trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12

45 103 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:12

trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12 ôn thi tốt nghiệp Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm TRẮC NGHIỆM PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 CHỦ ĐỀ I: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 Câu 1: Sự kiện quốc tế sau chiến tranh ảnh hưởng bật tới cách mạng Việt Nam? A Các tổ trị thành lập, đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi B Sư phát triển phong trào cách mạng phong trào công nhân nước Nga theo đường vô sản C Cách mạng tháng Mười Nga thành cơng có tác dụng thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ D Đảng cộng sản nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy Đảng cộng sản Việt Nam đời Câu 2: Tại đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh giới thứ ? A Để độc chiếm thị trường Việt Nam B Do chiến tranh kết thúc, Pháp nước thắng trận nên có đủ sức mạnh tiến hành khai thác C Để bù đắp thiệt hại chiến tranh gây D Do Việt Nam có nhiều cao su than mặt hàng mà thị trường Pháp giới có nhu cầu lớn sau chiến tranh Câu 3: Trong khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều vào ngành nào? A Công nghiệp chế biến B Nông nghiệp thương nghiệp C Nông nghiệp khai thác mỏ D Giao thơng vận tải Câu 4: Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai đế quốc Pháp có điểm ? A Tăng cường vốn đầu tư vào tất ngành kinh tế B Cướp đoạt tồn rụơng đất nơng dân lập đồn điền trồng cao su C Hạn chế phát triển ngành công nghiệp công nghiệp nặng D Qui mô khai thác lớn hơn, triệt để hơn, xã hội bị phân hóa sâu sắc Câu 5: Chính sách khai thác thuộc địa lần Pháp Việt Nam (1919-1929) có điểm tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất? A Pháp trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ B Pháp không đầu tư nhiều vào ngành công nghiệp nặng C Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất nhập D Không đầu tư nhiều vào sở hạ tầng Câu 6: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tiến hành nước ta khoảng từ A năm 1919 đến năm 1945 B năm 1919 đến năm 1925 C năm 1919 đến năm 1929 D năm 1930 đến năm 1945 Câu 7: Điểm chương trình khai thác thuộc địa lần hai thực dân Pháp gì? A Vừa khai thác vừa chế biến B Đầu tư phát triển công nghiệp nặng C Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ D Tăng cường đầu tư thu lãi cao Câu 8: Thủ đoạn thâm độc Pháp lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất? A Đánh thuế nặng vào mặt hàng nông sản B Tước đoạt ruộng đất nông dân C Bắt nông dân phu phen, tạp dịch D Không cho nông dân tham gia sản xuất Câu 9: Tác động chương trình khai thác lần thứ hai đến kinh tế Việt Nam là: A Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ B Nền kinh tế VN phát triển thêm bước bị kìm hãm lệ thuộc kinh tế Pháp Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm C Nền kinh tế VN lạc hậu, không phát triển D Nền kinh tế Pháp phụ thuộc vào kinh tế Việt Nam Câu 10: Những giai cấp cũ xã hội Việt Nam có từ trước khai thác thuộc địa Pháp, giai cấp nào? A Nông dân, địa chủ phong kiến B Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công C Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc D Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân Câu 11: Các giai cấp xã hội Việt Nam đời sau chiến tranh giới thứ A giai cấp tư sản, vô sản, phong kiến B giai cấp vô sản giai cấp tư sản C vô sản giai cấp tiểu tư sản D Giai cấp tư sản giai cấp tiểu tư sản Câu 12: Sau chiến tranh giới thứ xã hội Việt Nam bị phân hóa nào? A Phân hóa sâu sắc xuất giai cấp mới: tư sản, vô sản, phong kiến, nơng dân, tiểu tư sản B Phân hóa sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ: phong kiến, nông dân Xuất giai cấp mới: tư sản, tiểu tư sản, vơ sản C Phân hóa sâu sắc giai cấp xuất hiện: vô sản nông dân lực lương quan trọng cách mạng D Phân hóa sâu sắc hơn, giai cấp vơ sản bước vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi Câu 13: Hãy nêu mâu thuẫn xã hội Việt Nam sau chiền tranh giới lần thứ nhất? A Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, g/c tư sản với g/c vô sản B Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, g/c nông dân với g/c phong kiến C Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, g/c nông dân với g/c tư sản D Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tất giai cấp hội địa vị quyền lợi khác nên mâu thuẫn Câu 14: Thái độ trị tư sản dân tộc sau chiến tranh giới thứ thể nào? A Có thái độ độ kiên định với Pháp B Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để C Có thái độ khơng kiên định, dễ thoả hiệp D Sẵn sàng chống Pháp Câu 15: Trong khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp, thái độ trị giai cấp đại địa chủ phong kiến nào? A Sẵn sàng thỏa hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc B Sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc để chống Pháp C Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi D Sẵn sàng đứng lên chống Pháp để giải phóng dân tộc Câu 16: Thực dân Pháp đối xử với giai cấp tư sản Việt Nam nào? A Được thực dân Pháp dung dưỡng B Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm C Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề D Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi Câu 17: Giai cấp xã hội Việt Nam có số lượng tăng nhanh khai thác thuộc địa lần thứ hai A nông dân C địa chủ B tư sản D công nhân Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Câu 18: Bộ phận giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc, dân chủ chống Pháp lực phản động tay sai? A Đại địa chủ C Tiểu trung địa chủ B Tiểu địa chủ D Trung đại địa chủ Câu 19: Trong khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp, giai cấp tư sản bị phân hoá nào? A Tư sản dân tộc tư sản thương nghiệp B Tư sản dân tộc tư sản mại C Tư sản dân tộc tư sản công nghiệp D Tư sản dân tộc tư sản công thương Câu 20: Lực lượng hăng hái đông đảo cách mạng Việt Nam A Công nhân B Nông dân C Tiểu tư sản D.Tư sản dân tộc Câu 21: Sự kiện thể “Tư tưởng cách mạng tháng 10 Nga sâu vào giai cấp công nhân bắt đầu biến thành hành động giai cấp công nhân Việt Nam” A Bãi công thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8-1925) B Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương Lê-nin vấn đề dân tộc thuộc địa (7-1920) C Tiếng bom Phạm Hồng Thái vang dội Sa Diện - Quảng Châu (6-1924) D Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Véc xai (6-1919) Câu 22: Cho biết mục tiêu đấu tranh phong trào yêu nước dân chủ công khai năm 1919 - 1925? A Đòi số quyền lợi kinh tế quyền tự dân chủ B Chống bọn tư Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo C Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) D Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp Câu 23: Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu? A Giai cấp tư sản bị phá sản C Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép B Giai cấp nông dân bị đất D Thợ thủ công bị thất nghiệp Câu 24: Điểm khác giai cấp công nhân giai cấp nông dân phong trào dân tộc, dân chủ A tinh thần yêu nước B có tinh thần đấu tranh chống đế quốc, phong kiến C sớm tiếp thu tư tưởng Mác- Lênin D lực lượng tham gia đấu tranh đông đảo phong trào cách mạng Câu 25: Trong phong trào dân tộc, dân chủ 1919-1925 giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để A Công nhân B Tiểu tư sản C Nông dân D Tư sản Câu 26: Phong trào giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng A chống độc quyền thương cảng Sài Gòn B chống độc quyền xuất lúa gạo Nam Kỳ C phong trào “Chấn hưng nội hóa, trừ ngoại hóa” D thành lập Đảng lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Câu 27: Vì sau Chiến tranh giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ? A Chủ nghĩa Mac – Lê nin truyền bá sâu rộng vào Việt Nam B Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân Tôn Trung Sơn C Giai cấp công nhân chuyển sang đấu tranh tự giác D Thực dân Pháp đà suy yếu Câu 28: Những tờ báo tiến tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) A “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhành lúa” B “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân” C “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa” D “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê” Câu 29: Vào tháng 8-1925 diễn kiện bật giai cấp cơng nhân Việt Nam? A Cuộc bãi công công nhân thợ nhuộm Chợ Lớn B Cuộc bãi công công nhân Bắc Kì C Bãi công thợ máy xưởng Ba Son- Sài Gòn D Bãi cơng cơng nhân nhà máy sợi Nam Định Câu 30: Tại lại cho bãi công công nhân Ba Son (8-1925) mốc quan trọng đường phát triền phong trào công nhân? A Vì ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân thủy thủ Trung Quốc B Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu C Vì sau bãi công cơng nhân Ba Son có nhiều bãi công công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội…tổng bãi công D Đánh dấu bước tiến phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ bước vào đấu tranh tự giác Câu 31: Vì Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế 3? A Quốc tế bênh vực cho quyền lợi nước thuộc địa B Quốc tế giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp C Quốc tế đề đường lối cho cách mạng Việt Nam D Quốc tế chủ trương thành lập mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam Câu 32: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường cứu nước đắn A Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc xai (18-6-1919) B Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12-1920) C Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương Lê nin vấn đề dân tộc thuộc địa (7-1920) D Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên (6-1925) Câu 33: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào? A Đời sống công nhân C Nhân đạo Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm B Người khổ D Sự thật Câu 34: Báo người khổ Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút quan ngôn luận tổ chức nào? A Đảng xã hội Pháp B Đảng cộng sản Pháp C Hội Việt Nam cách mạng niên D Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa Câu 35: Sự kiện tháng 6-1924, gắn với hoạt động Nguyễn Ái Quốc Liên Xô? A Người dự Đại hội quốc tế nông dân B Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản C Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ D Người dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản Câu 36: Tác dụng trình hoạt động Nguyễn Quốc từ năm 1919 đến 1925 gì? A Quá trình chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 B Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam C Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản Việt Nam D Q trình thực chủ trương “Vơ sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam Câu 37: Tại nói Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho đời đảng vơ sản Việt Nam? A Người tìm đường cứu nước đắn cho cách mạng Việt Nam, đường cách mạng vô sản B Người trình bày trước Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V lập trường, quan điểm vị trí chiến lược cách mạng nước thuộc địa C Người tiếp nhận đựơc ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin có công truyền bá vào nước ta D Sau năm bơn ba hoạt động nước ngồi Nguời hiểu rõ chất chủ nghĩa đế quốc thực dân Câu 38: Trong phong trào yêu nước công khai, kiện bật năm 1925? A Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu B Đám tang Phan Châu Trinh C Xuất tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” D Thành lập Hội Việt Nam cách mạng niên Câu 39: Cho biết đặc điểm phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925? A Phong trào thể ý thức trị B Phong trào thể ý thức quyền lợi kinh tế C Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi trị kinh tế có ý thức D Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế nên mang tính tự phát Câu 40: Mục tiêu đấu tranh phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1924 chủ yếu A Đòi quyền lợi kinh tế C Đòi quyền lợi kinh tế- trị B Đòi quyền lợi trị D Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc Câu 41: Hội Việt Nam cách mạng niên đời hoàn cảnh nào? A Do yêu cầu phong trào công - nơng Việt Nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo B Tháng 6- 1924, kiện tiếng bom Sa Diện, niên yêu nước Việt Nam tập hợp Trung Quốc thấy cần có tổ chức trị lãnh đạo Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm C Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu 11-1924 tiếp xúc với nhà cách mạng niên chuẩn bị cho việc thành lập đảng vô sản D Do hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925 Liên Xô Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp thiết thành lập tổ chức lãnh đạo Câu 42: Lí luận sau cán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam? A Lí luận Mác - Lênin C Lí luận cách mạng vơ sản B Lí luận đấu tranh giai cấp D Lí luận giải phóng dân tộc Câu 43: Khuynh hướng Hội Việt Nam Cách mạng niên là: A Khuynh hướng dân chủ tư sản C Khuynh hướng tư sản B Khuynh hướng vô sản D Kết hợp khuynh hướng vô sản với tư sản Câu 44: Q trình phân hóa Hội Việt Nam cách mạng niên dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản năm 1929? A Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng B Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng Đơng Dương cộng sản liên đồn C Đơng Dương cộng sản đảng, Đơng dương cộng sản liên đồn D Tất sai Câu 45: Tại tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng? A Do hoạt động Hội Việt Nam cách mạng niên với lý luận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng mạnh mẽ B Do nội Tân Việt diễn đấu tranh tư tưởng cách mạng tư tưởng cải lương cuối quan điểm vô sản chiếm ưu C Do số đảng viên tiên tiến Tân Việt chuyển sang gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng D Do đa số đảng viên Tân Việt muốn thành lập đảng kiểu theo chủ nghĩa Mác- Lênin Câu 46: Mục tiêu tồ chức Việt Nam Quốc dân đảng gì? A Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến B Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc C Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ vua, thiết lập dân quyền D Đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ vua, lập nên nước Việt Nam độc lập Câu 47: Địa bàn hoạt động chủ yếu Việt Nam Quốc dân Đảng là: A Ở Trung Kỳ B Ở Bắc Kỳ C Ở Nam Kỳ D Trong nước Câu 48: Năm 1929 ba tổ chức cộng sản đời theo thứ tự ? A Đông Dương cộng sản liên đồn, Đơng Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng B An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đơng dương cộng sản liên đồn C Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đồn, An Nam cộng sản đảng D Đơng Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn Câu 49: Số nhà D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn kiện sau đây? A Đại hội lần thứ Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên B Thành lập Đông Dương cộng sản đảng C Thành lập Chi cộng sản Việt Nam D Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 50: Cơ quan ngôn luận Đông Dương cộng sản đảng là: A Báo Nhành Lúa B Báo Người Nhà Quê C Báo Búa Liềm D Báo Tiếng Chuông Rè Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Câu 51: Tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam là? A Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông B Tâm tâm xã C Hội.Việt Nam cách mạng niên D Hội người Việt Nam yêu nước Câu 52: Cuốn sách tập hợp giảng Bác Hồ lớp huấn luyện trị Quảng Châu là: A “Con rồng tre” B “Đường Kách mệnh” C “Bản án chế độ thực dân Pháp” D “Người khổ” ĐÁP ÁN 10 C C C D B C D B B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B B C C B D C B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A B C A C B D C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C B D B A C D D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A B A A C B D C C 51 52 C B Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm CHỦ ĐỀ 2: VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 Câu Điểm giống Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc khởi thảo Luận cương trị Trần Phú soạn thảo A xác định hai nhiệm vụ cách mạng Đông Dương chống đế quốc, chống phong kiến B xác định nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền bao gồm cách mạng ruộng đất C xác định vai trò lãnh đạo cách mạng Đông Dương Đảng Cộng sản Việt Nam D xác định lực lượng cách mạng công nhân, nông dân tiểu tư sản Câu Ý kiến không nhận xét nhiệm vụ dân tộc đề Cương lĩnh trị Đảng (đầu năm 1930) Nguyễn Ái Quốc khởi thảo? A Nhiệm vụ dân chủ đặt mức độ định để nhằm thực nhiệm vụ giải phóng dân tộc B Nhiệm vụ dân tộc tập trung giải mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam lúc C Là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện Việt Nam D Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp tư tưởng cốt lõi Cương lĩnh Câu Luận cương trị (10-1930) Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng A nông dân B công nhân C tư sản dân tộc D tiểu tư sản trí thức Câu Luận cương trị (10-1930) Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược cách mạng A lật đổ ách thống trị thực dân Pháp B lật đổ ách thống trị chủ nghĩa đế quốc C đánh đổ đế quốc phong kiến phản động D đánh đổ phong kiến đánh đổ đế quốc Câu Luận cương trị thơng qua Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) xác định lực lượng cách mạng tư sản dân quyền A giai cấp công nhân nông dân B giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản C giai cấp công nhân, nông dân tư sản dân tộc D công nhân, nông dân, tư sản địa chủ Câu Hậu lớn khủng hoảng kinh tế giới (1929 – 1933) gây xã hội Việt Nam A làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ tầng lớp nhân dân lao động B mâu thuẫn xã hội sâu sắc, phong trào đấu tranh công nhân phát triển mạnh mẽ C nông dân phải chịu cảnh sưu cao, lãi nặng, giá nông phẩm thấp D nhiều công nhân bị sa thải, người có việc làm thì đồng lương ỏi Câu Trong nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nhất, định bùng nổ phát triển phong trào cách mạng 1930 - 1931? A Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 B Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái C Đảng cộng sản Việt Nam đời kịp thời lãnh đạo nhân dân đứng lên chống đế quốc phong kiến Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Tr a n g | Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm D Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột tệ nông dân Câu “Đả đảo đế quốc”, “Đả đảo phong kiến” hai hiệu phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 – 1945? A Phong trào 1936 – 1939 B Phong trào 1932 – 1935 C Phong trào 1930 – 1931 D Phong trào 1940 – 1945 Câu Đỉnh cao phong trào cách mạng 1930 – 1931 Việt Nam A công nhân bãi công nhân ngày Quốc tế Lao động (1 – – 1930) B đấu tranh nông dân Thái Bình (4 – 1930) C đấu tranh nông dân Hưng Nguyên (12 – – 1930) D thành lập Xô viết Nghệ – Tĩnh (9 – 1930) Câu 10 Căn vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh hình thức quyền cơng nơng nước ta, thực quyền cách mạng A Thể rõ chất cách mạng Đó quyền dân, dân, vì dân B Vì lần quyền địch tan rã, quyền giai cấp vơ sản đựơc thiết lập nước C Lần quyền thực sách thể tính tự dân chủ D Chính quyền Xơ viết thành lập thành đấu tranh gian khổ nhân dân lãnh đạo Đảng Câu 11 Điểm khác biệt quyền Xơ viết Nghệ - Tĩnh so với hình thức quyền trước gì? A Đó quyền giải vấn đề ruộng đất cho nông dân B Đó quyền cơng – nơng – binh C Đó quyền nhân dân thành lập, phục vụ lợi ích cho nhân dân D Đó quyền giống Xô viết nước Nga Câu 12 Kinh tế Việt Nam năm 1929 – 1933 có đặc điểm nào? A Bước vào thời kỳ suy thoái khủng hoảng trầm trọng B Phục hồi có bước phát triển so với trước Chiến tranh giới thứ C Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xâm nhập ngày sâu kinh tế D Quan hệ sản xuất phong kiến tiếp tục trì phát triển Câu 13 Khẩu hiệu đấu tranh trị công- nông phong trào cách mạng 1930- 1931 A tăng lương, giảm làm B giảm sưu, giảm thuế C “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc”! “Đả đảo phong kiến”! “ Thả tù trị”! D “Nhà máy tay thợ thuyền”, “ Ruông đất tay dân cày” Câu 14 Điều chứng tỏ rằng: Từ tháng 9/1930 trở phong trào cách mạng 1930- 1931 phát triển đạt đỉnh cao? A Phong trào diễn khắp nước B Giải triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân C Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa thành lập Xô viết D Thực liên minh công nông bền vững Câu 15 Luận cương trị Đảng (10- 1930) có hạn chế đây? Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 10 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm A chưa nêu rõ hình thức phương pháp đấu tranh B chưa xác định mâu thuẫn chủ yếu xã hội Đông Dương C chưa xác định tính chất đường lối chiến lược cách mạng D chưa thấy vai trò lãnh đạo Đảng Câu 16 Vì phong trào 1930 – 1931, Nghệ An - Hà tỉnh nơi phong trào diễn mạnh nhất? A Là nơi có đội ngủ Đảng viên đông đảo B Là quê hương Nguyễn Ái Quốc C Là nơi có truyền thống đấu tranh anh hùng, nơi có chi Đảng hoạt động mạnh D Là nơi thực dân Pháp khủng bố tàn khốc Câu 17 Điểm bật phong trào cách mạng 1930 – 1931 A Quần chúng tập dượt đấu tranh lãnh đạo Đảng B Vai trò lãnh đạo Đảng liên minh công – nông C Đảng tập dượt thực tiễn đấu tranh D Thành lập đội quân trị đơng đảo quần chúng Câu 18 Tính chất triệt để phong trào cách mạng 1930 – 1931 thể nào? A Phong trào thực liên minh công nông vững B Phong trào giáng đòn liệt vào bọn thực dân – phong kiến C Phong trào sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang khởi nghĩa, giành quyền số địa phương, thành lập Xô viết D Đấu tranh liên tục từ Bắc chí Nam Câu 19 Xô - Viết Nghệ Tĩnh đỉnh cao phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì: A làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến nước ta B đánh đổ hoàn toàn thực dân Pháp phong kiến tay sai C hình thức quyền kiểu mới, dân, dân, vì dân D khẳng định quyền làm chủ ruộng đất nơng dân Câu 20 Vì quyền Nghệ An – Hà Tỉnh thành lập năm 1930 gọi Xơ-viết A Chính quyền cơng nơng B Hình thức quyền theo kiểu Xơ viết(Nga) C Hình thức quyền theo nhà nước kiểu D Chính quyền giai cấp cơng nhân lãnh đạo Câu 21 Sự khác biệt phong trào đấu tranh nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh nước năm 1930 A Những biểu tình đặt mục tiêu cải thiện đời sống B Nông dân đấu tranh lực lượng trị C Nơng dân chưa có hiệu cụ thể D Những đấu tranh có vũ trang tự vệ Câu 22 Nhận xét sau khơng Luận cương trị Đảng Cộng sản Đông Dương (10 - 1930)? (Chuyên Nguyễn Trãi-H.Dương) Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 31 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm A Việt Bắc thu-đông năm 1947 B Biên giới thu-đông năm 1950 C Trung Lào năm 1953 D Điện Biên Phủ năm 1954 Câu 67 Chiến thắng nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương? A Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 C Chiến dịch Tây Bắc thu – đông năm 1952 B Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 D Chiến dịch Biên giới năm 1950 Câu 68 Trong kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954, chiến thắng quân dân ta ghi nhận “ mốc vàng, nơi ghi dấu chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc”? A Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 B Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 C Chiến thắng Biên giới năm 1950 D Chiến thắng Đông – Xuân 1953 – 1954 Câu 69 Nhận định sau không chiến thắng Điện Biên Phủ? A Là thắng lợi làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” Pháp B Là thắng lợi quân lớn kháng chiến chống Pháp C Là thắng lợi buộc Pháp phải kí kết Hiệp định Giơnevơ D Là mốc son chói lọi lịch sử cách mạng dân tộc Câu 70 Hiệp định Giơnevơ Đông Dương chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Đơng Dương ký kết hoàn cảnh nào? A Khi kháng chiến diễn liệt B Khi kháng chiến chống Pháp kết thúc C Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 D Khi kháng chiến chống Pháp ta gặp nhiều khó khăn Câu 71 Trong nội dung sau, nội dung không nằm Hiệp định Giơ-ne-vơ việc kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình Đơng Dương (21 – – 1954)? A Việt Nam thực thống tổng tuyển cử tự vào tháng – 1956 B Hai bên ngừng bắn Nam Bộ để giải vấn đề Đơng Dương đường hòa bình C Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngồi vào nước Đơng Dương D Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng quyền dân tộc độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia Câu 72 “Lần lịch sử, nước thuộc địa nhỏ yếu đánh thắng nước thực dân hùng mạnh…” nhận định chủ tịch Hồ Chí Minh thắng lợi nào? A Kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) B Thắng lợi Cách mạng tháng Tám (1945) C Thắng lợi chiến dịch Biên giới (1950) D Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 32 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Câu 73 Nguyên nhân định đến thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)? A Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng với đường lối đắn, sáng tạo B Truyền thống yêu nước bất khuất dân tộc C Tinh thần đồn kết ba nước Đơng Dương D Sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế Câu 74 Đâu thuận lợi nước ta sau cách mạng tháng Tám?(ĐHSP HN) A Nhân dân lao động giành quyền, tích cực xây dựng, bảo vệ quyền cách mạng B Đất nước bóng quân thù, hoàn toàn độc lập C Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao nhiều nước thuộc địa D Hệ thống XHCN hình thành, phong trào đấu tranh hòa bình, dân chủ phát triển Câu 75 Nhiệm vụ cấp bách trước mắt cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám A Giải vấn đề tài B Giải nạn đó, dốt C Giải nạn đói, dốt khó khăn tài D Giải nạn ngoại xâm nội phản Câu 76 Khi quân Trung Hoa Dân quốc vào nước ta, đội quân A Cản trở mặt ngoại giao, vận động nước không công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa B Sử dụng phận quân đội Nhật chờ giải giáp đánh úp trụ sở quyền cách mạng C Sách nhiễu quyền cách mạng, đòi cải tổ phủ, đòi chủ tịch Hồ Chí Minh từ chức D Ngầm giúp đỡ, trang bị vũ khí cho quân Pháp, ủng hộ hành động khiêu khích Pháp Câu 77 Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương A hòa hỗn, nhân nhượng với thực dân Pháp Trung Hoa Dân quốc B đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc qn Pháp C hòa hỗn với qn Trung Hoa Dân quốc kháng chiến chống Pháp D đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc hòa với Pháp Câu 78 Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946 phản ánh quy luật lịch sử dân tộc Việt Nam? (Đề minh họa) A Dựng nước đôi với giữ nước B Kiên chống giặc ngoại xâm C Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc D Mềm dẻo quan hệ đối ngoại Câu 79 Từ đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 rút học kinh nghiệm cho đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nay? A Mềm dẻo sách lược, cương đấu tranh (“Dĩ bất biến, ứng vạn biến”) B Cương đấu tranh, cứng rắn sách lược C Luôn mềm dẻo đấu tranh sách lược D Ln nhân nhượng với kẻ thù để có mơi trường hòa bình Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 33 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Câu 80 Nhận xét chung sách Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với quân Trung Hoa Dân quốc sau cách mạng tháng Tám A nhân nhượng nhiều B nhân nhượng có nguyên tắc C nhân nhượng bước D nhân nhượng tuyệt đối Câu 81 Vì Chính phủ ta chuyển từ đánh Pháp sang hòa hỗn với Pháp? A Vì tránh lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù B Vì quân Pháp quân Anh hậu thuẩn C Vì Pháp – Tưởng bắt tay cấu kết với chống ta D Vì Pháp bọn phản động giúp đỡ Câu 82 Điều khoản Hiệp định sơ 6-3-1946 có lợi thực tế cho ta? A Pháp công nhận Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc gia tự B Pháp cơng nhận ta có phủ, nghị viện, qn đội tài riêng nằm khối Liên hiệp Pháp C Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng D Hai bên thực ngừng bắn Nam Bộ Câu 83 Ý sau biện pháp xây dựng, củng cố chế độ Đảng Chính phủ ta sau Cách mạng tháng Tám?(C32 -D7) A Tổ chức tổng tuyển cử quốc hội chung(6/1/1946), bầu cử Hội đồng nhân dân cấp B Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam(5/1946) C Thành lập quyền cách mạng Trung ương địa phương D Diệt giặc đói, giặc dốt giải khó khăn tài Câu 84 Đâu khơng phải ý nghĩa trị Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 việc bầu Hội đồng nhân dân cấp? A Tạo sở pháp lý vững cho quần chúng cách mạng, nâng cao uy tín nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa B Giáng đòn vào âm mưu xuyên tạc chia rẽ kẻ thù với chế độ C Đưa đất nước thoát khỏi tình “ngàn cân treo sợi tóc” D Khơi dậy phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ đất nước.\ Câu 85 Nội dung thể tính nguyên tắc hiệp định sơ ngày 6/3/1946? A Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc gia tự nằm liên hiệp Pháp B Hai bên thực ngừng bắn Nam Bộ C Nước Việt Nam có phủ riêng, có qn đội riêng tài riêng D Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân miền Bắc Việt Nam Câu 86 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) quân dân ta bùng nổ A quân Pháp Mĩ giúp sức nên nổ súng xâm lược trở lại nước ta B quân Pháp quân Anh ủng hộ nên nổ súng xâm lược trở lại nước ta C Pháp cấu kết với Trung Hoa dân quốc nhằm xâm lược nước ta D hành động bội ước xâm lược thực dân Pháp Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 34 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Câu 87 “Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến” Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: “ Bất kì đàn ơng, đàn bà, người già, người trẻ, khơng chia tơn giáo, đảng phái, dân tộc Hễ người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.” Đoạn trích thể tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh? A Tư tưởng “đồn kết quốc tế” B Tư tưởng “đại đoàn kết dân tộc” C Tư tưởng “chiến tranh nhân dân” D Tư tưởng “ độc lập - tự do” Câu 88 Cuộc chiến đấu quân dân Việt Nam đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (cuối năm 1946 đầu năm 1947) có ý nghĩa chiến lược toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) A tạo điều kiện cho nước bước vào kháng chiến lâu dài B giam chân địch đô thị C tiêu hao nhiều sinh lực địch D làm thất bại âm mưu đánh úp quan đầu não kháng chiến ta Câu 89 “ nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới ” thể cụ thể A Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa - Pháp ngày 28/2/1946 để Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược miền Bắc B quân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ (27/11/1946) C Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi phủ ta giải tán lực lượng vũ trang, giao quyền kiểm sốt thủ Hà Nội cho chúng D Quân Pháp công lên Việt Bắc Câu 90 Nước ta bắt đầu tiến hành kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược hoàn cảnh nào?(ĐHSP HN) A Tình hình quốc tế bất lợi cho ta, cách mạng giới bước vào giai đoạn thối trào B Quốc tế thứ III khơng có biện pháp cụ thê để hỗ trợ phong trào đấu tranh giành độc lập nước thuộc địa C Cuộc kháng chiến ta nhận ủng hộ Liên Xô – Trung Quốc D Cuộc chiến đấu dân tộc ta hoàn toàn đơn độc, phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa chưu có nước cơng nhận Câu 91 Văn kiện sở hình thành đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng?(33-Đ7) A Quân lệnh số B Tun ngơn độc lập C Chỉ thị Tồn dân kháng chiến, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tác phẩm Kháng chiến định thắng lợi D Chỉ thị Phải phá tan tiến công mùa Đông giặc Pháp Câu 92 Văn kiện chứa đày đủ nội dung đường lối kháng chiến Đảng ta? A Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chủ tịch(ngày 19-12-1946) B Chỉ thị toàn dân kháng chiến Trung ương Đảng ngày 12-12-1946 C Tác phẩm “Kháng chiến định thắng lợi” Trường Chinh D Tác phẩm “Bàn cách mạng Việt Nam” Trường Chinh Câu 93 Thiện chí ta thể “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” Chủ tịch Hồ Chí Minh gì? Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 35 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm A Chúng ta muốn hòa bình Chúng ta phải nhân nhượng B Chúng ta muốn hòa bình Chúng ta kí hiệp định sơ C Chúng ta hi sinh tất định không chịu nước, không chịu làm nô lệ D Tất câu Câu 94 “Quyết tử cho Tổ quốc sinh” lời khen ngợi Hồ Chủ tịch đơn vị nào? A Đội cứu quốc quân C Việt Nam giải phóng quân B Đội vệ quốc qn D Trung đồn thủ Câu 95 Văn kiện nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng ta? A Bản Chỉ thị Toàn dân kháng chiến Ban Thường vụ Trung ương Đảng B Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh C Chỉ thị Đảng ta công thực dân Pháp lên Việt Bắc 1947 D Tác phẩm Kháng chiến định thắng lợi Tổng Bí thư Trường Chinh Câu 96 Đâu lý khiến Đảng ta thực chủ trương kháng chiến lâu dài? A Địch chủ trương đánh lâu dài nên ta phải kháng chiến lâu dài B Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng C Từ đầu kháng chiến ta yếu địch D Hậu phương ta chưa vững mạnh Câu 97 Ý đồ chiến lược Mĩ can thiệp ngày sâu vào chiến tranh xâm lược thực dân Pháp Đông Dương (1945-1954) gì? A Khẳng định vị nước Mĩ B Chia cắt lâu dài nước Việt Nam C Giúp đỡ Pháp kéo dài mở rộng chiến tranh D Nắm quyền điều khiển chiến tranh Đông Dương Câu 98 Chiến dịch Biên giới thu-đơng năm 1950 co điểm khác so với chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947? A Là chiến dịch có phối hợp chiến trường chiến trường nước B Là chiến dịch phòng thủ có quy mơ qn đội ta C Là chiến dịch có quy mơ lớn quân đội ta D Là chiến dịch có quy mô lớn quân ta chủ động mở Câu 99 Khẩu hiệu ta chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 A “Tất cho tiền tuyến, tất để đánh thắng” B “Tất cho chiến dịch toàn thắng” C “Phải phá tan công mùa Đông giặc Pháp” D “Tất để đánh thắng giặc Pháp xâm lược” Câu 100 Ta mở chiến dịch Biên giới 1950 để? A Tiêu diệt phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt -Trung, củng cố địa cách mạng B Khai thông biên giới, đường liên lạc ta Trung Quốc với nước dân chủ giới Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 36 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm C đánh bại kế hoạch Rơ-ve D Tạo điều kiện thúc đẩy khởi nghĩa ta lên bước Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 37 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm HỌC KỲ II CHỦ ĐỀ 4: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 Câu Vì từ năm 1954, miền Bắc Việt Nam phải tiến hành công cải cách ruộng đất? A Nơng nghiệp lạc hậu, suất lao động thấp B Chế độ chiếm hữu ruộng đất địa chủ phong kiến phổ biến C Để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam D Tất lý Câu Miền Bắc Việt Nam tiến hành cải cách ruộng đất khôi phục kinh tế thời gian nào? A 1954 – 1957 B 1954 – 1958 C 1955 – 1958 D 1955 – 1960 Câu Qua đợt cải cách ruộng đất miền Bắc dã thực triệt để hiệu nào? A “Tấc đất, tấc vàng” B “Tăng gia sản nhanh, tăng gia sản xuất nữa” C “Người cày có ruộng” D “Độc lập dân tộc” “Ruộng đất dân cày” Câu Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “Đại hội xây dựng CNXH miền Bắc đấu tranh hòa bình thống nước nhà”? A Đại hội lần thứ I B Đại hội lần thứ II C Đại hội lần thứ III D Đại hội lần thứ IV Câu Trọng tâm kế hoạch năm lần thứ (1961 - 1965) miền Bắc gì? A Cơng nghiệp nhẹ B Cơng nghiệp nặng C Nông nghiệp D Xây dựng CNXH Câu Thành tựu lớn miền Bắc đạt thời kì kế hoạch năm (1961-1965) gì? A Cơng nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao đủ sức chi viện cho miền Nam B Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định đời sơng nhân dân C Văn hóa , giáo dục, y tế phát triển D Bộ mặt miền Bắc thay đổi, đất nước, xã hội, người đổi Câu Ý nghĩa lớn kế hoạch năm (1961-1965) gì? A Bộ mặt miền Bắc thay đổi khác trước nhiều B Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam C Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ nghiệp xây dựng CNXH D Miền Bắc củng cố lớn mạnh, cờ khả tự bảo vệ thực đầy đủ nghĩa vụ hậu phương Câu Mĩ thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ vào thời gian nào? A Ngày - - 1964 B Ngày - - 1965 C Ngày - - 1965 D Ngày - - 1965 Câu Âm mưu không nằm âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lẩn thứ Mĩ? A Phá tiềm lực kinh tế, phá công xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc B Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miền Nam C Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên vào miền Bắc từ miền Bắc vào miền Nam D Uy hiếp tinh thần, làm lung lay tâm chống Mĩ nhân dân hai miền Việt Nam Câu 10: Trong chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ, miền Bắc bắn rơi máy bay Mĩ A 2.343 máy bay B 3.234 máy bay C 2.334 máy bay D 3.243 máy bay Câu 11: Nhiệm vụ miền Bắc giai đoạn 1965-1968 A Chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 38 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm B Đẩy mạnh sản xuất C Thực nghĩa vụ hậu phương D Vừa chiến đấu, vừa sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương Câu 12 Âm mưu việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ (1965 - 1968)? A “Trả đũa” việc quân giải phóng miền Nam tiến cồng doanh trại Mĩ Plâycu B Phá hoại hậu phương lớn miền Nam (phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, cơng xây dựng CNXH miền Bắc) C Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên vào miền Bắc D Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ nhân dân ta Câu 13 Tội ác tàn bạo đê quốc Mĩ việc đánh phá miền Bắc nước ta? A Ném bom vào mục tiêu quân B Ném hom vào đầu mối giao thỏng (cầu công, đường sá) C Ném bom vào nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, cơng trình thủy lợi D Ném bom vào khu đông dân, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dưỡng Câu 14: Vì Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc A Bị thất bại “Chiến tranh cục bộ” miềnNam B Bị thiệt hại nặng nề chiến tranh phá hoại miền Bắc C Bị nhân dân Mĩ nhân dân giới lên án D Bị thiệt hại nặng nề hai miền Nam-Bắc cuối năm 1968 Câu 15 Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Nguồn lực chi viện với thắng lợi quân dân miền Bắc năm 1965 - 1968 góp phần định vào thắng lợi quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược Mĩ-Ngụy” A Chiến tranh đơn phương B Chiến tranh đặc biệt C Chiến tranh cục D Việt Nam hoá chiến tranh Câu 16 Nhiệm vụ miền Bắc thời kì 1965 - 1968? A Chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mĩ B Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ chiến đấu, sản xuất đời sống C Vừa chiến đấu, vừa sản xuất thực nhiệm vụ hậu phương lớn D Hỗ trợ cho chiến đấu nhân dân miền Nam Câu 17 Tinh thần chiến đấu quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ đế quốc Mĩ thể qua hiệu nào? A Khơng có gì q độc lập tự dọ B Nhằm tháng quân thù mà bắn C Thóc khơng thiếu cân, qn khơng thiếu người D Thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm đang” Câu 18 Thực nghĩa vụ hậu phương lớn tiền tuyến, miền Bắc sẵn sàng với tinh thần gì? A “Chắc tay súng, vững tay búa” B Tât để chiến thắng C Thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm đang” D Mỗi người làm việc hai; Thóc khơng thiếu cân, quân không thiếu người Câu 19 Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, thời điểm Giôn-xơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc? A 1-9-1968 B 1-10-1968 C 1-11-1968 D 1-12-1968 Câu 20: Thắng lợi quân dân miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ thể điều gì? A Khẳng định tâm chống Mĩ cứu nước nhân dân ta B Buộc Mĩ Phải kí kết hiệp định Pari Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 39 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm C Buộc Mĩ phải rút quân nước D Cả ba đáp án Câu 21 Nguồn lực chi viện, với chiến thắng quân dân miền Bắc giai đoạn 1965- 1968 gop phần định vào thắng lợi quân dân miền Nam chiến dâu chống chiến lược chiến tranh Mĩ -Ngụy? A Chiến lược “Chiến tranh phía” B Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, C Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” D Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh Câu 22: Trong năm (1965-1968) nguồn chi viện từ miền Bắc vào miền Nam tăng gấp lần so với giai đoạn trước? A lần B lần C 10 lần D 15 lần Câu 23 Ních-xơn tun bơ thức chiên tranh phá hoại miển Bắe lẩn thứ hai vào thời gian nào? A 6-4-1972 B 30-3-1972 C 9-5-1972 D 16-4-1972 Câu 24: Tập đoàn Nich Xơn thực chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần (1969 - 1972) với ý đồ gì? A Cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh, tạo mạnh bàn đàm phán B Ngăn chặn chi viện miền Bắc miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia C Làm lung lay ý chí tâm chống Mĩ cứu nước nhân dân Việt Nam D Phong tỏa cảng Hải Phòng sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc Câu 25 Cuộc tập kích khơng qn chiến lược B52 Mĩ vào số thành phố lớn miền Bắc Việt Nam diễn vào thời gian nào? A Từ 12-8-1972 đến 229-12-1972 B Từ 18-12-1972 đến 20-12-1972 C Từ 20-12-1972 đến 20-12-1972 D Từ 18-12-1972 đến 29-12-1972 Câu 26: Để ép ta nhân nhượng, ký hiệp định Mĩ đặt ra, Nich Xơn cho máy bay B52 đánh vào đâu 12 ngày đêm cuối năm 1972 A Hà Nội, Nam Định B Hà Nội, Hải Phòng C Hà Nội, Thanh Hóa D Nghệ An, Hà Tĩnh Câu 27 Quân dân ta bắn rơi 81 máy bay, bắt sống 43 phi cơng Đó kết kiện lịch sử nào? A Đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ miền Bắc B Đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai Mĩ miền Bắc C Đánh bại tập kích chiến lược 12 ngày đêm Mĩ miền Bắc cuối năm 1972 D Đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại Mĩ miền Bắc Câư 28 Thắng lợi lớn quân dân miền Bắc trận “Điện Biên Phủ khơng” gì? A Buộc B Đánh C Đánh D Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hán hoạt độríg chống phá miền Bắc bại âm mưu phá hoại công xây dựng CNXH miền Bấc bại âm mưu ngăn chặn chi viện củaa miền Bắc cho miền Nam, Lào, Campuchia Mĩ kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam Câu 29 Tình hình nhiệm vụ miền Bắc thời kì 1973 - 1975 co khác trước? A Khác phục hậu chiến tranh B Khơi phục phát triển kinh tế-văn hóa Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 40 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm C Tiếp tục làm nghĩa vụ hậu phương D Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại Mĩ ĐÁP ÁN D 11 D 21 C A 12 B 22 A C 13 D 23 D C 14 D 24 A C 15 C 25 D D 16 C 26 A D 17 A 27 C B 18 D 28 D B 19 C 29 D 10 D 20 A CHỦ ĐỀ 5: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 Câu 1: Sau đại thắng mùa xân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu nước ta gì? A.Khắc phục hậu chiến tranh ổn định tình hình trị, kinh tế B.Ổn định tình hình trị-xã hội miền Nam C.Thống nước nhà mặt Nhà nước D.Mở rộng quan hệ giao lưu với nước Trả lời: C Câu 2: Điền kiện vào niên đại cho sau đây: TT Niên đại 11-1975 4-1976 7-1976 1-1977 12-1980 Sự kiện A.Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành lập B.Hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam thông qua C.Hội nghị hiệp thương đại biểu hai miền Bắc Nam Sài Gòn D.Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung nước E.Quốc hội Việt Nam thống họp Hà Nội Trả lời: 1-C 2-D 3-E 4-A 5-B Câu 3: Từ 1946-1980 ba lần quốc hội thơng qua Hiến pháp Hiến pháp nào? A.Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 B Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1960, Hiến pháp 1980 C Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1975, Hiến pháp 1980 D Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1976, Hiến pháp 1980 Trả lời: A Câu 4: Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ Liên hợp quốc? A.110 B.150 C.149 D.160 Trả lời: C Câu 5: Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc hội thông qua vào thời gian nào? A.21-11-1975 B.25-4-1976 C.2-7-1976 D.18-12-1980 Trả lời: C Câu 6:Trường Chinh người bầu làm chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đúng hay sai? A.Đúng B.Sai Trả lời: B Câu 7: Thuận lợi đất nước Mĩ sau 1975 gì? A.Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành B.Có miền Bắc XHCN, miền Nam hồn tồn giải phóng C.Đất nước độc lập, thống Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 41 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm D.Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta Trả lời: B Câu 8: Khó khăn nước ta sau 1975 gì? A.Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao B.Bọn phản động nước C.Nền kinh tế nơng nghiệp lạc hậu D.Hậu chiến tranh chủ nghĩa thực dân Mĩ để lại nặng nề Trả lời: D Câu 9: Nhiệm vụ trọng tâm miền Bắc sau năm 1975 là: A.Hàn gắn vết thương chiến tranh B.Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa C.Tiếp tục làm nhiệm vụ địa cách mạng nước D.Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế với Lào Capuchia Trả lời: B Câu 10: Nhiệm vụ trọng tâm miền Nam giai đoạn đầu 1975 A.Thành lập quyền cách mạng đoàn thể quần chúng vùng giải phóng B.Ổn định tình hình khắc phục hậu chiến tranh, khắc phục phát triển kinh tế, văn hóa C.Tịch thu ruộng đất bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến D.Quốc hữu hóa ngân hàng Trả lời: A Câu 11: Sự kiện quan trọng trình thống đất nước mặt nhà nước sau 1975? A.Hội nghị hiệp thương đại biểu miền Bắc Nam Sài Gòn (11-1975) B.Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung nước (25-4-1976) C.Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống kì họp (24-6 đến 2-7-1976) D.Đại hội thống mặt trận tổ quốc Việt Nam Trả lời: C Câu 12: Cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung nước (25-4-1976) có ý nghĩa gì? A.Lần thứ tổng tuyển cử tổ chức nước B.Kết thắng lợi 30 năm chiến tranh giữ nước(1945-1975) C.Là bước quan trọng cho thống đất nước mặt Nhà nước D.Cả ý Trả lời: D Câu 13:Quốc hội thống nước quốc hội khóa mấy? A.Khóa IV B Khóa V C Khóa VI D Khóa VII Trả lời: C Câu 14: Người bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ai? A.Hồ Chí Minh B.Tơn Đức Thắng C.Nguyễn Lương Bằng D.Trần Đức Lương Trả lời: B Câu 15:Kì họp thứ I Quốc hội khóa IV có định liên quan với việc thống đất nước mặt Nhà nước? A.Thống tên nước, xác định Hà Nội thủ đô nước B.Bầu quan lãnh đạo cao nước Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 42 Sưu tầm biên soạn: Lê Hữu Đan VK14 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm C.Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định Tp.Hồ Chí Minh D.A B Trả lời: D Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Câu 16: Niên đại 25-4-1976 phù hợp với kiện A.Cuộc tổng tuyển cử nước lần thứ B Cuộc tổng tuyển cử nước lần thứ C.Hội nghị hiệp thương thống đất nước D.Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống Trả lời: B Câu 17: 25-4-1976 tổng tuyển cử bầu quốc hội chung nước có cử tri tham gia? A.20 triệu B.21 triệu C.22 triệu D.23 triệu Trả lời: D Câu 18: Việc thống đất nước mặt Nhà nước có ý nghĩa gì? A.Đáp ứng nguyện vọng tầng lớp nhân dân B.Tạo điều kiện cho thống dân tộc lĩnh vực khác C.Tạo điều kiện thuận lợi để nước bảo vệ xây dựng tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội D.Tất Trả lời: D Câu 19: Từ ngày 15 đến 21-11-1975, Hội nghị Hiệp thương trị thống đất nước Sài Gòn trí hồn tồn vấn đề gì? A.Lấy tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghãi Việt Nam B.Chủ trương, biện pháp nhằm thống đất nước mặt nhà nước C.Quốc kì cờ đỏ vàng, Quốc ca Tiến quân ca D.Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định thành phố Hồ Chí Minh Trả lời: B Câu 21: Điền niên đại vào kiện sau A B A Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung 15-11-1975 B Quốc hội khóa VI bế mạc 24-6-1976 C Hội nghị Hiệp thương Chính trị bế mạc 2-7-1976 D Hội nghị Hiệp thương Chính trị Sài Gòn 21-11-1975 E Quốc hội khóa VI họp Hà Nội 25-4-1976 Trả lời: 1-D 2-E 3-B 4-C 5-A Câu 22: Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam đại hội A.Công xây dựng chủ nghĩa xã hội B.Xây dựng phát triển kinh tế C.Công đổi đất nước D.Xây dựng chỉnh đốn Đảng Trả lời: C Câu 23:Mục tiêu ba chương trình kinh tế:lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất đề Đại hội Đảng A.Đại hội IV B Đại hội V C Đại hội VI D Đại hội VII Trả lời: C Câu 24: Chủ trương đổi Đại hội Đảng lần thứ VI gì? A.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ B.Thực cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước C.Phát triển kinh tế theo chế thị trường D.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Trả lời: D Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam Câu 25: Điền từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà A.Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày tốt đẹp B.Làm cho mục tiêu thực có hiệu C.Làm cho mục tiêu đề nhanh chóng thực D.Làm cho mục tiêu đề phù hợp với thực tiễn đất nước Trả lời: B Câu 26: Trong thành tựu quan trọng bước đầu công đổi mới, thành tựu quan trọng nhất? A.Thực ba chương trình kinh tế B.Phát triển kinh tế đối ngoại C.Kiềm chế lạm phát D.Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội Trả lời: A Câu 27:Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa điều kiện nào? A.Đất nước hòa bình B.Miền Nam hồn tồn giải phóng C.Đất nước độc lập, thống D.Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Trả lời: C Câu 28: Hoàn cảnh đưa đến việc Đảng ta phải thực đường lối đổi mới? A.Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng B.Do sai lầm nghiêm trọng chủ trương, sách, đạo tổ chức thực C.Những thay đổi tình hình giới, trước khủng hoảng ngày trầm trọng Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa D.Cả ý Trả lời: D Câu 29: Đường lối đổi Đảng điều chỉnh, phổ sung phát triển kì Đại hội Đảng? A.Đại hội IV, Đại hội V, Đại hội VI B Đại hội V, Đại hội VI, Đại hội VII C Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII D Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX Trả lời: D Câu 30: Đường lối đổi Đảng hiểu đúng? A.Đổi thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa Đổi thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa C.Mục tiêu xã hội chủ nghĩa thực có hiệu quan điểm đắn chủ nghĩa xã hội, hình thức, bước biện pháp thích hợp D.B C Trả lời: Câu 31: Đại hội lần VI Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào? A.15 đến 18-12-1985 B.10 đến 18-12-1985 B 15 đến 18-12-1986 D.20 đến 25-12-1986 Trả lời: C Câu 32: Quan điểm Đảng ta Đại hội VI A.Đổi trị B Đổi kinh tế trị C Đổi kinh tế D.Đổi Văn hóa Trả lời: B Câu 33: Đại hội VI xác định rõ quan điểm đổi Đảng CSVN đổi toàn diện đồng bộ, quan trọng gì? A Đổi trị B Đổi kinh tế trị C Đổi kinh tế D.Đổi Văn hóa Trả lời: C Câu 34: Chủ trương đổi Đại hội Đảng lần VI gì? A.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam B.Thực cơng nghiệp hóa đại hóa C.Phát triển kinh tế theo chế thị trường D.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Trả lời: D Câu 35: Đổi thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà A.Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày tốt đẹp B.Làm cho mục tiêu thực có hiệu C.Làm cho mục tiêu đề nhanh chóng thực D.Làm cho mục tiêu đề phù hợp với thực tiễn đất nước Trả lời: B Câu 36: Trong thành tựu quan trọng bước đầu công đổi mới, thành tựu quan trọng nhất? A.Thực ba chương trình kinh tế B.Phát triển kinh tế đối ngoại C.Kiềm chế lạm phát D.Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội Trả lời: A Câu 37: Mục tiêu chương trình kinh tế kế hoạch năm (1986-1990) lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất đề đại hội nào? A.Đại hội Đảng IV B.Đại hội Đảng V C.Đại hội Đảng VI D.Đại hội Đảng VII Trả lời: C Câu 38:Trong số chương trình kinh tế kế hoạch năm (1986-1990), chương trình phải đưa lên hàng đầu? A.lương thực, thực phẩm B hàng xuất C hàng tiêu dùng D.Câu A, B Trả lời: A Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam ... quyền Trần Trọng Kim Việt Nam B đưa thực dân Pháp trở lại Việt Nam C mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam D chống phá quyền cách mạng Việt Nam Trắc nghiệm lỊch sử Việt Nam T r a n g | 23 Sưu... Nam Dân chủ Cộng hòa B suy yếu lực lượng cách mạng C thắng lợi Pháp mặt trận ngoại giao D đắn kịp thời Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Câu 25 Hiệp định Sơ (6-3-1946) cơng nhận nước Việt Nam. .. Việt Nam bùng nổ vào ngày 19 – 12 – 1946? A Quân Pháp công Hải Phòng Lạng Sơn B Hội nghị Phơngtennơblơ (Pháp) hai Chính phủ Việt Nam Pháp thất bại C Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12, trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay