DE KT HKI MON TIN HOC LOP 5 BO 1

7 36 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:09

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút Đề A: Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Bộ phận máy tính thực lệnh chương trình? a Bộ xử lí b.Đĩa cứng c Màn hình d Chuột máy tính Câu 2: (0,25 điểm) Hãy xếp bước để mở tệp lưu máy tính: a Nháy đúp chuột lên biểu tượng tệp cần mở ngăn bên phải cửa sổ My Computer b Nháy đúp chuột lên biểu tượng My Computer c Nháy chuột lên thư mục chứa tệp cần mở ngăn bên trái cửa sổ My Computer Trả lời: Thứ tự bước là: Câu 3: (0,25 điểm) Trong hình ảnh bên dưới, thư mục thư mục thư mục HO SO? a CAI DAT b TH XUAN THUY c Documents d HO SO Câu 4: (0,25 điểm) Hãy xếp bước sau theo thứ tự để viết chữ lên hình vẽ: a Nháy chuột vào vị trí muốn viết chữ để làm xuất khung chữ b Gõ chữ vào khung chữ c Chọn công cụ hộp cơng cụ d Nháy chuột bên ngồi khung chữ Trả lời: Thứ tự Câu 5: (0,25 điểm) Trong phần mềm Cùng học Toán 5, gặp phép toán bên dưới, em muốn chuyển sang toán khác em phải nháy chuột vào nút lệnh nào? a b c d e Câu 6: (0,25 điểm) Hàng phím có chứa phím Q, E, T hàng phím nào? a Hàng phím sở c Hàng phím b Hàng phím d Hàng phím Câu : (0,25 điểm) Nếu em đưa vào hình nhiều vật liệu, muốn bỏ bớt chúng em phải làm ? a Em phải dùng hết tất vật liệu này, không bỏ vật liệu b Muốn xóa vật liệu hình cần nháy đúp chuột lên vật liệu c Muốn bỏ vật liệu hình, dùng chuột kéo thả vật liệu vào vị trí xơ rỗng phía hình Câu 8: (0,5 điểm) Đánh dấu vào phát biểu đúng: a Kí tự chữ kí tự a b c b Kí tự đặc biệt kí tự ! @ # & ( ) c Kí tự số kí tự A b C P t v n d Kí tự chữ kí tự a n m H i P Câu 9: (0,25 điểm) Khi gõ phím, ngón tay phụ trách phím Shift ? a Ngón trỏ b Ngón c Ngón d Ngón út Câu 10: (0,25 điểm) Trong phần mềm The Monkey Eyes, hai tranh lần chơi có điểm khác ? a b c d Câu 11: (0,25 điểm) Muốn phóng to hình vẽ em dùng cơng cụ đây? a b c d TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Đề B: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Chương trình máy tính gì? a Một thiết bị lưu trữ b Một phận gắn bên thân máy tính c Những câu lệnh người viết để điều khiển máy tính d Một trò chơi máy tính Câu 2: (0,25 điểm) Hãy xếp bước để tạo thư mục máy tính: a Nháy nút phải chuột ngăn bên phải cửa sổ để mở bảng chọn tắt (hình bên), sau chọn New Folder b Mở cửa sổ My Computer c Gõ tên thư mục nhấn phím Enter Trả lời: Thứ tự bước là: Câu 3: (0,25 điểm) Trong hình ảnh bên dưới, thư mục thư mục thư mục HO SO? a CAI DAT b HO SO c Documents d NAM HOC 2017 - 2018 Câu 4: (0,25 điểm) Hãy xếp bước sau theo thứ tự để sử dụng bình phun màu: a Chọn màu phun b Chọn công cụ c Kéo thả chuột vùng muốn phun d Chọn kích cỡ vùng phun hộp cơng cụ Trả lời: Thứ tự Câu 5: (0,25 điểm) Khi gõ phím, ngón tay phụ trách phím cách? a Ngón b Ngón trỏ c Ngón d Ngón út Câu 6: (0,25 điểm) Trong phần mềm Cùng học Toán 5, gặp phép toán bên dưới, em muốn làm lại tốn từ đầu em phải nháy chuột vào nút lệnh nào? a b c d e Câu 7: (0,25 điểm) Trong phần mềm The Monkey Eyes, cần trợ giúp em phải nhấn phím nào? a F2 b F3 c F4 d F5 Câu 8: (0,5 điểm) Đánh dấu vào phát biểu đúng: a Kí tự chữ kí tự a b c b Kí tự đặc biệt kí tự ! @ # & ( ) c Kí tự số kí tự A b C P t v n d Kí tự số kí tự Câu 9: (0,25 điểm) Các công cụ dùng để xây dựng lâu đài cát phần mềm công cụ ? a Là vật liệu xây dựng gạch, vôi vữa, xi măng, sắt thép,… b Là phương tiện vận chuyển xe ca, xe tải, tàu thủy, toa xe đường sắt,… c Là vật liệu tường thành, nhà, ống khói, cửa sổ Câu 10: (0,25 điểm) Hàng phím có chứa phím A, K, L hàng phím nào? a Hàng phím b Hàng phím c Hàng phím số d Hàng phím sở Câu 11: (0,25 điểm) Để chọn vùng hình vẽ em sử dụng cơng cụ ? a b TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY c d KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - - MÔN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 – 2018 Phần 2: Thực hành (7 điểm) Thời gian làm bài: 28 phút Câu : (3 điểm) Em sử dụng phần mềm soạn thảo học để gõ thơ theo mẫu sau : Sáng em đến lớp Cũng thấy cô đến Đáp lời “Chào cô ạ!” Cô mỉm cười thật tươi Cơ dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học Những lời cô giáo giảng Ấm trang thơm tho Yêu thương em ngắm Những điểm mười cô cho Câu 2: (4 điểm) Sử dụng phần mềm Paint để vẽ tranh theo mẫu sau: ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MƠN TIN HỌC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Đề A: Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) a b–c–a b Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) c–a–b–d e Câu (0,25 điểm) Câu (0,5 điểm) Câu (0,25 điểm) c b, d Câu 10 (0,25 điểm) c Câu 11 (0,25 điểm) a Đề B: Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) c b–a–c c d d Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) b–d–a–c a Câu (0,25 điểm) Câu (0,5 điểm) Câu (0,25 điểm) b b, d Câu 10 (0,25 điểm) d Câu 11 (0,25 điểm) a b c Phần 2: Thực hành (7 điểm) Câu 1: - Gõ xác trình bày theo mẫu, đẹp điểm - Gõ sai - từ trừ 0,5 điểm, sai 10 từ trở lên không cho điểm - Gõ chưa quy trình cách đặt tay chưa đúng, chưa đặt phím cách từ trừ 0,5 điểm cho lỗi Câu 2: - Vẽ tranh theo mẫu, sử dụng thành thạo công cụ để vẽ tranh viết chữ lên hình vẽ: điểm - Vẽ tranh chưa viết chữ lên hình vẽ: điểm - Không thực thao tác lật quay hình vẽ: Trừ 0,5 điểm ... Câu (0, 25 điểm) Câu (0 ,5 điểm) Câu (0, 25 điểm) c b, d Câu 10 (0, 25 điểm) c Câu 11 (0, 25 điểm) a Đề B: Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) c b–a–c c d d Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm)... KIỂM TRA MƠN TIN HỌC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 017 - 2 018 Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Đề A: Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) a b–c–a b Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) c–a–b–d... Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) b–d–a–c a Câu (0, 25 điểm) Câu (0 ,5 điểm) Câu (0, 25 điểm) b b, d Câu 10 (0, 25 điểm) d Câu 11 (0, 25 điểm) a b c Phần 2: Thực hành (7 điểm) Câu 1: - Gõ xác trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT HKI MON TIN HOC LOP 5 BO 1, DE KT HKI MON TIN HOC LOP 5 BO 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay