Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hùng nguyên

54 33 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:37

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Ý nghĩa đề tài47. Kết cấu đề tài5Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGUYÊN61.1.Một số khái niệm chung về quản trị nhân lực61.1.1.Các khái niệm61.2.Mục tiêu và vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực71.2.1.Mục tiêu71.2.2.Vai trò71.3. Trình tự tiến hành một chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực91.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo91.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo101.3.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo101.3.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo111.3.5. Dự tính chi phí đào tạo111.3.6. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo121.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực121.4.1. Các nhân tố bên ngoài tổ chức121.4.2. Các nhân tố bên trong tổ chức13Chương 2.THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGUYÊN152.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên152.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên152.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên172.1.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên172.1.4. Chức năng nhiệm vụ của phòng Hành chính – Nhân sự182.1.5. Khái quát thực trạng công tác Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên192.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên232.2.1. Về hình thức, nội dung đào tạo CBCNV tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên242.2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên262.3. Các nhân tố tác động đến quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên302.3.1. Các nhân tố bên ngoài Công ty302.3.2.Các nhân tố bên trong Công ty312.4. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên332.4.1. Những mặt tích cực và nguyên nhân332.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân35Chương 3.GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGUYÊN383.1. Giải pháp383.1.1.Giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức, nội dung và phương pháp đào tạo và phát triển NNL tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên383.1.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quy trình đào tạo CBCNV tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên413.1.3. Các giải pháp khác nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo CBCNV tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Nguyên473.2.Một số khuyến nghị48PHẦN KẾT LUẬN50DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO51 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Nghĩa từ viết tắt QTNL Quản trị nguồn nhân lực NNL Nguồn nhân lực CBCNV Cán công nhân viên KQCV Kết công việc CBQL TNHH HĐTV Cán quản lý Trách nhiệm hữu hạn Hội đồng thành viên DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối với quốc gia, người nguồn lực quan trọng định tồn phát triển vị quốc gia giới Đào tạo phát triển nguồn nhân lực coi vấn đề nóng bỏng quan tổ chức Tổ chức cần đáp ứng đầy đủ chất lượng nguồn nhân lực cho Tuy nhiên biến động lớn kinh tế giới làm tổ chức bị ảnh hưởng nhiều nói ta thấy cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực vô quan trọng , ln quan tâm tổ chức Trong thời gian thực tập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên qua nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, em thấy Cơng ty tích cực tiến hành cách có hiệu cơng tác Tuy nhiên điều kiện có hạn nên cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiều hạn chế đòi hỏi Cơng ty phải có biện pháp giải Do tầm quan trọng vấn đề quản trị nhân lực nói chung đào tạo nhân lực nói riêng cộng với lòng say mê tìm hiểu nhân lực mong muốn góp phần nhỏ bé vào giải thực tế cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tồn Công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên” Em hy vọng phần giúp Công ty đạt hiệu cao thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu Nhằm vận dụng kiến thức học, nghiên cứu để tìm hiểu cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Nhằm thấy mối liên hệ khác lý luận học hoạt động thực tiễn mà Công ty áp dụng Rút kết luận, đưa tồn tại, nguyên nhân định hướng số giải pháp, khuyến nghị để nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Phạm vi nghiên cứu + Về mặt không gian: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên + Về mặt thời gian: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên giai đoạn 2014-2016 Vấn đề nghiên cứu +Về mặt đối tượng: Đề tài sâu nghiên cứu vào đối tượng nhân viên Công ty + Về mặt nội dung: Nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên, để có thơng tin hữu ích tồn diện, em sử dụng kết hợp nhiều phương pháp việc thu thập phân tích liệu cụ thể sau: - Phương pháp vấn: Là phương pháp sử dụng câu hỏi mở công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên để thu thập ý kiến đánh giá người hỏi vấn đề Mục đích sử dụng phương pháp vấn: Với việc sử dụng câu hỏi mở để người hỏi nói lên suy nghĩ đánh giá mình, thu thập ý kiến mang tính chủ quan, sáng tạo người vấn Phương pháp vấn giúp thu thập thông tin mà phương pháp thu thập khác chưa thu Cách thức tiến hành: Tiến hành vấn trực tiếp Bà Nguyễn Thị Nguyên Giám đốc – Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên phòng làm việc bà vấn Anh Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Hành Nhân Cuộc vấn tiến hành vào buổi sáng ngày 6/05 Khi vấn, kết hợp với việc đưa câu hỏi, tiến hành ghi chép nội dung câu trả lời người vấn Sau tổng hợp ý kiến để có nhìn tổng quan vấn đề nghiên cứu - Phương pháp quan sát trực tiếp: Quan sát trực tiếp phương pháp thu thập thông tin thông qua quan sát trực quan cán quản lý người có liên quan việc xử lý cơng việc họ, từ có kiểm chứng xác thực nhận xét đánh giá người quan sát Mục đích sử dụng phương pháp nhanh chóng nắm tình hình thực tế cảm nhận vấn đề tiềm ẩn Chính khả xử lý cơng việc, cử thái độ làm việc nhân viên cho ta thông tin cảm nhận mà thu thập thơng tin qua phương pháp khác khơng có Cách thức tiến hành: Dùng trực quan để quan sát thái độ làm việc, cách xử lý công việc nhân viên Công ty Phương pháp tiến hành ngày (từ ngày 12/5-20/5) - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Tiến hành thu thập tài liệu kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm (từ năm 2014 đến năm 2016 ) từ phòng Hành Nhân sự; thu thập tài liệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty năm, nội quy Công ty, văn lịch sử hình thành Cơng ty Mục đích sử dụng phương pháp thu thập liệu xác tình hình Cơng ty năm gần đây, làm sở cho việc phân tích, đánh giá vấn đề nghiên cứu - Phương pháp so sánh: Là phương pháp dựa so sánh, đối chiếu số liệu năm để đưa nhận xét chung Mục đích sử dụng phương pháp so sánh: Qua việc đối chiếu số liệu để thấy tăng lên hay giảm tiêu nghiên cứu qua năm, từ có nhận xét, đánh giá xác vấn đề nghiên cứu Cách thức tiến hành: Dựa vào tài liệu thu thập được, lập thành bảng số liệu phản ánh tiêu qua năm, sau so sánh số liệu tiêu qua năm số tương đối (biểu số lượng chênh lệch năm ) số tuyệt đối (biểu tỷ lệ phần chênh lệch với số liệu chọn làm gốc so sánh) - Phương pháp tổng hợp liệu: Là phương pháp dựa liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp rút nhận xét đánh giá Mục đích sử dụng phương pháp tổng hợp liệu thông qua liệu tổng hợp được, có nhận xét đánh giá tổng quan tồn diện vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Về mặt lý luận: Báo cáo tổng hợp, phân tích vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực tác động người lao động nói riêng tổ chức nói chung Về mặt thực tiễn: Báo cáo nghiên cứu đánh giá cách khách quan thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Trên sở đưa ưu điểm, hạn chế, giải pháp nhằm giúp hồn thiện cơng tác Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên, giúp lãnh đạo cơng ty có điều chỉnh phù hợp Đồng thời động lực khuyến khích nhân viên Cơng ty phát huy lực mình, giúp tổ chức ngày phát triển Bên cạnh đó, báo cáo thực tập hồn thành góp phần trở thành tài liệu hữu ích cho bạn sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội quan tâm nghiên cứu Kết cấu đề tài Ngoài phần: Danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, mục lục, phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo báo cáo gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Chương 3: Giải pháp, khuyến nghị công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGUYÊN 1.1 Một số khái niệm chung quản trị nhân lực 1.1.1 Các khái niệm a Khái niệm nguồn nhân lực Theo định nghĩa Liên Hợp Quốc: Nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức lực tồn sống người có thực tế tiềm để phát triển kinh tế xã hội cộng đồng Theo giáo trình quản trị nguồn nhân lực: “ Nguồn nhân lực nguồn lực người” Được xem xét hai khía cạnh: thứ nhất, với ý nghĩa nguồn gốc, nơi phát sinh nguồn lực, nguồn nhân lực nằm thân người; thứ hai, tổng thể nguồn nhân lực cá nhân người [1,15] Theo nghĩa hẹp hơn, để lượng hóa cơng tác kế hoạch hóa nước ta quy định phận dân số bao gồm lao động Việt Nam Cũng theo giáo trình kinh tế nguồn nhân lực dạng khái quát hiểu: “ NNL phạm trù dùng để sức mạnh tiềm ẩn dân cư, khả huy động tham gia vào trình tạo cải vật chất, tinh thần b cho xã hội tương lai” Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Theo giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi môi trường cạnh tranh.” [1, 16] Theo nghĩa rộng, phát triển NNL “là tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động”.[1,20] Nội dung phát triển NNL tổ chức bao gồm ba hoạt động giáo dục, đào tạo phát triển - Giáo dục “hoạt động học tập để chuẩn bị cho người bước vào nghề - nghiệp chuyển sang nghề mới, thích hợp tương lai” Đào tạo “hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động tiếp thu rèn luyện kỹ cần thiết để thực có hiệu chức nhiệm vụ - quyền hạn mình” Phát triển “hoạt động học tập nhằm mở cho người lao động công việc dựa định hướng phát triển tương lai tổ chức” Như vậy, hoạt động giáo dục, đào tạo tổ chức chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trước mắt để giúp người lao động thực tốt công việc giao, phát triển vượt qua ngồi phạm vi đó, hướng phát triển người lao động đến tương lai 1.2 Mục tiêu vai trò công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.1 Mục tiêu Mục tiêu chung việc đào tạo nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có hiểu rõ cơng việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, động làm việc tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ tương lai 1.2.2 Vai trò Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngày đóng vai trò quan trọng, khơng có ý nghĩa to lớn người lao động, doanh  nghiệp với phát triển xã hội Đối với người lao động Trong kinh tế thị trường mà khoa học công nghệ ngày phát triển, chiếm ưu đòi hỏi người lao động phải có lực thực sự, có khả thích ứng cao, động đặc biệt phải ln tự biết củng cố kiến thức trình độ văn hóa, chun mơn nghiệp vụ để khơng bị tụt hậu với phát triển xã hội Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 10 nhân dẫn đế tình trạng nhà quản lý nhận công tác tiếp thu chậm không nội dung cần truyền đạt, dẫn đến kết đào tạo hiệu - Trong đội ngũ CBCNV Công ty, khả nhận thức lực người khác Có cán đào tạo, khả nhận thức hạn chế làm ảnh hưởng đến kết công tác đào tạo - Công ty chưa xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, mà cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa có định hướng, thiếu cán giỏi chun mơn lẫn kỹ sư phạm - Chính sách đào tạo xây dựng chưa rõ ràng, quán gây tâm lý không tốt cho CBCNV tham gia đào tạo Cơng ty chưa có đưa mức đãi ngộ qua lương thưởng hay qua thăng tiến cho cán sau đào tạo, mà chưa tạo động lực để họ phấn đấu học tập - Công ty chưa xây dựng mục tiêu cụ thể, gây khó khăn cơng tác đánh giá kết đào tạo ảnh hưởng đến kết đào tạo đạt Chương GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGUYÊN 3.1 Giải pháp 3.1.1.Giải pháp nhằm hồn thiện hình thức, nội dung phương pháp đào tạo phát triển NNL Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên a Giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung đào tạo - Đa dạng nội dung đào tạo: Công tác đào tạo phát triển NNL Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên dừng lại đào tạo kiến thức chuyên môn – kỹ thuật đào tạo phương pháp công tác song chưa đầy đủ Công ty cần bổ sung thêm kiến thức trị lý 40 luận, văn hóa doanh nghiệp, quản lý Nhà nước kinh tế, quản trị kinh doanh cho đội ngũ CBCNV Công tác không đòi hỏi nhiều chi phí, cách thức thực hiên đơn giản Cách thức thực giải pháp : Cơng ty tổ chức buổi hội nghị đặn vào cuối quý, thông qua buổi hội nghị để phổ biến tới CBCNV Công ty kiến thức quy định pháp luật, sách Đảng Nhà nước kinh tế, đặc biệt sách, quy định liên quan tới lĩnh vực hoạt động Công ty liên quan tới người lao động công ty Trong buổi hội nghị, để tránh khô khan, kết hợp với số tiết mục văn nghệ làm thay đổi khơng khí, tạo thoải mái cho người tham dự Mỗi có thơng tư, nghị định mới, ban lãnh đạo Công ty cần thông báo kịp thời tới CBCNV để họ kịp thời nắm bắt Đồng thời Cơng ty khuyến khích cán tự nghiên cứu, học hỏi qua quan sát, qua mạng Internet… Làm tốt công tác giúp CBCNV Công ty nắm đường lối, sách Đảng, điều hành thực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty pháp luật, tận dụng sách khuyến khích Đảng Nhà nước, tạo bầu khơng khí đồn kết, vui vẻ, thi đua lao động Công ty, từ nâng cao hiệu hoạt động sản xuất tồn Cơng ty - Tăng cường khóa dạy tiếng Anh, Hàn hay khóa đào tạo kỹ cho CBCNV Cơng ty Bởi Cơng ty dịch vụ nhà hàng khả ngoại ngữ đặc biệt cần thiết cho việc thiết lập quan hệ với khách hàng đối tác người nước Hơn đào tạo tiếng hay đào tạo kỹ không yêu cầu nhiều thiết bị đại đắt tiền Do mời giảng viên đào tạo Công ty giải pháp tốt cho công tác đào tạo phát triển NNL Ví dụ: Với phương pháp mời giảng viên dạy tiếng Anh, Hàn cho CBQL Công ty, cách thức thực đơn giản: Cơng ty có 41 thể sử dụng ln phòng họp, nơi thường tổ chức buổi hội nghị Công ty để làm địa điểm đào tạo Hiện thiết bị phòng đầy đủ: đèn, điện, quạt điện, bảng, bàn ghế…Công ty cần mua thêm đài, đĩa học tiếng, tài liệu phục vụ dạy học…Để phục vụ lâu dài, Cơng ty mua thêm máy chiếu Tiếp việc mời giáo viên dạy dạy Cơng ty khơng khó, Cơng ty mời số người công ty giỏi tiếng để đào tạo cho đồng nghiệp Khóa học tổ chức vào buổi tối ngày tuần, từ 17h45 phút đến 19h15 phút Như chi phí cho đào tạo khơng lớn kiệu mang lại cao Làm tốt cơng tác giúp CBCNV cơng ty đàm phán, giao tiếp trực tiếp với đối tác người nước ngoài, tăng cường hiệu đàm phán,…Hơn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khơng bị gián đoạn q trình CBCNV đào tạo mà chi phí đào tạo lại thấp - Kết hợp với đối tác mở buổi hội thảo để CBCNV Cơng ty có hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm Ngồi Cơng ty thường xuyên mời chuyên gia nói chuyện, truyền đạt kinh nghiệm cho CBCNV Công ty Làm tốt công tác giúp CBCNV Công ty học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận luồng tư tưởng mới, đưa phương pháp quản lý đại vào áp dụng Công ty - Tăng cường buổi họp ban quản lý Công ty, cán chia sẻ kinh nghiệm, đưa vướng mắc để giải quyết, trao đổi phương pháp làm việc khoa học Trong buổi này, ban Giám đốc Công ty cần khuấy động phong trào thông qua phần thưởng cho người có phương pháp làm việc hay chia sẻ với người Làm tốt công tác tạo nên tinh thần thi đua, học hỏi lẫn nhau, giúp tiến cán cấp Công ty, đồng thời gắn kết thành viên Công ty, xây dựng đội ngũ cán đoàn kết 42 vững mạnh - Đối với CBCNV có lực chun mơn cao, Cơng ty cần cử học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trường đại học sư phạm để tăng cường khả phát triển đồng nghiệp họ Làm tốt cơng tác giúp Cơng ty áp dụng phương pháp kèm cặp cho CBCNV yếu CBCNV có lực cao cơng ty cách thường xuyên hiệu quả, không giúp tiết kiệm chi phí th giáo viên ngồi mà hiệu công tác đào tạo cải thiện rõ rệt b Giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp đào tạo phát triển NNL Công ty - Cơng ty sử dụng kết hợp phương pháp đào tạo cách khoa học, làm phong phú phương pháp đào tạo Một số phương pháp đào tạo kết hợp với như: đào tạo phương pháp giảng kết hợp với phương pháp mô hình ứng xử, phương pháp nhập vai, nghiên cứu tình , tạo khơng khí sơi cho buổi học, giúp học viên tiếp thu cách hào hứng nhớ lâu hơn; kết hợp phương pháp luân phiên công việc với phương pháp huấn luyện bàn giấy Với giải pháp giúp người học khơng bị nhàm chán q trình học có cách tiếp cận khác với nội dung đào tạo, từ nâng cao hiệu cơng tác đào tạo c Giải pháp nhằm hồn thiện hình thức đào tạo CBCNV Công ty Hiện Công ty áp dụng thành cơng phổ biến hình thức đào tạo trực tiếp Song hình thức đào tạo qua mạng Internet đào tạo từ xa phổ biến Việt Nam với nhiều ưu điểm mà Công ty chưa tận dụng Một giải pháp đề Cơng ty tổ chức để CBCNV tham dự khóa đào tạo từ xa trường đại học Kinh tế Quốc Dân, đại học Mở… tổ chức Với khóa đào tạo từ xa giúp cán Công ty chủ động thời gian học, vừa tiếp thu kiến thức khóa đào tạo, đồng thời đảm nhiệm tốt cơng việc Cơng ty, giúp Cơng ty khắc phục tình trạng thiếu cán quản lý họ tham dự khóa đào tạo 43 3.1.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực quy trình đào tạo CBCNV Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên a Công tác xác định nhu cầu đào tạo phát triển NNL Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên - Cơng ty cần tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo cách toàn diện Để làm điều này, cần phải tiến hành phân tích nội dung: + Xác định nhu cầu thân Cơng ty + Xác định nhu cầu đào tạo CBCNV Về việc xác định nhu cầu đào tạo thân Cơng ty, nhìn chung ban lãnh đạo Công ty thực tốt Về xác định nhu cầu đào tạo CBCNV chưa trọng Bởi CBCNV có điểm khác biệt kiến thức bản, tiềm hồi bão phát triển họ khơng giống Do hoạt động đào tạo phải hướng đến việc thiết kế chương trình cho đáp ứng yêu cầu đối tượng Đồng thời quan tâm đến khó khăn thân cán để họ khắc phục khó khăn đó, có chuẩn bị tốt cho khóa đào tạo Cách thức xác định nhu cầu đào tạo CBCNV: Công ty cần có theo dõi thường xuyên đến lực làm việc CBCNV Công ty thông qua quan sát trình làm việc, theo dõi kết làm việc Ban Giám Đốc thường xuyên có trao đổi nói chuyện trực tiếp để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng họ Bên cạnh Cơng ty lấy ý kiến cán thơng qua điều tra trắc nghiệm, qua hòm thư góp ý… Sau thu thập thông tin nhu cầu đào tạo CBCNV, kết hợp với nhu cầu đào tạo phát triển NNL Công ty sở để xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh với đối tượng đào tạo, nội dung phương pháp đào tạo phù hợp với khả đối tượng xác định - Ngồi Cơng ty sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo trước mắt lâu dài Cơng ty thực giải pháp dễ dàng sau: Mời chuyên gia làm dịch vụ tư vấn đào tạo công ty, cung cấp cho chuyên gia tầm nhìn chiến lược phát 44 triển Cơng ty thời gian tới Bằng nhiệm vụ mình, trình khảo sát, đánh giá thực tế Công ty, chuyên gia xác định nhu cầu đào tạo CBCNV cơng ty cách xác phù hợp với tầm nhìn chiến lược công ty Giải pháp cho phép xác định nhu cầu xác xong chi phí sử dụng dịch vụ cao Làm tốt công tác không giúp Cơng ty tránh tình trạng lãng phí đào tạo kiến thức mà CBCNV nắm được, tránh tình trạng đào tạo kiến thức cao xa, vượt khả nhận thức cán tham gia khóa đào tạo Ngồi ra, có quan tâm chia sẻ với khó khăn CBCNV giúp họ ấn tượng tốt Công ty, tạo dựng lòng trung thành phấn đấu phát triển chung Cơng ty b Cơng tác xây dựng kế hoach đào tạo phát triển NNL Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên - Trong xây dựng sách đào tạo: Những chế độ đãi ngộ giảng viên học viên tham dự khóa học cần xác định rõ ràng, minh bạch Bên cạnh đãi ngộ, Công ty cần đưa quy định trách nhiệm giảng viên học viên kết khóa học Xác định cụ thể mục tiêu khóa đào tạo với mức phù hợp để người phấn đấu Tất thông tin cần thông báo trước cho người có liên quan Làm tốt cơng tác khơng tránh tình trạng tham dự khóa học cách trống đối, thiếu ý thức trách nhiệm mà tạo tinh thần hăng say, thi đua học tập đào tạo giáo viên học viên, từ đẩy mạnh hiệu cơng tác đào tạo - Xác định xác hình thức phương pháp đào tạo dựa sở mục tiêu đào tạo, phù hợp với đối tượng đào tạo, vào khả tài ngân quỹ dành cho công tác đào tạo cán quản lý Có kết hợp hài hòa số phương pháp khóa đào tạo để kết thu tối ưu Làm tốt công tác giúp Công ty xác định cách thức truyền đạt kiến thức tới cán quản lý đào tạo cách hiệu nhất, giúp 45 hạn chế tình trạng học viên khơng hiểu chất lượng giảng phương pháp đào tạo khơng hợp lý, đóng vai trò trực tiếp làm tăng hiệu công tác đào tạo c Công tác đào tạo phát triển NNL Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên - Ban giám đốc công ty phải hiểu nắm rõ nội dung mà CBCNV Công ty đào tạo, giải thích cho họ lý cử đào tạo, thảo luận với họ kế hoạch áp dụng kiến thức trước bắt đầu khóa đào tạo, làm rõ mục tiêu cán phải đạt sau khóa học Làm tốt cơng tác giúp CBCNV nắm rõ mục tiêu, ý thức cần đạt sau khóa học, từ có phương hướng phấn đấu học tập để mang lại kết cao Sự trao đổi giúp ban Giám đốc Công ty hiểu tâm tư, nguyện vọng ý kiến CBCNV cử học, từ có quan tâm giúp đỡ kịp thời để họ hồn thành khóa học với kết cao - Ban giám đốc Công ty cần tăng cường kiểm tra giám sát cung cấp thông tin phản hồi q trình đào tạo Làm tốt cơng tác giúp hạn chế lơ việc học tập học viên, đồng thời có giúp đỡ kịp thời có bất cập phát sinh q trình triển khai Nhờ mà cơng tác đào tạo phát triển NNL đạt hiệu cao d Công tác đánh giá kết đào tạo phát triển NNL Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên - Đánh giá kết học tập CBCNV đào tạo cách nghiêm túc, không vào kết đánh giá từ trung tâm đào tạo mà thân Công ty cần có biện pháp để trực tiếp kiểm tra Cơng ty kiểm tra kết học tập cán sau khóa học thơng qua việc sử dụng câu hỏi vấn, qua bảng hỏi trắc nghiệm kiến thức khóa học hay qua việc đặt tình để kiểm tra khả xử lý học viên Ngoài yêu cầu viết báo cáo dạng chuyên đề, dự án biện pháp hữu hiệu để kiểm tra kiến thức cán thu sau khóa học 46 Làm tốt cơng tác giúp Cơng ty có đánh giá đáng tin cậy lực CBCNV Công ty.Từ giúp Công ty phát kiến thức hổng cần bổ sung thêm đội ngũ cốt cán, phát sai sót cơng tác đào tạo, từ có biện pháp hợp lý khóa đào tạo sau - Tăng cường hiệu đánh giá tình hình thực cơng việc CBCNV sau tham dự khóa học Để đánh giá xác, cần kết hợp đánh giá tiêu chí tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, thay đổi ứng xử với công việc, tinh thần hợp tác công việc với đồng nghiệp… Làm tốt công tác này, giúp Công ty đánh giá khả áp dụng lý thuyết học tập vào thực tế CBCNV đào tạo Qua giúp công ty đánh giá toàn diện lực cán Công ty - Thu thập ý kiến phản ánh người tham gia khóa đào tạo: Thơng qua buổi nói chuyện thân mật với CBCNV đào tạo thơng qua hòm thư góp ý Làm tốt công tác giúp Công ty nắm bắt thái độ CBCNV sau tham dự khóa học Những ý kiến đóng góp họ có ý nghĩa to lớn việc xác định xem nội dung, phương pháp đào tạo hợp lý chưa, trình độ giáo viên giảng dạy sao,…Từ có điều chỉnh hợp lý khóa đào tạo - Bên cạnh đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển NNL theo phương pháp định tính Cơng ty nên sử dụng thêm phương pháp định lượng Để định lượng kết đào tạo, Công ty cần tính tốn tồn chi phí liên quan đến cơng tác đào tạo cán bộ, tính phần chênh lệch kết lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nếu phần chênh lệch lớn chi phí đào tạo cơng tác đào tạo mang lại hiệu tốt, chênh lệch lợi nhuận mà thấp chi phí cơng tác đào tạo chưa phát huy hiệu Tuy nhiên phương pháp xác trường hợp yếu tố khác trình sản xuất kinh doanh Công ty không đổi, mà thực tế điều xảy Vì ta nên sử dụng phương pháp kết hợp với phương pháp định tính để có nhận định tồn diện 47 - Đẩy mạnh cơng tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CBCNV cơng ty Công ty cần kết hợp nhận định từ phía ban lãnh đạo Cơng ty với đánh giá CBCNV trực tiếp tham gia khóa học Để lấy ý kiến đánh giá CBCNV sau khóa học, Cơng ty sử dụng phương pháp trao đổi, vấn trực tiếp sử dụng phiếu điều tra Dưới đây, em xin đề xuất mẫu phiếu điều tra đánh giá chương trình đào tạo CBCNV khóa học tham dự Bảng 2.3 Bảng đánh giá chương trình đào tạo CBCNV sau khóa học Mức độ đánh giá CBCNV ST T Nội dung đánh giá Tốt Theo ông (bà), mức độ phù hợp kiến thức khóa học cung cấp với yêu cầu công việc là: Theo ông (bà), kết thu từ khóa học so với chi phí tiền bạc thời gian cho khóa học là: Theo ơng (bà), mức độ phù hợp phương pháp đào tạo áp dụng cho khóa học là: Ơng (bà) đánh giá mức độ phù hợp hình thức đào tạo áp dụng cho khóa học là: Ơng (bà) đánh giá trình độ truyền đạt kiến thức giáo viên giảng dạy khóa học là: 48 tham gia khóa học Trung Nhận xét Khá bình khác Ơng (bà) đánh giá chung chất lượng khóa học đào tạo là: Một số kiến nghị Ơng (bà) với cơng ty khóa học:………… 49 3.1.3 Các giải pháp khác nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo CBCNV Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên - Tăng cường ngân sách cho công tác đào tạo phát triển NNL Công ty, bổ sung thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo để thu kết sau đào tạo lớn Cách thức tiến hành giải pháp Cơng ty tăng tỷ lệ trích từ lợi nhuận chưa phân phối cho ngân sách công tác đào tao phát triển NNL Bên cạnh đó, Cơng ty tăng ngân sách từ số nguồn khác như: thu khoản phạt CBCNV khơng hồn thành tốt khóa học, số khóa học dài hạn Cơng ty nên kêu gọi đóng góp thêm từ phía CBCNV đào tạo Làm tốt công tác giúp cơng ty có đủ nguồn lực để đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo CBCNV Công ty, nhờ nội dung đào tạo đầy đủ toàn diện Hơn nguồn ngân sách tăng cường, khóa học trang bị đầy đủ sở vật chất, nhờ mà chất lượng khóa học cải thiện đáng kể - Công ty cần tạo hội tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV áp dụng kiến thức kỹ đào tạo vào công việc Làm tốt công tác giúp hạn chế tình trạng đào tạo khơng biết để làm gì, khơng biết mang lại lợi ích cho Cơng ty Tạo điều kiện để CBCNV có hội áp dụng kiến thức, kỹ đào tạo vào cơng việc có nghĩa Cơng ty thu kết thực từ khóa đào tạo, CBCNV ứng dụng kiến thức mẻ vào công việc cách thành công cảm thấy hưng phấn làm việc hiệu - Đối với khóa đào tạo kỹ cho CBCNV Công ty, trước hết cần làm tốt công tác phân nhóm CBCNV có yêu cầu đào tạo nội dung, thơng thường phân nhóm theo cấp quản lý, cán cấp khác yêu cầu kỹ khác nhau, họ có khả nhận thức khác Sau phân nhóm cán bộ, tiến hành đào tạo kỹ cho nhóm với số lượng học viên vừa phải (khoảng đến 50 người) Làm tốt công tác không tạo thuận lợi giảng dạy cho giảng viên số lượng học viên hơn, chất lượng học viên đồng mà giúp học viên tiếp thu tốt hơn, có nhiều hội thực hành trước lớp Do hiệu thu từ khóa học cao 3.2 Một số khuyến nghị - Tăng cường sở vật chất – kỹ thuật cho trường Đại học trung tâm đào tạo Cụ thể cần trang bị phương tiện học tập đại như: máy chiếu, lớp học đủ rộng, có máy tính đại, loại sách báo tài liệu đào tạo mới, phần mềm phục vụ cho đào tạo, nội dung đào tạo đa dạng… nhằm tạo đội ngũ lao động có đầy đủ kiến thức, kỹ cần thiết hoàn thành khóa học - Nhà nước cần phải xây dựng chế thích hợp để người lao động Việt Nam giao lưu học hỏi phương pháp đào tạo nước tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm làm việc Để làm điều Nhà nước trước hết phải tạo hợp tác kinh tế, trị với nước giới Qua đó, người Việt Nam đào tạo thơng qua cơng việc có tính hội nhập ngày cao - Đổi hệ thống Giáo dục đào tạo cho phù hợp với xu hôi nhập kinh tế quốc tế, bước nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học, trung tâm đào tạo Tăng cường dạy thực hành cho sinh viên trình học để trường áp dụng kiến thức cách thành thạo Các trường đào tạo nước nên bước chuyển dần sang việc dạy học tiếng nước ngồi với chương trình đào tạo mang tính hội nhập cao Nội dung đào tạo cần quan tâm là: kỹ thuyết trình, kỹ làm việc theo nhóm, kỹ giao tiếp…chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao người học - Thường xuyên thay đổi số văn quản lý liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo cán công chức theo hướng: văn không phù 51 hợp với chế thị trường hội nhập quốc tế thay đổi lại Sự thay đổi theo hướng thực trọng dụng người có đức, có tài, phân phối theo lao động Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, tuyển dụng bổ nhiệm cán theo hướng người đào tạo, làm việc phải tốt người chưa không chịu đào tạo, người làm việc không hiệu 52 PHẦN KẾT LUẬN Để hòa Việt Nam phát triển doanh nghiệp sức sản xuất để cạnh tranh tồn Tuy nhiên để hội nhập mà tiếp thu, học hỏi khơng bị hòa tan, lệ thuộc doanh nghiệp phải luôn quan tâm, ý đến vấn đề định tổ chức Vấn đề khơng khác người – trung tâm hoạt động tổ chức Nhận thức rõ điều này, năm qua Công ty có sách, biện pháp cụ thể nhằm thu hút nâng cao trình độ CBCNV Cơng ty Tuy nhiên, biện pháp ngắn hạn, Cơng ty khơng có sách tích cực để tạo nguồn nhân lực có trình độ cao liên tục Cơng ty rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực có trình độ cách trầm trọng tạo xuống cấp Cơng ty cách nhanh chóng Với báo cáo chuyên đề này, em hi vọng giúp ích phần cho việc hoạch định sách Cơng ty cơng tác đào tạo phát triển nhân lực thời gian tới Song nội dung chuyên đề, góc độ định suy nghĩ thân em nên chắn khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp thầy giáo, Ban lãnh đạo tồn thể CBCNV cơng ty để báo cáo thực tập em hoàn chỉnh Một lần em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trường Đại học Nội vụ nói chung thầy cô khoa Tổ chức Quản lý nhân lực nói riêng tổ chức hướng dẫn cho chúng em thực tập Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tồn thể CBCNV Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên nhiệt tình giúp đỡ em thời gian thực tập DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PGS.TS Trần Kim Dung (2009), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Th.S Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2008), Giáo trình Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội “Đào tạo ngắn hạn chiến lược phát triển nguồn nhân lực với tái cấu trúc doanh nghiệp” Th.S Nguyễn Thế Phong Tài liệu số văn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên 54 ... công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn. .. không gian: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên + Về mặt thời gian: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên giai... TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG NGUYÊN 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nguyên 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hùng nguyên, Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hùng nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay