THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG tối THIỂU TRONG KHU vực CÔNG ở VIỆT NAM

21 76 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:16

LỜI MỞ ĐẦUTiền lương không chỉ là phạm trù kinh tế mà còn là yếu tố hàng đầu của các chính sách xã hội liên quan trực tiếp tới đời sống của người lao động. Tiền lương có tác động đến việc quản lý kinh tế, tài chính, quản lý lao động, kích thích sản xuất. Trải qua các thời kỳ, chính sách về tiền lương của Nhà nước đã có những sự thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tình hình lạm phát đang ở mức cao, chính sách tiền lương đang thể hiện nhiều bất cập, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt các cuộc đình công trong khu vực doanh nghiệp và hiện tượng chảy máu chất xám trong khu vực các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước. Mặt khác, để thực hiện cam kết khi gia nhập WTO nền kinh tế nước ta phải được vận hành theo nguyên tắc thị trường và không phân biệt đối xử, trong đó chính sách tiền lương phải điều chỉnh cho phù hợp với nguyên tắc này. Tiền lương tối thiểu là một bộ phận cấu thành của chế độ tiền lương, có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống tiền lương, có ảnh hưởng tới toàn bộ chính sách tiền lương. Tiền lương tối thiểu không chỉ áp dụng cho lao động giản đơn mà nó còn là khung pháp lý quan trọng, là cơ sở để trả công lao động toàn xã hội. Việc quy định mức lương tối thiểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với việc bảo vệ người lao động mà còn có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển kinh tế, ổn định quan hệ lao động, ổn định chính trị – xã hội. Tuy nhiên, trước biến động của tình hình giá cả như hiện nay, mức tiền lương tối thiểu quy định hiện tại là quá thấp. Mặc dù Nhà nước đã điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu hàng năm, song nó vẫn chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế, chưa thực hiện được chức năng bảo đảm cho người lao động ở mức sống tối thiểu. Vì vậy tôi lựa chọn đề tài “THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM ” nhằm đóng góp phần nào ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn trong việc nhận thức một cách hệ thống, đầy đủ hơn về pháp luật, các bất cập của pháp luật cũng như giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam về tiền lương tối thiểu. MỤC LỤ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khu vực công 1.1.2 Tiền lương 1.1.3 Tiền lương khu vực công (TLKVC) 1.2 Khái quát chung tiền lương tối thiểu khu vực công .2 1.2.1 Khái niệm tiền lương tối thiểu khu vực công 1.2.2 Vai trò tiền lương tối thiểu khu vực cơng 1.2.3 Căn xác định tiền lương tối thiểu khu vực công CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam tiền lương tối thiểu .4 2.1.1 Tiền lương tối thiểu chung 2.1.2 Xử lý vi phạm pháp luật chế độ tiền lương tối thiểu 2.2 Thực trạng sách tiền lương tối thiểu khu vực công Việt Nam 2.2.1 Tình hình thực chế độ tiền lương tối thiểu chung 2.2.2 Đánh giá chung 2.2.3 Hệ kinh tế - xã hội 10 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO 14 HIỆU QUẢ CỦA TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM 14 3.1 Quan điểm pháp luật tiền lương tối thiểu kinh tế thị trường 14 3.2 Định hướng xây dựng pháp luật tiền lương tối thiểu chung 15 3.3 Cơ chế ba bên việc thực tiền lương tối thiểu 15 3.4 Xây dựng Luật Tiền tương tối thiểu chung 15 3.5 Không gắn trực tiếp tiền lương tối thiểu với hệ thống trợ cấp, ưu đãi xã hội 16 3.6 Tăng cường hướng dẫn thực sách tiền lương làm sở để phát huy vai trò tổ chức (bao gồm đại diện NSDLĐ NLĐ) việc xác định tiền lương 16 3.7 Tổ chức hệ thống giám sát thực hiện, tăng cường kiểm tra, tra để uốn nắn thực quy định, kiên xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực tiền lương quan hệ lao động .16 3.8 Hoàn thiện hệ thống tiêu quản lý nhà nước tiền lương như: .16 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Tiền lương không phạm trù kinh tế mà yếu tố hàng đầu sách xã hội liên quan trực tiếp tới đời sống người lao động Tiền lương có tác động đến việc quản lý kinh tế, tài chính, quản lý lao động, kích thích sản xuất Trải qua thời kỳ, sách tiền lương Nhà nước có thay đổi cho phù hợp Tuy nhiên, bối cảnh nay, tình hình lạm phát mức cao, sách tiền lương thể nhiều bất cập, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn Đó ngun nhân dẫn đến hàng loạt đình cơng khu vực doanh nghiệp tượng chảy máu chất xám khu vực quan hành chính, nghiệp Nhà nước Mặt khác, để thực cam kết gia nhập WTO kinh tế nước ta phải vận hành theo nguyên tắc thị trường không phân biệt đối xử, sách tiền lương phải điều chỉnh cho phù hợp với nguyên tắc Tiền lương tối thiểu phận cấu thành chế độ tiền lương, có vị trí quan trọng hệ thống tiền lương, có ảnh hưởng tới tồn sách tiền lương Tiền lương tối thiểu khơng áp dụng cho lao động giản đơn mà khung pháp lý quan trọng, sở để trả cơng lao động tồn xã hội Việc quy định mức lương tối thiểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không việc bảo vệ người lao động mà có ý nghĩa lớn việc phát triển kinh tế, ổn định quan hệ lao động, ổn định trị – xã hội Tuy nhiên, trước biến động tình hình nay, mức tiền lương tối thiểu quy định thấp Mặc dù Nhà nước điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu hàng năm, song chưa thực phù hợp với tình hình thực tế, chưa thực chức bảo đảm cho người lao động mức sống tối thiểutơi lựa chọn đề tài “THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG VIỆT NAM ” nhằm đóng góp phần ý nghĩa lý luận thực tiễn việc nhận thức cách hệ thống, đầy đủ pháp luật, bất cập pháp luật giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam tiền lương tối thiểu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khu vực cơng Có nhiều cách hiểu khác khu vực công Trong thực tế, thuật ngữ “ khu vực công” (public sector) thường hiểu đồng nghĩa với “ khu vực nhà nước” (state sector) Theo nghĩa đó, khu vực nhà nước khu vực hoạt động xã hội đó, nhà nước giữ vai trò định, chi phối Thuật ngữ thường dùng để phân biệt với “ khu vực tư” hay “ khu vực phi nhà nước”, tức khu vực hoạt động sản xuất sản phẩm dịch vụ tư nhân định Cũng có nhiều người phân biệt khu vực công khu vực tư theo nguồn tài cung cấp cho hoạt động khu vực này, theo khu vực cơng khu vực cung cấp tài từ ngân sách nhà nước Điều có nghĩa thành phần thuộc khu vực nhà nước tư nhân đảm nhận người chi tiền để tiến hành hoạt động nhà nước Ví dụ, nhà nước chi tiền cho tư nhân xây dựng đường cao tốc giao cho người quản lý khai thác theo quy định nhà nước Hoạt động hoạt động thuộc khu vực cơng Như vậy, hiểu khu vực cơng khu vực phản ánh hoạt động kinh tế- trị- xã hội Nhà nước định Mọi hoạt động nhà nước làm chủ sở hữu, nhà nước đầu tư vốn, trực tiếp thực phần tư nhân đầu tư, tiến hành có trợ giúp tài nhà nước nhà nước quản lý nhằm tạo sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu chung thiết yếu xã hội 1.1.2 Tiền lương “Tiền lương giá sức lao động hình thành sở thỏa thuận người lao động (NLĐ) với người sử dụng lao động (NSDLĐ) thông qua hợp đồng lao động (bằng văn miệng), phù hợp với quan hệ cung- cầu sức lao động thị trường lao động phù hợp với quy luật tiền lương pháp luật lao động Tiền lương NSDLĐ trả cho NLĐ cách thường xuyên, ổn định khoảng thời gian hợp đồng lao động (tuần, tháng, năm…)” (Giáo trình Tiền lương-tiền cơng, trường Đại học Lao động-Xã hội, năm 2010) 1.1.3 Tiền lương khu vực công (TLKVC) Tiền lương khu vực công số tiền mà Nhà nước trả cho cán công chức, viên chức người lao động làm việc khu vực công vào số lượng, chất lượng lao động phải phù hợp với khả ngân sách quốc gia quy định pháp luật (Giáo trình Tiền lương-tiền cơng, trường Đại học Lao động-Xã hội, năm 2010) 1.2 Khái quát chung tiền lương tối thiểu khu vực công 1.2.1 Khái niệm tiền lương tối thiểu khu vực công Tiền lương tối thiểu khu vực công số tiền Nhà nước chi trả cho cán cơng chức, viên chức mức trình độ thấp khu vực cơng đảm bảo cho NLĐ mua tư liệu sinh hoạt tiêu dùng thiết yếu cho tái sản xuất sức lao động cá nhân dành phần bảo hiểm tuổi già ni 1.2.2 Vai trò tiền lương tối thiểu khu vực công  Đối với người lao động: Tiền lương tối thiểu đảm bảo có tính pháp lý Nhà nước người lao động ngành nghề Mục tiêu sách tiền lương tối thiểu nhằm bảo vệ người lao động, bảo đảm cho người lao động tái sản xuất sức lao động Chính sách tiền lương tối thiểu có ý nghĩa việc loại trừ khả bóc lột xảy người lao động trước sức ép thị trường Khi cung lao động vượt cầu lao động (thị trường lao động Việt Nam ln tình trạng này) khơng có “lưới an toàn” tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định đảm bảo thực người sử dụng lao động lợi dụng, gây sức ép nhằm trả công theo ý muốn  Đối với kinh tế: Lương tối thiểu công cụ điều tiết Nhà nước phạm vi toàn xã hội sở kinh tế nhằm: - Bảo vệ sức mua cho mức tiền lương trước gia tăng lạm phát yếu tố kinh tế khác - Loại bỏ cạnh tranh không công thị trường lao động - Phòng ngừa xung đột ngành - Thiết lập mối quan hệ ràng buộc kinh tế lĩnh vực sử dụng lao động, tăng cường trách nhiệm bên quản lý sử dụng lao động - Tiền lương tối thiểu khơng có chức bảo vệ lợi ích người lao động đảm bảo lợi ích người sử dụng lao động, có chức khuyến khích đầu tư nước thu hút đầu tư nước ngồi, thúc đẩy phân cơng lao động quốc tế xu tồn cầu hóa  Tiền lương tối thiểu đảm bảo có tính pháp lý nhà nước người lao động có tham gia quan hệ lao động khu vực kinh tế Nó sở để xây dựng hệ thống thang, bảng lương để bên thỏa thuận tiền lương phù hợp với điều kiện, khả năng, lợi ích bên quan hệ lao động 1.2.3 Căn xác định tiền lương tối thiểu khu vực công - Hệ thống nhu cầu tối thiểu người lao động gia đình họ Hệ thống nhu cầu tối thiểu bao gồm nhu cầu sinh học nhu cầu xã hội bao gồm: nhu cầu ăn, mặc, ở, lại, học tập, y tế, sinh hoạt văn hóa, giao tiếp xã hội, nuôi con… - Mức tiền lương chung nước Việc xác định tiền lương tối thiểu phải dựa để đảm bảo tiền lương tối thiểu không thấp không cao so với giá chung thị trường sức lao động đồng thời góp phần vừa bảo vệ người lao động vừa bảo vệ người sử dụng lao động đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định, bền vững - Chi phí biến động giá sinh hoạt - Mối tương quan điều kiện sống tầng lớp dân cư xã hội Điều khơng có ý nghĩa việc đảm bảo công việc trả công xã hội mà hạn chế phân hóa giàu nghèo tầng lớp dân cư Đồng thời chênh lệch mức sống tầng lớp dân cư vùng miền để xác định mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành cho phù hợp - Các nhân tố kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế mức suất lao động Căn thể nguyên tắc điều chỉnh lương (trả lương theo nguyên tắc phân phối theo lao động sở suất lao động) - Sự đạt giữ vững mức độ có việc làm phạm vi vùng quốc gia CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam tiền lương tối thiểu 2.1.1 Tiền lương tối thiểu chung Ngày 11/11/2015 theo Nghị số 99/2015/ QH13 Quốc hội thay đổi tiền lương tối thiểu chung( Khu vực cơng) 1.210.000 đồng/ tháng có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/5/2016 2.1.2 Xử lý vi phạm pháp luật chế độ tiền lương tối thiểu Nhằm bảo đảm cho việc thực đầy đủ quy định pháp luật tiền lương tối thiểu, bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động, bảo vệ người lao động khỏi bóc lột sức lao động người sử dụng lao động, Nhà nước không quy định mức tiền lương tối thiểu áp dụng thời kỳ buộc người sử dụng lao động phải thực mà Nhà nước có chế tài áp dụng hành vi vi phạm pháp luật tiền lương tối thiểu Khoản 4, Điều 12 Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 Chính phủ quy định xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật lao động quy định xử phạt vi phạm hành tiền lương tối thiểu 2.2 Thực trạng sách tiền lương tối thiểu khu vực cơng Việt Nam 2.2.1 Tình hình thực chế độ tiền lương tối thiểu chung Nhìn chung kể từ đơn vị hành cơng thành lập, Đảng Nhà nước không ngừng quan tâm, điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu chung cho phù hợp với quy luật thị trường nhằm đảm bảo đời sống vật chất cho cán công nhân viên chức có động lực tiếp tục gắn bó với quan Quá trình quy định mức tiền lương tối thiểu khu vực công Việt Nam thể cụ thể qua bảng sau: Bảng 1: Sơ lược trình quy định mức tiền lương tối thiểu chung khu vực công Việt Nam.(đơn vị: đồng/tháng) Thời gian Văn pháp lý Mức tiền lương Tăng thêm tối thiểu chung (đồng/tháng) 2/1947 giảm (đồng/tháng) 30 Sắc lệnh 133/SL 180 29/5/1948 Sắc lệnh 188 220 31/5/1958 Điều Nghị định số 270/TTg 27.300 18/9/1985 Điều Nghị định 235/HĐBT 220 -27.080 28/12/1988 Quyết định số 203/HĐBT 22.500 22.280 23/5/1993 Nghị định số 25CP 120.000 97.500 21/1/1997 Nghị định số 06/CP 144.000 24.000 15/12/1999 Nghị định số 175/1999/NĐ-CP 180.000 36.000 15/12/2000 Nghị định số 77/2000/NĐ-CP 210.000 30.000 2004 Điều 1, Nghị định số 203/2004/NĐCP 209.000 -1000 1/10/2005 Nghị định số 118/2005/NĐ-CP, ngày 15/9/2005 350.000 96.000 1/10/2006 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP, ngày 7/9/2006 450.000 100.000 540.000 90.000 1/1/2008 Nghị định số 166/NĐ-CP, ngày 40 27.080 16/11/2007 1/5/2009 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, ngày 6/4/2009 650.000 110.000 1/5/2010 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, ngày 25/3/2010 730.000 80.000 1/5/2011 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP 830.000 100.000 1/5/2012 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP 1.050.000 220.000 1/7/2013 Nghị định 66/2013/NĐ-CP 1.150.000 100.000 1/5/2016 Nghị số 99/2015/QH13 1.210.000 60.000  Nhận xét: Qua bảng ta thấy kể từ trước sau đổi mức tiền lương tối thiểu điều chỉnh nhiều lần theo xu hướng tăng lên để đáp ứng đủ mức chi phí sống cán công chức, viên chức Đặc biệt từ năm 2004 trở lại đây, mức tiền lương tối thiểu chung Nhà nước điều chỉnh liên tục trung bình năm lần tăng từ 80.000-100.000 đồng sau năm Mức tăng cao từ năm 2011-2012 tăng 220.000 đồng (từ 830.000 đồng/tháng năm 2011 lên 1.050.000 đồng/tháng năm 2012) Từ năm 2013 đến mức tiền lương tối thiểu chung khu vực cơng có xu hướng tăng nhẹ Năm 2013 mức tiền 1.150.000 đồng/tháng tăng lên 60.000 đến năm 2016 mức 1.210.000 đồng/tháng Tiền lương tối thiểu chung khu vực cơng có tượng giảm lần: Từ năm 1988-1985 giảm 27.080 đồng (27.300 đồng/tháng xuống 220 đồng/tháng), mức giảm mạnh giảm với số tăng năm trước Tức mức lương năm 1985 1948 giống mức 220 đồng/tháng Lần giảm thứ không đáng kể từ năm 2000-2004 giảm xuống có 1000 đồng.(năm 2000 210.000 đồng /tháng năm 2004 209.000 đồngtháng) Tính đến thời điểm năm 2016, mức tiền lương tối thiểu chung thuộc khu vực công Việt Nam cao so với năm trước với số tiền 1.210.000 đồng/tháng, cc̣n thấp tăng chậm so với mức tăng giá thị trường 2.2.2 Đánh giá chung  Kết đạt được: Nếu tính từ thời điểm cải cách tiền lương năm 1993 đến nay, mức tiền lương tối thiểu tăng từ 120.000đồng/ tháng lên 1210.000đồng/ tháng góp phần cải thiện đời sống cho người lao động Những năm gần đây, mức tiền lương tối thiểu điều chỉnh thường xuyên (gần năm lần), điều thể quan tâm Nhà nước đến việc đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động cho phù hợp với thời kỳ Chính sách tiền lương khu vực hành chính, nghiệp bước thay đổi theo hướng tách nghiệp khỏi hành theo nguyên tắc tạo thêm nguồn thu giao quyền tự chủ cho đơn vị nghiệp Nhiều đơn vị nghiệp chuyển hướng hoạt động giống doanh nghiệp cơng ích, góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tạo điều kiện tăng lương cho khu vực hành Hệ thống bậc lương, thang, bảng lương bước đơn giản hóa, thiết kế hợp lý hơn, phù hợp với chức danh tiêu chuẩn chun mơn, khuyến khích tốt phấn đấu vươn lên cán bộ, cơng chức Tóm lại, sách tiền lương tối thiểu khu vực công thực thi Việt Nam góp phần phát huy vai trò, chức kích thích, tạo động lực tiền lương hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phát triển thị trường lao động; ổn định đời sống sinh hoạt cho cán công chức, viên chức,…  Hạn chế: Bên cạnh kết tích cực nêu trên, q trình cải cách sách tiền lương nhiều hạn chế, thiếu sót Nhìn chung, sách tiền lương nước ta thời gian qua không mà tác dụng kích thích tạo động lực lao động cho cán công nhân viên chức, thực chưa hướng tới mục tiêu bản: thu hút, động viên nhân lực, kích thích tinh thần lao động, trì nhân lực giỏi Đáng ý là:  Một, mức tiền lương tối thiểu thấp Đối với cán bộ, công chức quan hành nhà nước, thu nhập có ổn định tăng dần theo mức lương tối thiểu, theo thâm niên cơng tác nhìn chung mức thấp đơn vị thực khoán biên chế kinh phí hành giúp thu nhập tăng lên, mức tăng khơng đáng kể, khoảng 100 nghìn đồng/tháng Theo kết nghiên cứu, khảo sát 300 cơng chức Thành phố Hồ Chí Minh độ tuổi 20 – 35, làm việc 14 quan thuộc hai khối kinh tế hành nghiệp, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cơng bố ngày 16/01/2009, có tới gần 9/10 công chức không sống thu nhập Hộp dẫn số kết đáng ý nghiên cứu nêu Hộp 1: Một số kết nghiên cứu, khảo sát đáng ý Khảo sát cho biết, có gần 9/10 cơng chức khơng tự sống thu nhập mình; có nghĩa nhỉnh 1/10 cơng chức cho sống tạm đầy đủ Về mức thu nhập: khoảng 3/4 cơng chức có thu nhập triệu đồng/tháng, có 1/4 cơng chức có thu nhập từ triệu đồng/tháng trở lên; đặc biệt có đến 12% cơng chức có thu nhập triệu đồng/tháng, 70% cơng chức khơng có khoản thu nhập thêm Đại đa số cơng chức có điện thoại di động xe gắn máy (95%); nhiên, việctrang bị phương tiện lại có trợ giúp từ phía gia đình chiếm đến gần 41% Về khả chi tiêu cho lần mua sắm vật dụng cá nhân, đa số công chức dùng số tiền 400.000 đồng cho lần chi tiêu (chiếm 77,4%); số công chức dùng 1.000.000 đồng cho lần chi tiêu chiếm ít, số 300 người hỏi Về việc tích lũy, tiết kiệm, 58% cơng chức trích thu nhập để dành dụm tích lũy khoảng từ 10 - 30%; gần 1/3 cơng chức khơng có tích lũy Ngun khơng tính đến chuyện tích lũy do: đồng lương thu nhập thấp (chi hết cho khoản nhu cầu cá nhân ăn, mặc, giao tiếp, lại, giải trí ), sống độc thân, phụ thuộc vào kinh tế gia đình Về nhu cầu nhà ở, 1/5 cơng chức có nhà riêng, nửa sống chung với gia đình; số cơng chức phải bỏ tiền thuê nhà chiếm gần 1/5 Về kế hoạch cho tương lai, khoảng 1/2 công chức có kế hoạch đầu tư mua nhà đất, khoảng 1/3 có kế hoạch học tập 1/5 có kế hoạch mua tơ Nguồn: Trích từ http://vietnamnet.vn/khoahoc/2009/04/842408/ Về khoa học, tiền lương tối thiểu mức lương thấp mà người làm cơng ăn lương hưởng Nó “lưới an toàn” giúp người lao động bảo vệ người trả lương muốn trả cho cán mức lương thấp tốt Tuy nhiên, mức lương tối thiểu từ trước đến khu vực cơng nói riêng Việt Nam nói chung đặt thấp, không đảm bảo tái sản xuất sức lao động cho người lao động Bộ Lao động Thương binh Xã hội thống kê: mức lương tối thiểu ban hành năm 1993 đảm bảo 70% nhu cầu thực tế, năm 1997 đạt 50%, năm 1999 đạt 58%, năm 2001 đạt 68%, năm 2003 đạt 72,5% năm gần đạt 50-70% So với nước khu vực, mức lương tối thiểu nước ta thấp khoản 30-40% Mặc dù thời gian qua Nhà nước nhiều lần điều chỉnh mức lương tối thiểu điều chỉnh chậm so với mức tăng giá tiêu dùng, khiến đời sống người hưởng lương khó khăn thêm  Hai, hệ thống thang, bảng lương phức tạp không hợp lý: Cách tính lương bao gồm mức lương tối thiểu nhân với hệ số định, tính theo độ phức tạp lao động điều kiện lao động Theo quy định hành tùy theo thời gian cơng tác mà người lao động có bậc lương thâm niên Tuy nhiên, thang bảng lương vừa phức tạp, cứng nhắc vừa mang tính bình qn Ví dụ, cách xếp lương cơng chức theo ngạch với mơ hình chung là: sơ cấp, trung cấp, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp (và tương đương) bị xem cơng thức máy móc, cứng nhắc Điều khiến cho sách tiền lương ngày xa rời thực tiễn  Ba, hệ thống lương làm tăng gánh nặng ngân sách Nước ta quốc gia thuộc diện nghèo lại có tỷ lệ người hưởng lương ngân sách nhà nước cao khu vực Theo số liệu Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, nước có triệu người hưởng lương ngân sách, bao gồm 1,7 cán bộ, công chức, 1,5 triệu đối tượng sách xã hội cán bộ, cơng nhân hưu trí, 300.000 cán xã, phường (là đối tượng hưởng lương, phụ cấp), lại cán thuộc hệ thống tổ chức, hiệp hội, đoàn thể, lực lượngtrang cán bộ, công nhân viên chức thuộc hệ thống tổ chức kinh tế nhà nước  Bốn, quỹ lương thể chi trả thiếu tính khoa học khơng hợp lý Một điểm coi đặc thù sách lương Việt Nam lương tối thiểu có nhiều ràng buộc với hệ thống an sinh Nếu nước, lương tối thiểu điều chỉnh kịp thời dựa thay đổi số giá sinh hoạt, nước ta, lương tối thiểu sở để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp thơi việc… Chính mà nhiều nước điều chỉnh mức lương tối thiểu định kỳ hàng năm cho phù hợp với biến động thị trường, Việt Nam thực được, làm tăng gánh nặng ngân sách Gánh nặng ngân sách trả lương theo vị trí cơng chức khơng trả theo công việc Điều gây tác động xấu thúc đẩy người lao động cố gắng “chạy” vị trí làm việc để có khoản thu nhập suốt đời với mức lương ổn định tăng theo định kỳ Chính sách biên chế suốt đời, tăng lương hàng năm tạo kiểu làm việc “sống lâu lên lão làng”, “đến hẹn lại lên” kỳ tăng lương Đồng thời, với kiểu trả lương làm công hưởng thụ quan hệ tiền lương loại lao động, triệt tiêu động lực lao động Cũng lẽ mà tiền lương chưa gắn với trách nhiệm chất lượng công việc, chưa chiếm vị trí quan trọng tổng thu nhập người lao động Đây xem biểu trái với quy luật thị trường lao động thu nhập từ lương chiếm 30% cấu thu nhập công chức, tiền thưởng phụ cấp chiếm 10%, 60% lại khoản thu nhập thêm “ngoài luồng”, bao gồm hợp pháp bất hợp pháp 2.2.3 Hệ kinh tế - xã hội Những hạn chế thiếu sót nêu gây hệ tiêu cực xã hội kinh tế Đáng ý là:  Một, tiền lương thấp hạn chế tái sản xuất sức lao động hai phương diện: thể lực trí lực Đây nguy đe dọa đến cạnh tranh phát triển nguồn nhân lực lẫn tương lai  Hai, tiền lương thấp khiến nhiều người lao động tổ chức sống sinh hoạt gia đình khơng phải chủ yếu nguồn thu nhập từ lương mà 10 nhiều nguồn thu khác (gọi phần mềm) Trong bối cảnh nay, số người có điều kiện thu nhập thêm sức lao động trí tuệ mình, lại tỷ lệ không nhỏ chấp nhận giải pháp tiêu cực, hành vi thấp tham ô thời gian chế độ làm việc Nhà nước để làm kinh tế phụ gia đình; hành vi xấu tham ô, hối lộ Chế độ tiền lương làm tha hố phận khơng nhỏ cán bộ, dẫn đến nạn tham nhũng làm giàu bất Ảnh hưởng suy yếu máy Nhà nước, nhân dân niềm tin vào máy quyền Đảng Nhà nước Tiền lương thấp khiến kỷ luật lao động lỏng lẻo: người lao động thiếu trách nhiệm, không tận tâm, khơng gắn bó với cơng việc Dẫn đến hiệu suất lao động thấp có chiều hướng xuống  Ba, chế độ tiền lương thấp không phản ánh đánh giá xã hội người lao động nhiều trường hợp triệt tiêu động lực sáng tạo, tinh thần hăng say nhiệt huyết với công việc người lao Điều dẫn đến nguy đánh lực cạnh tranh kinh tế trình hội nhập  Bốn, chênh lệch lớn tiền lương, thu nhập tạo nên di chuyển nguồn lao động từ nơi sang nơi khác với mức độ khó kiểm sốt, phá vỡ định hướng, kế hoạch phân bố lực lượng lao động theo yêu cầu phát triển ngành vùng lãnh thổ; gây nên cân đối lực lượng lao động ngành vùng Điều đáng lưu ý năm gần đây, tình trạng cán bộ, công chức bỏ công sở để chuyển sang làm riêng làm việc quan, tổ chức ngồi nhà nước có dấu hiệu gia tăng, đáng lo ngại, mà nguyên nhân quan trọng tiền lương thấp (Hộp 2) Hộp 2: Tình trạng cán bộ, cơng chức bỏ cơng sở ngồi làm việc Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ 23 bộ, ngành 46 tỉnh, thành phố, năm (2003 – 2008) có khoảng 16.000 cán bộ, cơng chức, viên chức việc, chiếm tỷ lệ khoảng 0,8% so với tổng số cán bộ, công chức nước (khoảng 1,7 triệu người) Trong cơng chức hành khoảng 17%, viên chức nghiệp 72%; nhân viên 11% Đáng ý quan trung ương có khoảng 60 người cấp vụ (0,04%), khoảng 240 người cấp phòng tương đương (1,5%) quan Nhà nước Trung ương, điển hình Bộ Tài có tới 1.012 cơng chức chuyển cơng việc; có cán cấp vụ, chuyên viên cao cấp, chuyên viên xin nghỉ để làm riêng sang làm khu vực 11 nhà nước địa phương, điển hình Thành phố Hồ Chính Minh năm có 6.500 người xin ngồi Trong đó, khối quản lý nhà nước phường, xã có 698 người (trong có Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xin nghỉ việc); khối nghiệp giáo dục 3.034 người; khối y tế 849 người; nghiệp khác 1841 người Nhiều Sở Y tế 576 người, Sở Giáo dục Đào tạo 288, Sở Giao thơng - Vận tải 247 người Đã có cấp Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Thương mại, Du lịch… xin thơi việc ngồi làm riêng Mặc dù số lượng cán bộ, công chức thơi việc ngồi số nhỏ, song điều đáng lưu lý phần lớn số xin việc lại lực lượng cán bộ, cơng chức có trình độ, kinh nghiệm có kỹ nghiệp vụ kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Hơn nữa, độ tuổi số người xin ngồi trẻ, có sức khoẻ, trung bình từ 30-50 tuổi Số cán bộ, công chức thường nằm ngành, lĩnh vực kinh tế kỹ thuật trọng điểm tài chính, ngân hàng, chứng khốn, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, viễn thông… số trung tâm phát triển đất nước Hà Nội, Thành phố Hồ Chính Minh, Đà Nẵng… ngành, địa bàn có yêu cầu cao chất lượng nguồn nhân lực công, để Nhà nước giữ vai trò chủ đạo số ngành, lĩnh vực có khả giữ ổn định kinh tế - xã hội, quản lý, điều tiết vĩ mô phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nguồn: Bản tin Hội đồng Lý luận Trung ương, ngày 01/9/2008 Bên cạnh việc cán bộ, công chức bỏ cơng sở ngồi làm, tiền lương thấp ngun nhân khơng khuyến khích cản trở thu hút người tài vào làm việc quan nhà nước lĩnh vực coi then chốt, quốc sách hàng đầu khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo… Hệ yếu lãnh đạo quản lý cấp, ngành ngày bộc lộ Theo khảo sát VnExpress với 9.000 người tham gia, khoảng 15% cho biết họ muốn làm công chức nhà nước khoảng 10% muốn làm việc quan nghiên cứu, chiếm tỷ lệ nhỏ so với số người thích làm cơng ty muốn mở cơng ty riêng (Hình 1) Hình Kết khảo sát lựa chọn nghề 12 Nguồn: VnExpress (2008) Giải thích lý khơng muốn làm việc quan nghiên cứu khoa học, gần 38% số 5.000 độc giả tham gia khảo sát cho biết thu nhập thấp Đây nguyên nhân quan trọng nhất, bên cạnh nguyên nhân khác cơng việc buồn tẻ, thích nghề khác khơng có hội làm nghiên cứu (Hình 2) Hình Nguyên nhân không muốn làm nhà nghiên cứu Nguồn: VnExpress (2008) Năm, lương không đủ sống nên nhiều người tìm thêm nguồn thu nhập ngồi lương Vì khó xác định thu nhập thực tế người Điều đưa đến phát sinh tiêu cực ba phương diện: thứ nhất, gây thất thu thuế thu nhập cá nhân; thứ hai, khó truy tìm nguồn thu nhập bất chính; thứ ba, khơng đánh giá sức cầu lao động xã hội khó dự đốn mức cầu tương lai hoạch định chiến lược thị trường, sách thu nhập sách kinh tế 13 Sáu, sách tiền lương tối thiểu thấp hạn chế tính linh hoạt hiệu doanh nghiệp, không khuyến khích doanh nghiệp nhà nước sử dụng bố trí lao động hợp lý, tạo chia cắt thị trường lao động giả tạo, tạo gian dối lộn xộn hạch toán kinh doanh doanh nghiệp, khiến thất thu ngân sách Bảy, Chính sách tiền lương thấp tác động tiêu cực đến lượng tiêu thụ tổng cầu hàng hóa, làm giảm sức mua, giảm khả mở rộng sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, kìm hãm giá cả, làm giảm khả tích lũy, đầu tư tác động tiêu cực đến khả mở rộng việc làm doanh nghiệp Cho đến lương tối thiểu chung nâng lên đến 1.210.000 đồng/tháng, song, giá hàng hóa tăng nhanh nên số tiền lương tối thiểu thực tế giảm Mức lương tối thiểu định thấp, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu người làm công ăn lương Theo Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, mức lương tối thiểu chung Chính phủ quy định thấp so với nhu cầu sống tối thiểu người lao động khoảng 30% khoảng 80% so với mức tiền công thực trả thấp thị trường lao động CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM 3.1 Quan điểm pháp luật tiền lương tối thiểu kinh tế thị trường Pháp luật tiền lương tối thiểu thể nhiều bất cập, chưa phù hợp với kinh tế thị trường Nước ta thức gia nhập tổ chức Thương mại giới WTO từ năm 2006 Khi gia nhập WTO, tiền lương yếu tố để xem xét việc xác định tính chất thị trường Điều có nghĩa gia nhập WTO, Việt Nam phải đảm bảo bình đẳng loại hình doanh nghiệp, chủ thể tham gia quan hệ kinh tế Tiền lương phải theo định hướng thị trường, hình thành sở mức sống, quan hệ cung cầu lao động thỏa ước lao động tập thể Tuy nhiên, Việt Nam lại tồn mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Điều phân biệt đối xử, không công doanh nghiệp Vì pháp luật tiền lương tối thiểu cần phải có thay đổi để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng người sử dụng lao động địa phương, vùng lãnh 14 thổ, phải thống mức lương tối thiểu loại hình doanh nghiệp địa bàn, vùng lãnh thổ 3.2 Định hướng xây dựng pháp luật tiền lương tối thiểu chung Tiền lương tối thiểu pháp luật quy định thời kỳ phải mức sàn thấp áp dụng thống quan hệ lao động làm công ăn lương xã hội Mức tiền lương tối thiểu chung phải xác định dựa suất lao động xã hội, nhu cầu sống tối thiểu người lao động mức tiền công thấp thị trường lao động Mức tiền lương tối thiểu phải điều chỉnh định kỳ hàng năm theo số giá sinh hoạt 3.3 Cơ chế ba bên việc thực tiền lương tối thiểu Việt Nam, lĩnh vực tiền lương, Điều 56 Bộ Luật lao động quy định: “Chính phủ định cơng bố mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành cho thời kỳ sau lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đại diện người sử dụng lao động” Tuy nhiên, nói tham gia người lao động người sử dụng lao động việc sách vấn đề lao động mang tính hình thức Vì thời gian tới đề nghị cần phải có hồn thiện pháp luật chế ba bên quan hệ lao động nói chung việc quy định thực tiền lương tối thiểu nói riêng Để mức tiền lương tối thiểu công bố thời kỳ đảm bảo chức vai trò đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, phù hợp với phát triển kinh tế, khả chi trả doanh nghiệp, góp phần bảo vệ người lao động, phát triển thị trường lao động, phát triển kinh tế cần phải thành lập tổ chức với tham gia ba bên quan tham mưu, tư vấn cho nhà nước tiền lương nói chung tiền lương tối thiểu khu vực cơng nói riêng 3.4 Xây dựng Luật Tiền tương tối thiểu chung nước ta nay, việc nghiên cứu, xây dựng ban hành Luật Tiền lương tối thiểu chung cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, đảm bảo giá trị thực tế mức tiền lương tối thiểu chung theo số tăng giá sinh hoạt yếu tố chi phối khác; bảo đảm tính mềm dẻo, linh hoạt sách tiền lương phù hợp với kinh tế thị trường định 15 hướng xã hội chủ nghĩa yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, làm sở xây dựng tốt mối quan hệ hợp tác ba bên quan hệ lao động lành mạnh, ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động đình cơng, đồng thời có chia sẻ lợi ích người lao động có tăng trưởng kinh tế 3.5 Khơng gắn trực tiếp tiền lương tối thiểu với hệ thống trợ cấp, ưu đãi xã hội 3.6 Tăng cường hướng dẫn thực sách tiền lương làm sở để phát huy vai trò tổ chức (bao gồm đại diện NSDLĐ NLĐ) việc xác định tiền lương 3.7 Tổ chức hệ thống giám sát thực hiện, tăng cường kiểm tra, tra để uốn nắn thực quy định, kiên xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực tiền lương quan hệ lao động 3.8 Hoàn thiện hệ thống tiêu quản lý nhà nước tiền lương như: +Chi phí lao động đơn vị đầu ULC (ULC=V/tổng đầu ra) +Giá trị gia tăng chi phí lao động +Mức doanh lợi tính chi phí tiền lương +Giá trị gia tăng lao động +Tổng tiền lương, thu nhập người làm công ăn lương/tổng thu nhập quốc dân khả dụng (sau trừ tích lũy) 16 KẾT LUẬN Tiền lương tối thiểu khu vực cơng khơng vấn đề lạ, vấn đề gắn liền với người lao động ngành, cấp, toàn thể người lao động người sử dụng lao động quan tâm Tiền lương tối thiểu vấn đề quan trọng không với đời sống cá nhân người lao động mà toàn xã hội lẽ sở để thuê mướn, trả công lao động kinh tế thị trường Tiền lương tối thiểu coi “lưới an tồn” cho người lao động làm cơng ăn lươngcơng cụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi ích người lao động tham gia vào quan hệ lao động Hơn thế, tiền lương tối thiểu thiết lập nên mối quan hệ ràng buộc người lao động người sử dụng lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển Tuy nhiên, tiền lương tối thiểu áp dụng cho người lao động thấp, chưa đảm bảo chức năng, vai trò nguồn thu nhập người lao động Chính vậy, cần bước nghiên cứu, rà soát lại yếu tố làm xác định lương tối thiểu, bổ sung yếu tố mà trước chưa tính chưa tính đầy đủ (như tiền nhà, tiền điện thoại, dịch vụ xã hội ) để bảo vệ người lao động mức Hơn nữa, cần phải bước xóa bỏ việc quy định khác tiền lương tối thiểu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi để tạo cạnh tranh bình đẳng sử dụng lao động khu vực kinh tế Trước thực trạng đó, việc tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật vè tiền lương tối thiểu vấn đề cần thiết Trên sở yêu cầu hoàn thiện đặt phù hợp với giai đoạn nay, hệ thống pháp luật tiền lương nói chung tiền lương tối thiểu nói riêng cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ người lao động hợp lý, linh hoạt bền vững DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tiền lương-tiền cơng, PGS TS Nguyễn Tiệp-TS Lê Thanh Hà, Nhà xuất Lao động-Xã hội, 2003 Các văn quy định chế độ tiền lương khu vực hành nghiệp, Nhà xuất Lao động, 2005 Các văn quy định chế độ tiền lương-bảo hiểm xã hội năm 2004, Nhà xuất Lao động-Xã hội 2005 Chính sách tiền lương thực tháng 10/2004, tập I,II-Nhà xuất Lao động-Xã hội, 2005 Sắc lệnh số 10-SL việc tạm thời áp dụng văn pháp luật chế độ cũ để lại quản lý đất nước Sắc lệnh số 29-SL ngày 12/03/1947 quy định chế độ lao động toàn cõi Việt Nam Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/09/ 1985 Hội đồng Bộ trưởng cải tiến chế độ tiền lương công nhân, viên chức lực lượngtrang Quyết định số 202/HĐBT ngày 28/12/1988 Hội đồng Bộ trưởng tiền lương công nhân, viên chức sản xuất kinh doanh khu vực quốc doanh công tư hợp doanh Quyết định số 203/HĐBT ngày 28/12/1988 Hội đồng Bộ trưởng tiền lương cơng nhân, viên chức hành nghiệp, lực lượngtrang đối tượng hưởng sách xã hội DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nội dung viết tắt Chữ viết tắt Uỷ Ban Nhân Dân UBND Hội đồng nhân dân HĐND Nghị Định phủ Nhà nước NĐ – CP NN Tài kế hoạch TC – KH Tài nguyên Môi trường TN & MT Ban quản lý Bồi thường giải phóng mặt Văn hóa thơng tin Lao động thương binh Xã hội Giáo dục Đào tạo Người lao động BQL BT – GPMB VH & TT LĐTB & XH GD & ĐT NLĐ Người sử dụng lao động NSDLĐ Cán bộ, công chức CB, CC Tuyển dụng nhân lực TDNL ... vùng quốc gia CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam tiền lương tối thiểu 2.1.1 Tiền lương tối thiểu chung Ngày 11/11/2015... động Việt Nam tiền lương tối thiểu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khu vực cơng Có nhiều cách hiểu khác khu vực công Trong thực. .. động quy định xử phạt vi phạm hành tiền lương tối thiểu 2.2 Thực trạng sách tiền lương tối thiểu khu vực công Việt Nam 2.2.1 Tình hình thực chế độ tiền lương tối thiểu chung Nhìn chung kể từ đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG tối THIỂU TRONG KHU vực CÔNG ở VIỆT NAM, THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG tối THIỂU TRONG KHU vực CÔNG ở VIỆT NAM, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG, TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM, 2 Thực trạng chính sách tiền lương tối thiểu khu vực công ở Việt Nam, HIỆU QUẢ CỦA TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM, 8 Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu quản lý nhà nước về tiền lương như:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay