Phát âm tiếng Mỹ Paul S Gruber

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:26

Hướng dẫn download B1 Nhấn vào link B2 Đợi 5s - Nhấn Bỏ Qua Quảng Cáo Skip Add B3 Download từ link mediafire Hướng dẫn phát âm tiếng Mỹ Ebook: Manual Idioms Manual Videos: S1 R & W S2 VOICING, S & Z S3 TH, Voied T S4 F & V, SH & Voiced SH S5 L S6 Word Endings S7 DG & CH, H S8 Vowel Overview, I & EE S9 OW & AE S10 OO, UH, EH S11 AU, AH, A S12 Tongue Twisters S13 Phrase Reductions, Intonation S14 Reading Passages S15 Reading Passages (cont)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát âm tiếng Mỹ Paul S Gruber, Phát âm tiếng Mỹ Paul S Gruber

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay