Cam nang dao tao can bo HTX bai 9 compatibility mode

21 49 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:09

CẨM NANG HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỢP TÁC XÃ BÀI LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Khái niệm, tầm quan trọng việc lập kế hoạch Hiệu hoạt động hợp tác xã phụ thuộc chủ yếu vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp tác xã ● Thế lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh • Lập kế hoạch kinh doanh trình xác định mục tiêu lựa chọn phương thức để đạt mục tiêu • Kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh mô tả chi tiết khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác xã Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ ● Phân loại kế hoạch Theo thời gian thực kế hoạch, kế hoạch phân thành kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch ngắn hạn phương án sản xuất kinh doanh: - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh dài hạn: loại kế hoạch thường có thời hạn năm trở lên, nhằm vạch phương hướng tổng thể cho phát triển hợp tác xã -Kế hoạch sản xuất - kinh doanh trung hạn: loại kế hoạch thường xây dựng theo nhiệm kỳ Đại hội thành viên (từ đến năm), nhằm đưa định hướng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh hợp tác xã Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh ngắn hạn: loại kế hoạch xây dựng cho hoạt động năm theo tháng, quý nhằm quy định cụ thể việc triển khai hoạt động định hướng kế hoạch sản xuất - kinh doanh dài hạn Khác với kế hoạch dài hạn hay kế hoạch trung hạn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngắn hạn trình bày mục tiêu, tiêu cụ thể - Phương án sản xuất - kinh doanh: phương án sản xuất kinh doanh thường xây dựng theo chu kỳ, thời vụ việc sản xuất kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ cụ thể Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ ● Tầm quan trọng việc lập kế hoạch: - Là công cụ đắc lực giúp thành viên người lao động hợp tác xã biết hướng hợp tác xã, từ nỗ lực phối hợp, hợp tác, đồn kết với làm việc cách có tổ chức - Giúp làm giảm tính khơng ổn định hợp tác xã người quản lý, điều hành dự đoán thay đổi nội hợp tác xã, mơi trường bên ngồi, cân nhắc ảnh hưởng chúng đưa giải pháp đối phó thích hợp, kịp thời - Giúp giảm chồng chéo hoạt động lãng phí - Giúp thiết lập nên tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Nội dung kế hoạch sản xuất, kinh doanh Một kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoàn chỉnh bao gồm phần sau: - Ý tưởng kinh doanh, mục tiêu: mô tả ngắn gọn hoạt động kinh doanh hợp tác xã dự định tiến tới đâu? làm để đạt mục tiêu đó? - Tổng quan hợp tác xã, trình bày thông tin hợp tác xã, cấu tổ chức, đội ngũ nhân viên cán quản lý đối tác -Phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ họ, rủi ro kinh doanh Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ - Phân tích sản phẩm, dịch vụ có đặc tính cạnh tranh chúng; trình bày việc phát triển sản phẩm, dịch vụ - Đề xuất phương thức xúc tiến hoạt động kinh doanh: phương thức bán hàng, mức giá, kênh phân phối, chiến dịch quảng cáo, xúc tiến thương mại quan hệ với khách hàng - Cách thức tổ chức để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh - Trình bày vấn đề quản lý lao động, số lượng nhân viên, nhu cầu đào tạo nội dung khác liên quan đến thành viên, cán quản lý - Nguồn tài cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận lượng vốn cần thiết Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Các bước xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh Bước 1: Trình bày ý tưởng kinh doanh hợp tác xã ● Phần trình bày ngắn gọn chi tiết dự định tương lai hợp tác xã loại sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã dự định bán cung cấp cho thành viên sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã dự định tiêu thụ (hoặc chế biến tiêu thụ) cho thành viên Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ ● Khi lập kế hoạch, hợp tác xã phải nắm khả hợp tác xã đâu, bao gồm: - Khả vốn, đặc biệt dịch vụ đòi hỏi vốn lớn, cung ứng vật tư, giống …; - Khả cán bộ, đặc biệt dịch vụ kinh doanh đòi hỏi kiến thức kỹ kinh doanh, thị trường; - Khả hệ thống tổ chức, tiếp nhận phân phối dịch vụ, cạnh tranh …; - Khả sở vật chất kỹ thuật, kho tàng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện quản lý … Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Bước 2: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu hợp tác xã mặt tình hình mơi trường sản xuất - kinh doanh Để tiến hành phân tích, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, người quản lý hợp tác xã phải giải đáp câu hỏi đây, thể cách tổng thể tình hình hợp tác xã: ● Khách hàng mục tiêu chủ yếu ai? Các nhà quản lý hợp tác xã phải xác định mục tiêu chủ yếu dịch vụ hợp tác xã phải phục vụ nhu cầu chung thành viên (ví dụ: cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu cho thành viên; tiêu thụ cà phê cho thành viên hợp tác xã ) Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ ● Dịch vụ mà hợp tác xã định cung cấp cho thành viên nhằm mục tiêu gì? (Ví dụ: cung cấp phân bón cho thành viên với giá rẻ chất lượng bảo đảm so với thành viên mua cửa hàng bán lẻ); ● Hàng hóa, dịch vụ chủ yếu gì? (ví dụ: cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu cho thành viên); Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ ● Những sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã phải cung cấp cho thành viên hiệu hơn? Sản phẩm, dịch vụ thành viên tự làm? Sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã tiêu thụ (hoặc sơ chế, chế biến tiêu thụ) cho thành viên? (Ví dụ: hợp tác xã thu mua cà phê thành viên, sấy khô bán cho doanh nghiệp xuất cà phê); ● Lợi riêng hàng hóa, dịch vụ hợp tác xã gì? Có khác với đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ loại? (ví dụ: giá rẻ chất lượng tốt dịch vụ tốt hơn); ● Đơn vị cạnh tranh hợp tác xã ai? Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ ● Hợp tác xã có hình thức đặc biệt để thu hút thành viên (ví dụ: giá rẻ, chất lượng tốt, dịch vụ tốt hơn) không? Kế hoạch xúc tiến việc mua, bán hàng phục vụ thành viên quảng cáo tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ cho thành viên?; ● Nguồn lực tài hợp tác xã nào?; ● Để đạt mục tiêu sản xuất - kinh doanh đề ra, hợp tác xã cần có đội ngũ nhân lực nào? Đội ngũ có đáp ứng yêu cầu đặt hay không? Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Bước Chọn sản phẩm, dịch vụ để tiến hành sản xuất, kinh doanh: Dựa vào việc phân tích thị trường, phân tích hàng hóa, dịch vụ hợp tác xã, điều kiện tài nguồn nhân lực hợp tác xã, người quản lý hợp tác xã cần định xem hợp tác xã dự định sản xuất - kinh doanh loại sản phẩm, dịch vụ phục vụ thành viên? ● Hàng hóa, dịch vụ tại: hàng hóa dịch vụ có điểm mạnh có điểm yếu mặt như: giá, mức chi phí, khả có lãi, chất lượng, mẫu mã, cách bán hàng phân phối Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ ● Hàng hóa, dịch vụ dự định cung cấp, tiêu thụ: hợp tác xã dự định sản xuất sản phẩm thực dịch vụ cho thành viên tương lai? Tại cần thiết phải tiến hành sản phẩm, dịch vụ đó? ● Cải tiến để phát triển sản xuất: nhân tố chủ đạo sản xuất, kinh doanh sản phẩm tương lai gì? Khâu cần phải cải tiến để phát triển sản xuất, kinh doanh: trang thiết bị mới, công nghệ mới, nguyên vật liệu yếu tố khác? Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Bước Xác định tiêu cụ thể: Việc xác định tiêu cụ thể kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp tác xã thực theo trình tự sau: • Căn xác định: nhu cầu dịch vụ hộ gia đình • Nội dung xác định: - Loại dịch vụ hộ gia đình có nhu cầu; -Số hộ có yêu cầu dịch vụ (bao gồm hộ hợp tác xã); Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ - Khối lượng dịch vụ hộ có nhu cầu; - Chất lượng yêu cầu dịch vụ; - Thời gian cung cấp dịch vụ Sau đó, tổng hợp nhu cầu dịch vụ theo loại, đội, tổ tiếp nhận dịch vụ thời kỳ năm, vụ • Phương pháp xác định nhu cầu: - Căn phiếu đăng ký nhu cầu dịch vụ hộ gia đình thành viên; - Theo kinh nghiệm thực tế Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ • Chú ý: Việc xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng bên thực sở phân tích nhu cầu thị trường, khả cạnh tranh hợp tác xã hợp đồng ký • Đánh giá khả cung cấp dịch vụ hợp tác xã: - Khả hợp tác xã loại dịch vụ; - Khả cạnh tranh dịch vụ hợp tác xã, tổ chức, tư nhân khác • Xác định doanh thu: - Doanh thu tính hàng hóa, dịch vụ; -Tổng doanh thu (một tháng, năm) Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ • Xác định đội ngũ lao động: - Số lượng nhân viên; - Cán quản lý cần tuyển dụng; - Mức lương; - Số lượng nhân viên cần đào tạo • Xác định kết kinh doanh: - Chi phí; - Lợi nhuận; - Vốn tích lũy Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Bước Xây dựng biện pháp thực kế hoạch sản xuất, kinh doanh • Phần trình bày biện pháp cụ thể, ghi rõ thời gian thực người chịu trách nhiệm thực hiện, người kiểm tra trách nhiệm cá nhân, xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ thường xuyên Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Câu hỏi gợi ý thảo luận nhóm Câu hỏi Trình bày khái niệm, loại kế hoạch sản xuất, kinh doanh tầm quan trọng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp tác xã? Câu hỏi Nêu rõ nội dung bước xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp tác xã Bài tập Giảng viên giới thiệu nội dung hợp đồng sản xuất, kinh doanh sưu tầm được, yêu cầu nhóm lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực giảng viên phân cơng (nơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải ), sau đại diện nhóm lên trình bày trước lớp Tài liệu nhóm chuyên gia Socencoop phát triển với hỗ trợ kỹ thuật tài Chính phủ Australia Quỹ Châu Á
- Xem thêm -

Xem thêm: Cam nang dao tao can bo HTX bai 9 compatibility mode, Cam nang dao tao can bo HTX bai 9 compatibility mode

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay