ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018

8 40 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:11

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018 v Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 11 Năm học 2017 - 2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 I HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1 Tìm tập xác định của mội hàm số sau : a/ f  x   sin x  ; sin x  � � d/ y  tan �x  �; � 3� b/ f  x   e/ y  tan x  ; cos x  sin   x  ; cos x  cos x c/ f  x   f/ y  cot x ; sin x  1 cot x  Tìm giá trị lớn và giá trị nhỏ của hàm số a/ y  3cos x  ; b/ y   5sin 3x ; � � x  � ; c/ y  cos � 5� � d/ f  x   cos x  sin x ; e/ f ( x)  sin x  cos x ; f/ f ( x)  sin x  cos x Giải phương trình : a/ 2sin x   ; b/ sin  x    o e/ cos  x  15   0,5 ; f/ ; o o c/ cot  x  20   cot 60 ; d/ cos x   ; t an3 x   � � � � x  � sin �  x �; h/ cos  x  1  cos  x  1 ; i/ sin x  cos x g/ sin � 5� � �5 � Giải các phương trình sau : a/ cos x  ; d/ sin x  cos x  ; b/ cos 2 x   ; c/ cos 3x  sin 2 x  ; e/ sin x  cos x  ; f/ sin x  cos x  Giải các phương trình sau : a/ cos x  sin x cos x  ; b/ cos x  sin x  ; � � c/ 8sin x.cos x.cos x  cos �  x �; 16 � � � 4� d/ sin �x  � sin x  sin x � 2� Giải phương trình : a/ cos x.cos x  cos x.cos x ; b/ cos x  sin x.cos x  sin x.cos 3x ; c/  cos x  cos x  cos x  ; d/ sin x  sin 2 x  sin 3x  sin x  Giải phương trình : a/ cos x  3cos x   ; b/ cos x  sin x   ; c/ 2sin x  5sin x   ; d/ cot x  cot 3x   ; Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm e/ 2cos x  cos x   ; f/ cos x  cos x   ; g/ cos x  5sin x   ; h/ tan x  cot x   i/ cos x  5sin x 3  ; k/ cos x - sin x - = ; Giải phương trình : a/ Đề cương Toán 11 Năm học 2017 - 2018 sin x  cos x  ; b/ cos x  sin x  ; c/ 3cos x  4sin x  5 ; d/ sin x  cos x  ; e/ 2sin x  cos x  ; f/ sin x   cos x Giải phương trình : a/ 2sin x  sin x  ; b/ cos x  sin x  ; c/ 2sin x cos x  cos x   ; d/ 4sin x  3 sin x  cos x  II TỔ HỢP – XÁC ŚT Có sớ tự nhiên có hai chữ sớ mà hai chữ sớ của chẵn? 2 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tạo nên sớ tự nhiên có hai chữ sớ khác ? Từ các chữ số 2, 3, 4, 6, lập sớ tự nhiên bé 100 ? Cho tập hợp X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Từ các phần tử của tập X lập số tự nhiên các trường hơp sau : a/ Sớ có chữ sớ khác đơi mợt b/ Sớ là sớ chẵn và có chữ sớ khác đơi mợt Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, lập sớ tự nhiên có ba chữ sớ khác và chia hết cho Có tới đa sớ máy điện thoại có chữ sớ bắt đầu số cho: a/ Các chữ số đôi một khác b/ Các chữ số tùy ý a/ Có cách chọn người từ 10 người để thực một công việc ? b/ Có cách chọn người từ 10 người để thực ba công việc khác ? Trong mợt c̣c thi có 16 đợi tham dự, giả sử khơng có hai đợi nào điểm a/ Nếu kết cuộc thi là chọn ba đợi có điểm cao thì có cách chọn ? b/ Nếu kết cuộc thi là chọn các giải nhất, nhì, ba thì có lựa chọn ? Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập sớ tự nhiên có chữ sớ đôi một khác và lớn 8600? 10 Cho 10 điểm nằm mợt đường tròn a/ Có đoạn thẳng mà hai đầu là hai số 10 điểm cho ? Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Toán 11 Năm học 2017 - 2018 r b/ Có véctơ khác có gốc và trùng với hai số 10 điểm cho ? c/ Có tam giác mà các đỉnh là ba số 10 điểm cho ? 11 Một họ 12 đường thẳng song song cắt một họ khác gồm đường thẳng song song (khơng song song với 12 đường ban đầu) Có hình bình hành tạo nên ? 12 Đa giác lồi 18 cạnh có đường chéo? 13 Cho hai đường thẳng d1 và d2 song song Trên d1 lấy điểm, d2 lấy điểm Hỏi có tam giác mà các đỉnh của lấy từ các điểm chọn ? 14 Tìm hệ số của x y khai triển  2x  y  15 a/ Tìm hệ số của x8 khai triển  x   13 10 b/ Tìm hệ số của x khai triển   x  c/ Khai triển và rút gọn  x  1    x  thành đa thức d/ Trong khai triển và rút gọn của   x     3x  , tính hệ sớ của x 10 e/ Tìm hệ số của x khai triển và rút gọn  x  1   x     x     x   15 16 � 2� Xét khai triển của �x  � � x� a/ Tìm số hạng thứ khai triển (viết theo chiều số mũ của x giảm dần) b/ Tìm số hạng không chứa x khai triển c/ Tìm hệ số của số hạng chứa x3 17 Cho cân có trọng lượng là 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg Chọn ngẫu nhiên cân sớ Tính xác suất để cân chọn có trọng lượng khơng vượt quá 9kg 18 Mợt lơ hàng có 10 sản phẩm, có phế phẩm Lấy sản phẩm từ lô hàng Tính xác suất để sản phẩm lấy có khơng quá mợt phế phẩm 19 Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên bé 100 Tính xác suất để sớ đó: a/ chia hết cho 20 b/ chia hết cho c/ chia hết cho Một cái bình đựng cầu xanh và cầu vàng Lấy cầu từ bình Tính xác suất để a/ đúng cầu xanh ; b/ đủ hai màu ; c/ cầu xanh 21 Có hai hợp đựng các viên bi Hợp thứ đựng bi đen, bi trắng Hộp thứ hai đựng bi đen, bi trắng a/ Lấy hợp viên bi Tính xác suất để bi trắng b/ Dồn bi hai hộp vào mợt hợp lấy bi Tính xác suất để bi trắng Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm 22 Đề cương Toán 11 Năm học 2017 - 2018 Mợt hợp có thẻ đánh sớ từ đến Rút ngẫu nhiên hai thẻ nhân hai số ghi hai thẻ với a/ Tính xác suất để sớ nhận là mợt sớ lẻ b/ Tính xác suất để sớ nhận là mợt sớ chẵn 23 Mợt lớp có 30 học sinh, gồm học sinh giỏi, 15 học sinh khá và học sinh trung bình Chọn ngẫu nhiên em để dự đại hợi Tính xác suất để a/ học sinh chọn là học sinh giỏi ; b/ có mợt học sinh giỏi ; c/ khơng có học sinh trung bình 24 Hai xạ thủ bắn người một phát đạn vào bia Xác suất để người thứ bắn trúng bia là 0.9, và của người thứ hai là 0.7 Tính xác suất để a/ hai bắn trúng ; b/ mợt người bắn trúng ; c/ một người bắn trúng 27 Gieo một súc sắc cân đối lần Gọi X là số lần xuất mặt chấm a/ Lập bảng phân bớ xác suất của X b/ Tính kì vọng, phương sai, đợ lệch chuẩn của X c/ Tính xác suất để súc sắc xuất mặt chấm lần d/ Tính xác suất để súc sắc xuất mặt không vượt quá lần III DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG Chứng minh với n  N*, ta có: a) 12  22   n2  n(n  1)(2n  1) n(n  1) � b) 13  23   n3  � � � � � c) 1.4  2.7  n(3n  1)  n(n  1)2 d) 2n  2n  (n  3) e) 2n  2n  Chứng minh với n  N*, ta có: a) n3  11n chia hết cho b) n3  3n2  5n chia hết cho c) 7.22n2  32n1 chia hết cho 3 Tìm số hạng đầu, công sai, số hạng thứ 15 và tổng của 15 số hạng đầu của cấp số cộng vô hạn (un), biết: � � �u  15 u  u  u  10 u  u  u  10 a) �1 b) �2 c) � u14  18 � u1  u6  17 � � u4  u6  26 � u7  u15  60 � � u u  u  u  u  12 � d) �7 e) �2 f) �1 u4  u12  1170 � � u2.u7  75 � u1u2u3  a) Giữa các số và 35 đặt thêm số để một cấp số cộng b) Giữa các số và 67 đặt thêm 20 số để một cấp số cộng a) Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng là 27 và tổng các bình phương của chúng là 293 b) Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng 22 và tổng các bình phương của chúng 66 a) Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng Tìm sớ đo các góc Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Toán 11 Năm học 2017 - 2018 b) Sớ đo các góc của mợt đa giác lồi có cạnh lập thành mợt cấp sớ cợng có cơng sai d = Tìm sớ đo của các góc c) Sớ đo các góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số cộng và góc lớn gấp lần góc nhỏ Tìm sớ đo các góc IV PHÉP BIẾN HÌNH r Cho hai điểm M(3 ; 1), N(-3 ; 2) và véctơ v  2; 3  a/ Hãy xác định tọa độ ảnh của các điểm M và N qua phép tịnh tiến Tvr r b/ Tịnh tiến đường thẳng MN theo véctơ v , ta đường thẳng d Hãy viết phương trình của đường thẳng d Cho B(5 ; 3), C(-3 ; 4) và d : 2x + y – = uuur a/ Viết phương trình của d’ = TBC (d) b/ Tìm ảnh của B, C, d qua phép quay tâm O góc quay 900 r 2 Phép tịnh tiến theo véctơ v  3;1 biến đường tròn  C  :  x     y    thành đường tròn (C’) Hãy viết 4 phương trình của đường tròn (C’) r Phép tịnh tiến theo véctơ v biến điểm M  3; 1 thành một điểm đường thẳng  : x  y   Hãy xác r r định tọa độ véctơ v , biết v  Cho A(2 ; -3), B(-2 , 1), d : 3x – 2y – = và (C) : x2 + y2 + 2x - 4y -4 = Tìm ảnh của a/ B, d, (C) qua ĐA b/ d, (C) qua ĐOx c/ d, (C) qua phép quay tâm O, góc quay -900 d/ d, (C) qua V(0;-2) 2 Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn  C  : x  y  x  y  Phép vị tự tâm O tỉ sớ biến đường tròn  C thành đường tròn  C ' Hãy viết phương trình của  C ' r Cho (d) : 2x + 3y – = , u (-3 ; 7) a/ Viết phương trình của d’ = Tur (d) b/ Cho A( 2; 9) Tìm tọa độ A’ = Đd(A) c/ Cho (C) : x2 + y2 – 4x + 6y +12 =0 Viết phương trình (C’) = V(A; -5) ((C)) V HÌNH KHÔNG GIAN Cho hình chóp S.ABCD Điểm M và N tḥc các cạnh BC và SD a/ Tìm I= BN �(SAC) b/ Tìm J= MN �(SAC) c/ Chứng minh I, J, C thẳng hàng Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 11 Năm học 2017 - 2018 d/ Xác định thiết diện của hình chóp với (BCN) Cho tứ diện ABCD Gọi E và F lần kượt là trung điểm của AD và CD và G đoạn AB cho GA= 2GB a/ Tìm M = GE �mp(BCD), b/ Tìm H = BC �(EFG) Suy thiết diện của (EFG) với tứ diện ABCD Thiết diện là hình gì ? c/ Tìm (DGH) �(ABC) Cho hình chóp SABCD Gọi O = AC �BD Mợt mp(α) cắt SA, SB, SC, SD A’, B’, C’, D’ Giả sử AB � C’D = E, A’B’ �C’D’ = E’ a/ Chứng minh: S, E, E’ thẳng hàng b/ Chứng minh A’C’, B’D’, SO đông qui Cho hình chop SA BCD có đáy ABCD là hình bình hành a/ Tìm (SAC) �(SBD); (SA B) �(SCD), (S BC) �(SAD) b/ Một mp    qua CD, cắt SA và SB E và F Tứ giác CDEF là hình gì? Chứng tỏ giao điểm của DE và CF luôn đường thẳng cố đinh c/ Gọi M, N là trung điểm SD và BC K là điểm đoạn SA cho KS = 2KA Hãy tìm thiết diện của hình chop SABCD mp (MNK) 5 Cho hình bình hành ABCD và ABEF không đồng phẳng a/ Gọi O và O’ là tâm của ABCD và ABEF Chứng minh OO’//(ADF) và (BCE) b/ Gọi M, N là trọng tâm của  ABD và  ABE Chứng minh MN // (CEF)\ Cho tứ diện ABCD Gọi M, N là trung điểm của BC, CD a/ Chứng minh MN // (ABD) b/ Gọi G và G’ là trọng tâm  ABC và  ACD Chứng minh GG’ // (BCD) Cho hình chóm sABCD, đáy là hình thang ABCD với AB // CD,và AB = 2CD a/ Tìm (SAD) �(SCD) b M là trung điểm SA, tìm (MBC) �(SAD) và (SCD) c/ Một mặt phẳng    di động qua AB, cắt SC và SD H và K Tứ giác A BHK là hình gì? d/ Chứng minh giao điểm của BK và AH nằm đường thẳng cớ định Cho hình chóp SABCD Gọi M, N, P là trung điểm của SA, SD, BD a/ Chứng minh AD //(MNP) b/ NP // (SBC) c Tìm thiết diện của (MNP) với hình chóp Thiết diện là hình gì? Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là mợt tứ giác lồi Gọi M, N là trung điểm của SA và SC a/ Xác định thiết diện của hình chóp cắt các mặt phẳng qua M, N và song song với mặt phẳng (SBD) Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 11 Năm học 2017 - 2018 b/ Gọi I và J là giao điểm của AC với hai mặt phẳng nói Chứng minh AC  IJ Chăm thành tài, miệt mài giỏi Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 11 Năm học 2017 - 2018 ĐỀ THI THAM KHẢO Câu Giải các phương trình lượng giác sau: a) 2cos3 x + = c) sin x + cos x = - b) cos x - cos x + = 15 � 2� � � Câu Tìm hệ số của x khai triển của biểu thức � x+ � � � � x2 � Câu Từ một hộp chứa cầu trắng, cầu đen, cầu đỏ, lấy ngẫu nhiên đồng thời Tính xác suất để lấy màu Câu Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: x + y + x - y +1 = a) Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C) r b) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (3, - 4) Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành Gọi M là một điểm thuộc miền của tam giác SAB a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (MCD) c) Xác định thiết diện của hình chóp cắt mặt phẳng (MCD) Câu 6A Chứng minh với n ��* , ta có: 12 + 22 + 32 + + n = n(n +1)(2n +1) Câu 7A Cho cấp số cộng vô hạn (un ) với u2 = 1, u16 = 43 a) Tìm công sai d và số hạng đầu u1 b) Tìm sớ hạng thứ 51 và tính tởng của 51 sớ hạng Chăm thành tài, miệt mài giỏi ... song v i mặt phẳng (SBD) Chăm thành t i, miệt m i gi i Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Tốn 11 Năm học 2017 - 2018 b/ G i I và J là giao i m của AC v i hai mặt phẳng n i Chứng minh AC  IJ... Tìm I= BN �(SAC) b/ Tìm J= MN �(SAC) c/ Chứng minh I, J, C thẳng hàng Chăm thành t i, miệt m i gi i Giáo viên: Trương Văn Kìm Đề cương Toán 11 Năm học 2017 - 2018 d/ Xác i nh thiết diện của... bi Tính xác suất để bi trắng Chăm thành t i, miệt m i gi i Giáo viên: Trương Văn Kìm 22 Đề cương Toán 11 Năm học 2017 - 2018 Mợt hợp có thẻ đánh số từ đến Rút ngẫu nhiên hai thẻ nhân hai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TOÁN lớp 11 học kì i cơ bản năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay