Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện cao lộc tỉnh lạng sơn

58 35 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:25

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNBẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu.23. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu35. Phương pháp nghiên cứu36. Ý nghĩa của đề tài37. Kết cấu của đề tài.4PHẦN NỘI DUNG5CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC51.1.Lý luận chung về cán bộ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.51.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức51.1.2.Khái niệm về đào tạo, bồi dưỡng71.1.3. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng.71.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng101.2.1. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong công việc101.2.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngoài công việc121.2.3.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức13CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN.162.1.Khái quát chung về UBND huyện Cao Lộc và Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.162.1.1. Khái quát về chung về UBND huyện Cao Lộc162.1.2. Tổng quan chung về Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc242.1.3 Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.282.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.292.2.1. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.292.2.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Cao Lộc trong năm 2016.352.3 Một số đánh giá về công tác đào tạo cán bộ, công chức tại UBND huyện Cao Lộc.45CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC463.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Cao Lộc463.1.1.Quán triệt việc thực hiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước.463.1.2 Giải pháp nhằm nâng cáo hiệu quả công tác đào tạo bôi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Cao Lộc.463.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Cao Lộc493.2.1. Đối với cấp Tỉnh493.2.2. Đối với UBND huyện Cao Lộc503.2.3. Đối với bản thân cán bộ, công chức tại UBND huyện Cao Lộc51KẾT LUẬN52DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI CẢM ƠN Qua khoảng thời gian thực tập tốt nghiệp, bước quan trọng để hoàn thiện kỹ kiến thức học tập trường suốt bốn năm qua để áp dụng vào thực tế cơng việc, có nhìn cơng việc thân thực tiễn Phòng Nội Vụ huyện Cao Lộc Bài báo cáo thực tập tình trau kiến thức, hiểu biết thân, nhìn thấy thực tế làm việc, hiểu biết thông qua bảo cô, chú, anh, chị lãnh đạo, chun viên Phòng, thơng qua tài liệu Phòng Nội Vụ huyện Cao Lộc cung cấp giúp tơi hồn thành báo cáo Do kiến thức chuyên ngành hạn chế, chưa lĩnh hội sâu rộng, thực tế làm việc hạn chế trình kiến tập, nên báo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót, kính mong nhận đóng góp q báu thầy bạn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể thầy giáo Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo khoa Tổ chức Quản lý nhân lực dạy dỗ năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn đến Nguyễn Thị Hoa tận tình hướng dẫn tơi vấn đề thực tập, phương pháp làm báo cáo tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn Bà Lương Quỳnh Trang chuyên viên Phòng, người hướng dẫn tôi thời gian thực tập Phòng Nội Vụ huyện Cao Lộc tồn thể cơ, chú, anh, chị Phòng giúp đỡ nhiều thời gian thực tập tốt nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tập tốt nghiệp, hoàn thiện báo cáo Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .5 1.1.Lý luận chung cán bộ, công chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức 1.1.2.Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng .7 1.1.3 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng 1.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 10 1.2.1 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng công việc 10 1.2.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngồi cơng việc 12 1.2.3.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 16 2.1.Khái quát chung UBND huyện Cao Lộc Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 16 2.1.1 Khái quát chung UBND huyện Cao Lộc .16 2.1.2 Tổng quan chung Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc 24 2.1.3 Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 28 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 29 2.2.1 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 29 2.2.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc năm 2016 35 2.3 Một số đánh giá công tác đào tạo cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc 45 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC .46 3.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc 46 3.1.1.Quán triệt việc thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Đảng Nhà nước 46 3.1.2 Giải pháp nhằm nâng cáo hiệu công tác đào tạo bôi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc 46 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc 49 3.2.1 Đối với cấp Tỉnh 49 3.2.2 Đối với UBND huyện Cao Lộc .50 3.2.3 Đối với thân cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc 51 KẾT LUẬN 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ CBCC Cán bộ, công chức ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng UBND Ủy ban nhân dân CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy UBND Huyện Cao Lộc 22 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc 26 Bảng 2.1 Cơ cấu độ tuổi cán công chức UBND huyện Cao Lộc .30 Bảng 2.2 Cơ cấu trình độ chuyên môn cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc 31 Bảng 2.3 Cơ cấu trình độ lý luận trị cán bộ, cơng UBND huyện Cao Lộc 31 Bảng 2.4 Cơ cấu trình độ ngoại ngữ cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 32 Bảng 2.5.Cơ cấu trình độ tin học cán công chức UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 33 Bảng 2.6 Cơ cấu trình độ quản lý nhà nước cán công chức UBND huyện Cao Lộc .34 Bảng 2.7 Nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức UBND huyện năm 2016 38 Bảng 2.8 Kết đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc năm 2016 .40 Bảng 2.9 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc năm 2017 .44 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, trình độ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật diễn cách nhanh chóng, quốc gia giới theo xu hướng hợp tác mạnh mẽ Chính mà yêu cầu ngành kinh tế tri thức ngày cao để bắt kịp với xu hội nhập giới Khoa học công nghệ ln ln có đổi khác phù hợp hơm lạc hậu ngày mai.Các quan, tổ chức, doanh nghiệp mong muốn nâng cao suất, hiệu công việc, mà với thay đồi khơng ngừng giới đòi hỏi trình độ người lao động phải ngày nâng cao Việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động khơng cách khác việc đào tạo, bồi dưỡng người lao động Như Lê – nin nói “học, học nữa, học mãi” để ngày nâng cao trình độ thân, tiếp thu kiến thức nhân loại Với xu hội nhập chung giới, Việt Nam tham gia hội nhập mạnh mẽ, phấn đấu đưa hành nước ta trở nên đại chuyên nghiệp Nhưng thực tế nay, trình độ cán bộ, cơng chức nhiều hạn chế nhiều nguyên nhân, yếu tố tác động Đề cập đến công tác cán bộ, Bác Hồ khẳng định:"Cán gốc công việc; công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" ( Hồ Chí Minh, Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000) Người cán tốt, cán ngang tầm việc xây dựng đường lối sách đắn điều kiện tất yếu để đưa cách mạng giành thắng lợi, khơng có cán tốt đường lối sách có đắn đến đâu khó mà trở thành thực, đâu đội ngũ cán có đủ đạo đức, phẩm chất, lực có phong trào tốt Cộng đồng ASEAN thành lập năm 2015 nước thành lập, hợp tác toàn diện tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội,…những thay đổi tình hình kinh tế, trị ảnh hưởng đến tất thành phần, tầng lớp xã hội,từ thành phần kinh tế tư nhân đến nhà nước, đạt yêu cầu cần phải đổi Mà vấn đề quản lý nhà nước yếu tố quan trọng giúp đất nước phát triển tương lai Những người cán bộ, công chức, viên chức xương sống, trụ cột hình ảnh hành nước nhà, người phục vụ nhân dân Để hình thành nên hành chun nghiệp cán bộ, công chức, viên chức cần trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ để hồn thành giải cơng việc tốt Để đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng lựa chọn tối ưu để giải vấn đề Đối với UBND huyện Cao Lộc ln ý thức tác động tích cực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phát triển huyện, hội nhập mạnh mẽ đất nước, UBND huyện quan tâm đến việc nâng cao chất lượng CBCC để tăng hiệu công việc Đội ngũ cán bộ, công chức phải có trình độ, kiến thức chun mơn, kỹ cần thiết hồn thành tốt cơng việc mà cấp giao phó Sau q trình thực tập Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc tìm hiểu thực trạng cơng tác đào tạo bồi dưỡng huyện, bên cạnh thành tích đạt được, tồn bất cập định trình ĐTBD để tìm nguyên nhân, sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện Cao Lộc thời gian tới Việc ĐTBD CBCC huyện vơ cần thiết cấp bách Vì tơi định chọn đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lại sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bằng phương pháp liên hệ thực tế để phân tích, đánh giá thực trạng, tìm hạn chế tồn tại, tìm ngun nhân dẫn đến hạn chế cơng tác ĐTBD CBCC UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lãng Sơn - Đề xuất số giải pháp, định hướng khuyến nghị để công tác ĐTBD CBCC UBND huyện Cao Lộc ngày hiệu Phạm vi nghiên cứu - Về mặt thời gian: Số liệu nghiên cứu đề tài từ năm 2016 đến tháng 2/2017 - Về mặt không gian: UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Phạm vi mặt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc Vấn đề nghiên cứu - Vấn đề nghiên cứu đề tài là: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tôi nghiên cứu sách Đảng, Nhà nước, đạo huyện công tác ĐTBD CBCC - Phương pháp quan sát: Quan sát, tìm hiểu việc thực chương trình, kế hoạch, đề án thực cơng tác ĐTBD, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng độ ngũ CBCC trình học nâng cao trình độ thân - Phương pháp vấn: Tơi vấn đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện, đồng chí chun viên phụ trách cơng tác đào tạo bồi dưỡng Phòng Nội vụ, tiến hành vấn số đồng chí phòng ban khác UBND huyện Ý nghĩa đề tài a Về mặt lý luận Đề tài nghiên cứu, phân tích hệ thống sở lý luận đưa cách tiếp cận khác công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc Bên cạnh đố đề tài đưa số tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức yếu tố tác động tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Quảng Ninh b Về mặt thực tiễn Đề tài góp phần đưa giải pháp hồn thiện máy quan tổ chức, thúc đẩy trình phát triển, suất làm việc nhân lực cao Đề tài nghiên cứu, phân tích, khảo sát làm rõ thực trạng công tác ĐTBD số lượng, cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức UBND huyện Cao Lộc Từ giúp UBND huyện có nhìn tổng qt, đánh giá sát thực với tình hình cán bộ, cơng chức UBND huyện Do chịu ảnh hưởng phong cách làm việc cũ thơi chế quan liêu bao cấp, số công chức trẻ chưa thích ứng với cơng việc, số cơng chức chưa thích ứng với thay đổi tình hình dẫn đến tình trạng làm việc chưa thực hiệu Cán bộ, cơng chức yếu số lĩnh vực chuyên môn, kỹ thực hành cơng việc chưa thực hiệu Từ nêu vấn đề làm tốt, chưa tốt UBND huyện từ tìm ngun nhân dẫn đến tình trạng đề xuất, khuyến nghị số giải pháp giúp công tác đào tạo, bồi dưỡng UBND huyện đạt kết cao nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức quan đơn vị khác Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, lời cảm ơn, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục đề tài gồm ba chương: Chương 1: Cơ cở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1.Lý luận chung cán bộ, công chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức a Cán Theo từ điển tiếng Việt định nghĩa: Cán người làm việc quan, đồn thể, đảm nhiệm cơng tác lãnh đạo cơng tác quản lí, cơng tác nghiệp vụ chun môn định Theo điều Luật cán bộ, công chức Quốc hội khóa 12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 định nghĩa: “ Cán công dân Việt Nam, bầu cửa, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước” Cán bao gồm:  Cán trung ương, tỉnh, huyện - nười bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; làm việc tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, quan nhà nước trung ương, tỉnh, huyện  Cán chun trách cấp xã: - Bí thư, phó bí thư đảng ủy xã hoạc thường trực đảng ủy; bí thư, phó bí thư chi xã - Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tương đương - Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tương đương - Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc xã - Chủ tịch Hội phụ nữ xã - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã - Chủ tịch Hội nơng dân xã - Bí thư đồn niên xã b.Công chức Theo từ điển tiếng Việt định nghĩa: Công chức người tuyển dụng bổ nhiệm giữ công vụ thường xuyên quan nhà nước, hưởng lượng cán bộ, công chức cử từ dự tốn chi phí bỏ để đào tạo, bồi dưỡng Từ xác định chi phí: Chi phí cho việc học, chi phí ăn ở, ch phí lại, chi phí giảng dạy Căn vào tính chất quan trọng hay khơng quan trọng mà lựa chọn giáo viên giảng dạy cho phù hợp: Có thể mời giảng viên bên tổ chức người có trình độ cao, am hiểu lĩnh vực đào tạo để tận dụng tốt yếu tố người bên tổ chức để tham gia giảng dạy Từ tiết kiệm chi phí mời giảng dạy, am hiểu người quan ln có tơn trọng từ thái độ học tập tốt Tuy nhiên có nhược điểm không cung cấp kiến thức cho học viên -Mời giảng viên trung tâm, trường đại học giảng dạy có ưu điểm cung cấp kiến thức, thông tin từ nghiên cứu giới, nhiên lại có số kiến thức khơng gắn với thực tiễn doan nghiệp -Bước Tổng kết đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng Việc đánh giá tổng kết chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán dựa theo kế hoạch xây dựng từ đầu xem có phù hợp, tiến độ thực có với mục tiêu trước hay khơng Việc đánh giá chương trình đào tạo giúp cho người lãnh đạo rút kinh nghiệm trình làm cơng tác đào tạo, bồi dưỡng từ đưa giải pháp Việc đánh giá chương trình đào tạo giúp cho biết học viên học gì, chất lượng có thay đổi so với trước không, hiệu công việc chất lượng định có thực ổn định, có hiệu 2.2.2.3 Những thành tựu đạt hạn chế tồn q trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức  Những thành tựu đạt Với việc xây dụng kế hoạch có tổ chức, khoa học đầu năm 2016 UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ huyện thực công tác thu thập, tổng hợp làm kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quan đơn vị UBND huyện trình lãnh đạo ký định Với nỗ lực năm 2016 huyện đạt kết sau: 39 Bảng 2.8 Kết đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc năm 2016 Nội dung đào tạo,bồi dưỡng Số lượt đào tạo Trình độ chun mơn 04 Trình độ quản lý nhà nước 08 Trình độ lý luận trị 20 Trình độ tin học 10 Trình độ ngoại ngữ 10 Tổng số 52 Nhìn vào bảng số liệu ta dễ dàng nhận thấy công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc năm 2016 với số lượng CBCC cử học xen kẽ tháng năm, kỹ làm việc, trình độ chun mơn vơ lớn với 52 lượt cán bộ, công chức cử học Trong huyện trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận với 20 cán bộ, cơng chức cử học Bên cạnh UBND huyện với Huyện ủy mở lớp học cảm tình Đảng với 25 cán cơng chức tham gia Cùng với phối hợp với trung tâm đào tạo huyện tỉnh cử cán bộ, công chức học ngoại ngữ tin học với số lượt cử 20 lượt người tham gia khóa học thi lấy chứng để hoàn thiện vào tiêu chuẩn nghạch, bậc chức danh giữ theo quy định pháp luật Huyện liên với trường Đại học địa phương Hà Nội để cử cán cơng chức học nâng cao trình độ chuyên môn học hàm học vị để phù hợp với chức danh nắm giữ, người diện quy hoạch cán Trong huyện cử lượt cán bộ, cơng học trường Đại học quy Cùng với đó, nhằm nâng cao trình độ quản lý nhà nước cán bộ, công chức, UBND huyện trực tiếp liên hệ, đề xuất với cấp cử 01 đồng chí học lớp đào tạo chuyên viên tương đương, với cử lượt cán bộ, 40 công chức học lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên Cùng với đó, UBND huyện mở số lớp đào tạo ngắn hạn kỹ năng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho phòng ban thuộc UBND huyện cán chuyên trách thuộc xã, phường, thị trấn địa bàn huyện Sau trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng về: trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học có chuyển biến đáng kể Năng suất lao động tăng trung bình từ 20 đên 30% so với trước Số lượng công văn giấy tờ, thủ tục hành xử lý cách nhanh chóng, phối hợp đơn vị UBND huyện diễn nhịp nhàng ăn khớp  Một số tồn hạn chế Bênh cạnh kết đạt được, có số vấn đề thực chậm chưa thực như: -Việc triển khai thực sách Đảng, Nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chậm, chưa triệt để, có sai lệch thực chủ trương, sách - Chưa đánh giá thực chất nhu cầu mong muốn đào tạo cán bộ, công chức quan Việc đào tạo, bồi dưỡng đơi lúc mang tính phong trào, khơng phải nhu cầu nâng cao chuyên môn học viên quan Việc bồi dưỡng trình độ kiến thức để phù hợp vơi ngạch, chức bậc để thăng chức để phục vụ cho hoạt đông công việc - Dù hệ thống sách đào tạo, bồi dưỡng ngày hoàn thiện theo yêu cầu nhiệm vụ chế sách đào tạo, bồi dưỡng chưa đồng bộ, chưa đảm bảo tính khích lệ, khuyên khích việc học tập học viên Các chơ chế, sách chưa đồng bộ, chưa sát với thực tế Đơn vị thực cách máy móc, chưa linh hoạt sách Cơ chế quản lý bộc lộ nhiều yếu Các sách nặng hình thức, đào tạo lấy số lượng chưa trọng chất lượng - Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng có phần chồng chéo, trùng lặp, số chường trình chậm đổi khơng phù hợp với thực tế thay đổi, nặng lý thuyết, thực hành kỹ làm việc thực tế -Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chậm cải tiến, đại hóa trang thiết bị dạy - học chưa tăng cường cho phù hợp với u cầu đại hóa 41 - Trình độ cán bộ, cơng chức chưa đồng ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc phối hợp Trình độ tin học, ngoại ngữ cán bộ, cơng chức hạn chế, kết hợp quan có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng lỏng lẻo Việc theo dõi kiểm tra lớp học chưa quan tâm nên việc nắm bắt tình hình cán bộ, cơng chức học nhiều hạn chế Cơng tác đánh giá, kiểm tra cán bộ, công chức sau đào tạo, bồi dưỡng mang nặng hình thức, chưa coi trọng - Nguồn ngân sách hạn chế nên việc cấp kinh phí cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng thấp chưa đáp ứng yêu cầu việc học tập người học viên Bên cạnh đó, đội ngũ cán làm cơng tác quản lý đào tạo, bồi dương chưa trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết nên việc xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai cơng tác chưa cao - Đội ngũ giảng viên yếu thiếu số lượng chất lượng, chưa trọng , bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghiệp vụ Từ mặt làm làm điểm hạn chế UBND huyện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để phát huy điểm tích cực khắc phục hạn chế tồn để nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao, để phục đất nước, phục vụ nhân dân  Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên: Đất nước chuyển sang thời kỳ mới, kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, mở rộng kinh tế đối ngoại, mở rộng hệ thống trị, dân chủ hóa đời sống xã hội Vì mà cơng tác đào tạo, bồi dưỡng ngày giữ vai trò quan trọng đặc biết cho cán bộ, cơng chức để giữ vai trò điều tiết tình hình kinh tế trị xã hội Bên cạnh kết đạt hạn chế tồn nguyên nhân khách quan chủ quan sau: *Nguyên nhân khách quan - Do ảnh hưởng từ sách nhà nước phong trào đào tạo, bồi dưỡng chưa đồng bộ, số khâu chưa hợp lý, việc lên kế hoạch sơ sài chưa gắn với thực tế địa phương.Trình độ chuyên môn, kỹ người học chưa đồng bộ, việc phân loại chất lượng cán hạn chế nên công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đạt kế tốt  Môi trường pháp lý nghèo nàn áp dụng luật khơng q; chức 42 năng, nhiệm vụ quan địa phương chồng chéo, phân quyền hiệu từ Trung ương địa phương Một số sách thực dập khn, máy móc thiếu tính sáng tạo để phù hợp với thực tế địa phương, gây cản trở cho người học, thủ tục xin học phức tạp gây e ngại cho cán bộ, công chức xin học - Sự rập khuôn, máy móc cơng tác đào tạo từ sách cấp tạo nên hạn chế chất lượng đào tạo, đơi lúc nặng hình thức Hầu hết kế hoạch đào tạo phụ thuộc phần lớn vào kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước, phòng chưa chủ động ngồn kinh phí cho cán bộ, cơng chức học *Ngun nhân chủ quan - Hoạt động lý, giám sát, đào tạo cán có phần nơi lỏng Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa gắn chặt với quy hoạch sử dụng cán bộ, thiếu dự đốn dự báo chiến lược đón đầu, nên chưa có kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tập trung bồi dưỡng khơng có trọng điểm, nội dung chưa sát với thực tế công việc hàng ngày - Khi xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chưa phân tích nhu cầu đào tạo bồi dưỡng công chức, chưa xtôi xét mức độ lĩnh vực mà cơng chức yếu kém, chưa phân tích cơng việc, chưa điều tra nguyên nhân dẫn đến yếu đó, khả học tập cá nhân người học - Do sách luân chuyển, thuyên chuyển cán bộ, công chức chưa thực hợp lý cấp dẫn đến tình trạng người chuyển đến có chuyên môn không phù hợp với công việc nên cần phải đào tạo lại gây tốn kinh phí cho ngân sách nhà nước thời gian học viên - Việc triển khai thực sách nhà nước chậm chưa xác - Chưa thực tốt phát huy đồng động lực khuyến khích vật chất, động viên tinh thần; lòng say mê nghề nghiệp cán bộ, cơng chức Chính sách người học hạn chế, sách tiền lương - Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng có phần chồng chéo, trùng lặp, nặng lý thuyết thực hành, kỹ làm việc thực tế gần khơng có Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chậm tiến, trang thiết bị dạy học lạc hậu Đội ngũ giảng viên giảng dạy yếu chưa đáp ứng chương trình học - Tâm lý cán bộ, cơng chức cử học thờ với việc học, chưa 43 học thực lực Đi học mang nặng tính hình thức, cho đủ số lượng chưa đáp ứng mục tiêu đề kế hoạch đào tạo -Công tác quy hoạch nguồn cán bộ, cơng chức gặp nhiều hạn chế việc cử người học chưa khoa học, người có nhu cầu khơng cử đi, cử cán bộ, công chức hưu học chuyển công tác Làm cho hiệu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phòng khơng đạt kết cao 2.2.2.4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc năm 2017 Thực công văn số 79/UBND-NV ngày 20 tháng 01 năm 2017 UBND huyện văn đạo UBND tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn với vào tình hình thực tế huyện UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ huyện thực việc lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng dựa vào số lượng, chất lương nhu cầu đào tạo thực công chức văn đạo khác để xây dựng, mở lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2017 Cụ thể sau: Bảng 2.9 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc năm 2017 Nội dung đào tạo,bồi dưỡng Số lượt đào tạo Trình độ chun mơn Trình độ quản lý nhà nước Trình độ lý luận trị Trình độ tin học Trình độ ngoại ngữ Tổng số 32 Trong năm tới thực đạo cấp phòng ban thuộc UBND huyện triển khai lấy ý kiến thành viên để cử cán bộ, công chức đào tạo bồi dưỡng Các phòng ban đăng ký nguyện vọng học tạm thời 32 lượt đồng chí với lĩnh vực khác Trong đơng đào tạo lý luận trị chủ yếu trình độ sơ cấp Và đào tạo trình độ chun mơn chủ yếu trình độ Thạc sỹ tổ chức học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 44 chuyên viên chính, cán Ngồi UBND huyện đạo phòng ban để mở lớp tập huấn công việc có thay đổi cách thực cơng việc thời gian tới Và cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thành phố, tỉnh, trung ương mở có Để ngày nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ thực công việc cán bộ, công chức, tăng hiệu công việc 2.3 Một số đánh giá công tác đào tạo cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc đạt nhiều thành tích đáng kể như: -Số lượng cán bộ, công chức cử học tương đối nhiều chủ yếu đào tạo thêm trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị, quản lý nhà nước… - Các cán bộ, công chức tham gia đào tạo hầu hết có trình độ tương đối đồng đều, tiếp thu kiến thức đào tạo áp dụng vào thực tế công việc, hiệu làm việc tăng đáng kể so với trước - Lãnh đạo phòng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng việc quán triệt sách Đảng Nhà nước để xây dựng kế hoạch cử công chức tham gia khóa học Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cơng chức phòng gặp số hạn chế cần khắc phục như: -Việc đánh giá, xác định nhu cầu, mục tiêu, số lượng đào tạo, bồi dưỡng mang tính hình thức chưa dựa vào tình hình thực tế mong muốn người học - Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng qua loa, đại khái chưa xây dựng cách rõ ràng, cụ thể mục tiêu cần đạt sau đào tạo - Việc đổi phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy hạn chế kiến thức nặng lý thuyết thực hành, chương trình giảng dạy trìu tượng, chung chung chưa sát thực tế nên khó áp dụng vào cơng việc - Việc kiểm tra, đánh giá sau đào tạo chung chung chưa khách quan Chưa có kế hoạch kiểm tra sau đào tạo nên hiệu đào tạo không đạt tiêu đề 45 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 3.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc 3.1.1.Quán triệt việc thực sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đảng Nhà nước Thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức có nhiều quy định, định, cơng văn có liên quan trung ương, tỉnh thành phố ban hành như: Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Nghị định số 18/2010/NĐ – CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 Chính phủ đào tạo bồi dưỡng cơng chức; Quyết định số 163/QĐ – TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; Công văn số 79/UBND-NV UBND huyện Cao Lộc thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bô công chức năm 2017 3.1.2 Giải pháp nhằm nâng cáo hiệu công tác đào tạo bôi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc Công tác đào tạo, bồi dưỡng quan tâm đạt số hiệu Tuy nhiên số hạn chế lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cần điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán Chất lượng cán cơng chức UBND huyện nhiều hạn chế để khắc phục tình trạng tơi xin đề xuất số giải pháp sau để giúp UBND huyện nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thời gian tới, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động quan hành huyện Cao Lộc Một số biện pháp sau: 3.1.2.1 Hồn thiện cơng tác đánh giá, xác định nhu cầu, mục tiêu, số lượng đào tạo, bồi dưỡng Công tác đánh giá thực trạng cán phòng vấn đề hết sực quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá lực cán bộ, cơng chức để thực sách đào tạo, bồi dưỡng cần xác định người cần đào tạo yếu lĩnh vực chuyên môn nào, kỹ chưa để lên kế hoạch cử học cho phù hợp Tránh tình trạng người muốn học lĩnh vực lại bị cử 46 học lĩnh vực khác không giống với mong muốn người học, từ ảnh hưởng lớn đến tinh thần học tập chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng Xác định nhu cầu đào tạo bước quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác đào tạo nhân lực Nếu xác định xác sở để cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC đạt hiệu cao, xác định sai gây lãng phí cho nguồn ngân sách nhà nước công sức, thời gian người học Do để xác định nhu cầu đào tạo cần phải tiến hành phân tích nhiệm vụ, phân tích tổ chức, phân tích người, vị trí việc làm tiêu chuẩn, quy chuẩn trình độ chun mơn, kỹ năng, trình độ lý luận trị, ngoại ngữ, tin học …từ đối chiếu với người công chức để xác định mặt yếu họ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Làm phiếu khảo sát, phiếu đăng ký người có nhu cầu đăng ký phần họ yếu từ xtơi xét xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với nhu cầu người học đạt kết cao triển khai kế hoạch Để làm điều cần tiến hành số bước sau: -Phân tích tổ chức phân tích mức độ đạt mục tiêu người cử đào tạo, buồi dưỡng như: chất lượng, số lượng, hiệu làm việc sau đào tạo - Phân tích nhiệm vụ sử dụng mô tả công việc, yêu cầu thực công việc để xác định nhiệm vụ quan trọng, kiến thức kỹ để giúp CBCC hồn thành cơng việc tốt -Phân tích người lấy thông tin hồ sơ CBCC đặc biệt kết công việc qua thời kỳ mà họ làm việc trước Đồng thời cần phải quan tâm tới nhu cầu nguyện vọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người CBCC Điều quan trọng có ảnh hưởng tới kết đào tạo nhu cầu đào tạo tổ chức phù hợp với nhu cầu cầu thân người CBCC tạo động lực cho họ phát huy tinh thần tích cực học tập 3.1.2.2 Xây dựng kế hoạch, nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng Sau xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dài hạn nước ngồi nước, đảm bảo tính cụ thể, thiết thực, xác định rõ đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ chuyên môn đào tạo lại từ đầu Kế hoạch đào tạo cần phải nêu rõ mục tiêu, phải cụ thể, đo lường tránh chung chung, đảm bảo tính khả thi 47 thực Việc đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, đối tượng tránh lãng phí đào tạo, gắn với việc bổ nhiệm, sử dụng CBCC Hiện nay, với nguồn ngân sách ngày hạn hẹp, ngân sách dành cho đào tạo bồi dưỡng bị cắt giảm theo Chính mà việc xác định nguồn kinh phí cách cẩn thận, với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tìm phương pháp đào tạo bồi dưỡng phù hợp với quan tổ chức mà lại mang lại hiệu cao tiết kiệm chi phí Để từ sử dụng kinh phí ngày có hiệu quả, việc huy động kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải thu hút từ nguồn tài trợ bên như: doanh nghiệp, tổ chức phi phủ, Có chinh sách khen thưởng kịp thời giành cho người đạt thành tích tốt q trình ĐTBD từ thúc đẩy tinh thần học tập, cạnh tranh ứng viên học khác 3.1.2.3 Đa dạng hóa chương trình đào tạo, loại hình đào tạo, nội dung đào tạo Việc áp dụng phương pháp đào tạo mang lại hiệu cao cho trình đào tạo Biết kết hợp ưu điểm hạn chế nhược điểm phương pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực chương trình đào tạo Để đa dạng hố phương pháp đào áp dụng phương pháp: - Áp dụng phương pháp đào tạo công việc: Những phương pháp kiểu hiệu cán bộ, cơng chức mới, vừa giúp cán bộ, cơng chức nhanh chóng hồ nhập với mơi trường làm việc mới, vừa tăng khả giải công việc nhờ hướng dẫn, đạo kèm cặp cán giàu kinh nghiệm - Thường xuyên mở hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm cá nhân, tập thể Cần áp dụng hình thức đào tạo ngắn hạn dài hạn cho cán bộ, cơng chức Ngồi ra, áp dụng nhiều phương pháp đào tạo khác như: đào tạo từ xa, đào tạo sử dụng phòng thí nghiệm Kết hợp đào tạo công việc đào tạo ngồi cơng việc để tiết kiệm chi phí đào tạo Công tác đào tạo, bồi dưỡng nay nặng lý thuyết bản, chưa thực quan tâm đến kỹ làm việc; có tượng trùng lặp nội dung đào tạo số môn học, số lớp tập huấn nghiệp vụ Vì trước cử cơng chức học cần phải rà soát nội dung buổi tập huấn thấy có 48 trùng lặp cần báo cáo để hủy bỏ tránh lãng phí Khi xây dựng chương trình học học viên thiếu chun mơn phần đào tạo phần tránh đào tạo giàn trải mà không đạt hiệu 3.1.2.4 Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng Bộ phận thi đua, khen thưởng, đào tạo chịu trách nhiệm với hệ thống tiêu chí đáng giá Trước tiên đưa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tiến hành công việc để đạt mục tiêu mà lại bỏ qua coi nhẹ việc đánh giá Vì mang câu hỏi đào tạo, bồi dưỡng có đáp ứng nhu cầu đào tạo khơng, hiệu đến đâu? chưa có câu trả lời có sức thuyết phục, cơng tác đào tạo cần đánh giá thường xuyên để thu thập thông tin phản hồi nhằm đưa định, điều chỉnh kịp thời, công tác cần thực tất khâu trình đào tạo, việc đánh giá sau đào tạo, xtôi xét hiệu đào tạo học viên việc họ có áp dụng điều học vào công việc họ hay không hiệu đào tạo, bồi dưỡng trình phát triển tổ chức Đánh giá cần tiến hành theo kế hoạch, áp dụng tiến khoa học phương pháp khác nhau, cần tiến hành để thấy kết cá nhân tổ chức Sau trình đào tạo, bồi cần đánh giá lại hiệu đào tạo cách so sánh với mục tiêu kế hoạch đề trước xtơi đạt mục tiêu chưa đạt mục tiêu gì, tìm nguyên nhân, giải pháp cụ thể để giải quyết, quy trách nhiệm với cá nhân, tổ chức khơng hồn thành nhiệm vụ 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Cao Lộc 3.2.1 Đối với cấp Tỉnh - Đề nghị tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh quan tâm công tác ĐTBD CBCC: đề chủ trương sách phù hợp với địa phương, tăng cường ngân sách hàng năm cho công tác ĐTBD CBCC Cũng cố tăng cường đầu tư xây dựng sở để ĐTBD huyện, thành phố địa bàn tỉnh, trọng đầu tư vào chất lượng giảng viên giảng dạy trung tâm đào tạo Tỉnh chủ động liên hệ với trường đại học nước, trung tâm đào tạo 49 cán bộ, cơng chức trung ương để gửi đào tao - Chỉ đạo sát nữa, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng Chỉ đạo sở ban ngành phối hợp thực nghiêm túc quy định quản lý nhà nước ĐTBD CBCC theo quy định 3.2.2 Đối với UBND huyện Cao Lộc - Cần văn đạo Trung ương, Tỉnh cơng tác ĐTBD CBCC từ dựa vào thực tế địa phương để đưa văn quy phạm pháp luật phù hợp với địa phương khơng trái quy định văn luật cao -UBND huyện cần đổi nhận thức CBCC ĐTBD nhằm tránh tình trạng cơng chức học cho có, học đối phó, học để đủ tiêu chuẩn đề mà khơng có thực chất, chất lượng - UBND huyện cần quan tâm đầu tư sở vật chất cho trung tâm đào tạo cán bộ, công chức huyện để tạo thuận lợi định cho hoạt động ĐTBD việc học tập học viên - Bồi dưỡng ngoại ngữ cho CBCC cần phù hợp với chuyên ngành họ học làm việc, bồi dưỡng kiến thức tin học chủ yếu word excel cho thục Đối với đào tạo trình độ cao cần thực theo kế hoạch, đề án nhân Tỉnh phê duyệt - Ngoài ĐTBD kiến thức liên quan đến chuyên ngành làm việc, UBND huyện cần ý đến hoạt động nâng cao thể lực cho CBCC Bằng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để giải trí tránh căng thẳng - Cần xác định xác nhu cầu đào tạo thành viên UBND huyện để từ lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp Từ xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo phù hợp cho tiết kiệm tối đa kinh phí mà kết đào tạo, bồi dưỡng đạt chất lượng cao - Đưa sách khuyến khích cán bộ, cơng chức tự rèn luyện nâng cao trình độ, huy động họ tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tập trung vào khâu đào tạo, bồi dưỡng công chức quy hoạch UBND huyện Tỉnh phê duyệt Đưa sách khen thưởng định tinh thần, vật chất để khuyến khích, thúc đẩy CBCC tham gia tích cực vào trình đào tạo, bồi dưỡng 50 - Nắm bắt thông tin để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương tương lai - Cần có việc tra, kiểm tra, phát sớm, xử lý nghiêm minh tượng học theo kiểu chống đối, đưa hối lộ nhằm qua môn học; kiên hạn chế tối đa tượng tham ô tham nhũng cơng tác ĐTBD CBCC nói riêng tồn huyện Cao Lộc nói chung 3.2.3 Đối với thân cán bộ, công chức UBND huyện Cao Lộc Cán cơng chức cần chủ động tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng Những cán bộ, công chức tổ chức, quan tạo điều kiện cho học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ cần học tập nghiêm túc, không ngừng trao dồi khiến thức, nghiệp vụ, kỹ phẩm chất để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đội ngũ CBCC UBND huyện Tránh tình trạng học hình thức gây lãng phí tiền thời gian thân nhà nước Nhưng CBCC đào tạo cần phai có phương pháp học tập phù hợp để vừa tiếp thu kiến thức hiệu quả, vừa đảm bảo thực tốt công việc Trong trình học tập cần mạnh dạn đưa ý kiến, phần chưa rõ, chưa hiểu cần phải hỏi để hiểu vấn đề Các CBCC có nhu cầu học cần mạnh dạn đăng ký để lãnh đạo huyện có phương hướng cử đào tạo Cán bộ, công chức cần thẳng thắn đưa ý kiến công tác đào tạo, bồi dưỡng địa phương lập kế hoạch, lựa chọn phương pháp đào tao tất trính xây dưng ĐTBD, khó khắn gặp phải q trình học để đưa bàn bạc giải thời gian tới Nhận thức điều đó, cơng tác ĐTBD CBCC có bước chuyển biến tích cực hơn, từ có hiệu quả, chất lượng cao Đội ngũ CBCC tham gia ĐTBD trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng, trình độ phục vụ cho q trình thực cơng việc việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 51 KẾT LUẬN Trong năm 2016 vừa qua UBND huyện Cao Lộc có nhiều cố gắng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bươc đầu cấp ủy Đảng UBND huyện nhận thức vai trò quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức, năm gần có đầu tư mạnh dạn cho công tác ĐTBD kinh phí, tạo điều kiện để cơng chức học nâng cao trình độ thân Đội ngũ CBCC ngày có nhận thức đắn cơng tác ĐTBD có lợi cho cơng việc thân Tuy nhiên ngồi thành tự đạt huyện có hạn chế định tỷ lệ cán công chức chưa qua đào tạo trình độ lý luận trị, ngoại ngữ,tin học cáo UBND huyện lúng túng xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, thực kế hoạch, công tác kiểm tra đánh giá kết sau đào tạo, bồi dưỡng lơi lỏng chưa quan tâm mức, chạy theo hình thức mà chưa vào nội dung đào tạo; với khuyết điểm phòng rút kinh nghiệm sâu sắc với việc áp dụng nhiều biện pháp khác để khắc phục hạn chế trên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức cách mạng tốt, lý luận trị vững vàng Những thành tựu hạn chế, nguyên nhân thể tương đối rõ ràng đề tài: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức ngày hồn thiện nữa, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cần xây dựng kế hoạch, sách đào tạo vào thực tế thực công việc cụ thể, nâng cao lực thực hành cho đội ngũ cán bộ, cơng chức Ngồi quan tâm cấp lãnh đạo chế độ học viên góp phần quan trọng việc hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức phòng yêu cầu đề việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ mà Nghị Đảng đề 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thế Bắc, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp Vụ Ban Tổ chức - Cán Chính phủ giai đoạn Cách mạng nay” Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 18/2010/NĐ - CP ngày 05/3/2010 Chính phủ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, (tái lần thứ có sửa chữa bổ sung), NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2008) , Giáo trình Quản trị Nhân (tái lần thứ 9), NXB Lao động xã hội, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật cán bộ, công chức năm 2008 Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc (2016), Báo cáo chất lượng cán bộ, công năm 2016 ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 2.1.Khái quát chung UBND huyện Cao Lộc Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 2.1.1... Chương 1: Cơ cở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Chương 3: Một số... NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC .46 3.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện cao lộc tỉnh lạng sơn, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện cao lộc tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay