Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

54 48 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:48

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài23. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Ý nghĩa của đề tài37. Kết cấu đề tài.3PHẦN NỘI DUNG4CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐTBD CB, CC41.1 Khái niệm và đối tượng của công tác ĐTBD CB, CC41.1.1 Khái niệm về ĐTBD CB, CC41.1.2 Vai trò và mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng51.1.2.1 Vai trò của công tác ĐTBD CB, CC51.1.2.2 Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng61.1.3 Nội dung đào tạo bồi dưỡng61.1.4 Các hình thức đào tạo bồi dưỡng71.1.5 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức71.1.5.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng71.1.5.2 Lập kế hoạch, xác định chương tình đào tạo bồi dưỡng91.1.5.3. Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng131.1.5.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng16CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH192.1. Khái quát về huyện Quế Võ, UBND huyện Quế Võ và Phòng Nội Vụ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.192.1.1 Khái quát về huyện Quế Võ192.1.2 UBND huyện Quế Võ và Phòng Nội Vụ huyện Quế Võ212.1.2.1 UBND huyện Quế Võ212.1.2.2 Phòng Nội vụ huyện Quế Võ242.2 Thực trạng công tác ĐTBD CB,CC trên địa bàn huyện Quế272.2.1 Sự cần thiết của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC ở UBND huyện Quế Võ272.2.2 Tình hình chung của đội ngũ CB, CC ở UBND huyện Quế Võ trong giai đoạn hiện nay282.2.2.1 Số lượng đội ngũ CB, CC, VC của UBND huyện Quế Võ282.2.2.2 Chất lượng đội ngũ CB, CC, VC UBND huyện Quế Võ302.2.3. Thực trạng công tác ĐTBD CB, CC ở UBND huyện Quế Võ332.2.3.1 Đối tượng, nội dung, hình thức ĐTBD CB, CC332.2.3.2 Những kết quả đạt được của công tác ĐTBD CB, CC giai đoạn 2011 – 2015:352.2.3.3. Đánh giá về công tác ĐTBD CB, CC ở UBND huyện Quế Võ giai đoạn 2011 – 201540CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC Ở UBND HUYỆN QUẾ VÕ433.1 Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác ĐTBD CB, CC ở UBND huyện Quế Võ433.1.1 Giải pháp chung433.1.2 Một số kiến nghị, giải pháp riêng47KẾT LUẬN49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO50 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Nội vụ huyện tạo điều kiện để em tìm hiểu, vận dụng kiến thức học vào thực tế hoàn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, lãnh đạo khoa Tổ chức quản lí nhân lực Thầy Cơ giáo hết lòng giúp đỡ truyền đạt kiến thức bổ ích cho em q trình học tập Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn bảo, hướng dẫn tồn thể Cơ Chú, Anh Chị phòng Nội vụ huyện Quế Võ tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập để hoàn thiện bào cáo Do điều kiện thời gian khả có hạn nên báo cáo em tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp thầy, cô giáo để báo em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đặng Văn Hậu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài .3 Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐTBD CB, CC 1.1 Khái niệm đối tượng công tác ĐTBD CB, CC 1.1.1 Khái niệm ĐTBD CB, CC 1.1.2 Vai trò mục tiêu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng 1.1.2.1 Vai trò cơng tác ĐTBD CB, CC 1.1.2.2 Mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng .6 1.1.3 Nội dung đào tạo bồi dưỡng 1.1.4 Các hình thức đào tạo bồi dưỡng .7 1.1.5 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, viên chức 1.1.5.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 1.1.5.2 Lập kế hoạch, xác định chương tình đào tạo bồi dưỡng 1.1.5.3 Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 13 1.1.5.4 Kiểm tra, đánh giá kết đào tạo bồi dưỡng .16 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH .19 2.1 Khái quát huyện Quế Võ, UBND huyện Quế Võ Phòng Nội Vụ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 19 2.1.1 Khái quát huyện Quế Võ .19 2.1.2 UBND huyện Quế Võ Phòng Nội Vụ huyện Quế Võ 21 2.1.2.1 UBND huyện Quế Võ .21 2.1.2.2 Phòng Nội vụ huyện Quế Võ 24 2.2 Thực trạng công tác ĐTBD CB,CC địa bàn huyện Quế .27 2.2.1 Sự cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC UBND huyện Quế Võ .27 2.2.2 Tình hình chung đội ngũ CB, CC UBND huyện Quế Võ giai đoạn .28 2.2.2.1 Số lượng đội ngũ CB, CC, VC UBND huyện Quế Võ .28 2.2.2.2 Chất lượng đội ngũ CB, CC, VC UBND huyện Quế Võ 30 2.2.3 Thực trạng công tác ĐTBD CB, CC UBND huyện Quế Võ 33 2.2.3.1 Đối tượng, nội dung, hình thức ĐTBD CB, CC .33 2.2.3.2 Những kết đạt công tác ĐTBD CB, CC giai đoạn 2011 – 2015: .35 2.2.3.3 Đánh giá công tác ĐTBD CB, CC UBND huyện Quế Võ giai đoạn 2011 – 2015 40 CHƯƠNG III .43 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC Ở UBND HUYỆN QUẾ VÕ 43 3.1 Một số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác ĐTBD CB, CC UBND huyện Quế Võ .43 3.1.1 Giải pháp chung 43 3.1.2 Một số kiến nghị, giải pháp riêng .47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cán bộ, công chức, viên chức: CB, CC, VC Ủy ban nhân dân: UBND Hội đồng nhân dân: HĐND Đào tạo bồi dưỡng: ĐTBD Khoa học công nghệ: KHCN Đảng cộng sản Việt Nam: ĐCSVN Xã hội chủ nghĩa: XHCN Bảo hiểm xã hội: BHXH Đại biểu Quốc hội: ĐBQH Cải cách hành chính: CCHC Cơng nghiệp hóa đại hóa: CNH, HĐH Xã hội chủ nghĩa: XHCN Quản lý nhà nước: QLNN Phát triển Kinh tế-xã hội: PT KTXH Hành nhà nước: HCNN Quản lý hành Nhà nước: QLHCNN PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời kỳ đổi mở cửa hội nhập kinh tế Quốc tế, toàn đội ngũ CB, CC máy hành nhà nước tạo thành nguồn lực lớn phục vụ cho trình tổ chức hoạt động nhà nước CB, CC thời kỳ chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường cần trang bị kiến thức để đương đầu với thay đổi thời cuộc, cần phải có chuẩn bị, chọn lọc chu có đội ngũ CB, CC trung thành với lý tưởng XHCN, nắm vững đường lối cách mạng Đảng; vững vàng, đủ phẩm chất lĩnh trị, có lực lý luận, pháp luật, chun mơn, có nghiệp vụ hành khả thực tiễn để thực công tác đổi Đặc biệt bối cảnh nay, với phát triển vũ bão KHCN đòi hỏi nhân lực máy nhà nước phải nâng cao lực trí tuệ quản lý, lực điều hành xử lý công việc thực tiễn Do hoạt động cơng tác ĐTBD đội ngũ CB,CC đặt cấp thiết Ngay từ nhà nước độc lập, Đảng nhà nước ta quan tâm đặt công tác ĐTBD CB, CC vào vị trí có tầm quan trọng có ý nghĩa định Đó yêu cầu cấp thiết cơng đổi tồn diện đất nước Nghị trung ương (khóa III) xác định; “Xây dựng đội ngũ CB,CC có phẩm chất lực yếu tố định chất lượng máy nhà nước” Đối với công tác ĐTBD Nghị xác định rõ CB, CC cần phải ĐTBD kiến thức toàn diện, trước hết đường lối trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội Thực tế cho thấy quan quản lý nhà nước quan tâm đến việc đào tạo CB,CC nhiên nhiều nơi việc tổ chức ĐTBD chưa phù hợp với yêu cầu chức công việc Những hạn chế xuất phát từ lý quan, tổ chức ĐTBD chưa có kế hoạch ĐTBD hợp lý gây lãng phí thời gian, tiền nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực không nơi, đào tạo không đung lúc, chỗ UBND huyện Quế Võ quan hành nhà nước, năm qua quan tâm đến công tác ĐTBD CB, CC xác định yếu tố để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lý nhà nước Với kiến thức học Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội qua thời gian thực tập phòng Nội vụ huyện Quế Võ, em xin trình bày thực trạng cơng tác ĐTBD CB, CC UBND huyện Quế Võ đưa số ý kiến đánh giá kiến nghị giải pháp mang tính cá nhân cơng tác qua đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Báo cáo thực tập em nhằm khái quát vấn đề ĐTBD CB,CC huyện Quế Võ, tỉnh bắc Ninh qua thực tế với lý luận vấn đề ĐTBD em xin đưa số đề suất, kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề ĐTBD CB, CC Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài trọng nghiên cứu phạm vi CB, CC phòng ban đợn vị thuộc UBND huyện Quế Võ, đề cập sâu vào khâu ĐTBD CB, CC nhìn nhận thực trạng ĐTBD CB,CC UBND huyện, từ đưa nhận xét đánh giá số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác ĐTBD CB, CC UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Phạm vi nghiên cứu -Không gian : Nghiên cứu vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phạm vi vi mô, tức tổ chức cụ thể, UBND Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh -Thời gian : Nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện giai đoạn 2011-2015 Vấn đề nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Quế Võ Phương pháp nghiên cứu Có nhiều phương pháp để nghiên cứu đề tài báo cáo đặc thù đề tài đặc thù đơn vị em thực tập nên em chọn phương pháp sau : -Phương pháp thu thập thông tin : Trong thời gian thực tập phòng Nội vụ, em tìm hiểu, thu thập thông tin tổ chức qua nhiều phương tiện : Trên mạng Internet; qua báo cáo tổng kết anh chị, phòng; qua Quy định pháp luật CB, CC; định, công văn quan để tham khảo viết báo cáo; tham khảo số giáo trình nhân lực, đào tạo cán bộ, công chức -Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp : Đây phương pháp áp dụng nhiều trình viết báo cáo, viết báo cáo hoàn chỉnh, quy định mặt nội dung, pháp lí, cần áp dụng phương pháp Trong trình viết báo cáo, em tìm hiểu đọc tài liệu liên quan đến vấn đề công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC Sau tổng hợp lại để có nhìn tổng qt nhiều khía cạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB CC lí thuyết thực tế quan Từ có so sánh , phân tích tổng hợp lại để đưa đặc điểm thực trạng công tác đạo tạo, bồi dưỡng CB CC UBND, ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân số giải pháp khuyến nghị -Phương pháp quan sát : Sau tháng thực tập, em chủ động quan sát liên quan đến đề tài báo cáo Quan sát thái độ, hành vi cách làm việc anh chị, cô quan để đưa nhận xét cho báo cáo -Phương pháp đánh giá : Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CB CC UBND huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2011-2015 Xem đạt chưa đạt thời gian qua, đề giải pháp khắc phục Ý nghĩa đề tài Nâng cao chất lược đào tạo, bồi dưỡng CB CC đề ln quan tâm q trình phát tiển kinh tế, thời đại CNH, HĐH đất nước Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB CC mang ý nghĩa rộng lớn, mặt lí luận thực tiễn Đào tạo bồi dưỡng CB CC hoạt động để trì nâng cao chất lượng đội ngũ CB CC cho đất nước -Ý nghĩa lý luận : Đề tài nghiên cứu nhằm hiểu thêm tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB CC quan tổ chức -Ý nghĩa thực tiễn : Đề tài đưa giải pháp, kiến nghị để hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB CC cho hiệu ngày nâng cao phù hợp với thực tiễn xã hội Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, Phần Nội dung có chương : CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐTBD CB, CC CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH CHƯƠNG III :MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐTBD CB, CC Ở UBND HUYỆN QUẾ VÕ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐTBD CB, CC 1.1 Khái niệm đối tượng công tác ĐTBD CB, CC 1.1.1 Khái niệm ĐTBD CB, CC Đào tạo xem trình cung cấp tạo dựng khả làm việc cho người học bố trí đưa họ vào chương trình, khoa học, mơn học cách có hệ thống nói cách khác giáo dục huấn luyện cách có hệ thống, có kết hợp lĩnh vực khoa học chuyên nghành kỹ thuật, khí, thương mại văn phòng, tài chính, hành hay lĩnh vục khác nhằm nâng cao kết thực công việc cho cá nhân, tổ chức giúp họ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu cơng tác Bồi dưỡng q trình làm cho người ta tăng thêm lực phẩm chất, ĐTBD việc tổ chức hội cho người ta học tập, nhằm giúp tổ chức đạt muc tiêu việc tăng cường lực, làm gia tăng giá trị nguồn lực bản, quan trọng CB, CC ĐTBD tác động đến người tổ chức làm cho họ làm việc tốt cho phép họ sử dụng khả năng, tiềm vốn có phát huy hết lực làm việc Khái niệm Đào tạo, theo điểm 1, điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP (ngày 5/3/2010) phủ ĐTBD cơng chức thì: “Đào tạo q trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống tri thức, kỹ theo quy định cấp học, bậc học” Như vậy, đào tạo hiểu trình tác động đến người nhằm làm cho người lĩnh hội nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… cách có hệ thống, chuẩn bị cho người thích nghi với sống khả nhận phân công lao động định, hồn thành tốt nhiệm vụ, cơng vụ giao Khái niệm bồi dưỡng theo điều 2, điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 Chính Phủ ĐTBD cơng chức thì: “Bồi dưỡng hoạt động trang bị, cập nhập, nâng cao kiến thức, kỹ làm việc” Từ đó, bồi dưỡng học tập để nâng cao kỹ lực liên quan đến công vụ, nhiệm vụ làm sở mặt kiến thức đào tạo trước đó, nhằm gia tăng khả hoàn thành nhiệm vụ quan, tổ chức cá nhân CBCC Tóm lại, ĐTBD CB, CC khâu công tác cán bộ, hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo cho đội ngũ CB, CC đáp ứng điều kiện thay đổi môi trường thực thi công vụ phát triển KTXH 1.1.2 Vai trò mục tiêu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng 1.1.2.1 Vai trò cơng tác ĐTBD CB, CC Công tác ĐTBD CB, CC nhà nước yêu cầu khách quan, đòi hỏi thường xuyên liên tục quốc gia muốn phát triển bền vững Có thể nói ĐTBD CB, CC nhà nước giữ vai trò trực tiếp việc nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu hành nhà nước Bởi hiệu lực hiêu máy nhà nước nói chung, hệ thống hành nói riêng suy cho định phẩm chất, lực kết công tác đội ngũ CB, CC , phẩm chất đội ngũ CB, CC khả tinh thần tự học tập lại phụ thuộc nhiều vào công tác ĐTBD thường xuyên kiến thức kỹ thực hành cho họ Trong điều kiện đội ngũ CB, CC nước ta đa số đào tạo thời kỳ chế tập trung quan liêu bao cấp, chưa chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, mở cửa hội nhập với khu vực Thế giới, thâm nhập vào tất lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội, việc ứng dụng thành tưu KHCN, công nghệ tin học đại hóa hành cơng tác ĐTBD CB, CC trở nên cần thiết hết Có thể khái qt vai trò cơng tác ĐTBD CB, CC qua sơ đồ sau: Tổ chức: - Mục tiêu - Chức - Nhiệm vụ - Vị trí cơng tác Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Cách thức thực Đào tạo tập trung Tự đào tạo CB Làm tăng lực cán bộ, tổ chức Sử dụng vào thực tiễn quản lý Kết đào tạo bồi dưỡng (tăng hiểu biết Tóm lại: ĐTBD có vai trò quan trọng cơng tác quản lý phát triển nguồn nhân lực quan, tổ chức nhà nước nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ CB, CC chuyên nghiệp, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, trung thành với nhà nước, tận tụy với công việc Kết mà công chức thu sau khóa học khơng có ý nghĩa thân họ mà có ý nghĩa quan trọng chất lượng hoạt động quan, đơn vị họ công tác 1.1.2.2 Mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng Ngay từ ngày đầu xây dựng đất nước, trọng tới công tác, ĐTBD đội ngũ cán mà trước hết giáo dục ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, Nhà nước, nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng đề nhiệm vụ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết cán lãnh đạo quản lý cấp vững vàng trị gương mẫu đạo đức sáng lối sống, có trí tuệ, kiến thức, lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân”, chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015 đề mục tiêu “xây dựng đội ngũ CB, CC phải có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu công xây dựng phát triển đất nước” Tóm lại phân thành ba mục tiêu là: + ĐTBD nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chức danh CB, CC quy định + ĐTBD nhằm giúp cá nhân tổ chức thay đổi đáp ứng nhu cầu tương lai tổ chức + ĐTBD giúp cho cá nhân tổ chức thực công việc tốt ĐTBD không khắc phục hụt hẫng lực cơng tác CB, CC mà liên quan đến việc xác định thỏa mãn nhu cầu phát triển khác phát triển đa kỹ năng, tăng cường lực làm việc để cán đảm nhận thêm trách nhiệm, tăng cường lực cơng tác tồn diện chuẩn bị cho đề bạt, bổ nhiệm lên vị trí cao với trách nhiệm nặng nề tương lai CB, CC 1.1.3 Nội dung đào tạo bồi dưỡng Các nội dung đào tạo bồi dưỡng cán công chức, viên chức: - Đào tạo bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chức danh - Đào tạo bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, quản lý CBCC cấp xã 16 19 52 14 216 36 144 477 2002 22 82 685 Tin học 1319 186 24 Ngoại ngữ 418 45 Tổng 20 Kỹ lãnh đạo QL 45 35 Bồi dưỡng VC nghiệp CB không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố 12 33 69 36 381 37 215 10 43 186 Sơ cấp 25 289 Trung cấp 63 ĐH/CĐ 16 Trên ĐH ĐBHĐND Bồi dưỡng 69 Chuyên môn Cán CB nguồn Tiền công vụ 46 Chuyên viên Các ngạch CCHC 20 Chuyên viên 25 24 Bồi dưỡng 36 Sơ cấp Trung cấp CB lãnh đạo QL Cao cấp ĐH ĐH Đối tượng Quản lý Nhà nước Kỹ nghiệp vụ Lý luận trị 22 43 14 62 13 376 51 12 1210 12 33 25 729 28 14 15 1776 31 38 12 1181 16 284 73 408 180 228 811 164 158 932 255 4280 181 209 1033 - Nguồn: Báo cáo thông kê số lượng ĐTBD CB, CC thuộc UBND huyện Quế Võ giai đoạn 2011-2015 phòng Nội vụ huyện Quế Võ 36 Qua bảng số liệu ta thấy lớp lý luận trị tổng số trường hợp ĐTBD là: 3432 lượt CB, CC, riêng bồi dưỡng 2002 trường hợp Cán lãnh đạo quản lý 85 trường hợp lý luận trị chương trình trung cấp 685 trường hợp, lý luận trị cao cấp 82 trường hợp; Đại học 186 lượt, lớp sơ cấp đưa 477 lượt CB, CC ĐTBD Lớp quản lý nhà nước số người đưa ĐTBD 1296 lượt Trong số người tham gia đào tạo lớp quản lý Nhà nước 115 trường hợp (cán lãnh đạo quản lý 16 trương hợp; ngạch cơng chức hành 57 trường hợp) Tham gia lớp bồi dưỡng có 1181 trường hợp; nhìn chung tỷ lệ cao Tổng số ĐTBD chuyên mơn 867 trường hợp; (trên Đại học có 16 trường hợp; ĐH/CĐ có 408 trường hợp; trung cấp có 180 trường hợp) riêng bồi dưỡng 255 trường hợp Số CB, CC ĐTBD kỹ nghiệp vụ giai đoạn 2011 – 2015 cao; ĐTBD 4280 trường hợp, lớp kỹ lãnh đạo quản lý ĐTBD 181 trường hợp, ĐTBD trình độ ngoại ngữ 209 trường hợp tin học 1033 trường hợp Tỷ lệ cao so với nhiều huyện khác Thành phố Bắc Ninh vùng nước Kết ĐTBD năm sau đạt cao năm trước đáp ứng cho phát triển đảm bảo kịp thời cho xu hội nhập giai đoạn Điều thể rõ kết ĐTBD CB, CC đầu năm 2015 huyện quế Võ; Bảng cụ thể: 37 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐTBD CB, CC ĐẦU NĂM 2015 Tin học Ngoại ngũ 3 29 25 11 16 47 221 219 22 32 2 61 43 CB, CC cấp xã 15 20 30 36 17 19 27 Bồi dưỡng 111 40 Tổng VC nghiệp CB không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố Sơ cấp Trung cấp ĐH/CĐ 18 Trên ĐH ĐBHĐND Bồi dưỡng 69 12 Chuyên môn Cán Tiền công vụ CB nguồn Chuyên viên 20 Chuyên viên Bồi dưỡng Các ngạch CCHC Sơ cấp 36 Trung cấp CB lãnh đạo lý Cao cấp ĐH ĐH Đối tượng Quản lý Nhà nước Kỹ lãnh đạo QL Kỹ nghiệp vụ Lý luận trị 180 28 256 72 363 24 102 26 13 31 332 16 10 42 63 27 15 99 94 58 128 23 15 55 440 21 28 65 1116 1725 29 39 102 - Nguồn: Báo cáo thồng kê số lượng ĐTBD CB, CC thuộc UBND huyện quế võ đầu năm 2015 phòng Nội vụ huyện quế võ 38 Qua bảng số liệu ta thấy số trường hợp cử ĐTBD cao so với mức trung bình chung năm giai đoạn 2011-2015; riêng số trường hợp ĐTBD lý luận trị Đại học đại học năm 2015 180 trường hợp thấp giai đoạn 2011-2015 trường hợp Số CB, CC QLNN trình độ chuyên viên đầu năm 2015 26 trường hợp cao so với giai đoạn 2011-2015 trường hợp Ở trình độ tương đương theo số liệu thống kê kết ĐTBD CB, CC đầu năm 2015 tính trung bình chung so với năm giai đoạn 2011-2015 cung tăng số lượng trình độ tương ứng ĐTBD Điêu đố thể rõ nét kế hoạch ĐTBD CB, CC huyện Quế Võ năm 2016 Cụ thể bảng số liệu sau: Quản lý Nhà nước Lý luận tri Đối tượng CB lãnh đạo QL Đại học Sơ cấp 20 84 Các ngạch CCHC Bồi dưỡng Bồi dưỡng 29 22 Đại biểu HĐND Viên chức nghiệp 228 CB, CC cấp xã 33 CB không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố Tổng 20 Kỹ nghiệp vụ 113 268 51 156 34 743 265 1003 350 1931 -Nguồn: Kế hoạch ĐTBD CB, CC năm 2016 phòng Nội vụ huyện Quế Võ Qua bảng ta thấy số CB, CC dự kiến đưa ĐTBD năm 2016 lĩnh vực Quản lý Nhà nước 350 trường hợp tăng so với năm 2015 18 trường hợp (năm 2010 332 trường hợp) số CB, CC ĐTBD kỹ nghiệp vụ dự kiến năm 2016 1931 trường hợp so với năm 2015 1725 trường hợp (tăng 39 206 trường hợp) 2.2.3.3 Đánh giá công tác ĐTBD CB, CC UBND huyện Quế Võ giai đoạn 2011 – 2015 a, Những mặt đạt Được quan tâm đạo sâu sát thành phố, UBND huyện việc xây dựng, triển khai, thực kế hoạch ĐTBD CB, CC nhận thức công tác ĐTBD CB, CC, VC UBND huyện tốt nên công tác ĐTBD năm qua đạt kết qủa tốt Về xây dựng thực kế hoạch ĐTBD CB, CC Đảng viên hàng năm: Thực Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 thủ Tướng Chính Phủ việc phê duyệt kế hoạch ĐTBD CB, CC giai đoạn 2011 – 2015; Nghị Quyết Đảng huyện Quế Võ khóa 18; nhu cầu nhiệm vụ cơng tác, quy hoạch Cán phòng ban, xây dựng kế hoạch ĐTBD năm, hàng năm với số lớp, loại hình lớp, nguồn kinh phí phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác UBND huyện định ban hành kế hoạch hàng năm kèm theo kinh phí đào tạo cho lớp học kế hoạch; đạo ngành liên quan thực chế độ, sách ĐTBD CB, CC phù hợp với quy định quan có thẩm quyền điều kiện ngân sách quận thời kỳ Cùng với số lượng cán ĐTBD tập trung Trường trung cấp Lí luận trị Nguyễn văn Cừ, học tập trung, chức học viện Hành chính, kết sau năm (2011-2015) huyện Quế Võ ĐTBD cử ĐTBD cho 9188 lượt CB, CC Đối với công chức Hành chinh: Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn lý luận trị đat 100%, QLNN đạt 94,5%, chuyên môn đạt 98,5% (tăng tiêu chuẩn chuyên môn QLNN ngạch chuyên viên chuyên viên chính), tỷ lệ trình độ chun mơn thấp tăng năm 2010 khoảng 30% Tăng tỷ lệ cán có trình độ thạch sỹ học thạc sỹ tăng cao: quận có Tiến sỹ, khoảng 30 Thạc sỹ đào tạo để lấy Thạc sỹ chủ yếu chuyên ngành quản lý thị, quản lý Hành cơng, luật Cán chuyên trách công chức đạt tiêu chuẩn quy định chung khoảng 40 75%, tỷ lệ chưa cao so với năm 2010 tăng khoảng 35% Đa số CB, CC sau tốt nghiệp trở quan, đơn vị cơng tác bố trí, sử dụng phù hợp với chun ngành đào tạo, vị trí cơng tác: trình độ lực nâng lên, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, đáp ứng u cầu thực thi cơng vụ, góp phần hồn thiện dần công tác CCHC quan, đơn vị Đáp ứng yêu cầu quy hoạch cán bộ, đề bạt cán chuẩn hóa CB, CC Đạt kết nguyên nhân: Được quan tâm đạo sâu sát Quận ủy, UBND huyện việc xây dựng, triển khai, thực kế hoạch ĐTBD CB, CC đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công tác ĐTBD CB, CC Nhận thức công tác ĐTBD CB, CC, VC UBND huyện tốt Do chất lượng cơng tác ĐTBD quan bước nâng cao CB, CC, VC có ý thức tự giác CB, CC, VC quan thực học tập theo yêu cầu ngạch bậc, chức danh, trực tiếp phục vụ cho việc thực nhiệm vụ công vụ giao, đồng thời có ý thức học tập, tự nghiên cứu chun mơn, nghiệp vụ lý luận trị Làm tốt công tác tuyển dụng đánh giá CB, CC Công tác tuyển dụng thực nghiêm túc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chất lượng đầu vào CB, CC, VC Sự phối hợp chặt chẽ phòng Nội vụ, ban huyện ủy Trung tâm bồi dưỡng trị việc xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo quận b, Những tồn hạn chế Một phận CB, CC có suy nghĩ học để có cấp, chứng để đạt tiêu chuẩn theo quy định thi tuyển nâng ngạch lương; cơng tác quản lý số lớp học theo hình thức đào tạo khơng quy chưa chặt chẽ, hiệu sau đào tạo chưa cao, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến trình CCHC huyện Số lượng CB, CC đào tạo đạt tiêu chuẩn quy định thấp; Một số cán nguồn tốt nghiệp Trung cấp, Đại học chưa tuyển dụng Số lượng lớp bồi dưỡng kỹ như: Giao tiếp Hành chính, nghiệp 41 vụ văn phòng, văn hóa, đạo đức cơng chức…được mở so với nhu cầu thực tế Nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng QLNN chương trình: chuyên viên, chun viên tiền cơng vụ,…còn trùng lắp, nặng lý thuyết, từ lãng phí thời gian kinh phí Nguyên nhân tồn hạn chế: Do nội dung số chương trình, giáo trình thiếu, chưa có thống từ Trung ương tới địa phương,…nhất giáo trình chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng nhu cầu học tập CB, CC như: lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chun viên, chun viên chính; lớp bồi dưỡng kỹ chuyên môn, giao tiếp Hành chính,… Cơng tác quy hoạch CB, CC sâu sát chưa thể giải tồn năm trước đây; Việc quản lý CB, CC phường tự đào tạo chưa chặt chẽ dẫn tới nhiều CB, CC đào tạo không đáp ứng với chuyên ngành chức danh công chức Việc phân cấp chưa cao cho việc mở cửa lớp chuyên môn, nghiệp vụ dài ngày cho cấp huyện, lực cản nhu cầu đạo tạo huyện nhu cầu học tập bồi dưỡng CB, CC Một số đơn vị trực thuộc huyện chưa quan tâm mức cơng tác quy hoạch, ĐTBD; chưa quan tâm cho công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán nguồn 42 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC Ở UBND HUYỆN QUẾ VÕ 3.1 Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác ĐTBD CB, CC ở UBND huyện Quế Võ Để đáp ứng với yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế Quốc tế ngày cao Đất nước đặc biệt theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 Thủ tướng Chính Phủ rõ cần phải nâng cao lực lãnh đạo, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, trình độ quản lý CB, CC để đáp ứng với kế hoạch ĐTBD CB, CC đề phát huy thành tích đạt cơng tác ĐTBD CB, CC UBND.Huyện Quế Võ cần tiếp tục thực giải pháp sau: 3.1.1 Giải pháp chung Nhận thức đắn công tác ĐTBD CB, CC làm sở vững cho việc xây dựng kế hoạc ĐTBD CB, CC Do vậy, cần phải quán triệt tồn diện từ cấp ủy Đảng, cấp quyền, lãnh đạo quận đến Trưởng, phó phòng, Thủ trưởng đơn vị, đoàn thể quần chúng đến CB, CC, VC huyện công tác ĐTBD CB, CC, phải nhận thức ĐTBD CB, CC khâu công tác cán bộ, hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo cho đội ngũ CB, CC đáp ứng điều kiện thay đổi môi trường thực thi công vụ phát triển KTXH -Làm tốt công tác tuyển dụng Công tác tuyển dụng thực nghiêm túc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chất lượng đầu vào CB, CC, VC, qua góp phần tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CB, CC UBND huyện Thực tế năm qua, UBND huyện làm tốt công tác tuyển dụng CB, CC, huyện tuyển dụng đội ngũ cơng chức động, nhiệt tình tâm huyết với cơng việc Vì giai đoạn tới huyện cần tiếp tục làm tốt công tác -Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng CB, CC, VC làm sở cho việc lập quy hoạch ĐTBD Việc xây dựng quy hoạch ĐTBD CB, CC phải sở đánh giá thực 43 trạng, vào yêu cầu công việc, vào mặt mạnh, yếu cán bộ, khả đáp ứng yêu cầu đội ngũ công chức, cán chủ chốt, đương chức dự bị kế cận trước yêu cầu PT KTXH quận nhiệm vụ máy công quyền Vì vậy, rà sốt đánh giá đội ngũ CB, CC, VC để nắm phẩm chất, trình độ, kiến thức, lực công tác, xác định nhu cầu cần phải ĐTBD, để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo cho năm, bảo đảm gắn công tác ĐTBD với quy hoạch, tránh cử đối tượng tham gia không nơi, đào tạo không lúc, chỗ Phải tiến hành điều tra, phân loại cụ thể trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị, QLNN, quản lý kinh tế,…đối với chức danh, xây dựng kế hoạch ĐTBD CB, CC đảm bảo cử đối tượng thời gian quy định -Xây dựng chế phối hợp hoạt động ĐTBD CB, CC với quy hoạch Phải xây dựng chế phối hợp sở đào tạo đơn vị quản lý sử dụng cán bộ, qua sở đào tạo nắm yêu cầu số lượng, loại CB, CC cần đào tạo, loại lượng chương trình đào tạo nắm yêu cầu số lượng, loại CB, CC cần đào tạo, loại chương trình đào tạo đợn vị quản lý sử dụng CB, CC Đồng thời đơn vị quản lý sử dụng CB, CC tham gia gián tiếp vào hoạt động ĐTBD CB, CC việc cung cấp thông tin đối tượng học viên theo học, tham gia quản lý việc học CB, CC đơn vị -Nâng cao tinh thần tự giác học tập CB, CC, VC Đây giải pháp hướng đến tính bền vững ổn định chất lượng đội ngũ CB, CC, VC Sự tác động khách quan từ cấp Đảng ủy, quyền, lãnh đạo, đến gia đinh xã hội có tốt đến đâu thân CB, CC, VC không tự vươn lên, tự đào tạo, tu luyện thân để khẳng định dù có cấu cán bộ, khơng đạt chuẩn Do bên cạnh việc cử CB, CC, VC theo chương trình ĐTBD cấp triệu tập UBND huyện phải tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho CB, CC, VC đề cao ý thức học tập, tự nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị -Tăng cường lực đội ngũ cán làm công tác ĐTBD CB, CC Để thực cách chất lượng hiệu nội dung ĐTBD, cần có đội ngũ CB, CC hiểu biết thực có lực nhiệt tình với cơng tác ĐTBD Bởi xét cho tất nhiệm vụ đặt cho công tác ĐTBD CB, CC từ việc nghiên cứu xây dựng chế độ sách việc tổ chức thực 44 đội ngũ cán đảm nhiệm, chất lượng hoạt động trực tiếp phụ thuộc vào lực họ Bởi việc ĐTBD nâng cao lực hoạt động cho đội ngũ cán làm công tác ĐTBD yêu cầu thiết điều kiện đủ để thực nhiệm vụ đặt Hiệu công tác ĐTBD phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy sở ĐTBD CB, CC để nâng cao chất lượng cơng tác ĐTBD CB, CC đòi hỏi sở ĐTBD giai đoạn cần thực hiện: Hệ thống hóa, bước cải tiến nâng cao chất lượng nội dung chương trình, giáo trình Cần phải vào vị trí cơng tác, yêu cầu nghiệp vụ cụ thể đối tượng CB, CC để xây dựng nội dung, chương trình cho sát hợp, tránh trùng nội dung giáo trình ĐTBD tràn lam cho tất đối tượng Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên cho hệ thống sở ĐTBD CB, CC đủ số lượng, mạnh chất lượng, không đào tạo chuyên môn mà đào tạo cách toàn diện lý luận phương pháp sư phạm,… vừa có trình độ lý luận, vừa có kinh nghiệm thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tích cực nghiên cứu đổi phương pháp giảng dạy học theo hướng: phương pháp dạy tiên tiến, phương pháp dạy tích cực: người dạy nêu vấn đề, đặt tình hướng dẫn gợi mở người học thảo luận tranh luận, đối thoại trực tiếp để rèn luyên phương pháp kỹ giải vấn đề, xử lý tình Củng cố xây dựng hoàn thiện tăng cường sở vật chất cho sở ĐTBD - Xây dựng hệ thống thể chế công tác ĐTBD CB, CC đồng bộ, thống từ trung ương đến địa phương xuống tận sở ĐTBD CB, CC Chất lượng công tác ĐTBD CB, CC nước nói chung UBND huyện Quế Võ nói riêng phụ thuộc lớn vào chủ trương, sách Đảng Nhà nước Quy chế ĐTBD CB, CC Thủ tướng Chính Phủ ban hành, sở phải xây dựng Quy chế cụ thể nội dung cụ thể, phải cán ngành địa phương cụ thể hóa phù hợp với điều kiện quan, đơn vị từ thực hiên tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính Phủ giao cho đó,sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp chế độ sách ban hành… Để thực nhiệm vụ phải tiến hành đồng thời hai nội dung bản, mặt tiến hành soát sửa đổi, bổi sung bãi bỏ quy định không hợp lý, chồng chéo sai với quy định cấp ban hành không thẩm quyền; 45 mặt khác tổ chức nghiên cứu xây dựng văn quy phạm pháp luật - ĐTBD CB, CC phải gắn với sử dụng Đây biện pháp thiếu trông công tác ĐTBD CB, CC sử dụng CB, CC kết trình ĐTBD ĐTBD CB, CC mà khơng sử dụng tốt, khơng vị trí không phát huy hiệu việc ĐTBD Nếu sau ĐTBD, CB, CC đặt dúng vị trí, sử dụng khéo nhanh tiến Ngược lại, đặt vào vị trí khơng hợp chun mơn, khơng sở trường nhiều thời gian thích nghi, đào tạo lại Đào tạo mà khơng có kế hoạch sử dụng gây lãng phí kinh tế, cán thiếu an tâm học tập, nâng cao trình độ ảnh hưởng xấu đến chất lượng CB, CC Do cần mạnh dạn sử dụng cán trẻ, có triển vọng phát triển đào tạo đạt chuẩn chức danh giữ chức vụ phù hợp với chuyên môn, mặt khác cần thu hút sinh viên tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng công tác nhằm trẻ hóa đội ngũ CB, CC quan - Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo Thông tin, báo cáo phản hồi nội dung thiếu hoạt động quản lý Bởi có sở thơng tin phản hồi tình hình thực cơng tác ĐTBD đánh giá thực trạng phương hướng điều chỉnh, cải tiến công tác này, tất nội dung: tình hình thực chất lượng văn ban hành; tình hình thực kế hoạch điều chỉnh cần thiết kế hoạch xây dựng tới… Do đó, phải đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên công tác ĐTBD CB, CC cho lãnh đạo để có phương hướng điều chỉnh hợp lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch ĐTBD CB, CC đề -Có sách khuyến khích động viên CB, CC, VC học tập Lãnh đạo huyện quan tâm tạo điều kiên xếp công việc, động viên CB, CC, VC yên tâm học Khuyến khích CB, CC học thêm ngồi hành tin học, ngoại ngữ, Đai học, sau Đại học, văn hai Kết hợp biểu dương, khen thưởng, đề bat, bổ nhiệm CB, CC, VC có thành tích xuất sắc để khích lệ động viên toàn thể CB, CC, VC quan hăng hái học tập noi gương tạo mơi trường học tập Bên cạnh đó, cần có sách hỗ trợ kinh phí CB, CC, VC cử ĐTBD hỗ trợ học tập, tài liệu, tiền ăn, tiền ở, tiền lại… Có thể nói nhu cầu mục têu nhiệm vụ ĐTBD CB, CC huyện giai đoạn hiên cấp bách cần phải làm Do vậy, thực đồng giải 46 pháp nêu cứ, đặt móng cho việc xây dựng đội ngũ CB, CC có đủ lực phẩm chất, vừa hồng vừa chuyên, nhằm thực tốt mục tiêu PT KTXH huyện với nước thực tốt mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 3.1.2 Một số kiến nghị, giải pháp riêng Một số giải pháp để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: -Thứ nhất: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cán bộ, công chức trách nhiệm cấp, ngành việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức nâng cao nhận thức trách nhiệm việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, cập nhật thơng tin đáp ứng yêu cầu vị trí đảm nhận, sớm chuẩn hóa chức danh theo qui định nhiệm vụ cấp thiết nhiều nơi nhiệm vụ bị xem nhẹ Làm tốt cơng tác tuyên truyền, quán triệt Quyết định 1956/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” UBND cấp xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -Thứ hai: Xác định xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, sở xây dựng triển khai có hiệu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cho năm, giai đoạn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thực tế số lượng, chất lượng cán bộ, cơng chức cấp xã có, mục tiêu, nhiệm vụ đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, đối chiếu với tiêu chuẩn cán công chức theo quy định để xây dựng kế hoạch cụ thể công tác đào tạo, bồi dưỡng năm giai đoạn địa phương Hàng năm tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trình quan có thẩm quyền phê duyệt tổ chức triển khai thực Không cử người đào tạo, bồi dưỡng không nằm quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt -Thứ tư: Nâng cao chất lượng hiệu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng Tiến hành khảo sát, lựa chọn trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo quy mô, chất lượng sở vật chấc, đội ngũ giảng viên, giáo trình phù hợp với với nhu cầu để hợp đồng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 47 công chức xã lâu dài Tăng cường đầu tư sở vật chất cho sở đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên kể giáo viên hữu kiêm chức vững vàng chuyên môn, lĩnh trị, đạo đức, lối sống khả sư phạm Xây dựng tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút cán công chức đào tạo bản, có kinh nghiệm thực tiễn, có lực giảng dạy công tác quan đơn vị tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm chức Kiện toàn tổ chức, biên chế, bổ sung lực lượng giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đặt Đổi nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức xã theo vùng miền (đồng bằng, miền núi, vùng dân tốc ), theo giai đoạn phát triển (đến năm 2015 2020) Cử giảng viên tham gia lớp tập huấn để sử dụng 24 tài liệu bồi dưỡng cho chức danh Bộ Nội vụ ban hành -Thứ năm: Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng việc bố trí sử dụng kinh phí đào tạo Các cấp, ngành chức năng, nhiệm vụ giao, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp xã thuộc phạm vi thẩm quyền giao -Thứ sáu: Ưu tiên bố trí ngân sách cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức xã UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức cấp xã theo phân cấp Đồng thời tranh thủ nguồn ngân sách trung ương, chương trình, dự án nước nhằm đáp ứng yêu cầu Có thể nói nhu cầu mục têu nhiệm vụ ĐTBD CB, CC huyện giai đoạn hiên cấp bách cần phải làm Do vậy, thực đồng giải pháp nêu cứ, đặt móng cho việc xây dựng đội ngũ CB, CC có đủ lực phẩm chất, vừa hồng vừa chuyên, nhằm thực tốt mục tiêu PT KTXH huyện với nước thực tốt mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 48 KẾT LUẬN Qua trình thực tập tìm hiểu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC UBND huyện Quế Võ thời gian học tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, em thấy công tác ĐBD CB, CC vấn đề quan trọng xã hội nói chung UBND huyện Quế Võ nói riêng Làm tốt công tác ĐTBD CB, CC cung cấp cho xã hội nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời kỳ đại hóa hội nhập Quốc tế Cơng tác ĐTBD nguồn nhân lực thực tôt đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước có trình độ, lực, tận tụy, kiên cường, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó, tạo dựng tin tưởng quần chúng nhân dân Sau thời gian thực tập phòng Nội vụ huyện Quế Võ, em thấy kiến thức học Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội bổ ích phù hợp với yêu cầu công tác quan, đặc biệt quan hành nghiệp Nhà nước nơi em thực tập Tuy nhiên em nhận thấy cần phải cố gắng nhiều học tập, đặc biệt phải tìm hiểu nhiều pháp luật nhà nước, văn pháp luật đào tạo, bồi dưỡng học tập, rèn luyện thân để hồn thiên trường làm việc quan hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, làm tốt chức trách cơng chức hành chính, cơng bậc dân 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO -Nghị trung ương khóa VIII -Tạp chí xây dựng Đảng số 11/2014 số 12/2013 -Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003 -Báo cáo chất lượng công chức, viên chức UBND huyện Quế Võ năm 2015 -Báo cáo kết ĐTBD CB, CC UBND huyện Quế Võ giai đoạn 2006 – 2015, năm 2016 -Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 5/3/2015 Chính Phủ ĐTBD cơng chức -Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt kế hoạch ĐTBD CB, CC giai đoạn 2011 – 2015 -Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 4/6/2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc UBND -Quyết định số 874/1996/QĐ-TTg ngày 20/11/1996 Thủ tướng Chính Phủ cơng tác ĐTBD CB, CC -Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 4/8/2003 Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy chế ĐTBD CB, CC - https://voer.edu.vn/m/giai-phap-nham-tiep-tuc-va-hoan-thien-cong-tac-boiduong-nang-cao-chat-luong-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-dap-ung-yeucau-cai-cach-hanh-chinh/06b87ff8 50 ... -Thời gian : Nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện giai đoạn 2011-2015 Vấn đề nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Quế Võ Phương pháp nghiên... tổ chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng 18 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 2.1 Khái quát huyện Quế Võ, UBND huyện Quế Võ Phòng Nội Vụ huyện Quế Võ,. .. thi hành công vụ cán công chức đào tạo, bồi dưỡng, thay đổi việc thực công việc Từ đó, đánh giá tác động, hiệu tổ chức xem việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có tác động, ảnh hưởng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay