ I ỀU PHƯƠN G THỨC GI... ., Cơng chứng viên, Phòng Cơng chứng số , tỉnh/thành phố C ÔN G C HỨN G: - Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau hop dong mua ban tai san gan lien voi dat, Com mau hop dong mua ban tai san gan lien voi dat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay