Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã) tại thành phố nam định

52 17 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:49

MỤC LỤCLỜI CÁM ƠNBẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂUA. MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu23.Phạm vi nghiên cứu24.Vấn đề nghiên cứu25.Phương pháp nghiên cứu26.Ý nghĩa đề tài37.Kết cấu đề tài3B. PHẦN NỘI DUNG4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG, XÃ41.1.Các khái niệm liên quan.41.1.1.Cán bộ, công chức, cán bộ cấp xã (phường)41.1.2.Đào tạo, bồi dưỡng51.2.Mục đích, yêu cầu và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng71.2.1.Mục đích của đào tạo, bồi dưỡng71.2.2.Yêu cầu của đào tạo, bồi dưỡng71.2.3.Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng81.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng101.3.1.Yếu tố khách quan101.3.2.Yếu tố chủ quan111.4.Cơ sở pháp lý12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG, XÃ TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH142.1.Khái quát chung về thành phố Nam Định, lịch sử hình thành và phát triển phòng Nội vụ thành phố Nam Định142.1.1.Khái quát chung về thành phố Nam Định142.1.2.Khái quát chung về phòng Nội vụ thành phố Nam Định152.1.3.Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Nam Định162.1.3.1.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ162.1.3.2.Cơ cấu tổ chức182.1.4.Khái quát về công tác sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tại phòng Nội vụ thành phố Nam Định202.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định212.2.1.Khái quát về đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường và số lượng cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng212.2.2.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, phường tại thành phố Nam Định222.2.3.Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng242.2.4.Kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức292.3.Đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng.302.3.1.Những thuận lợi302.3.2.Những khó khăn và hạn chế322.3.3.Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức352.3.3.1.Nguyên nhân khách quan352.3.3.2.Nguyên nhân chủ quan36CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH373.1.Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định373.1.1.Đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã).373.1.2.Đầu tư cơ sở vật chất, cơ cấu lại cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên393.1.3.Bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cần thiết đối với học viên, giảng viên và giảng viên kiêm chức403.1.4.Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho công tác đào tạo, bồi dưỡng403.1.5.Khắc phục những vi phạm, những hạn chế do ý thức của cá nhân các cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng413.2.Đề xuất và khuyến nghị423.2.1.Một số đề xuất về việc thực hiện nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức423.2.2.Khuyến nghị42C. KẾT LUẬN44D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO46 LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quý quan cùng các cán bộ, công chức phòng Nội vụ thành phố Nam Định đã tạo điều kiện và tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quá trình thực tập tại quan Chân thành cám ơn các chuyên viên và Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nam Định đã tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu để hoàn thành bài báo cáo này Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể cán bộ, công chức phòng Nội vụ thành phố Nam Định sức khỏe dồi dào, hoàn thành nhiệm vụ được giao Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, đạt nhiều thành công sự nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn./ MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU A MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG, XA 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Cán bộ, công chức, cán bộ cấp xã (phường) 1.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng .5 1.2 Mục đích, yêu cầu và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng 1.2.1 Mục đích của đào tạo, bồi dưỡng 1.2.2 Yêu cầu của đào tạo, bồi dưỡng 1.2.3 Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng 10 1.3.1 Yếu tố khách quan 10 1.3.2 Yếu tố chủ quan 11 1.4 Cơ sở pháp lý 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG, XA TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 14 2.1 Khái quát chung về thành phố Nam Định, lịch sử hình thành và phát triển phòng Nội vụ thành phố Nam Định 14 2.1.1 Khái quát chung về thành phố Nam Định 14 2.1.2 Khái quát chung về phòng Nội vụ thành phố Nam Định 15 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Nam Định 16 2.1.3.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ .16 2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức 18 2.1.4 Khái quát về công tác sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tại phòng Nội vụ thành phố Nam Định 20 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định .21 2.2.1 Khái quát về đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường và số lượng cán bộ, công chức được cử đào tạo, bồi dưỡng 21 2.2.2 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, phường tại thành phố Nam Định 22 2.2.3 Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 24 2.2.4 Kết của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .29 2.3 Đánh giá kết đào tạo, bồi dưỡng .30 2.3.1 Những thuận lợi 30 2.3.2 Những khó khăn và hạn chế .32 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 35 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 35 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 37 3.1 Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định .37 3.1.1 Đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã) .37 3.1.2 Đầu tư sở vật chất, cấu lại sở đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 39 3.1.3 Bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cần thiết đối với học viên, giảng viên và giảng viên kiêm chức 40 3.1.4 Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 40 3.1.5 Khắc phục những vi phạm, những hạn chế ý thức của cá nhân các cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng .41 3.2 Đề xuất và khuyến nghị 42 3.2.1 Một số đề xuất về việc thực hiện nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức .42 3.2.2 Khuyến nghị .42 C KẾT LUẬN .44 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT Ý NGHĨA UBND HĐND CBCC CCHC TW Ủy Ban Nhân Dân Hội Đồng Nhân Dân Cán Bộ Công Chức Cải Cách Hành Chính Trung Ương DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên hình (bảng) Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Biểu đồ 2.1 Số trang 19 25 26 32 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngay từ những ngày đầu dựng nước thì việc rèn luyện, bồi dưỡng nhân tài đã được đẩy lên làm nhiệm vụ trọng tâm và để dựng nước và giữ nước Các lớp học luyện thi tú tài, trạng nguyên cũng vì thế mà được mở “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” Cho đến ngày nay, nền hành chính công vụ nước nhà từng bước phát triển hiện đại hơn, hợp thời thì không thể xem nhẹ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ cho cán bộ, công chức nhằm phục vụ nước nhà Việc đào tạo, bồi dưỡng này trước hết là giúp cho chính cán bộ, công chức đó có thể trau dồi thân, tìm được hội thăng tiến sự nghiệp, sau đó là giúp cho đất nước nói chung và quan làm việc nói riêng giữ được nguyên khí và phát triển nữa Mỗi quan khác sẽ lựa chọn những hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, phù hợp với đơn vị Tuy nhiên, hiện quan đơn vị nào cũng chọn đúng cho mình hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng đắn và quan nào cũng thực hiện đào tạo bồi dưỡng có hiệu Phương thức đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, quy trình thực hiện nội dung đào tạo, v v vẫn còn khá nhiều hạn chế và cần khắc phục kịp thời Về nội dung đào tạo, thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Phòng mới triển khai những chương trình chung, (bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính ) mà chưa chú ý đến những yêu cầu có tính đặc thù của đội ngũ cán bộ, công chức Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có phần chồng chéo, trùng lặp, nặng lý thuyết, ít kỹ thực hành, ít kỹ làm việc thực tế Về quy trình thực hiện đào tạo, về là thực hiện đủ các bước vẫn còn thực hiện một cách sơ sài, còn mang tính chất làm cho có lệ Mục tiêu trước mắt đặt là: “Làm thế nào để nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức?” Tôi chọn đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã) thành phố Nam Định” trước hết là tìm hiểu thêm về công tác đào tạo bồi dưỡng, sau đó là đề xuất một vài phương án để nâng cao hiệu của công tác này Mục tiêu nghiên cứu Báo cáo hướng tới làm sáng tỏ sở lý luận, thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định để đưa các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo tập trung nghiên cứu đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định, làm rõ hệ thống các chức danh, chức trách, trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tập trung nghiên cứu tại cấp phường tại thành phố Nam Định - Thời gian nghiên cứu: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường giai đoạn 2013-2016 Vấn đề nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định chưa làm đúng quy trình, nội dung đào tạo còn nhiều hạn chế, kết đào taọ chuưa đáp ứng nhu cầu của nền hành chính nước nhà Nếu hoàn thiện được công tác đào tạo, bồi dưỡng thì sẽ nâng cao được hiệu phục vụ của các cán bộ, công chức; góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nền hành chính công Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Dựa những tài liệu mà Phòng nội vụ thành phố Nam Định cung cấp như: số lượng và chất lượng cán bộ, công chức; các đợt đào tạo; thông số thống kê nguồn nhân lực cử đào tạo; nội dung chương trình đào tạo; các công văn có liên quan; - Phương pháp phân tích tổng hợp: Từ những số liệu được cung cấp và những tài liệu tham khảo khác để phân tích các số liệu, nội dung và tổng hợp lại ý chính, tìm nguyên nhân và đề phương án giải quyết - Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn các lãnh đạo cấp thành phố và đại diện lãnh đạo cấp phường về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ đào tạo bồi dưỡng Ý nghĩa đề tài Báo cáo thực tập cung cấp thông tin về nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực và công tác đào tạo phát triển nhân lực của nơi sinh viên khoa về thực tập Căn cứ vào báo cáo thực tập, các giảng viên có thể nắm rõ và đánh giá về kết thực tập của sinh viên, sự hiểu biết của sinh viên về việc tuyển dụng, phát triển nhân lực tại tổ chức đồng thời nắm được thực tế về nguồn nhân lực tại các quan kiến tập Báo cáo kết thực tập giúp các đối tượng quan tâm khác nhận diện rõ ràng các mối quan hệ việc tuyển dụng nhân lực và công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Từ đó, đối tượng quan tâm sẽ định hình được phương thức cải cách, khắc phục nhược điểm, đồng thời đưa các phương án phát triển tổ chức Bên cạnh đó, báo cáo thực tập còn giúp các đối tượng quan tâm đánh giá được mức độ đóng góp của tổ chức cho xã hội Một tổ chức hoạt động tốt là tổ chức đó sử dụng hợp lý và có hiệu nguồn nhân lực (lực lượng xã hội và các nguyên liệu đầu vào của quá trình tuyển dụng) Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và mục lục thì bài báo cáo gồm phần: - Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường - Chương 2: Tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phớ Nam Định B PHẦN NỢI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG, XA 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Cán bộ, công chức, cán bộ cấp xã (phường) - Theo khoản 1, điều Luật Cán bộ, Công chức 2008:” Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung là cấp huyện), biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.” - Theo khoản 2, điều Luật Cán bộ, Công chức 2008: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.” - Theo khoản 3, điều Luật Cán bộ, Công chức 2008: “Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên ở một lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cùng với chuyên viên hướng dẫn; dựa số liệu báo cáo thống kê của Phòng Nội vụ thành phố Nam Định qua các đợt đào tạo, có thể rút biểu đồ về sự phân bổ thời gian học tập và làm việc của các cán bộ, công chức được cử đào tạo ngày sau: Biểu đồ 2.1- Phân bổ thời gian ngày của cán bộ, công chức cử đào tạo Nhìn biểu đồ 2.1 ta thấy, ngoài thời gian sinh hoạt cá nhân, ăn ngủ, vệ sinh cá nhân chiếm 37,5% (tương đương giờ); thời gian chăm lo cho gia đình, cái chiếm 12,5% (tương đương giờ) thì thời gian làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ, công tác ở quan chiếm gần toàn bộ thời gian, chiếm đến 41,67% thời gian ngày (tương đương 10 giờ, kể thời gian hành chính và thời gian làm thêm) Do vậy, thời gian ngày còn lại giờ (chiếm 8,33%) dành cho việc học tập Có thể thấy, thời gian giờ là quá ít để học và tiếp nhận toàn bộ kiến thức chuyên môn Mặc dù được cử đào tạo, các công chức đã được ban lãnh đạo quan lưu tâm, cắt giảm lượng công việc và chế độ làm việc, nhiên vẫn chưa được thỏa đáng nên các công chức vẫn không cân bằng được lượng thời gian ngày một cách 32 khoa học nhất Trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng của thành phố mới triển khai những chương trình chung, (bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính ) mà chưa chú ý đến những yêu cầu có tính đặc thù của đội ngũ cán bộ, công chức - Trong quá trình học tập còn một số học viên chưa tự giác chấp hành nội quy, quy chế học tập; nội quy, quy định của nhà trường như: bỏ giờ, bỏ buổi, làm ảnh hưởng đến kết học tập và hoạt động chung của lớp học - Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa được chú trọng, kế hoạch chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của đơn vị Đào tạo chưa gắn liền với quy hoạch, đào tạo và sử dụng chưa ăn khớp với nhau, chưa thực sự đồng bộ với yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức Thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập việc cử cán bộ công tác, Thường thì sẽ cử những cán bộ, công chức còn trẻ, trình độ chuyên môn tương đối tốt vẫn còn nhiều thiếu sót lý luận chính trị và các kỹ thiết yếu khác, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Tuy nhiên, không tuân thủ hình thức chọn cán bộ đó, nhiều quan lại chọn những cán bộ đã có tuổi, có thâm niên công tác, bậc lương và có nhu cầu thăng chức để phục vụ cho mong muốn cá nhân của họ Đôi cũng là quan hệ, và nhiều lý bất cập khác Tại phòng Nội vụ thành phố Nam Định, không xảy các hiện tượng số lượng cán bộ, công chức còn ít nên việc cử cán bộ đào tạo dài hạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và các công việc mà lãnh đạo cấp đạo xuống phòng Ngoài ra, phòng chưa thể chủ động liên hệ các lớp đào tạo, bồi dưỡng mà chủ yếu vẫn dựa vào công văn, thị và các lớp đào tạo UBND tỉnh tổ chức - Nhu cầu về đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao kinh phí còn hạn chế, eo hẹp, nhất là đối với cán bộ trẻ đào tạo sau đại học nên việc cử cán bộ, công chức tham gia khóa học chưa đạt 33 được nhiệu cao mong muốn Cũng vì ngân sách không đủ nên việc nhiều cán bộ tham dự lớp học nâng cao chuyên môn không được hỗ trợ kinh phí nên buộc họ phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập, việc này có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập của cán bộ Mặt khác, đa số các cán bộ, công chức được hỗ trợ kinh phí thì hầu hết là các cấp lãnh đạo Điều này cho thấy, ban lãnh đạo chưa thực sự quan tâm đến sự phát triển về chuyên môn và nghiệp vụ của các cán bộ trẻ, chưa chú ý nhiều đến việc phát triển mới đội ngũ cán bộ, công chức của quan Đồng thời cũng nói lên vấn đề bất cập đào tạo, cần có phương án giải quyết nhanh chóng và kịp thời - Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có phần chồng chéo, trùng lặp, nặng lý thuyết, ít kỹ thực hành, ít kỹ làm việc thực tế Nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn thiếu cân đối giữa việc trang bị trình độ lý luận chính trị với kỹ chuyên môn nghiệp vụ; một số lĩnh vực chưa sâu; ít kiến thực tiễn; chưa quan tâm nhiều đến kiến thức đào tạo chuyên ngành; việc mở các lớp đào tạo theo chuyên đề còn hạn chế - Cơ chế quản lý, sử dụng và chế độ chính sách còn nhiều vướng mắc nên chưa tạo được động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức Việc thực hiện chế độ khoán chi hành chính ít nhiều đã ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của quan 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan - Hệ thống văn về đào tạo, bồi dưỡng công chức chưa đồng bộ, hoàn chỉnh, nhiều văn chồng chéo, chưa cụ thể, chưa phân cấp rõ ràng Chính sách tài chính chưa được quy định cụ thể, chưa được nâng cao để phục vụ nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức của quan 34 - Các nội dung đào tào còn nặng lý thuyết, chưa bám sát thực tế, lãng phí thời gian và kinh phí Điều này dẫn đến việc cán bộ còn lúng túng việc áp dụng kiến thức học được thậm chí không áp dụng được những gì đạt được sau đào tạo - Các chế độ, chính sách để khuyến khích cán bộ, công chức học đã có chưa thật sự trở thành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tinh thần học tập của cán bộ, công chức Chưa thu hút được nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ và phẩm chất tốt - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tương đối phức tạp và vẫn có khá nhiều khó khăn phát sinh quá trình thực hiện, đòi hỏi phải có một quá trình và thời gian thực hiện tương đối để nghiên cứu, tiếp cận và hoàn thiện nó - Do quy mô, đặc điểm của các xã, phường khác nhau, đặc điểm dân cư, ngành nghề khác nhau, mô hình tổ chức bộ máy, công tác đạo lại giống vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu giai đoạn cách mạng mới 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan - Do nhận thức của cán bộ, công chức và lãnh đạo các cấp về công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chuyển biến kịp thời và ngang tầm với đòi hỏi của thời kì mới, chính vì vậy mà tổ chức, đạo còn thiếu kiên quyết, phối hợp không chặt chẽ, thiếu thường xuyên và liên tục Cán bộ, công chức chưa thấy rõ đòi hỏi về kiến thức, kĩ thực hiện nhiệm vụ và chưa ý thức được vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng việc nâng cao lực làm việc của mình - Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch chưa hoàn toàn dựa sở khoa học và cứ thực tiễn, chưa có sự điều tra để nắm bắt chính xác tình hình thực tế về trình độ, khả năng, điều kiện và triển vọng của từng đối 35 tượng cán bộ, công chức, vì vậy chưa xác định được những điều kiện phải có đào tạo, bồi dưỡng, bên cạnh các khía cạnh khác của công tác tổ chức cán bộ còn cần phải có các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu - Trong thực tiễn hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa trở thành quy chế bắt buộc đối với từng loại cán bộ Nội dung chương trình đào tạo còn mang nặng tính lý luận chung, chưa thật chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cho từng chức danh cụ thể Chính sách cho người dạy và người học chưa đồng bộ, chưa khuyến khíc được các giảng viên và học viên - Do tác động của kinh tế thị trường cộng với sự yếu kém tu dưỡng của một số CBCC, công tác quản lý chưa chặt chẽ; việc tra, kiểm tra xử lý vi phạm chưa kịp thời, xử lý chưa nghiêm Tình trạng quan liêu, thiếu dân chủ, tham ô, lãng phí, đã xuất hiện ở một số cán bộ cấp xã, phường, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TẠI THÀNH PHỚ NAM ĐỊNH 3.1 Mợt sớ giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định Trong xu thế phát triển nhảy vọt của khoa học – công nghệ, tri thức loài người không ngừng được bổ sung thì yêu cầu về tri thức, văn hóa, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức càng phải cao Vì vậy, việc làm thế nào để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng mà không làm ảnh hưởng đến công việc của các quan là vấn đề cấp thiết được đặt hiện Trên tinh thần xây dựng và phát triển, có một số giải pháp đề xuất và 36 khuyến nghị sau: 3.1.1 Đổi phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã) Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng cần được đổi mới mạnh mẽ Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu và phù hợp với từng đối tượng Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần sát với thực tế, hướng và các vấn đề cần thiết đặt từ quá trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ hành chính Thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghệp vụ và kỹ hành chính đảm bảo tính thống nhất hoạt dộng của quan hành chính, nhất là giải quyết các yêu cầu của nhân dân Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: phải đảm bảo trang bị đủ kiến thức, kỹ nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, quy định theo tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo và công chức các ngạch hành chính, kiến thức văn hóa công sở Trang bị kiến thức cho người học thế giới quan vật biện chứng, phương pháp luận khoa học cách mạng, nâng cao lực tổ chức thực tiễn, tổng kết thực tiễn, khả ứng dụng lý luận một cách sáng tạo, hiệu Kiến thức phải cung cấp cho học viên phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện, xử lý, giải quyết các vấn đề thực tiễn Cần dành một tỷ lệ thích hợp cho kỹ thực hành cấu trúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác để gặp những tình huống cụ thể công tác thì cán bộ có thể xử lý nhanh, kịp thời, hiệu Đối với cán bộ cấp quản lý cần chú trọng xây dựng nội dung kiến thức sâu vào chuyên ngành khoa học lãnh đạo, đó sâu vào kỹ lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo nhằm trang bị cho họ kiến thức, kỹ cần thiết về lãnh 37 đạo Phương pháp đào tạo:cần đổi mới theo hướng nâng cao lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí và trách nhiệm tương ứng của cán bộ Tùy theo đặc thù của từng môn học có thể lựa chọn các phương pháp phù hợp, vận dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp sử dụng các công cụ, phương tiện dạy học hiện đại Đa dạng hóa các hình thức đào tạo bồi dưỡng, kết hợp học tập trung với thực tế điều tra, nghiên cứu thực tiễn và xử lý tình huống nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề và đề xuất biện pháp xử lý những vấn đề nổi cộm hiện Chương trình, giáo trình: cần đổi mới, bổ sung, hoạn thiện giáo trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ sở sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng Cần đầu tư xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp với thời gian đào tạo và các hệ đào tạo khác tránh sự trùng lặp kiến thức gây nhàm chán và lãng phí thời gian Thống nhất nội dung chương trình và hoàn thiện, chuẩn hóa các giáo trình Tham gia đóng góp, xây dựng nội dung các chương trình đào tạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của UBND tỉnh, Sở đạo xuống phòng Tiến hành kiểm tra quá trình thực hiện các nội dung của chương trình đào tạo tránh trường hợp thực hiện không đúng, hời hợt, ý thức thực hiện chưa tốt của một số ít cán bộ, công chức được cử đào tạo Việc đánh giá thực hiện nội dung chương trình đào tạo phải thực hiện một cách khoa học nhằm thu thập thông tin phản hồi về cách thức và chương trình đào tạo để có những kiến nghị kịp thời lên quan cấp sửa đổi và bổ sung những chi tiết cần thiết Đánh giá một cách khoa học không đánh giá ý thức học tập của cán bộ mà còn phải thực hiện ở tất các khâu của quá trình như: nhu cầu đào tạo, đối tượng đào tạo, đặc biệt là khâu đánh giá hiệu làm việc sau đào tạo 3.1.2 Đầu tư sở vật chất, cấu lại sở đào tạo và nâng cao 38 chất lượng đội ngũ giảng viên Cần đầu tư trang thiết bị, vật chất cho các sở đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu dạy, học theo phương pháp mới Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng được việc áp dụng, sử dụng các phương pháp trao đổi tích cực Cần giới hạn số lượng học viên cho từng lớp học một cách phù hợp với việc áp dụng các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Đối với các sở đào tạo, trường đào tạo, bồi dưỡng phải xem xét, quy định về việc mở lớp, lên lớp; đồng thời có sự phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu tực tiễn, có phương pháo giảng dạy phù hợp Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, các chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc đạt kết cao Cần tăng cường hoạt động nghiên cứu thực tiễn cho giảng viên theo Đề án về việc đưa giảng viên thực tế có thời hạn tại sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có hội cọ sát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm phục vụ thiết thực, hiệu quả, gắn sát với thực tiễn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Các cấp quan quản lý nên có cái nhìn khách quan, đánh giá đúng lực và thiếu sót kĩ nghiệp vụ của các công chức để tránh trường hợp đào tạo sai, đào tạo thiếu, nhầm lẫn việc chọn chương trình đào tạo và đối tượng đào tạo 3.1.3 Bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cần thiết đối với học viên, giảng viên và giảng viên kiêm chức Xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng (chế độ phong học hàm, danh hiệu nhà giáo, chế độ phụ cấp, tiền lương, nâng ngạch, bậc và các chế độ đãi ngộ khác) Bổ sung và hoàn thiện 39 chế độ đãi ngộ đối với cán bộ và công chức nhà nước học phù hợp với tình hình mới để cán bộ yên tâm học tập, nâng cao trình độ, góp phần phục vụ lâu dài sự nghiệp cách mạng cải cách hành chính Bám sát các văn quy định chế độ, chính sách đãi ngộ để thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất cho các cán bộ, công chức được cử học phát huy hết khả năng, theo hướng thúc đẩy các công chức Nhà nước không ngừng nâng cao trình độ, lực nghiệp vụ của mình Chế độ tiền lương thấp là một vấn đề nan giải hiện nay, ban lãnh đạo các phòng ban cấp sở; đặc biệt là ban lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố Nam Định cần lưu tâm, đưa các đề nghị, kiến nghị với ban lãnh đạo các cấp để đảm bảo quyền lợi được trả lương theo lực, công sức bỏ của các cán bộ, công chức 3.1.4 Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Thực hiện tốt các văn pháp luật, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng Phân tích, kiểm tra, xem xét các văn pháp luật làm sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng để phát hiện những vấn đề bất cập để trình cấp hoàn thiện và sửa đổi Đặc biệt chú trọng đến những văn về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chương trình đào tạo, đối với các đối tượng cụ thể, các văn về văn bằng, chứng chỉ, cấp bằng, đối với các cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng Xem xét hệ thống các văn Luật, Nghị định có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường, xã, tìm điểm hạn chế, bất cập và không còn phù hợp với yêu cầu đào tạo để kịp thời có những ý kiến, đề xuất sửa đổi bổ sung cho hợp lý, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo hiệu đào tạo, bồi dưỡng được cao nhất 3.1.5 Khắc phục những vi phạm, những hạn chế ý thức của cá nhân các cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng 40 Phải có những quy định chặt chẽ về việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tránh có những trường hợp không tuân thủ nguyên tắc, nôi quy quy định của UBND định xuống Việc này cũng giúp cho các phòng, ban quản lý đào tạo hạn chế được những tiêu cực có thể xảy quá trình đào tạo, bồi dưỡng Khi thấy có dấu hiệu vi phạm nội quy, quy chế quá trình đào tạo thì một hai bên phải có phương hướng giải quyết thông báo cho ban lãnh đạo cấp để đưa phương án đạo giải quyết vi phạm Tuyệt đối không bao che, tiếp tay cho những vi phạm của CBCC tham gia khóa học CBCC quan phải tự nâng cao ý thức của thân, chấp hành đúng nội quy, quy định về chương trình đào tạo, rèn luyện tác phong làm việc tự giác, tránh thái độ làm việc, học tập thờ ơ, trì trệ, quan liêu báo cấp kéo dài thời gian vừa qua Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm yêu nghề, tuân thủ đầy đủ nội dung của chương trình đào tạo Ban lãnh đạo các cấp, công đoàn cũng phải lưu ý bảo vệ lợi ích của các công chức tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ chuyên môn, nghiệp vụ Quốc hội cần kịp thời sửa đổi bổ sung hệ thống văn quy phạm pháp luật đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, chế tài mạnh để các bên vi phạm quá trình đào tạo, bồi dưỡng không vi phạm, cảnh tỉnh cho những có ý định vi phạm Điều chỉnh những thiếu sót luật cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị định và Thông tư; siết chặt tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 3.2 Đề xuất và khuyến nghị 3.2.1 Một số đề xuất về việc thực hiện nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức - Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các quan sở có cán bộ cử đào tạo, bồi dưỡng Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị sở, quản lý cán bộ tham gia đào tạo, có phương án xử lý kịp thời thấy 41 cán bộ của quan đơn vị mình quản lý có dấu hiệu vi phạm; - Có những chính sách khuyến khích cán bộ, công chức tích cực học tập về vật chất và tinh thần Trên thực tế, họ cố gắng, tích cực làm việc và công tác công sức của họ được đền bù xứng đáng - Đánh giá thực hiện công việc có khoa học: Giúp cán bộ, công chức và ban lãnh đạo nắm bắt được chất lượng học tập quá trình đào tạo, bồi dưỡng; đạt được gì và chưa đạt được gì; từ đó có phương án giúp cho cán bộ, công chức có thể hoàn thành tốt khóa đào tạo 3.2.2 Khuyến nghị Trong quá trình nghiên cứu, phân tích điều tra, có đưa một số khuyến nghị sau: Về phía Nhà nước và các quan có thẩm quyền, cần thay đổi và có những chính sách rõ ràng về đào tạo, cải cách phương thức đào tạo, nội dung đào tạo, chính sách cải cách chế độ đãi ngộ, tiền lương, thưởng và phụ cấp cho các cán bộ, công chức được cử đào tạo; đảm bảo mức lương cho các cán bộ, công chức ở mức lương trung bình khá xã hội Tăng dần kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Khuyến khích CB,CC tự học tập nâng cao trình độ ngoài giờ hành chính bằng kinh phí cá nhân Có chính sách ưu đãi nhằm thu hút những người có trình độ, chuyên môn về làm việc tại các quan Bên cạnh đó, cần khắc phục những kẽ hở, thiếu sót Luật, Nghị Định, Thông tư, Về phía quan cấp sở, cần nghiêm túc thực hiện thị ban xuống, quản lý chặt chẽ công chức của quan mình, nghiêm khắc xử lý thấy có công chức vi phạm nội quy, quy định đào tạo Bám sát Nghị định, các văn pháp luật để có thể đưa những đề xuất hợp lý để cải cách phương thức đào tạo cho hợp lý nhất Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu công tác của những cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy, ngoài phần lý luận chính trị, các sở đào tạo, bồi dưỡng 42 cần có sự quan tâm đúng mức đến phần chuyên môn nghiệp vụ, kỹ quản lý điều hành và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho học viên Các giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần phải thực hiện đồng thời Bên cạnh đó phải theo dõi sát việc thực hiện các giải pháp để có thể nắm rõ tình hình công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, từ đó đưa các hướng giải quyết thích hợp Về phía cán bộ, công chức được cử đào tạo, cần nâng cao ý thức, nhận thức về tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Kết hợp chặt chẽ quá trình đào tạo với tự đào tạo, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có chương trình tự học, tự nghiên cứu, có sự kiểm tra của chi bộ và sự theo dõi của quan quản lý cán bộ Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần có sự liên kết chặt chẽ từ cấp quan TW đến các quan hành chính cấp sở, bàn bạc và đưa cách giải quyết tối ưu, đảm bảo về chất lượng, số lượng và quyền lợi C KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, người được coi là một ''tài nguyên đặc biệt'', một nguồn lực của sự phát triển kinh tế Bởi vậy việc phát triển người, phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm hệ thống phát triển các nguồn lực Chăm lo đầy đủ đến người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của mọi quốc gia Đầu tư cho người là đầu tư có tính chiến lược, là sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có vai trò hết sức quan trọng đời sống kinh tế- xã hội hiện Trước hết, là sở để quan các cấp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến hành hội nhập, phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước 43 hiện Mặt khác, cũng là hội để mỗi cán bộ, công chức được cử đào tạo trau dồi thêm kiến thức, kĩ chuyên môn của thân, cũng là hội thăng tiến sự nghiệp của các cán bộ, chuyên viên hành chính Do vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng là một vấn đề quan trọng đối với mỗi cán bộ, công chức và các quan hành chính Tuy nhiên, để việc đào tạo, bồi dưỡng có hiệu thì hai bên đều phải tìm hiểu kĩ chương trình đào tạo, nội quy, nguyên tác đào tạo để dảm bảo lợi ích và chấp hành đúng quyền hạn của hai bên Qua đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường, xã tại thành phố Nam Định” có thể thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo mọi tổ chức cũng nền kinh tế của nước Hiện công tác đào tạo cho người lao động đóng vai trò then chốt mọi tổ chức vì người là nguồn tài nguyên quý giá nhất, muốn khai thác nguồn tài nguyên này mà không lo bị cạn kiệt thì phải bổ sung kiến thức, kiến thức càng rộng thì nguồn tài nguyên người càng dồi dào, nữa nền kinh tế hiện đòi hỏi người lao động càng phải có trình độ cao.Vì vậy tổ chức nào càng quan tâm đến vấn đề đào tạo người lao động, tổ chức đó càng phát triển mọi lĩnh vực Để có được nguồn nhân lực chất lượng cao thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần được đầu tư và chú trọng đúng mức Với đề tài nghiên cứu này, đề tài đã trình bày những vấn đề chung nhất về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như: thế nào là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hình thức và phương pháp đào tạo Từ những vấn đề chung nhất đó, giúp ta có cái nhìn tổng quan về thực tế công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại nước ta hiện 44 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật cán bộ, công chức Thông tư 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương; phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tài liệu tham khảo phòng Nội Vụ thành phố Nam Định cung cấp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường, xã tại thành phố Nam Định http://tailieu.vn/tag/dao-tao-can-bo-cong-chuc-cap-xa.html Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về chức 45 trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 46 ... bồi dưỡng cán bộ, công chức?” Tôi chọn đề tài Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã) thành phố Nam Định trước hết là tìm hiểu thêm về công tác đào tạo... Sự Bồi dưỡng kiến thức Tư pháp Hộ tịch Cộng 201 Bảng 2.1- Số lượng cán bộ, công chức cấp phường, xã cử bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2013 Nhìn bảng 2.1 ta thấy, số lượng các CBCC cấp... phố Nam Định 20 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường tại thành phố Nam Định .21 2.2.1 Khái quát về đội ngũ cán bộ, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã) tại thành phố nam định, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường (xã) tại thành phố nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay