Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại UBND xã xuân dương

50 30 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:48

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do viết đề tài12. Mục tiêu chọn đề tài73. Phạm vi nghiên cứu.74. Vấn đề nghiên cứu85. Phương pháp nghiên cứu86. Ý nghĩa của việc nâng cao , hoàn thiện công tác ĐTBD đội ngũ CBCC.97. Kết cấu đề tài9PHẦN NỘI DUNG10CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐTBD ĐỘI NGŨCBCC101.1Hệ thống các khái niệm101.1.1Khái niệm về Cán bộ, công chức101.1.2 Khái niệm về quản trị nhân lực111.1.3 Khái niệm về Đào tạo và Bồi dưỡng.151.1.3.1 Đối tượng của đào tạo bồi dưỡng161.1.3.2 Vai trò của ĐTBD CBCC171.1.3.3 Chức năng của ĐTBD CBCC181.3.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả công tác ĐTBD công chức191.3.3.5 Nội dung của ĐTBD20CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CBCC TẠI UBND XÃ XUÂN DƯƠNG212.1Khái quát chung về xã Xuân Dương212.1.1Khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Xuân Dương212.1.2Tình hình phát triển kinh tế xã hội212.2Khái quát chung về UBND xã Xuân Dương222.2.1Quá trình hình thành và phát triển của UBND xã Xuân Dương222.2.2Cơ cấu tổ chức cấp xã UBND Xã Xuân Dương222.2.2.1Vị trí chức năng232.3 Thực trạng công tác quản trị nhân lực của UBND xã Xuân Dương272.3.1 Thực trạng công tác ĐTBD đội ngũ CBCC của UBND xã Xuân Dương272.3.1.1. Tình hình chung của đội ngũ CBCC tại UBND xã Xuân Dương272.3.2 Về xác định nhu cầu đào tạo302.3.3 Nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng312.3.4. Hình thức đào tạo322.3.5. Kết quả đạt được332.4 Đánh giá kết quả thực hiện công tác ĐTBD công chức tại UBND xã Xuân Dương352.4.1. Những mặt đạt được352.4.2. Những mặt hạn chế còn gặp phải352.4.3 Đánh giá kết quả thực hiện công tác ĐTBD công chức tại UBND xã Xuân Dương36CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐTBD DỘI NGŨ CBCC TẠI UBND XÃ XUÂN DƯƠNG383.1Giải pháp383.1.1 Xây dựng đội ngũ CBCC có hiệu quả383.2. Khuyến nghị423.2.1 Cử CBCC đi học các lớp chuyên môn chuyên ngành42PHẦN KẾT LUẬN45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO47 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý viết đề tài Mục tiêu chọn đề tài .7 Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa việc nâng cao , hoàn thiện công tác ĐTBD đội ngũ CBCC Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐTBD ĐỘI NGŨ CBCC 10 1.1 Hệ thống khái niệm 10 1.1.1 Khái niệm Cán bộ, công chức 10 1.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực .11 1.1.3 Khái niệm Đào tạo Bồi dưỡng .15 1.1.3.1 Đối tượng đào tạo bồi dưỡng .16 1.1.3.2 Vai trò ĐTBD CBCC 17 1.1.3.3 Chức ĐTBD CBCC .18 1.3.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu công tác ĐTBD công chức .19 1.3.3.5 Nội dung ĐTBD 20 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CBCC TẠI UBND XÃ XUÂN DƯƠNG 21 2.1 Khái quát chung xã Xuân Dương 21 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội xã Xuân Dương 21 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 21 2.2 Khái quát chung UBND xã Xuân Dương 22 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển UBND xã Xuân Dương 22 2.2.2 Cơ cấu tổ chức cấp xã UBND Xã Xuân Dương 22 2.2.2.1 Vị trí chức 23 2.3 Thực trạng công tác quản trị nhân lực UBND xã Xuân Dương .27 2.3.1 Thực trạng công tác ĐTBD đội ngũ CBCC UBND xã Xuân Dương .27 2.3.1.1 Tình hình chung đội ngũ CBCC UBND xã Xuân Dương27 2.3.2 Về xác định nhu cầu đào tạo 30 2.3.3 Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng .31 2.3.4 Hình thức đào tạo 32 2.3.5 Kết đạt 33 2.4 Đánh giá kết thực công tác ĐTBD công chức UBND xã Xuân Dương 35 2.4.1 Những mặt đạt .35 2.4.2 Những mặt hạn chế gặp phải 35 2.4.3 Đánh giá kết thực công tác ĐTBD công chức UBND xã Xuân Dương 36 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐTBD DỘI NGŨ CBCC TẠI UBND XÃ XUÂN DƯƠNG 38 3.1 Giải pháp 38 3.1.1 Xây dựng đội ngũ CBCC có hiệu 38 3.2 Khuyến nghị 42 3.2.1 Cử CBCC học lớp chuyên môn chuyên ngành 42 PHẦN KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt CBCC Nội dung Cán công chức CNTT Công nghệ thông tin CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa 4.ĐTBD Đào tạo bồi dưỡng QLNN Quản lý Nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Lý viết đề tài Trong công xây dựng bảo vệ Tổ quốc dân tộc ta, đội ngũ người lãnh đạo, cán có vai trò đặc biệt quan trọng Vai trò to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu “Cán nhân tố định thành bại cách mạng” Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước nói chung hệ thống tổ chức nói riêng suy cho định lực, phẩm chất đội ngũ cán Trong bối cảnh nước đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, để phát huy vai trò đội ngũ cán đòi hỏi quyền cấp phải thường xun quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao Thực tế chứng minh nơi CBCC có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức nơi cơng việc vận hành trơi chảy, thơng suốt Chương trình tổng thể Cái cách hành Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 đề mục tiêu “đến năm 2010 đội ngũ CBCC có số lượng, cấu hợp lý, chuyên nghiệp, đại Tuyệt đại phận CBCC có phẩm chất tốt đủ lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ nghiệp phát triển đất nước phục vụ nhân dân” Trên thành tựu mà giai đoạn 2001-2010 đạt được, Đảng Nhà nước ta xác định lấy làm tiền đề để tiếp tục nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ đến 2020 phải đảm bảo đạt trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ, kỹ hành chính, tin học, ngoại ngữ phù hợp với chuẩn chức danh ngạch bậc cơng tác; có lực thực thi nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chính lý đó, để tìm hiểu rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, đợt kiến tập UBND Xã Xuân Dương, em chọn đề tài “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức UBND Xã Xuân Dương “ Do kiến thức em hạn chế, đồng thời kinh nghiệm thực tiễn thiếu nên báo cáo nhiều thiếu sót Em mong , giúp đỡ thầy cô nhận xét, đóng góp người để báo em tốt 1.1 Vai trò đội ngũ CBCC Ở nước ta hành coi xương sống hoạt động sống, cấu tạo yếu tố: Thứ , hệ thống thể chế để quản lý xã hội theo pháp luật , bao gồm hệ thống văn theo pháp luật sở để quản lý Nhà nước Thứ hai , cấu tổ chức chế vận hành máy hành cấp , ngành từ Chính phủ đến sở Thứ ba đội ngũ CBCC hành bao gồm người thực thi công vujtrong máy hành cơng quyền, khơng kể người lâu gọi viên chức nhà nước làm việc đơn vị nghiệp, dịch vụ thuộc bố máy công quyền Như , đội ngũ CBCC coi mắt xích quan trọng khơng thể thiếu hành Đội ngũ có vai trò thực thi pháp luật để quản lý lĩnh vực đời sống xã hội, bảo đảm quyền lực thể chế giai cấp cầm quyền Tuy nhiên mục tiêu thực thi pháp luật hành khác khơng hồn tồn giống mà tùy thuộc vào chế độ trị tính dân chủ Khác với nước tư sản nước ta đội ngũ CBCC đóng vai trò quan trọng việc trì trật tự kỉ cương Nhà nước.Bảo vệ lợi ích cho tồn dân, đội ngũ CBCB có nhiệm vụ tổ chức thực pháp luật sống, quản lý nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ Để khẳng định vai trò quản lý đội ngũ CBCC phải tự xác định nhiệm vụ , nâng cao tri thức để đảm nhiệm công việc phục vụ nghiệp cách mạng , quản lý Nhà nước phục vụ nhân dân Theo Lê- nin hiệu máy phụ thuộc vào nhiều lự chọn đội ngũ CBCC, ông thường nhắc nhở “ Muốn quản lý cần phải am hiểu công việc phải cán quản lý giỏi ” “không thể quản lý thiếu kiến thức đầy đủ ,nếu không tinh thông khoa học quản lý ” [1,4] Kế tục tư tưởng lớn lao Đảng ta khẳng định tầm quan trọng đội ngũ CBCC Đảm bảo hiệu lực , hiệu hành lĩnh vực thiết phải xây dụng đội ngũ CBCC giỏi chuyên mơn , kinh nghiệm có phẩm chất trị cách mạng , hiểu biết quản lý hành 1.2 Vai trò cơng tác đào tạo bồi dưỡng , tuyển dụng CBCC Công tác ĐTBD CBCC nhà nước yêu cầu khách quan, đòi hỏi thường xuyên liên tục quốc gia muốn phát triển bền vững Có thể nói ĐTBD CBCC nhà nước giữ vai trò trực tiếp việc nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu hành nhà nước Bởi hiệu lực hiêu máy nhà nước nói chung, hệ thống hành nói riêng suy cho định phẩm chất, lực kết công tác đội ngũ CBCC, phẩm chất đội ngũ CBCC khả tinh thần tự học tập lại phụ thuộc nhiều vào công tác ĐTBD thường xuyên kiến thức kỹ thực hành cho họ Trong điều kiện đội ngũ CBCC nước ta đa số đào tạo thời kỳ chế tập trung quan liêu bao cấp, chưa chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, mở cửa hội nhập với khu vực Thế giới, thâm nhập vào tất lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội, việc ứng dụng thành tưu KHCN, công nghệ tin học đại hóa hành cơng tác ĐTBD CBCC trở nên cần thiết hết Tuyển dụng cơng chức khâu chu trình quản lý cơng chức, có tính định cho phát triển quan, tổ chức, đơn vị nhà nước Trong q trình vận hành cơng vụ, việc tuyển dụng cơng chức giỏi định công vụ hoạt động đạt kết cao cơng chức nhà nước nhân tố định đến vận hành cơng vụ Như Bác Hồ nói: “cán gốc công việc“ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đổi việc quản lý công chức nội dung tuyển dụng công chức, việc tuyển dụng cơng chức phải vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm tiêu biên chế thông qua thi tuyển theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh Hình thức thi, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, đảm bảo lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng Luật quy định hình thức tuyển dụng thông qua xét tuyển với trường hợp đặc biệt Như vậy, việc tuyển dụng công chức giai đoạn thời gian tới phải thực xuất phát từ nhu cầu cơng việc, việc tìm người thay người để xếp, bố trí việc Để làm điều phải kết hợp đồng với giải pháp khác quan nhà nước phải xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức quan, tổ chức mình, từ có sở để tuyển dụng người, việc, số lượng, đảm bảo cấu hợp lý Tóm lại: ĐTBD có vai trò quan trọng cơng tác quản lý phát triển nguồn nhân lực quan, tổ chức nhà nước nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, trung thành với nhà nước, tận tụy với công việc Kết mà công chức thu sau khóa học khơng có ý nghĩa thân họ mà có ý nghĩa quan trọng chất lượng hoạt động quan, đơn vị họ công tác 1.3 Những hạn chế đội ngũ CBCC gặp phải Thứ trình độ, kỹ hạn chế lực thực thi công vụ chưa cao, phận không nhỏ CBCC làm việc đạt kết thấp Theo đánh giá cán lãnh đạo Vụ CCHC, Bộ Nội vụ cho thấy: “Qua trao đổi với lãnh đạo số bộ, cho biết, quan hành có khoảng 30% cán cơng chức làm việc có hiệu cao, khoảng 30% kết có mức độ, lại khơng có sản phẩm cả”[2,6] Đối với CBCC cấp xã, số liệu thống kế cho thấy gần 40% CBCC cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định Thiếu tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí, chức danh đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu cơng việc Đội ngũ CBCCVC nói chung đào tạo, bồi dưỡng nhiều, nhiên chưa trọng tới tính thực tiễn, nặng lý luận chung chung Với lượng kiến thức học với cách đào tạo, bồi dưỡng “bắt buộc” để hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn khiến nhiều người trở nên “nói giỏi”, phát biểu hay, cách thức làm việc không đạt kết cao Kỹ làm việc chưa thành thạo, tính chuyên nghiệp chưa cao Một điều dễ nhận thấy, nhiều người đánh giá đội ngũ CBCCVC thiếu kỹ làm việc, khơng hiểu quy trình làm việc, hiểu quy trình làm việc hay cắt xén quy trình mà tính hiệu khơng cao Đặc biệt tính chun nghiệp thấp Một phận CBCCVC không trọng cách triển khai cơng việc quy trình, nghiêm túc, tận tụy, làm việc khách quan không chịu sức ép từ bên ngồi, mà thơng thường họ nhìn trước ngó sau, đốn ý thủ trưởng để làm, liên kết thành “nhóm lợi ích” mang danh tập thể để làm, gây khó dễ, làm chậm lại q trình thực công việc mong kiếm lợi cho thân Thứ hai hiệu công việc , chất lượng thực thi công vụ chưa cao Kết hoạt động phận CBCCVC chưa cao phạm nhiều lỗi, sai sót, văn quy phạm chất lượng chưa cao, phạm nhiều lỗi Khơng sách vừa ban hành phải sửa đổi chưa phù hợp thực tiễn, chưa đầu tư suy nghĩ có sách ban hành hiệu lực thi hành thấp, khơng vào sống xã hội, lấy ví dụ việc ban hành Thơng tư số 33/2012/TTBNN&PTNT ngày 20/7/2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm sở kinh doanh thịt phụ phẩm ăn động vật dạng tươi sống dùng làm thực phẩm có quy định thịt phụ phẩm tươi sống bảo quản nhiệt độ thường bán vòng kể từ giết mổ Sau tháng, ngày 31/8/2012, Bộ NN&PTNT phải có định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư Tỉ lệ phát văn có dấu hiệu trái pháp luật năm gần không giảm: năm 2007: 21%, 2008: 24,9%, 2009: 33,54%, 2010: 19,24%, 2011: 29,31% Trước tình trạng chưa chuẩn này, Bộ Tư pháp nghiên cứu soạn thảo văn nhằm xếp quy định pháp luật có hiệu lực thi hành theo trật tự định, loại bỏ quy định mâu thuẫn, chồng chéo để người dân dễ tìm, dễ tra cứu theo chủ đề Theo thống kê, tình trạng “9 khơng” tồn khơng văn pháp luật Đó là: khơng đầy đủ, khơng rõ ràng, khơng cụ thể, khơng tương thích, khơng minh bạch, không tiên liệu trước, không hợp lý, không hiệu không hiệu lực [3,7] Thứ ba vấn đề Công tác ĐTBD hiệu chưa cao Công tác ĐTBD thực cách dàn trải, không tập trung vào trọng tâm trọng điểm, hiệu không cao mong muốn Chúng ta thực công tác ĐTBD hoạt động chi phí túy chưa phải cách đầu tư vào người Thực ĐTBD để giải ngân nhiều xuất phát từ việc xác định nhu cầu đào tạo cách khoa học, mà cách thức ĐTBD, cách đầu tư chưa trọng, chưa trọng tâm, trọng điểm, gây lãng phí Mục tiêu chọn đề tài 2.1 Nhằm đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác ĐTBB đội ngũ CBCC Báo cáo em nhăm mục tiêu đưa giải pháp giúp nâng cao chất lượng đào tạo , bồi dưỡng công chức UBND Xã Xuân Dương nơi em xin thực tập 2.2 Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác ĐTBD đội ngũ CBCC Thơng qua việc tìm hiểu nghiên cứu đề tài em muốn củng cố lại kiến thức học mở rộng kiến thức cho chun ngành u thích 2.3 Những giải pháp hồn thiện ,nâng cao cơng tác ĐTBD đội ngũ CBCC Thứ nhất, việc cử học lớp chuyên môn giúp cho đội ngũ CBCC nâng cao trình độ chuyên môn kỹ công việc Thứ hai, mở lớp học nâng cao đạo đức ,phẩm chất ,tính trách nhiệm đội ngũ CBCC Thứ ba, việc tuyển dụng cần cải cách theo cấu định, người việc tránh tình trạng tuyển nhiều số lượng khiến máy cồng kềnh chồng chéo mà hiệu cơng việc thấp gây thất ngân sách nhà nước Ảnh hưởng đến q trình cơng nghiệp hóa đại hóa.v.v Phạm vi nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu công tác ĐTBB đội ngũ CBCC UBND xã Xuân Dương Cụ thể nghiên cứu UBND xã Xuân Dương nơi em xin thực tập.Nghiên cứu công tác ĐTBB đội ngũ CBCC UBND xã Xuân Dương phạm vi sở cấp xã 3.2 Thời gian nghiên cứu công tác ĐTBB đội ngũ CBCC UBND xã Xuân Dương giai đoạn từ năm (2009-2013) - Đào tạo chức: phận giáo dục thường xuyên, người học vừa học vừa làm, học tập tích lũy kiến thức với phương thức đào tạo linh hoạt, đa dạng khoảng thời gian khơng gian thích hợp, mềm dẻo để đạt mục tiêu nội dung chương trình quy định - Đào tạo chuyển đổi Đại học: hình thức dành cho người tốt nghiệp Đại học Do nhu cầu công việc họ cần thiết phải chuyển đổi ngành chuẩn bị điều kiện cho tương lai Lồi hình đào tạo đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo cán thời gian học tập kéo dài cách linh hoạt từ 20 đến 30 tháng - Đào tạo theo chứng (bồi dưỡng ngắn hạn): hình thức giáo dục thường xuyên, giúp người đọc tích lũy phận kiến thức theo đơn vị học trình học phần cách linh hoạt đến đạt mức độ theo quy đinh Nhà nước nhà trường họ cấp tốt nghiệp 2.3.5 Kết đạt Hàng năm, UBND xã lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC quan sở rà sốt, cập nhật trình độ đội ngũ CBCC quan Nhà nước địa phương lý luận trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ yêu cầu thời gian tới Kể từ thực theo đề án khốn biên chế chi phí quản lý hành chính, UBND xã tiến hành xếp lại đội ngũ CBCC phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đào tạo; xác định nhu cầu đào tạo đào tạo lại số phận cơng chức có thời gian cơng tác lâu năm, kiến thức đào tạo, bồi dưỡng khơng phù hợp với chuyên môn đảm nhiệm Thực Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2006 – 2010 Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tham mưu giúp UBND xã Xuân Dương ban hành thực Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Xuân Dương giai đoạn 2006 – 2010 triển khai, quán triệt 33 nội dung kế hoạch sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành, thị sở đào tạo tỉnh quản lý Kết đạt sau: Về số lượng đào tạo, bồi dưỡng: Tổng số CBCC đào tạo, bồi dưỡng người, cụ thể: - Bồi dưỡng: người - Đào tạo trình độ trung cấp trở lên: người + Đào tạo lý luận trị: người + Đào tạo quản lý Nhà nước; chuyên viên chính; chuyên viên + Đào tạo chuyên môn:0 tiến sĩ; thạc sĩ; đại học, 3cao đẳng; trung cấp Về hiệu sau đào tạo: - Đa số cán bộ, công chức sau tốt nghiệp trở quan, đơn vị công tác bố trí, sử dụng phù hợp chuyên ngành đào tạo, vị trí cơng tác; trình độ lực nâng lên, đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu thực thi cơng vụ, góp phần nâng cao hiệu cơng tác - Đáp ứng yêu cầu quy hoạch cán bộ, đề bạt cán chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức Nhận xét :Nhìn chung, Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC có chuyển biến tích cực, quy mơ mở rộng; nội dung đào tạo, bồi dưỡng đổi theo hướng trọng bồi dưỡng kỹ giải cơng việc, góp phần nâng cao trình độ, kỹ giải cơng việc CBCCVC Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực lựa chọn tập trung vào số lĩnh vực trọng điểm Tuy nhiên việc thực chức quản lý Nhà nước đào tạo hạn chế, chế độ tổng hợp, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưõng CBCC số quan, đơn vị chưa đều, chưa thường xuyên 2.4 Đánh giá kết thực công tác ĐTBD công chức 34 UBND xã Xuân Dương 2.4.1 Những mặt đạt Kết đào tạo Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC xác định quan trọng công cải cách hành xây dựng phát triển quận nhằm định hướng xây dựng đội ngũ CBCC trẻ có lực, trình độ để nắm vững chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước tổ chức triển khai thực hiên công tác, biết nhận định phân tích đánh giá tình hình công tác Hàng năm, UBND lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức quan sở rà sốt, cập nhật trình độ đội ngũ công chức Xã lý luận trị, quản lý nhà nước, chun mơn nghiệp vụ yêu cầu thời gian tới Kể từ thực theo đề án khoán biên chế chi phí quản lý hành chính, Xã tiến hành xếp lại đội ngũ công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đào tạo; xác định nhu cầu đào tạo đào tạo lại số phận cơng chức có thời gian cơng tác lâu năm, kiến thức đào tạo, bồi dưỡng không phù hợp với chun mơn đảm nhiệm 2.4.2 Những mặt hạn chế gặp phải Chương trình, giáo trình giảng dạy, học tập chậm đổi mới, chưa theo kịp xu hướng phát triển thời đại chất lượng chưa cao Chương trình đào tạo nhiều trùng lắp, đặc biệt chương trình đào tạo Quản lý nhà nước lý luận trị, giáo trình phần lớn biên soạn chung, khơng phù hợp với tình hình cụ thể địa phương Mục đích “học để làm việc”, nghĩa học để vận dụng, thực hành thành thạo kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, giỏi thực hành quản lý chưa quan quản lý, quan có chức đào tạo, bồi dưỡng đa số học viên thật coi trọng Nhận thức cán công chức vai trò hoạt động đào tạo bồi dưỡng chưa cao Một số cơng chức thiếu ý thức phấn đấu ngần ngại học tập Một phận có tâm lý chạy theo cấp để “có chổ” 35 máy nhà nước Đội ngũ cơng chức đào tạo lại nhiều yếu kém, đơng số lượng hạn chế trình độ chun mơn, tính chun nghiêp chưa cao kiến thức quản lý đại Mặt khác, trình độ cán cơng chức chưa đồng đều, điều gây khó khăn cho q trình thực công vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng cơng việc phối hợp Trình độ tin học, ngoại ngữ cán công chức nhiều hạn chế, trở ngại khơng nhỏ cho trình hội nhập quốc tế nước ta Sự kết hợp quan có trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng chưa nhịp nhàng, việc theo dõi kiểm soát lớp học chưa thật quan tâm nên khó nắm bắt tình hình cán công chức học đáp ứng yêu cầu nguyện vọng người học Việc đánh giá kết hiệu công tác người cử đào tạo, bồi dưỡng chưa quan tâm mức 2.4.3 Đánh giá kết thực công tác ĐTBD công chức UBND xã Xuân Dương Trong năm qua đội ngũ công chức UBND Xã Xuân Dương không nhừng lớn mạnh trưởng thành chun mơn trị Qua ta thấy công tác ĐTBD công chức Xã ngày ban lãnh đạo Xã ngày quan tâm sâu sắc, công tác tổ chức thường xuyên liên tục qua năm Số lượng công chức cử ĐTBD hàng năm đồng đều, ngồi Xã tổ chức cho cơng chức chuyến thực tế đến tỉnh khác địa bàn nước Để từ nâng cao kinh nghiệm, kỹ nghiệp vụ giao thoa văn hóa cơng sở quan cơng quyền quan trọng nhà nước Sở Nội vụ Đội ngũ công chức cử đào tạo bồi dưỡng ý thức trách nhiệm quyền lợi việc học tập nâng cao trình độ Số công chức sau đào tạo áp dụng kiến thức học tốt thực công 36 việc chun mơn Điều cho thấy chất lượng đội ngũ công chức ngày nâng cao phù hợp với tiêu chuẩn vị trí cơng tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ tình hình phát triển địa phương Bản chất truyền thống tốt đẹp giai cấp công nhân tiếp tục phát huy có bước phát triển Có phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước nhân dân Về bảo đảm ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chuyên viên đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ngạch kiến thức quản lý nhà nước lý luận trị; cơng chức 50 tuổi tính đến ngạch chun viên có trình độ đại học chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Hằng năm đội ngũ công chức cử ĐT&BD, cập nhật lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ tuỳ theo tính chất u cầu cơng việc đảm nhiệm Tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ tổ chức cơng dân tận tình, chu đáo Đa số công chức sau tốt nghiệp quan, đơn vị cơng tác bố trí, sử dụng phù hợp với chun ngành đào tạo, vị trí cơng tác: Trình độ lực nâng lên, thay đổi phòng cách làm việc theo hướng tích cực, đáp ứng u cầu thực thi cơng vụ, góp phần hồn thiện dần công tác CCHC quan, đơn vị Đáp ứng yêu cầu quy hoạch, đề bạt, chuẩn hóa cơng chức Có thức tổ chức kỷ luật chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐTBD DỘI NGŨ CBCC TẠI UBND XÃ XUÂN DƯƠNG 37 3.1 Giải pháp 3.1.1 Xây dựng đội ngũ CBCC có hiệu Phải xây dựng chế phối hợp sở đào tạo đơn vị quản lý sử dụng cán bộ, qua sở đào tạo nắm yêu cầu số lượng, loại CBCC cần đào tạo, loại lượng chương trình đào tạo nắm yêu cầu số lượng, loại CBCC cần đào tạo, loại chương trình đào tạo đợn vị quản lý sử dụng CBCC Đồng thời đơn vị quản lý sử dụng CBCC tham gia gián tiếp vào hoạt động ĐTBD CBCC việc cung cấp thông tin đối tượng học viên theo học, tham gia quản lý việc học CBCC đơn vị Tiếp tục thực công tác quy hoạch đào tạo cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, giai đoạn 2010- 2020, xem nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên hệ thống trị Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thứ cho cán lãnh đạo, quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phải tính đến việc đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn phục vụ hội nhập quốc tế Chẳng hạn như: cán lãnh đạo, quản lý hoạt động lĩnh vực liên quan đến hội nhập quốc tế phải nắm vững xu hướng phát triển lĩnh vực mà hoạt động, có hiểu biết trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử; luật, kinh tế, thương mại, thị trường mối quan hệ quốc tế Sự tác động khách quan từ cấp Đảng ủy, quyền, lãnh đạo, đến gia đình xã hội có tốt đến đâu thân CBCC không tự vươn lên, tự đào tạo, tu luyện thân để khẳng định dù có cấu cán bộ, khơng đạt chuẩn Do bên cạnh việc cử CBCC theo chương trình ĐTBD cấp triệu tập Sở phải tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho CBCC đề cao ý thức học tập, tự nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị 38 Để thực cách chất lượng hiệu nội dung ĐTBD, cần có đội ngũ CBCC hiểu biết thực có lực nhiệt tình với cơng tác ĐTBD Bởi xét cho tất nhiệm vụ đặt cho công tác ĐTBD CBCC từ việc nghiên cứu xây dựng chế độ sách việc tổ chức thực đội ngũ cán đảm nhiệm, chất lượng hoạt động trực tiếp phụ thuộc vào lực họ Bởi việc ĐTBD nâng cao lực hoạt động cho đội ngũ cán làm công tác ĐTBD yêu cầu thiết điều kiện đủ để thực nhiệm vụ đặt Hiệu cơng tác ĐTBD phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy sở ĐTBD CBCC để nâng cao chất lượng cơng tác ĐTBD CBCC đòi hỏi sở ĐTBD giai đoạn cần thực hiện: Hệ thống hóa, bước cải tiến nâng cao chất lượng nội dung chương trình, giáo trình Cần phải vào vị trí cơng tác, yêu cầu nghiệp vụ cụ thể đối tượng CBCC để xây dựng nội dung, chương trình cho sát hợp, tránh trùng nội dung giáo trình ĐTBD tràn lan cho tất đối tượng Xây dựng chế, sách để tuyển chọn đội ngũ giảng dạy, báo cáo viên chất lượng cao; tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy học Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức đổi nội dung, chương trình, phương pháp Có biện pháp khuyến khích cán bộ, cơng chức nâng cao trình độ ngoại ngữ để có sở nâng cao trình độ sau đại học giao tiếp với người nướ Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên cho hệ thống sở ĐTBD CBCC đủ số lượng, mạnh chất lượng, không đào tạo chuyên môn mà đào tạo cách toàn diện lý luận phương pháp sư phạm,… vừa có trình độ lý luận, vừa có kinh nghiệm thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tăng cường phối hợp, liên kết với trung tâm đào tạo, viện, trường để đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng Kết hợp đào tạo quy 39 tập trung với đào tạo chức, ngắn hạn với dài hạn, nước nước, đào tạo trường lớp với đào tạo qua thực tiễn Trong đó,chú trọng hình thức đào tạo quy tập trung; mở rộng hình thức tuyển số lĩnh vực đối tượng thật có nhu cầu cán người dân tộc, cán y tế sở, cán xã, phường, thị trấn Tích cực nghiên cứu đổi phương pháp giảng dạy học theo hướng: phương pháp dạy tiên tiến, phương pháp dạy tích cực: người dạy nêu vấn đề, đặt tình hướng dẫn gợi mở người học thảo luận tranh luận, đối thoại trực tiếp để rèn luyên phương pháp kỹ giải vấn đề, xử lý tình Củng cố xây dựng hoàn thiện tăng cường sở vật chất cho sở ĐTBD Để thực nhiệm vụ phải tiến hành đồng thời hai nội dung bản, mặt tiến hành soát sửa đổi, bổi sung bãi bỏ quy định không hợp lý, chồng chéo sai với quy định cấp ban hành không thẩm quyền; mặt khác tổ chức nghiên cứu xây dựng văn quy phạm pháp luật Đào tạo phải gắn với sử dụng Đây biện pháp thiếu trông công tác ĐTBD CB, CC sử dụng CB, CC kết q trình ĐTBD ĐTBD CBCC mà khơng sử dụng tốt, khơng vị trí khơng phát huy hiệu việc ĐTBD Nếu sau ĐTBD CBCC đặt vị trí, sử dụng khéo nhanh tiến Ngược lại, đặt vào vị trí khơng hợp chuyên môn, không sở trường nhiều thời gian thích nghi, đào tạo lại Đào tạo mà khơng có kế hoạch sử dụng gây lãng phí kinh tế, cán thiếu an tâm học tập, nâng cao trình độ ảnh hưởng xấu đến chất lượng CBCC Do cần mạnh dạn sử dụng cán trẻ, có triển vọng phát triển đào tạo đạt chuẩn chức danh giữ chức vụ phù hợp với chuyên môn, mặt khác cần thu hút sinh viên tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng công tác nhằm trẻ hóa đội ngũ CBCC quan 40 Tránh tình trạng đào tạo khơng chun nghành, chuyên môn nghiệp vụ Người đứng đầu quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm việc thực quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán Phải quản lý chặt chẽ cán cử học, chấm dứt việc đề bạt, tuyển dụng, bổ nhiệm tuyển dụng trước, sau đào tạo Phải tạo sức cạnh tranh lành mạnh khâu nâng nghạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Thông tin, báo cáo phản hồi nội dung thiếu hoạt động quản lý Bởi có sở thơng tin phản hồi tình hình thực cơng tác ĐTBD đánh giá thực trạng phương hướng điều chỉnh, cải tiến công tác này, tất nội dung: tình hình thực chất lượng văn ban hành; tình hình thực kế hoạch điều chỉnh cần thiết kế hoạch xây dựng tới… Do đó, phải đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên cơng tác ĐTBD CB CC cho lãnh đạo để có phương hướng điều chỉnh hợp lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch ĐTBD CBCC đề Lãnh đạoXã quan tâm tạo điều kiện xếp công việc, động viên CBCC yên tâm học Khuyến khích CBCC học thêm ngồi hành tin học, ngoại ngữ, Đai học, sau Đại học, văn hai Kết hợp biểu dương, khen thưởng, đề bat, bổ nhiệm CBCC có thành tích xuất sắc để khích lệ động viên toàn thể CBCC quan hăng hái học tập noi gương tạo môi trường học tập Bên cạnh đó, cần có sách hỗ trợ kinh phí CBCC cử ĐTBD hỗ trợ học tập, tài liệu, tiền ăn, tiền ở, tiền lại… Có thể nói nhu cầu mục têu nhiệm vụ ĐTBD CBCC huyện giai đoạn hiên cấp bách cần phải làm Do vậy, thực đồng giải pháp nêu cứ, đặt móng cho việc xây dựng đội ngũ CBCC có đủ lực phẩm chất, vừa hồng vừa chuyên, với nước thực tốt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 41 3.2 Khuyến nghị 3.2.1 Cử CBCC học lớp chuyên môn chuyên ngành Đào tạo bồi dưỡng cần phải tiến hành sở xác định nhu cầu phục vụ công việc kế hoạch đào tạo quan Vì phải thường xun rà sốt, đánh giá trình độ, chất lượng đội ngũ CBCC địa bàn cách toàn diện Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC phải tiến hành cách thường xuyên, liên tục Cần nâng cao nhận thức lãnh đạo quan tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC Từ mà họ tạo điều kiện nhân viên học tập nâng cao trình độ Các nhà lãnh đạo cần phải dẹp bỏ tâm lý sợ nhân viên có trình độ làm cho “chiếc ghế” bị lung lay Bên cạnh CBCC quan cử học phải ý thức trách nhiệm Phải nhận thức học tập để nâng cao trình độ nhằm phục vụ tốt cho cơng việc, tránh tình trạng lợi dụng việc học để bỏ làm việc khác mà không đến quan làm việc Bên cạnh tránh việc chạy theo cấp để vươn lên vị trí lãnh đạo mà quên việc phải nỗ lực, rèn luyện thân Sở cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tào bồi dưỡng CBCC Kết hợp với sở đào tạo bồi dưỡng xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy phù hợp với thình hình thực tế địa phương Chú ý nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học bên cạnh kiến thức chuyên môn, trình độ lý luận trị cho đội ngũ CBCC để đáp ứng nhu cầu tình hình đất nước hội nhập ngày sâu rộng với giới Nâng cao chất lượng cán từ tuyển dụng sở Khi tiến hành tuyển dụng phải xây dựng kế hoạch thông báo công khai, rộng rãi để người có nhu cầu tham gia thi tuyển Kế hoạch cần phải nêu cụ thể số lượng, tiêu chuẩn, vị trí cơng tác… nhằm thu hút nhiều thành phần tham gia Trên sở lựa chọn người có khả năng, trình độ phù hợp 42 với vị trí cơng việc, kể vị trí lãnh đạo, quản lý Khi tiến hành cử CBCC đào tạo phải ý đảm bảo số lượng, chất lượng cán làm việc quan nhằm tránh tình trạng giải công việc cho nhân dân chậm trễ Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán Quy hoạch phải đảm bảo đ1ung quy trình, tính khả thi, tính đồng hợp lý, đảm bảo mở rộng dân chủ Gắn quy hoạch với nhận xét, đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng cán Phối hợp với trường đại học, cao đẳng để tuyển dụng sinh viên đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trường nhằm tạo đội ngũ CBCC tương lai Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu công tác CBCC đào tạo bồi dưỡng Tăng dần kinh phí đầu tư cho cơng tác đào tạo bồi dưỡng CBCC Khuyến khích CBCC tự học tập nâng cao trình độ ngồi hành kinh phí cá nhân Có sách ưu đãi nhằm thu hút người có trình độ, chun mơn làm việc Sở Công tác tuyển dụng thực nghiêm túc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chất lượng đầu vào CBCC, qua góp phần tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC Sở Thực tế năm qua, UBND xã Xuân Dương làm tốt công tác tuyển dụng CBCC, Sở tuyển dụng đội ngũ công chức động, nhiệt tình tâm huyết với cơng việc Vì giai đoạn tới quận cần tiếp tục làm tốt công tác Việc xây dựng quy hoạch ĐTBD CBCC phải sở đánh giá thực trạng, vào yêu cầu công việc, vào mặt mạnh, yếu cán bộ, khả đáp ứng yêu cầu đội ngũ công chức, cán chủ chốt, đương chức dự bị kế cận trước yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội huyện nhiệm vụ máy cơng quyền Rà sốt, đánh giá trình độ đội ngũ bộ, cơng chức công tác 43 đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua Từ xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo năm nhiệm kỳ Trên sở quy hoạch cán nhu cầu thực tiễn quan, đơn vị, địa phương, cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán cụ thể, phù hợp với chức danh, nghạch, bậc; quan tâm đào tạo cán trẻ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số Đồng thời trọng việc đào tạo chuyên sâu sau đại học để có đội ngũ tri thức giỏi nghành, lĩnh vực, nghành, lĩnh vực mạnh Đẩy mạnh việc thu hút cán có trình độ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có truyền độ chun mơn phù hợp cơng tác quan nhà nước Vì vậy, rà soát đánh giá đội ngũ CBCC để nắm phẩm chất, trình độ, kiến thức, lực công tác, xác định nhu cầu cần phải ĐTBD để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo cho năm, bảo đảm gắn công tác ĐTBD với quy hoạch, tránh cử đối tượng tham gia không nơi, đào tạo không lúc, chỗ Phải tiến hành điều tra, phân loại cụ thể trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị, QLNN, quản lý kinh tế,…đối với chức danh, xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC đảm bảo cử đối tượng thời gian quy định PHẦN KẾT LUẬN Đảng ta khẳng định đất nước ta có nguy tụt hậu ngày xa 44 so với nước khu vực giới Đó kết nhiều nguyên nhân, số yếu nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ CBCC nói riêng Nhìn giới thấy có nhiều nước nghèo tài nguyên thiên nhiên họ vươn lên thành cường quốc kinh tế giới Họ làm điều họ nhìn thấy tầm quan trọng nguồn nhân lực có sách đầu tư thỏa đáng cho cơng tác giáo dục, đào tạo Bước vào kinh tế tri thức với xuất ngày nhiều công nghệ đại, nhiều vấn đề, mối quan hệ phức tạp nảy sinh Điều đòi hỏi đội ngũ CBCC phải động, sáng tạo nhiệt tình cơng việc, phục vụ nhân dân, người đầy tớ nhân dân đưa đất nước phát triển Nhận thức lực, trình độ đội ngũ CBCC có vai trò thúc đẩy xã hội lớn, Đảng Nhà nước đưa chủ trương, sách thiết thực nhằm đầu tư cho cơng tác giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC nói riêng Quán triệt tinh thần đạo UBND tỉnh nói chung Sở nói riêng, qua đó, đội ngũ cán cơng chức Sở bước nâng cao số lượng lẫn chất lượng, bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Công tác quản lý cán công chức mà cụ thể đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức góp phần vào thực tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán cơng chức Bên cạnh kết đạt có hạn chế cần khắc phục giai đọan tới Vì quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tư tưởng đạo Đảng, Nhà nước để đưa biện pháp thật hữu ích, thiết thực để xây dựng cho đơn vị đội ngũ CBCC có trình độ chun mơn, lý luận cao, có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị vững vàng để phục vụ nghiệp xây dựng đất nước Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức công việc phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều vấn đề, nên đòi hỏi thống cao nhận thức hành động cấp ủy Đảng, cấp quyền, ngành cá 45 nhân Đồng thời, cần có chế, sách, sở vật chất, tài đặc biệt đội ngũ giảng viên ngang tầm để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức tình hình 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ, Thông tư số 15/2014/TT-BNV: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghị định số 18/2010/NĐ-CP CBCC đào tạo bồi dưỡng công chức Ngô Thành Can, Quản lý cơng tác ĐTBD CBCC, Tạp chí Quản lý nhà nước, tháng 10/2003 Luật cán bộ, công chức năm 2008 Quốc hội Luật cán CBCC quy định CBCC (Phan Khắc Nhưỡng- Nhà xuất Lao động xã hội 2009); Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCC (ban hành theo Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 Thủ tướng Chính phủ) ; Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính Phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP việc tuyển dụng, sử dụng quản lý CBCC quan Nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán ( PGS.TS Bùi Đình Phong) Nghiệp vụ công tác tổ chức Nhà nước( Tô Tử Hạ) ; 10 Một số văn UBND xã Xuân Dương Sở Nội vụ tthành phố Hà Nội; 47 ... Chính lý đó, để tìm hiểu rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, đợt kiến tập UBND Xã Xuân Dương, em chọn đề tài “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức UBND Xã Xuân Dương “ Do kiến thức em hạn... Chương 2: Thực trạng Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức UBND Xã Xuân Dương Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao, hồn thiên cơng tác đào tạo công chức UBND Xã Xuân Dương PHẦN NỘI DUNG... nghiên cứu UBND xã Xuân Dương nơi em xin thực tập.Nghiên cứu công tác ĐTBB đội ngũ CBCC UBND xã Xuân Dương phạm vi sở cấp xã 3.2 Thời gian nghiên cứu công tác ĐTBB đội ngũ CBCC UBND xã Xuân Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại UBND xã xuân dương, Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại UBND xã xuân dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay