Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ hòn gai

53 60 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:37

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI NÓI ĐẦU1A: PHẦN MỞ ĐẦU21.Lý do chọn đề tài22.Mục tiêu nghiên cứu33.Phạm vi nghiên cứu34.Vấn đề nghiên cứu35.Phương pháp nghiên cứu36.Ý nghĩa đề tài47.Kết cấu đề tài4B: PHẦN NỘI DUNG5CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC51.1.KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC51.1.1.Khái niệm của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực51.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC61.2.1.Các phương pháp đào tạo trong công việc61.2.2.Các phương pháp đào tạo ngoài công việc71.3.MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC101.3.1.Mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực101.3.2.Vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực101.4.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC111.4.1.Trình tự xây dựng chương trình đào tạo111.5.Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC CÔNG TY14CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI152.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI152.1.1. Thông tin chung về Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hòn Gai152.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hòn Gai152.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hòn Gai172.1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty182.1.1.4. Đặc điểm các nguồn lực của Công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực202.1.1.5. Mô tả mối quan hệ của các bộ phận trong Công ty232.1.2. Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực của Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hòn Gai252.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI302.2.1. Mô tả thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty302.2.1.1. Quan điểm của lãnh đạo về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty302.2.1.2. Thực trạng về phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty312.2.2. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty382.2.2.1. Ưu điểm382.2.2.2 Nhược điểm392.2.3. Nguyên nhân dẫn đến nhược điểm40CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI423.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO423.1.1. Mục tiêu423.1.2. Phương hướng433.2. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY433.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY443.3.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực443.3.2. Lựa chọn các hình thức đào tạo mới phu hợp vố đối tượng nguồn nhân lực trong Công ty453.3.3. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ cho quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty463.3.4. Tạo động lực cho nhân viên được đào tạo của Công ty463.3.5. Một số giải pháp khác47C. KẾT LUẬN47DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO49 LỜI CẢM ƠN Được kết ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Tạo, Thầy tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành báo cáo Trong trình thực tập, trình làm báo cáo thực tập, báo cáo em nhiều thiếu sót, mong Thầy Cơ dành thời gian quý báu để tận tình hướng dẫn em chỉnh sửa sai sót để hồn thành yêu cầu nhà trường đề Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú, anh chị Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai – 308 Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, đặc biệt anh Nguyễn Văn Huy tạo điều kiện thuận lợi để em tiếp cận thực tế, tìm hiểu rõ cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Trong suốt thời gian thực tập Công ty người giúp đỡ em, kiến thức mà em tích lũy năm học để hồn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017 Sinh viên thực CHÚC THỊ HẰNG MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU .1 A: PHẦN MỞ ĐẦU .2 Lý chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài .4 Kết cấu đề tài .4 B: PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .5 1.1.1 1.2 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Các phương pháp đào tạo công việc 1.2.2 Các phương pháp đào tạo ngồi cơng việc 1.3 MỤC TIÊU VÀ VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 10 1.3.1 Mục tiêu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .10 1.3.2 Vai trò cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 10 1.4 1.4.1 1.5 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 11 Trình tự xây dựng chương trình đào tạo 11 Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC CÔNG TY 14 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỊN GAI .15 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠNG TY DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỊN GAI 15 2.1.1 Thông tin chung Cơng ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai .15 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai 15 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai 17 2.1.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý Công ty .18 2.1.1.4 Đặc điểm nguồn lực Công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 20 2.1.1.5 Mô tả mối quan hệ phận Công ty 23 2.1.2 Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai 25 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỊN GAI .30 2.2.1 Mô tả thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 30 2.2.1.1 Quan điểm lãnh đạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 30 2.2.1.2 Thực trạng phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 31 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 38 2.2.2.1 Ưu điểm .38 2.2.2.2 Nhược điểm 39 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến nhược điểm .40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI 42 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 42 3.1.1 Mục tiêu 42 3.1.2 Phương hướng .43 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 43 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 44 3.3.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực.44 3.3.2 Lựa chọn hình thức đào tạo phu hợp vố đối tượng nguồn nhân lực Công ty 45 3.3.3 Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí phục vụ cho q trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 46 3.3.4 Tạo động lực cho nhân viên đào tạo Công ty 46 3.3.5 Một số giải pháp khác 47 C KẾT LUẬN .47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam q trình hội nhập sâu rơng vào kinh tế khu vực, quốc tế, đặc biệt sau Việt Nam nhập WTO Những thành tựu mà Việt Nam đạt kinh tế tạo sức lao động người Nhà nước ta coi người vị trí trung tâm, người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển phát huy nguồn nhân lực yếu tố tạo phát triển nhanh chóng bền vững Thực tế cho thấy giàu có xã hội khơng phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất cho kinh tế mà phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố người Bên cạnh đó, nước ta bước đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước với xu hướng hộ nhập khu vực quốc tế, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày cao, nhu cầu lao động kỹ thuật đặc biệt lao động có trình độ cao cho khu cơng nghiệp ngành kinh tế mũi nhọn lớn Chính nhân lực yếu tố quan trọng cần thiết tổ chức, định tồn phát triển tổ chức Bởi Cơng ty, tổ chức dù khoa học kỹ thuật có đại đến đâu cần đến nguồn nhân lực, nói nhân lực não tồn Cơng ty Nguồn nhân lực – người yếu tố tạo nên thành công Công ty, họ bắt tay vào hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm gần đây, với phát triển khoa học công nghệ đời kinh tế tri thức đặt yêu cầu ngày cao nguồn nhân lực nói chung lực lượng lao động nói riêng Do khả phát triển Cơng ty phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nguồn lực người, tri thức khoa học công nghệ Công ty tạo ưu riêng biệt họ có giải pháp nguồn nhân lực hợp lý, việc nhà quản trị đào tạo phát triển nguồn nhân lực để họ phát huy tối đa khả nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh.Vì việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực mấu chốt mà nhà quản trị phải trọng quan tâm, suy nghĩ nghiên cứu Trong phạm vi đề tài nghiên cứu chọn đề tài “Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai” A: PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Như biết nguồn nhân lực vốn quý xã hội hay tổ chức Chỉ nguồn nhân lực đào tào sử dụng cách có hiệu tổ chức hoạt động cách trơn tru đạt thành công mong đợi Hoạt động tổ chức chịu ảnh hưởng, chi phối nhân tố mức độ ảnh hưởng khác qua thời kỳ, nguồn nhân lực ln giữ vai trò định hoạt động tổ chức Tuy nhiên, với vai trò quan trọng nguồn nhân lực tổ chức ngày phải tự hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đặt Các Cơng ty để tồn phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt với phát triển ngày mạnh mẽ khoa học cơng nghệ phải tìm cách để trang bị cho đội ngũ lao động lớn mạnh số lượng chất lượng Để làm điều Công ty cần phải thực đồng thời nhiều cơng việc số công tác tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp Cơng ty nâng cao chất lượng đội ngũ Công ty, đồng thời tạo điều kiện để thu hút gìn giữ lao động tới công ty làm việc cống hiến Đào tạo phát triển công tác thu nhận người lao động vào làm việc công ty đồng thời đào tạo kỹ kiến thức để người lao động vận dụng chúng cách linh hoạt vào q trình thực cơng việc thường ngày chuẩn bị thực tốt công việc tương lai Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu hoạt động dịch vụ du lịch Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Qua tìm hiểu thực tế nguồn nhân lực Công ty năm gần đây, nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ln giữ vai trò quan trọng trở thành cơng tác thường xun Cơng ty nói chung doanh nghiệp khác quan tâm cách mức Tuy nhiên, với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ, mơi trường có nhiều biến đổi… cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty bộc lộ rõ hạn chế, thiếu sót Do vậy, làm để hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty ? làm để nâng cao hiệu cho người lao động, nâng cao khả cạnh tranh Công ty, để đáp ứng kịp thời với thay đổi? Đây lý chọn đề tài: “Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai” 2.Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm: Hiểu rõ vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cụ thể nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Vận dụng lý thuyết nghiên cứu để tìm hiểu cụ thể thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty để rút hạn chế, thiếu sót cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Đưa phương hướng nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai, tạo cho Cơng ty có đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn vững vàng 3.Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Nghiên cứu đề tài giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 4.Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai 5.Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp sau: -Phương pháp thống kê, liệt kê, so sánh, đánh giá -Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp, phương pháp điều tra xã hội học: quan sát, vấn, bảng hỏi… -Phương pháp sưu tầm thu thập tất thông tin từ thực tế, lấy kiện thực tế làm sở khoa học để phân tích… 6.Ý nghĩa đề tài Ý nghĩa thực tiễn: Giúp hiểu rõ cách đắn tầm quan trọng ý nghĩa công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Ý nghĩa khoa học: Bổ sung thêm sở lý luận, sở thực tiễn hiểu biết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 7.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, kết cấu đề tài chia thành 03 chương, cụ thể sau: Phần nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Chương : Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Trong q trình thực báo cáo tơi xin chân thành cảm ơn Ông Đỗ Xuân Nguyên – Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai, tồn thể anh/ chị tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực tập Công ty Đặc biệt xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Huy – nhân viên phòng hành tổng hợp giúp đỡ suốt thời gian thực tập hương dẫn tơi hồn thành báo cáo Tôi xin chân thành cảm ơn! B: PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổ chức tập hợp người lao động làm việc tổ chức Nó hình thành sở cá nhân có vai trò khác liên kết với theo mục tiêu định Để nâng cao vai trò người, nguồn lực tổ chức việc quan tâm đến cơng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực yếu tố cần thiết quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa rông hiểu hệ thống biện pháp sử dụng nhằm tác động lên trình học tập giúp người tiếp thu kiến thức, kỹ mới, thay đổi quan điểm hay hành vi nâng cao khả thực công việc cá nhân Đó tổng thể hoạt động có tổ chức thực thời gian định, nhằm đem đến thay đổi cho người lao động công việc họ theo chiều hướng tốt Theo chiều hướng này, phát triển phản ánh qua bốn hoạt động: Đào tạo, giáo dục phát triển, trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: -Đào tạo: Được hiểu hoạt động nhằm giúp cho người lao động thực có hiệu chức nhiệm vụ Đối với Cơng ty, nhu cầu đào tạo khơng thể thiếu khơng phải lúc công ty tuyển người có đủ trình độ, kỹ phù hợp với công việc đặt -Giáo dục : Được hiểu hoạt động học tập để chuẩn bị cho người bước vào nghề nghiệp mới, thích hợp tương lai -Phát triển: Là hoạt động học tập vươn khỏi phạm vi công việc trước mắt người lao động, nhằm mở cho họ công việc dựa sở định hướng tương lai tổ chức -Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong kinh tế ngày phát triển khơng ngừng, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải nâng cao Vì có đào tạo phát triển giúp cho nguồn nhân lực trì nâng cao chất lượng Giúp cho Công ty đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực theo kịp với thay đổi kinh tế Đào tạo phát triển giải pháp chiến lược nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trường Đây điều tất yếu Công ty muốn nâng cao khả cạnh tranh vị thị trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty mà đáp ứng nhu cầu người lao động, nhu cầu học tập nâng cao trình độ thân Đây nhu cầu tất yếu người lao động nhằm nâng cao giá trị vị họ Cơng ty xã hội Qua nhằm cải thiện đời sống vất chất tinh thần người lao động Công ty 1.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Các phương pháp đào tạo công việc Đào tạo công việc phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học học kiến thức, kỹ cần thiết cho công việc thông qua thực tế thực công việc thường hướng dẫn người lao động lành nghề Đào tạo công việc gồm phương pháp sau: - Đào tạo theo kiểu dẫn công việc Đây phương pháp phổ biến dùng để dạy kỹ thực công việc cho hầu hết công nhân sản xuất kể số cơng việc quản lý Q trình đào tạo giới thiệu giải thích người dạy mục tiêu công việc dẫn tỉ mỉ, theo bước cách quan sát, trao đổi, học hỏi làm thử thành thạo hướng dẫn người dạy -Đào tạo theo kiểu học nghề + Tạo tính chuyên nghiệp cho nhân viên + Tạo thích ứng nhân viên với cơng việc Công ty + Đáp ứng yêu cầu nguyện vọng phát triển nhân viên Công ty + Tạo cảm giác lạ, thoải mái, cách tư công việc để phát huy tính sáng tạo nhân viên cơng việc 2.2.1.2.3 Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty * Công ty xác định nhu cầu đào tạo Đây khâu quan trọng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, Công ty xác định rõ mục đích đào tạo chắn hiệu cơng việc cao thực bước cách thành cơng được, khơng xác định phần lớn thất bại Cơng ty ln biết phân tích mục tiêu cần đạt mục tiêu nào, để đạt mục tiêu cần gì?làm gì? phải làm nào? Cơng ty ln phân tích cụ thể, chi tiết cơng việc phân tích rõ nhu cầu người lao động để hài hòa nhu cầu hai bên Để xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty có phương pháp sau: -Phương pháp tính tốn vào tổng thời gian hao phí lao động kỹ thuật quỹ thời gian lao động nhân viên -Phương pháp thứ hai vào trình làm việc, mức đảm nhiệm công việc nhân viên, hệ số ca làm việc nhân viên -Phương pháp số: Dựa vào li nhuận kỳ kế hoạch * Công ty xác định rõ mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt kết lộ nhuận cao việc kinh doanh dịch vụ Song ln đề cao uy tín Cơng ty chất lượng dịch vụ khách Khi đào tạo Cơng ty ln xác định rõ q trình đào tạo mang lại gì, trang bị cho nhân viên, cán Cơng ty Qua cán nhân viên Cơng ty thu gì: kỹ cần đạt gì, số lượng nhân viên đào tạo bao nhiêu, thời gian điều trị bao lâu… 35 * Công ty xây dựng chương trình đào tạo phương pháp đào tạo Đây khâu trọng yếu công tác đào tạo Cơng ty, có vai trò định lớn việc định tới hiệu q trình đào tạo Tùy theo nhu cầu Cơng ty học đào tạo cho nhân viên nhằm áp dụng giảng dạy tốt để thu hiệu cao công tác đào tạo Thời lượng giảng dạy giáo viên nhân viên phải Công ty xếp để phù hợp với công việc công việc đào tạo Công ty diễn cách phù hợp * Công ty lựa chọn đối tượng đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo bước quan trọng.Cơng ty lựa chọn thành viên có khả thật nhiệt huyết với nghề Thông qua trình đào tạo Cơng ty lựa chọn thành viên thật phù hợp với công việc, phù hợp với mục tiêu Công ty người người lao động * Dự tính chi phí đào tạo Kinh phí đào tạo Cơng ty dự trù từ việc đào tạo theo kế hoạch năm, chi phí bao gồm loại sau: -Chi phí đào tạo cho người tham gia đào tạo -Chi phí cho người trực tiếp tham gia giảng dạy -Chi phí cho trang thiết bị giảng dạy cần dùng nơi giảng dạy ngồi Cơng ty -Chi phí ngừng học trình giảng dạy người lao động… * Lựa chọn giáo viên Lựa chọn giáo viên phụ thuộc nhiều vào phương pháp giảng dạy Công ty, tất phải phù hợp với mục tiêu nhu cầu đặt Công ty.Đào tạo cho nhân viên cần giáo viên nào, Công ty cử thành viên chủ chốt Công ty, người quản lý giỏi trực tiếp giảng dạy.Bởi họ thành thạo làm việc lâu năm nên nhiều kinh nghiệm công việc Tuy nhiên giáo viên Công ty phần lớn thành viên làm việc lâu năm Cơng ty, chưa có khả sư phạm tốt, việc giảng dạy gặp số khó khăn Nhưng họ lại có hiểu rõ nhân lực cần thiếu sót đâu, cần phải trang bị cho nhân lực kiến thức, kỹ gì?Ngược lại thuê 36 giáo viên mặt hệ thống kiến thức trình độ sư phạm họ cao, họ lại thiếu hiểu biết Công ty Do Cơng ty Cần phải có sách phù hợp để trình đào tạo mang lại hiệu cao * Đánh giá chương trình đào tạo Sau khóa học, Cơng ty ln có đánh giá q trình đào tạo Điều giúp Cơng ty hiểu rõ thành viên Công ty sau khóa đào tạo thu gì, chưa làm được, từ rút kinh nghiệm cho thân lần đào tạo Phần Công ty đánh giá rõ khả nhân viên, tiêu chi phí đào tạo so với lợi nhuận thu từ đào tạo hay đánh giá thông qua ý thức người lao động Qua Cơng ty lựa chọn cách đào tạo phù hợp hiệu Bảng Quy mô đào tạo nhân viên Công ty qua năm Các tiêu Tổng nhân viên đào tạo Đào tạo quản lý tổ chức Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 2012 14 2013 25 2014 36 10 2014/2013 44% 67% 42% vụ Đào tạo tin học 11 13 18% Đào tạo ngoại ngữ 100% (Nguồn: Phòng hành tổng hợp, Cơng ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai) Nhận xét: Quy mô đào tạo qua năm tăng đều: năm 2013 so với năm 2012 tăng 79% tương ứng tăng 11 người, năm 2014 so với năm 2013 tăng 44% tương ứng tăng người Điều chứng tỏ đào tạo ngày coi trọng Công ty Trong năm 2014 2013, việc đào tạo ngoại ngữ có tỷ lệ tăng nhanh 100% điều chứng tỏ, Cơng ty coi trọng vấn đề nâng cao trình độ ngoại ngữ nhân viên Bên cạnh đó, Cơng ty trang bị cho nhân viên kiến thức quản lý chuyên môn nghiệp vụ Tin học phần quan trọng sử dụng phổ biến Công ty, Công ty coi trọng kiến thức tin học Theo điều tra cho thấy: yêu cầu tin học ngoại ngữ Công ty đưa vào tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên Vì 37 Cơng ty du lịch, có khách nước ngồi nước, có Tour du lịch nước ngồi dài ngày, u cầu nhân viên làm Cơng ty phải có hiểu biết ngoại ngữ Đặc biệt ngoại ngữ tiêu khắt khe phòng kinh doanh, phòng du lịch nội địa du lịch quốc tế… 2.2.1.2.4 Ý nghĩa công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan trọng Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai tiến hành đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, việc tiến hành đào tạo tạo ưu lớn thị trường đảm bảo đáp ứng tất nhu cầu Công ty Các nhân viên cần phải trau dồi kiến thức, bồi dưỡng đào tạo để nâng cao kiến thức hiểu biết, xã hội thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa, chậm chân bị tụt hậu nhanh chóng Hơn ngành du lịch ngày phát triển, Công ty không kịp thời đào tạo phát triển Cơng ty khác có cạnh tranh gay gắt dẫn đến việc kinh doanh dịch vụ phát triển 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 2.2.2.1 Ưu điểm Qua thực tế, ta thấy Cơng ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai thực cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt, cụ thể: -Công ty thực đầy đủ phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực -Các nhân viên làm lâu năm Cơng ty tận tình giúp đỡ nhân viên mới, hướng dẫn bảo tận tâm -Đặc biệt cán quản lý chủ chốt Công ty, người trực tiếp giảng dạy công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty, tạo cảm giác gần gũi cho nhân viên nhân viên học viên -Cán quản lý Công ty trực tiếp tham gia giảng dạy am hiểu nhân viên Cơng ty thiếu cần bổ sung Cần phải giảng dạy sâu phần nào, phần quan trọng nên trọng 38 -Tạo giác gần gũi thành viên Công ty -Nâng cao khả hiểu biết, nâng cao kỹ kiến thức nhân viên, để đáp ứng yêu cầu mà Công ty đề -Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tăng khả học hỏi , sáng tạo nhân viên, giúp nhân viên hát huy tối đa khả mình, nhân viên có cảm giác học hỏi làm việc môi trường thoải mái, hiệu công việc tăng cao -Công ty tạo điều kiện thuận lộ để để cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ học vấn tạo điều kiện để nhân viên tham gia đầy đủ khóa học -Cơng ty xây dựng chương trình đào tạo cụ thể theo bước, cách thức đào tạo nguồn nhân lực bao gồm: đối tượng đào tạo, phương pháp đào tạo, chi phí đào tạo… -Cơng ty khơng ngừng đổi công tác đào tạo, thời gian qua Công ty thực nhiều chương trình đào tạo đạt kết cao, số lượng chất lượng sau khóa học nâng cao cách rõ rệt 2.2.2.2 Nhược điểm Ngồi ưu điểm trên, Cơng ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai tránh khỏi nhược điểm sau: -Cơng ty chưa có đội ngũ giáo viên thức để đào tạo phát triển nguồn nhân lực -Kiến thức người trực tiếp giảng dạy kinh nghiệm lâu năm, chưa qua đào tạo bản, thiếu khả nói -Đa số nhân viên trực tiếp giảng dạy chưa có trình độ phạm, khả truyền đạt kiến thức chưa thực tốt -Nhân Cơng ty chưa có tập trung công tác chuyên đào tạo, hiệu công việc không cao, dẫn đến tồn đọng công việc -Các quy định quy trình đào tạo chưa thực cụ thể mà chung chung -Cơng tác đào tạo Công ty thực tốt chưa có đồng 39 chưa thật hiệu -Công ty trọng đào tạo an tồn mà khơng trọng đào tạo kỹ chuyên môn… Trong thời gian tới Công ty cần phải trọng -Ngồi Cơng ty chưa có sách khen thưởng cụ thể hay khuyến khích cho nhân viên xuất sắc, có thành tích cao công tác đào tạo nhân viên cho Công ty 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến nhược điểm - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phần nhỏ kế hoạch phát triển chiến lược Cơng ty Do đó, Cơng ty chưa có đội ngũ giáo viên thức - Để giảm chi phí cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty thực sách dùng nhân viên chủ chốt, làm việc lâu năm để trực tiếp giảng dạy Vì chất lượng đào tạo chưa cao, người học chưa tiếp thu kiến thức cách hiệu - Nhân viên chủ chốt Cơng ty có kinh nghiệm mà chưa có kiến thức chuyên sâu, khả truyền đạt lại cho người học chưa cao Bên cạnh - Các nhân viên cử đào tạo chưa có kế hoạch để hài hòa cơngviệc tồn đọng nhiều -Các quy trình đào tạo Công ty chưa thực hiệu quả, bi quy trình phương pháp Cơng ty đề mang tính chung chung, chưa cụ thể hóa -Trong thời gian vừ qua, Cơng ty chưa có chiến lược để đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Công tác đào tạo phát triển chậm đổi mới, đội ngũ nhân viên chưa thực tinh nhệ -Kinh phí cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa cao - Do sở vật chất phục vụ cho Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạn chế, làm cho cơng tác chưa có hiệu cao -Các nhân viên Công ty chưa đào tạo cách đồng 40 chưa thật hiệu quả, cơng tác đào tạo q sơ sài -Cơng ty chưa có sách khen thưởng đãi ngộ hợp lý, hay khích lệ tinh thần thành viên Công ty thành viên đạt thành tích tốt 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỊN GAI 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 3.1.1 Mục tiêu Công ty đặt chiến lược chung phải hoàn thiện đội ngũ nhân viên số lương chất lượng Xác định vị Công ty tương lai, phương hướng hoạt động nhằm đào tạo đội ngũ giỏi nghiệp vụ chuyên môn, giàu kinh nghiệm làm việc, học hỏi sánh tạo công việc - Cơng ty tiến hành thực nâng cao trình độ tin học ngoại ngữ… cho hầu hết nhân viên Công ty, để nhân viên biết loại ngoại ngữ B trở lên Các nhân viên phải sử dụng thành thạo máy tính, nhằm nâng cao hiệu làm việc… - Đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao trình độ lực cho nhân viên Công ty… để nâng cao đời sống nhân viên tồn Cơng ty - Tránh tình trạng quản lý lỗi thời, phận quản lý Công ty phải học hỏi nắm vững kiến thức quản lý cho phù hợp với tác động môi trường bên ngoài, để bắt kịp xu thị trường kinh doanh nước quốc tế - Bộ máy quản lý Công ty phải đề sách quản lý nguồn nhân lực Cơng ty có hiệu - Chuẩn bị đội ngũ nhân viên có chun mơn kế cận, đào tạo phát triển giúp cho nhân viên có kỹ cần thiết đưa cho họ sách ưu đãi lương, thưởng để họ thay số nhân viên có chun mơn kém, thiếu lực trình độ thấp - Sử dụng có hiệu tối đa nguồn nhân lực vốn có Cơng ty, chất lượng số lượng Giúp cho nhân viên hiểu rõ công việc trách nhiệm mình, nắm vững nghề nghiệp để thực cơng việc cách 42 tốt - Đặc biệt Công ty để nhân viên thực hiên cơng việc cách tự giác hơn, Cơng ty đưa nhiều ưu đãi chế độ sách để nhân viên có động làm việc tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ tương lai - Tạo tính chuyên nghiệp gắn bó lâu dài nhân viên có trình độ chun mơn tốt với Cơng ty Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng nhân viên, trang bị cho họ kiến thức cần thiết kích thích họ thực cơng việc cách tốt nhát đạt hiệu cao 3.1.2 Phương hướng - Thống công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực tồn Cơng ty… - Xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo – phát triển nguồn nhân lực dài hạn tồn Cơng ty để đáp ứng u cầu nghiệp Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước Để khơng tụt hậu so với Công ty tổ chức ngành lĩnh vực - Tập trung chủ yếu đào tạo nhân viên có tiềm năng, đào tạo mội đội ngũ nhân viên có tri thức tốt - Nâng cao lực chuyên môn trình độ sư phạm cho đội ngũ nhân viên nòng cốt, nhân viên làm việc lâu năm, để họ đào tạo học viên cách hiệu - Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, trình độ chuyên môn nhân viên tham gia vào trình đào tạo 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Để thực giải pháp nêu trên, xin khuyến nghị với Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai số vấn đề sau: -Cơng ty nên xây dựng kế hoạch dài hạn chương trình đào tạo cách cụ thể, rõ ràng để đáp ứng định hướng đặt - Cam kết thực kế hoạch, lộ trình đề ra, thường xuyên kiểm tra 43 đánh giá hiệu tổ chức thực - Nghiên cứu, triển khai thực chương trình quản lý đánh giá chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Công ty, để từ có kế hoạch lâu dài cho cho công tác đào tạo Công ty ngày hiệu cao - Đưa giải pháp cụ thể, động lực cho nhân viên, có chế độ phù hợp thu hút guồn nhân lực từ bên ngoài, để phát triển nguồn nhân lực Cơng ty -Cần phải nâng cao chất lương chương trình đào tạo thành viên trực tiếp giảng dạy, để họ có kiến thức chun mơn truyền đạt cho học viên cách hiệu -Nên có đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, để có đội ngũ nhân lực giỏi phục vụ cho Công ty tương lai Bên cạnh đó, đất nước ta thời kỳ cơng nhiệp hóa đại hóa đất nước, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Công ty cần phải đẩy mạnh trọng 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY 3.3.1 Hồn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách xác cơng tác phân tích cơng việc đánh giá khả thực công việc nhân viên Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai phải thực thường xuyên Và để đánh giá xác việc thực cơng việc Cơng ty cần cần phải thực số việc sau: - Xác định mục tiêu đánh giá thực công việc - Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp - Lựa chọn thời điểm chu kỳ đánh giá - Lựa chọn huấn luyện người làm công tác đánh giá - Công tác đánh giá phải thực cách cơng khai, nghiêm túc, 44 cơng bằng, phải có thơng tin phản hồi nội dung, phạm vi kết đánh giá với cán công nhân viên Đối với cơng việc cụ thể mà có phương pháp để phân tích cơng việc cách phù hợp Để thực công việc người nhân viên cần phải thực nhiệm vụ phải có kỹ năng, kiến thức cần phải đào tạo Và để làm điều Cơng ty cần phải thực biệp pháp sau: -Bước 1: Tiến hành xác định mục đích sử dụng phân tích cơng việc -Bước 2: Xác định cơng việc hay vị trí đặc trưng cần phân tích -Bước 3: Tiến hành lựa chọn phương pháp khác cho phù hợp với mục tiêu phân tích cơng việc -Bước 4: Tiến hành thu thập thông tin -Bước 5: Tiếp tục tiến hành thông tin theo mục tiêu ban đầu đặt kiểm tra xác minh lại mức độ xác thơng tin -Bước 6: Tiến hành việc xây dựng mô tả công việc yêu cầu người thực 3.3.2 Lựa chọn hình thức đào tạo phu hợp vố đối tượng nguồn nhân lực Công ty Mỗi phương pháp đào tạo phát triển có điểm mạnh điểm yếu riêng nó, nên Công ty cần áp dụng cách linh hoạt phương pháp để đào tạo phát triển, không nên áp dụng cứng nhắc vài phương pháp định Tuy nhiên để công tác đào tạo phát triển Cơng ty thực thành cơng, phận làm công tác Công ty cần lưu ý số nguyên tắc sau: - Khi bắt đầu đào tạo phải cung cấp cho học viên kiến thức chung vấn đề học - Sử dụng nhiều ví dụ minh họa cung cấp cho học viên tư liệu, kiến thức - Cố gắng tối đa để tình đào tạo giống với thực tế - Học viên tiếp thu kiến thức phương pháp thực hành nhanh nhớ 45 lâu quên - Để đạt kết tốt, học viên cần phải tham gia tích cực, chủ động vào trình đào tạo 3.3.3 Sử dụng co hiệu nguồn kinh phí phục vụ cho q trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Nguồn kinh phí cho đào tạo – phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai hạn hẹp Chính quỹ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Công ty cần phải tăng cường để đảm bảo khóa đào tạo diễn cách tốt Để tăng cường kinh phí cho đào tạo, Cơng ty nên trích khoản từ lợi nhuận Cơng ty phải có sách chiến lược cụ thể cho Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Công ty 3.3.4 Tạo động lực cho nhân viên đào tạo Công ty Nhân viên có lực tốt, điều chưa có nghĩa họ làm việc tốt Và làm để họ phát huy khả tiềm ẩn làm để nhân viên trung thành với Cơng ty, làm việc tận tụy hết mình, ln cố gắng tìm tòi học hỏi để sáng tạo đạt hiệu cao công việc Để làm điều Công ty cần phải tạo đọng lực kích thích người lao động Tạo động lực giúp người nhân viên trở nên hưng phấn, hăng hái cơng việc, họ có ý thức hồn thiện Chính Cơng ty nên áp dụng hình thức sau: - Người lao động đào tạo Phả Cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với trình độ khả họ - Tăng cường công tác thưởng, phạt nhân viên, thưởng cao cho người hồn thành tốt chương trình đào tạo, có kết cao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho Cơng ty, tạo hội thăng tiến cho người đào tạo đề bạt, tăng lương - Ngồi ra, để tạo bầu khơng khí hăng say, tích cực làm việc tốt phòng ban nên tổ chức thi đua dành phần thưởng, xem phòng ban đạt kết đào tạo cao nhất, góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo – 46 phát triển nguồn nhân lực mà lại tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên Công ty 3.3.5 Một số giải pháp khác - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nòng cốt Cơng ty, đào tạo đội ngũ cán trẻ, có lực chun mơn, u nghề đam mê với nghề để làm giảng viên đào tạo nguồn nhân lực - Hoàn thiện nâng cao trách nhiệm phận quản lý chuyên trách công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực taị Công ty - Xác định nhu cầu đà tạo mục tiêu đào tạo rõ rang nhu cầu phải sát với thực tế Công ty - Thấy rõ vai trò cần thiết, thiết yếu Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, qua có sách thích hợp với cơng tác C KẾT LUẬN Vai trò nguồn nhân lực trình phát triển tổ chức khơng thể phủ nhận Và trở nên quan trọng cần thiết thời đại phát triển khoa học kỹ thuật bùng nổ thông tin Nhu cầu lao động, đặc biệt lao động có chất lương cao ngày tăng nhanh Nhiều tổ chức kinh tế, khu công nghiệp đại đời, dẫn đến thực trạng nhu cầu lao động trình độ cao lớn, nhiên cung lực lượng lao động hạn chế Vây yêu cầu đặt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình đào tạo phải thường xuyên, không thực người chưa có việc làm mà phải tiếp tục thực đối nhân viên Công ty, để có đội ngũ nhân viên giỏi, hiệu công việc nâng cao Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai, tơi có hội để tìm hiểu Cơng ty nói chung số công tác quản trị, đặc biệt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Qua tơi nắm điều bản, thú vị vấn đề xung quanh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Đề tài thực với mục đích nghiên cứu Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo Cơng ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Qua việc phân tích tình hình thực tế q trình cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 47 Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Đề tài ưu điểm hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Từ nhược điểm nguyên nhân dẫn đến hạn chế báo cáo đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện mong muốn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai ngày phát triển Và tạo dựng thương hiệu tốt thị trường, mang sắc riêng Công ty để thu hút khách hàng phát huy hiệu cách tối đa Cùng với giúp đỡ tận tình Thầy giáo bảo, giúp đỡ anh Nguyễn Văn Huy - nhân viên phòng Hành Tổng hợp, đặc biệt anh tham gia vào khóa đào tạo nhân lực Cơng ty Tơi hồn thành báo cáo Tuy nhiên báo cáo chưa phải giải pháp đầy đủ tối ưu để hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, mà đề xuất giới hạn trình độ tơi Mặc dù có cố gắng trình độ, lực thời gian có hạn nên báo cáo khơng thể tránh khỏi hạn chế, sai sót định Vì vậy, tơi kính mong nhận ý kiến nhận xét, góp ý q thầy (cơ) giáo để em hồn thiện báo cáo Tơi xin chân thành cảm ơn! 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Đặng Vũ Chư Ngô Văn Quế (1996), Phát huy nguồn nhân lực yếu tố người sản xuất kinh doanh, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 2.Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai (2015) , Báo cáo cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch du lịch Hòn Gai năm 2015, Hà Nội Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2014), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 4.Trương Thị Hiền (2012), Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống trị thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí phát triển nhân lực số 28/2012, từ trang 21 đến trang 27 5.Bùi Văn Nhơn (2008), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 6.Lưu Thị Minh Ngọc (2014), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hà Nội 7.Ngơ Hồng Thy (2014), Đào tạo nguồn nhân lực, Nhà xuất trẻ, Hà Nội 49 ... HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI 42 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI... THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI .15 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÒN GAI ... triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn Gai Chương : Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hòn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ hòn gai, Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ hòn gai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay