Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã yên phúc

57 16 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:25

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU1A.PHẦN MỞ ĐẦU21. Lý do chọn đề tài22. Mục tiêu nghiên cứu23.Phạm vi nghiên cứu34. Vấn đề nghiên cứu35. Phương pháp nghiên cứu36. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu37. Kết cấu của đề tài nghiên cứu4PHẦN NỘI DUNG5CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC51.1. Các khái niệm liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC51.1.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng51.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực51.1.3. Khái niệm cán bộ, công chức61.1.4. Cán bộ công chức cấp xã61.1.5. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng71.2. Cơ sở pháp lý, mục đích và ý nghĩa của đào tạo, bồi dưỡng CBCC71.2.1. Cơ sở pháp lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC71.2.2. Mục đích của đào tạo, bồi dưỡng CBCC81.2.3. Ý nghĩa của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức91.2.4. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực101.2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng111.2.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng111.2.4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng111.2.4.4 Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng121.2.4. 5 Lựa chọn giáo viên, giảng viên141.2.4.6. Dự tính chi phí đào tạo, bồi dưỡng141.2.4.7. Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng141.2.4.8. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng151.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC151.3.1. Các nhân tố bên trong tổ chức151.3.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức16CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ công chức tại UBND XÃ YÊN PHÚC182.1.Khái quát chung về UBND xã Yên Phúc182.1.1.Thông tin chung về cơ quan182.1.2.Chức năng nhiệm vụ của UBND xã Yên Phúc192.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy UBND xã232.1.4. Khái quát công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Yên Phúc242.2. Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã Yên Phúc262.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực262.2.2. Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã Yên Phúc312.2.2.1. Nhu cầu đào tạo của UBND xã Yên Phúc312.2.2.2. . Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng322.2.2.3. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của UBND xã332.2.2.4. Nội dung chương trình và lựa chọn phương pháp đào đào tạo, bồi dưỡng của UBND xã332.3.2.5. Công tác lựa chọn giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND Xã382.3.2.6. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND Xã392.3.2.7. Tổ chức cho CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Huyện, Tỉnh tổ chức402.3.2.8. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND Xã Yên Phúc402.4. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã Yên Phúc412.4.1 Những hạn chế trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã Yên Phúc422.4.2. Nguyên nhân của những hạn chế432.5. Hoạch định đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong giai đoạn tới của UBND xã Yên Phúc.44Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ YÊN PHÚC453.1. Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã Yên Phúc.453.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Yên Phúc.463.2.1. Khuyến nghị đối với UBND xã Yên Phúc463.2.2. Khuyến nghị đối với cán bộ công chức47PHẦN KẾT LUẬN49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO51 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU .1 A.PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3.Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Các khái niệm liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng .5 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm cán bộ, công chức 1.1.4 Cán công chức cấp xã .6 1.1.5 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng .7 1.2 Cơ sở pháp lý, mục đích ý nghĩa đào tạo, bồi dưỡng CBCC .7 1.2.1 Cơ sở pháp lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC 1.2.2 Mục đích đào tạo, bồi dưỡng CBCC .8 1.2.3 Ý nghĩa đào tạo bồi dưỡng cán công chức 1.2.4 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực .10 1.2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 11 1.2.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng .11 1.2.4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 11 1.2.4.4 Xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng .12 1.2.4 Lựa chọn giáo viên, giảng viên 14 1.2.4.6 Dự tính chi phí đào tạo, bồi dưỡng 14 1.2.4.7 Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng 14 1.2.4.8 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 15 1.3.1 Các nhân tố bên tổ chức .15 1.3.2 Các nhân tố bên tổ chức 16 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ công chức UBND XÃ YÊN PHÚC 17 1.Khái quát chung UBND xã Yên Phúc 18 2.1.1.Thông tin chung quan 18 2.1.2.Chức nhiệm vụ UBND xã Yên Phúc 18 2.1.3.Cơ cấu tổ chức máy UBND xã 23 2.1.4 Khái quát công tác quản trị nhân lực UBND xã Yên Phúc 24 2.2 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc 26 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 26 2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc 30 2.2.2.1 Nhu cầu đào tạo UBND xã Yên Phúc 31 2.2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 32 2.2.2.3 Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng UBND xã 33 2.2.2.4 Nội dung chương trình lựa chọn phương pháp đào đào tạo, bồi dưỡng UBND xã .33 2.3.2.5 Công tác lựa chọn giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND Xã .37 2.3.2.6 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND Xã 38 2.3.2.7 Tổ chức cho CBCC tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng Huyện, Tỉnh tổ chức 40 2.3.2.8 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND Xã Yên Phúc .40 2.4 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc 41 2.4.1 Những hạn chế công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc 42 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 43 2.5 Hoạch định đào tạo bồi dưỡng cán công chức giai đoạn tới UBND xã Yên Phúc 44 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO 45 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ YÊN PHÚC 45 3.1 Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc 45 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc 46 3.2.1 Khuyến nghị UBND xã Yên Phúc 46 3.2.2 Khuyến nghị cán công chức .47 PHẦN KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt UBND HĐND CBCC GDTX QLDA XDCQ VTLT TĐKT CCHC XDCQ ĐGHC Giải nghĩa Ủy ban nhân dân Hội đông nhân dân Cán công chức Giáo dục thường xuyên Quản lý dự án Xây dựng quyền Văn thư lưu trữ Thi đua khen thưởng Cải cách hành Xây dựng quyền Địa giới hành LỜI NĨI ĐẦU Chắc hẳn câu tục ngữ “ Học đôi với hành ” trở nên quen thuộc áp dụng hiệu vào thực tế Quả vậy, trình học tập trường Đại học Nội vụ Hà Nội, em thầy cô trường truyền đạt kiến thức, giảng hay ý nghĩa cho học tập, kiến thức bổ ích phục vụ đời sống; học bạn bè, tự học qua sách thực tế đời sống Với phương châm học để hành, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên thực tập quan, doanh nghiệp nhằm phần vận dụng kiến thức tiếp thu q trình học vào thực tế cơng việc hàng ngày Thực tập UBND xã Yên Phúc em làm quen với công việc, hiểu thêm cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban chun mơn, có hội tiếp xúc nhiều với cơng việc thực tế, hình thức phương pháp quản lý nhân viên quan Với đề tài lựa chọn, em thầy cô trường anh chị chuyên viên phòng tạo điều kiện, cung cấp tư liệu hướng dẫn nhiệt tình việc hồn thành báo cáo thực công viêc giao Thời gian thực tập q trình vơ hữu ích cần thiết giúp em có trải nghiệm thực tiễn để bổ sung kiến thức cho phần lý thuyết tiếp thu giảng đường, góp phần nâng cao hiểu biết thân Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo nhà trường, khoa Tổ chức quản lý nhân lực, giảng viên hướng dẫn thực tập ban lãnh đạo, chú, anh, chị UBND xã Yên Phúc giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập Em xin chân thành cảm ơn! A.PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta giai đoạn mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Giai đoạn thoát khỏi tình trạng phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Và người nguồn lực trọng quan tâm hàng đầu công xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức Nhà quản lý chất lượng tiếng Mỹ Joseph M.Juran nói: “ Thế kỷ XX kỷ tăng trưởng sản xuất, kỷ XXI kỷ chất lượng ’’ Chính thế, đào tạo, bồi dưỡng xác định nhiệm vụ thường xun, có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực việc nâng cao trình độ chun mơn, lực công tác, chất lượng hiệu làm việc cán bộ, công chức, hướng tới mục tiêu tạo thay đổi chất thực nhiệm vụ chun mơn Đội ngũ cán bộ, cơng chức nhân tố định cho thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để nâng cao dân trí phải ý quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức xét mặt chất lượng, số lượng cấu nhiều mặt chưa đáp ứng với yêu cầu thời kỳ Giải vấn đề đòi hỏi phải quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương đến địa phương, có đội ngũ cán bộ, cơng chức UBND xã Yên Phúc Nhận thức vai trò tầm quan trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chọn đề tài: “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND Xã Yên Phúc ” Hy vọng nghiên cứu góp phần vào cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc Mục tiêu nghiên cứu Với chuyên ngành Quản trị nhân lực trình em định nghiên cứu vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc lựa chọn đề tài “Công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc” để tiến hành nghiên cứu,học tập đóng góp khuyến nghị cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã 3.Phạm vi nghiên cứu Công tác đào tạo bồi dưỡng UBND xã phụ thuộc vào tiêu,nhu cầu UBND Huyện định có kế hoạch.Vì đề tài nghiên cứu em tập trung nghiên cứu thời gian từ năm 2011 đến 2016 Đề tài nghiên cứu phạm vi UBND xã Yên Phúc với nội dung nghiên cứu công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc Vấn đề nghiên cứu Tập trung tìm hiểu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc , huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Từ kết đạt mặt hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử: Dựa quan điểm vật biện chứng để tiến hành xem xét, tính tốn, luận giải đánh giá vấn đề liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC UBND Xã Yên Phúc - Phương pháp phân tích so sánh, điều tra: Phương pháp nhằm điều tra, xử lý, tổng hợp, làm rõ thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND Xã Yên Phúc thời gian nghiên cứu - Phương pháp luận khoa học: Đề tài sử dụng phương pháp luận khoa học tiếp cận vấn đề quản trị nhân lực nói chung, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Yên Phúc nói riêng - Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thông tin thu thập từ báo cáo văn phòng UBND xã Yên Phúc - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp tìm kiếm, hệ thống hóa, đọc lựa chọn thơng tin qua tài liệu liên quan phục vụ nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Đối với xã hội: báo cáo cho thấy thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cho ta thấy việc quan tâm xây dựng đội ngũ CBCC, có đủ phẩm chất, lực nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng ngắn hạn lâu dài nghiệp cách mạng Đảng Nhà nước Đối với UBND xã Yên Phúc: báo cáo cho thấy thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC quan ưu điểm, hạn chế từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Đối với thân em may mắn tiếp nhận thực tập quý quan, vận dụng kiến thức học trường vào thực tế, quan sát q trình làm việc cơ, chú, anh, chị quan để tích lũy thêm kinh nghiệm bổ ích nhiều cho sau Đề tài hệ thống hóa sở lý luận cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, giúp em hiểu thêm công tác đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức có liên quan đến ngành QTNL, từ nâng cao thêm hiểu biết cho thân Kết cấu đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm có chương: Chương Cơ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Chương thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Các khái niệm liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng Công tác đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức hoạt động có tổ chức thực khoảng thời gian xác định nhằm đem đến thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Theo Nguyễn Vân Điềm - Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi mơi trường cạnh tranh Do tổ chức, công tác đào tạo phát triển cần phải thực cách có tổ chức có kế hoạch” Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường tiến hành trường lớp, trung tâm đào tạo bồi dưỡng xác nhận văn bàng, chứng Trong lĩnh vực hành chính, đào tạo bồi dưỡng hoạt động quan quản lý cán bộ, công chức sở đào tạo bồi dưỡng nhằm trang bị nâng cao kiến thức, kỹ làm việc, phẩm chất đạo đức… cho cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn quy định ngạch, chức vụ Đào tạo bồi dưỡng gắn liền với nhau, đào tạo mang tính chất ngắn hạn phát triển mang tính chất dài hạn trình học tập người lao động 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực “Nguồn lực người” hay “nguồn nhân lực” khái niệm hình thành trình nghiên cứu, xem xét người với tư cách nguồn lực, động lực phát triển: Các cơng trình nghiên cứu giới nước gần đề cập đến khái niệm nguồn nhân lực với góc độ khác Bất tổ chức tạo thành thành viên người hay nguồn nhân lực Do đó, nói nguồn nhân lực tổ chức bao gồm công tác giảng dạy, học tập đảm bảo đầy đủ, chu đáo tốt suốt q trình diễn lớp học b) Cơng tác tổ chức quản lý lớp học Nhìn chung, công tác tổ chức quản lý lớp học thực tốt, khoa học, hiệu UBND Huyện phối hợp với đơn vị liên kết tổ chức mở lớp cử cán theo dõi, quản lý trình tổ chức lớp học, xếp chỗ ăn, nghỉ cho giảng viên; chi trả chế độ cho học viên quy định pháp luật hành; hỗ trợ giảng viên trình giảng dạy Đồng thời đề cử Ban cán lớp phối hợp giúp cán phân công quản lý lớp ghi danh sách, điểm danh ổn định lớp học Thường xuyên có mặt lớp để xử lý tình phát sinh tổng hợp diễn biến lớp học c) Chất lượng, kết giảng dạy Nhìn chung chất lượng, nội dung giảng dạy giảng viên đảm bảo mục đích, yêu cầu đề Đối với lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày, đội ngũ giảng viên phòng Nội vụ số đơn vị có liên quan; có thâm niên cơng tác, nghiệp vụ chun mơn vững vàng, truyền đạt lưu loát, mạch lạc; nắm vững thông suốt quan điểm, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến ngành Nội vụ d) Kết học tập Các lớp học tổ chức thành công, quan, đơn vị địa phương tạo điều kiện cho học viên tham gia thành phần, đủ số lượng Trong trình học tập, học viên nghiêm túc chấp hành tốt thời gian học, nội quy, chương trình học tập: chăm nghe giảng, nghiên cứu tài liệu, ghi chép đầy đủ sôi tham gia ý kiến thảo luận tình giảng viên đặt Về bản, học viên nắm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật mà lớp bồi dưỡng dự định truyền tải Kết quả, 100% học viên lớp tập huấn có kết học tập đạt yêu cầu đề 2.3.2.6 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND Xã a) Tình hình sử dụng kinh phí 38 - Tổng kinh phí cấp: 50.000.000đ - Tổng kinh phí chi thực tế: 50.000.000đ - Số kinh phí lại: 0đ Trong đó: Cụ thể: Đơn vị tính: (Đồng) STT Tên lớp I II Dự tốn giao Kinh phí chi thực tế Còn lại Nguồn kinh phí giao theo kế hoạch ĐTBD 2016 50.000.000 30.000.000 UBND Huyện Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán 15.000.000 15.000.000 cơng chức Lớp Kế tốn- tài 15.000.000 15.000.000 Bồi dưỡng nghiệp vụ cơng tác 20.000.000 20.000.000 TĐKT Nguồn đào tạo nghề lao 100.000.000 100.000.000 50.000.000 động nông thôn theo QĐ số 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Lớp bồi dưỡng kiến thức 50.000.000 50.000.000 QLNN, kỹ lãnh đạo, điều hành cho Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND 138 xã tỉnh Tổng số: 130.000.000 130.000.000 [Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài – UBND Huyện] 39 2.3.2.7 Tổ chức cho CBCC tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng Huyện, Tỉnh tổ chức Chủ tịch UBND định cử 08 lượt CBCC đào tạo chuyên môn, lý luận trị; bồi dưỡng quản lý nhà nước, cụ thể: + Trung cấp lý luận trị: 03 người; + Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước : người; 100% cán bộ, công chức, viên chức cử đào tạo có kết học tập đạt loại trở lên Ngoài ra, cử hàng chục lượt CBCC tham gia lớp tập huấn triển khai văn mới, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn , ngành, đoàn thể tổ chức 2.3.2.8 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND Xã n Phúc Trong năm qua nhìn chung, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đạt chất lượng tốt, nội dung bồi dưỡng phong phú, sát thực tế, tập trung củng cố, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật quy định pháp luật mới; hoạt động tổ chức quản lý lớp thực khoa học, hiệu quả; thành phần học viên tham dự lớp đảm bảo đối tượng; chất lượng giảng viên đảm bảo, phương pháp giảng dạy đổi theo hướng coi học viên trung tâm, chủ động tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến Việc sử dụng kinh phí mục đích, chế độ, tiết kiệm, hiệu Việc cử cán bộ, công chức quan học đảm bảo đối tượng, theo quy hoạch, đạt kết tốt Bên cạnh đó, q trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lớp số hạn chế sau: - Kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thực tiễn - Việc triển khai phân bổ, cấp phát kinh phí chậm, dẫn đến kế hoạch, tiến độ tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã chưa kịp thời; - Một phận học viên ý thức học tập chưa cao, chưa tham gia đầy đủ thời gian tập huấn - Nâng cao hiệu công tác tổ chức quản lý lớp học, gắn với kỷ luật, kỷ 40 cương quản lý cán bộ, công chức tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng; thơng báo kết học tập đến học viên quan sau kết thúc khóa tập huấn để quan nắm - Tăng cường phối hợp quan thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; xếp nội dung, chương trình, biên soạn tài liệu đảm bảo kết cấu phù hợp lý thuyết thực tiễn - Đổi phương pháp bồi dưỡng, tập huấn, phát huy tính tích cực, chủ động tư sáng tạo người học, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giảng viên học viên; kết hợp thuyết trình với thảo luận nhóm, có kiểm tra, đánh giá sau đợt đào tạo 2.4 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc Nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm cán bộ, công chức đảm nhận; cán bộ, công chức dược cử đào tạo hỗ trợ kinh phí theo quy định nhà nước UBND xã Yên Phúc đã: Tích cực thực kế hoạch cử cán đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán cơng chức, đào tạo trình độ sau đại học bồi dưỡng kiến thức cho cán cơng chức Nhờ đó, sau khóa đào tao, trình độ cán công chức nâng lên rõ rệt, đảm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội địa phương Từ năm 2010 đối tượng cán công chức cấp xã xếp theo cấp mà xếp theo chức danh trước Chính sách khuyến khích cán bộ, cơng chức tích cực tham gia cơng tác đào tạo bồi dưỡng theo cơng việc làm, nâng cao trình độ, đảm bảo chế độ Vì cơng tác đào tạo, bồi dưỡng thu hút tham gia nhiệt tình cán bộ, cơng chức làm cho chất lượng đào tạo nâng lên Hiện có chương trình đào tạo sau đại học, xã có sách hỗ trợ khuyến khích cán công chức học vật chất tinh thần Chính thu hút cán bộ, cơng chức tích cực tham gia học tập Thực tốt chương trình chuẩn hóa đội ngũ cán công chức thuộc quận 41 đáp ứng nhu cầu công việc cụ thể Trong năm qua, xã cử cán bộ, công chức tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyện mơn nghiệp vụ Qua cho thấy nhiều đồng chí có tinh thần học tập tốt, đạt kết học tập cao Tuy nhiên, bên cạnh số đồng chí chưa chấp hành tốt tinh thần học tập, kết học tập đạt thấp có trường hợp bỏ học 2.4.1 Những hạn chế công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc Một số cán chủ chốt xã chưa thực quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo CBCC nên chưa xây dựng kế hoạch cụ thể thực đào tạo trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán công chức hàng năm; Việc bố trí cán bộ, cơng chức học chưa đảm bảo so với quy định Một số cán bộ, công chức tự ý học chưa quan có thẩm quyền định dẫn đến chun mơn đào tạo không với việc làm; mặt khác sau đào tạo xong không chuyển xếp ngạch bậc lương theo quy định dẫn đến thắc mắc số trường hợp Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chậm cải tiến, đại hóa trang thiết bị dạy học chưa tăng cường cho phù hợp với yêu cầu đại hóa Đội ngũ giáo viên giảng dạy thiếu chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế Nhận thức số cán bộ, công chức, viên chức chưa trọng tới việc học u cầu cơng tác đòi hỏi thời gian ngày nhiều nên chưa xếp thời gian để tự học Trình độ tin học, ngoại ngữ cán cơng chức nhiều hạn chế, kết hợp quan có trách nhiệm đào tạo,bồi dưỡng lỏng lẻo.Việc theo dõi kiểm tra lớp học chưa nhận quan tâm nên việc nắm bắt tình hình cán cơng chức học đáp ứng nguyện vọng yêu cầu người học gặp nhiều khó khăn.Cơng tác kiểm tra, thi cử đánh giá chưa cho thấy kết xác công tác đào tạo, bồi dưỡng quan Nguồn ngân sách hạn chế nên việc cấp kinh phí cho cơng tác đào tạo bồi 42 dưỡng thấp chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng.Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng trình học dạy học Như từ ưu nhược điểm UBND xã cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để phát huy tốt điểm tích cực hạn chế khắc phục điểm yếu tồn để nhanh chóng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế Đào tạo bồi dưỡng chưa phát huy hết khả nguyên nhân dẫn đến hạn chế đào tạo bồi dưỡng chủ yếu nguyên nhân sau: Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng có phần chồng chéo, trùng lặp, nặng lý thuyết, thực hành kỹ làm việc thực tế Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chậm cải tiến, đại hóa trang thiết bị dạy - học chưa tăng cường cho phù hợp với yêu cầu đại hóa Đội ngũ giáo viên giảng dạy thiếu chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo, chưa trọng, bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghiệp vụ Việc sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo chưa mang lại hiệu cao, chưa có giám sát chặt chẽ khâu công tác đào tạo, bồi dưỡng Chưa phát huy đồng động lực khuyến khích vật chất , động viên tinh thần, lòng say mê nghề nghiệp cán bộ, cơng chức, viên chức Chính sách cán bộ, sách tiền lương cán gặp nhiều khó khăn Thực tế cho thấy, xã đánh giá kết đào tạo mà chưa đánh giá chương trình đào tạo q trình tổ chức thực cơng tác Bên cạnh đó, cách đánh giá kết đào tạo đơn điệu, lý thuyết theo ý kiến chủ quan người hướng dẫn, tiêu chí đánh giá chưa cụ thể, rõ ràng Nhận thức đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chuyển biến kịp thời ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC chưa gắn chặt với quy hoạch sử dụng cán bộ, thiếu dự báo chiến lược đón đầu cho giai đoạn Thiếu sáng tạo đổi phương thức đào tạo, bồi dưỡng gây cho người học nhàm chán ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 43 Sau xác định nguyên nhân làm cho congo tác đào tạo bồi dưỡng chưa đạt hiệu cao,UBND xã cần có giải pháp nhằm khắc phục tồn để cơng tác đào tạo bồi dưỡng CBCC mang lại ý nghĩa thiết thực 2.5 Hoạch định đào tạo bồi dưỡng cán công chức giai đoạn tới UBND xã Yên Phúc Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC có đủ tiêu chuẩn phẩm chất chất trị, đạo đức, lối sống, có đủ lực, trình độ thực thi nhiệm vụ, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng nâng cao chất lượng hệ thống trị Đồng thời tuyên truyền, triển khai thực vận dụng sáng tạo đường lối, nghị Đảng , sách, pháp luật Nhà nước thực thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trị địa phương Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp quan, đơn vị, cấp ủy, quyền cấp có kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cử CBCC theo học lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chức danh, vị trí làm việc cụ thể Cơ quan bồi dưỡng chuyên môn theo chức danh công chức nhiệm vụ đảm nhận phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Việc đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo cân đối tỷ lệ cán học cán thực nhiệm vụ đơn vị Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có chất lượng, số cán đào tạo, bồi dưỡng hồn thành khóa học phải đảm nhiệm vị trí cơng tác hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đào tạo chun mơn trình độ sơ cấp: chức danh cán chủ chốt 50 tuổi nam 45 tuổi nữ; Trưởng ngành đoàn thể Đào tạo chun mơn trình độ Trung cấp, Đại học: cán chủ chốt, công chức từ 50 tuổi trở xuống (nam) 45 tuổi trở xuống (nữ) Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng chức danh chủ chốt, xã hồn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Cơ cấu giới tính rút ngắn khoảng cách giai đoạn tới ưu tiên tuyển dụng lao động để cân chênh lệch 44 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ YÊN PHÚC 3.1 Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc *Kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm sở cho việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo bồi dưỡng: Kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức từ phân loại cán có đủ lực, phẩm chất đáp ứng u cầu cơng việc rà sốt người lực hạn chế để đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn Sau đánh giá thực trạng, vào yêu cầu công việc, vào mặt mạnh, mặt yếu cán bộ, khả đáp ứng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt, đương chức dự bị kế cận trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội xã nhiệm vụ máy quyền, qua xây dựng kế hoạch, quy hoạch phù hợp dựa sở *Tăng cường lực đội ngũ cán quản lý công tác đào đạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Tăng cường lãnh đạo toàn diện cấp uỷ Đảng, quản lý cấp quyền, lãnh đạo quan, đơn vị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng việc định hướng hướng tổ chức, đưa tổ chức lên phát triển Vì vậy, việc tăng cường lực đội ngũ cán quản lý việc định chất lượng đội ngũ CBCC quan, gốc có tốt tốt Tăng cường lực thơng qua việc: Nâng cao công tác quản lý; nâng cao trình độ chun mơn; kiểm tra,giám sát,đánh giá hoạt động đào tạo * Đổi chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 45 Ngồi chương trình đào tạo theo hệ thống giáo dục quốc dân như: đào tạo trung cấp, đại học công chức thuộc ngành, lĩnh vực cần đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo quán triệt đường lối, quan điểm đổi đất nước Đảng; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trị thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng; đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ nhằm nâng cao lực hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức xã * Đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị học tập: Đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trình học tập đội ngũ CBCC việc làm cần thiết, tạo môi trường học tập tối ưu đem lại kết tốt cho người học Đó là: Đầu tư vốn thỏa đáng để nâng cấp, sửa chữa, xây dựng sở vật chất trường học,nhà ăn, nhà nghỉ phục vụ cho việc học tập tốt Đầu tư trang thiết bị đại cần thiết cho dạy học máy móc, đèn điện, máy chiếu, bàn ghế để công tác giảng dạy đạt hiệu cao Cần tra, kiểm tra công tác tránh tình trạng tham ơ, tham nhũng, tránh thất lãng phí cho ngân sách nhà nước * Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ, công chức: Đào tạo, bồi dưỡng phải gắn liền với việc sử dụng cán bộ, công chức Đây việc làm thiếu công tác đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng phải có kế hoạch sử dụng, khơng gây tâm lý thiếu an tâm cho người học, gây lãng phí thời gian, tiền của, ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng đào tạo CBCC Cán bộ, công chức đào tạo phải dùng “ người việc”, từ góp phần phát huy lực, hiệu công việc đào tạo, bồi dưỡng, đưa tổ chức phát triển 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc 3.2.1 Khuyến nghị UBND xã Yên Phúc Chủ động xây dựng cấu, kế hoạch biên chế cụ thể cho phòng, ban 46 chun mơn, đơn vị nghiệp hoạt động có hiệu quan hành Có kế hoạch việc đầu tư trang thiết bị sở vật chất phù hợp, khoa học cho cán bộ, cơng chức để họ có điều kiện tốt trình làm việc để đạt hiệu cao Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức công tác chuyên ngành cần thiết; bồi dưỡng kiến thức tin học cho CBCC Chú trọng chăm lo công tác đào tạo cán cấp sở, công tác tạo nguồn Có chế độ khen thưởng kịp thời cá nhân đạt thành tích xuất sắc cơng tác, đặc biệt biện pháp tài - kinh tế Thực cơng khai hóa việc tuyển dụng cán bộ, công chức theo quy định pháp luật tức cần có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể vào quan Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm UBND xã ngành chức nhằm giải kịp thời, thẩm quyền vấn đề sống đặt nhân dân đòi hỏi Sử dụng cán phải thường xuyên liên tục, ổn định Quan tâm việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, cơng chức, thường xun khảo sát trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán công chức để có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng cho thích hợp Khuyến khích cán cơng chức tham gia đào tạo bồi dưỡng cách chủ động tích cực, tạo điều kiện cho CBCC có hội học tập nâng cao trình độ 3.2.2 Khuyến nghị cán công chức Cán bộ, công chức người trực tiếp tham gia vào trình đào tạo, bồi dưỡng hoạt động quan, tổ chức Chính họ nguồn lực nòng cốt, khơng thể thiếu trình này, vậy: Mỗi cá nhân tham gia vào cơng việc phân cơng phụ trách phải có tinh thần trách nhiệm công việc, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chun mơn khơng ngừng cải tiến tiếp cận với bên xã hội để áp dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu công việc Những CBCC đào tạo, bồi dưỡng phải có tinh thần học hỏi, cầu tiến trình học tập Bản thân cán phải tự giác học hỏi, đề bạt với 47 cấp vấn đề học tập không phụ thuộc nặng vào xếp quan lãnh đạo Trong việc đào tạo tinh thần tự giác cá nhân cán bộ, nhân viên quan trọng định đến hiệu trình đào tạo Tinh thần tự giác cao góp phần hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đạt kết cao nhân tố quan trọng việc xây dựng phát triển quan, tổ chức 48 PHẦN KẾT LUẬN Công đổi đất nước lãnh đạo Đảng Nhà nước đạt thành tựu to lớn Để có thành tựu to lớn có đóng góp đáng kể hệ thống trị cấp sở, đội ngũ cán cấp xã, phường, thị trấn Những thành tựu đạt tạo tiền đề nhằm đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, tin tưởng vào mục tiêu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, Nhà nước dân, dân dân Thực tiễn chứng minh rằng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán xã Yên Phúc kết phối hợp công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán phải trình phối hợp chặt chẽ, quán Nếu tách riêng công tác đào tạo, bồi dưỡng khơng thể đánh giá hết hiệu đào tạo Thực phương châm “Trình độ tương xứng với chức danh, bầu cử theo nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn, giao việc phù hợp với lực, trình độ, tầm thay kịp thời cần thiết” Để thực tốt chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán xã, cần ý đồng khâu: Tuyển chọn, quy hoạch, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng Có thêm sách cần thiết để khuyến khích người dạy người học Cán cốt lõi công việc, muốn nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã đáp ứng yêu cầu Nghị TW cần thiết phải có đội ngũ cán xã có lòng trung thành với đất nước, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức, trị tốt, có trình độ chun mơn nghiệp vụ sâu sắc, có khả kinh nghiệm cơng tác vững vàng, sáng tạo, động, dám nghĩ, dám làm, có hiệu cơng tác cao Hay nói cách khác có trí thức, có lực tư duy, có đức, có tài… Trong thời buổi cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, đóng góp phần khơng nhỏ nghiệp phát triển đất nước Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực nhiệm vụ cần phải thực để đáp ứng cho nghiệp phát triển khơng ngừng nước ta Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: " Cán gốc vấn đề, 49 gốc có tốt tốt" Quả vậy, đội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nghiệp xây dựng, phát triển bảo vệ tổ quốc Để đáp ứng nhu cầu ngày cao nghiệp phát triển đất nước việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cần thiết cần quan tâm trọng Đất nước ta trình phát triển, để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững công việc cấp thiết cần làm phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo đội ngũ cán công chức chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung nhiệm vụ riêng người Các quan, đơn vị cần quán triệt tư tưởng đào tạo Đảng, Nhà nước từ đưa biện pháp hữu ích, thuyết phục, thiết thực để xây dựng cho quan đơn vị đội ngũ cán bộ, cơng chức có trình độ lý luận, tư tưởng trị vững vàng, có đạo đức sáng để phục vụ cho nghiệp xây dựng đất nước Do đó, tăng cường công tác đào, bồi dưỡng việc làm cần thiết tổ chức nói chung UBND xã Yên Phúc nói riêng Qua nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Yên Phúc thấy vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tổ chức phát triển chung đất nước Theo đó, đạo UBND xã Yên Phúc phối hợp với quan, tổ chức có liên quan triển khai thực nghiêm túc có hiệu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm qua Đội ngũ cán bộ, công chức xã bước nâng cao số lượng chất lượng, bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Công tác quản lý CBCC mà cụ thể đào tạo, bồi dưỡng CBCC góp phần vào việc tiêu chuẩn hóa đội ngũ CBCC Bên cạnh kết đạt tránh khỏi vướng mắc hạn chế cần phải khắc phục thời gian tới Vì vậy, quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tư tưởng chủ đạo Đảng, Nhà nước để đưa biện pháp hữu ích, thiết thực góp phần vào việc xây dựng đội ngũ CBCC có trình độ chun mơn lý luận cao, có phẩm chất đạo đức lĩnh trị vững vàng để tổ chức phát triển phục vụ nghiệp xây dựng đất nước 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Nguyễn Vân Điềm – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (đồng chủ biên) (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Trần Kim Dung, Quản trị nhân lực, (tái lần thứ có sửa chữa bổ sung) NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2009 Quyết định số 874/QĐ – TTg công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Nhà nước Báo cáo tổng kết 2015 UBND xã Yên Phúc Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội UBND xã Yên Phúc Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ cơng tác bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 UBND xã Yên Phúc Luật cán bộ, công chức năm 2008 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ cơng tác năm 2015 Của UBND xã Yên Phúc Báo Cáo Thống kê Số Lượng, chất lượng cán bộ, công chức thuộc UBND xã Yên Phúc 10 Nghị định Số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 5/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức; 11 Quyết định 1374/QĐ-TTg, ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011-2015 12 Thông tư Số: 19/2014/TT-BNV, ngày 04 tháng 12 năm 2014 quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 13 Luật CBCC quy định CBCC (Phan Khắc Nhưỡng- NXB Lao động xã hội 2009) 14 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCC (ban hành theo Quyết định161/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 Thủ tướng Chính phủ) 15 Tư tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán (PGS.TS Bùi Đình Phong) 16 Thủ tướng Chính phủ (1996), Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 51 20/11/1996, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 17 Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 chế độ sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn 18 Chính phủ (2003), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 cán công chức xã, phường, thị trấn 52 ... đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc Nhận thức vai trò tầm quan trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chọn đề tài: “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND Xã Yên Phúc ”... cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Yên Phúc PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Các khái niệm liên quan đến công tác đào. .. vi UBND xã Yên Phúc với nội dung nghiên cứu công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND xã Yên Phúc Vấn đề nghiên cứu Tập trung tìm hiểu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ, công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã yên phúc, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã yên phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay