Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:51

Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân DÙNG MTCT ĐỂ GIẢI NHANH CÁC BÀI TỐN TÍCH PHÂN Phần : b Cơ sở : A  B  A  B  (Với A=  f ( x)dx kết hiển thị máy tính, a B đáp án đề bài) b Cú pháp : Tính tích phân  f ( x)dx a Phần : Ví dụ   3x   VD : Tính dx A 89720 27 18927 20 B C 960025 18 D 161019 15 Quy trình bấm :   3x   dx Nhập = kết  ghi giấy kết (ghi khoảng đến chữ số thập phân sau dấu phẩy) Nhập kết : A, B, C, D So sánh chọn đáp án e VD2: Tính  x ln xdx e2  A 2e3  B 3e3  C 2e3  D e Quy trình bấm : Nhập  x ln xdx = kết  ghi giấy kết (ghi khoảng đến chữ số thập phân sau dấu phẩy) Nhập kết : A, B, C, D So sánh chọn đáp án  VD3: Tính  A sin x cos x  4sin x B dx C D Chú ý : Chuyển máy tính từ hệ Deg sang hệ Rad (với máy Casio: bấm Shift Mode 4) e VD4: ln x  x(2  ln x) dx A  ln 3 B   ln e ln x  x(2  ln x) Quy trình bấm : Nhập C   ln 2 D   ln dx = kết  ghi giấy kết (ghi khoảng đến chữ số thập phân sau dấu phẩy) Nhập kết : A, B, C, D So sánh chọn đáp án a VD5:Cho a>0,  xe x dx  Tìm a A B C X D x  xe dx  Quy trình bấm : Nhập Cacl : kết : A, B, C, D Kq =0 , chọn đáp án VD6 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đường : y   x2  x  1; y  x  x  Quy trình : Bước :Giải  x2  x  1 x2  x   x  0; x  2  ( x Bước : Nhập vào mt :  x  1)  (2 x  x  1) dx Bước Kết : Phần 3: Luyện Tập Tính x x  1dx A 58 15 B 11 21 C 31 13 45 14 D C ln  2 Tính  ( x  2) ln xdx A 2 ln  B ln  D 2 ln  Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đường : y  (e  1) x ; y  (1  e x ) x A e 1 B e 1 e C   e D   ...  1) dx Bước Kết : Phần 3: Luyện Tập Tính x x  1dx A 58 15 B 11 21 C 31 13 45 14 D C ln  2 Tính  ( x  2) ln xdx A 2 ln  B ln  D 2 ln  Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đường :... kết : A, B, C, D Kq =0 , chọn đáp án VD6 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đường : y   x2  x  1; y  x  x  Quy trình : Bước :Giải  x2  x  1 x2  x   x  0; x  2  ( x Bước... phân sau dấu phẩy) Nhập kết : A, B, C, D So sánh chọn đáp án a VD5:Cho a>0,  xe x dx  Tìm a A B C X D x  xe dx  Quy trình bấm : Nhập Cacl : kết : A, B, C, D Kq =0 , chọn đáp án VD6 : Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân, Dùng máy tính cầm tay giải nhanh các bài toán tích phân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay