công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức tại UBND huyện hữu lũng

58 71 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:25

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNBẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂUPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Ý nghĩa của đề tài37. Kết cấu của đề tài3Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC41.1 Một số khái niệm cơ bản41.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức41.1.2. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức41.1.3. Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức51.1.4. Hình thức đào tạo và bồi dưỡng61.1.5. Vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.71.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực91.1.6.1. Các nhân tố bên trong tổ chức91.1.6.2.Các nhân tố bên ngoài tổ chức10Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HỮU LŨNG122.1. Khái quát chung về UBND huyện Hữu Lũng122.1.1.Giới thiệu tổng quan về UBND huyện Hữu Lũng122.1.2.Lịch sử hình thành122.1.3 Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn142.1.3.1 Vị trí, chức năng của UBND huyện Hữu Lũng142.1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn142.1.3.3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Hữu Lũng152.2. Tổng quan chung về Văn phòng UBND huyện Hữu Lũng172.2.1. Vị trí, chức năng của VP UBND172.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:182.2.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới:212.3. Khái quát công tác quản trị nhân lực tại UBND huyện Hữu Lũng:222.4. Tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức taị UBND huyện Hữu Lũng242.4.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ,công chức tại UBND huyện Hữu Lũng242.4.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Hữu Lũng282.5. Đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn352.5.1. Một số kết quả đạt được352.5.2. Ưu điểm và nguyên nhân352.5.3. Hạn chế và nguyên nhân36Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HỮU LŨNG.393.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện Hữu Lũng393.1.1.Mục tiêu393.1.2. Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại UBND huyện Hữu Lũng403.3. Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn413.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, có những chính sách đổi mới quan điểm, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức.413.3.2. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình khoa học hợp lý423.3.3. Nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tất cả các cơ quan, đơn vị nhất là lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị433.3.4. Đa dạng hoá các chương trình đào tạo, loại hình đào tạo.443.3.5. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí dành cho đào tạo453.3.6. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng453.3.7. Xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng463.3.8. Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng463.3.9. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên473.4. Một số khuyến nghị473.4.1. Đối với các cấp ủy đảng, chính quyền cấp trên473.4.2. Đối với UBND huyện Hữu Lũng483.4.3. Đối với bản thân cán bộ, công chức của UBND huyện Hữu Lũng49PHẦN KẾT LUẬN51DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO52 LỜI CẢM ƠN Qua khoảng thời gian thực tập tốt nghiệp, em bước quan trọng để hoàn thiện kỹ kiến thức học tập trường suốt bốn năm qua để áp dụng vào thực tế cơng việc, có nhìn cơng việc thân thực tiễn văn phòng UBND huyện Hữu Lũng Bài báo cáo thực tập tình trau kiến thức, hiểu biết thân, nhìn thấy thực tế làm việc, hiểu biết thông qua bảo cô, chú, anh, chị lãnh đạo Phòng, thơng qua tài liệu văn phòng UBND huyện Hữu Lũng cung cấp giúp em hoàn thành báo cáo Do kiến thức chuyên ngành hạn chế, chưa lĩnh hội sâu rộng, thực tế làm việc hạn chế q trình kiến tập, nên báo cáo tránh khỏi sai sót, kính mong nhận đóng góp q báu thầy bạn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể thầy giáo Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo khoa Tổ chức Quản lý nhân lực dạy dỗ năm học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Hoa tận tình hướng dẫn tơi vấn đề thực tập, phương pháp làm báo cáo tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn ông Vũ Huy Tùng chuyên viên Phòng, người hướng dẫn em thời gian thực tập văn phòng UBND huyện Hữu Lũng tồn thể cơ, chú, anh, chị Phòng giúp đỡ em nhiều thời gian thực tập tốt nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tập tốt nghiệp, hoàn thiện báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBCC ĐTBD Nghĩa đầy đủ Cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng HĐND &UBND Ủy ban nhân dân VP Văn phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1.Cơ cấu độ tuổi cán công chức UBND huyện Hữu Lũng 25 Bảng:2.2.cơ cấu trình độ chuyên môn cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng 25 Bảng 2.3 Cơ cấu trình độ lý luận trị cơng chức năm 2016: 26 Bảng 2.4 Cơ cấu trình độ tin học cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng .26 Bảng 2.5 Cơ cấu trình độ ngoại ngữ cán bộ, cơng chức UBND huyện Hữu Lũng .27 Bảng 2.6: Cơ cấu trình độ quản lí nhà nước cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng 27 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái niệm .4 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức 1.1.2 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.3 Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức .5 1.1.4 Hình thức đào tạo bồi dưỡng 1.1.5 Vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 1.1.6.1 Các nhân tố bên tổ chức 1.1.6.2.Các nhân tố bên tổ chức 10 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HỮU LŨNG 12 2.1 Khái quát chung UBND huyện Hữu Lũng 12 2.1.1.Giới thiệu tổng quan UBND huyện Hữu Lũng 12 2.1.2.Lịch sử hình thành 12 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn 14 2.1.3.1 Vị trí, chức UBND huyện Hữu Lũng 14 2.1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 14 2.1.3.3 Cơ cấu tổ chức UBND huyện Hữu Lũng .15 2.2 Tổng quan chung Văn phòng UBND huyện Hữu Lũng .17 2.2.1 Vị trí, chức VP UBND 17 2.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn: .18 2.2.3 Phương hướng hoạt động thời gian tới: 21 2.3 Khái quát công tác quản trị nhân lực UBND huyện Hữu Lũng: 22 2.4 Tình hình cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức taị UBND huyện Hữu Lũng 24 2.4.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng 24 2.4.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng .28 2.5 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn .35 2.5.1 Một số kết đạt 35 2.5.2 Ưu điểm nguyên nhân 35 2.5.3 Hạn chế nguyên nhân .36 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HỮU LŨNG 39 3.1 Mục tiêu phương hướng nâng cao đội ngũ cán công chức UBND huyện Hữu Lũng .39 3.1.1.Mục tiêu 39 3.1.2 Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán UBND huyện Hữu Lũng .40 3.3 Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 41 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, có sách đổi quan điểm, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức .41 3.3.2 Tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình khoa học hợp lý 42 3.3.3 Nâng cao nhận thức công tác đào tạo, bồi dưỡng tất quan, đơn vị lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị 43 3.3.4 Đa dạng hố chương trình đào tạo, loại hình đào tạo 44 3.3.5 Huy động sử dụng hiệu nguồn kinh phí dành cho đào tạo 45 3.3.6 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.45 3.3.7 Xác định rõ nhiệm vụ quan công tác đào tạo, bồi dưỡng 46 3.3.8 Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng 46 3.3.9 Thực đồng giải pháp 47 3.4 Một số khuyến nghị 47 3.4.1 Đối với cấp ủy đảng, quyền cấp .47 3.4.2 Đối với UBND huyện Hữu Lũng 48 3.4.3 Đối với thân cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng 49 PHẦN KẾT LUẬN 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng phát triển tồn diện quốc gia, dân tộc nên ngành, đoàn thể đặt yếu tố đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực làm mối quan tâm hàng đầu Ngày nay, với phát triển khoa học công nghệ đời kinh tế tri thức đặt yêu cầu ngày cao nguồn nhân lực Nguồn nhân lực chất lượng cao lợi thế, vũ khí hiệu để quốc gia đạt thành công cách bền vững Là phận nguồn nhân lực trí thức đồng thời có vai trò người thực thi quyền lực công, cán công chức nhà nước ngày phải có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.Khi bàn cơng tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán gốc công việc”, “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém”, “Có cán tốt việc xong” Vì vậy, cơng tác phát triển đội ngũ cán coi động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy nghiệp mạnh cơng nghiệp hóa đưa đất nước sánh ngang với cường quốc năm châu Nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đòi hỏi hiệu nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng với kiến thức trang bị trường tìm hiểu thực tế đợt thực tập UBND huyện Hữu Lũng Vì em lựa chọn đề tài nghiên cứu “công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng ” làm báo cáo thực tập Đề tài nhằm mục đích hồn thiện kiến thức trường, áp dụng có hiệu vào cơng tác quản trị nhân lực Từ trình bày vấn đề cốt lõi, thực trạng thực công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đạt Từ thực tế nhìn nhận đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng Mục tiêu nghiên cứu - Nội dung báo cáo tập trung nghiên cứu vấn đề công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,cơng chức - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo bồi dưỡng UBND Huyện Hữu Lũng, thấy rõ ưu điểm hạn chế nhằm đưa giải pháp, đề xuất nhằm thực tốt công tác đào tạo ,bồi dưỡng cán bộ,công chức UBND 3.Phạm vi nghiên cứu Do hạn chế mặt thời gian ,tài lực nên đề tài tập chung nghiên cứu về: Không gian:Tại UBND huyện Hữu Lũng Thời gian: Năm 2016 Nội dung: Công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng 4.Vấn đề nghiên cứu Đề tài tập chung làm rõ, phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ,công chức công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng năm 2016 Qua tìm số giải pháp nhằm thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng Phương pháp nghiên cứu Có nhiều phương pháp nghiên cứu đặc thù đề tài đặc thù đơn vị thực tập nên em lựa chọn phương pháp sau để phục vụ cho đề tài nghiên cứu + Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu: Thu thập thông tin theo đối tượng mục tiêu nghiên cứu đề tài Những thông tin bao gồm báo, văn quy phạm pháp luật, văn Quản lý Nhà nước liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức UBND huyện Hữu Lũng + Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu quan em chủ động quan sát vấn đề liên quan tới trình đào tạo, phân bổ lớp đào tạo lý luận trị, tin học,cho cán bộ, cơng chức UBND UBND huyện Hữu Lũng + Phương pháp xử lý, phân tích thơng tin: Từ số liệu điều tra, thu thập được, xử lý thông tin bảng, máy tính bấm tay để tính tốn tỉ lệ, tổng số liệu… 6.Ý nghĩa đề tài -Về mặt lý luận: Việc nghiên cứu đề tài giúp em nhận thức sâu tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức Tìm hiểu kiến thức lý luận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức; từ cung cấp trang bị cho người đọc kiến thức sở công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tác động tới hiệu làm việc cán cơng chức quan hành Nhà nước Thơng qua việc nghiên cứu sở lý luận đào tạo phát triển để thấy rõ vai trò, ý nghĩa đào tạo, bồi dưỡng quan nhà nước - Về mặt thực tiễn: Báo cáo thực tập giúp em có hội tìm hiểu sách cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức quan hành nhà nước nói chung UBND huyện Hữu Lũng nói riêng Đề tài giúp nâng cao kiến thức chuyên môn, giúp khoảng cách lý thuyết thực hành sát lại Đề tài tài liệu bổ ích q trình học tập thân, tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn quan tâm vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu,kết luận,danh mục chữ viết tắt,tài liệu tham khảo,phần phụ lục.Thì nội dung đề tài chia làm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, cán UBND Huyện Hữu Lũng Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND Huyện Hữu Lũng Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức Theo luật cán bộ, công chức năm 2008 Quốc hội ban hành: “Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.” [Điều Luật cán bộ, công chức năm 2008] “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật.”[Điều Luật cán bộ, công chức năm 2008] 1.1.2 .Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Theo Giáo trình Quản trị nhân lực, ThS Nguyễn Vân Điềm – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (đồng chủ biên), 2013, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân đưa khái niệm sau: “Đào tạo hoạt động học tập nhằm giúp cho người thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ Đó q trình học tập làm cho chưa đáp ứng nhu cầu học tập cán bộ, công chức như: lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chun viên, chun viên chính, lớp bồi dưỡng kỹ chuyên môn, giao tiếp hành Việc phân cấp chưa cao cho việc mở lớp chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp huyện ảnh hưởng tới nhu cầu đào tạo nhu cầu học CBCC Công tác quy hoạch đào tạo CBCC chưa thể giải hết hạn chế trước Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chưa hợp lý chưa có hiệu Bên cạnh đó, đội ngũ cán làm cơng tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng chưa trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết nên kết công tác chưa cao Vì cần có giải pháp hiệu để khắc phục hạn chế tiếp tục phát triển mặt đạt Để từ không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC huyện nói riêng đội ngũ nguồn nhân lực đất nước nói chung hiệu đáp ứng xu phát triển kinh tế thị trường Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HỮU LŨNG 3.1 Mục tiêu phương hướng nâng cao đội ngũ cán công chức UBND huyện Hữu Lũng 3.1.1.Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát Xây dựng hệ thống trị từ Huyện đến sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán cơng chức có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức sáng có trình độ, lực, đảm bảo tiêu chuẩn cấu, có tính kế thừa đủ sức lãnh đạo, đạo tổ chức thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, Quốc phòng địa phương 38 - Mục tiêu cụ thể Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chun mơn ngiệp vụ lý luận trị cán bộ, cơng chức; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đạt chuẩn theo quy định - Trình độ quản lí nhà nước: Trên 80% cán bộ, cơng chức có trình độ quản lí nhà nước trình độ chun viên tương đương trở lên - Chuyên môn nghiệp vụ: Trên 90% cán bộ, cơng chức có trình độ trung cấp trở lên, cán bộ, cơng chức có trình độ cao đẳng, đại học 70% - Lý luận trị: Cán bộ, cơng chức có trình độ trung cấp, cao cấp trị 10%; 80% cán thuộc diện ban thường vụ quản lý có lý luận trị từ trung cấp trở lên - Trên 90% cán bộ, công chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học văn phòng từ chứng A trở lên 39 3.1.2 Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán UBND huyện Hữu Lũng - Phương hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Qua nghiên cứu tình hình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức huyện ta thấy vai trò đội ngũ cán bộ, cơng chức lực lượng đầu định phồn thịnh đất nước Trong q trình thực cơng việc, lượng kiến thức yêu cầu trình độ hiểu biết đặt buộc họ không ngừng nâng cao kiến thức cho mình, để đáp ứng điều cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, cơng chức đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo phát triển quan, huyện nhà Trên thực tế chương trình tiến hành triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thời ký đổi Trên sở chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trước tình hình thực tế cán cơng chức huyện, cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cần tập trung vào điểm sau đây: - Tiếp tục quán triệt nội dung, quan điểm nghị TW3, nghị TW7 chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa cho cán bộ, cơng chức - Tiếp tục rà sốt, chức năng, nhiệm vụ phận quan, xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cụ thể loại cán để đưa vào đề án quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán - Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, khắc phục tình trạng cán bộ, cơng chức đặc biệt đội ngũ cán chủ chốt , có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức cách mạng sáng, có kiến thức lực để hoàn thành nhiệm vụ giao - Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch - Khắc phục tình tráng cán bộ, cơng chức thực nhiệm vụ trái với chuyên 40 môn đào tạo - Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt đội ngũ cán chủ chốt, có lĩnh trị vững vàng lập trường giai cấp cơng nhân, có đạo đức cách mạng sáng, có kiến thức lực để hoàn thành nhiệm vụ giao - Phấn đấu đến năm 2020: + Phấn đấu 100% CBCC có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 89% có trình độ từ cao đẳng, đại học đại học; + Phấn đấu 100% CBCC giữ chức danh lãnh đạo quản lý phòng ban, đơn vị chun mơn cấp huyện có trình độ lý luận trị từ sơ cấp trở lên, 70% có trình độ trung cấp trở lên; + Phấn đấu 100% CBCC bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước kiến thức Quốc phòng; + Phấn đấu 100% CBCC đào tạo vê Tin học từ trình độ chứng trở lên 3.3 Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Từ lý nêu ta cần đưa số biện pháp để hoàn thiện nâng cao công tác đào tao, phát triển cán bộ, cơng chức để máy quyền huyện Hữu Lũng thực có chất lượng từ đưa tồn huyện phát triển lên 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, có sách đổi quan điểm, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức Các văn quy phạm pháp luật đề cần phải chặt chẽ, sát Khi ban hành văn phải phù hợp với tình hình thực tế Cần có tiêu cụ thể huyện Cấp phải phối hợp thực với môt cách đồng Các văn chuyển giao xuống cấp phải trình tự, quy trình, để họ nắm 41 bắt văn cách đầy đủ xác, nhanh Việc xây dựng văn pháp luật cần vào sở để xây dựng văn phù hợp với thực trạng quan, đơn vị để quan, đơn vị tự chủ kế hoạch, kinh phí, nguồn lực Đồng thời có sách đơn giản hóa thủ tục hàn khâu tốn chi phí đào tạo, bồi dưỡng để học viên thêm niềm tin, nghị lực đào tạo, bồi dưỡng Trước hết huyện phải tập trung, trọng phân tích phương hướng phát triển để xác định số lượng, chất lượng đội ngũ nhân lực cần có Từ huyện xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân lực thời gian trước mắt lâu dài Việc xác định nhu cầu đào tạo vơ quan trọng định hoạt động khác công tác đào tạo để công tác đào tạo hướng đạt hiệu cao Thêm vào huyện cần phải tiến hành đánh giá chất lượng cán bộ, cơng chức Có đánh giá phát người có tài, người yếu kém, chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn chức danh sở xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển phù hợp Hiện huyện Hữu Lũng có nhiều cố gắng công tác đánh giá cán bộ, công chức chưa đạt hiêu cao, thiếu cụ thể hóa cơng tác đánh giá, đánh giá chưa đặt họ vào môi trường cụ thể, tiêu chuẩn cụ thể, chưa nhìn nhận cán bộ, cơng chức theo quan điểm rộng Đánh giá bị chi phối tình cảm, chung chung, mắc lỗi định kiến bị tác động hào quang dẫn tới đánh giá cán công chức số trường hợp chưa xác, thiếu khách quan, thiếu tính tồn diện Đây nguyên nhân ảnh hưởng xấu tới công tác đánh giá cán bộ, công chức 3.3.2 Tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình khoa học hợp lý Con người muốn có lực phải giáo dục, đào tạo rèn luyện thực tiễn Giáo dục, đào tạo bồi dưỡng việc trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ để hình thành nên phẩm chất trị, tư tưởng đạo đức văn hoá, tạo lực cho người Để công tác đào tạo bồi dưỡng đạt hiệu cao cần phải tiến hành theo trình tự khoa học, hợp lý Thông qua đào tạo bồi dưỡng người tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm, kỹ 42 nhận thức quy luật tự nhiên, xã hội, biết vận dụng điều vào thực tiễn, góp phần thay đổi thực tiễn để phục vụ tốt cho người Cán bộ, công chức người làm việc quan nhà nước, tổ chức trị tổ chức trị xã hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thi hành nhiệm vụ, công vụ Muốn xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng hợp lý ta cần: Thứ xác định mục tiêu, đối tượng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Thứ hai cần vào thực trạng cán bộ, công chức, vào văn quy phạm pháp luật Thứ ba kiểm tra, đối chiếu, so sánh với kế hoạch kết thực năm trước để xây dựng kế hoạch dự tốn kinh phí thực hợp lý Thứ tư tổ chức thực theo quy trình xây dựng sẵn đồng thời có phối hợp quan chuyên môn Trong trình thực cần tổ chức kiểm tra, giám sát để công tác đào tọa, bồi dưỡng đạt hiệu Sau chương trình đào tạo, bồi dưỡng ta cần đánh giá mặt đạt đươc, mặt chưa đạt được, chưa đạt hạn chế, yếu khâu để hồn thiện quy trình đào tạo, bồi dưỡng 3.3.3 Nâng cao nhận thức công tác đào tạo, bồi dưỡng tất quan, đơn vị lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị Trước hết phải đổi nhận thức vai trò, vị trí cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Vì cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức có vị trí quan trọng cơng tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức theo hướng quy, đại nhiệm vụ, biện pháp bản, thường xuyên nhằm tiêu chuẩn hoá nâng cao lực trình độ cán bộ, cơng chức Lãnh đạo người nắm rõ thực trạng chuyên môn, trình độ đội ngũ cán bộ, cơng chức quan Do xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo người định việc cử cán bộ, cơng chức đơn vị tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng Nhận thức vai trò quan trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đúng, đủ có nhìn cách tồn diện trách tình trạng coi nhẹ, trọng mức tới công tác đào tạo, bồi dưỡng tránh tình trạng coi nhẹ 43 đào tạo, bồi dưỡng chế độ, sách cán bộ, công chức Như người đứng đầu quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm việc thực quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán cấu tổ chức quan Phải quản lý chặt chẽ cán cử học Phải tạo cạnh tranh lành mạnh khâu nâng ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Đây động lực thúc đẩy phấn đấu nâng cao lực công chức, khắc phục tình trạng trì trệ chế độ cơng vụ theo hệ thống chức nghiệp 3.3.4 Đa dạng hoá chương trình đào tạo, loại hình đào tạo Đổi nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo theo hướng thiết thực, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế Đào tạo cần theo sát tiêu chuẩn chức danh, ngạch, bậc cơng chức, có trọng tâm, trọng điểm tuỳ theo yêu cầu đặc điêm khối, ngành, phận, cấp để có nội dung chương trình, hình thức đào tạo thích hợp Tránh tình trạng đào tạo tràn lan khơng theo nhu cầu sử dụng Về hình thức đào tạo cần kết hợp hình thức: quy, chức, dài hạn, ngắn hạn, chỗ đào tạo từ xa, đào tạo nước đào tạo nước Đặc biệt thời gain tới cần tích cực đẩy mạnh công tác đưa cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng nước phát triển theo Quyết định số 1374/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Áp dụng phương pháp đào tạo cơng việc, ngồi công việc, kèm cặp, bảo, luân chuyển thuyên chuyển phương pháp để học viên nâng cao trình độ chun mơn Những phương pháp kiểu hiệu cán bộ, công chức mới, vừa giúp cán bộ, cơng chức nhanh chóng hồ nhập với mơi trường làm việc mới, vừa tăng khả giải công việc nhờ hướng dẫn, đạo kèm cặp cán giàu kinh nghiệm Thường xuyên mở hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm cá nhân, tập thể Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ hành áp dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động máy hành hình thức đào tạo từ xa thơng qua hệ thống máy tính 44 3.3.5 Huy động sử dụng hiệu nguồn kinh phí dành cho đào tạo Nguồn kinh phí có vai trò định đến việc kế hoạch đào tạo có thực hay khơng? Do để đảm bảo nguồn kinh phí, sử dụng hiệu cần thực số biện pháp sau, bao gồm từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương, cá nhân quốc tế Giám sát chặt chẽ chi phí đào tạo khâu cho việc sử dụng tránh tình trạng lãng phí, thất Xây dựng chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí dành cho đào tạo cách hợp lý hiệu theo phân công, phân cấp chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật So sánh chi phí đào tạo thực tế bỏ quỹ đào tạo thực tế để tiến hành thường xuyên điều chỉnh, cân đối lại khoản chi phí dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp Đồng thời cần phải tính đến chi phí dành cho học viên như: tiền bồi dưỡng cho học viên tham gia khố học, tiền thưởng, cho người có kết xuất sắc… Khuyên khích, tạo điều kiện cho cán bộ, cơng chức, viên chức chủ động nâng cao trình độ chun mơn phương pháp tiết kiệm chi phí cho Nhà nước đồng thời thể tinh thần trách nhiệm công việc theo nguyện vọng cá nhân nhu cầu tổ chức 3.3.6 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Trong giai đoạn sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đầu tư, tăng cường nhiên với đơn vị gặp khó khăn kinh tế - xã hội (nhất huyện miền núi) sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa thể đáp ứng nhu cầu Các trường, lớp trang thiết bị cơng phí thiếu thốn bố trí cách eo hẹp cần phải tiếp tục đầu tư trang bị thêm để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo bồi dưỡng Tiếp tục tăng cường, phát triển sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, bồi 45 dưỡng tương thích với việc áp dụng, sử dụng phương pháp trao đổi tích cực đào tạo, bồi dưỡng số lượng học viên cho lớp học cững cần xem xét giới hạn đến số thích hợp cần phải đổi mới, kiện toàn hệ thống sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thống nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng để tiến tới xây dựng giáo trình tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đào tạo, đội ngũ giỏi khoa học hành chính, pháp lý quản lý nhà nước 3.3.7 Xác định rõ nhiệm vụ quan công tác đào tạo, bồi dưỡng Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm phải vào việc làm, tiêu chuẩn, ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đơn vị Trước cử cán bộ, công chức học nâng cao trình độ chun mơn cần kiểm tra xem xét chuyên ngành đào tạo, thời gian học có phù hợp với thực tế cơng việc cá nhân Bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm quan đơn vị Cân đối nguồn ngân sách theo phân cấp quản lý chế tự chủ để hỗ trợ kinh phí cho cá nhân cử học Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm gắn với thực trạng cán bộ, công chức Chủ động liên kết tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt hướng đội ngũ cán bộ, công chức xã thị trấn địa bàn Thực xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng 3.3.8 Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng Trước tiên đưa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tiến hành công việc để đạt mục tiêu mà bỏ qua coi nhẹ việc đánh giá trình đào tạo coi lại trở số “0” tình trạng phổ biến, đào tạo tràn lan để đó, khơng kiểm tra chất lượng tính hiệu việc đào tạo Cần có phận chiu trách nhiệm với hệ thống tiêu chí đáng giá Trước tiên đưa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tiến hành công việc để đạt mục tiêu mà lại bỏ qua coi nhẹ việc đánh giá Vì câu hỏi “đào tạo, bồi dưỡng có đáp ứng nhu cầu đào tạo khơng?”, “hiệu đến đâu?” chưa 46 có câu trả lời có sức thuyết phục, xong tác đào tạo cần đánh giá thường xuyên để thu thập thông tin phản hồi nhằm đưa định, điều chỉnh kịp thời, Công tác cần thực tất khâu trình đào tạo, việc đánh giá sau đào tạo, xem xét hiệu đào tạo học viên việc họ có áp dụng điều học vào công việc họ hay không hiệu đào tạo, bồi dưỡng trình phát triển tổ chức Đánh giá cần tiến hành theo kế hoạch, áp dụng tiến khoa học phương pháp khác nhau, cần tiến hành để thấy kết cá nhân tổ chức Cần có phận chịu trách nhiệm với hệ thống tiêu chí đánh giá 3.3.9 Thực đồng giải pháp Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán đội ngũ cán bộ, công chức dựa vào việc phải thực tốt số giải pháp mà cần phải tiến hành thực tất biện pháp lúc Vì giải pháp yếu tố quan trọng góp phần hồn thiện cơng tác Các giải pháp có mối liên hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy trình đào tạo, bồi dưỡng, ngun tắc phí, nhận thức… chúng khơng thể tách rời mà cần tới kết hợp đầy đủ 3.4 Một số khuyến nghị Qua trình nghiên cứu tìm hiểu quan nghiên cứu tài liệu công tác đào tào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Hữu Lũng Em xin đưa số khiến nghị sau bên liên quan, em hy vọng khuyến nghị góp phần nâng cao cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Hữu Lũng tương lai 3.4.1 Đối với cấp ủy đảng, quyền cấp Đầu tiên, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đào tạo, bồi dưỡng CBCC Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật CBCC phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước quốc tế Thứ hai, Chính phủ cần sớm đưa quy định cụ thể chế độ 47 sách đãi ngộ, tiêu chuẩn cần phải có trình độ lực đội ngũ cán quyền cấp huyện Quy định cụ thể đối tượng cấp huyện tính cán bộ, cơng chức nhà nước số lượng biên chế loại huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Trên sở để cấp quyền xây dựng quy hoạch cán khoa học, hợp lý Đồng thời tạo an tâm, ý thức phấn đấu vươn lên cán bộ, công chức cấp huyện Thứ ba, Nhà nước cần quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cách khuyến khích mở lớp đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ gắn lý thuyết với thực hành tạo cho sinh viên có nhiều kinh nghiệm trước tham gia vào cơng việc, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, thừa thầy thiếu thợ đào tạo chất lượng Cuối cùng, Tiếp tục cải cách tiền lương phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu hút nguồn lao động chất lượng cao, mặt khác tạo tâm lý yên tâm công tác cho đội ngũ CBCC lo lắng vấn đề kinh tế cho thân gia đình để có thời gian cống hiến cho tổ chức 3.4.2 Đối với UBND huyện Hữu Lũng UBND huyện Hữu Lũng cần tăng cường công tác, kế hoạch bố trí CBCC đào tạo, bồi dưỡng nhanh chóng kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn UBND huyện cần có văn pháp lý cụ thể riêng biệt công tác đào tạo CBCC để làm sở, định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng huyện Đào tạo bồi dưỡng CBCC nhà nước cần tiến hành theo tiêu chí, chuẩn mực ngạch công chức danh cán quản lý Nhà nước ban hành nhằm khắc phục kiếm khuyết thiếu hụt kiến thức để đảm bảo cho CBCC thực thi công vụ có hiệu Khi tiến hành cử CBCC đào tạo bồi dưỡng phải ý đảm bảo số lượng, chất lượng cán làm việc quan nhằm tránh tình trạng giải cơng việc cho nhân dân chậm trễ Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán Quy hoạch phải đảm bảo quy trình, tính khả thi, tính đồng hợp lý, đảm bảo mở rộng dân chủ Gắn quy hoạch với nhận xét, đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng cán Phối hợp với trường Đại học để tuyển dụng sinh viên đủ tiêu chuẩn 48 tốt nghiệp trường nhằm tạo đội ngũ CBCC tương lai UBND huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC Kết hợp với sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế địa phương Chú ý nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học bên cạnh kiến thức chun mơn, trình độ lý luận trị cho đội ngũ CBCC để đáp ứng nhu cầu tình hình đất nước hội nhập ngày sâu rộng với giới Ủy ban nhân dân huyện cần củng cố, đầu tư trang thiết bị sở vật chất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Đây việc quan trọng, sở vật chất có tốt đáp ứng q trình thực đào tạo mang lại hiệu cao cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện xác định nguồn kinh phí hợp lý phân bổ nguồn kinh phí hiệu cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để từ nguồn kinh phí đảm bảo cho việc đào tạo bồi dưỡng CBCC Cần kiểm tra chặt chẽ việc học CBCC tránh việc nghỉ học nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng UBND huyệnHữu Lũng thời gian tới cần bố trí thời gian đào tạo, bồi dưỡng tránh bố trí vào thời gian cuối năm Việc dàn trải thời gian đào tạo, bồi dưỡng tất tháng năm cần thiết để tránh tình trạng ứ dồn công việc vào thời gian cuối năm tránh tình trạng khơng hồn thành cơng việc cho thân CBCC đào tạo, bồi dưỡng 3.4.3 Đối với thân cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng Bản thân cán bộ, công chức cần hăng hái thực cử đào tạo nâng cao tay nghề, chun mơn nghiệp vụ xem hội để phát triển thân nêu cao tinh thần học tập mình, để từ nâng cao lực để thực cho công việc nhiệm vụ giao có nhiều hội thăng tiến số khuyến khích kết học tập Các cán bộ, công chức cần ý thức tầm quan trọng vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm giúp thân đáp ứng yêu cầu công việc hiên tương lai Bản thân người CBCC cần phải nhận thức rõ đào tạo, bồi dưỡng để 49 nâng cao lực, để phục vụ cho công việc, phục vụ cho nhân dân cần phải nhận thức giá trị vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC khơng phục vụ cho cơng việc mà phục vụ cho sống thân đồng thời tạo hội thăng tiến cho thân Những cán đào tạo cần phải nghiêm túc học tập q trình học tập ln phải cố gắng, nỗ lực có phương pháp tiếp thu hiệu kiến thức truyền đạt áp dụng vào thực tế cách thục Trong trình học phải mạnh dạn đưa ý kiến thân có thắc mắc hay ý kiến góp phần nâng cao hiệu học tập nên đóng góp với đội ngũ giảng viên để có có nhìn đa chiều nội dung chương trình gairng dạy Ngồi cán bộ, công chức thấy thân không đáp ứng yêu cầu công việc có ý muốn nâng cao chun mơn nghiệp vụ đăng ký đào tạo, bồi dưỡng Cán chịu trách nhiệm làm công tác hoạch định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện cần nắm rõ mục tiêu, nhu cầu, xác định đối tượng, lựa chọn phương pháp đào tạo hợp lý Chủ động mặt thời gian, kinh phí phục vụ cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng không bị gián đoạn nhịp nhàng Ngoài ra, Đối với đội ngũ giảng viên thời gian tới cần quan tâm tới tiếp thu học viên đồng thời có Phương pháp gairng dạy truyền đạt kiến thức để học viên dễ dàng tiếp thu áp dụng thực tiễn Bên cạnh cần tiếp tục tiếp cận với thành tự khoa học công nghệ trang bị đầy đủ thơng tin tình hình phát triển đất nước Nhận thưc điều góp phần mang lại hiệu cao cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Qua đảm bảo mặt chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ngày hiệu đáp ứng long mong mỏi người dân 50 PHẦN KẾT LUẬN Việc xây dựng quy hoạch đào tạo phát triển đội ngũ cán bô, công chức sở nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài cấp ủy Đảng, quyền Đây biện pháp quan trọng, để nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở bảo đảm số lượng, chất lượng, cấu hợp lý phù hợp với điều kiện đặc điểm vùng Có làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức khắc phục tình trạng bị động, chắp vá, hẫng hụt công tác cán Tiến hành thành công với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức động lực chủ yếu định thành cơng cho q trình đổi Trên sở tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá nhận thức vấn đề, em kính đề nghị cấp ủy quyền Huyện Hữu Lũng, cấp có thẩm quyền cần có giải pháp tổng thể việc xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức địa phương xứng tầm với nhiệm vụ, phát huy cao độ ưu điểm có, khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, tất mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh Qua hai tháng thực tập UBND Huyện Hữu Lũng em nhận quan tâm, giúp đỡ đạo tận tình ban lãnh đạo cán xã Đây hội cho em tiếp xúc trực tiếp với điều kiện làm việc thực tế tích lũy thêm kinh nghiệm, tăng khả giao tiếp cách ứng xử cơng việc Bản báo cáo thực tập kết nhận xét thân em thời gian qua Nhìn lại việc làm em thấy cần phải cố gắng nhiều để thực tế làm việc sau em tự tin với chuyên môn nghiệp vụ khả giao tiếp ứng xử Qua em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, lời chúc sức khoẻ hạnh phúc tới toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, cơng chức UBND Huyện Hữu Lũng tồn thể thầy, cô giáo Khoa Tổ chức quản lý nhân lực tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt nội dung thực tập báo cáo / Tôi xin chân thành cảm ơn! Hữu Lũng, ngày 18 tháng 03 năm 2017 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung (2009), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, (tái lần thứ có sửa chữa bổ sung), NXB tổng hợp TP.HCM, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên) (2012), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2008), Giáo trình quản trị nhân (tái lần thứ 9), NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Văn phòng ủy ban nhân dân & hội đồng nhân dân (2016) Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức UBND huyện Hữu Lũng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức Sách, báo thư viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội, báo cáo thực tập khóa trước 52 ... cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức taị UBND huyện Hữu Lũng 24 2.4.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ ,công chức UBND huyện Hữu Lũng 24 2.4.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng. .. luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, cán UBND Huyện Hữu Lũng Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo,. .. TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG 11 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HỮU LŨNG 2.1 Khái quát chung UBND huyện Hữu Lũng 2.1.1.Giới thiệu tổng quan UBND huyện Hữu Lũng - Tên quan: UBND HUYỆN HỮU LŨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức tại UBND huyện hữu lũng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức tại UBND huyện hữu lũng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay