Com mau hop dong tang cho can ho nha chung cu

8 45 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP Đ ỒN G TẶ N G C HO C ĂN HỘ N HÀ C HU N G C Ư Chúng tơi gồm có: Bên tặng cho (sau gọi bên A) (1): Bên tặng cho (sau gọi bên B) (1): Hai bên đồng ý thực việc tặng cho hộ nhà chung cư với thoả thuận sau đây: ĐI ỀU C ĂN HỘ TẶ N G C HO Căn hộ thuộc quyền sở hữu bên A theo (2), cụ thể sau: - Địa : - Căn hộ số: tầng - Tổng diện tích sử dụng: - Diện tích xây dựng: - Kết cấu nhà: - Số tầng nhà chung cư: tầng Căn hộ nêu tài sản gắn liền với đất sau: - Thửa đất số: - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị hộ nêu đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam) .(3) ĐI ỀU VI ỆC GI A O VÀ Đ ĂN G KÝ QU YỀN S Ở HỮU C ĂN HỘ Bên A có nghĩa vụ giao hộ nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sở hữu hộ, giấy tờ quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ; Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu hộ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật ĐI ỀU TR Á C H N HI ỆM N ỘP THU Ế, LỆ PHÍ Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho hộ theo Hợp đồng bên chịu trách nhiệm nộp Đ I ỀU PHƯƠN G THỨC GI Ả I QU YẾT TR A N H C HẤ P HỢP Đ ỒN G Trong trình thực Hợp đồng này, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp không giải hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật Đ I ỀU CA M Đ OA N CỦ A CÁ C BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Bên A cam đoan: 1.1 Những thông tin nhân thân, hộ ghi Hợp đồng thật; 1.2 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Căn hộ khơng có tranh chấp; b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 1.3 Việc giao kết Hợp đồng hoàn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dới, khơng bị ép buộc; 1.4 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng Bên B cam đoan: 2.1 Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; 2.2 Đã xem xét kỹ, biết rõ hộ nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sở hữu hộ, quyền sử dụng đất; 2.3 Việc giao kết Hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép buộc; 2.4 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐI ỀU ĐI ỀU ĐI ỀU KHOẢ N C U ỐI CÙ N G Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Bên A Bên B (Ký ghi rõ họ tên)(11) (Ký ghi rõ họ tên)(11) LỜI C HỨN G CỦ A C HỦ TỊ C H/PHÓ C HỦ TỊ C H U Ỷ BA N N HÂ N DÂ N XÃ /PHƯ ỜN G/THỊ TR ẤN Ngày .tháng năm (bằng chữ ) , ., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh tỉnh/thành phố C HỨN G THỰC : - Hợp đồng tặng cho hộ nhà chung cư giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm chứng thực, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - (4) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chính; Lưu Uỷ ban nhân dân Sớ , sớ TP/CC-SCT/HĐGD CHỦ TỊCH/PHĨ CHỦ TỊCH (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi bên giao kết hợp đồng sau: 1.1 Trường hợp cá nhân: Ông/Bà: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Q́c tịch (đới với người nước ngồi): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thơng tin cá nhân ghi lần lượt 1.2 Trường hợp vợ chồng: Ông: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày / ./ Q́c tịch (đới với người nước ngồi): Cùng vợ bà: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Q́c tịch (đới với người nước ngồi): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.3 Trường hợp hộ gia đình: a) Họ tên chủ hộ: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Sổ hộ số : cấp ngày / / Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: b) Các thành viên khác hộ gia đình (người có đủ lực hành vi dân sự): - Họ tên: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ .tại Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thơng tin thành viên ghi lần lượt * Trường hợp bên giao kết nêu điểm 1.1, 1.2 1.3 nêu có người đại diện ghi: Họ tên người đại diện: Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Giấy tờ chứng minh thẩm quyền người đại diện: Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.4 Trường hợp tổ chức: Tên tổ chức: Địa trụ sở chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ngày ./ / cấp Số tài khoản: Họ tên người đại diện: Chức vụ: Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Số fax: (2) Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hộ, chọn loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cấp ngày ./ / số Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / (3) Trong trường hợp tặng cho có điều kiện, ghi điều kiện tặng cho (4) Chọn trường hợp sau đây: + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt * Nếu bên ký trước vào hợp đồng thuộc trường hợp theo hướng dẫn khoản mục I Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng năm 2001 Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định sớ 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 Chính phủ cơng chứng, chứng thực ghi người ký trước vào hợp đồng chữ ký người với chữ ký mẫu đăng ký Phòng Cơng chứng ... tỉnh/thành phố C HỨN G THỰC : - Hợp đồng tặng cho hộ nhà chung cư giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm chứng... hữu nhà quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / (3) Trong trường hợp tặng cho có điều kiện, ghi điều kiện tặng cho (4) Chọn trường hợp sau đây: + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn... thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - (4) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho:
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau hop dong tang cho can ho nha chung cu, Com mau hop dong tang cho can ho nha chung cu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay