Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)

254 84 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:35

Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: ĐH 2015-TN08-02 Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ LAN ANH THÁI NGUYÊN, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: ĐH 2015-TN08-02 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (Kí, họ tên, đóng dấu) (Kí, họ tên) TS Nguyễn Thị Lan Anh THÁI NGUYÊN, 2018 i DANH SÁCH NHỮNG THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI STT Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Họ tên TS Nguyễn Thị Lan Anh Bộ mơn kế tốn tổng hợp, chun ngành Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chủ nhiệm đề tài kế tốn Bộ mơn kế tốn tổng hợp, chun ngành PGS.TS Trần Đình Tuấn Nghiên cứu viên kinh tế Bộ mơn kế tốn tổng hợp, chun ngành Th.S Vũ Thị Minh Thư ký khoa học kế toán Bộ mơn kế tốn tổng Th.S Khương Kiều Trang hợp, chun ngành Thư ký hành kế tốn ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp Họ tên người đại diện nước nghiên cứu đơn vị Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Điều tra nội dung Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển ng Bí Quảng Ninh Điều tra nội dung liên quan liên quan BSCKII Hà Tiến Quang BS Nguyễn Quang Lương ii MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CĨ THU CƠNG LẬP 20 1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập .20 1.2 Bản chất vai trò kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu công lập 21 1.2.1 Bản chất kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 21 1.2.2 Vai trò kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 24 1.2.3 Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 25 1.3 Nội dung kế toán trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 25 1.3.1 Sự phân cấp, phân quyền quản lý đơn vị nghiệp có thu cơng lập 26 1.3.2 Hệ thống phương pháp sử dụng kế toán trách nhiệm .34 1.3.3 Thiết lập trung tâm trách nhiệm đánh giá hiệu hoạt động trung tâm đơn vị nghiệp có thu cơng lập 42 1.3.4 Đánh giá kết kế toán trách nhiệm qua báo cáo kế toán trách nhiệm 54 1.4 Kế toán trách nhiệm số nước giới học cho Việt nam 57 1.4.1 Kế toán trách nhiệm nước Mỹ .57 1.4.2 Kế toán trách nhiệm số nước Châu Âu 58 1.4.3 Kế toán trách nhiệm số nước Châu Á 59 1.4.4 Bài học vận dụng kế toán trách nhiệm cho Việt Nam 60 CHƯƠNG NHẬN DIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 64 iii 2.1 Tổng quan bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam .64 2.1.1 Hệ thống bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam .64 2.1.2 Tình hình quản lý tài bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam .66 2.2 Biểu nội dung kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 70 2.2.1 Nhận diện phân cấp, phân quyền quản lý bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc .71 2.2.2 Nhận diện phương pháp kế toán trách nhiệm Bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam .76 2.2.3 Nhận diện trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 87 2.3 Đánh giá biểu kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 96 2.3.1 Về cấu tổ chức phân cấp quản lý bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 96 2.3.2 Về hệ thống phương pháp kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 97 2.3.3 Trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 100 2.3.4 Về công tác tra, kiểm tra, kiểm sốt hoạt động bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 100 2.4 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hạn chế biểu kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam .101 CHƯƠNG THIẾT LẬP MƠ HÌNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 103 iv 3.1 Sự cần thiết yêu cầu vận dụng kế tốn trách nhiệm Bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 103 3.1.1 Xu hướng phát triển kế toán quản trị tương lai gần .103 3.1.2 Sự cần thiết vận dụng kế tốn trách nhiệm Bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 104 3.1.3 Yêu cầu vận dụng kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 105 3.2 Hồn thiện biểu kế tốn trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 107 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống phương pháp sử dụng kế toán trách nhiệm 108 3.2.2 Thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam .133 3.3 Điều kiện vận dụng kế tốn trách nhiệm bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam .148 3.3.1 Đối với quan chức nhà nước 148 3.3.2 Đối với bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 150 KẾT LUẬN .153 TÀI LIỆU THAM KHẢO .156 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đánh giá tóm tắt trung tâm trách nhiệm 46 Bảng 2.1: Một số trung tâm, viện nghiên cứu, phận khác 73 bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc .73 Bảng 2.2: Danh mục chứng từ kế toán sử dụng bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc .77 Bảng 2.3: Một số chứng từ đặc thù bệnh viện công lập trực thuộc .80 Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc .80 Bảng 2.4: Danh mục tài khoản kế toán sử dụng bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc 81 Bảng 2.5: Danh mục sổ kế toán sử dụng bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc .83 Bảng 2.6: Danh mục hệ thống báo cáo tài sử dụng bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc 84 Bảng 2.7: Định mức mua dụng cụ văn phòng Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên 86 Bảng 3.1: Phân loại số chi phí theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động 110 Bảng 3.2: Bảng phân loại chi phí phát sinh thực tế Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên 111 Bảng 3.3: Tổng hợp nội dung dự toán trung tâm trách nhiệm 118 Bảng 3.4: Chứng từ phiếu theo dõi chi phí theo dịch vụ .120 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp phiếu theo dõi chi phí dịch vụ 121 Bảng 3.6: Chứng từ phiếu theo dõi chi phí dịch vụ theo cách phân loại chi phí cụ thể 122 Bảng 3.7: Bảng tổng hợp phiếu theo dõi chi phí dịch vụ theo cách phân loại chi phí cụ thể .123 Bảng 3.8: Chứng từ phiếu theo dõi khoản thu dịch vụ 124 Bảng 3.9: Bảng tổng hợp phiếu theo dõi khoản thu dịch vụ 124 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp theo dõi thu, chi dịch vụ 125 Bảng 3.11: Sổ chi tiết chi phí người theo dịch vụ 128 Bảng 3.12: Sổ chi tiết chi phí chun mơn theo dịch vụ 129 vi Bảng 3.13: Sổ chi tiết chi phí mơi sinh theo dịch vụ 129 Bảng 3.14: Sổ chi tiết chi phí khác theo dịch vụ 129 Bảng 3.15: Bảng tổng hợp chi phí theo dịch vụ 130 Bảng 3.16: Sổ chi tiết khoản chi phí theo dịch vụ 130 Bảng 3.17: Sổ chi tiết khoản thu theo dịch vụ 131 Bảng 3.18: Bảng tổng hợp chênh lệch thu, chi dịch vụ 131 Bảng 3.19: Sổ chi tiết nguồn đầu tư theo dịch vụ 132 Bảng 3.20: Sổ chi tiết nguồn đầu tư theo dịch vụ 132 Bảng 3.21: Bảng tổng hợp chi tiết khoản đầu tư theo dịch vụ 133 Bảng 3.22: Báo cáo thực biến động khoản chi 142 Bảng 3.23: Báo cáo biến động phân tích chi phí người 143 Bảng 3.24: Báo cáo biến động phân tích chi phí chun mơn 143 Bảng 3.25: Báo cáo biến động phân tích chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, mơi sinh 144 Bảng 3.26: Báo cáo biến động phân tích chi phí khác 144 Bảng 3.27: Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí 145 Bảng 3.28: Báo cáo biến động phân tích chênh lệch thu, chi 146 Bảng 3.29: Báo cáo trách nhiệm trung tâm chênh lệch thu, chi .146 Bảng 3.30: Báo cáo trách nhiệm trung tâm chênh lệch thu, chi .147 Bảng 3.31: Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư 148 Bảng 3.32: Báo cáo phân tích hiệu sử dụng vốn đầu tư 148 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến .28 Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức quản lý chức 29 Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức trực tuyến-tham mưu .30 Sơ đồ 1.4: Cơ cấu tổ chức trực tuyến- chức 31 Sơ đồ 1.5: Cơ cấu tổ chức theo chương trình- mục tiêu 32 Sơ đồ 1.6: Cơ cấu tổ chức kiểu ma trận 33 Sơ đồ 1.7: Trình tự lập dự tốn 36 Sơ đồ 1.8: Cấu trúc mơ hình Balanced Scorcard .39 Sơ đồ 1.9: Cấu trúc mơ hình Knowlegde Management Star 41 Sơ đồ 1.10: Mơ hình Dupont phân tích ROI 52 Sơ đồ 1.11: Trình tự báo cáo hệ thống kế tốn trách nhiệm 54 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy kế toán tập trung bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc .66 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hình thức Chứng từ ghi sổ .67 Sơ đồ 2.3: Quy trình quản lý tài bệnh viện cơng lập trực thuộc 68 Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc 68 Sơ đồ 2.4: Mơ hình quản lý trực tuyến-chức bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc .72 Sơ đồ 2.5: Mơ hình quản lý trực tuyến-chức bệnh công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 75 Sơ đồ 2.6: Hoạt động bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế công lập .89 trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam .89 Sơ đồ 3.1: Dự toán thu, chi bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc 117 Sơ đồ 3.2: Mơ hình trung tâm trách nhiệm góc độ phân cấp quản lý 136 Sơ đồ 3.3: Nhóm trung tâm chi phí thuộc khối phòng ban chức 137 Sơ đồ 3.4: Nhóm trung tâm chi phí thuộc khối khoa chun mơn 138và khoa cận lâm sàng 138 viii Sơ đồ 3.5: Nhóm trung tâm chi phí thuộc khối trung tâm, viện nghiên cứu 138 chuyên môn chuyên sâu 138 Sơ đồ 3.6: Mô tả trung tâm trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 141 Sơ đồ 3.7: Bộ máy kế tốn bệnh viện cơng lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt nam 151 ... NHIỆM TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 64 iii 2.1 Tổng quan bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. .. nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 87 2.3 Đánh giá biểu kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 96... lý bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 96 2.3.2 Về hệ thống phương pháp kế toán trách nhiệm bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế tỉnh miền núi phía Bắc Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH), Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay