Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND TT quân chu

47 12 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:25

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Mục đích nghiên cứu23.Lịch sử nghiên cứu24.Phạm vi nghiên cứu35.Phương pháp nghiên cứu36.Nhiệm vụ nghiên cứu37.Ý nghĩa của đề tài38.Bố cục của bài báo cáo4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ GIỚI THIỆU VỀ UBND TT QUÂN CHU51.1. Một số khái niệm cơ bản51.1.1. Khái niệm đào tạo và bồi dưỡng51.1.2. Khái niệm cán bộ, công chức51.2. Vai trò của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức61.3. Nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức71.3.1. Nội dung đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức71.3.2. Phương pháp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức81.3.2.1. Phương pháp đào tạo trong công việc81.3.2.2. Phương pháp đào tạo ngoài công việc91.4. Các yếu tố tác động đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức101.4.1. Các nhân tố bên trong tổ chức101.4.1.1. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ, công chức101.4.1.2. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác đào tạo111.4.1.3. Quan điểm của đơn vị quản lý, sử dụng công chức111.4.1.4. Yếu tố con người của cơ sở đào tạo121.4.1.5. Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí của cơ sở đào tạo131.4.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức131.4.2.1. Quan điểm của nhà nước về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức131.4.2.2. Giao lưu và hợp tác quốc tế131.5. Khái quát và giới thiệu về UBND TT Quân Chu141.5.1. Quá trình hình thành và phát triển của UBND TT Quân Chu141.5.2. Nhiệm vụ quyền hạn của UBND TT Quân Chu151.5.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy UBND TT Quân Chu181.5.4. Nhiệm vụ của công chức cấp xã191.5.5. Nhiệm vụ của cán bộ tại UBND TT Quân Chu23Chương 2. : THỰC TRẠNG, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND TT QUÂN CHU282.1. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND TT Quân Chu282.1.1. Thực trạng đội ngũ CB, CC tại UBND TT Quân Chu282.1.2. Thực trạng lựa chọn phương pháp đào tạo cán bộ, công chức tại UBND TT Quân Chu.302.1.3. Thực trạng về quy trình đạo tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND TT Quân Chu312.1.4. Ưu điểm và hạn chế của thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND TT Quân Chu.322.1.4.1. Ưu điểm322.1.4.2. Nhược điểm322.1.5. Đánh giá về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND TT Quân Chu332.2. Một số giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC tại UBND TT Quân Chu362.2.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC tại UBND TT Quân Chu362.2.1.1 Giải pháp chung362.2.1.2 Một số giải pháp cụ thể362.2.2. Một số khuyến nghị392.2.2.1. Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng392.2.2.2. Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng40KẾT LUẬN41DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO42 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo kiến tập này, em nhận giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý nhiệt tình thầy (cơ) khoa Tổ chức Quản lý Nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, cô, chú, anh, chị UBND TT Quân Chu Trước hết, em xin trân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Tổ chức Quản lý Nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, truyền thụ kiến thức cho thời gian học tập trường Em xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới cô, chú, anh, chị, UBND TT Quân Chu, giành thời gian cơng sức hướng dẫn em hồn thành báo cáo kiến tập Trong trình kiến tập thân em cố gắng tìm hiểu thực tế để hồn báo cáo song thời gian kiến tập khơng nhiều nên báo cáo kiến tập em không tránh khỏi khuyết điểm định Do đó, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô bạn để báo cáo hoàn thiện MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Lịch sử nghiên cứu 4.Phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Nhiệm vụ nghiên cứu .3 7.Ý nghĩa đề tài .3 8.Bố cục báo cáo .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ GIỚI THIỆU VỀ UBND TT QUÂN CHU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm đào tạo bồi dưỡng .5 1.1.2 Khái niệm cán bộ, công chức 1.2 Vai trò đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.3 Nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .7 1.3.1 Nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.3.2 Phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức .8 1.3.2.1 Phương pháp đào tạo công việc 1.3.2.2 Phương pháp đào tạo ngồi cơng việc 1.4 Các yếu tố tác động đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 10 1.4.1 Các nhân tố bên tổ chức 10 1.4.1.1 Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức .10 1.4.1.2 Nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức công tác đào tạo .11 1.4.1.3 Quan điểm đơn vị quản lý, sử dụng công chức 11 1.4.1.4 Yếu tố người sở đào tạo 12 1.4.1.5 Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí sở đào tạo 13 1.4.2 Các nhân tố bên tổ chức 13 1.4.2.1 Quan điểm nhà nước đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 13 1.4.2.2 Giao lưu hợp tác quốc tế 13 1.5 Khái quát giới thiệu UBND TT Quân Chu .14 1.5.1 Quá trình hình thành phát triển UBND TT Quân Chu 14 1.5.2 Nhiệm vụ quyền hạn UBND TT Quân Chu 15 1.5.3 Cơ cấu tổ chức máy UBND TT Quân Chu 18 1.5.4 Nhiệm vụ công chức cấp xã 19 1.5.5 Nhiệm vụ cán UBND TT Quân Chu .23 Chương : THỰC TRẠNG, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND TT QUÂN CHU 28 2.1 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu .28 2.1.1 Thực trạng đội ngũ CB, CC UBND TT Quân Chu 28 2.1.2 Thực trạng lựa chọn phương pháp đào tạo cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu 30 2.1.3 Thực trạng quy trình đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu 31 2.1.4 Ưu điểm hạn chế thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu 32 2.1.4.1 Ưu điểm 32 2.1.4.2 Nhược điểm 32 2.1.5 Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu 33 2.2 Một số giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC UBND TT Quân Chu .36 2.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC UBND TT Quân Chu 36 2.2.1.1 Giải pháp chung .36 2.2.1.2 Một số giải pháp cụ thể 36 2.2.2 Một số khuyến nghị 39 2.2.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 39 2.2.2.2 Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 40 KẾT LUẬN 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT UBND : Ủy Ban Nhân Dân TT : Thị Trấn ĐTBD : Đào tạo bồi dưỡng CB : Cán CC : Công chức UBMTTQVN : Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh Việt Nam thức tham gia vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế chuyển mãnh mẽ ngành nào, tổ chức, doanh nghiệp phải ý thức sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách Trước tình hình để tồn phát triển tổ chức, doanh nghiệp cần phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi Điều đó, đồng nghĩa với việc đặt cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tổ chức lên hàng đầu Lâu nguồn nhân lực xem yếu tố hàng đầu tạo nên thành công tổ chức Một tổ cức có cơng cụ đại, chất lượng dịch vụ tốt, sở hạ tầng vững chãi thiếu chất lượng lao động giỏi khó tồn lâu dài, tạo dựng lợi cạnh tranh, lẽ người yếu tố tạo sư khác biệt tổ chức Con người yếu tố cấu thành nên tổ chức định thành bại tổ chức Đặc biệt bùng nổ thông tin ngày nay, việc sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao điều mà tổ chức, doanh nghiệp đêu mong muốn Bởi vậy, việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trở thành vị trí trung tâm hệ thống phát triển nguồn nhân lực Quan tâm chăm lo đến người yếu tố đảm bảo cho tồn vinh thịnh vượng phát triển bền vững đất nước Mặt khác, phát triển nguồn nhân lực thước đánh giá xếp hạng, trình độ phát triển kinh tế xã hội quốc gia Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trở nên quan trọng hết thời đại Để phát triển nguồn nhân lực lớn mạnh đòi hỏi lúc đặt hai yêu cầu: Phải tập trung trí tuệ nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực Mặt khác phải thường xuyên cải thiện đổi mơi trường kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, giữ gìn mơi trường tự nhiên Trước tình hình này, việc coi cơng tác quản trị nhân lực, việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cần thiết cấp bách, nhằm có đủ nguồn nhân lực để vượt qua thử thách khắc nhiệt kinh tế thị trường vốn hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới Ngay từ nhà nước độc lập, Đảng nhà nước ta quan tâm đặt cơng tác ĐTBD CB, CC vào vị trí có tầm quan trọng có ý nghĩa định Đó u câu cấp thiết cơng đổi toàn diện đất nước Nghị Trung ương (khóa III) xác định: “Xây dựng đội ngũ CB, CC có phẩm chất lực yếu tố định chất lượng máy nhà nước” Đối với công tác ĐTBD Nghị xác định rõ CB, CC cần phải ĐTBD kiến thức toàn diện, trước hết đường lối trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội Qua thời gian kiến tập UBND TT Quân Chu với việc tìm hiểu quan sát thực tế, em lựa chọn đề tài: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu” làm đề tài báo cáo, để thơng qua hiểu rõ tầm quan trọng công tác đao tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quan, tổ chức, bên cạnh muốn đóng góp ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC TT Quân Chu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng UBND TT Quân Chu bước đầu nghiên cứu số đề có tính chất lý luận sở thực tiễn, sâu tìm hiểu rõ mặt tích cực, hạn chế, đạt được, chưa đạt so với mục tiêu đạt nhằm nâng cao chất lượng NNL Trên sở xác định thuận lợi khó khăn vướng mắc để đề nhận xét giải pháp cho trình đạo tạo, bồi dưỡng tổ chức nói chung UBND TT Quân Chu nói riêng Lịch sử nghiên cứu ĐTBB nguồn nhân lực nhiều người tổ chức quan tâm, xu hội nhập khiến cho công tác ĐTBD phải ln phát triển để kịp thích ứng với xã hội ngày Những người trước nghiên cứu thành công đề tài phần nhiều doanh nghiệp Khi nghiên cứu vấn đề ĐTBD tức nghiên cứu chung nội dung thời gian khác, địa điểm khác, bối cảnh khác có vấn đề cần quan tâm khác Bởi báo cáo cấp độ khác, UBND TT Quân Chu mà chất lượng đội ngũ CB, CC yếu Phạm vi nghiên cứu Không gian: Nghiên cứu vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phạm vi vĩ mô, tức tổ chức cụ thể, UBND TT Quân Chu Thời gian: Nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT, thực trạng giải pháp Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức nhiệm kỳ 2014 - 2016 Phương pháp nghiên cứu Ngoài việc sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lê Nin, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tài liệu - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp ghi chép Trong q trình thực tập, em nghiên cứu văn pháp luật, tài liệu có liên quan đến nơi thực thực tập ngành nghề Thu thập thơng tin, thống kê, phân tích đánh giá số liệu Thông qua hướng dẫn giảng viên, cán nơi thực tập kết hợp với trình quan sát, thử việc quan để bổ sung nâng cao kiến thức Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu Đánh giá ưu điểm, nhược điểm công tác đào tạo cán bộ, cơng chức UBND TT Qn Chu Tìm nguyên nhân đưa số giải pháp khác phục nhược điểm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu Ý nghĩa đề tài Về mặt lý luận: nghiên cứu góp phần làm rõ hệ thống hóa lý luận công tác ĐTBD CB, CC phù hợp với xu hướng phát triển chung xã hội Về mặt thực tiễn: báo cáo đánh giá chất, thực trạng ĐTBD CB, CC UBND TT Qn Chu, qua cung cấp nhìn tổng quan ĐTBD cho người quan tâm đến vấn đề Báo cáo nêu hạn chế tồn thực tiễn cơng tác ĐTBD CB, CC UBND TT Quân Chu Từ đó, báo cáo đề xuất yêu cầu số giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CB, CC UBND TT Quân Chu thời gian tới Báo cáo đưa hướng, giải pháp rộng mở cho ĐTBD việc nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC Và báo cáo trở thành tài liệu tham khảo cho người quan tâm đến vấn đề QTNL, đặc biệt vấn đề ĐTBD nguồn nhân lực Bố cục báo cáo Ngoài phần mở đầu, nội dung phần báo cáo gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giới thiệu UBND TT Quân Chu Chương 2: Thực trạng, đánh giá số đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ GIỚI THIỆU VỀ UBND TT QUÂN CHU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm đào tạo bồi dưỡng Có nhiều khái niệm quan điểm khác ĐTBD, tham khảo số quan điểm sau: - Đào tạo (hay gọi đào tạo kĩ năng): hiểu hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ Hay đào tạo hiểu "quá trình tác động đến người làm cho người lĩnh hội nắm vững tri thức, kĩ năng, kỹ xảo… cách có hệ thống nhằm chuẩn bị cho người thich nghi với sống khả nhận phân công lao động định" Như vậy, đào tạo hiểu trình tác động đến người nhằm làm cho người lĩnh hội nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… cách có hệ thống, chuẩn bị cho người thích nghi với sống khả nhận phân cơng lao động định, hồn thành tốt nhiệm vụ, công vụ giao - Khái niệm bồi dưỡng: “Bồi dưỡng hoạt động trang bị, cập nhập, nâng cao kiến thức, kỹ làm việc” Như vậy, bồi dưỡng học tập để nâng cao kỹ lực liên quan đến công vụ, nhiệm vụ làm sở mặt kiến thức đào tạo trước đó, nhằm gia tăng khả hoàn thành nhiệm vụ quan, tổ chức cá nhân nhân viên Tóm lại, ĐTBD CB, CC khâu công tác QTNL, hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo cho đội ngũ nhân lực đáp ứng điều kiện thay đổi môi trường làm việc phát triển kinh tế xã hội 1.1.2 Khái niệm cán bộ, công chức Trải qua nhiều diễn biến phát triển đất nước, khái niệm CB,CC có nhiều cách gọi thể nhiều văn khác Chương : THỰC TRẠNG, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND TT QUÂN CHU 2.1 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu Công tác ĐTBD CB, CC UBND TT Quân Chu năm qua có nhiều chuyển biến tích cực số lượng chất lượng, góp phần vào việc nâng cao trình độ, lực cho đội ngũ CB, CC Việc bố trí CB, CC tham gia lớp ĐTBD quan tâm theo hướng thực đối tượng nội dung đào tạo, đồng thời gắn với quy hoạch sử dụng cán Qua chất lượng cơng chức bước củng cố, số cán chuyên môn ĐTBD trở công tác phát huy lực, nghiệp vụ, tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền sở thực tốt nhiệm vụ trị địa phương Những năm vừa qua đội ngũ CB, CC UBND TT Quân Chu ngày nâng cao chất lượng kiện toàn máy nhà nước bước nâng cao lực quản lý nhà nước 2.1.1 Thực trạng đội ngũ CB, CC UBND TT Quân Chu - Số lượng cán UBND TT Quân Chu 11, khơng bao gồm lao động hợp đồng Trong trình độ đào tạo cán cấp sở thống kê sau: • Trình độ văn hóa 100% cán học qua THPT • Trình độ chun mơn: Chưa qua đào tạo có cán bộ; Đào tạo bậc Sơ cấp có cán bộ; Trung cấp cán bộ; Cao đẳng cán bộ; Đại học sau Đại học khơng có cán qua đào tạo • Trình độ lý luận trị: Có cán chưa qua đào tạo; Đạt trình độ đào tạo lý luận trị bậc sơ cấp cán bộ; Trung cấp cán bộ; Đại học khơng có cán • Trình độ quản lý hành chính: 100% cán qua đào tạo Số cán qua đào tạo bậc sơ cấp cán bộ; trung cấp cán bộ; khơng có cán đạt trình độ đào tạo quản lý hành bậc đại học Có cán qua đào tạo ngoại ngữ, cán đào tạo tin 28 học, cán người biết tiếng dân tộc, cán qua bồi dưỡng an ninh, quốc phòng - Số lượng cơng chức người, chất lượng cơng chức xã thống kê sau: • 100% cơng chức xã qua đào tạo bậc THPT • Về trình độ chun mơn: Đào tạo sơ cấp có công chức, Trung cấp 4; Cao đẳng 1; Đại học • Về trình độ lý luận trị: Số cơng chức chưa qua đào tạo 4; Đã qua đào tạo bậc sơ cấp 1; Công chức qua đào tạo bậc trung cấp Chưa có cơng chức đào tạo bậc cao cấp • Trình độ quản lý hành chính: Có cơng chức đạt trình độ sơ cấp quản lý hành chính; số cơng chức qua đào tạo bậc Trung cấp Có cơng chức đào tạo ngoại ngữ, công chức đào tạo tin học, công chức biết tiếng dân tộc, cơng chức qua bồi dưỡng quốc phòng, an ninh Qua thống kê ta nhận thấy chất lượng CB, CC UBND TT Quân Chu thấp Mặt chung số CB, CC qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, số CB chưa đào tạo Tuy nhiên số CB, CC UBND TT Quân Chu thiếu kỹ tin học ngoại ngữ, khả cập nhật thơng tin chậm, cơng việc CB, CC chưa phù hợp với chuyên ngành đào tạo - Đội ngũ CB, CC UBND TT Quân Chu chủ yếu nguồn nhân lực trẻ Bảng 2: Độ tuổi CB, CC UBND TT Quân chu Tuổi Số lượng Tỉ lệ (%) Dưới 30 tuổi 33.3 Từ 31 - 40 53.3 Từ 41 - 50 6.7 Từ 51 - 60 6.7 Tổng 15 100 Nguồn: Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng CB, CC UBND TT Quân Chu ngày 02/04/2016 Qua bảng thống kê ta thấy, đội ngũ cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu chủ yếu đội ngũ trẻ, độ tuổi trung bình từ 31 – 40 chiếm 53,3%, 29 tiếp sau độ tuổi trung bình 30 tuổi chiếm 33,3% Đội ngũ nhân lực trẻ có nhiều điểm mạnh xong bên cạnh nhiều yếu chun mơn nghiệp vụ, khó khăn việc giải ý kiến thắc mắc người dân địa bàn 2.1.2 Thực trạng lựa chọn phương pháp đào tạo cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu UBND TT Quân Chu xã có điều kiện kinh tế khó khăn, địa hình lại chưa thuận tiện, cơng nghệ thơng tin nhiều hạn chế Từ gây khó khăn cho việc bắt hội thuận lợi để ĐTBD đội ngũ CB, CC Hình thức, phương pháp ĐTBD đội ngũ CB, CC UBND TT Quân Chu chủ yếu hình thức đào tạo theo kiểu dẫn cơng việc Q trình đạo tạo theo phương pháp bắt đầu giới thiệu giải thích người dạy mục tiêu công việc dẫn tỉ mỉ, theo bước cách quan sát, trao đổi, học hỏi làm thử thành thạo hướng dẫn dẫn trặt trẽ người dạy Hình thức đào tạo thứ hai mà UBND TT Quân Chu trọng đào tạo kỹ xử lý công ăn, giấy tờ Nhận thấy khả xử lý công văn, giấy tờ đội ngũ CB, CC địa phương nhiều yếu kém, chưa khai thác hết thông tin đặc biệt chưa hiểu ý nghĩa công văn mà cấp đưa xuống Để khắc phục tình trạng đó, UBND TT Qn Chu mở lớp tập huấn, trao đổi trực tiếp với đội ngũ CB, CC địa phương để nâng cao chất lượng, kỹ làm việc, kỹ xử lý khai thác thơng tin cần thiết Hình thức phương pháp thức ba UBND TT Quân Chu quan tâm đến thường xuyên mở hội nghị, hội thảo, giảng để đào tạo bồi dưỡng CB, CC địa phương Trong buổi thảo luận đó, học viên phải thảo luận theo chủ đề hướng dẫn người lãnh đạo nhóm qua học kiến thức kinh nghiệm cần thiết Trên hình thức phương pháp đào tạo bồi dưỡng CB, CC áp dụng phổ biến UBND TT Quân Chu Do địa phương thành lập, chưa có nhiều kinh phí nên hạn chế áp dụng phương pháp ĐTBD khác cử người học trường quy, 30 đào tạo theo kiểu chương trình hóa, đào tạo theo phương thức từ xa… Đó phương pháp ĐTBD nâng cao trình độ đội ngũ CB, CC đại phương hiệu chưa áp dụng địa phương 2.1.3 Thực trạng quy trình đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu Bất kỳ công vụ trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC) nhằm nâng cao lực thực thi công vụ đảm bảo thực hiệu chức năng, nhiệm vụ giao Trong thời gian qua công tác ĐTBD có đóng góp đáng kể việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC công tác cải cách hành Tuy nhiên, cơng tác ĐTBD chưa đạt hiệu mong muốn, mà nguyên nhân lại nằm chỗ người ta chưa hiểu rõ chưa đặt ĐTBD vào vị trí việc xây dựng phát triển đội ngũ CBCC thực cải cách hành nhà nước UBND TT Quân Chu giường chưa trọng đến đào tạo bồi dưỡng CB,CC theo quy trình nhằm đem lại hiểu định ĐTBD UBND TT Quân Chu thực có cơng văn, thị đưa CB, CC học tập huấn từ Phòng Nội vụ UBND Huyện Đại Từ Chưa vạch quy trình đạo tạo CB, CC thời gian dài mà tập trung đào tạo bồi dưỡng thời gian ngắn hạn UBND TT Quân Chu chưa xác định dược rõ nhu cầu đào tạo, điểm hạn chế đâu tiên quy trình đạo tạo bồi dưỡng CB, CC địa phương Xác định nhu cầu đào tạo xác định đào tạo, phận cần đào tạo, đào tạo kỹ cho CB, CC Nhu cầu đào tạo xác dưa phân tích nhu cầu lao động tổ chức, yếu tố kiến thức, kỹ cần thiết cho thực cơng việc phân tích trình độ, kiến thức, kỹ có người lao động Điểm yếu thứ hai quy trình ĐTBD CB, CC TT Qn Chu xây dựng chương trình đạo tạo lựa chọn phương pháp đào tạo Chương trình đào tạo hệ thống môn học học dạy, cho thấy kiến thức nào, kỹ dạy dạy Trên sở đó, lựa chọn phương pháp đào tạo cho phù hợp Địa phương chưa xây dựng chương 31 trình đào tạo lâu dài cụ thể để nâng cao trình độ cho đội ngũ CB, CC mà xây dưng chương trình đạo cách cách chung chung, chưa có đầu tư Từ khẳng định rằng, xây dựng trương chương trình ĐTBD CB, CC địa phương nhiều yếu vấn đề lớn cần đặt UBND TT Quân Chu cần xây dưng chương trình ĐTBD CB, CC cách rõ ràng, cụ thể lâu dài để thu lại hiệu cao công tác phát triển nguồn nhân lực có đủ kiến thức kỹ phục vụ, giúp đỡ nhân dân địa phương 2.1.4 Ưu điểm hạn chế thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu 2.1.4.1 Ưu điểm Nhìn chung đội ngũ CB, CC địa bàn TT Qn Chu có lĩnh trị vững vàng, có kiến thức, trình độ chun mơn nghiệp vụ ngày cao, động, sáng tạo công tác, nhiệt tình với cơng việc, có mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi phòng ban với Phần lớn đội ngũ CB, CC ĐTBD chuyên mơn nghiệp vụ, lý luận trị quản lý nhà nước Cơ cấu nhân lực trẻ, đáp ứng nhanh nhạy, phù hợp với công việc Số lượng nhân lực đáp ứng với yêu cầu công việc nhu cầu công tác đơn vị Chất lượng nguồn CB, CC cao bước hoàn thiện để theo kịp với phát triển, hội nhập đất nước 2.1.4.2 Nhược điểm Chất lượng CB, CC chưa đồng đều, trình độ chun mơn CB, CC làm việc địa bàn TT đảm bảo chưa có nhiều CB, CC đào tạo bậc sau đại học Cơ cấu độ tuổi, giới tính chư hợp lý đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu nhằm cân đối CB, CC nam với CB, CC nữ xây dựng đội ngũ CB, CC vững mạnh, chuyên nghiệp Do lực lượng CB, CC trẻ chiếm phần đơng nên trình độ quản lý chưa cao thiếu kinh nghiệm công tác 32 Thời gian làm việc CB, CC chưa hợp lý, mang tính hình thức, thời gian chưa tận dụng triệt để Số lượng CB, CC có trình độ tin học, ngoại ngữ hạn chế, số người có trình độ đào tạo cấp chứng ● Nguyên nhân tồn - Chưa có đầu tư, sách hợp lý để phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý CB, CC trẻ đề bạt giữ chức vụ lãnh đạo thiếu kinh nghiệm quản lý, chưa bồi dưỡng chuyên sâu quản lý trước đề bạt - Việc cử CB, CC đào tạo sau đại học chưa trọng - Do huyện miền núi, điều kiện tự nhiên, kinh tế khó khăn nên việc đào tạo cho CB, CC bị hạn chế, nên số lượng CB, CC có trình độ chun mơn bậc trung cấp chiếm số lượng lớn (chủ yếu tập trung CB, CC cao tuổi) Phong cách làm việc hành quan liêu, giấy tờ tồn phổ biến, gây khó khăn việc cải cách thủ tục hành phủ đặt - Việc phân tích cấu nhân lực chư tiến hành cách có khoa học Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi, giới tính, trình độ chưa quan tâm mức, chưa đầu tư có hiệu chưa trọng từ nhân lực tuyển dụng 2.1.5 Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu - Những mặt đạt Được quan tâm lãnh đạo cấp, ngành giai đoạn 20142016 công tác ĐTBD CB, CC ngày quan tâm, mở nhiều lớp học UBND TT Quân Chu cử người học huyện Đại Từ đáp ứng phần nhu cầu học tập CB, CC UBND TT Quân Chu Trong năm qua công tác ĐTBD CB, CC đạt nhiều kết đáng kể, góp phần nâng cao kiến thức kỹ đội ngũ CB, CC Từ việc trình độ CB, CC thiếu, số lượng CB, CC chưa đạt chuẩn chun mơn nghiệp vụ 33 quản lý nhà nước thiếu CB, CC TT Quân Chu đạt chuẩn theo quy định Nội dung ĐTBD có nhiều đổi mới, phong phú, chất lượng dạy học nâng cao, phù hợp với khả người học đáp ứng yêu cầu công việc quan Trang thiết bị dạy học ngày hồn thiện, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, trách nhiệm cao, có trình độ, nhiều kinh nghiệm thực tiễn - Những mặt hạn chế Công tác lạp kế hoạch ĐTBD nhiều khó khăn, khơng thể xây dựng số liệu xác, số CB, CC tìm trường lớp học, số tự học vào thứ 7, chủ nhật nên quan quản lý khó Trình độ nhận thức CB, CC khơng đồng Kinh phí đào tạo cho đội ngũ CB, CC hạn chế Trình độ CB, CC khơng đồng Kinh phí đào tạo cho đội ngũ CB, CC hạn chế Tình trạng CB, CC có nhu cầu học nâng cao trình độ chun mơn nhiều ảnh hưởng đến công việc công tác Cơ sở vật chất sở đào tạo hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu việc học, từ bố trí nơi ăn nghỉ cho học viên gặp nhiều khó khăn Việc sử dụng CB, CC học chưa dựa kết việc xây dựng cán bộ, công chức chưa dựa vào nhu cầu đào tạo CB, CC nên số trường hợp đào tạo chưa đối tượng, chưa chuyên môn công việc làm Thời gian ĐTBD thường tập trung vào cuối tuần nên nhiều CB, CC quan, đơn vị cử học thời điểm ảnh hưởng đến kết cơng tác Số lượng đào tạo hạn chế, quan cấp có cơng văn gửi xuống có tiêu cho CB, CC ĐTBD UBND TT Quân Chu lập danh sách cử người học Như vậy, TT Quân Chu sẻ rơi vào tình trạng thụ động vấn đề ĐTBD CB, CC cho tổ chức - Nguyên nhân dẫn đến tình trạng 34 + Do mục tiêu đào tạo không rõ ràng: Không biết đào tạo gì? đào tạo nào? đào tạo để làm gì? chưa xác định phương pháp đào tạo + Trong chương trình đào tạo khơng xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng đưa chương trình đào tạo khơng có nội dung thực tế, khơng phù hợp, khơng có tính cập nhật + Đào tạo ứng phó, bất đắt dĩ không coi đào tạo nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược phát triển cán bộ, công chức ổn định, sẵn sàng ứng phó cho quan, tổ chức + Không khảo khát nhu cầu đào tạo trước nên không đò tạo đúng, phù hợp với đối tượng, khơng biết người học muốn học nên họ khơng cố gắng hồn thành trương trình đào tạo + Khơng ý đến sở vật chất nơi đào tạo, đội ngũ giảng viên giảng dạy thiết kế không phù hợp + Không đánh giá chất lượng đào tạo thường xuyên nên khơng biết làm gì, tốt, đạt để tiếp tục phát huy, mặt tồn tại, hạn chế tìm cách khắc phục loại bỏ Nếu có đánh giá chất lượng đào tạo đánh giá qua hài lòng học viên q trình đào tạo + CB, CC chủ yếu vừa học vừa làm nên thời gian học tập trung không nhiều + Công tác ĐTBD có nhiều cố gắng chạy theo số lượng, chưa cử đối tượng đào tạo, học chưa chuyên ngành cần đào tạo, chưa đáp ứng nhu cầu quan, tổ chức +Việc đào tạo với sử dụng chưa cân đối, chưa quản lý chặt đội ngũ cán dự nguồn sau đào tạo (nhiều trường hợp cử đào tạo tốt nghiệp chưa bố trí cơng việc theo quy hoạch) + Một phận không nhỏ CB, CC học nhằm hợp thức hoá cấp + Tính chuyên nghiệp đội ngũ CB, CC chưa cao; kiến thức, kỹ nghiệp vụ quản lý nhà nước hạn chế + Một phận CB, CC chậm đổi tư duy, thiếu chủ động, sáng tạo thực thi nhiệm vụ 35 2.2 Một số giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC UBND TT Quân Chu 2.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC UBND TT Quân Chu 2.2.1.1 Giải pháp chung - Nhà nước cần có sở pháp lý vững để vào cán bộ, công chức làm công tác đào tạo bồi dưỡng khơng phải lúng túng, bị động q trình thực thuận lợi cho việc lập kế hoạch cử CB, CC ĐTBD kiến thức chuyên môn kỹ cần thiết - Khuyến khích CB, CC chủ động đăng ký chương trình ĐTBD CB, CC -Phải có tiêu chuẩn rõ ràng với vị trí chức danh cử ĐTBD 2.2.1.2 Một số giải pháp cụ thể - Xác định nhu cầu đào tạo CB, CC: Xác định nhu cầu đào tạo nhằm trả lời câu hỏi như: Những kiến thức, kỹ cần thiết cho vị trí cơng việc? Những kiến thức, kỹ cần thiết mà cán bộ, công chức có? Những kiến thức, kỹ thiếu CB, CCC vị trí cơng việc? Làm cách để xác định thiếu hụt đó? Những khóa học cần tổ chức để khắc phục thiếu hụt kiến thức, kỹ choCB, CC? Để nắm bắt nhu cầu đào tạo cần sử dụng phương pháp sau: Phân tích tổ chức, kế hoạch hoạt động kế hoạch nguồn nhân lực; Phân tích cơng việc, Phân tích đánh giá thực cơng việc; Điều tra khảo sát đào tạo -Hằng năm phải rà sốt mức độ hồn thành cơng việc giao để thấy cán thiếu hụt kỹ để có phương hướng ĐTBD tránh tình trạng cử họ học lại không vào nhu cầu cần ĐTBD họ Sau chủ động lập danh sách đăng kí học lớp ĐTBD cho cán quan để có phối hợp chủ động với sở đào tạo - Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc, xác định vị trí việc làm xây dựng khung lực vị trí chức danh - Luật CB, CC năm 2008 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 36 22/10/2009 Chính phủ quy định cụ thể nhóm chức vụ cán cấp xã (tương ứng với 11 chức danh) chức danh công chức cấp xã Với vị trí có quy định tương đối cụ thể tiêu chuẩn chức danh, sở để tạo nguồn, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng giải chế độ, sách CB, CC cấp xã Đây bước tiến quan trọng hướng tới chuyên nghiệp hóa, đại hóa đội ngũ CB, CC, góp phần trực tiếp nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Tuy nhiên, tiêu chuẩn chức danh bộc lộ nhiều bất hợp lý, nhiều điểm khơng phù hợp với thực tiễn khu vực, vùng miền khác nước; nặng định tính, thiếu tiêu chuẩn định lượng Do đó, việc cần thiết phải hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc, xác định vị trí việc làm xây dựng khung lực vị trí chức danh, coi công cụ quan trọng quản lý cán công chức -Phải thực sửa đổi lối làm việc, nhằm sữa chữa, khắc phục hạn chế lãnh đạo, quản lý, điều hành thực công việc - Nâng cao nhận thức cấp, ngành cán bộ, công chức cấp sở chức năng, vai trò hoạt động ĐTBD Nhận thức đóng vai trò hết súc quan trọng hoạt động người Nhận thức giúp cá nhân cộng đồng đinh hướng cho hành vi mình, giúp cho người điều chỉnh hành vi thân trình hoạt động thực tiễn để đạt mục tiêu định để hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội Nhận thức chức năng, nhiệm vụ hoạt động ĐTBD cấp sở nhằm nâng cao kiến thức, lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế- xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực thi công vụ đội ngũ CB, CC cấp sở, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị, kinh tế- xã hội thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thôn, địa phương Để hoạt động ĐTBD CB, CC đạt hiệu cao cần phải nâng cao nhận thức cấp, ngành CB, CC cấp sở chức năng, vai trò hoạt động ĐTBD ,vì có cán CB, CC nhận rõ tầm quan trọng việc cử CB, CC chức học lớp ĐTBD nghiệp vụ chun mơn Bởi 37 điều mang lại lợi ích cho quan tổ chức nói chung cá nhân nói riêng - Bố trí đủ kinh phí để thực có hiệu chế độ ĐTBD theo quy định; tăng cường kinh phí cho hoạt động ĐTBD ; thu hút nguồn kinh phí ngồi ngân sách tỉnh cho công tác ĐTBD CB, CC Đa dạng hóa nguồn lực tài cho cơng tác ĐTBD CB, CC - Khi quan có dự kiến ĐTBD cán quan tham mưu cần xem xét vấn đề mặt chiến lược - Các cán làm cơng tác ĐTBD nên có chương trình đào tạo gồm bước sau: • Xác định nhu cầu đào tạo • Xác định mục tiêu đào tạo • Lựa chọn đối tượng đào tạo • Xác định chương trình đào tạo • Dự tính kinh phí đào tạo • Đánh giá chương trình đào tạo - Hồn thiện cơng tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kỷ luật - Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kỷ luật có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng CB, CC cấp xã Thông qua hoạt động nhằm phát tiêu cực, bất cập nảy sinh từ cán cơng tác cán Qua đó, động viên khen thưởng nhân tố tích cực, xử lý kịp thời sai phạm, củng cố lòng tin nhân dân Đảng quyền Việc đánh giá CB, CC phải đảm bảo nội dung, quy trình theo quy định, công khai, dân chủ với tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch Gắn đánh giá với công tác tự phê bình, phê bình thực nghiêm túc việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với chức danh chủ chốt; tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia giám sát, đánh giá góp ý cho đội ngũ CB, CC Kiên xử lý nghiêm cán vi phạm, nhiều khuyết điểm, khơng hồn thành nhiệm vụ giao - Tăng cường lãnh đạo toàn diện cấp uỷ Đảng, quản lý cấp quyền, lãnh đạo quan, đơn vị công tác ĐTBD CB, CC nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý công tác ĐTBD 38 CB, CC - Đối với cá nhân: Mỗi cán thường xuyên trang bị cho kiến thức, kỹ năng, chủ động trình học hỏi kinh nghiệm, cập nhật văn hành nhà nước để vận dụng vào q trình giải cơng việc Phát huy tinh thần tự giác q trình học tập, khơng học cho thân mà người học phải nhận thức học tập mang lại hiệu công việc cho quan góp phần phát triển xã hội Học viên có nhận thức tầm quan trọng cơng tác ĐTBD CB, CC tình hình phải có thái độ học tập nghiêm túc Cá nhân phải định hướng cho hành vi mình, giúp điều chỉnh hành vi thân trình hoạt động thực tiễn để đạt mục tiêu định để hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội Nhìn chung cá nhân phải tự lập cho kế hoạch làm việc học tập hợp lý để nâng cao kiến thức kỹ thân giúp hoàn thiện thân phục vụ cho q trình hoạt động quan, giúp cho quan ngày phát triển 2.2.2 Một số khuyến nghị 2.2.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Bước mà UBND TT Quân Chu cần làm xác định nhu cầu đào tạo, tránh trường hợp đào tạo lệch hướng, không sát với nhu cầu thực tế gây lãng phí sử dụng nguồn nhân lực Đây giai đoạn có ý nghĩa vơ quan trọng việc tổ chức hoạt động đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo TT Quân Chu nên chia thành hai loại: nhu cầu đào tạo cán quản lý nhu cầu đào tạo nhân viên - Nhu cầu đào tạo cán quản lý Do q trình phân tích cơng việc đánh giá thực công việc cán quản lý thường khó đo lường, khó lượng hóa nên để xác định nhu cầu đào tạo cán quản lý, cần phải trả lời câu hỏi như: Đối tượng tham gia đào tạo? Các nhiệm vụ chủ yếu phải hoàn thành cán quản 39 lý? Mức thường xuyên thực nhiệm vụ công việc? Các kiến thức, kỹ cần thiết cho cán quản lý Đối với việc xác định nhu cầu đào tạo cán quản lý, từ việc đăng kỹ phòng trung tâm, Viện phân theo loại hình đào tạo để xác định nhu cầu đào tạo cho cán quản lý 2.2.2.2 Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng Mục tiêu đào tạo TT Quân Chu chung chung, khơng cụ thể, chủ yếu mang tính chất nâng cao trình độ chun mơn Điều gây khó khăn cơng tác xác định nội dung, chương trình đào tạo, đồng thời công tác đánh giá hiệu đào tạo khó đạt hiệu cao Việc xác định mục tiêu rõ ràng cho đào tạo có tác dụng làm cho học viên nhận thức trách nhiệm với Huyện từ nỗ lực q trình đào tạo Trên thực tế, khóa học đào tạo chưa đưa mục tiêu cụ thể cần đạt Các thơng báo khóa học gửi đến cho phòng trung tâm có tên khóa học, số lượng người dự kiến đào tạo, thời gian, địa điểm dự kiến đào tạo Mỗi khóa học cần thông báo mục tiêu cụ thể cung cấp kiến tức, kỹ gì, yêu cầu đối tượng theo học ai, trình độ nào, sau khóa học học viên phải đạt gì…nhằm mục tiêu phấn đấu cho học viên yêu cầu giảng viên Trên sở đánh giá chất lượng khóa đào tạo đạt mức độ nào, nâng cao hiệu đào tạo CC 40 KẾT LUẬN Trong trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta xác định cán bộ, nhân tố định đến thành bại cách mạng, gắn liền với vân mệnh Đảng đất nước Đất nước ta thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, toàn đội ngũ cán bộ, công chức máy hành nhà nước tạo thành nguồn lực lớn phục vụ cho trình tổ chức hoạt động máy nhà nước Đội ngũ cán bộ, công chức hành nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng việc quản lý thúc đẩy phát triển toàn xã hội đảm bảo hành quốc gia hoạt động liên tục Qua 25 năm với đổi kinh tế cơng tác cán đổi số nội dung cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã có chuyển biến rõ rệt, đạt nhiều kết thiết thực Trên sở quan chức có thẩm quyền coi trọng cơng tác đào tạo bồi dưỡng làm cho đội ngũ cán bộ, cơng chức bước nâng cao trình độ khả ứng biến với nhiều tình phức tạp công việc Để thực tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp sở có chất lượng, quan, tổ chức phải đề giải pháp, phương hướng phù hợp có hiệu cho cơng tác này, nhiên quan địa phương thực tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp sở Tùy vào nguồn cán chất lượng cán tình hình kinh tế địa phương mà có kế hoạch thực cho phù hợp, cho có hiệu để phục vụ cho trình hoạt động quan, giúp ích cho cá nhân phát triển 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 18/2010/NĐ- CP Chính Phủ đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 2.Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 4.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Cán bộ, công chức, Hà Nội 5.Viện Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, Từ điển bách khoa toàn thư tập 1, Nhà xuất Từ điển Bách khoa Một số tài liệu thuộc UBND TT Quân Chu 42 ... MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND TT QUÂN CHU 28 2.1 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu .28... lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giới thiệu UBND TT Quân Chu Chương 2: Thực trạng, đánh giá số đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu CHƯƠNG... chức Nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu Đánh giá ưu điểm, nhược điểm công tác đào tạo cán bộ, công chức UBND TT Quân Chu Tìm nguyên nhân đưa số
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND TT quân chu, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND TT quân chu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay