Thi pháp về hình tượng tác giả của truyện Kiều của Nguyễn Du

62 103 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:40

Thi pháp về hìnhChương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.Thi pháp học và lý thuyết về hình tượng tác giả. 1. 1.Bàn về thuật ngữ “thi pháp” và các khuynh hướng thi nghiên cứu thi pháp học. 1.1.1.Bàn về thuật ngữ “thi pháp” Thi pháp học là một trong những bộ môn khoa học có bề dài lịch sử lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng trong suốt 2300 năm tồn tại, nó không hề ổn định mà thay hình đổi dạng liên tục. Đến nay, người ta vẫn chưa có sự thống nhất về khuynh hướng nghiên cứu, phương pháp luận, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Riêng khái niệm “Thi pháp” cũng có nhiều cách hiểu khác nhau tùy theo thời đại, quốc gia, trường phái và quan điểm cá nhân của các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình. Chữ “Thi pháp” được xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn “Thi pháp học” của Aristote (384 – 322 TCN). Phiên âm theo nguyên tác của nó là Peri poietikes, sau này ghi là Poiètike téchne, tức là nghệ thuật làm thơ. Thuật ngữ Thi pháp học ghi theo tiếng Anh là poetics, tiếng Pháp là poétique, tiếng Nga là poetika. Trong tiếng Việt, có nhiều cách ghi: Nghệ thuật thi ca, Thi pháp học, Thi học. Trong suốt thời kỳ cổ trung đại, từ Aristote đến Boileau (thế kỷ XVII), ngƣời ta hiểu, “thi pháp” là phương pháp sáng tác văn chương. Chẳng hạn, khi viết kịch thì tác giả phải xây dựng cốt truyện như thế nào. Khi sáng tác thơ Đường luật, nhà thơ phải tuân thủ những nguyên tắc vần điệu của thể loại ra sao. Trong văn chương hiện đại, nhiều nghệ sĩ cũng tuân theo nguyên tắc sáng tác của một trào lưu, trường phái hoặc một nhà văn lớn mà mình hâm mộ. Cuối thế kỷ XIX, A.N. Veselovski vẫn tiếp tục sử dụng thuật ngữ Thi pháp học nhưung lại đổi mới nó theo tinh thần Thi pháp học lịch sử. Ông nghiên cứu xâu chuỗi các thi pháp sáng tác theo dòng thời gian lịch sử, tức là theo phương pháp so sánh lịch đại. Đầu thế kỷ XX, một số nhà Ngôn ngữ học Nga vẫn sử dụng thuật ngữ này trên tinh thần của Hình thức luận. Năm 1919, Shlovski cho công bố công trình nghiên cứu mang tên Thi pháp học. Jakobson đã mang hình thức luận và thuật ngữ Thi pháp học sang phổ biến khắp Âu - Mỹ. Rồi từ đó, Thi pháp học sống lại trong thế kỷ XX với một hình hài mới. Mặc dù không tán thành một số nguyên lý của Thi pháp học cổ điển nhưng các nhà Thi pháp học hiện đại vẫn sử dụng thuật ngữ Thi pháp học để đặt tên cho bộ môn này. P. Valéry nói về lý do tại sao các nhà Thi pháp học hiện đại chọn tên gọi “Thi pháp học”: “Chúng tôi cảm thấy rằng “thi pháp” trở thành tên gọi thích hợp nếu hiểu từ này theo nghĩa từ nguyên của nó, tức là tên gọi đối với tất cả những cái có quan hệ với sự sáng tạo – sáng tác, tổ chức – những tác phẩm nghệ thuật mà ngôn ngữ của chúng đồng thời vừa là chất thể, vừa là phương tiện, chứ không phải theo nghĩa hẹp hơn, tức là như một tập hợp những nguyên tắc thẩm mỹ đối với thơ ca” Theo cách hiểu phổ biến suốt thời cổ trung đại, thi pháp là phương pháp sáng tác thơ ca. Trong Thi pháp học, Aristote chỉ bàn về loại hình văn vần. Bởi vì vào thời kỳ cổ đại ở 8 Hy Lạp, các loại hình tự sự, trữ tình, kịch đều đƣợc diễn đạt bằng văn vần hoặc văn xuôi kết hợp với văn vần. Bước sang thế kỷ XX, nội hàm của Thi pháp học được mở rộng, không chữ nghiên cứu thơ mà còn cả văn. Trong công trình Thi pháp học, Tz. Todorov phát biểu: “Trong công trình của chúng tôi, thuật ngữ “thi pháp” được dùng cho toàn bộ văn học, cả thơ và văn xuôi, đặc biệt là những tác phẩm văn xuôi” . Nếu như ở phương Tây, người ta hiểu “thơ” bao hàm cả “văn” thì ở phương Đông, người ta hiểu “văn” bao hàm cả “thơ”. Bởi vậy mà ta nói giáo viên Văn chứ không có giáo viên Thơ, có Hội nhà văn chứ không có Hội nhà thơ. Thuật ngữ “văn học” ở Trung Quốc đã trải qua nhiều cách hiểu. Thời cổ đại, khái niệm Văn học hay Thi học được hiểu là học vấn, tri thức văn hóa. “Văn học” là học văn hóa, chức “hiệu trưởng” được gọi là chức “văn học”. Người có văn học là người uyên bác tinh thông chữ nghĩa như bác sĩ (hiểu theo nghĩa rộng của từ này). Phải đến sau thời Ngụy Tấn (thế kỷ III), từ “văn học” mới được dùng để chỉ văn chương nghệ thuật hay là cái đẹp nói chung. Mặc dù quan niệm rằng, “văn” bao hàm “thơ” nhưng vì khái niệm văn quá rộng nên khi bàn đến văn chương với tư cách là một nghệ thuật, các nhà nghiên cứu Trung Quốc không dùng từ “Văn học” mà dùng từ “Thi học”, “Thi pháp”. Nếu hiểu theo lối duy danh tiếng Hán thì “Thi pháp” là phương pháp / phép tắc làm thơ. Cách hiểu này cũng không quá sai lạc với tinh thần của Aristote vì ông cũng bàn về nghệ thuật thơ ca. Vì vậy, dù ở phương Đông hay phương Tây, Thi pháp học của Aristote vẫn tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập văn hóa Đông Tây hiện nay, ta thấy quan niệm về chữ “thi” ở Trung Quốc cũng có nội hàm rộng như ở phương Tây. Nghĩa là, có lúc, khái niệm “Thi” bao hàm cả văn chương nghệ thuật nói chung. Ví dụ: Thi học quá trình (Tiến trình văn chương), Thi học so sánh (So sánh văn chương), Thi học hình tượng (Lý luận về hình tượng), Nguyên lý Thi học (nguyên lý Mỹ học), Thi học Triết học (Triết học về nghệ thuật)… Từ đó, dẫn đến sự bất tiện là không phân biệt được đối tượng nghiên cứu của Thi pháp học với các ngành khác cũng nghiên cứu về thơ văn như: Văn học sử, Lý luận văn học, Phong cách học, Tu từ học, Ngôn ngữ học… Ở trên, ta đã bàn đến thuật ngữ Thi pháp học, tiếp theo, ta sẽ bàn đến chức năng của bộ môn này. Theo cách hiểu truyền thống, chức năng của bộ môn Thi pháp học là nghiên cứu về cách thức sáng tác thơ ca. Ngày nay, nhiều người cũng hiểu chức năng Thi pháp học theo nghĩa này. Đó là những người nghiên cứu theo khuynh hướng Thi pháp học thể loại. Averinxev định nghĩa: “Thi pháp là hệ thống nguyên tắc sáng tạo của một tác giả, một trường phái, hay cả một thời đại văn chương, tức là những gì mà bất cứ nhà văn nào sáng tạo ra cho mình, bất kể là có ý thức tự giác hay không”. Từ đầu thế kỷ XX, Thi pháp học đã mang một tinh thần mới. Nếu như Aristote cho rằng nghệ thuật là hoạt động mô phỏng tự nhiên thì các nhà Thi pháp học hiện đại cho rằng nghệ thuật là hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ. Nếu Boileau cho rằng Thi pháp học là bộ môn dạy cho nghệ sĩ các khuôn phép sáng tác thơ ca thì các nhà Thi pháp học hiện đại cho rằng bộ môn này giúp cho độc giả lĩnh hội các tầng bậc ngữ nghĩa đa dạng của tác phẩm. Thi pháp học truyền thống xem xét các yếu tố nghệ thuật một cách riêng lẻ và tách rời với hoạt động tiếp nhận của độc giả. Thi pháp học hiện đại xem xét các yếu tố văn chương trong mối quan hệ chi phối lẫn nhau và trong mối tương quan với cách đọc sáng tạo của độc giả. Nếu Thi pháp học cổ điển cho rằng những nguyên tắc sáng tạo là bất biến thì Thi pháp học hiện đại cho rằng hoạt động sáng tạo là đa dạng, sinh động, biến đổi thường xuyên, không theo khuôn mẫu cứng nhắc nào. Khái niệm Thi pháp học không chỉ được hiểu là một khoa học còn được hiểu là một khuynh hướng phê bình. Trong công trình Thi pháp học, Tzvetan Todorov đã cố gắng xác lập một định nghĩa về Thi pháp học theo tinh thần của chủ nghĩa cấu trúc. Ông đưa ra hai tiếp cận tương ứng với hai nhiệm vụ của Thi pháp học: “Lối tiếp cận thứ nhất phù hợp với việc xem văn bản văn học như chính bản thân nó; các tiếp cận thứ hai coi mỗi tác phẩm văn học riêng lẻ là sự thể hiện của một cấu trúc trừu tượng nào đó lớn hơn nó”. “Thi pháp học phá vỡ tính đối xứng giữa sự giải thích và khoa học trong phạm vi các công trình nghiên cứu văn học. Khác với sự giải thích các tác phẩm riêng lẻ, nó không chỉ nhằm soi sáng nghĩa của chúng mà còn nhằm nhận thức những quy luật quy định sự xuất hiện của các tác phẩm đó . Theo ông, thì cách tiếp cận thứ nhất có nhiệm vụ phân tích, giải nghĩa tác phẩm, tương ứng với phê bình Thi pháp học. Cách thứ hai là hướng tiếp cận tác phẩm từ mô hình khái quát, tương ứng với phương pháp cấu trúc được dùng chung cho các ngành khoa học. Thi pháp học là sự tích hợp cả hai phương pháp phê bình và khoa học. Từ góc nhìn Cấu trúc luận, Todorov cho rằng, Thi pháp học có nhiệm vụ tiếp cận tìm hiểu những quy luật về cấu trúc trừu tượng bên trong của tác phẩm. Những người theo trường phái này cho rằng, tác phẩm văn chương là một cấu trúc bao gồm nhiều yếu tố liên hệ chặt chẽ với nhau. Thi pháp học có chức năng giải mã cấu trúc tác phẩm văn chương để tìm hiểu các thủ pháp nghệ thuật mà nhà văn sử dụng. Ta cũng có thể thấy rõ hơn quan điểm này qua định nghĩa của V. Ivanov: “Thi pháp học là khoa học về cấu tạo của các tác phẩm văn chƣơng và hệ thống các phương tiện thẩm mỹ mà chúng sử dụng” (Từ điển bách khoa văn chương giản yếu của Nga). Trong khi đó, một số người quan niệm, Thi pháp học có chức năng khám phá vẻ đẹp hình thức nghệ thuật văn chương. Trong Nhiệm vụ của Thi pháp học, V. Girmunxki nêu rõ: “Thi pháp học là khoa học nghiên cứu văn chương với tư cách là một nghệ thuật”. Nghĩa là, Thi pháp học tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ nghệ thuật chứ không phải từ góc độ văn hóa, lịch sử, tâm lý như các nhà Xã hội học. M. B. Khravchenco cho rằng, Thi pháp học có nhiệm vụ nghiên cứu cách thức sáng tác văn chương: “Thi pháp học là một bộ môn khoa học nghiên cứu các phƣơng thức và phƣơng tiện thể hiện một cách nghệ thuật, cũng như khám phá đời sống một cách hình tượng” (Sáng tạo nghệ thuật, hiện thực, con người) Nhiều nhà Thi pháp học Việt Nam cũng theo quan điểm trên. Trong Từ điển thuật ngữ văn học, nhóm tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi định nghĩa: “Thi pháp học là một khoa học nghiên cứu thi pháp, tức hệ thống các phương thức, phương tiện biểu hiện đời sống bằng hình tượng nghệ thuật trong sáng tác văn học (Nhiều tác giả). Nhiều nhà Thi pháp học Nga và Việt Nam trong khi nghiên cứu hình thức nghệ thuật, vẫn không quên nhiệm vụ “khám phá đời sống”, “biểu hiện đời sống bằng hình tượng”. Tức là gắn liền hai nhiệm vụ: nghiên cứu hình thức nghệ thuật lẫn nội dung tư tưởng. Có thể thấy điều đó trong định nghĩa của Trần Đình Sử: “Thi pháp học là cách nghiên cứu hình thức nghệ thuật trong tính chỉnh thể, trong tính quan niệm” (Thi pháp thơ Tố Hữu). Một số nhà Ngôn ngữ học đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu Thi pháp học từ góc độ nghệ thuật ngôn từ: “Thi pháp học là khoa học về các hình thức, các dạng thức, các phƣơng tiện, phƣơng thức tổ chức tác phẩm của sáng tác ngôn từ, về các kiểu cấu trúc và các thể loại tác phẩm văn chương” (V.Vinogradov - Phong cách học, Lý luận ngôn từ nghệ thuật, Thi pháp học). Nhà Ký hiệu học Đỗ Đức Hiểu cho rằng, Thi pháp học có nhiệm vụ tìm hiểu các lớp nghĩa tiềm ẩn trong tác phẩm: “Thi pháp học là phương pháp tiếp cận, tức là nghiên cứu, phê bình tác phẩm văn chương từ các hình thức biểu hiện bằng ngôn từ nghệ thuật, để tìm hiểu các ý nghĩa hiển hiện hoặc chìm ẩn của tác phẩm” (Thi pháp hiện đại). Trong khi đó, nhà Ngôn ngữ học Nguyễn Thái Hòa lại có xu hướng ủng hộ lối tiếp cận Thi pháp học từ góc độ Tu từ học và Phong cách học: “Thi pháp là thuật ngữ của các nhà phê bình và nghiên cứu văn chương, chỉ các phương tiện biểu đạt hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn chương, có thể là các phương thức tu từ, thể loại, kết cấu nghệ thuật, hình tượng, phong cách làm nên đặc trưng nghệ thuật của tác giả, tác phẩm (…). Thi pháp học là khoa học về thi pháp, tổng kết lý thuyết đại cương về thi pháp” (Từ điển Tu từ, Phong cách, Thi pháp học). Quả thực, khó có thể tìm được một quan niệm chung về Thi pháp học. Cùng sử dụng một thuật ngữ “thi pháp” nhưng mỗi thời có một cách hiểu khác nhau. Trong thế kỷ XX, bức tranh Thi pháp học rất đa dạng về đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Cùng khoác áo “thi pháp” nhưng mỗi người xác định cho mình một nhiệm vụ khác nhau: nghiên cứu phương pháp sáng tác, cấu trúc tác phẩm, hình thức nghệ thuật, thủ pháp ngôn từ… Những quan niệm này cũng cho thấy phần nào sự đa dạng về khuynh hướng nghiên cứu phê bình Thi pháp học. 1.1.2. Các khuynh hướng nghiên cứu Thi pháp học - Khuynh hướng Thi pháp học thể loại ( khuynh hướng Thi pháp học thể loại còn có tên gọi là Thi pháp học cổ điển, Thi pháp học sáng tác hoặc Thi pháp học quy phạm). Khuynh hướng này thường nghiên cứu các tác phẩm, thể loại văn chương từ những khuôn mẫu có sẵn. Ví dụ, sáng tác kịch thì phải như thế này, xây dựng nhân vật thì phải như thế kia. Các nhà lý luận đưa ra những mô thức kiểu mẫu để định hướng sáng tác. Một số người nghiên cứu về các thể loại văn chương để khái quát mô hình thể loại và những quy phạm của nó phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống. Cha đẻ của khuynh hướng này là Aristote. - Khuynh hướng Thi pháp học hình thức ngôn ngữ : chủ nghĩa hình thức vốn manh nha từ trong những công trình lý luận âm nhạc của nhà Mỹ học người Đức J. F. Herbart thế kỷ XIX. Đến đầu thế kỷ XX, giới hội họa Anh đều biết đến câu nói nổi tiếng của Clive Bell: “Nghệ thuật là hình thức có ý nghĩa”. Ở Thụy Sỹ, trường phái Ngôn ngữ học hình thức của F. Saussure tuyên bố: “Ngôn ngữ là hình thức chứ không phải chất liệu”. Họ chia một phát ngôn thành hai mặt: cái biểu đạt (hình thức) và cái được biểu đạt (nội dung). Nói cách khác, một bên là ngữ (code) và một bên là ngôn (message). Các nhà Hình thức luận quan tâm tới hình thức ngôn ngũ, trong khi các nhà Nhận thức luận chỉ quan tâm đến mặt nội dung văn bản. - Khuynh hướng Thi pháp học Cấu trúc – Ký hiệu học: từ thời cổ đại, Platon đã phát biểu một câu mở đường cho chủ nghĩa cấu trúc: “Thực thể là do mối liên hệ làm nên”. Nhưng chủ nghĩa cấu trúc hiện đại được khởi hứng từ Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương (1916) của nhà Ký hiệu học Thụy Sỹ F. Saussure. Các nhà Ký hiệu học cho rằng, “Ngôn ngữ là hệ thống ký hiệu dùng để diễn đạt ý tưởng”, nó bao gồm hai mặt gắn kết chặt chẽ là cái biểu đạt (hình thức) và cái được biểu đạt (nội dung). Nếu như ngôn ngữ đời sống thường đơn điệu, đơn nghĩa thì ngôn ngữ văn chương rất sống động, giàu ý nghĩa, “Ký hiệu văn chương gợi cái gì không phải là chính nó”. Có thể nói, lý thuyết Ký hiệu học của trường phái Geneve đã đặt nền tảng. - Khuynh hướng Thi pháp học Phê bình Mới Âu – Mỹ Phê bình Mới (New criticism) còn gọi là phê bình bản thể, phê bình chữ nghĩa, phê bình hình thức, phê bình nội quan… Phê bình Mới giống với Hình thức luận ở chỗ chúng chỉ nghiên cứu tác phẩm trong phạm vi văn bản ngôn từ. Nhưng khác ở chỗ, Phê bình Mới không quá chú trọng các thủ pháp ngôn từ. Phê bình Mới nghiêng về thực hành và cho rằng Cấu trúc tác phẩm nằm trong hiện tượng đọc, bởi vậy nó quan tâm tới “cách thức tồn tại” của văn bản qua mỗi bạn đọc.Phê bình Mới cũng sử dụng cả một vài nguyên tắc của trường phái Thi pháp học quy phạm hóa thể loại. Nhất là khi đề ra cách thức “đọc truyện”, “đọc thơ”, “đọc kịch”... - Khuynh hướng Thi pháp học văn hóa – lịch sử : khuynh hướng Thi pháp học văn hóa – lịch sử còn có nhiều tên gọi khác nhau: Thi pháp học lịch sử, Thi pháp học văn hóa, Thi pháp học xã hội… Ở phương Tây, S. Greenblatt là người đã khởi xƣớng “Thi pháp học văn hóa”. Có nhiều tên tuổi lớn gắn với 27 lĩnh vực nghiên cứu này như: F. Jameson, E. Cassirer, R. E. Miner… Ở Nga, A. N. Vexelopxki đƣợc xem là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Thi pháp học lịch sử”. Về sau, thuật ngữ này cũng được đặt tên cho các tác phẩm của M.I. Xteblin – Kamenxki; và nhóm tác giả: S. Averincev, M. Andreev, M. Gasparov, P. Grincer, A. Mikhailov… 1.2. Lý thuyết về hình tượng tác giả . . 1.2.1. Tác giả và hình tượng tác giả trong văn học . 1.2.1.1. Khái niệm tác giả văn học . Tác giả là một trong những khái niệm cơ bản được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử văn học và phê bình văn học. Cho đến nay, vấn đề tác giả còn chưa được nghiên cứu nhiều. “ Có thể nói, lý luận về tác phẩm và tác trong giai đoạn xây dựng và cho đến nay chưa có một lý luận có đầy đủ cơ sở về hai khái niệm này”. Trong từ điển thuật ngữ văn học các tác giả đưa ra định nghĩa về tác giả văn học “ Nhìn bề ngoài, tác giả làm ra văn bản ngôn từ : bài thơ, bài văn, bài báo, tác phảm văn học. Về thực chất tác giả văn học làm ra cái mới, người sáng tạo ra các giá trị văn học mới. Sự bắt buộc mô phỏng, theo đuổi thời thượng và sáng tác không có bản sắc không làm nên tác giả văn học đích thực”. Tác giả là người làm ra tác phẩm. Về mặt xã hội, tác giả văn học là người có ý kiến riêng về đời sống và thời cuộc. Đó là người phát biểu một tư tưởng mới, quan niệm mới về các hiện tượng đời sống. Về đặc trưng, tác giả văn học là người xây dựng thành công các hình tượng độc đáo, sống động, có khả năng tồn tại trong sự cảm thụ thích thú của người đọc. Về mặt nghề nghiệp, tác giả văn học là người xây dựng được một ngôn ngữ nghệ thuật mới, có phong cách riêng, giọng điệu riêng, có bộ mặt riêng trong thể loại, có hệ thống hình ảnh tiêu biểu đặc trưng riêng. Mọi hoạt động của văn học, từ hoạt động tiếp nhận, thưởng thức, nghiên cứu, phê bình,... chỉ thực sự bắt đầu khi tác phẩm của nhà văn ra vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn học. Ta gọi tác phẩm văn học là một công trình sáng tạo nghệ thuật bởi lao động của người nghệ sĩ đúng là lao động sáng tạo. Tác phẩm văn học không thẻ sản xuất đồng loạt theo những khuôn mẫu có sẵn như sản xuất công nghiệp. Nghệ thuật luôn đòi hỏi nhà văn phải sáng tạo ra những tác phẩm mới mẻ cả về nội dung và hình thức. Vì vậy, tác giả văn học phải là người tài năng, có văn hóa, có quan điểm nghệ thuật riêng. Tác giả văn học thực sự phải là người có nhân cách, có bản lĩnh vững vàng và có ý thức sâu sắc về nghề nghiệp. Nhà nghiên cứu Đông Hoài trong cuốn Nhận thức và thẩm định đã từng khẳng định rằng “ Tác giả văn học phải có một kỹ năng miêu tả điêu luyện, một bút pháp độc đáo lành nghề trong đó năng khiếu bẩm sinh là có thật, cần được kịp thời phát hiện và không ngừng vun bồi bảo vệ”. Sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi nhà văn phải có năng khiếu, có tài tư duy bằng hình tượng, có khả năng suy ngẫm về vấn đề của hiện thực thông qua một thế giới gồm những cảnh vật và nhân vật cụ thể, sống động, tồn tại trong những mối quan hệ xã hội phong phú và đa dạng. Văn học là một quá trình sáng tạo gồm ba thành tố : nhà văn, tác phẩm và công chúng. Vai trò người đọc rất quan trọng. Nhà văn sáng tạo ra tác phẩm nhưng tác phẩm thực sự có giá trị khi nó được người đọc tiếp nhận. Giuwax người viết và người đọc có sự tri âm. Cao Bá Quát từng nói “Xưa nay nỗi khổ của người ta không gì bằng chữ tình, mà cái khó ở đời không gì bằng sự gặp gỡ”. Nhưng nhiều khi điều tác giả nói ra và điều người đọc tiếp nhận không phải lúc nào cũng trùng hợp. Đôi khi vẫn xuất hiện hiện tượng người đọc đánh giá tác phẩm hoàn toàn theo cảm nhận chủ quan của mình. Nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra trong văn học nhiều nước trên thế giới, thậm chí đối với cả sáng tác của các nhà văn lỗi lạc. Chính vì vậy mà trong Tiểu luận tác giả là gì ? Michel Pouncatult đã cho rằng “ Song song với sự biến hóa khôn ngừng của xã hội, chức năng tác giả được ngoại hiện vào một khoảng khắc của quá trình ấy sẽ biến mất”. Theo ông, tác giả chẳng qua là “ một biện pháp dùng đẻ ngăn trở sự tự do hư cấu, tự do chi phối và cấu tạo lại tác phẩm mà thôi”. Một khi các quy ước ấy thay đổi thì tác giả cũng chỉ là một người đọc. Việc cảm thụ tác phẩm văn học theo kiểu cảm thụ cá nhân là điều bình thường. Thực ra, sự đó sáng tạo của người đọc có thể mở ra những cách giải thích ý nghĩa khác nhau, nhưng không làm biến mất văn bản và khách thể thẩm mỹ ở trong ấy, và do đó không thể xóa bỏ được yếu tố tác giả như là người tham gia sự kiện nghệ thuật qua tác phẩm. Bởi vì “ Tác giả là trung tâm tổ chức nội dung và hình thức cái nhìn nghệ thuật trong tác phẩm, là ngườig mang cảm quan thế giới đặc thù và là trung tâm tổ chức lại ngôn từ theo nguyên tắc nghệ thuật. Do vậy, hình tượng tác giả, kiểu tác giả là những phạm trù của thi pháp học hiện đại.” Vì lẽ trên, việc tìm hểu những vấn đề có liên quan đến thời đại sống, quá trình sáng tác của nhà văn là một việc làm cần thiết. Hoàn cảnh xuất thân, quê quán, thời gian sống và hành trạng góp phần làm rõ các khía cạnh tư tưởng, tâm lý trong tác phẩm. Tìm hiểu về tác giả trong nghiên cứu văn học như là một khái niệm của thi pháp học là nghiên cứu “ người xây dựng được ngôn ngữ nghệ thuật mới có phong cách, có giọng điệu riêng, có bộ mặt riêng trong thể loại, có hệ thống hình ảnh biểu trưng, đặc trưng riêng”. Đó là nghệ sĩ luôn luôn hiện hình trong tác phẩm văn học. 1.2.1.2. Hình tượng tác giả trong văn học . Hình tượng tác giả là một trong những yếu tố tạo thành cấu trúc tác phẩm văn chương. Khái niệm hình tượng tác giả ở đây không phải là con người thực ngoài đời, có tiểu sử hẳn hoi giống như đối tượng nghiên cứu của Văn học sử. Hình tượng tác giả là bóng dáng của người kể chuyện trong tác phẩm, tương đương với nhân vật. Người xưa nói rằng, “văn như kỳ nhân”, còn Buffon phát biểu: “phong cách chính là con người”, nghĩa là xem văn có thể biết được tính cách người kể chuyện. Mỗi nhà văn có một kiểu viết khác nhau, cũng như mỗi người có một giọng nói riêng không giống ai. “Hình tượng tác giả – đó là sức mạnh kết dính, kết nối tất cả mọi phương tiện, phong cách thành một chỉnh thể hệ thống nghệ thuật ngôn từ. Hình tượng tác giả – đó là cốt cách bên trong tập hợp xung quanh tất cả hệ thống phong cách của tác phẩm” (V. Vinogradov) [64, tr 125]. Trong việc nghiên cứu tác giả, nhà Thi pháp học khác với nhà Xã hội học ở chỗ: nhà Xã hội học thường nghiên cứu tác giả trong bối cảnh lịch sử xã hội. Họ đi tìm lai lịch gia đình, các mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp và tư tưởng chính trị của nhà văn để từ đó suy ra nội dung tác phẩm. Chẳng hạn, có nhiều người cho rằng, tác giả của Thơ Mới và Tự lực văn đoàn xuất thân từ gia đình khá giả, từ đó suy ra tác phẩm của họ phải bạc nhược, suy đồi, phản động. Nhiều nhà Xã hội học căn cứ vào các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng để kết tội ông là “nhà văn lưu manh”. Nhưng thực ra ở ngoài đời, Vũ Trọng Phụng rất mẫu mực. Đọc bài thơ Đi chùa Hương, rất dễ nhầm tưởng tác giả là phụ nữ nhưng thực ra, Nguyễn Nhược Pháp là đàn ông. Đối với bài thơ Độc Tiểu Thanh ký, nếu xóa tên Nguyễn Du thì rất dễ nhầm tưởng tác giả là người Trung Quốc. Trong truyện Robinson Crusoe (Daniel Defoe), nhân vật xưng “tôi” là chàng Robinson. Nhưng thực ra, “tôi” không phải là tác giả vì đây là một câu chuyện giả tưởng, thể hiện mơ ước của Defoe về một cuộc sống tự lập ở xứ sở hoang vu, xa lạ. Như vậy, nhân vật Robinson của là cái tôi mơ ước của Defoe chứ không phải là con người thực tại của tác giả. Bởi vậy, có thể kết luận rằng, tác giả trong tác phẩm chưa chắc đã giống với tác giả 107 ngoài đời. Nếu như phương pháp Xã hội học thiên về nghiên cứu tác ngoài đời thì Thi pháp học chuyên về nghiên cứu tác giả trong tác phẩm văn chương. Chúng ta hãy phân biệt khái niệm tác giả và người kể chuyện. Khái niệm người kể chuyện và tác giả thường đồng nhất nhưng đôi lúc khác nhau. Người kể chuyện có thể là tác giả (cá nhân, tập thể) hoặc nhân vật (chính, phụ). Nhưng ở đây, chúng tôi tạm thời xem hai khái niệm này là tương đương nhau. Người kể chuyện có nhiều tư thế lựa chọn: nhập cuộc hoặc đứng ngoài cuộc, lộ diện hoặc giấu mặt, kể chuyện ở ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba, chọn điểm nhìn bên trong, bên ngoài hay toàn tri. Ngoài ra còn xem xét người kể chuyện đứng ở vị trí không gian, thời gian nào. Cần xem xét chân dung của tác giả được thể hiện qua lời tự bạch hay qua lời nhận xét của các nhân vật khác. Người kể chuyện còn được xem xét trong nhiều mối quan hệ: với câu chuyện kể – với người đọc – với các nhân vật. Ta cần xem xét sự luân phiên giữa lời người kể chuyện và lời các nhân vật thông qua đối thoại. Có loại nhân vật đảm nhiệm vai trò kể chuyện như tác giả. Cần xem xét dụng ý của nhà văn khi trao quyền trần thuật cho nhân vật: thể hiện cá tính nhân vật, thay đổi giọng cho sinh động, người kể tiết kiệm lời… Ta còn thấy có ba mối tương quan giữa người kể chuyện và nhân vật: người kể chuyện lớn hơn nhân vật, người kể chuyện bằng nhân vật và người kể chuyện nhỏ hơn nhân vật. Tùy thuộc vào mỗi vị thế, người kể chuyện có một cách xưng hô, dùng từ khác nhau. Người kể chuyện có thể dùng lời kể trực tiếp, gián tiếp hoặc nửa trực tiếp – gián tiếp. Ngoài ra, còn xem xét dung lượng kể, nhịp độ kể, giọng điệu kể… Thông thường, tác giả không xuất hiện, giống như người đạo diễn đứng đằng sau bức màn sân khấu. Trong trường hợp này, chúng ta khó nhận biết diện mạo tác giả. Nhưng đôi lúc, tác giả lộ diện thành một nhân vật kiêm người kể chuyện như trong Thượng Kinh ký sự, Tôi đi học, Lão Hạc, Cố hƣơng… Có thể nhận thấy rõ ràng điều này qua cách xưng hô “tôi”, “ta”, “chúng ta”, “anh”, “em”… Trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi, hình tượng tác giả hiện lên rất linh hoạt: “Tôi nhớ những ngày thu đã xa (…) Người ra đi đầu không ngoảnh lại (…) Núi rừng đây là của chúng ta”. Trong trường hợp tác giả hóa thân thành một nhân vật khác, ta vẫn có thể nhận ra. Ví dụ, trong Hy Mã Lạp Sơn, chủ thể phát ngôn là đỉnh núi, nhƣ người đọc vẫn xem đó là cảm quan của Xuân Diệu: “Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất / Không có chi bè bạn nổi cùng ta”. Hình tượng tác giả thể hiện rất rõ nét trong thơ, tuy nhiên, đôi lúc cũng lộ diện trong văn xuôi. Nguyễn Tuân không giấu nổi cái “tôi” rõ nét của mình nên thường xuất hiện trong tác phẩm: “Rồi tôi vênh váo đi giữa cuộc đời như một viễn khách không có quê hương nhất định”. Tác giả Aragon thường đột ngột xuất hiện vào giữa câu chuyện: “Thiên hạ sẽ bảo rằng tác giả đi lạc đề và tác giả sẽ không cãi lại” (Chuông thành Bale), “Tôi biết rằng tác giả chẳng bao giờ nên xen vào… nhưng biết làm sao ? Sự cám dỗ quá mãnh liệt” (Tuần lễ thánh). Nhƣ vậy, không nghi ngờ gì nữa, người trần thuật chính là tác giả. Và qua đó, ta có thể thấy phần nào chân dung của Aragon trong truyện này: tác giả tự nhận thức 108 được rằng mình đã “đi lạc đề”, bởi vậy, “không cãi lại”, do dự nhưng bị “cám dỗ quá mãnh liệt”… Như vậy, có thể xem tác giả như một nhân vật. Ta gọi đây là hình tượng tác giả. 1.2.1.3. Nội dung và biểu hiện của hình tượng tác giả trong văn học. Phân tích hình tượng tác giả là dựng lên chân dung của tác giả, xem thử diện mạo của anh ta như thế nào, có gì khác so với các tác giả khác. Tức là chúng ta tìm hiểu phong cách của nhà văn. Sau đây là những căn cứ để biết được phong cách của tác giả hoặc đặc điểm loại hình tác giả. Thứ nhất, có thể căn cứ vào thể loại mà nhà văn đó thường sử dụng. Molie chỉ chuyên viết hài kịch, Nói đến L. Tolstoi, người ta chỉ nghĩ đến tiểu thuyết. Huy Cận chỉ làm thơ, Nguyễn Tuân chỉ viết văn… Chính cái sở trường thể loại đã nói lên đặc điểm của nhà văn. Thứ hai, căn cứ vào cảm hứng đề tài. Xuân Diệu chỉ có cảm hứng khi viết về tình yêu nam nữ, Tố Hữu chỉ có cảm hứng khi nói chuyện chính trị. Thạch Lam thích viết về cái tốt với thái độ trân trọng, cảm thông, Vũ Trọng Phụng chỉ thích mổ xẻ cái xấu của xã hội để phê phán nó. Thứ ba là giọng điệu, Hàn Mạc Tử thường có giọng thơ buồn bã, còn tác giả Bút Tre có giọng bông đùa, Nguyễn Công Hoan có giọng châm biếm, Nguyễn Khải có giọng triết lý… Đó là những nhà văn có giọng điệu nhất quán trong suốt sự nghiệp cầm bút của mình. Thứ tư, căn cứ vào không gian sự kiện. Các nhà văn miền núi thường miêu tả cảnh thiên nhiên hoang dã, phóng khoáng. Các nhà văn đồng bằng sông Cửu Long thường miêu tả không gian sông nước thoáng đãng. Các nhà văn thành phố thường thu hẹp không gian trong các văn phòng, căn hộ mười sáu mét vuông, đường phố, quán cà phê… Thứ năm là thời gian sự kiện. Các nhà văn tả chân thường dùng loại thời gian bế tắc, còn các nhà văn cách mạng thường mở ra một tương lai xán lạn cho nhân vật. Các nhà văn chuyên viết ký thường dùng thời gian chính xác trong khi tác giả dân gian lại thích dùng thời gian phiếm chỉ… Thứ sáu là kết cấu trần thuật. Tác giả dân gian và trung đại thường kể chuyện theo trật tự tuyến tính, còn khi đọc một tác phẩm mà thấy thời gian trần thuật bị xáo trộn liên tục thì biết ngay tác giả là nhà văn hiện đại. Đọc một tác phẩm dài hơi mà thấy có kết cấu trùng điệp và câu chữ lặp đi lặp lại nhiều thì có thể đó là lối kể của tác giả sử thi. Thứ bảy là ngôn ngữ. Tác giả trung đại thích loại ngôn ngữ trang trọng, chuẩn mực, còn tác giả hiện đại thì thích loại ngôn ngữ đời thường, suồng sã. Nguyễn Tuân thích dùng câu chữ lệch chuẩn, Hồ Biểu Chánh thích dùng phương ngữ Nam Bộ. Ngôn ngữ thơ Tố Hữu dễ đọc dễ hiểu, thơ Chế Lan Viên khó đọc, khó hiểu… Thứ tám, có thể khảo sát thêm cách dùng chi tiết hoặc cảnh sắc trong tác phẩm. Tác giả truyện cười thích dùng chi tiết lạ đời để đạt mục đích gây cười giòn giã. Nhiều nghệ sĩ lãng mạn thích dùng màu vàng trong khi các nghệ sĩ cách mạng lại thích dùng màu đỏ… Để nhận biết phong cách tác giả, chúng ta phải xem xét kết hợp nhiều yếu tố nêu trên. Các yếu tố này những dấu hiệu để nhận biết phong cách thể loại, trào lưu, trường phái và thời đại văn chương. 1.2.1.4. Giọng điệu của tác giả - người trần thuật Một trong những dấu hiệu để nhận dạng người trần thuật là giọng điệu. Trong tác phẩm văn chương, có giọng điệu của nhân vật và của tác giả. Có khi, giọng điệu của tác giả hóa thân vào nhân vật. Và nếu giọng điệu của nhân vật không trùng với tác giả thì nó cũng do tác giả sáng tạo ra. Giọng điệu của tác giả - người tượng tác giả truyện Kiều của Nguyễn Du.NỘI DUNG LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới , người tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em q trình nghiên cứu hồn thành đề tài tiểu luận Em xin trân trọng cảm thầy cô Trung tâm học liệu trường giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập, nghiên cứu Xin cảm ơn bạn bè, gia đình giúp đỡ ln động viên em thời gian học tập hoàn thành tiểu luận Do điều kiện thời gian lực nghiên cứu thân hạn chế, tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q thầy để đề tài hồn chỉnh Cuối em kính chúc quý thầy cô sức khỏe thành công nghiệp cao quý Xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, tháng năm 2017 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.ĐHSP: Đại học Sư phạm GD- ĐT: Giáo dục đào tạo NXB : Nhà xuất LW.Goethe : Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) coi người Đức vĩ đại lịch sử Là vĩ nhân văn chương giới Ông nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học, họa sỹ Đức Do đó, ơng số người xem nhà thông thái 5.A.N Veselovski : người sáng lập đại diện trường phái thi pháp lịch sử nghiên cứu truyện kể dân gian 6.Tz Todorov : Tzvetan Todoeov, người Pháp, ông sử gia, triết gia, hết, lý luận gia theo khuynh hướng nhân văn chủ nghĩa 7.V Girmunxki : nhà lý luận người Nga 8.P Valéry : Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry (30 tháng 10 năm 1871 – 20 tháng năm 1945) nhà thơ, triết gia, nhà văn Pháp, giáo sư Thi ca học Collège de France F Saussure: Ferdinand de Saussure (26 tháng 11 năm 1857 – 22 tháng năm 1913) nhà ngôn ngữ học người Thụy Sĩ sinh trưởng Genève Ý tưởng ông đặt tảng cho thành tựu phát triển môn ngôn ngữ học kỷ 20 Ông coi cha đẻ ngành ngôn ngữ học kỷ XX 10.J F Herbart :Franklin Patrick Herbert, Jr (8/10/1920-11/2/1986) nhà văn khoa học giả tưởng lừng danh người Mỹ, vừa giới phê bình ca ngợi vừa thành công mặt doanh thu Văn nghiệp ông đồ sộ phong phú, ông viết nhiều, đa phần truyện ngắn, song kỳ vĩ đỉnh cao Xứ Cát năm sequel 11 F Ăngghen :Friedrich Engels (thường phiên âm tiếng Việt Phriđrich Ăngghen,[1] sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 ngày tháng năm 1895) nhà lý luận trị, triết gia nhà khoa học người Đức kỷ 19, người với Karl Marx sáng lập phát triển chủ nghĩa cộng sản lãnh tụ phong trào công nhân giới Quốc tế I.[2] Ông với Karl Marx đồng tác giả Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (1848) Engels biên tập xuất II III Tư sau Karl Marx 12.M B Khravchenco : Khrapchenko (1904 – 1986) Mikhail Borishovich Khrapchenko (1904 – 1986) tác giả hàng loạt chuyên luận N.V Gogol L.N Tolstoi, 13.G.N.Poxpelop: Gennady Nhicolaevich Pospelov (1899 – 1992) giảng viên đại học từ năm 1928 Năm 1938 ông trở thành Giáo sư Trường Tổng hợp Lomonoshov Năm 1960, ông người sáng lập Bộ mơn lí luận văn học trường làm Chủ nhiệm môn suốt 17 năm, năm 1977 “Tổ trưởng Tổ chuyên môn” chức vụ xã hội cao G.N Pospelov Nhiều vị Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ văn học Việt Nam sinh viên, nghiên cứu sinh ơng Ơng tác giả nhiều chuyên luận , ví Về chất nghệ thuật (1960), Lịch sử văn học Nga kỉ XIX (1962), Cái thẩm mĩ nghệ thuật (1965), Những vấn đề phong cách văn học (1970), Những vấn đề phát triển lịch sử văn học (1971), Dẫn luận nghiên cứu văn hoc (1976), Lí luận văn học (1978), Nghệ thuật mĩ học (1984) Ông tác giả 400 báo 14.S Greenblatt : Stephen Jay Greenblatt (sinh ngày tháng 11 năm 1943) nhà thơ Shakespearean Mỹ, nhà sử học văn học tác giả Ông Giáo sư Đại học John Cogan Nhân văn Đại học Harvard Ông tổng biên tập The Norton Shakespeare (2015) tổng biên tập người đóng góp cho Tập thơ Norton Văn học Anh 15 M.Bakhtin :Mikhail Mikhailovich Bakhtin (Tiếng Nga: Михаил Михайлович Бахтии́н, 1895-1975) nhà nghiên cứu khoa học xã hội, khoa học nhân văn Liên Xơ (cũ), có quan điểm chống Marxist, tiếng với tác phẩm nghiên cứu văn học mỹ học, biết đến nhiều giới nghiên cứu sau l Sỏng tỏc ca Franỗois Rabelais v nn hóa dân gian thời Trung cổ-Phục hưng, Thi pháp tiểu thuyết MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Có tác phẩm văn học thiên tài, kết tinh văn hóa tinh thần đất nước, phơ bày vẻ đẹp thứ tiếng, biểu tài hoa dân tộc Chúng trở thành niềm đam mê tự hào dân tộc đó, mà cầu nối đem lại bao tình u lòng kính trọng dân tộc khác.Chúng ta may mắn có truyện Kiều, nhờ mà văn hóa Việt Nam thêm rạng rỡ, vẻ đẹp tiếng Việt tôn xưng, tài người Việt khẳng định Giá trị truyện Kiều trước hết giá trị sáng tạo văn hóa, văn chương tuyệt đỉnh Không người Việt Nam đến truyện Kiều, hát ru truyện Kiều, câu bói Kiều, lẫy Kiều dường thấm sâu vào máu thịt, vào tâm hồn người dân Việt Nam Truyện Kiều đại thi hào Nguyền Du tác phẩm hoàn mỹ coi báu vật ngơn ngữ Việt Nam, biểu tình cảm, giá trị sống tác giả nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.Từ xưa đến nay, từ nhà phê bình học người đơn giản yêu mến, tự hào truyện Kiều khơng tốn giấy mực để phân tích, chiêm nghiệm, Truyện Kiều văn học Việt Nam chỗ đánh dấu xuất thi ca nghệ sĩ, thăng hoa thiên tài chủ nghĩa giáo huấn, biến văn học trung đại trở thành văn học nghệ thuật, biến tiếng Việt thành tiếng Việt văn học đích thực, biến truyện Nơm ông thành thể loại nghệ sĩ Trong số nhà văn trung đại Việt nam có lẽ Nguyễn Du xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ – đại thi hào lớn dân tộc Truyện Kiều thành công khơng nhờ câu văn bóng bẩy, trau chuốt mà nhờ hình tượng tác giả thể câu chữ Hình tượng tác giả biểu thứ hai tác giả cách tổng hợp qua nhìn, giọng điệu, thể tập trung cho quan niệm hệ giá trị nhà văn Hình tượng tác giả biểu tác phẩm cách đặc biệt.Nhà thơ Đức LW.Goethe nói “ Mỗi nhà văn, muốn hay khơng, miêu tả tác phẩm cách đặc biệt” Viện sĩ Nga V.Vinograrop khẳng định “ Hình tượng tác giả sở, trung tâm phong cách ngôn ngữ” Việc nghiên cứu hình tượng tác giả truyện Kiều Nguyễn Du hướng tiếp cận văn học từ phương diện thi pháp học cách nhìn nhận giúp tơi có nhìn để phát khám phá vào chiều sâu tác phẩm Nguyễn Du Truyện Kiều Nguyễn Du nghiên cứu nhiều phương diện, song chưa có một đề tài sâu nghiên cứu hình tượng tác giả truyện Kiều Nguyễn Du – phương diện quan trọng thi pháp Nguyễn Du Việc nghiên cứu hình tượng tác giả truyện Kiều Nguyễn Du việc làm cần thiết, góp phần thiết thực vào việc tìm hiểu phong cách nghệ thuật Nguyễn Du làm sáng tỏ đóng góp nhà văn văn học nước nhà Nguyễn Du số nhà thơ có nhiều thơ trích giảng nhà trường Trung học sở phổ thông: Chị em Thúy Kiều, Trao duyên, Kiều lầu Ngưng Bích, Chí khí anh hùng, Việc nghiên cứu hình tượng tác giả truyện Kiều Nguyễn Du có ý nghĩa thiết thực việc nghiên cứu, giảng dạy học tập tác phẩm ông dạy học Cung cấp tài liệu cần thiết,bổ ích cho bạn sinh viên ngành Ngữ Văn số ngành khác liên quan, cho việc giảng dạy sau thân Vì lý , tơi chọn đề tài “ Hình tượng tác giả truyện Kiều Nguyễn Du” Lịch sử vấn đề Truyện Kiều từ lúc đời đến nay, trải qua thời gian trăm năm mươi năm mà vấn đề nghiên cứu phê bình tác phẩm chưa coi kết thú Dù có ý thức hay không ý thức, người nghiên cứu thưởng thức truyện Kiều qua nhiều thời đại đem đến cho chân trời tác phẩm màu sắc khác nhau, tiếng nói khác nhau, quan niệm khác nhân sinh nhệ thuật Lịch sử phê bình nghiên cứu truyện Kiều đề tài màu mỡ cho nhà nghiên cứu phê bình Sau vài đề tài nghiên cứu trội liên quan đề tài tơi nghiên cứu: Trần Đình Sử, 2002, “ Thi pháp truyện Kiều”, NXB Giáo dục, có đoạn viết sau “ Nguyễn Du khơng tự miêu tả truyện Kiều, đọc truyện Kiều khơng thể khơng cảm thấy gương mặt nguyễn Du biểu qua chữ, dòng Ta khơng trơng thấy ơng, nhận ơng qua tiếng nói, thở, lòng, tính khí, trí tuệ tốt từ lời kể, lời nói nhân vật chi tiết, giọng điệu, nhìn.” Vũ Tiến Quỳnh, 1991, “ Nguyễn Du”, NXB Tổng hợp Khánh Hòa có đoạn “ Truyện Kiều tác phẩm có giá trị thơng điệp cho người giao cảm với giới vơ hình, dạt xúc động, mơ thực, ảo huyền mà minh bạch Và tổng kết đời, tổng kết cáo trạng, cáo trạng đời nỗi thương tâm.” Giáo sư Nguyễn Thế Hữu, 1996, “ Giáo trình thi pháp học”,Bộ GD ĐT Huế, có đoạn “ Ở truyện Kiều, hình tượng tác giả lại thể rõ nhìn nghệ thuật Trong tác phẩm này, tác giả nhìn người gần, vào gan ruột nhân vật; tác giả nhìn thấy tượng, tâm tư nhân vật xuất phát từ nhu cầu người Vì chữ – người luôn đưa làm tiêu chuẩn Ai cá nhân thương trực tiêu biểu cho Nguyễn Du nhìn suốt nghìn đời ơng nhìn người qua cá nhân bình thường.” Đặng Thanh Lê, 1972, “ Truyện Kiều”, NXB Giáo dục Hà Nội, có đoạn “ Truyện Kiều làm cho tự hào thành tựu ngôn ngữ thơ ca dân tộc Sự trưởng thành chữ Nôm bút pháp, phong cách đặc sắc, đẹp đẽ, tóm lại thành tựu rực rỡ nghệ thuật truyện Kiều chứng minh ông cha ta xưa sống hoàn cảnh lịch sử khắc nghiệt, nhiều thời gian bị nô dịch mặt có đời sống văn hóa, phải ln ln võ trang chống ngoại xâm, bảo vệ sắc nghệ thuật dân tộc phấn đấu đưa sắc phát triển ngày rực rỡ, phong phú.” Đào Duy Anh, 1958, Khảo luận truyện Thúy Kiều, NXB Văn hóa Hà Nội, ơng có nhận định “ Nguyễn Du hoán cốt đoạt thai Kim Vân Kiều truyện mà tạo thành tác phẩm hoàn toàn Nguyên văn tự tỷ mỉ mà khơ khan Nguyễn Du tự vắn tắt, gọn gàng, vừa tự thuật vừa nghị luận khiến văn có hứng thú Nguyễn Du không tả thực lại tay tâm lí học sành sỏi ” Bên cạnh đó, số lượng đề tài, viết, báo, kiến nghị đánh giá liên quan đề tài mà kể hết Hầu hết nhà nghiên cứu khẳng định nguyễn Du nhà thơ bậc đại tài, có nhìn nhận vấn đề thời sắc sảo đời sống, có nhiều tìm tòi, sáng tạo nội dung nghệ thuật Mặc dù nhà nghiên cứu đề cập đến số khía cạnh thi pháp hình tượng tác giả tác phẩm Nguyễn Du chưa có đề tài sâu tìm hiểu hình tượng tác giả truyện kiều nguyễn Du Trên tinh thần tiếp thu, phát triển ý kiến người trước, tơi mạnh dạn làm rõ vấn đề “ Hình tượng tác giả truyện kiều Nguyễn Du” 3.Mục đích nghiên cứu Đi sâu tìm hiểu lý giải nét riêng hình tượng tác giả truyện Kiều tác giả Nguyễn Du: điểm nhìn, giọng điệu tác giả thành hình tượng, tơi hy vọng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu văn chương nghệ thuật Nguyễn Du khẳng định vị trí ơng văn học Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu tìm hiểu hình tượng tác giả truyện Kiều Nguyễn Du 5.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát, thống kê - Phương pháp hệ thống -Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp, khái quát - Phương pháp so sánh, đối chiếu Cấu trúc đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Chú thích ký hiệu, viết tắt người viết triển khai chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Điểm nhìn nghệ thuật người nhân vật truyện Kiều Nguyễn Du Chương III: Giọng điệu tác giả thành hình tượng NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.Thi pháp học lý thuyết hình tượng tác giả 1.Bàn thuật ngữ “thi pháp” khuynh hướng thi nghiên cứu thi pháp học 1.1.1.Bàn thuật ngữ “thi pháp” Thi pháp học mơn khoa học có bề dài lịch sử lâu đời lịch sử nhân loại Nhưng suốt 2300 năm tồn tại, khơng ổn định mà thay hình đổi dạng liên tục Đến nay, người ta chưa có thống khuynh hướng nghiên cứu, phương pháp luận, đối tượng phạm vi nghiên cứu Riêng khái niệm “Thi pháp” có nhiều cách hiểu khác tùy theo thời đại, quốc gia, trường phái quan điểm cá nhân nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình Chữ “Thi pháp” xuất lần “Thi pháp học” Aristote (384 – 322 TCN) Phiên âm theo nguyên tác Peri poietikes, sau ghi Poiètike téchne, tức nghệ thuật làm thơ Thuật ngữ Thi pháp học ghi theo tiếng Anh poetics, tiếng Pháp poétique, tiếng Nga poetika Trong tiếng Việt, có nhiều cách ghi: Nghệ thuật thi ca, Thi pháp học, Thi học Trong suốt thời kỳ cổ trung đại, từ Aristote đến Boileau (thế kỷ XVII), ngƣời ta hiểu, “thi pháp” phương pháp sáng tác văn chương Chẳng hạn, viết kịch tác giả phải xây dựng cốt truyện Khi sáng tác thơ Đường luật, nhà thơ phải tuân thủ nguyên tắc vần điệu thể loại Trong văn chương đại, nhiều nghệ sĩ tuân theo nguyên tắc sáng tác trào lưu, trường phái nhà văn lớn mà hâm mộ Cuối kỷ XIX, A.N Veselovski tiếp tục sử dụng thuật ngữ Thi pháp học nhưung lại đổi theo tinh thần Thi pháp học lịch sử Ông nghiên cứu xâu chuỗi thi pháp sáng tác theo dòng thời gian lịch sử, tức theo phương pháp so sánh lịch đại Đầu kỷ XX, số nhà Ngôn ngữ học Nga sử dụng thuật ngữ tinh thần Hình thức luận Năm 1919, Shlovski cho cơng bố cơng trình nghiên cứu mang tên Thi pháp học Jakobson mang hình thức luận thuật ngữ Thi pháp học sang phổ biến khắp Âu - Mỹ Rồi từ đó, Thi pháp học sống lại kỷ XX với hình hài Hơn nữa, tác giả xây dựng motip trường tình thương tác phẩm Hầu nhân vật diện có chút lòng tốt nhiều thể tình thương Kiều người có tình thương mạnh mẽ nhất, thương người thương mình: -Lòng đâu sẵn mối thương tâm, Thoắt nghe nàng đầm đầm châu sa -Khi tỉnh rượ lúc tàn canh Giật mình, lại thương xót xa Thúc Ông vốn phản đối Thúc Sinh lấy vợ lẽ đến thế, mà có lúc: -Thương hanh, trọng tài -Qúa thương chút nghĩa đèo bồng Hoạn Thư ghen với Kiều đến mức tàn nhẫn, có lúc động lòng trắc ẩn: -Thoắt xem, dường có nhẩn ngơ chút tình Và nói: Rằng tài nên trọng, mà tình nên thương Ơng quan họ Chung ngại: Vì nàng nghĩ thầm thương xót vay Một Kiều lầu xanh cũng: Xót nàng đánh liều chịu đoan Tình thương nguời gia đình, nguwoif tình Kim Trọng, Thúc Sinh, Từ Hải thiết nghĩ không cần dẫn chứng đén Sở Khanh giả vờ thương, có giả vờ trà trộn vào môi trường tình thương tác phẩm được: Than ơi, sắc nước hương trời, Tiếc cho đâu lạc loài đến đây! Tương ứng với tiếng kêu thương truyện Kiều tác phẩm đẫm nước mắt Có thể nói truyện Kiều tác phẩm nhiều nước mắt bậc truyện nôm Kiều xuất với khúc đàn Bạc mệnh oán khiến nghe “ nhăn mày rơi châu” Nghe em trai kể chuyện Đạm Tiên chết trẻ Kiều liền “ đầm đầm châu sa”, tối nhà nằm mộng nàng lại “ Nghĩ đòi lại sụt sùi đòi cơn”, cha mẹ nghe tiếng Kiều rền rĩ, đậy xem thấy “ Màu hoa lê dầm dề giọt sương”, ngồi nàng lại: “ Chưa xong điều nghĩ mạch Tương” Khi tiễn Kim Trọng hộ tang “ Một lời trân trọng châu sa hàng” Khi bán cho Mã: “ Thềm hoa bước, lệ hoa hàng” Khi trằn trọc nghĩ đến Kim Trọng; “ Áo dầm giọt lệ, tóc se mái sầu”, “ Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn” 3.1.2 Giọng điệu mỉa mai, hỏm hỉnh, trào lộng Như ta biết Cung oán ngâm khúc, Nguyễn Gia Thiều mượn tiếng than người cung nữ bị thất sủng để mỉa mai bất công chế độ vua chúa, Hồ Xuân Hương qua từ ngữ dí dỏm đầy hình ảnh để diễu cợt xã hội trọng nam khinh nữ Ta thấy qua biến cố Truyện Kiều đời Thuý Kiều, Nguyễn Du khéo léo lồng giọng vào truyện Trong cảnh Thuý Kiều lầu xanh lần thứ nhất, đoạn tâm nàng cho thấy điều đó, mà câu cuối là: - Đã cho lấy chữ hồng nhan, Làm cho cho hại, cho tàn, cho cân - Đã đày vào kiếp phong trần, Sao cho sỉ nhục lần Với chữ cho động từ, hư từ dùng liên tiếp, Nguyễn Du muốn Thuý Kiều trách móc, mỉa mai ơng trời đẩy người tài sắc vào chốn bùn nhơ Rồi Kiều rơi vào lầu xanh lần thứ hai, tác giả không chịu phải lên muốn than vãn, trách móc: Đầu xanh tội tình gì? Má hồng đến q nửa chưa thơi Giọng điệu châm biếm, mỉa mai thể từ cảnh biến gia đình Vương Ơng bị sành sanh vét với câu kết: Một ngày lạ thói sai nha, Làm cho khốc hại chẳng qua tiền! Rồi lo lót việc nhà sau câu hỏi hai câu than liên tiếp: - Trăng già độc địa làm sao? Cầm dây chang lựa, buộc vào tự nhiên! - Trong tay sẵn đồng tiền, Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì! Hồ Tơn Hiến Nguyễn Du giới thiệu trang trọng vai tổng đốc trọng thần - kinh luân gồm tài tài lại thể hành động lật lọng bỉ ổi sau Ta cần nêu chi tiết Từ “Khí thiêng thần”, lúc Hồ oai: - Quan quân truy sát ruổi dài, Hằm hằm sát khí ngất trời - Trong hào luỹ tan hoang, Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi Truy sát đuổi theo đánh giết, Từ Hải chết rồi, chủ tướng bị hại, quân Từ rắn không đầu làm mà Hồ Tơn Hiến chẳng cho quan qn truy sát, câu thơ nghe ghê gớm lắm, mạnh mẽ ngụ ý mỉa mai khinh bỉ cách kín đáo Như ơng Lê Văn Hòe nhận xét: “Họ phá phách, triệt hạ tan hoang hào lũy cơng trình phòng ngự Từ Hải Đánh vào chỗ không người làm chi mà chả hăng mạnh bạo?” Rõ ràng giọng điệu hóm hỉnh, mỉa mai dành cho Hồ Tôn Hiến Giọng kể trào lộng, hóm hỉnh Nguyễn Du sử dụng kể tâm trạng hành động chàng Kim lúc trở lại nơi chàng gặp Kiều diễn tiến việc với từ trêu ngươi, khơi trêu, mỉa mai… trong: - Ví duyên nợ ba sinh, Làm chi để thói khuynh thành trêu ngươi? - Gió chiều giục sầu, Vi lơ hiu hắt màu khơi trêu - Lơ thơ tơ liễu buông mành, Con oanh học nói cành mỉa mai… Giọng kể hài hước pha chút khinh bỉ sử dụng miêu tả cảnh Bạc Hạnh tin không cần biết trước mà tổ chức lễ thành với hàng loạt động từ liên tiếp sắm sanh, dọn dẹp, quét sân, đặt trác, rửa bình, thắp nhang… dòng thơ: - Được lời mụ đi, Mách tin họ Bạc tức sắm sanh - Một nhà dọn dẹp linh đình, Quét sân, đặt trác, rửa bình, thắp nhang - Bạc sinh quỳ xuống vội vàng, Quá lời, nguyện hết Thành hồng Thổ cơng - Trước sân lòng giãi lòng, Trong làm lễ tơ hồng kết duyên 3.1.3 Giọng điệu anh hùng ca Nhân vật Từ Hải theo nguyên truyện hảo hán thiên hạ biết tung tích tầm thường dẫn mục trước gồm có mươi dòng (Trước theo nghề nghiên bút, thi hỏng khoa, sau xoay thương mại, tiền có thừa, lại thích kết giao với giang hồ hiệp khách…) Trong Truyện Kiều, đoạn tác giả giới thiệu đầy đủ với mười bốn dòng thơ dài nguyên truyện, với lời kể rành rẽ, lớp lang trình bày thành bảy ý ý hai câu Chỉ hai câu tác giả nêu rõ không gian, thời gian cách xuất bất ngờ Từ Hải: Lần thâu gió mát trăng thanh, Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi Ngoại hình đặc biệt chàng gây tranh luận: Râu hùm, hàm én, mày ngài, Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, Phong thái, tư đến tài sức chàng: Đường đường đấng anh hào, Côn quyền sức, lược thao gồm tài, Tên họ, nguồn gốc giới thiệu bên cạnh dáng vẻ hiên ngang đội trời đạp đất: Đội trời đạp đất đời, Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông Kèm thêm phong thái nghệ sĩ người anh hùng: Giang hồ quen thú vẫy vùng, Gươm đàn nửa gánh, non sông chèo Thái độ Từ cách đến tìm đến với Kiều độc đáo, là: Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều, Tấm lòng nhi nữ xiêu anh hùng Rồi tiếng sét tình đưa hai người đến với nhau: Thiếp danh đưa đến lầu hồng, Hai bên liếc, hai lòng ưa Nguyễn Du muốn biến Từ thành người anh hùng lý tưởng nên khơng nói tung tích chàng mà người khách biên đình đâu xuất vào đêm trăng gió mát Từ Hải Thanh Tâm Tài Nhân đánh đâu đấy, kể bị tên bắn đầy chịu chết đứng lại thiếu vẻ cao thượng người anh hùng Hoa Nhân sứ giả Hồ Tơn Hiến đến dụ hàng oai vũ phu toan giết Thuý Kiều phải ngăn cản Khi bàn bạc, Từ Hải nêu ba điều lợi năm điều hại, bị Kiều bác lại Đến sứ giả La Trung quân đến, Từ oai doạ nạt, Kiều lại phải khuyên can Rồi sứ giả thứ ba Lợi Sinh đến dùng lời nịnh khéo dâng “món phú quý làm lễ mắt”, Từ Hải vui lòng hỏi lại nêu ba điều bất tiện, lại bị Lợi Sinh phản bác Từ tỏ mừng rỡ thưởng cho năm trăm lạng vàng nghìn lạng bạc Từ Hải Thanh Tâm Tài Nhân lộ hết tâm lý hám lợi kẻ bất đắc chí, vốn trước theo nghề nghiên bút để cầu công danh không thành, xoay buôn bán khơng nên phải chống triều đình Từ Hải Thanh Tâm Tài Nhân tả thực, Nguyễn Du khơng tả thực mà gợi trí tưởng tượng nên Từ Hải Truyện Kiều khác hẳn, vũ lực “đánh trăm trận sức dư mn người”, tài trí lại “đội trời đạp đất”, phong thái “gươm đàn nửa gánh non sơng chèo” Còn uy thì: Chọc trời khuấy nước mặc dầu, Dọc ngang biết đầu có Binh uy nghiệp lừng lẫy bốn phương: - Thừa trúc chẻ ngói tan, Binh uy từ sấm ran ngồi - Triều đình riêng góc trời, Gồm hai văn võ, rạch đơi sơn hà Rõ ràng vị anh hùng vũ dũng hiên ngang, tài trí người, từ cử đến ngơn ngữ tính tình ln tỏ người anh hùng chân Giọng điệu anh hùng ca thể nơi Từ xuất Khi Từ Hải người trời đất, bốn phương: Nửa năm hương lửa đương nồng, Trượng phu động lòng bốn phương Chàng trở Nguyễn Du miêu tả màu sắc tươi sáng đẹp đẽ bật hẳn lên phẩm phục, mũ áo (cân đai) mà Từ thấy lạ khác trước Hãy hàm én mày ngài xưa: - Kéo cờ luỹ, phát súng thành, Từ công ngựa thân nghênh cửa ngồi - Rỡ lạ vẻ cân đai, Hãy hàm én mày ngài xưa Sau cảnh tượng khao binh, trống nhạc vang lừng với từ láy thùng, rập rình cảnhvinh hoa đầy khí thế: - Tiệc bày thưởng tướng khao binh, Thì thùng trống trận, rập rình nhạc quân - Vinh hoa bõ lúc phong trần, Chữ tình ngày lại thêm xuân ngày Và thành ngữ trúc chẻ ngói tan, gió quét mưa sa, coi thường kẻ giá áo túi cơm với từ láy nghênh ngang cho thấy sảng khoái Nguyễn Du nói đến triều đình Từ Hải trong: Triều đình riêng góc trời, Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà Từ Hải đánh tan quân triều đình Kim Vân Kiều Truyện kể: “Quan quân rối loạn, bị quân Minh Sơn đuổi giết, thây phơi khắp nội, máu chảy thành ngòi Quân sĩ thừa thắng, ruổi dài thẳng tiến, không đầy ba ngày chiếm năm huyện, quân oai lừng lẫy khắp nơi…” Vẫn với ý Từ Hải chiếm năm huyện, Nguyễn Du dùng lời văn mạnh mẽ khoái trá, đầy khí để diễn tả chiến cơng Từ: - Đòi gió qt mưa sa, Huyện thành đạp đổ năm cõi Nam - Phong trần mài lưỡi gươm, Những phường giá áo túi cơm sá - Nghênh ngang cõi biên thuỳ, Thiếu quả, thiếu bá vương! Ngay Từ Hải tử trận điệu coi nhơn nhơn khơng khác lúc sống, chẳng biết sợ Người anh hùng sống hiên ngang mà chết hiên ngang, dạn dày chống đỡ trận tiền: - Tử sinh liều trận tiền, Dạn dày cho biết gan liền tướng quân - Khí thiêng thần, Nhơn nhơn đứng chơn chân vòng Khí thiêng hay linh khí khí thiêng liêng sơng núi chung đúc nên bậc anh hùng Về thần câusinh ký tử quy – sống gửi thác về, với câu sinh vi tướng tử vi thần – sống làm tướng mà chết làmthần Trơ đá, vững đồng, Ai lay chẳng chuyển, rung chẳng dời Và bao năm sau, từ viên lại già họ Đô đến người dân Hàng Châu nhắc nhớ đến Từ Hải với niềm kính phục vị anh hùng: - Bỗng đâu lại gặp người, Hơn đời trí dũng, nghiêng trời uy linh - Trong tay mười vạn tinh binh, Kéo đóng chật thành Lâm Tri… Rằng: - “Ngày hôm giao binh, “Thất cơ, Từ thu linh trận tiền…” Thu linh thu khí thiêng trời đất chốn sa trường mà lại bị thất cơ, mắc phải quỷ kế, mưu hèn hạ Hồ Tôn Hiến thật đau xót Quả Nguyễn Du sử dụng hàng loạt thủ pháp nghệ thuật với mỹ từ cao để nói chết Từ Ta nói nhiều giọng điệu anh hùng ca Truyện Kiều Từ Hải nói hay nói đến Từ Hải giọng điệu kể chuyện hân hoan, sảng khoái phải Từ Hải mộng tưởng lớn đời Nguyễn Du Nhà thơ Xuân Diệu nói giọng điệu anh hùng ca Truyện Kiều viết: “Khúc nhạc Từ Hải bước vào Truyện Kiều, bước vào đời Kiều có tiết tấu sân khấu; cảm giác vng vức khơng nghĩa chữ mà đoạn tiểu đối câu thơ; nhà thi sĩ phối hợp nghĩa chữ với nhịp văn (tiểu đối), với âm mà tạo nên khơng khí Từ Hải” Ông cho Từ Hải giấc mơ tung phá, hào hứng Nguyễn Du đoạn Từ Hải xuất đoạn văn sảng khoái Nguyễn Du Truyện Kiều Theo ơng, đoạn sảng khối thứ hai nói Từ Hải khởi binh từ Thừa trúc chẻ ngói tan… đến Năm năm hùng phương hải tần Đoạn sảng khoái thứ ba Từ Hải biết tin Hồ Tôn Hiến sai quan đem ngọc vàng, gấm vóc đến dỗ bảo hàng, tự khẳng định lại chí từ câu Một tay gây dựng đồ… đến Dọc ngang biết đầu có Và ơng viết tiếp: “Tuy nhiên, phát sinh mâu thuẫn, mang rạn nứt Đó lời Từ Hải lời Nguyễn Du? Từ Hải sửa vào lầm lạc, dại dột rồi, miệng Từ Hải nói, mà lời Nguyễn Du, sau Từ Hải hàng chết rồi, ý chí hồi bão bình sinh Nguyễn Du Nếu đoạn đứng độc lập mình, sảng khối đến vơ hạn Đau thay, ánh đỏ bật rực lên trước nguồn ánh sáng bị chìm!” 3.1.4 Giọng điệu thâm trầm,triết lý, giàu chất suy tư Giọng thâm trầm, triết lý, giàu chất suy tư giọng kể bật Truyện Kiều Qua giọng kể này, Nguyễn Du thường đặt nội dung câu chuyện quan hệ so sánh, từ đầu so sánh Thuý Kiều Thuý Vân, bình thường khác thường Người kể chuyện tả Vân đẹp thật không dùng từ để nói tài nàng, Kiều đẹp tới mức “bất bình thường” hoa phải ghen liễu phải hờn, tài: “Sắc đành đòi tài đành hoạ hai” Nghe Vương Quan kể nàng kỹ nữ Đạm Tiên, Thuý Kiều xúc động sâu sắc, bắt đầu suy tư, nghĩ tới luật đời, nghĩ đến thân: - Rằng: “Hồng nhan tự thuở xưa, “Cái điều bạc mệnh có chừa đâu? - “Nỗi niềm tưởng đến mà đau, “Thấy người nằm đó, biết sau nào?” Trong nàng Vân vô tâm, nông cạn: Vân rằng: - “Chị nực cười, “Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!” Tối ấy, Kiều nghĩ đến Đạm Tiên Kim Trọng băn khoăn khơng ngủ mà sụt sùi đòi cơn… Đến gia đình gặp biến ta nghe tiếng kêu oan Vân lẫn tiếng kêu oan nhà: Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ Tiếng oan dậy đất, án ngờ lồ mây Còn Kiều suy tính định bán với đau xót Kiều tưởng bán cứu cha, có ngờ đâu lại rơi vào chốn bùn nhơ, trốn theo Sở Khanh ngờ mắc kế đà đao… Gặp Thúc Sinh tưởng sống yên phận cảnh lẽ mọn ngờ gặp phải Hoạn Thư… Tưởng đến nơi xa tận Châu Thai, ngờ lại vào lầu xanh lần thứ hai: - Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh, Vẫn đứa phong tình quen - Nào ngờ tổ bợm già: Bạc Bà học với Tú Bà đồng môn Được gặp người anh hùng Từ Hải, Kiều lại người dẫn chàng đến chết oan khiên Từ chữ ngỡ đến chữ ngờ Nguyễn Du sử dụng cách khéo léo tuyệt vời khổ thơ cho ta học sâu sắc viết bình luận thú vị: - Ngỡ phu quý, phụ vinh, Ai ngờ phút tan tành thịt xương - Đang bất ý chẳng ngờ, Hùm thiêng sa hèn Giọng điệu suy tư chiêm nghiệm giàu chất triết lý thể rõ Kiều phải nhảy xuống sông Tiền Đường: - Thương thay! Cũng kiếp người! Hại thay! Mang lấy sắc tài làm chi! - Những oan khổ lưu ly, Chờ cho hết kiếp thân! Chỉ đến đoạn đoàn viên, ta gặp lại tình với chữ ngờ tràn đầy hạnh phúc: - Tưởng bao giờ, Rõ ràng mở mắt ngờ chiêm bao… - Ai ngờ lại họp nhà, Lọ chăn gối sắt cầm… KẾT LUẬN Hình tượng tác giả truyện Kiều Nguyễn Du thể thông qua điểm nhìn giọng điệu nhà thơ, chân dung ơng dệt từ mà ơng thường dùng thích dùng, từ kết tinh quan niệm, tình cảm, kinh nghiệm ơng, vẽ nên diện mạo tâm hồn ông Trong truyện Kiều Nguyễn Du, điểm nhìn nghệ thuật bao gồm nhiều bình diện: bình diện xã hội, bình diện nhân, bình diện văn hóa khu vực bình diện thuộc tính dân tộc Bằng cách thể điểm nhìn Nguyễ Du người đêm vào truyện Nôm nhìn dân chủ, chống lại ý thức hệ phong kiến độc tơn Điểm nhìn từ bình diện xã hội thể “ tính thời sự” kiện miêu tả thể khuynh hướng kêu gọi người đọc dùng kinh nghiệm riêng để lý giải truyện Ở truyện Kiều hướng tới người đọc thể nguyên tắc cắt nghĩa kiện Điểm nhìn từ bình diện cá nhân nhìn nghệ thuật nhiều chiều tượng đời sống miêu tả.Điểm nhìn từ bình diện văn hóa khu vực điểm nhìn người nhân vật truyện Kiều xây dựng theo mơ hình “ người vũ trụ” Nói đẹp “ hoa ghen, liễu hờn”, nói chí “ đội trời đạp đất”, nói tình “ non nước, mây mưa”, nói tài thì” mạch đất, tính trời” Điểm nhìn từ bình diện thuộc tính dân tộc truyền thống nghệ thuật mà truyện Kiều tiếp thu quan niệm “ người tỏ lòng” Đó quan niệm xem người thể giá trị tinh thần bất diệt chí, tình, đạo, nghĩa Giọng điệu cảm thương , giọng điệu thời đại thể khúc ngâm số truyện Nôm thành giọng điệu nghệ thuật réo rắt thiết tha bậc nhất, làm cho truyện Kiều thực tiếng thương, tiếng khóc oán, phẫn nộ cho kiếp sống bị vùi dập chà đạp TruyệnKiều tiếng kêu đau đớn, da diết Đọc truyện Kiều không quên lời kêu than thống thiết nhan nhản khắp nơi nhiều hình thức tác phẩm Bên cạnh giọng kể trào lộng, hóm hỉnh Nguyễn Du sử dụng kể tâm trạng hành động pha chút hài hước khinh bỉ Giọng điệu anh hùng ca để ca ngợi nhân vật anh hùng đặc biệt nhân vật Từ Hải theo nguyên truyện hảo hán.Giọng thâm trầm, triết lý, giàu chất suy tư giọng kể bật Truyện Kiều Qua giọng kể này, Nguyễn Du thường đặt nội dung câu chuyện quan hệ so sánh đời Thúy Kiều Thúy Vân Truyện Kiều trở thành phận tách rời đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam nói chung đời sống văn học nói riêng Đã có bề dày lịch sử suốt hai trăm năm dài lâu nữa, chứng tỏ tầm vóc vĩ đại sánh ngang với tác phẩm vĩ đại nhân loại TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Đào Duy Anh, 1958, Khảo luận truyện Thúy Kiều, NXB Văn hóa Hà Nội Đặng Thanh Lê, 1972, Truyện Kiều, NXB Giáo dục Hà Nội Đặng Thanh Lê, 1997, Giảng văn truyện Kiều, NXB Giáo dục Lê Bán Hán, Trần Đình Sử, Nhuyễn Khắc Phi, 1978, Từ điển thuật ngữ văn học, NXB giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thạch Giang – Lữ Huy Nguyên, 1999, Từ điển điển cố văn học, NXB Văn học Nguyễn Thạch Giang – Lữ Huy Nguyên, 1999, Từ điển điển cố văn học, NXB Văn học Nguyễn Quảng Tuân, 1997, Truyện Kiều, NXB KH- XH Nguyễn Văn Hấn, 1994, Tạ ký Việt Nam thi văn trích giảng, NXB Đồng Tháp Giáo sư Nguyễn Thế Hữu, 1996, Giáo trình thi pháp học, Bộ GD - ĐT 10 Phương Lựu ( tác giả khác),1988, Lý luận văn học ( tập III), NXB Giáo dục Hà Nội 11 Phương Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam, 1987, Lý luận văn học ( tập III), NXB Giáo dục Hà Nội 12 Phạm Đan Quế, 23/6/2016, Giọng điệu nghệ thuật Nguyễn Du truyện Kiều, Phạm Đan Quế, 23/6/2016 13 Phạm Đan Quế, 1998, Bói Kiều – Vịnh Kiều, NXB Hải Phòng 14 Phạm Đan Quế, 1999, Truyện Kiều đối chiếu, NXB Hải Phòng 15 Trần Đình Sử, 2007, Giáo trình Dẫn luận Thi pháp, NXB GD- ĐT 16.Trần Đình Sử, 2002, Thi pháp truyện Kiều, NXB Giáo dục 17.Vũ Tiến Quỳnh,1991, Nguyễn Du,NXB Tổng hợp Khánh Hòa 18 Việt chương, 2000, Truyện Kiều, NXB Văn hóa thơng tin ... tình đằm thắm làm để em nhớ thương đau đớn Em đau đớn mà em phải cố gượng làm tươi cho yên lòng mẹ em bệnh nặng, để che mắt chị em nơi (…) giễu cợt em em lại khổ tâm nhiêu, mà em phải làm vẻ mặt... “Chiều hơm em tiếp thư anh, thật thư xé ruột, em đọc đọc lại nát thư Anh tính tình anh đằm thắm làm gì, văn chương anh gieo giắt làm đế xé tâm can em vậy? Lòng em anh lấy hết rồi, hồn em anh thu.. .Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới , người tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em trình nghiên cứu hoàn thành đề tài tiểu luận Em xin trân trọng cảm thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi pháp về hình tượng tác giả của truyện Kiều của Nguyễn Du, Thi pháp về hình tượng tác giả của truyện Kiều của Nguyễn Du

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay