Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện bình liêu, tỉnh quảng ninh

61 32 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:25

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu35. Phương pháp nghiên cứu36. Ý nghĩa đề tài46. Kết cấu đề tài5PHẦN NỘI DUNG6Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC61.1. Một số khái niệm cơ bản61.1.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng61.1.2. Khái niệm cán bộ, công chức71.2. Vai trò, mục đích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức81.2.1. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức81.2.2. Mục đích của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức91.3. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức101.3.1. Đào tạo tại nơi làm việc101.3.2. Đào tạo thoát ly khỏi công việc111.4. Nội dung, quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức111.4.1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức111.4.2. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức121.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức141.5.1. Các yếu tố bên trong141.5.2. Các yếu tố bên ngoài17Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH182.1. Khái quát chung về Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu182.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ủy ban nhân dân182.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân192.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân202.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân222.2.1. Cơ cấu số lượng cán bộ, công chức222.2.2. Chất lượng cán bộ, công chức242.3. Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bô, công chức của Ủy ban nhân dân272.3.1. Các hình thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân272.3.2. Nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân282.3.3. Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân282.3.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng282.3.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng292.3.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng292.3.3.4. Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn giảng viên302.3.3.5. Dự tính chi phí đào tạo, bồi dưỡng302.3.3.6. Tiến hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng312.3.3.7. Đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng312.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức322.4.1. Các yếu tố bên trong322.4.2. Các yếu tố bên ngoài322.5. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân332.6. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân352.6.1. Ưu điểm và nguyên nhân352.6.2. Nhược điểm và nguyên nhân37Chương 3. GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH393.1. Mục tiêu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân393.1.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức393.1.2. Phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức403.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân403.2.1. Tăng cường công tác quản lí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức403.2.2. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức413.2.3. Đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức423.2.4. Nâng cao năng lực tự hoàn thiện của cán bộ, công chức433.2.5. Tăng cường đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức443.2.6. Một số giải pháp khác443.3. Khuyến nghị góp phần hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân453.3.1. Đối với Sở Nội vụ453.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh463.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân Huyện463.3.4. Đối với cán bộ, công chức48KẾT LUẬN49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Chắc hẳn câu nói “Học, học nữa, học mãi” Vị lãnh tụ vĩ đại phong trào cách mạng vô sản Nga Lênin trở nên quen thuộc Vâng thật vậy, suốt chặng đường năm học ngồi ghế nhà trường em thầy cô truyền tải kiến thức, giảng hay vô bổ ích có ý nghĩa Khơng dừng lại đó, Ban lãnh đạo nhà trường thầy cô khoa Tổ chức Quản lý nhân lực tạo điều kiện cho sinh viên chúng em có khoảng thời gian thực tập nhằm tiếp cận với thực tiễn, có nhìn tổng quan q trình hoạt động quan, đơn vị Qua em xin bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội, đặc biệt thầy, cô khoa Tổ chức Quản lý nhân lực giảng dạy nhiệt tình có buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế đầy thú vị q trình học, giúp chúng em có kiến thức để hoàn thành tốt trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn tồn thể anh, chị UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh nhiệt tình bảo, giúp đỡ em trình kiến tập quan; giúp em có niềm tin, lòng say mê nghề nghiệp nhận biết phẩm chất, trách nhiệm người cán sau trường công tác tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đợt thực tập quan trọng Em xin chân thành cảm ơn! Quảng Ninh, ngày 21 tháng năm 2017 Sinh viên La Thị Kim Oanh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 1.1.2 Khái niệm cán bộ, công chức 1.2 Vai trò, mục đích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức 1.2.1 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.2.2 Mục đích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức .9 1.3 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 10 1.3.1 Đào tạo nơi làm việc 10 1.3.2 Đào tạo thoát ly khỏi công việc 11 1.4 Nội dung, quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .11 1.4.1 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 11 1.4.2 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức 12 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 14 1.5.1 Các yếu tố bên .14 1.5.2 Các yếu tố bên 17 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH 18 2.1 Khái quát chung Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu 18 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ủy ban nhân dân 18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân 19 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ủy ban nhân dân 20 2.2 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân 22 2.2.1 Cơ cấu số lượng cán bộ, công chức 22 2.2.2 Chất lượng cán bộ, công chức 24 2.3 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bô, công chức Ủy ban nhân dân 27 2.3.1 Các hình thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân 27 2.3.2 Nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân .28 2.3.3 Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân .28 2.3.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 28 2.3.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng .29 2.3.3.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 29 2.3.3.4 Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lựa chọn giảng viên 30 2.3.3.5 Dự tính chi phí đào tạo, bồi dưỡng 30 2.3.3.6 Tiến hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng 31 2.3.3.7 Đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng 31 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 32 2.4.1 Các yếu tố bên .32 2.4.2 Các yếu tố bên 32 2.5 Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân .33 2.6 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân .35 2.6.1 Ưu điểm nguyên nhân 35 2.6.2 Nhược điểm nguyên nhân 37 Chương GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LIÊU TỈNH QUẢNG NINH .39 3.1 Mục tiêu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân .39 3.1.1 Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 39 3.1.2 Phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 40 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân 40 3.2.1 Tăng cường công tác quản lí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức 40 3.2.2 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 41 3.2.3 Đổi nội dung chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 42 3.2.4 Nâng cao lực tự hồn thiện cán bộ, cơng chức .43 3.2.5 Tăng cường đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 44 3.2.6 Một số giải pháp khác 44 3.3 Khuyến nghị góp phần hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân .45 3.3.1 Đối với Sở Nội vụ 45 3.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh .46 3.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân Huyện 46 3.3.4 Đối với cán bộ, công chức 48 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT UBND HĐND CBCC ĐTBD SL TL GIẢI NGHĨA Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng Số lượng Tỉ lệ PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước, ông cha ta ý thức rõ việc dùng người quốc sách Phát huy truyền thống phương sách dùng người ông cha ta để lại, từ đời đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán nhân tố định thành bại Chủ tịch Hồ Chí Minh cho có đường lối cách mạng cán khâu định Người viết: “Muốn việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém”, “Cán gốc công việc” Cán người đem đường lối, sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Từ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò cán giải công việc, nhiệm vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy cần phải có đội ngũ cán tốt để có đội ngũ cán tốt cần phải ĐTBD, phải coi “Huấn luyện cán công việc gốc Đảng”, phải biết lựa chọn, đánh giá, sử dụng đối xử với cán người có ích cho cơng việc chung Với bối cảnh đất nước đẩy mạnh công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước thời kỳ hội nhập đòi hỏi nhiều yếu tố, nhân tố người, đặc biệt đội ngũ CBCC có ý nghĩa định đến phát triển Vì đội ngũ CBCC người thay mặt nhân dân điều hành hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước Thực tế cho thấy đâu đội ngũ cán có đủ đạo đức, phẩm chất, lực có phong trào tốt, công việc diễn trôi chảy, thông suốt Muốn không ngừng nầng cao chất lượng đội ngũ CBCC đáp ứng u cầu thời kì cơng tác ĐTBD thiếu Chất lượng ĐTBD định đến chất lượng CBCC Do nói, việc ĐTBD đội ngũ CBCC quan trọng thời đại nay, có ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước Bình Liêu huyện miền núi, biên giới nằm phía Đơng Bắc tỉnh Quảng Ninh Sau gần 30 năm thực đường lối đổi Đảng, hệ thống trị huyện củng cố vững mạnh Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm gần ln trì mức khá, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo huyện nâng cao đời sống cho nhân dân nhiều khó khăn Tuy vậy, phát triển kinh tế - xã hội huyện chưa thật tương xứng với lợi tiềm địa phương, giai đoạn thực chương trình xây dựng nơng thơn Bên cạnh việc làm được, thực tế đội ngũ CBCC huyện đến chưa ĐTBD đồng mặt số lượng chất lượng, điều tác động không nhỏ đến việc phát triển kinh tế, xã hội huyện Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác ĐTBD CBCC với yêu cầu đặt CBCC UBND huyện Bình Liêu Trong trình thực tập, qua tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cơng việc thực tế làm quan, em chọn đề tài: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh” để thấy thành tích đạt vấn đề bất cập Tìm nguyên nhân, sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện Bình Liêu thời gian tới, đáp ứng yêu cầu công tác ĐTBD thời kỳ Mục tiêu nghiên cứu Dựa sở mặt lý luận lý thuyết ĐTBD, mục tiêu chủ yếu đề tài tập chung nghiên cứu công tác ĐTBD CBCC UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Từ tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo, kế hoạch, phương pháp, trình ĐTBD CBCC; tìm hiểu số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC rõ nguyên nhân thực trạng để đưa giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC UBND huyện Bình Liêu Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi mặt thời gian: từ năm 2015 - 2016 - Phạm vị mặt không gian: nghiên cứu UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Vấn đề nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức huyện Bình Liêu - Đánh giá ưu, nhược điểm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức huyện Bình Liêu - Đề xuất ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức đơn vị Phương pháp nghiên cứu Có nhiều phương pháp để nghiên cứu đặc thù đề tài đặc thù đơn vị thực tập nên em lựa chọn số phương pháp sau để giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đây phương pháp trọng tâm đề tài báo cáo Thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, bảng biểu từ quan cung cấp, cho người xem có nhìn khái qt đội ngũ CBCC thực quan, có nhìn cụ thể kết ĐTBD vấn đề nghiên cứu Đây phương pháp cần có đầu tư, tìm tòi, tổng hợp phân tích kĩ số liệu, dẫn chứng cung cấp để làm rõ nội dung đề tài - Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu chủ động quan sát vấn đề liên quan tới đề tài nghiên cứu Quan sát trình làm việc cán phòng ban - Phương pháp thu thập thơng tin: Thông tin thu thập tổ chức qua nhiều phương tiện như: qua mạng internet, báo cáo tổng kết từ phòng ban có liên quan, qua Quy định pháp luật CBCC, Quyết định, công văn quan - Phương pháp vấn: Chủ yếu vấn Trưởng phòng, Phó phòng, chuyên viên Phòng Nội vụ phòng ban chun mơn có liên quan đến cơng tác ĐTBD CBCC quan Phương pháp phân tích - tổng hợp: Tìm hiểu, phân tích loại tài liệu thống kê có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, sau tổng hợp lại để có nhìn tổng qt nhiều khía cạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC lý thuyết thực tế quan - Phương pháp đánh giá: Đánh giá trình ĐTBD CBCC huyện Bình Liêu, xem lại đạt chưa đạt thời gian qua, từ đề giải pháp nhằm khắc phục để đạt hiệu Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa mặt lý luận: Việc nghiên cứu đề tài giúp có nhận thức sâu tầm quan trọng công tác ĐTBD CBCC đơn vị, quan Đề tài nghiên cứu, phân tích hệ thống sở lý luận đưa cách tiếp cận khác công tác ĐTBD CBCC UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Thơng qua việc tìm hiểu vấn đề ĐTBD CBCC UBND huyện Bình Liêu góp phần làm rõ thực trạng đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan nhà nước Đưa hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng công tác ĐTBD yếu tố tác động tới công tác đào tạo, bồi dưỡng CCBCC quan Đề tài nghiên cứu góp phần thấy rõ vai trò, ý nghĩa cơng tác ĐTBD CBCC quan, bên cạnh có nhìn tổng quan hiểu rõ công tác lập kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra công tác đào tạo nguồn Đây tổng hợp, phân tích kiến thức lí luận ĐTBD CBCC tác động tới hiệu làm việc CBCC quan hành Nhà nước - Ý nghĩa mặt thực tiễn: Đề tài nghiên cứu, phân tích, khảo sát làm rõ công tác ĐTBD chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện Bình Liêu, giúp cho quan có đánh giá sâu sắc tình hình đội ngũ CBCC Từ đó, đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quan Trên thực tế giúp cho quan nói riêng quan đơn vị khác nói chung có định hướng rõ ràng để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan Đề tài có giá trị thực tiễn giúp nâng cao kiến thức chuyên môn, giúp cho việc gắn liền lý thuyết với thực hành để CBCC nắm rõ công tác ĐTBD Đây tài liệu bổ ích q trình học tập cho thân, đồng thời tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả quan tâm Kết cấu đề tài Ngoài phần mục lục, danh mục chữ viết tắt, lời cảm ơn, phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài gồm chương: Chương Cơ sở lý luận đào tạo bồi dưỡng cán công chức Chương Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh Chương Giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh lượng CBCC tham gia ĐTBD cách đầy đủ, tiêu đề 3.2.3 Đổi nội dung chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Cần chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tế, dễ hiểu, dễ ứng dụng đối tượng ĐTBD Đổi phương pháp ĐTBD theo hướng trọng thực hành kiến thức thực tế Nâng cao chất lượng số lượng giảng viên trung tâm bồi dưỡng trị địa bàn huyện đồng thời thực khuyến khích học tập cho CBCC tham gia ĐTBD - Đối với CBCC cần nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác Chỉ nhìn nhận đắn ĐTBD có đầu tư mức để đáp ứng nhu cầu ĐTBD Khuyến khích q trình tự ĐTBD CBCC, CBCC phải thường xun tìm tòi, học hỏi cập nhật kiến thức nâng cao trình độ lực thực thi công vụ Khen thưởng CBCC có thành tích xuất sắc việc ĐTBD nhằm tạo thêm động lực làm việc nhằm mở rộng hình thức - Đối với đội ngũ giáo viên cần phải tăng cường đầu tư để phát triển đội ngũ giáo viên đủ số lượng chất lượng, có trình độ sư phạm kỹ tay nghề đặc biệt trình độ thực hành Xây dựng đội ngũ giáo viên đổi phương pháp dạy đáp ứng chương trình đào tạo phù hợp với kỹ thuật công nghệ Đổi nội dung, chương trình theo định hướng thị trường, mềm dẻo, nâng cao kỹ thực hành lực thích ứng với biến đổi công nghệ thực tế sản xuất Đổi đa dạng hóa phương pháp dạy học * Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: + Tổ chức đào tạo tiền công vụ cho CBCC dự bị CBCC thời gian tập phải đào tạo trang bị kiến thức hành Nhà nước, pháp luật, kỹ hoạt động công vụ + Tăng cường công tác ĐTBD cán lãnh đạo quản lý, làm cho việc 42 luân chuyển cán bước vào nề nếp, đạt hiệu thiết thực, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín phòng ban, đơn vị + Mở chương trình đào tạo kỹ mềm thông qua hội thảo; ra, cần tăng cường mở lớp bồi dưỡng kiến thức máy tính, cơng nghệ thơng tin cho đội ngũ CBCC cấp * Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: + Đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên độ tuổi phải qua chương trình đào tạo theo quy định ngạch + Đối với công chức, viên chức giai đoạn tập phải qua bồi dưỡng tiền công vụ + Đối với cán trẻ, có triển vọng, lớp cán tạo nguồn cần phải đào tạo bản, tồn diện để có kiến thức bản, có lực thực tiễn kỹ thực hành định để đáp ứng yêu cầu lâu dài 3.2.4 Nâng cao lực tự hồn thiện cán bộ, cơng chức Nâng cao lực tự hoàn thiện thân CBCC điều tất yếu công tác ĐTBD Nếu người CBCC cử ĐTBD mà khơng có ý thức hồn thiện thân q trình ĐTBD khơng đạt kết quả, ngược lại tốn chi phí đào tạo lại Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng việc định hướng hướng tổ chức, đưa tổ chức lên phát triển Vì vậy, việc tăng cường lực đội ngũ CBCC việc định chất lượng đội ngũ CBCC quan, gốc có tốt tốt Tăng cường lực thông qua việc: + Nâng cao công tác quản lý: Thủ trưởng phải người quan tâm đến việc phát triển đội ngũ CBCC, tạo điều kiện chi phí thời gian Người lãnh đạo phải quản lý có hiệu đội ngũ nhân lực quan, hoạt động quản lý phải thực nghiêm túc tiến hành chặt chẽ + Nâng cao trình độ chun mơn: Bên cạnh việc nâng cao cơng tác 43 quản lý phải ý nâng cao trình độ chun mơn nhằm đáp ứng yêu cầu quan; kiểm tra, đánh giá hoạt động ĐTBD CBCC quan Việc đánh giá thường xuyên trình ĐTBD nhằm đưa định điều chỉnh kịp thời cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC Ngoài ra, kiến thức phương pháp ĐTBD thay đổi Để có chương trình đào tạo tiên tiến, CBCC phải khơng ngừng tìm tòi, sáng tạo đổi cần đào tạo nhiều lĩnh vực 3.2.5 Tăng cường đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đánh giá hiệu chương trình ĐTBD cần thiết, tiền đề để xây dựng chương trình đào tạo Vì vậy, đánh giá qua mặt sau: + Yêu cầu CBCC viết báo cáo trình đào tạo điều học sau khóa học Nếu sau buổi hội thảo lập hòm góp ý để CBCC đóng góp ý kiến hội thảo + Cần thực đánh giá hiệu việc đào tạo thông qua kết quả, hiệu thực nhiệm vụ CBCC nơi công tác 3.2.6 Một số giải pháp khác Ngồi giải pháp nêu trên, áp dụng giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC cho UBND như: - Gắn ĐTBD với sử dụng CBCC việc làm thiếu cơng tác ĐTBD ĐTBD phải có kế hoạch sử dụng, không gây tâm lý lo lắng cho người học, gây lãng phí thời gian, kinh phí, ảnh hưởng đến kết đào tạo, bồi dưỡng CBCC Tạo chuyển biến sâu sắc công tác ĐTBD cán theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ; trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán lãnh đạo quản lý, coi giải pháp quan trọng hàng đầu thực chiến lược cán giai đoạn - Xây dựng nguồn quỹ riêng cho chương trình đào tạo Với 44 chương trình đào tạo khác yêu cầu nguồn kinh phí khác Do đó, cần xây dựng quỹ riêng cho ĐTBD tách khỏi chi phí máy để q trình hoạch định chi phí đào tạo chi tiết Từ đó, chuyên viên phụ trách cơng tác tổ chức dễ dàng tìm phương pháp phù hợp với nguồn quỹ Điều thể mức độ quan tâm lãnh đạo đơn vị ngành tới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC - Đầu tư xây dựng sở vật chất trang thiết bị làm việc Đầu tư vốn thỏa đáng để nâng cấp, sửa chữa, xây dựng sở vật chất nhà ăn, nhà nghỉ phục vụ cho việc làm việc tốt Đầu tư trang thiết bị đại cần thiết cho chỗ làm máy móc, đèn điện, bàn ghế để làm việc đạt hiệu cao 3.3 Khuyến nghị góp phần hồn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân 3.3.1 Đối với Sở Nội vụ Đội ngũ CBCC có vị trí đặc biệt, nhân tố quan trọng công tác quản lý nguồn nhân lực trẻ, tập hợp đội ngũ cán để phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC vấn đề cấp bách tất yếu Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, định hướng, trực tiếp đạo, kịp thời động viên, cổ vũ cố gắng CBCC hoạt động - Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh mở rộng lớp ĐTBD, quan tâm phê duyệt phân bổ kinh phí cho việc mở lớp riêng địa phương thời gian tới Mở rộng lớp tập huấn đề hồn thiện trình độ, chuyên môn, kỹ năng, chức danh cho CBCC - Đề nghị Trường đào tạo cán Nguyễn Văn Cừ tỉnh tiếp tục bố trí giảng viên, phối hợp với huyện để tổ chức mở lớp ĐTBD huyện lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ quản lý cho cán chủ chốt - Cần có chủ trương, sách quan tâm đến chế 45 độ đãi ngộ theo nguyện vọng đáng CBCC, ưu tiên hàng đầu nâng cao học vấn, kỹ chuyên môn kiến thức quản lý nhằm giúp cho đội ngũ CBCC phát huy tốt vị trí, vai trò nghiệp phát triển chung quan Từng bước giải tốt điều kiện sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc cho phòng ban Sở Nội vụ cần tiếp tục có định hướng nhằm giúp quan khắc phục nhược điểm, khó khăn để vươn lên thực tốt công tác, nhiệm vụ - Cần phải quan tâm đầu tư kinh phí cho chương trình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC hàng năm cấp diễn thuận lợi đạt hiệu tốt Tạo điều kiện kinh phí đầu tư cho việc mua tài liệu, điều kiện sở vật chất, địa điểm học tập, sinh hoạt làm việc CBCC tốt để trình đào tạo diễn thuận lợi 3.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh - Sở Nội vụ tham mưu cho UBND Tỉnh mở lớp ĐTBD theo quy định cho CBCC nhằm thực mục tiêu nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lí luận trị, kỹ quản lí nhà nước kỹ hỗ trợ khác cho CBCC, viên chức - Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm công tác ĐTBD Tăng cường ngân sách hàng năm cho công tác ĐTBD Củng cố tăng cường sở vật chất đội ngũ giảng viên cho sở đào tạo - Đề nghị UBND Tỉnh có chế sách hỗ trợ cho CBCC người dân tộc thiểu số xã đặc biệt khó khăn tham gia học lớp ĐTBD dài hạn - Cần đổi nhận thức công tác ĐTBD, xây dựng quan điểm đắn toàn thể đội ngũ CBCC 3.3.3 Đối với Ủy ban nhân dân Huyện - Cần có chế sách hỗ trợ cho CBCC người dân tộc thiểu số xã đặc biệt khó khăn tham gia học lớp đào tạo dài hạn 46 Đồng thời hàng năm UBND cần có kế hoạch rà sốt CBCC lực công tác yếu, không đáp ứng yêu cầu công tác, không đủ điều kiện để đào tạo lại, cần mạnh dạn cho chuyển công tác khác cho nghỉ theo chế độ nhà nước quy định - Cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn đạo việc thực nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC quan Áp dụng sách, chế hiệu q trình ĐTBD nhằm giúp cho CBCC nắm bắt lĩnh vực hiểu biết chuyên mơn nghiệp vụ - Cần phải có chế chọn lọc, đào thải CBCC làm công tác lãnh đạo, quản lý Nêu cao trách nhiệm quan, người có thẩm quyền việc bố trí, xếp cán máy tổ chức Do vậy, cần xử lý nghiêm phòng ban hay cá nhân có trách nhiệm việc bố trí sai CBCC để gây hậu nghiêm trọng công tác - UBND Huyện tổ chức xét tuyển thi tuyển sinh viên địa bàn huyện tốt nghiệp trường đại học quy, có lực học trở lên vào vị trí việc làm thiếu quan, xã, thị trấn, để giảm bớt chi phí đào tạo cho huyện - Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai mở lớp ĐTBD chương trình tập huấn trang bị chun mơn, nghiệp vụ cho CBCC Đầu tư trang thiết bị, sở vật chất phù hợp, khoa học cho đội ngũ CBCC Trang bị tài liệu nghiệp vụ, tài liệu có liên quan đến q trình tập huấn, đào tạo để CBCC cóa thể tiếp thu cách nhanh đạt hiệu - Cần rà soát kế hoạch, mục tiêu ĐTBD, tập trung cao độ nguồn lực đề hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ CBCC quan đề - Cần quan tâm việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ CBCC, thường xuyên khảo sát trình độ, chun mơn nghiệp vụ 47 CBCC để có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho thích hợp 3.3.4 Đối với cán bộ, cơng chức Để nâng cao trình độ đội ngũ CBCC quan cần phải có tác động chế sách tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC phát huy tối đa lực CBCC cử học lớp ĐTBD thường có tâm lý để lấy mà khơng phải xuất phát từ mục đích tự thân học tập để nâng cao trình độ, có kiến thức để phục vụ công việc Điều dẫn đến việc cấp có đầy đủ chất lượng cơng tác lại khơng cải thiện Do đó, hiệu cơng việc khơng cao Để trình độ lực thực tế CBCC nâng cao đảm bảo chất lượng hoạt động khơng có tác động thực có hiệu tự thân người CBCC phải có ý thức tự học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện phấn đấu tu dưỡng thân Trước hết người CBCC cần xác định rõ mục tiêu học để làm việc, để bù đắp thiếu hụt kiến thức, để nâng cao trình độ từ nâng cao lực thân khơng phải học để đối phó với cơng việc Vì vậy, việc tự học để nâng cao trình độ người CBCC trước hết phải thân họ định Việc ĐTBD để có kết tốt người CBCC phải có kế hoạch học tập khoa học, hiệu với việc kết hợp nhiều phương thức học tập: học qua phương tiện thông tin, kinh nghiệm cấp cấp dưới, đồng nghiệp hay thân Do vậy, quan cần có chế độ thích hợp nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi, tự hồn thiện thân CBCC, nhằm giúp cho chuyên môn cán tốt hơn, trau dồi nhiều kỹ hơn, trình làm việc đạt hiệu 48 KẾT LUẬN Vai trò ĐTBD trình phát triển quan tổ chức khơng thể phủ nhận Và vai trò trở nên quan trọng cần thiết thời đại phát triển khoa học kỹ thuật bùng nổ thông tin Để xây dựng đội ngũ CBCC viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, tính chun nghiệp cao, bên cạnh khía cạnh khác cơng tác tổ chức cán phải có hình thức ĐTBD phù hợp, hiệu CBCC có vai trò quan trọng việc hoạch định, triển khai tổ chức thực sách Đảng, Nhà nước; định thành cơng hay thất bại đường lối, sách quan, tổ chức vạch ĐTBD CBCC nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực việc nâng cao trình độ, lực công tác, chất lượng ... bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.2.1 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức 1.2.2 Mục đích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .9 1.3 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. .. luận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức - Phân tích thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức huyện Bình Liêu - Đánh giá ưu, nhược điểm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức huyện. .. 3.1.1 Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 39 3.1.2 Phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 40 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện bình liêu, tỉnh quảng ninh, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện bình liêu, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay