Bài tập trắc nghiệm toán 12

4 32 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:12

B̉i : ƠN TẬP CHƯƠNG I – NÂNG CAO Câu A Câu 2 x +1 = x + m m Tìm tất giá trị thực tham số m≥2 cho phương trình m≤2 B có nghiệm thực? C m≥3 D m≤3 f ′( x) = ( x + 1)( x − 2) ( x − 3)3 ( x + 5) y = f ( x) Cho hàm số có đạo hàm Hỏi hàm số y = f ( x) có điểm cực trị? B A Câu C.4 y = − x3 + x + x Cho hàm số D x1 , x2 Hàm số đạt cực trị hai điểm Khi giá trị S =x +x 2 biểu thức A −10 bằng: B −8 C.10 D y = f ( x) = x − x − Câu Cho hàm số có đồ thị hình vẽ: y = f ( x) Hàm số A Câu có cực trị? B y = f ( x) Cho hàm số C D y = f '( x) Hàm số có đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? y = f ( x) A Đồ thị hàm số cắt trục hoành ba điểm phân biệt y = f ( x) B Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị y = f ( x) C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị y = f ( x) D Đồ thị hàm số Câu có điểm có điểm cực trị y = ax + bx + cx + d Cho hàm số A(−1; −1) Nếu đồ thị hàm số có điểm cực trị gốc tọa độ điểm y = x − 3x A y = −2 x − x B y = x + 3x + 3x C y = x − 3x − D hàm số có phương trình là: Câu y = f ( x) Cho hàm số y = f '( x) Hàm số có đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau khẳng định đúng? y = f ( x) A Hàm số đạt cực đại x =1 y = f ( x) B Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu y = f ( x) C Hàm số ( −∞;1) đồng biến y = f ( x) D Đồ thị hàm số Câu có hai điểm cực trị y = f ( x) Cho hàm số có bảng biến thiên sau x x0 −∞ y′ – ║ + x1 x2 – + +∞ y Khi hàm số cho có : A Một điểm cực đại, điểm cực tiểu B Một điểm cực đại , hai điểm cực tiểu C điểm cực đại, khơng có điểm cực tiểu D điểm cực đại , điểm cực tiểu Câu m Tìm tất giá trị thực tham số A m 0)? a2 A Câu 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm toán 12 , Bài tập trắc nghiệm toán 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay