Bài tập trắc nghiệm toán tuần 8 có đáp án

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:12

y Câu Hàm số x2  x 1 (3;1) A Câu nghịch biến khoảng nào? B Cho hàm số y  f  x (1; �) C xác định, liên tục (�; 3) D (3; 1) (1;1) bảng biến thiên sau: Mệnh đề sau A Giá trị cực tiểu hàm số 1 B Giá trị cực đại hàm số  0;1 D Hàm số đồng biến khoảng  1;0 Câu � 2� 3; � � B � �  1;  A Câu Cho hàm số y  f  x C xác định liên tục  1;   D 2 Câu A x  2 B m, M Gọi 82 C Đồ thị hàm số A bằng A 92 B 9- x2 đường tiệm cận? B C Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số B Hỏi  C đồ thị hàm số y  f  x  x  3x  A B D x2  x  x  x3 287 D C nào? y  f  x  x  6x  9x  x3 y  f  x  x  3x  C y  f  x y  f  x  x  6x  9x  C Câu 10 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào?  5; 2 1 x +3 y Câu 131 24 C Hàm số giá trị cực đại bằng đoạn D giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y= Câu A 92 y 6m  24M x  4 y  x  3x  x  35 Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số biểu thức Câu B Hàm số đạt cực tiểu D Hàm số đạt cực đại 102 Câu  1;  bảng biến thiên sau Mệnh đề sau đúng? A Hàm số giá trị cực tiểu bằng C Hàm số nghịch biến khoảng x3  x2  3x  3 tọa độ là: y Điểm cực đại đồ thị hàm số D D 96  1;1 Khi đó, giá trị A y   x3  x  B y  x3  3x  C y   x3  3x  D y   x3  x  Câu 11 Đồ thị sau hàm số nào? y  x  x2  A y B x4  x2  2 C y  x  x2  D y  x4  2x2  Câu 12 A B C D Câu 13 A B C D b a  1 ; b  2 a b 2 a  1; b  a  b  2 Hãy xác định a , Tìm a, b, c y để hàm số để hàm số y ax  cx  b ax  xb đồ thị hình vẽ: đồ thị hình vẽ sau: a  2; b  2; c  1 a  1; b  1; c  1 a  1; b  2; c  a  1; b  2; c  Câu 14 Cho hàm số y  f ( x) Câu 15 Câu 16 f� ( x)  ( x  1)( x  2) ( x  3)3 ( x  5) y   x3  x  x Sx x 2 bằng: Hàm số A A y  f ( x)  x  x  y  f ( x) cực trị? B Hỏi hàm số D 10 x1 , x2 B 8 C.10 m để hàm số B 2  m  C m  Cho hàm số C.4 Hàm số đạt cực trị hai điểm Tìm tất giá trị thực tham số A Câu 17 đạo hàm điểm cực trị? A B Cho hàm số biểu thức y  f ( x) Khi giá trị D m x  x  mx  x  xCT điểm cực trị thỏa mãn CĐ 2  m  D  m  y đồ thị hình vẽ: C D Câu 18 y  f ( x) Cho hàm số Hàm số y  f '( x) đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số B Đồ thị hàm số C Đồ thị hàm số D Đồ thị hàm số Câu 19 y  f ( x) y  f ( x) y  f ( x) y  f ( x) y  f ( x) Cho hàm số cắt trục hồnh ba điểm phân biệt hai điểm cực trị ba điểm cực trị điểm điểm cực Hàm số y  f '( x) trị đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số y  f ( x) B Đồ thị hàm số C Hàm số Câu 20 x 1 điểm cực tiểu (�;1) đồng biến y  f ( x) hai điểm cực trị m3 m  2 � � m3 B � m ax y   0;  Câu 22 Cho hàm số m �2 � � m �3 C � B m ax y   0;  A a  b  0, c  � � a  0; b  3ac �0 � C a  b  0, c  � � a  0; b  3ac �0 � A m  3 x  x3  x  x  0;  D B m B a  b  0, c  � � a  0; b  3ac �0 � D abc0 � � a  0; b  3ac  � cho hàm số m �3 C B y   x  x  m �1 0; � � � �là: 2 xm2 x 1 giảm khoảng mà xác định ? D m 1 ? y  x  12 x  C y D x 1 x2 m để hàm số y  x  mx  (2m  3) x  đạt cực đại x  B m  C m �3 D m  3 y  x  x  Gọi a, b giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số Giá trị 2a  b Câu 25 Tìm tất giá trị tham số Câu 26 Cho hàm số m ax y   0;  C y Câu 24 Trong hàm số sau, hàm số đạt cực đại m  2 �m �3 y  2sin x  sin x m ax y  x A D cực đại cực tiểu y  ax3  bx  cx  d Hỏi hàm số đồng biến � nào? Câu 23 Tìm tất giá trị thực tham số A x  mx   m   x  m (Đề thi Tốt nghiệp THPT – 2004)Giá trị lớn hàm số A y y Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số: A 2  Câu 21 y  f ( x) y  f ( x) D Đồ thị hàm số đạt cực đại A 8 B 2 Câu 27 Tìm tất giá trị thực tham số hoành độ A m x , x2 cho x1 x2   x1  x2    Câu 28 Giá trị lớn hàm số A A B y   x2 để đồ thị hàm số x  1, x   1; 3 13 27 y Câu 31 Cho hàm số 2x  x  3x  2 Câu 32 Cho hàm số trình  1; 3 D x  1, x  B x2 x3  C : y  x0 x 2 x0 C D x  2 y 2 C x 1 y  D x  1, x  y  3 khẳng định sau sai: B �\  3 Hàm số nghịch biến D Đồ thị hàm số tâm đối xứng 2x  � x  Viết phương trình tiếp tuyến  C  I (3;1) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng phương  : 3x  y   A y  3x  B y  x  14 Câu 33 Tiếp tuyến đồ thị hàm số A y  12 x  C y  x  3x B y  x  D y  x  điểm G tung độ bằng phương trình y  12 x  Câu 34 tiếp tuyến đồ thị hàm số A C y  12 x  17 y  x4  4x2 B D y  12 x  17 giao điểm đồ thị với trục Ox ? C D Câu 35 Bảng biến thiên sau hàm số : y A x 1 x2 y B 3 x x2 Câu 36 Với giá trị tham số m ,phương trình A m  4 m=0 B x 2 đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang là: Đồ thị hàm số tiệm cận đứng C max f ( x )   1; 3 đạt giá trị nhỏ x Giá trị x là: x  y  Đồ thị hàm số tiệm cận ngang A hai điểm cực trị m D max f ( x)  6 C B y  x  mx   3m  1 x  3 x  Câu 30 Đồ thị hàm số D y max f ( x)   1; 3 y A m 2 m m 3 B C f  x   x  x  16 x   1;3 là: đoạn max f ( x)  Câu 29 Hàm số C 4  m  Câu 37 Gọi A,B hai cực trị hàm số y C 1 x x2 x3  3x  m   C m>0 y  x3  x  y D 3 x 2 x nghiệm: D m  4 m>0 Hỏi đường thẳng qua điểm A B phương trình nào? y  2 x  A Câu 38 Cho hàm số A đồ thị qua điểm khơng diểm cực trị B y  x3  x  2017 M  1; 2021 y Câu 39 Hàm số y  2 x   C y  2x  giá trị cực đại Tìm m y   x4  2x2  m D y  3 x  chọn phát biểu sai B Đồ thị có tâm đối xứng là  x4 m  x2  Câu 40 Tìm m để để đồ thị hàm số đồ thị C I  1; 2019  A qua điểm m4 M  1;1 C Có tập xác định B A m2 m2 B C D� m  2 m3 C D đồ thị D m 1 m  4 D m4 y   x  3x  m  giá trị cực đại yCD , giá trị cực tiểu yCT Tìm m để yCD yCT  m  4; m  2 m  4; m  2 m  4; m  m  4; m  B C D Câu 41 Hàm số A Câu 42 : Cho hàm số y= x  x  đồ thị (C) y   x  đồ thị (C’) Hỏi (C) cắt (C’) giao điểm? A B y Câu 43 Đồ thị hàm số điểm x A I I  Câu 44 A đoạn thẳng 2x 1 x5 m �4; m  và đường thẳng y  x 1 D cắt hai điểm phân biệt A, B Tìm hoành độ trung AB B Cho hàm số C xI  2 C y   m  1 x3   m  1 x  x  m B  m �4 C xI  Tìm m x D I  1 để hàm số đồng biến 1 m  D � �m �4 ... y  f ( x) Cho hàm số cắt trục hoành ba điểm phân biệt có hai điểm cực trị có ba điểm cực trị có điểm có điểm cực Hàm số y  f '( x) trị có đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm... m>0 y  x3  x  y D 3 x 2 x có nghiệm: D m  4 m>0 Hỏi đường thẳng qua điểm A B có phương trình nào? y  2 x  A Câu 38 Cho hàm số A đồ thị qua điểm khơng có diểm cực trị B y  x3  x ...  f ( x) có cực trị? B Hỏi hàm số D 10 x1 , x2 B 8 C.10 m để hàm số B 2  m  C m  Cho hàm số C.4 Hàm số đạt cực trị hai điểm Tìm tất giá trị thực tham số A Câu 17 có đạo hàm có điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm toán tuần 8 có đáp án , Bài tập trắc nghiệm toán tuần 8 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay