Đề thi trắc nghiệm toán 12

5 37 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:12

Câu Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f� ( x)  ( x  1)( x  2) ( x  3)3 ( x  5) Hỏi hàm số y  f ( x) có điểm cực trị? A B C.4 y   x3  x2  x Hàm số đạt cực trị hai điểm x1 , x2 Khi giá trị S  x12  x22 biểu thức bằng: A 10 B 8 C.10 D Câu Cho hàm số Câu Cho hàm số y  f ( x)  x  x  có đồ thị hình vẽ: Hàm số y  f ( x) có cực trị? A B Câu D C Cho hàm số y  f ( x ) Hàm số y  f '( x) có đồ thị hình D vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số y  f ( x ) cắt trục hoành ba điểm phân biệt B Đồ thị hàm số y  f ( x ) có hai điểm cực trị C Đồ thị hàm số y  f ( x ) có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số y  f ( x) có điểm có điểm cực trị Câu Cho hàm số y  f ( x) Hàm số y  f '( x) có đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số y  f ( x) đạt cực đại x 1 B Đồ thị hàm số y  f ( x ) có điểm cực tiểu C Hàm số y  f ( x) đồng biến ( �;1) D Đồ thị hàm số y  f ( x ) có hai điểm cực trị Câu m để hàm số B 2  m  Tìm tất giá trị thực tham số A m  m x  x  mx  x  xCT có điểm cực trị thỏa mãn CĐ C 2  m  D  m  y Câu Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số: m  2 � � m3 B � A 2  m  x  mx   m   x  m m �2 � � m �3 C � D có cực đại cực tiểu 2 �m �3 y  2sin x  sin x 0; � � (Đề thi Tốt nghiệp THPT – 2004)Giá trị lớn hàm số � �là: Câu A Câu y m ax y  B  0;  m ax y   0;  Cho hàm số m ax y  C  0;  m ax y  D  0;  2 y  ax3  bx  cx  d Hỏi hàm số đồng biến � nào? a  b  0, c  � � a  0; b  3ac �0 A � a  b  0, c  � � a  0; b  3ac �0 C � a  b  0, c  � � a  0; b  3ac �0 B � abc0 � � a  0; b  3ac  D � xm2 x  giảm khoảng mà xác định ? Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số A m  3 B m �3 C m �1 D m  y y  x3  3x  có hai điểm cực trị A, B Khi phương trình đường thẳng AB là: A y  x  B y  x  C y  2 x  D y   x  Câu 11 Biết đồ thị hàm số Câu 12 Trong hàm số sau, hàm số đạt cực đại A y x x  x3  x  x ? y   x  x  B C y  x  12 x  y D x 1 x2 m để hàm số y  x  mx  (2m  3) x  đạt cực đại x  B m  C m �3 D m  Câu 13 Tìm tất giá trị tham số A m  Câu 14 Cho hàm số A y  x3  3x  Gọi a, b giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số Giá trị 2a  b 8 B 2 Câu 15 Tìm tất giá trị thực tham số C m để đồ thị hàm số y D x  mx   3m2  1 x  3 có hai điểm cực trị có hồnh độ x , x2 cho x1 x2   x1  x2   A m m B  Câu 16 Giá trị lớn hàm số A max f ( x)   1; 3 C f  x   x  x  16 x  max f ( x)  B  1; 3 13 27 m đoạn m D  1;3 là: max f ( x)  6 C  1; 3 max f ( x )  D  1; 3 y   x đạt giá trị nhỏ x Giá trị x là: A x  B x  x  Câu 17 Hàm số C x0 D x  2 x  2x  x  x  có đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang là: Câu 18 Đồ thị hàm số A x  1, x  y  B x  1, x  y  C x  y  D x  1, x  y  3 y Câu 19 Cho hàm số y x2 x  khẳng định sau sai: x  B Hàm số nghịch biến �\  3 Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I (3;1) A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng C Câu 20 Đồ thị hình vẽ hàm số sau : A y x 1 x 1 B y 3 x x 1 C y x2 x 1 D y x2 x 1 Câu 21 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x4  x2  B y  x4  x2  C y  x  3x  D y   x4  2x2  Câu 22 Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y x O A y  x3  3x  B y   x3  3x  C y  x3  3x  3x  D y   x3  x  Câu 23 Cho hàm số  C : y  2x  � x  Viết phương trình tiếp tuyến  C  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình  : 3x  y   A y  3x  B y  x  14 Câu 24 Tiếp tuyến đồ thị hàm số A y  12 x  C y  x  D y  x  y  x  3x điểm G có tung độ có phương trình B y  12 x  C y  12 x  17 D y  12 x  17 Câu 25 Có tiếp tuyến đồ thị hàm số A B y  x  x giao điểm đồ thị với trục Ox ? C D Câu 26 Bảng biến thiên sau hàm số : A y x 1 x2 B y 3 x x2 Câu 27 Với giá trị tham số m ,phương trình A m  4 m=0 B C y 1 x x2 x  3x  m   4  m  D C m>0 y  x3  x  2017 có đờ thị  C  chọn phát biểu sai M  1; 2021 I  1; 2019  Câu 29 Cho hàm số C Có tâp xac định Câu 30 Hàm số A D  � y m  B m  D m  4 m>0 y  x3  x  Hỏi đường thẳng qua điểm A B có phương trình nào? y  2 x  y  2x  y  3 x  B C D y  2 x  A đồ thị qua điểm 3 x 2 x có nghiệm: Câu 28 Gọi A,B hai cực trị hàm số A y B Đồ thị có tâm đối xứng là D đồ thị khơng có diểm cực trị  x4 m  x2  có giá trị cực đại Tìm m C m  2 Câu 31 Tìm m để để đồ thị hàm số D m  4 y   x  x  m qua điểm M  1;1 A m  B m  Câu 32 Hàm số A C m 1 D m4 y   x  3x  m  có giá trị cực đại yCD , giá trị cực tiểu yCT Tìm m để yCD yCT  m  4; m  2 B Câu 33 : Cho hàm số y= x A Câu 34 Đồ thị hàm số m  4; m  2 y C m  4; m  D m  4; m  2  x  có đờ thị (C) y   x  có đờ thị (C’) Hỏi (C) cắt (C’) giao điểm? B C D 2x 1 x  và đường thẳng y  x  cắt hai điểm phân biệt A, B Tim hoành đô trung điểm I đoạn thẳng AB A xI  Câu 35 B Cho hàm số A m �4; m  xI  2 C y   m  1 x3   m  1 x  x  m B  m �4 xI  D xI  1 m để hàm số đồng biến � C  m  D �m �4 Tìm ... 14 Câu 24 Tiếp tuyến đồ thị hàm số A y  12 x  C y  x  D y  x  y  x  3x điểm G có tung độ có phương trình B y  12 x  C y  12 x  17 D y  12 x  17 Câu 25 Có tiếp tuyến đồ thị hàm...  2 x  D y   x  Câu 11 Biết đồ thị hàm số Câu 12 Trong hàm số sau, hàm số đạt cực đại A y x x  x3  x  x ? y   x  x  B C y  x  12 x  y D x 1 x2 m để hàm số y  x  mx  (2m...  m   x  m m �2 � � m �3 C � D có cực đại cực tiểu 2 �m �3 y  2sin x  sin x 0; � � (Đề thi Tốt nghiệp THPT – 2004)Giá trị lớn hàm số � �là: Câu A Câu y m ax y  B  0;  m ax y 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm toán 12 , Đề thi trắc nghiệm toán 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay