THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý đối TƯỢNG THAM GIA BHXH bắt BUỘC tại BHXH QUẬN cầu GIẤY, THÀNH PHỐ hà nội GIAI đoạn 2012 2016

67 39 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:18

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC1.1. Một số vấn đề cơ bản về BHXH.1.1.1. Khái niệm về BHXH Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách Bảo hiểm xã hội đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. BHXH hiện nay là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và nhà nước ta từ lâu đã được cụ thể hóa thực hiện theo luật. BHXH là sự chia sẻ rủi ro và các nguồn quỹ giúp người lao động đảm bảo cuộc sống của mình và gia đình khi có rủi ro xảy ra.Thuật ngữ “Bảo hiểm xã hội” lần đầu tiên chính thức được sử dụng làm tiêu đề cho một văn bản pháp luật vào năm 1935 (Luật Bảo hiểm xã hội năm 1935 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ1). Thuật ngữ này xuất hiện trở lại trong một đạo luật được thông qua tại New Zealand năm 1938. Năm 1941, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, thuật ngữ này được dùng trong Hiến chương Đại Tây Dương (the Atlantic Charter of 1941).Tổ chức Lao động quốc tế (ILO10) nhanh chóng chấp nhận thuật ngữ “bảo hiểm xã hội”, đây là mốc quan trọng ghi nhận giá trị của thuật ngữ này, một thuật ngữ diễn đạt đơn giản nhưng phản ánh được nguyện vọng sâu sắc nhất của nhân dân lao động trên toàn thế giới.Theo D. Pieters bảo hiểm xã hội được hiểu với tư cách là một tổ chức được hình thành với mục đích hỗ tương giữa người với người để đối phó với sự thiếu hụt thu nhập (chẳng hạn như thu nhập từ tiền công lao động), hoặc những tổn thất cụ thể khác.Sinfield thì đề nghị BHXH nên được định nghĩa là một cơ chế bảo đảm an toàn toàn diện cho con người chống lại sự mất mát về vật chất. Quan điểm của Berghman cũng tương tự như thế, Berghman quan niệm rằng BHXH là một cơ chế bảo hộ toàn diện cho con người chống lại những tổn thất vật chất. Dưới góc độ pháp lý, Bảo hiểm xã hội là một chế định bảo vệ người lao động, sử dụng nguồn tiền đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và được sự tài trợ, bảo hộ của Nhà nước nhằm trợ cấp vật chất cho người được bảo hiểm trong trường hợp bị giảm hoặc mất thu nhập bình quân do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hết tuổi lao động hoặc khi chết. Ở Việt Nam, BHXH là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta thể hiện tinh thần nhân đạo nhân văn cao cả “ mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Làm sao để dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là một mục tiêu hang đầu của đảng và Nhà nước ta quam tâm. Theo Luật BHXH Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 29062006: “ BHXH là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng quỹ vào BHXH”. Cần phân biệt bảo hiểm xã hội với một số khái niệm có nội dung gần với nó như: bảo hiểm thương mại, an sinh xã hội, cứu tế xã hội v.v. . . .Khái niệm an sinh xã hội có phạm vi rộng hơn so với bảo hiểm xã hội, những chế định cơ bản của hệ thống an toàn xã hội bao gồm: bảo hiểm xã hội, cứu tế xã hội, trợ cấp gia đình, trợ cấp do các quỹ công cộng tài trợ, quỹ dự phòng và sự bảo vệ được giới chủ và các tổ chức xã hội cung cấp. Còn bảo hiểm thương mại chủ yếu mang tính chất tự nguyện, quan hệ bảo hiểm xuất hiện trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm, phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm nhà nước rộng hơn so với bảo hiểm xã hội ( gồm mọi cá nhân, tổ chức), mức hưởng bảo hiểm được đề xuất trên cơ sở mức tham gia bảo hiểm và hậu quả xảy ra.Như vậy, phát sinh từ những nhu cầu của NLĐ và an toàn xã hội, BHXH đã trở thành phương thức dự phòng để khắc phục hậu quả của các rủi ro xã hội, đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong xã hội, đồng thời tạo động lực hữu hiệu để phát triển kinh tế. MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iv CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC .1 1.1 Một số vấn đề BHXH 1.1.1 Khái niệm BHXH 1.1.2 Vai trò BHXH .2 1.2 Một số vấn đề quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 1.2.1.Khái niệm quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 1.2.2 Vai trò quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 1.2.3 Đối tượng phạm vi quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 1.2.4 Nội dung quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 10 1.2.5 Quy trình quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 13 1.2.6 Công cụ quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 15 1.2.7 Một số nhân tố tác động đến công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2016 21 2.1 Khái quát chung quận Cầu Giấy BHXH quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 21 2.1.1 Khái quát chung quận Cầu Giấy 21 2.1.2 Giới thiệu chung BHXH quận Cầu Giấy 22 2.2 Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc BHXH quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 26 2.2.1 Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH BB 27 2.2.2 Quản lý hồ sơ tham gia BHXH BB 36 2.2.3.Quản lý sổ BHXH BB 38 2.2.4 Quản lý tiền lương làm đóng mức đóng BHXH BB 42 2.2.5 Kết thu BHXH BB 47 2.3 Đánh giá chung kết công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB quan BHXH quận Cầu Giấy 49 2.3.1 Kết đạt 49 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 50 i CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .54 3.1 Định hướng phát triển hoạt động BHXH quận Cầu Giấy năm tới 54 3.1.1 Định hướng công tác BHXH 54 3.1.2 Định hướng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 55 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy 55 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật BHXH 55 3.2.2.Tổ chức thực hiện, nâng cao trình độ đội ngũ cán quan BHXH quận Cầu Giấy 57 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH 58 3.2.4 Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 58 3.2.5 Tích cực cải cách thủ tục hành 59 3.3 Một số khuyến nghị 59 3.3.1 Khuyến nghị nhà nước .59 3.3.2 Khuyến nghị BHXH thành phố Hà Nội BHXH Việt Nam .60 3.3.3 Khuyến nghị quan chức có liên quan địa bàn .61 KẾT LUẬN .62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 : Cán bộ, công chức, viên chức BHXH quận Cầu Giấy phân theo giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn 25 Bảng 2.2 Tổng số đơn vị tham gia BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 27 Bảng 2.3 Tình hình tham gia BHXH BB đơn vị SDLĐ BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012-2016 .29 Bảng 2.4 Tổng số lao động tham gia BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 32 Bảng 2.5 Tình hình tham gia BHXH BB NLĐ BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012-2016 .34 Bảng 2.6: Tinh hình quản lý hồ sơ tham gia BHXH BB quan BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 37 Bảng 2.7 Công tác cấp sổ BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 40 Bảng 2.8 Kết công tác chốt sổ BHXH cho NLĐ BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 41 Bảng 2.9 Mức lương tối thiểu vùng áp dụng doanh nghiệp thuộc quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 42 Bảng 2.10 Tổng quỹ lương làm đóng BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 43 Bảng 2.11 Quỹ lương bình quân đóng BHXH BB khối ngành địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 - 2016 45 Bảng 2.12: Kết thu BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 47 iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức máy BHXH quận Cầu Giấy 24 Biểu đồ Biểu đồ thể tình hình tham gia BHXH BB đơn vị BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 -2016 .28 Biểu đồ Số lao động tham gia BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012 – 2016 33 Biểu đồ Tổng quỹ lương làm đónh BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012-2016 .44 Biểu đồ Kết thu BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy giai đoạn 2012-2016 48 iv CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC 1.1 Một số vấn đề BHXH 1.1.1 Khái niệm BHXH Từ thực công đổi đất nước đến nay, kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng Cùng với phát triển kinh tế lớn mạnh không ngừng hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt sách Bảo hiểm xã hội phát huy vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh BHXH sách xã hội quan trọng Đảng nhà nước ta từ lâu cụ thể hóa thực theo luật BHXH chia sẻ rủi ro nguồn quỹ giúp người lao động đảm bảo sống gia đình có rủi ro xảy Thuật ngữ “Bảo hiểm xã hội” lần thức sử dụng làm tiêu đề cho văn pháp luật vào năm 1935 (Luật Bảo hiểm xã hội năm 1935 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ [1]) Thuật ngữ xuất trở lại đạo luật thông qua New Zealand năm 1938 Năm 1941, thời gian chiến tranh giới thứ hai, thuật ngữ dùng Hiến chương Đại Tây Dương (the Atlantic Charter of 1941) Tổ chức Lao động quốc tế (ILO10) nhanh chóng chấp nhận thuật ngữ “bảo hiểm xã hội”, mốc quan trọng ghi nhận giá trị thuật ngữ này, thuật ngữ diễn đạt đơn giản phản ánh nguyện vọng sâu sắc nhân dân lao động toàn giới Theo D Pieters bảo hiểm xã hội hiểu với tư cách tổ chức hình thành với mục đích hỗ tương người với người để đối phó với thiếu hụt thu nhập (chẳng hạn thu nhập từ tiền công lao động), tổn thất cụ thể khác Sinfield đề nghị BHXH nên định nghĩa chế bảo đảm an toàn toàn diện cho người chống lại mát vật chất Quan điểm Berghman tương tự thế, Berghman quan niệm BHXH chế bảo hộ toàn diện cho người chống lại tổn thất vật chất Dưới góc độ pháp lý, Bảo hiểm xã hội chế định bảo vệ người lao động, sử dụng nguồn tiền đóng góp người lao động, người sử dụng lao động tài trợ, bảo hộ Nhà nước nhằm trợ cấp vật chất cho người bảo hiểm trường hợp bị giảm thu nhập bình quân ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hết tuổi lao động chết Ở Việt Nam, BHXH sách lớn Đảng Nhà nước ta thể tinh thần nhân đạo nhân văn cao “ người người, người người” Làm để dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh mục tiêu hang đầu đảng Nhà nước ta quam tâm Theo Luật BHXH Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006: “ BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết sở đóng quỹ vào BHXH” Cần phân biệt bảo hiểm xã hội với số khái niệm có nội dung gần với như: bảo hiểm thương mại, an sinh xã hội, cứu tế xã hội v.v .Khái niệm an sinh xã hội có phạm vi rộng so với bảo hiểm xã hội, chế định hệ thống an toàn xã hội bao gồm: bảo hiểm xã hội, cứu tế xã hội, trợ cấp gia đình, trợ cấp quỹ cơng cộng tài trợ, quỹ dự phòng bảo vệ giới chủ tổ chức xã hội cung cấp Còn bảo hiểm thương mại chủ yếu mang tính chất tự nguyện, quan hệ bảo hiểm xuất sở hợp đồng bảo hiểm, phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm nhà nước rộng so với bảo hiểm xã hội ( gồm cá nhân, tổ chức), mức hưởng bảo hiểm đề xuất sở mức tham gia bảo hiểm hậu xảy Như vậy, phát sinh từ nhu cầu NLĐ an toàn xã hội, BHXH trở thành phương thức dự phòng để khắc phục hậu rủi ro xã hội, đảm bảo an toàn cho thành viên xã hội, đồng thời tạo động lực hữu hiệu để phát triển kinh tế 1.1.2 Vai trò BHXH Vai trò BHXH Trong điều kiện phát triền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nay, BHXH trở nên quan trọng việc góp phần đảm bảo công tác xã hội phát triển xã hội cách bền vững Nó giữ vai trò quan trọng khơng NLĐ mà có ý nghĩa to lớn tổ chức SDLĐ toàn xã hội, cụ thể: 1.1.2.1 Đối với người lao động BHXH hình thành phát triển chủ yếu nhằm đảm bảo sách cho NLĐ người thân họ gặp phải khó khăn, làm giảm phần thu nhập Do đó, BHXH có vai trò vơ quan trọng đối tượng BHXH không quyền lợi cho NLĐ mà thể trách nhiệm NLĐ xã hội Một mặt, BHXH tạo điều kiện cho NLĐ nhận tương trợ cộng đồng, xã hội ốm đau, thai sản,… Mặt khác, hội để người thực trách nhiệm tương trợ cho khó khăn thành viên khác cộng đồng, khắc phục hậu khống chế rủi ro lao động mức độ cần thiết Khi tham gia vào hệ thống BHXH, việc chi dùng cá nhân NLĐ nâng cao hiệu cho họ tiết kiệm khoản tiền nhỏ, đặn hàng tháng để chi dùng già cả, sức lao động… Đây không nguồn hỗ trợ vật chất mà nguồn động viên tinh thần to lớn cá nhân gặp khó khăn, giúp họ ổn định mặt tâm lý, ổn định sách cho thân gia đình gặp bất trắc Khi có chỗ dựa vững chắc, NLĐ cảm giác yên tâm sống lao động, làm việc để nâng cao suất lao động 1.1.2.2 Đối với tổ chức sử dụng lao động BHXH việc mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ, giúp cho tổ chức SDLĐ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Thơng qua việc phân phối chi phí cho NLĐ cách hợp lý Bởi vì, khơng có BHXH, người SDLĐ trả tiền BHXH tiền lương hàng tháng cho NLĐ để họ tự quản lý sử dụng nguồn tiền vào mục đích khác nhau, lúc mang lại hiệu mong đợi Đặc biệt, NLĐ không may bị ốm đau, tai nạn lao động… khơng có khoản tiền tiết kiệm, dự phòng để chi dùng sống họ bị ảnh hưởng dẫn đến chất lượng lao động bị ảnh hưởng theo Vì vậy, qua việc phân phối chi phí cho NLĐ hợp lý, BHXH góp phần làm cho trình sản xuất kinh doanh ổn định, hoạt động liên tục hiệu quả, tăng cường mối quan hệ bền thành viên quan hệ lao động Mặt khác, BHXH tạo điều kiện để người SDLĐ có trách nhiệm với NLĐ suốt đời NLĐ cho đóng góp họ doanh nghiệp, làm cho quan hệ lao động chủ SDLĐ với NLĐ có tính nhân văn sâu sắc Bên cạnh đó, BHXH giúp đơn vị SDLĐ ổn định nguồn chi có rủi ro khơng đáng có xảy Nhờ mà khoản chi phí chủ động hạch tốn, giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh mà không bị phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh khách quan Tuy nhiên, lợi ích mà BHXH mang lại cho đơn vị SDLĐ lợi ích trực tiếp nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị SDLĐ chưa thực coi trọng có nhận thức đắn vai trò BHXH 1.1.2.3 Đối với xã hội BHXH công cụ phân phối, sử dụng nguồn quỹ dự phòng hiệu cho việc giảm hậu rủi ro, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.BHXH sách xã hội ln Đảng Nhà nước ta coi trọng Bởi tên gọi phản ánh, BHXH khơng có vai trò quan trọng NLĐ người SDLĐ mà có vai trò xã hội to lớn như: Tạo chế chia sẻ rõ ràng, để nâng cao tính cộng đồng xã hội, củng cố truyền thống đồn kết, gắn bó thành viên xã hội Tuy khơng nhằm mục đích sinh lợi, kinh doanh BHXH xem công cụ phân phối, sử dụng nguồn quỹ dự phòng hiệu cho việc giảm hậu rủi ro, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thông qua hoạt động BHXH, rủi ro đời sống NLĐ dàn trải theo nhiều chiều, tạo khả giải an tồn nhất, với chi phí thấp BHXH vốn trụ cột bốn trụ cột hệ thống ASXH nhà nước ta Căn vào mức độ bao phủ sách BHXH mà nhà hoạch định sách xã hội thiết kế mạng lưới an sinh khác Do đó, phát triển BHXH sở để phát triển phận khác hệ thống an sinh xã hội Có thể nói nhìn vào hệ thống BHXH quốc gia biết trình độ phát triển quốc gia Nếu kinh tế chậm phát triển, xã hội lạc hậu, đời sống nhân dân thấp hệ thống BHXH chậm phát triển mức tương đối Bởi vì, kinh tế phát triển, nhu cầu cần thiết đảm bảo người dân nghĩ đến nhu cầu cao Mặt khác, thông qua hệ thống BHXH, trình độ tổ chức, quản lý rủi ro xã hội nhà nước, trình độ văn hóa cộng đồng nâng cao Ngoài ra, hệ thống BHXH góp phần vào việc huy động vốn đầu tư, làm cho thị trường tài phong phú kinh tế phát triển Do quỹ BHXH có nguồn tiền nhàn rỗi đem đầu tư đảm bảo an toàn tăng trưởng quỹ, mang lại lợi ích cho tất chủ thể quan hệ BHXH Ở Việt Nam, thơng qua sách bảo hiểm bắt buộc khu vực thức, BHXH góp phần thúc đẩy trình sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ tiến lên sản xuất cơng nghiệp, dịch vụ nhanh chóng đại Với chức BHXH khâu hông thể thiếu việc thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” góp phần ổn định xã hội, phát triển đất nước Như vậy, vai trò BHXH lớn NLĐ, người SDLĐ toàn xã hội Đối với Việt Nam nay, với chức mình, BHXH khâu khơng thể thiếu việc thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh”, góp phần vào ổn định phát triển kinh tế đất nước 1.2 Một số vấn đề quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 1.2.1.Khái niệm quản lý đối tượng tham gia BHXH BB Khái niệm quản lý Quản lý tác động có kế hoạch, xếp có tổ chức, huy, điều khiển, hướng dẫn, kiểm tra chủ thể quản lý (cá nhân hay tổ chức) trình xã hội hoạt động người, để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích đề ddiiefu kiện môi trường biến động ( T.s Dương Xuân Triệu – CN Nguyễn Văn Gia 2010, Bài giảng quản trị BHXH, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội.) Khái niệm đối tượng tham gia BHXH Đối tượng tham gia BHXH người có trách nhiệm đóng phí (quỹ) bảo hiểm cho quan thực BHXH theo quy định Nhà nước BHXH, đối tượng tham gia chủ yếu người lao động người sử dụng lao động ( TS Nguyễn Tiệp, Giáo trình Bảo hiểm xã hội, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội.) Người lao động tham gia BHXH, đồng thời người hưởng bảo hiểm Ngoài ra, thân nhân người tham gia BHXH hưởng số trường hợp, theo quy định pháp luật Khái niệm quản lý đối tượng tham gia BHXH BB Theo giảng Quản trị Bảo hiểm xã hội, Trường đại học Lao động Xã hội thì: ”Quản lý đối tượng tham gia BHXH tác động có kế hoạch, có tổ chức quan BHXH trình tham gia BHXH đối tượng thông qua việc quản lý danh sách tham gia; hồ sơ tham gia; sổ BHXH; mức lương; tổng quỹ lương, mức đóng góp vào quỹ BHXH , nhằm đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ đối tượng tham gia theo luật định” 1.2.2 Vai trò quản lý đối tượng tham gia BHXH BB Quản lý đối tượng tham gia BHXH BB tạo điều kiệm đảm bảo thực quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo quy định pháp luật Là điều kiện tiền đề đảm bảo thực bình đẳng hưởng thụ quyền lợi BHXH góp phần gắn kết chặt chẽ trách nhiệm đóng góp quyề hưởng thụ người tham gia BHXH Làm sở cho việc tổ chức hoạt động thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối tượng, đủ số lượng theo quy định pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thời gian quy định; Là điều kiện bảo đảm thực quyền tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp người lao động, đơn vị sử dụng lao động công dân theo quy định pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp Thông qua việc quản lý đối tượng tham gia BHXH giúp nhà quản trị BHXH phát điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp hệ thống sách, chế độ để kiến nghị quan Nhà nước có thẩm quyền sủa đổi, bổ sung, làm cho hệ thống sách, chế độ BHXH ngày hồn thiện Góp phần khai thác triệt để đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhằm thực mục tiêu mở rộng phạm vi “che phủ” BHXH, tiến tới thực BHXH, BHYT cho người an sinh công xã hội theo chủ trương Nhà nước; Làm sở giải quyền lợi hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng tham gia theo quy định Luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; Góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, hạn chế hành vi vi pháp pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tổ chức, cá nhân có liên quan q trình thực pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 1.2.3 Đối tượng phạm vi quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 1.2.3.1 Đối tượng quản lý Quản lý đối tượng tham gia BHXH quản lý theo pháp lý Giai đoạn 2011-2014 Luật BHXH số 71/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa Nghị định số 152/2006/NĐ – CP ngày 22/12/2006 Chính phủ hướng dẫn số điều Luật BHXH BB Thông tư 03/2007/ TT – BLĐTBXH ngày 30/01/2007 Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định Điều 17 Quyết định 1111/ QĐ – BHXH ngày 25/20/2011 BHXH việc quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, BHYT sau: 2.3 Đánh giá chung kết công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB quan BHXH quận Cầu Giấy 2.3.1 Kết đạt Dưới đạo BHXH thành phố Hà Nội UBND quận Cầu Giấy, BHXH quận Cầu Giấy thực tốt công tác quản lý đối tượng tham gia đạt hiệu tương đối cao gặt hái nhiều thành tựu.Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB trọng đặt lên hàng đầu lẽ có quản lý tốt đối tượng tham gia cơng tác khác đảm bảo thực có hiệu Trong năm qua, BHXH quận Cầu Giấy đạt số kết đáng khích lệ như: Trong công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH: BHXH quận cầu Giấy nắm bắt tương đối chặt chẽ số lượng đơn vị sử dụng lao động, NLĐ thuộc diện tham gia tham gia BHXH nhờ việc theo dõi sát đơn vị thành lập mới, sát nhập, giải thể, phá sản hay di chuyển địa bàn khác tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH BHXH quận cầu giấy chiếm tỷ lệ cao ngày tăng lên Trong công tác quản lý hồ sơ tham gia BHXH BB: BHXH quận Cầu Giấy thực hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo với đơn vị tham gia lần đầu, giúp đỡ hồn thiện hồ sơ, nhanh xác tạo điều kiện cho NLĐ tham gia BHXH BHXH quận Cầu giấy bước cải thiện thủ tục hành cơng quản lý giải chế độ cho NLĐ thông qua việc áp dụng công nghệ thơng tin đem lại hiệu tích cực Hồ sơ thủ tục giấy tờ liên quan bước giản hóa, thời gian giải rút ngắn, khiếu nại sai sót giảm bớt đáng kể Trong công tác quản lý sổ BHXH: BHXh quận Cầu Giấy ln cố gắng hồn thành nhanh chóng việc thẩm định hồ sơ tham gia cấp sổ BHXH cho NLĐ Hàng năm cấp sổ cho hàng trăm NLĐ Đồng thời giải kịp thời tồn đọng, vướng mắc trình thực tạo thành thể thống trình quản lý đối tượng tham gia BHXH BB Công tác chốt sổ thực nhanh chóng, kịp thời hạn chế tối đa sai sót ứng dụng CNTT góp phần tiết kiệm công sức đảm bảo thời gian cho NLĐ Công tác ghi bổ xung xác nhận chốt sổ BHXH thực đơn giản, nhanh chóng nhờ hiệu việc áp dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý Thông tin sổ xác nhận 49 quy trình nghiệp vụ, xác đảm bảo quyền lợi cho NLĐ Trong công tác quản lý tiền lương làm đóng mức đóng BHXH: BHXH quận Cầu Giấy nắm bắt tương đối rõ mức lương, thang bảng lương đơn vị Diễn biến tiền lương lao động Biến động tiền lương hàng thánh thông báo kịp thời cho quan BHXH Đối với trường hợp chậm trễ BHXH quận Cầu Giấy cần phải có cơng văn giải trình Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, BHXH quận Cầu Giấy có phối hợp với quan thuế để quản lý chặt chẽ số lao động diễn biến tiền lương hàng tháng NLĐ Chính mà sai sót hay cố tình gian lận đơn vị SDLĐ quan BHXH phát kịp thời nhắc nhở trường hợp cố tình tái phạm báo cáo cho cấp để giải Các kết đạt khác Tăng cường mở rộng phạm vi nội dug tuyên truyền, triển khai thực Luật BHXH sách nhà nước đến người dân xã hội nhiều hình thức báo, tạp chí, phát truyền hình, phát tờ rơi…Chính mà nhận thức người quyền trách nhiệm tham gia BHXH có chuyển biến lớn tạo thuận lợi cho quản lý đối tượng tham gia địa bàn Cán BHXH qn Cầu Giấy khơng ngừng nâng cao chất lượng, trình độ, chuyên môn cập nhật thay đổi sách để kịp thời phổ biến hướng dẫn cán BHXH Nhận thức vai trò công nghệ thông tin việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, quan BHXH ứng dụng có hiệu phần mềm đại để phục vụ cán BHXH làm việc hiệu BHXH quận Cầu Giấy tăng cường phối hợp với quan chức năng, sở ban ngành có liên quan địa bàn để tra, kiểm tra, chấn chỉnh đơn vị tổ chức cố tình né tránh tham gia BHXH cho NLĐ đơn vị chậm nộp, nợ đọng BHXH để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia BHXH 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế Bên cạnh thành tựu đạt được, BHXH quận Cầu Giấy tồn nhiều mặt hạn chế yếu công tác quản lý đối tượng tham gia, cần phải nhanh chóng sửa đổi khắc phục Đó là: 50 Trong cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB: Có trường hợp đơn vị kê khai đăng ký khơng xác số người tham gia lẫn mức lương trích nộp nhiều hình thức như: ký hợp đồng lao động tháng không ký hợp đồng lao động…, số đơn vị sử dụng 10 lao động chưa tham gia BHXH công ty TNHH Kim Liên, công ty TNHH thương mại dịch vụ Hạ long xanh Một tồn lớn việc thực hiejn quy định BHXH công tác quản lý chưa đồng bộ, quan BHXH ban ngành chức chưa nắm hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình sử djng lao động doanh nghiệp Có doanh nghiêp đăng ký thành lập địa bàn khơng có trụ sở giao dịch, khơng hoạt động theo nội dung đăng ký giải thể sau thành lập…mà chưa kịp báo cho quan BHXH làm cho BHXH quận không nắm bắt thông tin Sẽ gây trở ngại cho công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH Trong công tác quản lý hồ sơ tham gia BHXH Số lượng hồ sơ tham gia nhiều nên việc lưu trữ hồ sơ gặp nhiều khó khăn Hồ sơ tham gia trước năm 2012 chưa kịp nhập hết vào phần mền quản lý nên việc tìm kiếm khai thác hồ sơ gặp nhiều khó khăn Khó khăn lớn cơng tác quản lý hồ sơ tham gia BHXH BHXH quận Cầu Giấy số lượng đơn vị tham gia địa bàn lớn, số cán BHXH hạn chế nên số trường hợp việc hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ gặp nhiều vướng mắc Trong cơng tác quản lý sổ BHXH Số NLĐ tham gia BHXH lớn, số sổ cấp năm nhiều nên tránh khỏi sai sót q trình in ấn cấp sổ Một số trường hợp đơn vị SDLĐ NLĐ quản lý sổ chưa tốt dẫn đến gây khó khăn việc quản lý đối tượng tham gia thêm thời gian để xác nhận cấp sổ Từ năm 2010 theo hướng dẫn BHXH Việt Nam, BHXH quận Cầu Giấy tiến hành in tờ rời thay cho việc xác nhận tay vào sổ BHXH nhiên số lượng hồ sơ quản lý lớn nên công tác chốt sổ BHXH gặp nhiều bất cập, số lượng chốt sổ tồn đọng năm sau nhiều Việc xác nhận thời giant ham gia BHXH tờ rời chưa phát 51 huy hiệu quả, số đơn vị chưa đổi sổ lúc sử dụng tờ rời sổ BHXH cũ Bên cạnh việc qản lý tờ rời dễ gây thất lạc gây ảnh hưởng tới q trình tham gia BHXH cuxnh cơng tác cán BHXH Trong công tác quản lý tiền lương làm đống mức đóng BHXH Chưa nắm vững tiền lương, tiền công NLĐ, bên cạnh số sớn vị SDLĐ cố tình cấu kết, gian lận khai báo biến động tiền lương NLĐ khơng xác gây khó khăn q trình quản lý BHXH Việc phối hợp với ban ngành liên quan nhiều hạn chế số trường hợp vi phạm koong phát kịp thời để xử lý Một số hạn chế khác Nhận thức BHXH người dân nói chung NLĐ nói riêng hạn chế, chưa thấy rõ tính ưu việt BHXH NLĐ chưa hiểu đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ vủa tham gia BHXH, nhiều lao động cấu kết với NSDLĐ để gian lận số tiền đóng BHXH mà khơng thấy ý nghĩa lâu dài Đội ngũ cán BHXH tăng số lượng chất lượng chưa đáp ứng đủ yêu cầu khối lượng công việc lớn Nhất BHXH quận Cầu Giấy đa số người trẻ tuổi dù nhiệt tình chất lượng cơng tác lại chưa đáp ứng yêu cầu Các chế tài xử phạt chưa nghiêm, khơng có tính răn đe Do nhiều chủ SDLĐ vẫ tìm cách né tránh, khơng thực BHXH cho NLĐ chậm nộp, nợ đọng thời gian dài không bị xử lý 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế Về phía NLĐ Do áp lực việc làm nên phận không nhỏ NLĐ khơng nắm bắt dược khơng dám đấu tranh đòi hỏi quyền lợi đáng Vì lợi nhuận, số chủ SDLĐ sẵn sang bất chấp quy định pháp luật, chiêm dụng tiền BHXH NLĐ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực sách an sinh xã hội Đảng nhà nước Về phía NSDLĐ Nhiều doanh nghiệp thành lập, nguồn vốn kinh doanh it chưa có điều kiện tham gia BHXH doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp tư nhân Do thay đổi chế quản lý, chuyển đổi hình thưc chủ sở hữu, môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt nên số đơn vị gặp khó khăn phải 52 ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động cầm chừng Đội ngũ làm công tác BHXH số đơn vị không ổn định phải kiêm lúc nhiều công việc nên chưa hiểu rõ sách chế độ BHXH Về phía cán BHXH Cán BHXH khơng thể năm bắt hết tình hình thực tế đối tượng tham gia BHXH nguồn nhân lực thiếu, trình độ nghiệp vụ lý luận trị chưa sâu, phần lớn chưa đào tạo BHXH Thực tế cho thấy số cán đào tạo chuyên ngành phần lớn cán ngành khơng chun ngành đào tạo Về phía cơng đồn Cơng đồn tổ chức đại diện cho NLĐ tập thể, đứng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ Tuy nhiên doanh nghiệp trốn đóng BHXH tiếng nói cơng đồn dường lại khơng có trọng lượng chưa đủ sức lên tiếng buộc doanh nghiệp thực theo luật Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm Công tác tra kiểm tra quan chức nhiều hạn chê, chưa có biện pháp xử lý vi phạm kiên Một số cấp ủy Đảng chưa thực quan tâm đến việc lanh đạo, đạo phối hợp công tác quản lý, thực chế độ cho NLĐ 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Định hướng phát triển hoạt động BHXH quận Cầu Giấy năm tới 3.1.1 Định hướng công tác BHXH Trong năm tới BHXH huyện tập trung đạo, phố hợp với cấp ngành, đơn vị SDLĐ địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền luật lao động , luật BHXH, Luật BHYT Tổ chức tốt cơng tác thu BHXH, BHYT, tích cực khai thác mở rộng đối tượng thu thuộc cá doanh nghiệp quốc doanh hoạt động sản xuất địa bàn Chỉ đạo đại lý thu tham mưu cho ban đạo BHXH triển khai có hiệu tăng đối tượng tham gia BHXH xã, phường Cùng BHXH quận Cầu Giấy có chiên lược định hướng công tác BHXH sau: Khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc đơn vị quốc doanh Hướng đến BHYT toàn dân năm 2014 Tăng cường mạnh mẽ công tác xử lý đơn vị nợ đọng toàn huyện Thu BHXH, BHYT bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện đạt 100% kế hoạch trở lên Tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH, đảm bảo cân đối thu chi, trọng việc quản lý rủi ro Quản lý chặt chẽ, thực đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH cho người lao động địa bàn huyện theo quy định Chi trả chế độ, kịp thời đến tay người hưởng chế độ BHXH Tiếp tục triển khai thực Luật BHYT tới sở khám chữa bệnh tồn huyện Thực tốt cơng tác giám định chi phí khám chữa bệnh bệnh viện nhằm quản lý chặt chẽ nguồn quỹ, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT cân đối quỹ địa bàn Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ Tăng cường học tập nâng cao trình độ, để xử lý bảo quản máy móc thiết bị đáp ứng nhiệm vụ giao Đảm bảo an ninh mạng liệu an toàn Phối hợp với phòng, ban liên quan, UBND cấp xã, phường tăng cường công tác tra, kiểm tra nội bộ, tra liên ngành Đồng 54 thời giải đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời luật định Tiếp tục kiện tồn cơng tác tổ chức cán Quản lý cán công chức theo chức nhiệm vụ giao, theo quy chế ngành Không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức đảm bảo có trình độ chun mơn, nghiệp vụ cao mà có phẩm chất đạo đức tốt với tinh thần nhiệt huyết công việc 3.1.2 Định hướng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Đẩy mạnh cơng tác tun truyền nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm nâng cao nhận thức tầng lớp nhân dân sách BHXH, BHYT, BHTN thu hút đông đảo đối tượng tham gia Quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia, thực đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH cho người lao động địa bàn huyện theo quy định Mở rộng đối tượng tham gia đặc biệt khối doanh nghiệp quốc doanh Thực cấp sổ BHXH, quản lý tờ khai cấp sổ theo quy định Giải chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đối tượng theo Luật BHXH Lưu trữ hồ sơ khoa học, thuận tiện cho việc quản lý khai thác đối tượng tham gia BHXH, thường xuyên chống mối, chống cháy, ẩm mốc, đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ tốt cho cơng tác BHXH Cải cách thủ tục hành chính, cách thức quản lý, nâng cao ý thức phục vụ cán bộ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệptham gia BHXH Lưu trừ hồ sơ tham gia khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm Đồng thời cải cách thủ tục hành chính, cách thức quản lý, nâng cao ý thực phục vụ cán bộ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp tham gia BHXH Quản lý tốt quỹ tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH tiến sát đến tiền lương, tiền công thực tế NLĐ Hạn chế tình trạng NLĐ NSDLĐ thỏa thuận với đóng BHXH mức thấp 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB BHXH quận Cầu Giấy 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật BHXH Hiện nay, cơng tác tuyên truyền chế độ BHXH BHXH quận Cầu Giấy trú trọng song chưa đạt kết 55 mong muốn, NLĐ NSDLĐ có biểu định, số có nhận thức đắn chấp hành tốt quy định pháp luật BHXH, song số chưa nhận thức tầm quan trọng việc tham gia BHXH bắt buộc nên tình trạng trốn đóng, nợ đọng xảy Chính cơng tác tun truyền cần đẩy mạnh Cần đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tới người tham gia, trực tiếp tới gặp chủ sử dụng lao động người lao động để tuyên truyền sách lợi ích BHXH để NLĐ thấy hai mặt việc khơng tham gia BHXH, từ động viên, khuyến khích họ tự đứng lên đòi hỏi quyền lợi NSDLĐ khơng đảm bảo quyền lợi cho NLĐ Đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng internet, truyền hình truyển thanh, báo chí… ví dụ lập diễn đàn mạng để người dân đưa thắc mắc, đóng góp ý kiến thảo luận vấn để tồn hệ thống BHXH để hồn thiện hệ thơng BHXH; tăng thời lượng số tin bải kênh phát thanh, tuyền hình, báo chí…Ngồi việc tăng cường tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng cần đẩy mạnh tun truyền thơng qua hình thức trực quan xây dựng cụm pano, áp phích, phát hành tờ rơi tờ gấp Những hiệu, pano tuyên truyền cần thiết kế ấn tượng, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn, có trọng tâm mang tính thuyết phục cao Bên cạnh cần tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp NLĐ, biện pháp ngày phát huy hiệu thiết thực nên cần đặc biệt quan tâm Tuyên truyền không tuyên truyền nội dung chế độ mà tun truyền lợi ích thiết thực mà BHXH mang lại cho NLĐ NSDLĐ Đối với NLĐ, BHXH giúp đảm bảo bù đắp phần toàn thu nhập mà NLĐ bị gặp rủi ro sống làm việc Còn NSDLĐ, BHXH bảo vệ trực tiếp cho NLĐ để họ yên tâm làm việc, nhờ suất tăng lên, từ hoạt động kinh doanh đạt nhiều lợi nhuận Công tác tuyên truyền thực tốt nâng cao nhận thức người tham gia, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, nâng cao hiệu công tác thu công tác quản lý BHXH Như vậy, xuất phát từ tầm quan trọng việc nhận thức BHXH NLĐ NSDLĐ, BHXH quận Cầu Giấy thoài gian tới cần phải tăng cường công tác tuyên truyền bề rộng lẫn bề sâu đòi hỏi 56 phố hợp đồng có hiệu quan chức có liên quan 3.2.2.Tổ chức thực hiện, nâng cao trình độ đội ngũ cán quan BHXH quận Cầu Giấy Khối lượng công việc ngày tăng, thời thách thức cán ngành BHXH phía trước, đòi hỏi BHXH quận Cầu Giấy phải có nhiều giải pháp cơng tác tổ chức, máy cán công tác nhân phải đặc biệt quan tâm, cán khâu định Nhằm nâng cao lực đội ngũ cán bộ, BHXH quận Cầu Giấy cần trọng xếp lại cấu cán theo lực chuyên môn nghiệp vụ Cùng với nó, BHXH cần có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giúp cán có thêm kiến thức chun mơn nghiệp vụ nhẳm thực công việc cách hiệu Đơi việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cần nâng cao trình độ cơng nghệ thông tin cho cán ngành bảo hiểm Cùng với phát triển xã hội phát triển công nghệ thông tin, giống ngành nghề khác, BHXH đòi hỏi có phát triển cơng nghệ thơng tin Do cán ngành BHXH khơng có trình độ tin học định cơng tác thực BHXH gặp nhiều khó khăn hiệu BHXH quận Cầu Giấy cần thường xuyên tiến hành mở lớp đào tạo chuyên môn, đào tạo tin học bản, tin học văn phòng, hướng dẫn sử dụng phần mềm áp dụng ngành BHXH; cử cán công tác học hỏi kinh nghiệm tỉnh bạn để rút học bổ ích cho tỉnh nhà Hơn nữa, việc quan tâm tới mặt kiến thức chun mơn trình độ cán bộ, cần quan tâm mặt tinh thần cán Công tác BHXH công tác cần tiếp xúc với nhiều đối tượng tham gia, cán khơng có thái độ nhiệt tình, không nhanh nhẹn giải thắc mắc giải chế độ cho người tham gia dẫn tới việc người tham gia niềm tin quan BHXH dẫn đến tình trạng trốn chánh tham gia BHXH Bởi cần trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức trách nghiệm, tinh thần tác phong phục vụ đối tượng để cán thực yêu ngành, yêu nghề, có thái độ phục vụ đắn Đồng thời, để giúp khuyến khích cán có tinh thần nhiệt huyết cơng việc, BHXH cần có chế thưởng phạt minh bạch động viên tinh thần làm việc cho cán quan Có cơng tác thực BHXH công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 57 có hiệu 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH Tình trạng trốn đóng chậm đóng, nợ đọng chiếm dụng tiền BHXH doanh nghiệp tình trạng đáng lo ngại BHXH nói chung BHXH quận Cầu Giấy nói riêng Việc khơng tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động gây thất thu cho quỹ BHXH mà quan trọng quyền lợi hợp pháp, đáng NLĐ bị xâm hại, ảnh hưởng đến long tin NLĐ làm cơng ăn lương Để khắc phục tình trạng trên, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc quan quản lý nhà nước BHXH quan BHXH cần đổi mới, tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc BHXH quận Cầu Giấy cần phối hợp tốt với ngành LD-TB&XH, Liên đoàn lao động, tra nhà nước, thuế, hệ thông kho bạc, ngân hàng, công an…Trong công tác kiểm tra tra tăng cường xử lý vi phạm, cưỡng chế thi hành Phải kết rà sốt kĩ tình hình đơn vị SDLĐ để phân loại theo nhóm nhằm áp dụng biện pháp tra, kiểm tra, phù hợp tránh làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời hạn chế hành vi vi phạm SDLĐ thu , nộp BHXH bắt buộc 3.2.4 Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB CNTT giải pháp công cụ xử lý thơng tin đắc lực góp phần tăng cường cải cách hành cơng tác quản lý triển khai BHXH đảm bảo tính xác, nhanh chóng thuận tiện lưu trữ khai thác hồ sơ Việc ứng việc dụng CNTT vào công tác quản lý nghiệp vụ BHXH khơng góp phần làm giảm chi phí, mà giúp thống cách nhìn nhiều người, nhiều đơn vị cung tiêu chuẩn thống Tạo phong cách làm việc khoa học hiệu quả, xây dựng nguyên tắc bảo mật an tồn, có kiểm tra tính tốn khoa học lưu trữ, xây dựng tin cậy cácđối tượng tham gia…từ nâng cao lực phục vụ Để CNTT ứng dụng rộng rãi vào nghiệp vụ quản lý đối tượng tham gia BHXH BB, BHXH quận Cầu Giấy cần trọng đến số vấn đề sau: BHXH quận Cầu Giấy cần ứng dụng kỹ thuật đại việc quan tâm đầu tư trang thiết bị đại cho toàn hệ thống, đào tạo đội ngũ 58 đáp ứng yêu cầu, điều quan trọng cần làm trước hết xây dựng cho hệ thống tiêu chuẩn nghiệp vụ BHXH, chẳng hạn chuẩn hóa mã quản lý, danh mục báo biểu, tiêu thống kê phương pháp tính Đầu tư cho phần mềm đáp ứng nhu cầu tự động, phải có khả thích ứng với thay đổi chế độ sách Đầu tư máy vi tính nối ,mạng internet mạng nội toàn quan Số lượng tham gia BHXH BB ngày mở rộng, số tiền hu đóng góp ngày lớn, mặt khác đội ngũ cán công chức quan chuyên quản lý BHXH lại có hạn, cần có ứng dụng tin học vào nhằm quản lý thu quỹ BHXH từ đối tượng tham gia BHXH BB tốt, tiện lợi Trình độ tin học đội ngũ cán hạn chế, chưa khai thác hết khả để đáp ứng vào quản lý thu quỹ BHXH từ người tham gia BHXH BB Chính vậy, BHXH quận Cầu Giấy cần có chủ trương, kế hoạch để mở lớp đào tạo tin học cho cán chuyên trách nhằm nâng cao kỹ ứng dụng CNTT vào quản lý đối tượng tham gia BHXH 3.2.5 Tích cực cải cách thủ tục hành Thủ tục hành yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận ý thức chủ động tham gia BHXH NLĐ NSDLĐ Vì để mở rộng tạo niềm tin cho người tham gia BHXH, quan BHXH quận Cầu Giấy cần trọng vấn đề sau: Giảm thiểu bớt thủ tục hành khơng cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức, người hưởng thụ chế độ sách tiếp cận để giải công việc thuận lợi hơn, khỏi tốn thời gian lại, hạn chế lạm quyền cán trực tiếp giải cho đối tượng BHXH BHXH quận Cầu Giấy cần chuẩn đoán thống biểu mẫu hành hồ sơ Đồng thời tổ chức niên yết cơng khai thủ tục hành giải chế độ BHXH trụ sở BHXH quận để nhân dân dễ dàng tra cứu cần thiết Bên cạnh để tạo điều kiện cho cán nhân dân đến giao dịch giải công việc, BHXH quận cần trì lịch làm việc thêm sang thứ hàng tuần 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Khuyến nghị nhà nước Sửa đổi bổ sung văn pháp luật BHXH; đồng thời gửi đến quan BHXH kịp thời 59 Xây dựng lộ trình để nâng dần tuổi nghỉ hưu cho NLĐ theo xu hướng tuổi thọ người dân ngày tăng theo phát triển kinh tế - xã hội Ban hành văn cụ thể xử lý vi phạm liên quan đến việc thực BHXH, tăng mức xử phạt hành đơn vị vi phạm Bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho quan ngành BHXH; cải tiến máy cấu tổ chức quan liên quan khác Chỉ đạo BHXH Việt Nam quan chức liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức người tham gia sách BHXH Củng cố máy tổ chức nâng cao lực cho cán bộ, viên chức cải cách thủ tục hành Chỉ đạo quan chức rà soát văn hướng dẫn thi hành pháp luật BHXH, khắc phục sớm bất cập việc thực sách BHXH, đòng thời xem xét tính khả thi văn pháp luật mà phủ ngành quy định 3.3.2 Khuyến nghị BHXH thành phố Hà Nội BHXH Việt Nam • Đối với BHXH thành phố Hà Nội Kịp thời văn hướng dẫn có thay đổi luật có liên quan Xem xét bổ sung thêm cán cho BHXH quận Cầu Giấy để đảm bảo hiệu công việc, giúp giải nhanh chosnh xác Tăng cường đào tạo để có đủ kiến thức kinh tế, y tế, xã hội, có đủ lực để hồn thành nhiệm vụ Tun truyền, phổ biến sách pháp luật liên quan Nhà nước BHXH Việt Nam đến BHXH quận kịp thời đầy đủ Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc đơn vị cấp quận thực tốt việc triển khai nhiệm vụ giao… • Đối với BHXH Việt Nam Kịp thời ban hành văn hướng dẫn thực quy định thông tư hướng dẫn thực luật BHXH Cần xây dựng kịp thời chương trình phần mềm cơng nghệ thơng tin cho cơng tác quản lý chi trả BHXH Đảm bảo sở vật chất cho hoạt động quan BHXH, từ trụ sở, máy móc sở vật chất khác Hoàn thiện máy, chức nhiệm vụ đơn vị cấp Tăng cường thêm khóa đào tạo cán cho ngành thơng qua mở 60 lớp bồi dưỡng, buổi hội thảo Kết hợp chặt chẽ với quan hữu quan (Ngân hàng, Kho bạc, Phòng Lao động) trình thực cơng tác thu để đảm bảo kết thu đạt hiệu cao Hằng năm tổ chức thi đua cán ngành tạo điều kiện cho cán có mối quan hệ với tốt hơn, trao đổi kinh nghiệm, tạo động lực để phấn đấu 3.3.3 Khuyến nghị quan chức có liên quan địa bàn Đối với quan Thuế: Cung cấp cho quan BHXH thông tin thang bảng lương mà đơn vị SDLĐ đăng ký để làm tham gia BHXH cho NLĐ Như xã định xác mức đóng NLĐ đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Đối với Phòng Lao động – Thương binh xã hội quận Cầu Giấy: Phối hợp chặt chẽ cung cấp thông tin cho quan BHXH để kịp thời nắm bắt diễn biến người tham gia địa bàn Đối với UBND quận Cầu Giấy: Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: liên đoàn lao động, BHXH, quan thuế kiểm tra tình hình tham gia BHXH đơn vị thuộc diện tham gia 61 KẾT LUẬN Trải qua nhiều năm xây dựng phát triển, BHXH quận Cầu Giấy thể vai trò to lớn việc góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đảm bảo đời sống cho NLĐ từ đảm bảo hệ thống ASXH Chính vậy, quận Cầu Giấy ngày trọng vấn đề phát triển BHXH địa bàn quận Để làm tốt nhiệm vụ cần phải thực nhiệm vụ sách BHXH, từ khâu thu, quản lý, đến chi trả đặc biệt công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB để làm tốt nhiệm vụ suốt trình thực việc nghiên cứu hồn thiện nội dung quy trình thực vấn đề quan trọng, đặt lên hàng đầu phải có phối hợp thực ban ngành, cấp quyền Vì BHXH từ đời ln sách lớn, quan trọng đảng nhà nước Trong năm qua BHXH quận Cầu Giấy đạt nhiều thành tựu kết như: số NLĐ tham gia BHXH tăng qua năm, tỷ lệ tham gia BHXH BB ngày cao góp phần không nhỏ cho ổn định phát triển kinh tế xã hội quận Cầu Giấy nói riêng BHXH thành phố hà Nội nói chung Nhưng bên cạnh việc thực BHXH tồn số khó khăn vướng mắc như: chưa khai thác hết lực lượng lao động, doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tồn đọng tình trạng trốn đóng BHXH cho NLĐ Chính việc quản lý đối tượng tham gia BHXH khâu thiếu thực sách BHXH Xuất phát từ thực tế nghiên cứu trên, khóa luận đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BB quận Cầu Giấy giai đoạn 2012-2016 Do trình độ nghiên cứu nhiều hạn chế, nội dung nhiều thiếu sót, ý kiến biện pháp chưa có tính khả thi Do e mong nhận đánh giá, bổ sung, đóng góp ý kiến từ phía thầy để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths.Nguyễn Thị Vàn tận tình giúp đỡ em hồn thiện luận văn 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT năm 2012, 2013, 2014, 2015 2016 quận Cầu Giấy Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2016 quận Cầu Giấy Cổng thông tin điện tử quận Cầu Giấy: www.caugiay.hanoi.gov.vn Giáo trình BHXH, NXB lao động – Xã hội PGS.TS Nguyễn Tiệp Giáo trình Quản trị Bảo Hiểm Xã Hội – NXB Lao động – Xã hội năm 2009 Luật BHXH: Luật số 71/2006/QH11 Luật số 58/2014/QH13 Quyết định 1111/QĐ-BHXH (năm 2011) định 959/ QĐBHXH (năm 2015) quản lý thu BHXH, BHYT BHTN Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 Trang tin điện tử BHXH: www.bhxhcaugiay.gov.vn 10 Trang web: www.tapchibaohiemxahoi.org.vn 63 ... BHXH TP Hà Nội cấp quyền liên quan đến BHXH quận 2.2 Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc BHXH quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giai đoạn 2012- 2016 Quản lý đối tượng tham. .. công tác quản lý đối tượng tham gia đạt hiệu quả, phát kịp thời sai phạm để xử lý 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ... CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .54 3.1 Định hướng phát triển hoạt động BHXH quận Cầu Giấy năm tới 54 3.1.1 Định hướng công tác BHXH
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý đối TƯỢNG THAM GIA BHXH bắt BUỘC tại BHXH QUẬN cầu GIẤY, THÀNH PHỐ hà nội GIAI đoạn 2012 2016, THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN lý đối TƯỢNG THAM GIA BHXH bắt BUỘC tại BHXH QUẬN cầu GIẤY, THÀNH PHỐ hà nội GIAI đoạn 2012 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay