Ôn thi THPT quốc gia môn toán phần đồ thị hàm số dành cho học sinh lấy điểm 5 6

24 37 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:12

Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Bài 5: Dành cho HS lấy điểm 5, ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ I QUY TRÌNH ĐỌC ĐỒ THỊ Đối với hàm số y  ax  bx  cx  d  a �0  Bước Đọc hệ số a Hình dáng đồ thị hai trường hợp a  a  Đồ thị có điểm cực trị Đồ thị khơng có điểm cực trị a0 a0 a0 Bước Đọc giao điểm đồ thị hàm số với trục tọa độ + Giao với Ox : cho y  + Giao với Oy : cho x  a0 Đặc biệt: Đồ thị qua gốc tọa độ Bước Đọc cực trị + Nếu đồ thị khơng có điểm cực trị phương trình y�  vơ nghiệm có nghiệm kép + Nếu đồ thị có điểm cực trị phương trình y�  có nghiệm phân biệt Trang 01 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, 2 Đối với hàm số y  ax  bx  c  a �0  Bước Đọc hệ số a Hình dáng đồ thị hai trường hợp a  a  Đồ thị có điểm cực trị Đồ thị có điểm cực trị a0 a0 a0 a0 Bước Đọc giao điểm đồ thị hàm số với trục tọa độ + Giao với Ox : cho y  + Giao với Oy : cho x  Bước Đọc cực trị + Nếu đồ thị có điểm cực trị phương trình y�  có nghiệm + Nếu đồ thị có điểm cực trị phương trình y�  có nghiệm phân biệt ax  b ,  ab  bc �0  cx  d Bước Đọc tiệm cận đồ thị hàm số d + Tiệm cận đứng: x   c a + Tiệm cận ngang: y  c Bước Đọc giao điểm đồ thị hàm số với trục tọa độ + Giao với Ox : cho y  + Giao với Oy : cho x  Đối với hàm số y  Bước Đọc dấu đạo hàm Trang 02 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017  : x � + Nếu y� Dành cho HS lấy điểm 5, d đồ thị gồm hai nhánh nằm góc phần tư thứ II IV chia c hai tiệm cận  : x � + Nếu y� d đồ thị gồm hai nhánh nằm góc phần tư thứ I III chia c hai tiệm cận Khi ad  bc  Khi ad  bc  II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Hàm số bậc Câu Đồ thị hàm số A y  x2  B y  x4  2x2  Trang 03 C y  x  2x 1 D y  x3  3x  Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu Đồ thị hàm số A y   x  x  B y  x  x  C y   x  3x  D y  x  x  Câu Hàm số sau có đồ thị hình bên: A y   x  3x B y  x  x  C y  x  3x  D y   x  3x  Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? A y  x  x  B y   x3  x  C y  x  x  D y   x3  x  Câu Đồ thị bên đồ thị bốn hàm số cho phương án lựa chọn Hỏi hàm số nào? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  Trang 04 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu Cho hàm số y  f  x   x  ax  bx  có đồ thị hình vẽ Hàm số y  f  x  hàm số bốn hàm số sau A y  x  3x  B y  x  3x  C y  x  x  x  D.Å y  x  x  x  Câu Đường cong hình bên d i đồ thị y hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x  3x  x O B y   x  3x  C y  x  3x  3x  D y   x  3x  Câu Chọn hàm số có đồ thị hình vẽ bên: A y  x  3x  B y   x  3x  C y  x  3x  D y   x  3x  Câu Bảng biến thiên hình bên bảng biến thiến hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? x2y00y A y  x3  3x  B y   x3  3x  C y  x  x 1 D y  x4  2x2  Câu Bảng biến thiên hình bên bảng biến thiến hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? Trang 05 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, x02y00y3 A y   x3  3x  B y  x3  3x  C y  x  x D y  x4  2x2  D y   x3  3x  Câu Bảng biến thiên sau hàm số ? x2y00y A y  x3  3x  B y   x3  3x  C y  x  3x  Câu Bảng biến thiên sau hàm số liệt kê Hỏi hàm số nào? x � y� y   � � � A y  x  3x  3x B y   x  3x  3x C y  x  3x  3x D y   x  3x  3x Câu Đồ thị hàm số y   x  3x  bốn đồ thị liệt kê bốn hình 1, 2, 3, Hỏi đồ thị hình nào? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 10 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a �0  có đồ thị hình vẽ Khẳng định sau dấu a, b, c, d ? Trang 06 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 A a, d  Dành cho HS lấy điểm 5, B a  0, c   b C a, b, c, d  D a, d  0, c  Câu 11 ( Trích câu 11 đề thi thử nghiệm) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Hàm số bậc trùng phương Câu 12 Đồ thị hàm số A y  x2  B y  x4  x2 C y  x  2x 1 D y  x3  3x  Câu 13 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? Trang 07 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 A y  x  3x  Dành cho HS lấy điểm 5, B y  x  3x  C y  x  x  D y  x  3x  Câu 14 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x4  x  x4 B y    x  C y  x4  x  D y  x4 x2   Câu 15 Hàm số sau có đồ thị hình bên: -1 -1 A y  x  x  B y   x  x C y  x  x  D y  x  x Câu 16 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bên Hỏi hàm số hàm số nào? y -1 A y  x  x  B y   x  Trang 08 O x C y  x  D y   x  x  Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu 17 Biết đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C , D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y  2 x  x  D y   x  x Câu 18 Đồ thị hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên: A y  x  x  B y   x  x  C y   x  x  D y  x  x  Câu 19 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi đồ thị hàm số nào? y  O x 2 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu 20 Hàm số sau có đồ thị hình bên: A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  D y  x  x  Câu 21 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? Trang 09 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 A y  x  3x  Dành cho HS lấy điểm 5, B y  x  x  C y  x  3x  D y   x  x  Câu 22 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  3x  D y   x  x  Câu 23 Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị đồ thị sau đây? A B Trang 010 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, C D Câu 24 Hàm số y  x  x  có đồ thị sau ? A B C D Câu 25 Xác định hệ số a , b , c để đồ thị hàm số: y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ y -1 O x -3 -4 A a   , b  3, c  3 B a  1, b  2, c  3 C a  1, b  3, c  D a  1, b  3, c  3 Câu 26 Cho hàm số f  x   ax  bx  c (với ab �0 ) Chọn điều kiện a, b để hàm số cho có dạng đồ thị hình bên a0 � A � b0 � a0 � B � b0 � Trang 011 a0 � C � b0 � a0 � D � b0 � Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu 27 Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? y -2 O x -2 A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 28 Biết hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình bên Hãy xác định dấu hệ số a, b,c A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Hàm số bậc bậc Câu 29 Đồ thị hàm số A y  x2  x B y  x4  2x2  C y x 1 x 1 D y  x3  3x  Câu 30 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? Trang 012 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, y O A y  x  x 1 B y  x  x 1 x C y  x  x 1 D y  x  x 1 C y  x  1 x D y  x  x 1 Câu 31 Đồ thị đồ thị hàm số nào? A y  x  2x  B y  2 x  x 1 Câu 32 Hình vẽ sau đồ thị hàm số nào? A y  x  x 1 C y x2 x 1 B y x  3x x2 D y 2x  Câu 33 Đồ thị hình bên hàm số sau A y  x 1  2x B y  x 1 2x 1 C y  x 1 2x  D y  x 1 2x  Trang 013 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu 34 Đồ thị hình đồ thị hàm số bốn hàm số sau y A y  x  x 1 B y  x  x2 x C y  x  x 1 D y  x  x 1 Câu 35 Hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ bên: x-2y++y11 A y  x 1 x2 B y  x 1 x2 C y  x 1 x  D y  x 1 x 1 2x  x 1 D y  2x  x2 2x  x2 D y   2x x2 Câu 36 Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên: xy––y A y  x3 x2 B y  x3 x2 C y  Câu 37 Hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ: xy––y A y  2x  x2 Câu 38 Hàm số y  B y  2x  x2 C y  x2 có đồ thị hình vẽ sau đây? Hãy chọn câu trả lời x 1 Trang 014 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, A B C D Câu 39 Hàm số y  3x  có bảng biến thiên Chọn đáp án đúng? x 1 A –– B –– C –– Trang 015 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, D –– Câu 40 Hàm số y  x2 có bảng biến thiên Chọn đáp án đúng? x 1 A –– B xy++y11 C –– D xy++y-1-1 Câu 41 Cho hàm số y  ? ax  b với a  có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề cx  d y O Trang 016 x Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, A b  0, c  0, d  B b  0, c  0, d  C b  0, c  0, d  D b  0, c  0, d  Câu 42 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  A ad  0, ab  B ad  0, ab  Câu 43 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  A ad  0, bc  ax  b Mệnh đề sau đúng? cx  d C ab  0, ad  D bd  0, ad  ax  b Mệnh đề sau đúng? cx  d B ad  0, bc  Trang 017 C ad  0, bc  D ad  0, bc  Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, ĐÁP ÁN D C D C A D C A B 10 B 11 B 12 A 13 C 14 D 15 A 16 B 17 A 18 C 19 D 20 D 21 C 22 B 23 A 24 B 25 A 26 A 27 A 28 D 29 B 30 C 31 B 32 B 33 C 34 C 35 D 36 A 37 D 38 A 39 A 40 B 41 B 42 A 43 A 44 B 45 B 46 A 47 A 48 49 50 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Chọn D Đồ thị hàm số bậc Chọn D Câu Chọn C - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  cx  d nên loại hai phương án A, B - Hình dáng đồ thị cho thấy hệ số a  Chỉ có hàm số phương án C thỏa mãn Câu Chọn D - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  cx  d với hệ số a  nên loại hai phương án B, C - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ 2 Điều có hàm số phương án D thỏa mãn Câu Chọn C - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  cx  d với hệ số a  nên loại hai phương án B D - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ Điều có hàm số phương án C thỏa mãn Câu Chọn A - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ nên loại phương án C Đồ thị cắt trục Ox điểm có hồnh độ nên loại hai phương án B, D Câu Chọn D - Đồ thị cắt trục Ox hai điểm có hoành độ 1 4 Điều có hàm số phương án D thỏa mãn Trang 018 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Sử dụng máy tính giải pt y  Câu Chọn C - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  cx  d với hệ số a  nên loại hai phương án B D  vơ nghiệm có nghiệm kép - Đồ thị khơng có điểm cực trị nên phương trình y� Dễ dàng kiểm tra thấy hàm số phương án C thỏa mãn Câu Chọn A - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  cx  d với hệ số a  nên loại hai phương án B D  có hai nghiệm phân biệt Dễ dàng - Đồ thị có hai điểm cực trị nên phương trình y� kiểm tra thấy hàm số phương án A thỏa mãn Câu Chọn B - Bảng biến thiên hàm số bậc y  ax  bx  cx  d nên loại hai phương án C D - Hình dáng bảng biến thiên cho thấy hệ số a  Loại phương án A Câu 10 Chọn B - Bảng biến thiên hàm số bậc y  ax  bx  cx  d nên loại hai phương án C D - Hình dáng bảng biến thiên cho thấy hệ số a  Loại phương án A Câu 11 Chọn B - Ta thấy bảng biến thiên hàm số bậc ba y  ax  bx  cx  d với hệ số a  nên ta loại hai phương án A, C  có hai nghiệm x  - Hơn bảng biến thiên cho thấy phương trình y� x  Điều có hàm số phương án B thỏa mãn Câu 12 Chọn A - Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hệ số a  nên ta loại phương án B D  có nghiệm kép x  nên có - Hàm số khơng có cực trị nên phương trình y� phương án A phù hợp Câu 13 Chọn C - Hàm số y   x  3x  có hệ số a  1  nên loại phương án B - Cho x  y  Do đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ Điều có đồ thị hàm số hình thỏa mãn Câu 14 Chọn D Trang 019 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, - Đồ thị hàm số bậc ba y  ax  bx  cx  d với hệ số a  - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ d   3ax  2bx  c có hai nghiệm phân - Đồ thị có hai điểm cực trị nên phương trình y� biệt Khi �  b  3ac  � ac  � c  Câu 15 Chọn A - Dựa vào hình dáng đồ thị suy hệ số a  nên loại phương án C - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ d  - Ta thấy đồ thị hình vẽ có hai điểm cực trị, hoành độ điểm cực trị trái dấu suy  3ax  2bx  c  có nghiệm x1 , x2 trái dấu kéo theo phương trình y� 3a.c  � c  Do loại phương án D - Mặt khác x1  x2   2b  � b  3a Câu 16 Chọn B Đồ thị hàm số bậc trùng phương Câu 17 Chọn A - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  c nên loại phương án C - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ nên loại phương án D  có ba nghiệm phân biệt Điều - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� có hàm số phương án A thỏa mãn Vậy chọn phương án A Câu 18 Chọn C - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  c với hệ số a  nên loại phương án B  có ba - Đồ thị có điểm cực trị có hồnh độ x  x  �2 nên phương trình y� nghiệm phân biệt x  x  �2 Điều có hàm số phương án C thỏa mãn Vậy chọn phương án C Câu 19 Chọn D - Đường cong rõ ràng hàm số trùng phương với hệ số a  nên ta loại phương án B - Dễ thấy đường cong qua gốc tọa độ Điều có hàm số phương án D thỏa mãn Do chọn phương án D Câu 20 Chọn D - Đường cong rõ ràng hàm số trùng phương với hệ số a  nên ta loại phương án A, C  có ba nghiệm phân biệt Điều - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� có hàm số phương án D thỏa mãn Vậy chọn phương án D Câu 21 Chọn C - Đồ thị hàm số bậc trùng phương với hệ số a  nên ta loại phương án A - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ 1 nên loại phương án D - Mặt khác f  1  có hàm số phương án C thỏa mãn Trang 020 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu 22 Chọn B - Đồ thị hàm số bậc trùng phương với hệ số a  nên ta loại hai phương án A D - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ nên loại phương án C Câu 23 Chọn A - Đồ thị hàm số bậc trùng phương với hệ số a  nên ta loại phương án D - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ nên loại phương án B  có ba nghiệm phân biệt Kiểm tra ta - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� có hàm số phương án A thỏa mãn Câu 24 Chọn B - Đường cong rõ ràng hàm số trùng phương với hệ số a  nên ta loại phương án A, C  có ba nghiệm phân biệt Điều - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� có hàm số phương án B thỏa mãn Vậy chọn phương án B Câu 25 Chọn A - Dựa vào hình dáng đồ thị đáp án suy đồ thị hàm số bậc trùng phương có hệ số a  nên ta loại phương án D  có nghiệm Điều có hàm số - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� phương án A thỏa mãn Vậy chọn phương án A Câu 26 Chọn A - Từ đồ thị đáp án suy hàm số bậc trùng phương: y  ax  bx  c  a �0  có hệ số a  nên ta loại phương án B C  có nghiệm Điều có hàm số - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� phương án A thỏa mãn Vậy chọn phương án A Câu 27 Chọn A - Hàm số y  x  x  có hệ số a   nên ta loại phương án D - Cho x  y  1 Do đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ 1 Chỉ có đồ thị phương án A thỏa mãn Câu 28 Chọn D - Cho x  y  1 Do đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ 1 Suy loại phương án B C  có nghiệm nên đồ thị có cực trị Vậy chọn D - Dễ thấy y� Câu 29 Chọn B - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  c với hệ số a  nên loại phương án A - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ y  3 nên loại phương án C Trang 021 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5,  có ba nghiệm phân biệt Điều - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� có hàm số phương án B thỏa mãn Vậy chọn phương án B Câu 30 Chọn C - Đồ thị hàm số bậc y  ax  bx  c với hệ số a  nên loại phương án B D  4ax  2bx  có nghiệm Lúc - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� phương trình 2ax  b  phải vơ nghiệm, ab  � b  Chọn C Câu 31 Chọn B - Đồ thị hàm số y  ax  bx  c với hệ số a  nên loại hai phương án A, D  4ax  2bx  có nghiệm phân biệt - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� Tương đương phương trình 2ax  b  có nghiệm phân biệt khác Điều kiện ab  � b  Vậy chọn phương án B Câu 32 Chọn B - Đồ thị hàm số y  ax  bx  c với hệ số a  nên loại hai phương án A, C  4ax  2bx  có nghiệm phân biệt - Đồ thị có điểm cực trị nên phương trình y� Tương đương phương trình 2ax  b  có nghiệm phân biệt khác Điều kiện  b  � b  Vậy chọn phương án B a Câu 33 Chọn C Đồ thị hàm số bậc bậc Chọn C Câu 34 Chọn C - Đồ thị có tiệm cận đứng x  nên loại hai phương án A, B - Đồ thị có tiệm cận ngang y  nên loại phương án D Do chọn phương án C Câu 35 Chọn D Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị có tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  Do chọn phương án D Câu 36 Chọn A Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị có tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  Do chọn phương án A Câu 37 Chọn D 1 -Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị có tiệm cận đứng x   , tiệm cận ngang y  Do 2 loại phương án A B - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ 1 nên loại phương án C Chọn D Câu 38 Chọn A Trang 022 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, - Đồ thị có tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  nên loại hai phương án B, C - Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị cắt trục tung điểm  0;4  Do chọn phương án A Câu 39 Chọn A Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị có tiệm cận đứng x  2 , tiệm cận ngang y  Do chọn phương án A Câu 40 Chọn B - Theo bảng biến thiên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  nên loại hai phương án C, D   x �2 Chỉ có hàm số phương án B thỏa mãn điều Vậy chọn - Dễ thấy y� phương án B Câu 41 Chọn B - Theo bảng biến thiên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  nên loại hai phương án A, D   x �2 Chỉ có hàm số phương án B thỏa mãn điều Vậy chọn - Dễ thấy y� phương án B Câu 42 Chọn A x2 có tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  x 1 Do loại phương án D - Đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ nên loại phương án B, C Chọn A - Đồ thị hàm số y  Câu 43 Chọn A 3x  có tiệm cận đứng x  Do loại phương án B, D x 1 3x  - Đồ thị hàm số y  có tiệm cận ngang y  Do loại phương án C x 1 - Đồ thị hàm số y  Câu 44 Chọn B x2 có tiệm cận đứng x  1 , tiệm cận ngang y  x 1 Do loại phương án C, D - Đồ thị hàm số y   - Ta có y�  x  1   x �-1 nên loại phương án A Câu 45 Chọn B - Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x   d a  , có tiệm cận ngang y   Suy c c c  , d  nên loại hai phương án A, D - Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm có tung độ nhỏ      nên d  � b  nên loại phương án C b Trang 023 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu 46 Chọn A - Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x   d a  , có tiệm cận ngang y   Suy c c d a   � ad  nên loại phương án C c c - Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm có tung độ nhỏ      nên d  � bd  ; đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm có tung độ lớn      b b nên   � ab  nên loại hai phương án B, D a Câu 47 Chọn A - Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x   d a  , có tiệm cận ngang y   Suy c c d a   � ad  nên loại hai phương án B, C c c  - Đồ thị hàm số gồm hai nhánh nằm góc phần tư thứ II IV nên y� � ad  bc  � bc  nên loại phương án D Trang 024 ad  bc  cx  d  0 ... liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, C D Câu 24 Hàm số y  x  x  có đồ thị sau ? A B C D Câu 25 Xác định hệ số a , b , c để đồ thị hàm số: y  ax  bx  c có đồ thị hình...  Trang 04 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, Câu Cho hàm số y  f  x   x  ax  bx  có đồ thị hình vẽ Hàm số y  f  x  hàm số bốn hàm số sau A y  x  3x ... Bảng biến thi n hình bên bảng biến thi n hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? Trang 05 Tài liệu ôn tập THPT Quốc gia năm 2017 Dành cho HS lấy điểm 5, x02y00y3
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi THPT quốc gia môn toán phần đồ thị hàm số dành cho học sinh lấy điểm 5 6 , Ôn thi THPT quốc gia môn toán phần đồ thị hàm số dành cho học sinh lấy điểm 5 6 , II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay