Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã long châu

45 23 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:25

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu23. Đối tượng nghiên cứu34. Phạm vi nghiên cứu35. Phương pháp nghiên cứu36. Bố cục của báo cáo3PHẦN NỘI DUNG4Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND XÃ LONG CHÂU41.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC41.1.1.Khái niệm, đặc điểm và vai trò của Cán bộ, công chức41.1.1.1.Khái niệm của Cán bộ, công chức41.1.1.2.Đặc điểm của Cán bộ, công chức51.1.1.3.Vai trò của cán bộ, công chức51.1.2.Khái niệm của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức61.1.2.1.Khái niệm đào tạo61.1.2.2.Khái niệm bồi dưỡng71.1.3.Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức71.1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức81.1.5. Nội dung và các nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức91.1.5.1. Nội dung của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức91.1.5.2. Các nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức121.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND XÃ LONG CHÂU121.2.1. Đặc điểm tự nhiên121.2.2. Đặc điểm phát triển kinh tế141.2.2.1. Sản xuất nông nghệp – chăn nuôi, thủy sản141.2.2.2. Địa chính – xây dựng – giao thông thủy lợi141.2.3.Đặc điểm văn hóa – xã hội151.2.3.1. Chính sách giáo dục151.2.3.2. Công tác văn hóa – thông tin – thể thao151.2.3.3. Công tác y tế dân số KHHGĐ và trẻ em161.2.3.4. Công tác xây dựng chính quyền161.2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND xã Long Châu171.2.5. Phương hướng hoạt động của UBND xã trong năm 201717Chương 2.THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI UBND XÃ LONG CHÂU202.1. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân xã Long Châu202.1.1. Khái quát về đội ngũ cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân xã Long Châu202.1.1.1. Số lượng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân xã Long Châu202.1.1.2. Chất lượng cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân xã Long Châu212.1.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Long Châu252.1.2.1. Đối tượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã Long Châu252.1.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân xã Long Châu262.1.2.3. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Long Châu272.1.2.4. Nội dung và chương trình của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Long Châu282.1.2.5. Những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Long Châu302.1.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Long Châu312.1.3.1. Về ưu điểm312.1.3.2. Về hạn chế332.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã332.2.1. Tiếp tục xây dựng, đổi mới phương hướng và nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND xã Long Châu332.2.2. Khuyến khích cán bộ, công chức tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác bằng cách xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp về đào tạo, bồi dưỡng342.2.3. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và hoàn thiện công tác quản lý về đào tao, bồi dưỡng cán bộ, công chức352.2.4. Đổi mới cơ chế quản lý, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức362.2.5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tinh thần tự giác học tập của cán bộ, công chức362.2.6. Xây dựng chế độ thông tin, báo cáo về sự phản hồi của các cán bộ, công chức trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng37PHẦN KẾT LUẬN39TÀI LIỆU THAM KHẢO40 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian kiến tập Ủy ban nhân dân Xã Long Châu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch - Nguyễn Bá Canh Phó Chủ Tịch - Nguyễn Văn Giáp tạo điều kiện cho kiến tập xã Ngồi ra, tơi xin cảm ơn cán văn phòng - Nguyễn Văn Dũng anh, chị cán bộ, cơng chức làm việc xã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo tơi tận tình trình làm việc, tìm hiểu thu thập thông tin cần thiết để viết báo cáo Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giảng viên Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà nội đạo, hướng dẫn giúp đỡ tơi để tơi có thêm nhiều kiến thức hồn thành tốt kỳ kiến tập hoàn chỉnh báo cáo Do lần kiến tập, tiếp xúc với công việc thực tế có kinh nghệm nhận thức nên khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu xót tìm hiểu, đánh giá Ủy ban nhân dân Xã Long Châu Vì vậy, tơi mong Ủy ban nhân dân xã bỏ qua cho tơi mong đóng góp, giúp đỡ thầy Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục báo cáo PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND XÃ LONG CHÂU 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .4 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò Cán bộ, cơng chức 1.1.1.1 Khái niệm Cán bộ, công chức 1.1.1.2 Đặc điểm Cán bộ, công chức 1.1.1.3 Vai trò cán bộ, cơng chức 1.1.2.Khái niệm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.2.1.Khái niệm đào tạo 1.1.2.2.Khái niệm bồi dưỡng .7 1.1.3 Vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .7 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.5 Nội dung nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.5.1 Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .9 1.1.5.2 Các nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 12 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND XÃ LONG CHÂU 12 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên 12 1.2.2 Đặc điểm phát triển kinh tế .14 1.2.2.1 Sản xuất nông nghệp – chăn nuôi, thủy sản 14 1.2.2.2 Địa – xây dựng – giao thơng thủy lợi 14 1.2.3.Đặc điểm văn hóa – xã hội .15 1.2.3.1 Chính sách giáo dục .15 1.2.3.2 Cơng tác văn hóa – thông tin – thể thao .15 1.2.3.3 Công tác y tế - dân số - KHHGĐ trẻ em 16 1.2.3.4 Cơng tác xây dựng quyền 16 1.2.4 Cơ cấu tổ chức máy UBND xã Long Châu 17 1.2.5 Phương hướng hoạt động UBND xã năm 2017 17 Chương THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI UBND XÃ LONG CHÂU 20 2.1 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã Long Châu .20 2.1.1 Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã Long Châu 20 2.1.1.1 Số lượng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã Long Châu 20 2.1.1.2 Chất lượng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã Long Châu .21 2.1.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 25 2.1.2.1 Đối tượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND xã Long Châu 25 2.1.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã Long Châu .26 2.1.2.3 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 27 2.1.2.4 Nội dung chương trình cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 28 2.1.2.5 Những kết đạt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 30 2.1.3 Đánh giá chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 31 2.1.3.1 Về ưu điểm 31 2.1.3.2 Về hạn chế 33 2.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã .33 2.2.1 Tiếp tục xây dựng, đổi phương hướng nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 33 2.2.2 Khuyến khích cán bộ, cơng chức tích cực học tập nâng cao trình độ, lực cơng tác cách xây dựng chế, sách phù hợp đào tạo, bồi dưỡng 34 2.2.3 Nâng cao nhận thức cấp, ngành hồn thiện cơng tác quản lý đào tao, bồi dưỡng cán bộ, công chức .35 2.2.4 Đổi chế quản lý, đa dạng hóa nguồn lực tài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 36 2.2.5 Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tinh thần tự giác học tập cán bộ, công chức 36 2.2.6 Xây dựng chế độ thông tin, báo cáo phản hồi cán bộ, cơng chức q trình đào tạo, bồi dưỡng 37 PHẦN KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB,CC UBND CNH – HĐH HTX KT – XH KHHGĐ KCN HĐND Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Cơng nghiệp hóa – đại hóa Hợp tác xã Kinh tế - xã hội Kế hoạch hóa gia đình Khu cơng nghiệp Hội đồng nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trong cơng tác giáo dục người nói chung cán bộ, cơng chức nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng việc giáo dục tài đức Người đặc biệt coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức theo người đạo đức “gốc” người có vai trò quan trọng Khi người cán tư cách đạo đức họ không ảnh hưởng riêng đến thân họ mà ảnh hưởng riêng đến Đảng nhân dân, người cán bộ, cơng chức phải có đạo đức, trung thực, gương mẫu hết lòng chăm lo cho sống nhân dân Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm, trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn có vị trí quan trọng hệ thống trị - hành Là cầu nối trực tiếp hệ thống quyền nhà nước với nhân dân, thực hoạt đông quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, theo thẩm quyền phân cấp đảm bảo cho việc thực chủ trương, sách, đường lối đản, Nhà nước triển khai thực sống Đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã có vai trò quan trọng xây dựng hồn thiện máy quyền sở, hoạt động thi hành công vụ Đội ngũ CBCC cấp xã nhân tố định hiệu máy quyền cấp xã nói riêng hệ thống trị nói chung Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững vàng trị, văn hóa, đạo đức lối sống sạch, có kiến thức, trí tuệ trình độ lực để thực thi chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân….là nhiệm vụ trọng tâm Đảng, Nhà nước hệ thống trị Thực tế cho thấy rằng, đội ngũ cán bộ, công chức nước ta có tượng vừa thiếu lại vừa yếu, số phận khơng nhỏ suy thối đạo đức, trị, lối sống, tham ơ, tham nhũng, lãng phí làm suy giảm niềm tin với nhân dân cản trở tiến trình đổi Các quan quản lý nhà nước quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Do vậy, hoạt động công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đặt cấp thiết cả, giải pháp khơng thể thiếu cần phải xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ lực phẩm chất, có đủ đức có tài để đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Có nhiều hạn chế xảy nói có khả xuất phát từ quan, tổ chức đào tạo bồi dưỡng chưa có kế hoạch đào tạo hợp lý gây lãng phí thời gian, tiền nguồn nhân lực Trong trình kiến tập UBND xã Long Châu, nhận thấy xã quan tâm trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Tuy nhiên, bên cạnh đó, tồn nhiều hạn chế khó khăn việc thực cơng tác Chính vậy, tơi định lựa chọn đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND Xã Long Châu” cho báo cáo kiến tập Với mong muốn có đóng góp nho nhỏ cho việc hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức xã muốn thân học hỏi, rút nhiều kinh nghiệm nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu xem thực trạng nào? Cónhững ưu điểm, hạn chế gì? Từ đó, đưa giải pháp để nâng cao đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu địa phương - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Tìm hiểu cấu tổ chức, hoạt động máy nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban UBND xã Long Châu + Tìm hiểu thực trạng đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu thông qua số liệu kết thực công việc cụ thể quan kiến tập + Đưa số giải pháp nhằm giúp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã ngày hoàn thiện Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Xã Long Châu Phạm vi nghiên cứu Về mặt thời gian: Bài báo cáo nghiên cứu từ năm 2015 đến Về mặt không gian: Tại UBND xã Long Châu – Huyện Yên phong – Tỉnh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu Để báo cáo kiến tập rõ ràng, chi tiết hợp lý nên trình kiến tập tơi sử dụng phương pháp sau để phục vụ cho báo cáo mình: -Phương pháp quan sát - Phương pháp thu thập xử lý thơng tin - Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu - Phương pháp điều tra, đánh giá tài liệu,… Bố cục báo cáo Bài báo cáo kiến tập bao gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Giới thiệu chung UBND Xã Long Châu Chương 2: Thực trạng số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ UBND XÃ LONG CHÂU 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò Cán bộ, cơng chức 1.1.1.1 Khái niệm Cán bộ, công chức Theo Điều Luật Cán bộ, cơng chức ngày 13/11/2008 có quy định sau: - Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập) biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật - Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội; công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước (quy định khoản Điều Luật cán công chức năm 2008) 1.1.1.2 Đặc điểm Cán bộ, công chức Họ người trưởng thành thể chất trưởng thành mặt xã hội, họ tuyể dụng bổ nhiệm giữ chức vụ thường xuyên công sở Nhà nước Họ người tự làm chủ hành vi, thái độ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách công dân, cơng chức hành Họ trưởng thành mặt xã hội biểu giá trị sản phẩm lao động họ xã hội công nhận sức lao động Họ người có vị xã hội, cơng chức người giữ chức vụ trách nhiệm định theo trình độ đào tạo xếp vào ngạch bậc tương ứng hệ thống hành chính, vậy, cơng chức có vị xã hội định để thực quyền lực Nhà nước quản lý tồn xã hội CBCC có nhiều kinh nghiệm sống tích luỹ tuỳ theo lĩnh vực mà họ hoạt động Bởi công chức, họ phải đào tạo trình độ định, với vị trí làm việc máy cơng quyền 1.1.1.3 Vai trò cán bộ, cơng chức Cán bộ, cơng chức người trực tiếp thực giao tiếp quan Nhà nước với mơi trường bên ngồi Đó việc trao đổi thông tin quan Nhà nước với nhau, tiếp nhận thông tin từ xã hội tiến hành phản hồi thông tin nhận được, giao tiếp với quan, tổ chức doanh nghiệp, cơng dân… đòi hỏi cơng chức phải có nhạy cảm định với thông tin, đặc biệt thông tin phát triển xã hội tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức có vai trò vị trí vơ quan trọng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm trước chưa đầu tư, quan tâm trọng mức mong muốn Trước đây, cá nhân CB,CC đào tạo lẫn người giảng dạy không tập trung, không chủ động, sáng tạo trình học tập khơng phát huy hết khả vốn có thân Vì trình giảng dạy học tập cá nhân trở nên bị động, họ phụ thuộc làm theo nội dung hay giáo trình có sẵn Do vậy, mà nội dung chương trình đào tạo chủ yếu lý thuyết cứng nhắc, khó hiểu khơng bám sát với thực tế việc vận dụng vào thực tế trở nên khó khăn, khơng có đổi mới, không đáp ứng yêu cầu mục đích mà cơng việc đề Từ đó, dẫn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khơng mang lại hiệu cao, nội dung chương trình không đầy đủ, không theo kịp đổi mang tính hình thức Nhận biết tình hình trên, khơng với mong muốn khắc phục tình trạng thiếu hụt lực, trình độ chuyên mơn cách lấp đầy thiếu hụt mà UBND xã Long Châu quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Vì vậy, UBND xã xác định cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cần có nhu cầu phải thực theo mức độ khác : nhu cầu cá nhân tổ chức, cán lãnh đạo quan nhu cầu tững phận xem họ cần gì? Việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng xã thực dựa việc đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã Tuy nhiên, qua thực tế thấy việc thỏa mãn mức độ công việc cán bộ, công chức xã có ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Nhiều cán bộ, công chức phân cơng vào vị trí cơng việc phù hợp với lực, trình độ chun mơn đào tạo khả sẵn có họ cảm thấy hài lòng, phấn khởi có hứng thú với cơng việc làm Cơng việc họ đảm nhận có nhiều đổi với suất, chất lượng hiệu công việc cao Nhưng ngược lại, cán cơng 26 chức có biểu như: uể oải, mệt mỏi công việc, khơng có hứng thú tích cực q trình làm việc,… họ khơng làm việc ngành nghề chọn, trình độ chuyên môn đào tạo, không phát huy khả lực thân mà có khơng tạo lòng tin lãnh đạo mối quan hệ quan khơng tốt Chính thế, hài lòng thỏa mãn cơng việc có tác động lớn đến nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu Như vây, việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã cần thiết Chủ yếu tập chung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, ngoại ngữ, quản lý hành chính.Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giúp cho việc triển khai thực cách nhanh chóng, xác thực khơng nội dung kiến thức mà cán công chức tiếp nhận q trình đào tạo, bồi dưỡng như: cơng tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn, lý luận trị, ngoại ngữ, quản lý hành hay tin học, Từ giúp cho q trình làm việc cán bộ, công chức trở nên dễ dàng 2.1.2.3 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, không riêng xã Long Châu mà giống xã khác xây dựng cho hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo nhiều hình thức khác Cụ thể sau: - Ủy ban nhân dân xã Long châu cho cán bộ, công chức tham gia khóa học chức, văn hai Trường Đại học, Cao đẳng Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức xã gắn với việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức - UBND xã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung tỉnh, huyện hay thành phố bắc ninh, thị xã từ sơn mở từ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đến lớp trung cấp, cao đẳng 27 đại học Qua đó, giúp cho họ học tập, góp phần củng cố để nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chun mơn lực cho đội ngũ cán bộ, công chức xã - Tạo điều kiện để cán bộ, công chức xã Long Châu tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng thông qua hội nghị, hội thảo, họp học tập theo gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác-lênin ,…tại Sở Nội vụ TP Bắc ninh hay địa phận khác tỉnh - Hiện có nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu phân bổ huyện, tỉnh Trung ương như: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Giáo dục trị tỉnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên đào tạo cán bộ; Trường đại học Quốc gia Hà nội,… Đây sở đào tạo, cán bộ, cơng chức có chất lượng, uy tín, kinh nghiệm Chính Phủ, Bộ ngành, Tỉnh Như vậy, nói để xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chun nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, bên cạnh khía cạnh khác cơng tác tổ chức cán cần phải có hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu 2.1.2.4 Nội dung chương trình cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức đạt hiệu xã Long Châu cần phải đặt kế hoạch xây dựng nội dung chương trình đào tạo đa dạng, đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn Nội dung chương trình phải xây dựng cách khoa học, theo mảng cần thiết cho cán công chức như: đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức chun mơn, trình độ lý luận trị, Tạo hứng thú cán bộ, công chức xã Vậy nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức UBND xã Long Châu xây dựng sau: - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: nội dung quan trọng thiếu Đảng Nhà nước ta phấn đấu hoàn thành Để nhiệm vụ nhanh chóng thực thi UBND xã trọng đào 28 tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành nhà nước cho cán bộ, cơng chức hồn thiện tiêu chuẩn ngạch, chức danh đảm nhận theo quy định là: trang bị kiến thức, kỹ quản lý nhà nước theo chương trình quy định cho công chức ngạch theo chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ quản lý chuyên ngành vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm đặc biệt đẩy mạnh dồi dưỡng văn hóa cơng sở,… - Đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán bộ, công chức: đội ngũ cán bộ, cơng chức xã non chưa có đào tạo đạt trình độ cao cấp lý luận trị số lượng cán đạt trình độ sơ cấp chưa qua đào tạo nhiều nên việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị xã Long Châu cần thiết Đây khóa học nhằm giúp cho học viên tiếp thu nội dung mang tính chất đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước nhằm mục tiêu thường xuyên xây dựng đội ngũ cán công chức có lập trường trị đắn, cụ thể là: + Tổ chức phổ biến văn kiện, nghị Đảng, bồi dưỡng cập nhật để nâng cao trình độ lý luận theo quy định quan có thẩm quyền + Trang bị trình độ lý luận trị theo tiêu chuẩn quy định cho chức danh cán bộ, ngạch công chức chức danh lãnh đạo quản lý - Ủy ban xã Long Châu với mong muốn xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, có lực xây dựng, hoạch định, triển khai tổ chức thực sách, quản lý chương trình dự án nhà nước nhiệm vụ trị UBND huyện giao UBND xã đề Vì thế, xã cần tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thân - Với số lượng 23 cán bộ, cơng chức có 14 người có trình độ đại học, chưa có đạt trình độ đại học năm 2016 Cho nên xã xây dựng chương trình đào tạo cho cán cơng chức cấp xã sau trình độ đại học, trung cấp cao đẳng theo tiêu chuẩn đề Việc đào tạo giúp cho cán bộ, công chức lên ,nâng cao trình độ thân đảm 29 nhận vị trí cao - Đào tạo, bồi dưỡng tin học ngoại ngữ: đa số cán bộ, công chức xã đạt trình độ cao chứng chỉ, bên cạnh số chưa qua đào tạo lại nhiều Nhưng tin học ngoại ngữ hai trình độ cần thiết cho họ hai công cụ hỗ trợ đắc lực cho trình thực thi nhiệm vụ Vì vậy, năm qua việc đào tạo, bồi dưỡng tin học nâng cao khả ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã tạo điều kiện quan tâm nhiều Từ đó, giúp cho q trình làm việc cán bộ, công chức xã trở nên nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhân dân - Bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân theo chương trình quy định - Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế 2.1.2.5 Những kết đạt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu Bên cạnh mặt yếu cơng tác đào tạo cán bộ, cơng chức việc đào tạo, bồi dưỡng xã Long Châu có chuyển biến theo hướng tích cực đạt kết có tiến bộ: - Ủy ban xã Long Châu tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn cho cán chuyên trách, công chức cấp xã đề - Ủy ban xã thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã - Đã đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức tin học cho đối tượng cán chuyên trách cấp xã, ưu tiên đối tượng Chủ tịch UBND cấp xã Lãnh đạo xã quan tâm đến cán bộ, công chức quan hơn, tạo điều kiện để họ đào tạo trình độ lý luận, trình độ chun mơn, trình độ tin học trình độ ngoại ngữ,… Đa số cán bộ, công chức sau qua đào tạo trở quan, đơn vị cơng tác bố trí, sử dụng phù 30 hợp với chuyên ngành đào tạo, vị trí cơng tác Trình độ lực nâng cao, khả thích ứng cơng việc tốt hơn, phong cách làm việc theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu thực thi cơng vụ, góp phần nâng cao hiệu qủa công tác đáp ứng yêu cầu quy hoạch, chuẩn hóa cán bộ, cơng chức Ủy ban nhân dân xã có sách quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là: tăng số lượng cử đào tạo từ góp phần nâng cao trình độ, kỹ giải công việc đội ngũ cán bộ, công chức; quy mô nội dung đào tạo, bồi dưỡng mở tộng Một số lĩnh vực trọng điểm lựa chọn tập chung nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Tính đến thời điểm tại, UBND xã Long Châu cử tổng số cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng 18 người Trong cơng tác bồi dưỡng người cơng tác đào tạo lý luận trị, trình độ chun mơn 11 người Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng xã mắc phải nhiều hạn chế : có đối tượng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, đội ngũ cán sở trình độ thấp có nhiều bất cập Chưa có đồng số lượng, chất lượng cấu việc tổng hơp, báo cáo cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức chưa thường xuyên 2.1.3 Đánh giá chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 2.1.3.1 Về ưu điểm Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đổi cải cách hành chính, nhu cầu cơng việc trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán cơng chức cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vấn đề trọng tâm mà tỉnh, huyện quan tâm Từ đường lối công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh góp phần quan trọng việc vạch định hướng, xây dựng nội dung chương trình cho UBND xã Long Châu thực công tác 31 Có thể thấy rằng, UBND xã Long Châu có bước tiến đạt thành tựu định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Những ưu điểm cụ thể mà xã Long Châu đạt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là: - Những nội dung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xây dựng cách chi tiết đầy đủ, từ xã có điều chỉnh, quán triệt kiểm soát cách khoản chi phí cho phù hợp với hoạt động - Việc cử người, phân bổ đối tượng học có chuyển biến tích cực, đối tượng đăng kí học đơn vị số lượng người tham gia bảo đảm tương đối số lượng Các cán bộ, cơng chức đăng kí có nghiêm chỉnh, tuân thủ nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng mà đơn vị đặt có phối hợp chặt chẽ đối tượng có liên quan - Với hạn chế phòng, ban gặp phải chun mơn, để giải cơng việc xã thường xuyên cập nhật văn pháp luật ban hành bám sát với nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần thiết cho cán bộ, công chức Xã Long Châu trọng việc giải nhiệp vụ, nâng cao trình độ chun mơn kỹ quản lý cho cán bộ, công chức - Trình độ lực cán bộ, cơng chức dần được nâng lên đáp ứng u cầu thực thi cơng vụ, góp phần hồn thiện dần cơng tác cải cách hành xã, huyện Cán bộ, công chức sau tốt nghiệp trở đơn vị cơng tác bố trí, sử dụng phù hợp với chun ngành đào tạo, vị trí cơng việc đáp ứng yêu cầu quy hoạch cán chuẩn hóa cán bộ, cơng chức - Phương pháp giảng dạy đổi nhằm giúp cho cán bộ, cơng chức tiếp thu vận dụng cách tốt việc thực thi nhiệm vụ Việc áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học, phương tiện giảng dạy đại bước phát triển mạnh công đào tạo, bồi dưỡng cán xã huyện 32 2.1.3.2 Về hạn chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức không dừng lại ưu điểm mà bên cạnh tồn nhiều hạn chế gặp phải khó khăn như: - Số lượng cán bộ, công chức đào tạo chưa đạt theo tiêu chuẩn quy định thấp, số cán tốt nghiệp Trung cấp, Đại học chưa tuyển dụng Kinh phí dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng có cải thiện chưa đủ để thực tốt công tác - Việc đánh giá kết người cử đào tạo, bồi dưỡng chưa quan tâm đứng mực - Tuy có cải cách đào tạo kĩ nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng nặng lý thuyết, chưa chun sâu, khơng bám sát với thực tế, từ gây lãng phí thời gian kinh phí Điều dẫn đến tình trạng thụ động, chậm chạp hoạt động công vụ đội ngũ cán công chức không cải thiện - Các lớp học chưa kiểm soát chặt chẽ số lượng nên kết hợp phận có trách nhiệm chưa nhịp nhàng, có chồng chéo, thiếu kết hợp - Đại đa số cán bộ, công chức coi nặng vấn đề cấp nên xem nhẹ công việc đào tạo Họ coi cơng việc cấp thực hay không không quan trọng 2.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 2.2.1 Tiếp tục xây dựng, đổi phương hướng nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn cho cán chuyên trách, công chức cấp xã để nâng cao trình độ học vấn, trình độ lý luận trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ 33 - Thực đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ nghiệp vụ cho Chủ tịch HĐND (hội đồng nhân dân) Chủ tịch UBND cấp xã Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn với hình thức giao việc luân chuyển công tác cách đổi chế, phương thức sách quản lý theo hướng khuyến khích tự đào tạo, bồi dưỡng - Củng cố đội ngũ cán quản lý nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên để đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán khơng huyện mà xã - Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức tin học cho đối tượng cán chuyên trách cấp xã, ưu tiên đối tượng Chủ tịch UBND cấp xã Nếu trường hợp xã có cán chuyên trách cấp xã cơng tác vùng cao cần phải có sách đào tạo tiếng dân tộc 2.2.2 Khuyến khích cán bộ, cơng chức tích cực học tập nâng cao trình độ, lực cơng tác cách xây dựng chế, sách phù hợp đào tạo, bồi dưỡng - Việc lựa chọn cử cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ phải vào tiêu chuẩn, chức danh vị trí cơng tác yêu cầu thực tiễn quan, đơn vị đặt - Chính sách hỗ trợ cán bộ, cơng chức cử đào tạo, bồi dưỡng phải sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo định UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Nêu rõ quyền trách nhiệm cán bộ, cơng chức cụ thể hóa chức việc lựa chọn chương trình, thời gian, địa điểm để tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với hồn cảnh vị trí cơng tác - Trong sở, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải bảo đảm chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Các đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức định vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phải đảm bảo việc giao quyền tự chủ tự chịu trách 34 nhiệm 2.2.3 Nâng cao nhận thức cấp, ngành hồn thiện cơng tác quản lý đào tao, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức cấp xã trách nhiệm học tự học, nhận thức chức năng, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Giúp cho cán bộ, công chức trang bị thêm kiến thức, kỹ nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành xử lý cách hiệu phù hợp với vị trí cơng việc mà đảm nhận - Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giải pháp quan trọng hàng đầu - Việc hoàn thiện hệ thống văn pháp luật làm sở pháp lý cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thực sở rà soát hệ thống văn hành để từ phát bất cập để sửa đổi hoàn thiện Những văn quy định phương pháp, chương trình, quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối tượng cụ thể cần đặc biệt trọng Hoàn thiện văn văn bằng, chứng cấp văn bằng, chứng cộng với chế độ, sách cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng - Tổ chức thực việc đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cách thường xuyên, nghiêm túc thực khoa học Để thu thập thơng tin phản hồi q trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm đưa định điều chỉnh kịp thời cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng - Việc đánh giá sau khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm xem xét hiệu đào tạo, bồi dưỡng, xem người cán bộ, công chức vận dụng kiến thức học vào vào thực tiễn đóng góp cho q trình phát triển xã - Chế độ tiền lương vấn đề ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nay, phải đặc biệt trọng đến việc xây dựng 35 sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ, công chức Tạo động lực mạnh cho cán bộ, cơng chức n tâm, nhiệt tình tích cực tham gia cơng hoạt động công tác đào tạo, bồi dưỡng 2.2.4 Đổi chế quản lý, đa dạng hóa nguồn lực tài cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Đổi chế phân bổ quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng việc thực sách hỗ trợ cán bộ, công chức cử đào tạo sau đại học cho phù hợp với tình hình - Thu hút đa dạng hóa nguồn kinh phí để tăng cường kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bố trí đủ nguồn ngân sách hàng năm xã để thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định - Tận dụng tranh thủ nguồn đầu tư Trung ương tỉnh, huyện thông qua mục tiêu chương trình, dự án cho vay phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã 2.2.5 Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tinh thần tự giác học tập cán bộ, công chức - Tăng cường rà soát, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức cử đào tạo, bồi dưỡng chất lượng Trong trình đào tạo, bồi dưỡng phải tích cực đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, cơng chức để nắm bắt trình độ, khả năng, kiến thức lực họ Từ đó, đề phương hướng phù hợp đáp ứng kế hoạch chuẩn hóa cán bộ, cơng chức cho cơng tác đào tạo - Các trường hợp vi phạm trình đào tạo, bồi dưỡng phải xử lý nhằm đảm bảo trình đào tạo, bồi dưỡng sạch, chất lượng khơng mang nặng tính câp hay thành tích - UBND xã phải tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho cán bộ, công chức đề cao ý thức học tập, tự nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị để nâng cao tinh thần tự giác, học tập cho cán bộ, công 36 chức Đây yếu tố quan trọng trình học tập rèn luyện - Bản thân cán bộ, công chức phải tự vươn lên, tự rèn luyện, tu luyện thân để khẳng định cấu cán có khả đạt chuẩn Tinh thần tự giác giải pháp lâu bền ổn định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức - Đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng bước vơ quan trọng chuỗi q trình đào tạo khép kín Đánh giá đào tạo, bồi dưỡng để xem có đạt mục tiêu đề khơng, nội dung, chương trình có phù hợp, học viên áp dụng sau đào tạo, bồi dưỡng Việc đánh giá đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát lỗ hổng, bất hợp lý, phi thực tế q trình đào tạo, để từ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán công chức 2.2.6 Xây dựng chế độ thông tin, báo cáo phản hồi cán bộ, công chức trình đào tạo, bồi dưỡng Phải đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho lãnh đạo để có phương hướng điều chỉnh hợp lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đề Bởi có sở thơng tin phản hồi tình hình thực cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đánh giá thực trạng phương hướng điều chỉnh, cải tiến công tác này, tất nội dung: tình hình thực chất lượng văn ban hành; tình hình thực kế hoạch điều chỉnh cần thiết kế hoạch xây dựng tới… Do vậy, thông tin, báo cáo phản hồi nội dung thiếu hoạt động quản lý 37 Tiểu kết: Qua nội dung chương 2, ta thấy thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu đạt nhiều kết công tác này, số lượng cán bộ, công chức cử đào tạo có chuyển biến, Tuy nhiên, bên cạnh số hạn chế cần phải khắc phục giải pháp thực tế, góp phần giúp cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp với phát triển kinh tế đạt hiệu mong muốn 38 PHẦN KẾT LUẬN Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực việc nâng cao trình độ chuyên môn, lực công tác, chất lượng hiệu làm việc cán bộ, công chức; hướng tới mục tiêu tạo thay đổi chất thực thi nhiệm vụ chuyên môn Đào tạo, bồi dưỡng tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ thực công việc cho cán bộ, cơng chức, cung cấp kiến thức, lý luận bản, trang bị kỹ năng, cách thức hoạt động thực thi công việc, giáo dục thái độ thực cơng việc thể nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm người cán bộ, công chức Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp, ngành, địa phương có chuyển biến tích cực, bước đầu đạt kết quan trọng Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức (nhất cán chủ chốt) không UBND xã Long Châu mà quan, đơn vị, địa phương khác có lĩnh trị vững vàng, có trình độ chun mơn, nghiệp vụ, động sáng tạo; tích cực thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Trình độ, kiến thức lực hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức ngày nâng cao, thích nghi với chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đội ngũ cán bộ, công chức có đóng góp quan trọng việc đạt thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta gia nhập nước phát triển, có thu nhập trung bình thấp, bảo đảm vững an ninh, quốc phòng Để thực tốt chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, UBND xã Long Châu cần ý đồng khâu: Tuyển chọn, quy hoạch, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng Có thêm sách cần thiết để khuyến khích người dạy người học, giúp họ trở thành người có tài, có đức, có tri thức, có lực tư có khả kinh nghiệm cơng tác vững vàng, sáng tạo, động, dám nghĩ, dám làm,… 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Ths Nguyễn Văn Điềm(2013), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại Học Kinh tế quốc dân Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV: Hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng cơng chức xã, phường, thị trấn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 Ủy ban Nhân dân xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh bắc ninh (2016), Báo cáo số lượng, chất lượng cán công chức cấp xã, thôn, khu phố UBND xã Long Châu tính đến 31/05/2016 văn phòng xã 6.Ủy ban Nhân dân xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (2016), Báo cáo kết tình hình kinh tế xã hội năm 2016 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 7.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/36414/Cacyeutoanhh uongdendaotaovaboiduongdoingucongchuchiennay 8.http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx? distribution=35026&print=true 40 ... UBND xã Long Châu 28 2.1.2.5 Những kết đạt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Long Châu 30 2.1.3 Đánh giá chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND. .. THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC TẠI UBND XÃ LONG CHÂU 2.1 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã Long Châu 2.1.1 Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức. .. dung nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.5.1 Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .9 1.1.5.2 Các nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 12 1.2 GIỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã long châu, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã long châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay