ĐỀ CƯƠNG ôn thi trắc nghiềm HÌNH 12

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:12

ĐỀ CƯƠNG HÌNH 12- CHƯƠNG I – NĂM HỌC 2017 – 2018 A KIẾN THỨC CẦN NẮM BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN + Khái niệm hình đa diện khối đa diện BÀI 2:KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU + Khối đa diện lồi khối đa diện + Một số yếu tố ( đỉnh, cạnh, mặt…) khối đa diện BÀI 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN B.h 1) Thể tích khối chóp: V= Trong đó: B_ diện tích đáy, h_ chiều cao khối chóp 2) Thể tích khối lăng trụ: V  B.h Trong đó: B_ diện tích đáy, h_ chiều cao lăng trụ 3) Thể tích khối hộp chữ nhật: V=chiều dài x chiều rộng x chiều cao 4)Thể tích khối lập phương: V= cạnh CHÚ Ý : Tỉ số thể tích hai khối tứ diện: Cho khối tứ diện S.ABC Gọi A’, B’, C’ điểm cạnh SA, SB, SC Ta có: VSABC SA SB SC  VS A ' B ' C ' SA ' SB ' SC ' B BÀI TẬP TỰ LUẬN C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẪU Câu 1: Cho tam giác ABC có đáy tam giác vng A; biết AB=a; AC=2a Diện tích S tam giác bằng: S a2 S 2a 2 A S  2a B S  a C D Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, SA vng góc với đáy; góc SBA 600 Độ dài đường cao SA khối chóp bằng: A SA  a B SA  a 3 C SA  a D SA  a Câu 3: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a; thể tích V khối chóp S.ABC a3 V A a3 V B a3 V C D V  a SA   ABC  , SA  a Tính Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng B, SA vng góc với đáy Tính thể tích V khối chóp S.ABC biết AB= cm; BC=6 cm ; Góc SBA 450 3 3 A V  16 cm B V  32 cm C V  48 cm D V  96 cm Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật; SA vng góc với mặt phẳng (ABCD), biết SA=3m; AB=2m; AD=5m Gọi M trung điểm cạnh BC Tính thể tích V khối chóp S.ABMD 3 3 A V  15 / 2m B V  / m C V  30 m D V  10 m Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a,SA vng góc với đáy; góc SB mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD V a3 V a3 3 V a3 A V  a B C D Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, SA vng góc với (ABCD) Biết AB=a; BC= a , SA=2a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD a3 a3 2a V V V 3 A V  2a B C D Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D; AB=2a; AD=CD=a Diện tích đáy khối chóp S.ABCD là: 3a a2 S  S  2 2 A S  3a B C S  2a D Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a; góc BAD 600 SA vng góc với (ABCD); SA= a Thể tích khối chóp S.ABCD V a3 12 V a3 6 V a3 V a3 A B C D Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vng B Biết AB=4cm; BC=7cm; AA’=6cm Tình thể tích V khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 3 3 A V  168 cm B V  28 cm C V  84 cm D V  56 cm Câu 11: Khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABC) Chiều cao khối chóp S ABC có độ dài tính theo a là: a 2a A a B 2a C D Câu 12: Cho khối chóp S.ABC có M trung điểm SC Tỉ số thể tích hai khối chóp S.ABC S.ABM là: 1 A B C D Câu 13: Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ tích 64 cm Độ dài cạnh hình lập phương bằng: A.3 cm B 4cm C 5cm D 6cm Câu 14: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ Biết AB= 2m; AA’=3m Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C bằng: A V  3 m B V  4m C V  m D V  12 m Câu 15: Tính thể tích V hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết AB=a; AC= a ; AA’=3a 3 A V  2a B V  3a C V  3a D V  6a Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng tâm O; Gọi M, N trung điểm SB, SC Biết thể tích khối chóp S.ABCD 18cm3 Tính thể tích V khối chóp S.AMN 9 V  cm3 V  cm3 3 A B C V  9cm D V  cm Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh 4cm; tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích V khối chóp S.ABCD V 64 cm V 3 cm V 32 3 cm 3 A B C D V  32 cm Câu 18: Cho khối chóp S.ABC, gọi V thể tích khối chóp S.ABC; SSAB ,SSAC ,SSBC , SABC diện tích tam giác SAB, SAC, SBC, ABC Phát biểu sau sai: 3V 3V 3V S SAB  d  S ,  ABC    d  A;  SBC    V  SSAC d  B,  SAC   d  B,  SAC   S S ABC SBC A B C D Câu 19: Khối chóp S.ABC tích 27m Mặt bên SBC tam giác cạnh 3m Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng: A h  m B h  12 m C h  15 m D h  18 m Câu 20: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a; góc A’B mặt đáy 600 Tính thể tích V khối tứ diện A’ABC A V a3 B V a3 3 C V  a D V a3 12 Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a ; SA đáy 600 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD V a3 3 V a3 V   ABCD  a3 12 ; góc SC mặt phẳng A B C V  a D Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a; góc cạnh bên mặt phẳng đáy 30 Tính thể tích khối chóp S.ABCD V a3 V a3 24 V a3 12 V a3 6 V a3 18 A B C D Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a; góc mặt bên mặt phẳng đáy 60 Tính thể tích V khối chóp S.ABC a3 A B C D Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a SA vng góc với mặt phẳng đáy; góc V a3 12 V a3 6 V BAD 600 Góc SC đáy 300 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD a3 a3 a3 a3 V V V V 12 18 A B C D Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a ; SAB tam giác cân nằm mặt a 15 phẳng vng góc với đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD Góc SD mặt phẳng (ABCD) bằng? A 300 B 450 C.600 D.900 Câu 26: Khối chóp S.ABC có cạnh SA, SB, SC đơi vng góc với nhau; SA=2a; SB=3a; SC=4a Thể tích khối chóp S.ABC bằng: 3 3 A V  32a B V  12a C V  4a D V  8a Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng, AB  a, SD  a SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) Khoảng cách h từ tâm O ABCD đến mặt phẳng (SCD) bằng: A h 2a B h 2a C h a 6 D h a 12 Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a Tam giác SAB tam giác vuông cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Khoảng cách h từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng? a h A h  a B h  2a C h  3a D Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi tâm O, cạnh a; góc ABC 600 Mặt phẳng (SAC) (SBD) vng góc với mặt phẳng đáy Cạnh bên V a3 V a3 12 V a3 SC  a Thể tích khối chóp S.ABCD V a3 A B C D Câu 30: Cho lăng trụ tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu A' xuống (ABC) tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AA' hợp với đáy ABC góc 60 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC.A’B’C’ a3 a3 a3 a3 V V V V 12 24 A B C D Câu 31: Cho lăng trụ ABC A'B'C' có đáy ABC tam giác cạnh a, biết chân đường vng góc hạ từ A' ABC trùng với trung điểm BC AA' = a Góc cạnh bên mặt đáy khối lăng trụ bằng: A 300 B 600 C.450 D.900 Câu 32: Tính thể tích V khối tứ diện ABCD có cạnh a A V a3 B V a3 12 C V a3 D V a3 ... 2a D Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a; góc BAD 600 SA vng góc với (ABCD); SA= a Thể tích khối chóp S.ABCD V a3 12 V a3 6 V a3 V a3 A B C D Câu 10: Cho hình lăng trụ đứng... Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a ; SA đáy 600 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD V a3 3 V a3 V   ABCD  a3 12 ; góc SC mặt phẳng A B C V  a D Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD... V a3 12 V a3 6 V a3 18 A B C D Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a; góc mặt bên mặt phẳng đáy 60 Tính thể tích V khối chóp S.ABC a3 A B C D Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn thi trắc nghiềm HÌNH 12 , ĐỀ CƯƠNG ôn thi trắc nghiềm HÌNH 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay