Com mau hop dong lao dong

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc A200 số……………… ……………,ngày……tháng……năm…… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tơi, bên Ơng/Bà :…………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………… Đại diện cho ……………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:……………… Và bên Ông/Bà :…………………………………………………………… Sinh ngày:……… … tháng…….……năm…….……Tại:…………………… Nghề nghiệp :……………………………………………………………………… Địa thường trú:………………………………………………………………… Số CMTND:………………………………… cấp ngày…….… /………./…….… Số sổ lao động (nếu có) :……………… ……cấp ngày…… …/………./…… Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động cam kết làm điều khoản sau : Điều : Thời hạn công việc hợp đồng - Ông, bà :…………………………………………………làm việc theo loại hợp đồng lao động………… …………………….từ ngày… tháng… năm…….đến ngày…….tháng….…năm……… - Thử việc từ ngày…….tháng… …năm…… đến ngày….…tháng……năm…… - Địa điểm làm việc :………………………………………………………….….… - Chức vụ :…………………………………………………………………….….… - Công việc phải làm :………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điều : Chế độ làm việc - Thời làm việc :……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm :………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Điều kiện an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc theo quy định hành nhà nước Đỉều : Nghĩa vụ, quyền hạn quyền lợi người lao động hưởng sau : – Nghĩa vụ : Trong công việc, chịu điều hành trực tiếp ơng, bà :………………………… Hồn thành cơng việc hợp đồng lao động Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động quy định thỏa ước lao động tập thể – Quyền hạn : Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động hành 3 – Quyền lợi : - Phương tiện lại làm việc :……………………………………………………… - Mức lương tiền cơng :…………………………………………… … Được trả……….lần vào ngày……… ngày………… hàng tháng - Phụ cấp gồm : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Được trang bị bảo hộ lao động gồm : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Số ngày nghỉ hàng năm hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Bảo hiểm xã hội: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Được hưởng phúc lợi : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Được hưởng khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực nhiệm vụ hợp tác khoa học, cơng nghệ với đơn vị ngồi nước : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Được hưởng chế độ ngừng việc, trợ cấp việc, bồi thường theo quy định pháp luật lao động Điều : Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động : – Nghĩa vụ :Thực đầy đủ điều kiện cần thiết cam kết hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng ký Thanh toán đầy đủ, dứt điểm chế độ quyền lợi người lao động cam kết hợp đồng lao động – Quyền hạn : Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động áp dụng biện pháp kỷ luật theo quy định pháp luật lao động Điều : Điều khoản chung : – Những thỏa thuận khác : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… – Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày…… tháng……… năm……… đến ngày………….tháng……….năm………… Điều : Hợp đồng lao động làm thành 02 : - 01 người lao động giữ - 01 người sử dụng lao động giữ Làm :………………………………………… Người lao động Người sử dụng lao động (ký tên) (ký tên, đóng dấu) ... :………………………… Hồn thành công việc hợp đồng lao động Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động quy định thỏa ước lao động tập thể – Quyền hạn : Có quyền đề... thường theo quy định pháp luật lao động Điều : Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động : – Nghĩa vụ :Thực đầy đủ điều kiện cần thiết cam kết hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu... làm cho người lao động theo hợp đồng ký Thanh toán đầy đủ, dứt điểm chế độ quyền lợi người lao động cam kết hợp đồng lao động – Quyền hạn : Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau hop dong lao dong, Com mau hop dong lao dong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay