ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018

9 35 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:12

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018 Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 10 Năm học 2017 - 2018 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HK I PHẦN I: ĐẠI SỐ CHƯƠNG I: TẬP HỢP – MỆNH ĐỀ Bài Liệt kê phần tử tập hợp sau: 1/ A  n  N n 10 3/ C  n  N n  4n  0 4/   D  x  N  2x  3x  x 5/ E  n  N n ước 12 6/ F  n  N 7/ G  n  N n ước số chung 16 24 8/ H  n  N n bội với n nhỏ 16 9/ K  n  N n số nguyên tố nhỏ 20 10/ M  n  N 11/ N  n  N n số chia hết cho nhỏ 19 12/ P  n2  1 N 13/ n3 Q  N  n 1 14/ R  n  N 2/   n số tự nhiên nhỏ 6 B  n  N* n      2x  0 n bội số nhỏ 14 n số chẵn nhỏ 10 n số tự nhiên nhỏ 4 n số chia dư n nhỏ 30 Bài Liệt kê phần tử tập hợp sau: 1/ A  3k  k  Z, k 3 2/ B  x  Z x  0 3/ C  x  Z x 3 4/ D  x x 2k với k  Z   x  13 5/ E  x  Z 2x   x  6 6/ F  x  Z x  2x  4 7/ G  x  Z x  3x  x  8/ k 2 H  k  Z với k  4  k    3x 0 Bài Liệt kê phần tử tập hợp sau: 1/ A  x  R  x  5 2/ B  x  R x   1 3/ C  x  R x 3 4/ D  x  R x 3 5/ E  x  R x  2 6/ F  x  R 2x   0 7/ F  x  R  x    x  1 8/ G  x  R x 2x  3x  0   Bài 1/ Tìm tất tập tập hợp sau:  2,3, c, d  2/ Tìm tất tập tập C  x  N x 4 phần tử 3/ Cho tập hợp A  1;2;3;4;5 B  1;2 Tìm tất tập hợp X thỏa mãn điều kiện: B  X  A Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 10 Năm học 2017 - 2018 Bài Tìm A  B; A  C; A \ B; B \ A  * 1/ A tập hợp số tự nhiên lẻ không lớn 10; B  x  Z x 6 2/ A  8;15 , B  10;2011 3/ A  2; , B   1;3 4/ A   ;4 , B 1; 5/ A  x  R  x 5 ; B  x  R  x 8   CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Bài Tìm tập xác định hàm số 1/ y  4/ y   3x x2 2x    x 5 x 2x  x 7/ y  10/ y  2x   2/ y   2x  3/ y  5/ y  2x    3x 6/ y  x 8/ y  x x x 11/ y   5x  x  6x  2x   x  4x  13/ y   x4 x2  x 14/ y 3 x   x  16/ y  x    2x x1 17/ y  19/ y  x   2x  x x   20/ y  1 x x2  x 3 x x 5 x x  3x  10 2x 9/ y  x 1 12/ y  15/ y   3x x 1 x x  x   x 1 2 x  2x x 1 18/ y 3 x    2x 2x  x x2 Bài Xét tính chẵn – lẻ hàm số: 1/ y 4x  3x 4/ y  7/ y  2x  3x  2x  x1 2x  x x 10/ y  2/ y x  3x  5/ y  8/ y  x  2x  x x3  x   2 x  2x x 1 3/ y x  x  6/ y  9/ y  x  x2 x 5x   5x  x2   2x   2x 4x Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 10 Năm học 2017 - 2018 Bài Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: 1/ y 3x  2/ y  2x  3/ y  2x  4/ y   3x Bài Xác định a, b để đồ thị hàm số y ax  b sau: 1/ Đi qua hai điểm A  0;1 B 2;  2/ Đi qua C 4;  song song với đường thẳng y  x 1 3/ Đi qua D1;2 hệ số góc 4/ Đi qua E 4;2 vng góc với đường thẳng y  x5 5/ Cắt trục hồnh điểm hồnh độ x 3 qua M   2;4  6/ Cắt trục tung điểm tung độ – qua N(3; 1) Bài 10 1/ Viết phương trình đường thẳng qua A  4;3 song song với đường thẳng Δ : y 2x  1 2/ Viết phương trình đường thẳng qua B  2;1 vng góc với đường thẳng d : y  x  Bài 11 Xét biến thiên vẽ đồ thị hàm số sau: 1/ y x  4x  2/ y  x  x  3/ y  x  2x  4/ y x  2x Bài 12 Tìm tọa độ giao điểm đồ thị hàm số sau: 1/ y x  y x  2x  2/ y  x  y  x  4x  3/ y 2x  y x  4x  4/ y 2x  y  x  2x  Bài 13 Xác định parabol y ax  bx  biết parabol đó: 1/ Đi qua hai điểm A 1;2  B  2;11  2/ đỉnh I 1;0 3/ Qua M 1;6 trục đối xứng phương trình x  4/ Qua N 1;4 tung độ đỉnh Bài 14 Tìm parabol y ax  4x  c , biết parabol đó: 1/ Đi qua hai điểm A 1;  B 2;3 2/ đỉnh I   2;  3/ hồnh độ đỉnh – qua điểm P  2;1 4/ trục đối xứng đường thẳng x 2 cắt trục hoành điểm  3;0  Bài 15 Xác định parabol y ax  bx  c , biết parabol đó: 1/Có trục đối xứng x  , cắt trục tung điểm A(0;2) qua điểm B 2;4 Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 10 Năm học 2017 - 2018 2/ đỉnh I(  1; 4) qua A( 3;0) 3/ Đi qua A(1; 4) tiếp xúc với trục hoành x 3 4/ đỉnh S 2; 1 cắt trục hồnh điểm hồnh độ 5/ Đi qua ba điểm A(1;0), B(  1;6), C(3;2) Bài 16 1/ Cho parabol  P  : y ax  bx a 0  , biết  P  trục đối xứng đường thẳng x   P  qua M 1;3 Tìm hệ số a, b 2/ Cho hàm số y 2x  bx  c đồ thị parabol  P  Xác định b, c biết  P  nhận đường thẳng x  làm trục đối xứng qua A   2;5 3/ Cho hàm số y ax  4x  c đồ thị  P  Tìm a c để  P  trục đối xứng đường thẳng x 2 đỉnh  P  nằm đường thẳng y  CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 17 Giải phương trình sau: 1/ 3/ 5/ 7/ 9/ 11/ x   x 1  x  x x  2 x  x  2 3x  x  x    x 1 4/ 3x  5x   3x  14 6/ x  x  x  0 8/ x 10/ 4x  2x  x 2/ 2x  16 4 x  3x  x4   x4 x  2x  x  12/ 9x  3x  10   x  3x  3x 13/ x  6x   2x  14/ 15/ 2x   16/ x  2  3x  10  x   3x  17/ x  3x  x  3x  10 18/ x  5x  10 5x  x 19/  x  4 x  4  20/  x  3 x  2  2/ 1 4/ x2  x  10 x2 x  x   0 x  x   10 0 Bài 18 Giải phương trình sau: 2x   x x 1/ x 1 3/ x 2   x  x x x   Chăm thành tài, miệt mài giỏi  2x  x x Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Toán 10 Năm học 2017 - 2018 5/ 3x  x  x x 6/ x 1 3x  4 2x  2x  7/ x 1 3x  4 2x  2x  8/ x  2x    0 x x 9/ 2x  3x   1 x 1 x 10/ 2x  x   3 x  2x  2/ 2x   x  Bài 19 Giải phương trình sau: 1/ 2x  5 3/ 2x   3x  5/ 2x  x  6/ 2x  x  5x  7/ x  3x  x  8/ 2x  5x   x  6x  9/ x  x   0 10/ x  4x  x  2 11/ 4x  2x  4x  11 4/ 12/ 13/ 2x  5x  2x  x  2x  x   4x 1 14/ 3x  x  x   0 Bài 20 Giải phương trình sau: 1/ x  3x  0 2/ 2x  x  0 3/ 3x  0 4/  2x  6x 0 Bài 21 Cho phương trình x  2(m  1)x  m  3m 0 Định m để phương trình: 1/ nghiệm phân biệt 2/ nghiệm (hay nghiệm) 3/ nghiệm kép tìm nghiệm kép 4/ nghiệm – tính nghiệm lại 5/ hai nghiệm thỏa 3 x  x  4x x 6/ hai nghiệm thỏa x 3x Bài 22 Cho phương trình x   m  1 x  m  0 1/ Giải phương trình với m  2/ Tìm m để phương trình nghiệm kép Tìm nghiệm kép 3/ Tìm m để phương trình hai nghiệm trái dấu 4/ Tìm m để phương trình hai nghiệm thỏa mãn x 12  x 22 9 Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 10 Năm học 2017 - 2018 PHẦN 2: HÌNH HỌC CHƯƠNG I: VÉCTƠ Bài Cho điểm phân biệt A, B, C, D, E, F chứng minh: 1/ AB  DC AC  DB 2/ AB  ED  AD  EB 3/ AB  CD  AC  BD 4/ AD  CE  DC  AB  EB 5/ AC  DE  DC  CE  CB  AB 6/ AD  EB  CF AE  BF  CD Bài Cho tam giác ABC 1/ Xác định I cho IB  IC  IA 0 2/ Tìm điểm M thỏa MA  MB  2MC 0 3/ Với M điểm tùy ý Chứng minh: MA  MB  2MC CA  CB 4/ Hãy xác định điểm M thỏa mãn điều kiện: MA  MB  MC BA Bài 1/ Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB  AC ; AB  AC 2/ Cho tam giác ABC cạnh 8, gọi I trung điểm BC Tính BA  BI 3/ Cho tam giác ABC đều, cạnh a, tâm O Tính AC  AB  OC 4/ Cho hình chữ nhật ABCD, tâm O, AB = 12a, AD = 5a Tính AD  AO 5/ Cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = 4, BC = 3, gọi I trung điểm BC Tính IA  DI ; IA  IB 6/ Cho hình vng ABCD cạnh a, tâm O Tính độ dài BC  AB ; OA  OB 7/ Cho hình vng ABCD tâm O, cạnh cm Tính độ dài vectơ sau: u AB  AD; v CA  DB Bài 1/ Cho hình bình hành ABCD Gọi I trung điểm AB M điểm thỏa IC 3IM Chứng minh rằng: 3BM 2BI  BC Suy B, M, D thẳng hàng 2/ Cho hình bình hành ABCD Chứng minh rằng: AB  BC DB ; DA  DB  DC 0 3/ Cho hình bình hành ABCD, gọi O giao điểm hai đường chéo Chứng minh BC  OB  OA 0 4/ Cho hình bình hành ABCD, gọi I trung điểm CD Lấy M đoạn BI cho BM = 2MI Chứng minh ba điểm A, M, C thẳng hàng 5/ Cho hình bình hành ABCD tâm O, gọi M trung điểm BC Chứng minh rằng: AM  AB  Chăm thành tài, miệt mài giỏi AD Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 10 Năm học 2017 - 2018 6/ Cho hình bình hành ABCD tâm O Với điểm M tùy ý chứng minh rằng: MA  MC MB  MD 7/ Cho tam giác ABC Bên tam giác vẽ hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS Chứng minh rằng: RJ  IQ  PS 0 Bài 1/ Gọi G G’ trọng tâm tam giác ABC tam giác A’B’C’ Chứng minh rằng: AA'  BB'  CC' 3GG' 2/ Cho hai tam giác ABC A’B’C’ Gọi G G’ trọng tâm hai tam giác Gọi I trung điểm GG’ Chứng minh rằng: AI  BI  CI  A' I  B' I  C' I 0 3/ Cho tam giác MNP MQ trung tuyến tam giác Gọi R trung điểm MQ Chứng minh rằng: a/ 2RM  RN  RP 0 b/ ON  2OM  OP 4OR , với O c/ Dựng điểm S cho tứ giác MNPS hình bình hành Chứng tỏ rằng: MS  MN  PM 2MP d/ Với điểm O tùy ý, chứng minh rằng: ON  OS OM  OP ; ON  OM  OP  OS 4OI 4/ Cho tam giác MNP MQ, NS, PI trung tuyến tam giác Chứng minh rằng: a/ MQ  NS  PI 0 b/ Chứng minh hai tam giác MNP tam giác SQI trọng tâm c/ Gọi M’ điểm đối xứng với M qua N; N’ điểm đối xứng với N qua P; P’ điểm đối xứng với P qua M Chứng minh với điểm O ta ln có: ON  OM  OP ON'  OM'  OP' 5/ Cho tứ giác ABCD M, N trung điểm đoạn thẳng AB, CD Chứng minh rằng: a/ CA  DB CB  DA 2MN b/ AD  BD  AC  BC 4MN c/ Gọi I trung điểm BC Chứng minh rằng:   AB  AI  NA  DA 3DB 6/ Cho lục giác ABCDEF tâm O Chứng minh rằng: MA  MB  MC  MD  ME  MF 6MO với điểm M Bài Cho điểm A(1;2), B(  2;6), C(4;4) 1/ Chứng minh A, B, C không thẳng hàng 2/ Tìm tọa độ trung điểm I đoạn AB 3/ Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC 4/ Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Toán 10 Năm học 2017 - 2018 5/ Tìm tọa độ điểm N cho B trung điểm đoạn AN 6/ Tìm tọa độ điểm H, Q, K cho C trọng tâm tam giác ABH, B trọng tâm tam giác ACQ, A trọng tâm tam giác BCK 7/ Tìm tọa độ điểm T cho hai điểm A T đối xứng qua B, qua C 8/ Tìm tọa độ điểm U cho AB 3BU;2AC  5BU Bài Cho tam giác ABC M(1;4), N(3;0), P(  1;1) trung điểm cạnh BC, CA, AB Tìm tọa độ A, B, C Bài Trong hệ trục tọa độ cho hai điểm A(2;1); B(6; 1) Tìm tọa độ: 1/ Điểm M thuộc Ox cho A, B, M thẳng hàng 2/ Điểm N thuộc Oy cho A, B, N thẳng hàng Bài 9: Cho ba điểm A(3;4), B (2;1), C (- 1;- 2) a) Tìm tọa độ trung điểm cạnh BC tọa độ trọng tâm tam giác ABC b) Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành Bài 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A ( 3; 4) , B ( - 1; 2) , I ( 4; 1) Xác định tọa độ điểm C, D cho tứ giác ABCD hình bình hành I trung điểm cạnh CD Tìm tọa tâm O hình bình hành ABCD Bài 11: Cho tam giác ABC A ( 3; 1) , B ( 1; - 3) , đỉnh C nằm Oy trọng tâm G nằm trục Ox Tìm tọa độ đỉnh C Bài 12: Cho tam giác ABC M , N , P trung điểm BC , CA, AB Biết M (1;1), N (- 2;- 3), P (2;- 1) Tìm tọa độ đỉnh tam giác ABC Bài 13: Cho tam giác ABC A ( 3; 4) , B ( - 1; 2) , C ( 4; 1) A' điểm đối xứng A qua B, B' điểm đối xứng B qua C, C' điểm đối xứng C qua A a) Tìm tọa độ điểm A', B', C' b) Chứng minh tam giác ABC A ' B 'C ' trọng tâm Bài 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba điểm A(6;3), B(- 3;6), C (1;- 2) a) Chứng minh A, B, C ba đỉnh tam giác b) Xác định điểm D trục hoành cho ba điểm A, B, D thẳng hàng Bài 15:Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A(-5;6), B(-4;-1), C(4;3) a)Tìm tọa độ điểm M cho A uuu r trung uuur điểm r BM b)Tìm toạ độ điểm N cho NA  NB  c)Cho P(2x + 1, x - 2) Tìm x để điểm A, B, P thẳng hàng d)Đường thẳng BC cắt trục tọa độ E, F Tìm tọa độ E, F e)Chứng tỏ A, B, C ba đỉnh tam giác Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC f)Tìm toạ độ điểm D cho ABCD hình bình hành g)Tìm tọa độ điểm Q cho B trọng tâm tam giác ABQ ***** Xem tập phần hệ trục tọa độ sách đề cương Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Toán 10 Năm học 2017 - 2018 CHƯƠNG II: TÍCH VƠ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG Bài Tính giá trị biểu thức sau: 1/ asin00 + bcos00 + csin900 2/ acos900 + b sin900 + csin1800 3/ a2sin900 + b2cos900 + c2cos1800 4/ – sin2900 + 2cos2600 – 3tan2450 5/ 4a2sin2450 – 3(atan450)2 + (2acos450)2 6/ 3sin2450 – (2tan450)3 – 8cos2300 + 3cos3900 7/ – sin2900 + 2cos2600 – 3tan2450 Bài 10 Đơn giản biểu thức sau: 1/ A = sin(900 – x) + cos(1800 – x) + cot(1800 – x) + tan(900 – x) 2/ B = cos(900 – x) + sin(1800 – x) – tan(900 – x).cot(900 – x) Bài 11 Cho tam giác ABC vuông A, AB = a, BC = 2a Tính tích vơ hướng: 1/ AB.AC 2/ AC.CB 3/ AB.BC Bài 12 Cho tam giác ABC cạnh a Tính tích vơ hướng: 1/ AB.AC 2/ AC.CB 3/ AB.BC Bài 13 Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB(2AB  AC) Bài 14 Cho tam giác ABC AB = 6; AC = 8; BC = 11 1/ Tính AB.AC suy giá trị góc A 2/ Trên AB lấy điểm M cho AM = Trên AC lấy điểm N cho AN = Tính AM AN Bài 15 Cho hình vng cạnh a, I trung điểm AI Tính AB.AE Bài 16 Cho tam giác ABC biết AB = 2; AC = 3; góc A 120 Tính AB.AC tính độ dài BC tính độ dài trung tuyến AM tam giác ABC Bài 17 Cho tam giác ABC A(1; 1), B(5; 3), C(2;0) 1/ Tính chu vi nhận dạng tam giác ABC 2/ Tìm tọa độ điểm M biết CM 2 AB  AC Bài 18 Cho tam giác ABC A(1;2), B(  2;6), C(9;8) 1/ Tính AB.AC Chứng minh tam giác ABC vng A 2/ Tính chu vi, diện tích tam giác ABC 3/ Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung để ba điểm B, M, A thẳng hang 4/ Tìm tọa độ điểm N Ox để tam giác ANC cân N 5/ Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành tìm tâm I hình bình hành 6/ Tìm tọa độ điểm M cho 2MA  3MB  MC 0 -Chúc thi tốt Chăm thành tài, miệt mài giỏi ... t i, miệt m i gi i Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Toán 10 Năm học 2017 - 2018 CHƯƠNG II: TÍCH VƠ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG B i Tính giá trị biểu thức sau: 1/ asin00 + bcos00 + csin900... 9 Chăm thành t i, miệt m i gi i Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 10 Năm học 2017 - 2018 PHẦN 2: HÌNH HỌC CHƯƠNG I: VÉCTƠ B i Cho i m phân biệt A, B, C, D, E, F chứng minh: 1/ AB  DC... hai tam giác ABC A’B’C’ G i G G’ trọng tâm hai tam giác G i I trung i m GG’ Chứng minh rằng: AI  BI  CI  A' I  B' I  C' I 0 3/ Cho tam giác MNP có MQ trung tuyến tam giác G i R trung i m
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 10 học kì i cơ bản năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay