Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện mù cang chải

56 23 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:48

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Ý nghĩa của báo cáo27. Bố cục của báo cáo3Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI , YÊN BÁI41.1.1. Cơ sở pháp sở pháp lý quy định về cán bộ và cán bộ công chức cấp xã41.1.2. Khái niệm cán bộ công chức41.1.3. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng CBCC51.1.4. Mục tiêu, đối tượng và nội dung của đào tạo, bồi dưỡng61.1.5. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở71.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở91.1.7. Trình tự tiến hành chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức131.1.8. Sự cần thiết của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức cấp cơ sở16Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI, YÊN BÁI182.1. Khái quát về phòng Nội vụ huyện Mù cang Chải, Yên bái182.1.1. Thông tin chung về Phòng Nội vụ huyện Mù cang Chải182.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Mù Cang chải182.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của phòng Nội Vụ huyện Mù Cang Chải222.1.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận232.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức Phòng Nội vụ huyện Mù cang Chải232.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận242.1.4.3. Phân cấp quản lý252.1.5. Phương hướng nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải trong giai đoạn 20172022262.1.6. Công tác quản trị nhân lực tại Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải272.1.6.1. Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực272.1.6.2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách quản trị nhân lực272.2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải292.2.1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải302.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện322.2.3. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện322.2.4. Nguồn đào tạo, bồi dưỡng CBCC chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện332.2.5. Phương pháp và loại hình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải342.2.6. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện352.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải362.3.1. Ưu điểm của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải362.3.2. Hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải382.3.3. Nguyên nhân tồn tại những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải392.3.3.1. Chưa đánh giá được hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng392.3.3.2. Chưa thực hiện đầy đủ các các nội dung và yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC392.3.3.3. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng của huyện và hệ thống cơ sở đào tạo chưa chặt chẽ392.3.3.4. Năng lực đội ngũ giáo viên và chương trình, nội dung đào tạo chưa phù hợp.402.3.3.5. Công tác quy hoạch cán bộ chưa rõ ràng402.3.3.6. Công tác bố trí, đãi ngộ CBCC sau khóa đào tạo40Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI, YÊN BÁI413.1. Định hướng công tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trong thời gian tới413.1.1. Về đối tượng đào tạo413.1.2. Về nội dung đào tạo CBCC413.1.3. Về hình thức đào tạo CBCC413.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải423.2.1. Xây dựng quy hoạch cán bộ423.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng CBCC cấp xã, thị trấn423.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở theo nhu cầu đã được xác định.433.2.4. Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng433.2.5. Thường xuyên đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng443.2.6. Hoàn thiện quy trình ĐTBD CBCC453.3. Khuyến nghị nhằm đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã thị trấn tại huyện Mù cang Chải473.3.1. Với UBND huyện Mù Cang Chải473.3.2. Với cán bộ công chức47KẾT LUẬN49TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI CẢM ƠN Lời em xin phép gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo khoa Tổ chức Quản lý nhân lực tận tình bảo em suốt q trình học tập Các thầy trang bị cho em kiến thức chuyên môn mà có kỹ sống để từ em vận dụng vào thực tiễn tự hồn thiện thân Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể anh chị, Phòng Nội vụ phòng chun mơn thuộc Mù Cang Chải tạo điều kiện để em thưc tế thực nghiên cứu đề báo cáo Mặc dù cố gắng nhiều, song thời gian kiến thức hạn hẹp nên viết em tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến từ phía thầy giáo, giáo tồn thể cáccác anh chị, bạn để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT .6 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa báo cáo Bố cục báo cáo Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI , YÊN BÁI 1.1.1 Cơ sở pháp sở pháp lý quy định cán cán công chức cấp xã 1.1.2 Khái niệm cán công chức 1.1.3 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng CBCC 1.1.4 Mục tiêu, đối tượng nội dung đào tạo, bồi dưỡng 1.1.5 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp sở .7 1.1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp sở .9 1.1.7 Trình tự tiến hành chương trình đào tạo bồi dưỡng cán công chức .13 1.1.8 Sự cần thiết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức cấp sở 16 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI, YÊN BÁI 18 2.1 Khái quát phòng Nội vụ huyện Mù cang Chải, Yên bái 18 2.1.1 Thơng tin chung Phòng Nội vụ huyện Mù cang Chải 18 2.1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Nội vụ huyện Mù Cang chải 18 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển phòng Nội Vụ huyện Mù Cang Chải 22 2.1.4 Sơ đồ máy tổ chức chức nhiệm vụ phận 23 2.1.4.1 Sơ đồ máy tổ chức Phòng Nội vụ huyện Mù cang Chải 23 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 24 2.1.4.3 Phân cấp quản lý 25 2.1.5 Phương hướng nhiệm vụ Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2017-2022 26 2.1.6 Cơng tác quản trị nhân lực Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải 27 2.1.6.1 Bộ máy thực nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực 27 2.1.6.2 Công tác triển khai thực nhiệm vụ cán chuyên trách quản trị nhân lực .27 2.2 Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 29 2.2.1 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 30 2.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện 32 2.2.3 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện 32 2.2.4 Nguồn đào tạo, bồi dưỡng CBCC chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện 33 2.2.5 Phương pháp loại hình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 34 2.2.6 Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện.35 2.3 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 36 2.3.1 Ưu điểm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 36 2.3.2 Hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 38 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải .38 2.3.3.1 Chưa đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng 39 2.3.3.2 Chưa thực đầy đủ các nội dung yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 39 2.3.3.3 Công tác phối kết hợp quan chức huyện hệ thống sở đào tạo chưa chặt chẽ .39 2.3.3.4 Năng lực đội ngũ giáo viên chương trình, nội dung đào tạo chưa phù hợp 39 2.3.3.5 Công tác quy hoạch cán chưa rõ ràng 40 2.3.3.6 Cơng tác bố trí, đãi ngộ CBCC sau khóa đào tạo 40 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI, .41 YÊN BÁI 41 3.1 Định hướng công tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải thời gian tới 41 3.1.1 Về đối tượng đào tạo 41 3.1.2 Về nội dung đào tạo CBCC .41 3.1.3 Về hình thức đào tạo CBCC 41 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 42 3.2.1 Xây dựng quy hoạch cán .42 3.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng CBCC cấp xã, thị trấn 42 3.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp sở theo nhu cầu xác định 43 3.2.4 Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 43 3.2.5 Thường xuyên đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng 44 3.2.6 Hoàn thiện quy trình ĐTBD CBCC 45 3.3 Khuyến nghị nhằm đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã thị trấn huyện Mù cang Chải 47 3.3.1 Với UBND huyện Mù Cang Chải 47 3.3.2 Với cán công chức .47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT CBCC UBND 4 NĐ-CP ĐTBD NGHĨA CỦA TỪ VIẾT TẮT Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Nghị định- Chính phủ Đào tào bồi dưỡng PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam nước đông dân, ví nguồn nhân” lực vàng “ hội tốt phục cho phát triển đất nước,vấn đề đặt có nguồn nhân lực vàng ,năng động ,sáng tạo, cần cù để người hiểu cơng việc đảm trách ,làm để thực cơng việc , cần có kiến thức hay kỹ để hồn thiện cơng việc giải công việc hiệu thời buổi hội nhập ngày Đây tốn khó giới nói chung Việt Nam nói riêng để đáp ứng yêu cầu thời buổi hội nhập ngày đào tạo bồi dưỡng lựa chọn tối ưu để giải vấn đề Đối với Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải quan chuyên môn ,hoạt động lĩnh vực hành nhà nước, mặt khác huyện Mù Cang Chải huyện vùng cao, điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt người dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu người Mông chiếm 91% nên việc đào tạo , bồi dưỡng công chức coi trọng đạt lên hàng đầu chiến lược hoạt động huyện Đội ngũ cơng chức có trình độ có chun mơn đương vai trò hồn thiện cơng việc thuận tiện nhanh Đội ngũ công chức cấp huyện giải cơng việc đạt hiệu cấp có cứ, kết để thực cơng việc Đội ngũ cơng chức huyện hạn chế số lượng chất lượng, hay nói cách khác chưa đáp ứng so với yêu cầu thời kỳ hội nhập Vì phải tạo đội ngũ công chức giỏi chuyên mơn, có lĩnh trị vững vàng, cần cù, động sáng tạo để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập đất nước mà Đảng Nhà nước với dân thực Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài báo cáo nghiên cứu trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải việc thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng việc bố trí sử dụng nguồn nhân lực phòng Nội vụ UBND huyện Từ đưa ưu điểm bật làm hạn chế tồn việc đào tạo bồi dưỡng đưa khuyến nghị , giải pháp nhằm khác phục mặt hạn chế tồn Phạm vi nghiên cứu Phạm vi đối tượng, với đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã , thị trấn địa bàn huyện Mù cang Chải ,phụ thuộc vào tiêu, nhu cầu UBND huyện định có kế hoạch cụ thể, phạm vi khơng gian địa bàn huyện Mù Cang Chải, phạm vi thời gian tập trung nghiên cứu năm 2014 - 2016 Vấn đề nghiên cứu Trong thời buổi hội nhập kinh tế thị trường nay, để đáp ứng kịp thời quản lý nhà nước cần đội ngũ cơng chức có trình độ có chun mơn sâu, lính trị vững vàng đương vai trò hồn thiện công việc thuận tiện nhanh Với đề tài “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện mù Cang Chải , Yên Bái “ vấn đề nghiên cứu trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công cấp xã , thị trấn huyện Mù Cang Chải Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực tập nghiên cứu viết báo cáo ,tôi sử dụng số phương pháp nhằm phục vụ việc thu thập thông tin, số liệu cho đề tài báo cáo sau: - Phương pháp quan sát : Quan sát anh (chị) huyện làm việc - Phương pháp phân tích tài liệu : phân tích tài liệu “Báo cáo chất lượng cán cơng chức“ cuả Phòng Nội vụ năm 2014 – 2016 - Phương pháp vấn : vấn chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải - Phương pháp ghi nhập kí cơng việc : Ghi chép nhật trình thực tập Ý nghĩa báo cáo Đào tạo bồi dưỡng CBCC không mang ý nghĩa to lớn đới với xã hội mà có ý nghĩa to lớn đới với UBND huyện Mù Cang Chải quan trọng thân người cán công chức Qua việc thực tế nghiên cứu đề tài báo cáo “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải“ cho biết ưu điểm hạn chế trọng việc đào tạo bồi dưỡng CBCC từ tìm khuyến nghị, giải pháp tối ưu để khắc phục mặt hạn chế tồn việc đào tạo bồi dưỡng CBCC giúp cho quan có đội ngũ cán cơng chức giỏi chun mơn, có lĩnh trị vững vàng, cần cù sáng tạo, động việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao người cán công chức đủ đức đủ tài Bố cục báo cáo Ngoài phần Lời cảm ơn, Danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham thảo, bảng biểu, mục lục, phần mở đầu Nội dung gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã thị trấn địa bàn huyện Mù cang Chải,Yên Bái Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải,Yên bái Chương 3: Một số gải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải,Yên Bái Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI , YÊN BÁI 1.1 Cơ sở lý luận công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 1.1.1 Cơ sở pháp sở pháp lý quy định cán cán công chức cấp xã Trong công xây dựng bảo vệ Tổ quốc dân tộc ta, đội ngũ người cán có vai trò đặc biệt quan trọng Vai trò to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt” Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng” Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước nói chung, hệ thống tổ chức nói riêng suy cho định lực, phẩm chất đội ngũ cán Ngày CBCC CBCC cấp xã pháp luật công nhận quy định cụ thể quyền , nghĩa vụ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 luật Cán công chức năm 2008 1.1.2 Khái niệm cán công chức Theo Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008 - Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Qua phân tích cho thấy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển huyện kinh phí dành cho đào tạo cần phải có đầu tư mạnh nữa, đáp ứng nhu cầu đào tạo CBCC hành cấp xã, thị trấn 2.3 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải Đánh giá hiệu công tác đào tạo công đoạn quan trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, giúp nhà quản lý, nhà lãnh đạo đánh giá kết mà công tác đào tạo đạt so với yêu cầu đặt chi phí bỏ chương trình đào tạo Để biết hiệu công việc CBCC có cải thiện, cải tiến sau khóa đào tạo khơng Liệu khóa đào tạo thỏa mãn mong muốn học viên tổ chức cử người học chưa phải đánh giá kết sau khóa đào tạo, nhiên việc khó khăn Việc đánh giá hiệu sau đào tạo đơn vị thực chưa có tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá Nguyên nhân thực trạng địa phương chưa có đơn vị đủ khả thực nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thực việc đánh giá kết công tác đào tạo Hơn nữa, việc đánh giá đòi hỏi phải tốn nhiều chi phí, thời gian người để thực Vì vậy, thời gian qua địa phương chủ yếu dựa vào kết học tập cuối khóa cơng chức, dựa vào bằng cấp, chứng tổ chức đào tạo cấp để đánh giá dừng lại mức độ đánh giá nội dung chương trình đào tạo 2.3.1 Ưu điểm cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải Công tác đào tạo cán bộ, công chức xã thời gian qua quan tâm đạo, kịp thời Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc giang UBND huyệnMù Cang Chải thông qua việc ban hành văn đạo, điều hành, quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức danh cán bộ, công chức Một là, hàng năm UBND huyện phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; đồng thời tranh thủ hỗ trợ quan, tổ chức để tổ 36 chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ mềm ngắn hạn Hai là, UBND huyện Phòng Nội vụ ban hành triển khai nhiều giải pháp để bố trí đảm bảo số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã, tập trung quy định tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán bộ, công chức làm sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ CBCC xã trị, kiến thức quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ Ba là, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phân tán, không dàn trải mà tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ Thời gian thực hành, làm tập tình huống, trao đổi, thảo luận nhóm; minh họa, hướng dẫn bằng hình ảnh trực quan chiếm thời lượng lớn Bốn là, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên mời tham gia giảng dạy phần lớn giảng viên có học hàm học vị, có kinh nghiệm phương pháp giảng dạy tích cực truyền đạt nội dung sát với thực tế, phát huy vai trò chủ động học viên lĩnh hội vận dụng kiến thức, kỹ học vào công việc đảm nhận đơn vị, địa phương công tác Nhìn lại đội ngũ cán sở xã, thị trấn huyện cho thấy: - Phần lớn cán sở có phẩm chất đạo đức tốt, nhiều đồng chí đội, đảng viên xuất ngũ địa phương Tin tưởng vào đường lối đổi Đảng, không dao động trước biến động phức tạp tình hình giới, khơng mơ hồ trị Nhiều đồng chí rèn luyện quân đội, lại trưởng thành phong trào địa phương Mặc dù có khó khăn nhiều mặt, đa số cán sở nhiệt huyết tận tụy với cơng việc, khắc phục khó khăn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật có uy tín với nhân dân - Trong chế mới, đội ngũ cán sở bước đổi trẻ hóa Một phận cán có bước trưởng thành nhanh chóng, chủ động, động tháo gỡ khó khăn đưa sản xuất sở phát triển, tạo điều kiện cho tình hình kinh tế - xã hội có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước sở Thơng qua việc đào tạo, bồi dưỡng góp phần bước hình thành đội 37 ngũ cán bộ, cơng chức xã lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với cơng việc, có lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ giao, khắc phục mặt hạn chế điều hành hoạt động, đáp ứng ngày tốt cho công tác đặt địa bàn sở Qua thực tế công tác, qua đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở, trình độ lực cơng tác ngày nâng cao Trong đó, 100% có trình độ văn hóa từ phổ thơng sở trở lên, số đơng có trình độ văn hóa phổ thơng trung học Ngày nhiều cán đào tạo trình độ lý luận trị, kiến thức quản lý Nhà nước, nghiệp vụ chun mơn, có khả nhanh, nhạy nắm bắt chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, làm việc động có hiệu Một phận cán sở biết làm kinh tế đầu phong trào xóa đói, giảm nghèo, có nhiều đóng góp q trình đổi 2.3.2 Hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải Bên cạnh việc làm cơng tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải tồn tịa số hạn chế cần phải giải quyết: - Còn chưa có thống quản lý đào tạo CBCC chưa trọng, kế hoạch chưa xuất phát từ nhu cầu đơn vị - Nội dung, chương trình đào tạo có phần chồng chéo, trùng lặp, nặng lý thuyết, thực hành kỹ làm việc thực tế - Phương pháp đào tạo chậm cải tiến, đại hóa trang thiết bị giảng dạy học chưa tăng cường cho phù hợp với yêu cầu đại hóa Đội ngũ giáo viên yếu thiếu, chưa trọng, bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghiệp vụ - Việc sử dụng kinh phí đào tạo chưa hợp lý chưa hiệu quả, chừng mực đó, nói rằng huyện chưa thực quản lý cách có hiệu nguồn kinh phí đào tạo CBCC 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 38 2.3.3.1 Chưa đánh giá hiệu của công tác đào tạo, bồi dưỡng Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho máy quyền địa bàn huyện chưa lãnh đâọ địa phương chúa trọng Việc đào tạo CBCC chủ yếu dựa vào chủ động CBCC chính, địa phương chưa xây dựng cho đơn vị đề án hay chương trình đào tạo nhân lực cụ thể để thể triển khai thực Bên cạnh đó, số CBCC nhận thức chưa đào tạo coi nặng bằng cấp, động chủ yếu việc học khơng phải để nâng cao trình độ, chun mơn, hiểu biết lực công tác mà chủ yếu có bằng cấp để đạt tiêu chuẩn lên chức, lên lương 2.3.3.2 Chưa thực đầy đủ các các nội dung yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC công việc thường xuyên liên tục Để thực có hiệu cơng tác việc đòi hỏi quan chức huyện phải thực đồng nội dung yêu cầu công tác đào tạo thực công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo cho giai đoạn, năm hỗ trợ kinh phí, tổ chức giám sát học viên…Tuy nhiên, công tác chưa quan chức quan tâm ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo 2.3.3.3 Công tác phối kết hợp các quan chức của huyện hệ thống sở đào tạo chưa chặt chẽ Sự phối kết hợp quan chức sở đào tạo sở để đảm bảo cho việc thực tốt công tác đào tạo CBCC Tuy nhiên, quan chức huyện thực số khâu CBCC định, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện, thời gian…còn số khâu học đâu, đào tạo nào, quản lý giao hết cho học viên sở đào tạo Chính vậy, thời gian tới cần có phối hợp chặt chẽ quan chức cấp quyền sở để công tác đào tạo đạt hiệu cao 2.3.3.4 Năng lực đội ngũ giáo viên chương trình, nợi dung đào tạo chưa phù hợp 39 Đội ngũ giảng viên sở đào tạo CBCC nhiều bất cập lực cơng hạn chế, kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước phương pháp giảng dạy Đôi giáo viên báo cáo viên học trình khơng trình tự giảng, chưa nói đến giáo viên thiếu kiến thức thực tế, nghiên cứu tài liệu không sâu nên thường bị động, lúng túng trước câu hỏi học viên Bên cạnh đó, chương trình, nội dung đào tạo chưa phù hợp với chức danh chun mơn, chưa phù hợp với tình hình thực tế, nặng lý thuyết xa rời với thực hành Vì vậy, cần nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên bằng cách học thêm kiến thức chuyên môn, kỹ giảng dạy lớp đồng thời cần chuẩn bị giảng cách nghiêm túc trước lên lớp 2.3.3.5 Công tác quy hoạch cán bộ chưa rõ ràng Một số địa phương chưa chuẩn bị kịp đội ngũ CBCC nên vừa thừa lại vừa thiếu, không đồng bộ, chậm khắc phục nên hụt hẫng chất lượng số lượng Một số địa phương có xu hướng khép kín bố trí cơng chức làm cho động, sáng tạo khơng phát huy Trong xuất việc cục địa phương xuất tư tưởng dòng họ q trình thực cơng tác đào tạo CBCC 2.3.3.6 Cơng tác bố trí, đãi ngợ CBCC sau khóa đào tạo Việc bố trí, đãi ngộ CBCC sau khóa đào tạo địa phương nhìn chung chưa thực quan tâm chưa thật hợp lý, nhiều CBCC sau kết thúc khóa đào tạo bố trí cơng việc khơng phù hợp với chuyên môn đào tạo 40 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI, YÊN BÁI 3.1 Định hướng công tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải thời gian tới Trong giai đoạn 2017-2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC huyện hướng tới mục tiêu sau: 3.1.1 Về đối tượng đào tạo - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị trình độ lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước trình độ chun mơn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quy định cho cán chuyên trách - Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho Bí thư chủ tịch UBND xã, thị trấn - 100% Công chức cấp xã thị trấn đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn có đủ lực hoàn thành nhiệm vụ giao -Thực đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ cho cán không chuyên trách cấp xã, thị trấn cán thôn tổ dân phố 3.1.2 Về nội dung đào tạo CBCC - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn cho cán chuyên trách, công chức xã, thị trấn - Thực đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức kỹ nghiệp vụ cho chủ tịch UBND xã, thị trấn - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý Làm cho việc luân chuyển cán bước vào nề nếp, thường xuyên, đạt hiệu thiết thực, khắc phục khuynh hướng cụ bộ, khép kín đơn vị, địa phương 3.1.3 Về hình thức đào tạo CBCC - Đối với công chức thời gian tập phải qua bồi dưỡng tiền công vụ 41 - Đối với số cán trẻ, có triển vọng, lớp cán tạo nguồn cần phải đào tạo bản, tồn diện đẻ có kiến thức bản, có lực thực tiễn có kỹ thực hành định để đảm đương nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu lâu dài 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải 3.2.1 Xây dựng quy hoạch cán Quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý cơng tác phát sớm nguồn cán trẻ có đức, có tài, có triển vọng khả lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, tạo nguồn chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ trị trước mắt lâu dài địa phương, quan, đơn vị đất nước Với vai trò quan trọng vậy, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý coi khâu quan trọng, then chốt nhằm tạo chủ động, khoa học công tác cán Công tác quy hoạch cán phải từ nhiệm vụ trị xã, nhiệm vụ tổ chức đánh giá thực trạng đội ngũ cán có, dự kiến nhu cầu khả phát triển đội ngũ cán để chủ động có phương hướng đào tạo Đặc biệt trọng tạo nguồn cán dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn cách mạng 3.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng CBCC cấp xã, thị trấn Một vấn đề quan trọng để cải tiến công tác đào tạo phải đổi tư duy, quan điểm cách tiếp cận Đào tạo tách rời mà phải gắn với việc sử dụng CBCC, tức đào tạo, CBCC theo vị trí việc làm, tránh đào tạo sai địa chỉ, không mục đích, đào tạo tràn lan, thiếu định hướng rõ ràng mà hậu thấy "số lượng đào tạo lớn mà chưa khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ" Xác định nhu cầu đào tạo, khâu quan trọng trình đào tạo, CBCC Để tránh lãng phí đào tạo, cần tiến hành điều tra tổng thể trình độ nhu cầu đào tạo Nhu cầu đào tạo, đội ngũ CBCC "khoảng trống" "thực trạng" "yêu cầu" Vấn đề đặt cho khoá đào tạo "lấp" "khoảng trống" Để xác định nhu cầu đào tạo phải đánh giá thực 42 trạng đội ngũ CBCC Bởi đánh giá "thực trạng", xác định "nhu cầu" đào tạo CBCC 3.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp sở theo nhu cầu xác định Công tác đào tạo nặng lý thuyết bản, chưa quan tâm đến kỹ tác nghiệp cơng chức; tượng trùng lặp nội dung số môn học ngạch, bậc Vì thế, cần phải lựa chọn kỹ lưỡng nhóm kiến thức, mức độ, phạm vi cho thật phù hợp với loại đối tượng Ngoài nội dung định đào tạo cho đội ngũ công chức hành nhà nước quy định, xuất phát từ yếu đào tạo thời gian qua, cần trọng đào tạo kiến thức mà CBCC bị hẫng hụt không cập nhật chuyển sang kinh tế thị trường: quản lý kinh tế, kiến thức Nhà nước pháp luật, khoa học tổ chức quản lý, quản lý nguồn nhân lực…; Kỹ thực hành công vụ, cách xử lý tình huống, thủ pháp điều chỉnh chiến lược tổ chức phối hợp hoạt động quản lý 3.2.4 Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng vấn đề cốt lõi cơng tác đào tạo cơng chức, có ý nghĩa định đến chất lượng đội ngũ CBCC sở Phương pháp đào tạo sử dụng theo phương pháp truyền thống "lên lớp" "thuyết trình": giảng viên giảng - học viên nghe ghi chép, tức thơng tin chiều Để tổ chức khố học có hiệu quả, giảng viên phải lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức hai chiều giảng viên - học viên để đạt mục đích đào tạo Một phương pháp mà nước phương tây áp dụng hiệu quả: Đó Phương pháp tham gia (trao đổi) thực bốn loại mục đích gần đồng thời kiến thức nghiệp vụ, phương pháp, đạo đức công vụ kỹ giao tiếp Phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp tham gia có ưu điểm trội so với phương pháp giảng dạy truyền thống CBCC nhận thức tích cực nội dung đào tạo, bồi dưỡng Qua tập tình huống, học viên trau dồi phương pháp kỹ tổ chức, thực công vụ giao, học hỏi cách thiết lập quan hệ với người (một nội dung quan trọng 43 thực tế hoạt động công vụ người công chức) Thông qua việc trực tiếp thảo luận, tự làm tự đánh giá kết làm việc mình, học viên nhận thức cách sâu sắc vấn đề đặt kinh nghiệm hoạt động công vụ… 3.2.5 Thường xuyên đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá đào tạo bước vô quan trọng chuỗi q trình đào tạo khép kín Đánh giá đào tạo để xem có đạt mục tiêu đề khơng, nội dung, chương trình có phù hợp, học viên áp dụng sau đào tạo Việc đánh giá đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát lỗ hổng, bất hợp lý, phi thực tế q trình đào tạo, để từ nâng cao chất lượng đào tạo cho CBCC Hầu hết khóa học đào tạo có đánh giá chương trình đào tạo, như: đánh giá phản ứng người học nội dung, chương trình, giảng viên, cách tổ chức…; đánh giá kết học tập thông qua kiểm tra để biết học viên tiếp thu từ khóa học Tuy nhiên, nội dung đánh giá vơ quan trọng để biết mục tiêu khóa học có đạt khơng để có hướng điều chỉnh cho phù hợp bị bỏ ngỏ, việc đánh giá thay đổi công việc, xem người học áp dụng điều học vào công việc, thay đổi việc thực công việc Từ đó, đánh giá tác động, hiệu tổ chức xem việc đào tạo, CBCC có tác động, ảnh hưởng đến kết hoạt động tổ chức hay khơng Ngồi giải pháp thực số giải pháp sau để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã địa bàn huyện Mù Cang Chải: - Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện văn quy phạm pháp luật đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để quản lý nâng cao chất lượng công tác đào tạo CBCC - Đổi công tác quản lý đào tạo CBCC; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán quản lý đào tạo cấp đạt chuẩn; trọng phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức - Tăng cường lãnh đạo toàn diện cấp uỷ Đảng, quản lý cấp quyền, lãnh đạo quan, đơn vị công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý công 44 tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng sở vật chất, trang thiết bị nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức… 3.2.6 Hồn thiện quy trình ĐTBD CBCC Thứ nhất, đảm bảo thực tốt quy trình ĐTBD gồm bước là: Xác định nhu cầu ĐTBD, lập kế hoạch ĐTBD, thực kế hoạch ĐTBD đánh giá ĐTBD Tuy nhiên có loạt yếu tố liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình thể chế, ngân sách ĐTBD, chương trình tài liệu, giảng viên lực tổ chức ĐTBD, sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy sở ĐT lực động lực học tập học viên Xác định nhu cầu ĐTBD bước bản, quan trọng để xác định xem CBCC cần ĐTBD gì, loại lực cần loại không cần ĐTBD Xác định nhu cầu ĐTBD cần dựa luận thuyết là: Nhu cầu ĐTBD = Năng lực cần có CBCC – Năng lực có CBCC Như vậy, CBCC có lực làm việc tốt, cao bằng mức độ lực cần có cho vị trí cơng việc họ không cần ĐTBD Chúng ta ĐTBD cho người có lực làm việc chưa đáp ứng mức độ lực cần có cho vị trí cơng việc họ Cách thức đánh giá nhu cầu đào tạo dựa so sánh mức độ thành thạo công việc CBCC với mức độ quan trọng cơng việc mà họ đảm nhận Chương trình đào tạo yếu tố quan trọng quy trình ĐTBD, khơng có chương trình tốt, ĐTBD khơng mang lại hiệu cao Chương trình ĐTBD cần phải dựa thực tế cơng việc CBCC quy trình ĐTBD cần phải mô tả công việc CBCC Bản mô tả công việc giúp giảng viên xác định kiến thức (Knowledge), kỹ (Skills) thái độ (Attitude) (viết tắt KSA) cần thiết để thực công việc Trên sở mức độ KSA học viên có để xác định khoảng thiếu hụt lực nhu cầu cần thiết để ĐTBD nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu hụt lực Chỉ tìm khoảng thiếu hụt lực, giảng viên thiết kế chương trình ĐTBD phù hợp Mơ hình bước thiết kế chương trình ĐTBD sau: 45 Mơ tả cơng việc Xác định mức độ KSA có người học Xác định kiến thức,kỹ năng, thái độ (KSA) cần thiết Thiết kế đào tạo để lấp khoảng cách KSA có cần Tổ chức thực đánh giá đào tạo Thứ hai, phát triển đội ngũ giảng viên có kiến thức lực phù hợp với nội dung ĐTBD Trong ĐTBD có vấn đề quan trọng liên quan đến là: Cơ quan quản lý đào tạo, sở đào tạo, người học người dạy Đội ngũ giảng viên có vai trò lớn việc định chất lượng ĐTBD Đội ngũ giảng viên chưa đào tạo kỹ lưỡng, chuyên sâu kinh nghiệm thực tiễn không nhiều, nên gặp khơng khó khăn ĐTBD CBCC Hiện nay, sở ĐTBD CBCC cần trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức đủ số lượng, có bề dầy kinh nghiệm quản lý lực công tác thực tiễn Đội ngũ phải ĐTBD nghiệp vụ sư phạm Các sở ĐTBD cần tìm kiếm nhà quản lý giỏi, CBCC có tài năng, giỏi (về lý thuyết thực hành) lĩnh vực làm việc họ để làm giảng viên kiêm chức Đội ngũ giảng viên cần ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ nước phát triển, học tập thực chuyển giao công nghệ đào tạo đại Các giảng viên phải người trước tiên tiếp xúc với cách tổ chức quản lý cơng việc quy trình ĐTBD nước phát triển Hiện nay, nói, người dạy chủ yếu tiếp thu kiến thức kinh nghiệm nước qua đọc sách tra cứu qua internet Như tốt, hữu ích, chưa đủ để làm giảng viên ĐTBD CBCC Thứ ba, thành lập quỹ quốc gia ĐTBD Quỹ đặt đạo Cơ quan quản lý đào tạo cao để thực nhiệm vụ tuyển chọn CBCC có đủ lực, có thành tích học tập xuất sắc học tập, nghiên cứu nước ĐTBD chuyên sâu nước để tạo đội ngũ CBCC trẻ tài cho công vụ Trước hết, cần thống đề án, dự án ĐTBD CBCC nằm đơn vị khác 46 tập trung vào đầu mối để thống quản lý Hình thành chương trình ĐTBD cán trẻ tài năng, theo cách thi tuyển riêng, cạnh tranh để chọn ĐTBD họ trở thành cán nòng cốt trẻ cho cơng vụ Quy trình ĐTBD triển khai thực tế mức độ khác nhau, nhiên đến lúc cần phải thực bước để hồn thiện, đảm bảo thực tốt quy trình ĐTBD nhằm bước nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ CBCC 3.3 Khuyến nghị nhằm đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã thị trấn huyện Mù cang Chải 3.3.1 Với UBND huyện Mù Cang Chải Cần xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng UBND huyện, phân tích cơng việc đánh giá cơng việc để từ xác định mục tiêu đào tạo bồi dưỡng, lựa chọn đối tượng đào tạo bồi dưỡng cho phù hợp Từ xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp đào tạo dự tính kinh phí cho q trình bồi dưỡng Trước sau trình đào tạo cần đánh giá cách khách quan, tổ chức kiểm tra trình độ cán cơng chức UBND huyện liên kết vói trường trị huyện, tỉnh để đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức, lĩnh trị Khuyến khích cán cơng chức tham gia đào tạo bồi dưỡng cách chủ động tích cực, tạo điều kiện cho cơng chức có hội học tập nâng cao trình độ Nắm bắt thơng tin đẻ xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phù hợp với tình hình địa phương tương lai Có sách khen thưởng người có thành tích học tập để khuyến khích động viên họ Có sách thu hút nguồn nhân lực em địa phương địa phương làm việc đội nguồn nhân lực trẻ có trình độ từ trường đại học, cao đẳng để nâng cao trình đọ tổ chức trẻ hoá máy thể quan tâm nguồn nhân lực trẻ 3.3.2 Với cán công chức Cán công chức chủ động tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng Những công chức tổ chức quan tạo điều kiện cho học bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cần nghiêm túc việc học tập, không ngừng học 47 tập rền luyện chuyên môn, nghiệp vụ phẩm chất đạo đức để trở thành cán chất lượng cao Sau trình đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức cần có trách nhiệm thực tốt công việc giao, máp dụng có hiệu kiến thức đào tạo, bồi dưỡng vào thực nhiệm vụ 48 KẾT LUẬN Công đổi đất nước lãnh đạo Đảng Nhà nước đạt thành tựu to lớn Để có thành tựu to lớn có đóng góp đáng kể hệ thống trị cấp sở, đội ngũ cán cấp xã, phường, thị trấn Những thành tựu đạt tạo tiền đề nhằm đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, tin tưởng vào mục tiêu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, Nhà nước dân, dân dân Thực tiễn chứng minh rằng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán cấp xã kết phối hợp công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán phải trình phối hợp chặt chẽ, quán Nếu tách riêng công tác đào tạo, bồi dưỡng khơng thể đánh giá hết hiệu đào tạo Thực phương châm “Trình độ tương xứng với chức danh, bầu cử theo nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn, giao việc phù hợp với lực, trình độ, tầm thay kịp thời cần thiết” Xã, thị trấn quan cấp sở nơi gần dân nhất, nơi tiếp nhận chuyển tải đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với người nhà, dòng họ… đồng thời nơi báo cáo, phản ánh kết phản hồi lên cấp tâm tư, nguyện vọng nhân dân để cấp kịp thời bổ sung, hoàn thiện chủ trương sách Phong trào nhân dân phải có đội ngũ cán lãnh đạo, đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu công đổi tất yếu cấp thiết Để thực tốt chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cấp xã, cần ý đồng khâu: Tuyển chọn, quy hoạch, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng Có thêm sách cần thiết để khuyến khích người dạy người học Cán cốt lõi công việc, muốn nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã đáp ứng yêu cầu Nghị TW cần thiết phải có đội ngũ cán xã có lòng trung thành với đất nước, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức, trị tốt, có trình độ chun mơn nghiệp vụ sâu sắc, có khả kinh nghiệm công tác vững vàng, sáng tạo, động, dám nghĩ, dám làm, có hiệu cơng tác cao Hay nói cách khác có trí thức, có lực tư duy, có đức, có tài… 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Mù Cang Chải tính đến tháng 12 năm 2014 Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải; Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Mù Cang Chải tính đến tháng 09 năm 2015 Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải; Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, cơng chức thuộc UBND huyện Mù Cang Chải tính đến tháng 12 năm 2016 Phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải; Giáo trình “ Nhân Hành Nhà nước ” Học viện Hành Luật cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định Số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 5/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị Số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 quy định người công chức; Thông tư Số: 04/2008/ TT-BNV việc hướng dẫn số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 10 Thông tư Số 15/2014/TT-BNV, ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 11 Nghị định số 37/2014/NĐ - CP ngày 05/05/2014 Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Huyện,Quận,Thị xã,Thành phố thuộc tỉnh ... luận đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã thị trấn địa bàn huyện Mù cang Chải, Yên Bái Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải, Yên... công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Mù Cang Chải, Yên Bái Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ... CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÙ CANG CHẢI, .41 YÊN BÁI 41 3.1 Định hướng công tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện mù cang chải, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện mù cang chải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay