Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang giai đoạn 2013 2015

47 41 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:05

LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội là một chính sách quan trọng của hệ thống ASXH. Thực hiện tốt chính sách BHXH, chăm sóc tốt cho người dân sẽ góp phần đảm bảo ASXH, ổn định chính trị,từ đó đẩy mạnh sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước. Sớm nhận thức được vai trò của hệ thống BHXH, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác thực hiện BHXH. Hiện nay hệ thống BHXH đang từng ngày hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ. Trong đó đối tượng tham BHXH ngày được mở rộng hơn trước, với nhiều đối tượng làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Vì thế công tác quản lý ngày càng phức tạp hơn đặc biệt là quản lý đối tượng tham gia BHXH. Việc thực hiện quản lý đối tượng có tốt thì hệ thống BHXH mới hoạt động tốt. Là một sinh viên khoa Bảo hiểm của trường Đại học Lao động xã hội em nhận thấy vai trò của công tác quản lý đối tượng tham gia đối với hệ thống BHXH là vô cùng quan trọng nên trong quá trình nghiên cứu Quản trị BHXH em đã lựa chọn đề tài “Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20132015 “ làm đề tài nghiên cứu.Nội dung bài tiểu luận gồm có 3 phần:Chương 1: Khái quát chung về BHXH và công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.Chương 2: Thực trạng quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20132015.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng trong công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. Do kiến thức hiểu biết còn hạn hẹp, tài liệu tham khảo chưa phong phú và thời gian làm bài chưa nhiều nên bài tiểu luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Mong thầy cô nhận xét và góp ý để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT .3 DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .5 Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Một số lý luận chung Bảo hiểm xã hội .6 1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm xã hội 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội .6 1.2 Một số vấn đề quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 1.2.1 Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 1.2.2 Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 10 1.2.3 Nội dung quản lý đối tượng tham gia BHXH 12 Chương 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2013-2015 18 2.1 Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc BHXH Huyện Yên Dũng .18 2.1.1 Sơ lược huyện yên dũng quan BHXH huyện Yên Dũng 18 2.1.2 Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Yên Dũng 20132015 22 2.2 Một số đánh giá công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH địa bàn huyện Yên Dũng 29 2.2.1 Kết đạt 29 2.2.2Những hạn chế tồn Bên cạnh thành tưu đạt được, .31 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế .32 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN DŨNG – BẮC GIANG 34 3.1 Định hướng phát triển hoạt động Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng năm tới 34 3.1.1 Định hướng công tác Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng 34 3.1.2 Định hướng công tác quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 35 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bịa bàn huyện Yên Dũng 36 3.2.1 Quản lý chặt chẽ mở rộng đối tượng tham gia BHXH 36 3.2.2 Tăng cường công tác thơng tin tun truyền sách Bảo hiểm xã hội37 3.2.3 Hoàn thiện cấu máy nâng cao lực đội ngũ cán 39 3.2.4 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị 41 3.2.5 Tăng cường phối hợp với cấp quyền địa phương 42 3.3 Một số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BHXH huyện Yên Dũng 43 3.3.1 Khuyến nghị BHXH Việt Nam 43 3.3.2 Khuyến nghị với BHXH tỉnh Bắc Giang 43 3.3.3 Khuyến nghị với quan chức có liên quan đến cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH địa bàn huyện Yên Dũng 44 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 DANH MỤC VIẾT TẮT ASXH BHXH BHYT CHXHCN DNNN DNNQD HCSN HTX LĐ TB & XH NCL NLĐ NSDLĐ SDLĐ UBND An sinh xã hội Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp ngồi quốc dân Hành nghiệp Hợp tác xã Lao đọng thương binh xã hội Ngồi cơng lập Người lao động Người sử dụng lao động Sử dụng lao động Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc (2013-2015) .23 Bảng 2: Số lao động tham gia BHXHBB huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015 25 Bảng 3: Quản lý hồ sơ tham gia BHXHBB huyện Yên Dũng giai đoạn 20132015 27 Bảng 4: Tổng quỹ lương mức đóng BHXH bắt buộc ( 2013-2015) .28 LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội sách quan trọng hệ thống ASXH Thực tốt sách BHXH, chăm sóc tốt cho người dân góp phần đảm bảo ASXH, ổn định trị,từ đẩy mạnh phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội đất nước Sớm nhận thức vai trò hệ thống BHXH, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác thực BHXH Hiện hệ thống BHXH ngày hồn thiện phát triển mạnh mẽ Trong đối tượng tham BHXH ngày mở rộng trước, với nhiều đối tượng làm việc lĩnh vực khác Vì cơng tác quản lý ngày phức tạp đặc biệt quản lý đối tượng tham gia BHXH Việc thực quản lý đối tượng có tốt hệ thống BHXH hoạt động tốt Là sinh viên khoa Bảo hiểm trường Đại học Lao động xã hội em nhận thấy vai trò công tác quản lý đối tượng tham gia hệ thống BHXH vô quan trọng nên trình nghiên cứu Quản trị BHXH em lựa chọn đề tài “Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015 “ làm đề tài nghiên cứu Nội dung tiểu luận gồm có phần: Chương 1: Khái quát chung BHXH công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Chương 2: Thực trạng quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang Do kiến thức hiểu biết hạn hẹp, tài liệu tham khảo chưa phong phú thời gian làm chưa nhiều nên tiểu luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Mong thầy nhận xét góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Một số lý luận chung Bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội phận cấu thành quan trọng vấn đề an sinh xã hội, chế hệ thống an sinh xã hội Vì thế, sách bảo hiểm xã hội nước ta trước tiên sách an sinh xã hội Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác BHXH, tuỳ theo góc độ nghiên cứu, cách tiếp cận mà người ta đưa nhiều định nghĩa khác Có thể xác định khái niệm bảo hiểm xã hội sau: Theo ILO: BHXH hiểu khái quát bảo vệ xã hội thành viên thơng qua biện pháp cơng cộng, nhằm chống lại khó khăn kinh tế, xã hội bị ngừng giảm thu nhập, gây ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già chết; đồng thời đảm bảo chăm sóc y tế trợ cấp cho gia đình đơng Theo nghĩa thơng dụng nước ta, hiểu BHXH bảo đảm bù đắp phần thay thu nhập người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết … sở đóng góp sử dụng quyc tài tập trung, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho họ an toàn xã hội 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội đời phát triển ngày khẳng định vai trò nhiều phương diện khác thực tế sống phát triển kinh tế Có thể khái quát vai trò BHXH mặt sau: Một là, BHXH góp phần ổn định đời sống người lao động tham gia BHXH, người lao động tham gia BHXH thay bù đắp phần thu nhập họ bị suy giảm khả lao động, việc làm, chết Nhờ có thay bù đắp thu nhập kịp thời mà người lao động khắc phục nhanh chóng tổn thất vật chất, nhanh phục hồi sức khỏe, ổn định sống để tiếp tục trình hoạt động bình thường Hai là, BHXH góp phần đảm bảo an toàn, ổn định cho toàn kinh tế xã hội Để phòng ngừa, hạn chế tổn thất, đơn vị kinh tế phải đề quy định chặt chẽ an toàn lao động buộc người phải tuân thủ Khi rủi ro xảy với người lao động, quỹ BHXH kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động nhanh chóng ổn định sống sản xuất…Tất yếu tố góp phần quan trọng làm ổn định kinh tế xã hội Ba là, BHXH làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó người lao động, người sử dụng lao động Nhà nước Người lao động, người sử dụng lao động Nhà nước tham gia đóng góp vào quỹ BHXH, điều làm cho: Người lao động có trách nhiệm cơng việc, lao động sản xuất Người sử dụng lao động tham gia đóng góp vào quỹ BHXH cho người lao động hưởng chế độ thấy rõ trách nhiệm với người lao động Nhà nước vừa tham gia đóng góp, vừa điều hành hoạt động BHXH, đảm bảo cơng bằng, bình đẳng cho đối tượng thụ hưởng Điều làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó Nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động, góp phần ổn định kinh tế xã hội Bốn là, BHXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế công xã hội Quỹ BHXH sử dụng để chi trả chế độ BHXH cho người lao động gia đình họ, phần nhàn rỗi đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để bảo tồn tăng trưởng quỹ Như vậy, xét phương diện chi trả chế độ BHXH đầu tư tăng trưởng quỹ, hoạt động quỹ BHXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mặt khác, phân phối BHXH phân phối lại theo hướng có lợi cho người có thu nhập thấp, chuyển dịch thu nhập người khỏe mạnh, may mắn có việc làm ổn định cho người ốm yếu, gặp phải biến cố rủi ro lao động sản xuất sống Vì BHXH góp phần làm giảm bớt khoảng cách người giàu người nghèo, góp phần đảm bảo cơng xã hội BHXH trụ cột hệ thống ASXH, góp phần điều tiết sách, chương trình ASXH quốc gia Khi BHXH phát triển, số đối tương tham gia hưởng BHXH mở rộng góp phần nâng cao đời sống người lao động nói riêng dân cư nói chung, từ góp phần làm giảm số đối tượng thuộc diện hưởng sách ASXH khác ưu đãi xã hội, cứu trợ xã hội làm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước Sáu là, Việt Nam ta BHXH trực tiếp thể vai trò mục tiêu, lý tưởng, chất tốt đẹp chế độ trị, xã hội mà Đảng, Nhà nước nhân dân ta phấn đấu, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 1.2 Một số vấn đề quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 1.2.1 Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 1.2.1.1 Khái niệm đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội Đối tượng tham gia BHXH người lao động người sử dụng lao động công dân Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh Luật BHXH, có trách nhiệm tham gia đóng góp vào quỹ BHXH 1.2.1.2 Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc Việt Nam NLĐ tham gia BHXHbắt buộc Việt Nam bao gồm : NLĐ công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: + Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng, kể HĐLĐ ký kết NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật người 15 tuổi theo quy định pháp luật lao động; + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến 03 tháng; +Cán bộ, công chức, viên chức; + Công nhân quốc phòng, cơng nhân cơng an, người làm cơng tác khác tổ chức yếu; + Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác yếu hưởng lương quân nhân; + Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên qn đội, cơng an, yếu theo học hưởng sinh hoạt phí; + Người làm việc nước theo hợp đồng quy định Luật người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng; + Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; + Người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn.” - Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: + Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp + Các công ty Nhà nước thành lập theo Luật doanh nghiệp Nhà nước thời gian chuyển đổi thành Công ty TNHH Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp + Các quan Nhà nước, đơn vụ nghiệp Nhà nước + Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị XH- nghề nghiệp, tổ chức XH – nghề nghiệp, tổ chức XH khác + Tổ chức, đơn vị hoạt động theo quy định pháp luật + Cơ sở ngồi cơng lập hoạt động lĩnh vực: giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa,thể dục thể thao, khoa học cơng nghệ, mơi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em ngành nghiệp khác + Hợp tác xã, liên hiệp HTX thành lập, hoạt động theo Luật HTX + Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác cá nhân có thuê mướn, sử dụng trả công cho NLĐ theo quy định pháp luật LĐ + Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động lãnh thổ Việt Nam sử dụng LĐ người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam ký kết tham gia có quy định khác Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác yếu, bao gồm: + Các quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an, Ban Cơ yếu Chính phủ + Cơ quan, tổ chức khác sử dụng người làm công tác yếu + Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an Ban Cơ yếu Chính phủ 1.2.2 Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 1.2.2.1 Khái niệm quản lý đối tượng tham gia BHXH -Khái niệm quản lý: Quản lý tác động có kế hoạch, xếp có tổ chức, huy, điều khiển, hướng dẫn, kiểm tra chủ thể quản lý (cá nhân hay tổ chức) trình xã hội hoạt động người, để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích đề tổ chức với ý chí nhà nước quản lý với chi phí thấp - Khái niệm quản lý đối tượng tham gia BHXH Quản lý đối tượng tham gia BHXH tác động có kế hoạch, có tổ chức quan BHXH trình tham gia BHXH đối tượng thông qua việc quản lý danh sách tham gia, hồ sơ tham gia, sổ BHXH, mức lượng, tổng quỹ lương, mức đóng vào quỹ BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ đối tượng tham gia theo luật định 1.2.2.2 Vai trò quản lý đối tượng tham gia BHXH - Làm sở cho việc tổ chức hoạt độngthu BHXH,BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp đối tượng, đủ số lượng theo quy định pháp luật BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp thời gian quy định - Là điều kiện đảm bảo quyền tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp người lao động, đơn vị sử dụng lao động công dân theo 10 33 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN DŨNG – BẮC GIANG 3.1 Định hướng phát triển hoạt động Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng năm tới 3.1.1 Định hướng công tác Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng - Tập trung đạo, phối hợp với cấp, ngành, đơn vị sử dụng lao động địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền luật lao động, luật BHXH, BHYT Tổ chức tốt cơng tác thu BHXH, BHYT, tích cực khai thác mở rộng đối tượng thu thuộc doanh nghiệp quốc doanh hoạt động sản xuất kinh doanh khu, cụm công nghiệp xã, thị trấn Chỉ đạo đại lý thu tham mưu cho ban đạo BHXH, BHYT tự nguyện xã, triển khai có hiệu tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện xã, thị trấn - Công tác cấp duyệt sổ BHXH, cấp thẻ BHYT thực kịp thời cho người lao động đối tượng Tổ chức tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng người lao động, trì ổn định chi trả thường xuyên vào ngày 10 hàng tháng, đảm bảo an toàn tiền mặt, tiền đến tay đối tượng Cần quan tâm tạo điều kiện cho đối tượng sách, đối tượng người nghèo khám chữa bệnh thuận lợi Tiếp tục cải cách thủ tục hành việc tổ chức thu giải chế độ BHXH, BHYT cho người lao động với quy định Niêm yết quy trình, thủ tục giải công việc phận chuyên môn nơi làm việc - Tiếp tục triển khai thực Luật BHYT tới sở khám chữa bệnh tồn huyện Thực cơng tác giám định chi phí khám chữa bệnh bệnh viện nhằm quản lý chặt chẽ nguồn quỹ, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT cân đối quỹ địa bàn Kết hợp thường xuyên với bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT khám bệnh Phối kết hợp việc kiểm tra tới trạm y tế 34 địa bàn - Triển khai có hiệu cơng tác BHYT tự nguyện, tăng cường vận động nhân dân tham gia Chủ động phối kết hợp đôn đốc thu BHYT học sinh, sinh viên địa bàn góp phần thực kế hoạch mà Đảng ta đề đến năm 2014 toàn dân tham gia BHYT - Tổ chức tốt công tác chi trả cho đối tượng người lao động.tiếp tục cải tiến công tác tiếp nhận hồ sơ giải hưởng chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp địa bàn - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ Tăng cường học tập nâng cao trình độ, để xử lý bảo quản máy móc, thiết bị đáp ứng nhiệm vụ giao Đảm bảo an ninh mạng liệu an tồn - Phối hợp với phòng, ban liên quan, UBND cấp xã tăng cường công tác tra, kiểm tra nội bộ, tra liên ngành Đồng thời giải đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời luật định - Thực tốt quy chế dân chủ hoạt động quan, nghiêm túc thực pháp lệnh cán cơng chức, luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế văn hố nơi cơng sở Quản lý sử dung có hiệu tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn Tiếp tục kiện tồn cơng tác tổ chức cán Quản lý cán công chức theo chức năng, nhiệm vụ giao, theo quy chế ngành Không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức đảm bảo khơng có trình độ chun mơn, nghiệp vụ mà cao có phẩm chất đạo đức tốt với tinh thần nhiệt huyết công việc 3.1.2 Định hướng công tác quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội Quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia, thực đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH cho người lao động địa bàn huyện theo quy định Mở rộng đối tượng tham gia đặc biệt khối doanh nghiệp quốc doanh Kết hợp với đài phát huyện Việt Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền 35 nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm nâng cao nhân thức tầng lớp nhân dân sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp thu hút đông đảo đối tượng tham gia Triển khai có hiệu công tác BHXH tự nguyện, tăng cường vận động nhân dân tham gia Qua năm thực BHXH tự nguyện số người tham gia có tăng chưa tương xứng với tiềm lực nhân dân Chỉ có tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia ngày nhiều người hưởng quyền lợi từ sách BHXH Quản lý tốt tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH tiến sát với tiền lương thực tế người lao động Hạn chế tình trang người lao động chủ sử dụng lao động thỏa thuận với đóng BHXH mức thấp Như vậy, người lao động hưởng quyền lợi thực từ sách BHXH nâng cao nhận thức người dân Tổ chức tốt công tác cấp duyệt sổ bhxh, cấp thẻ - phiếu KCB kịp thời cho đối tượng người lao động, hạn chế thấp mức độ thẻ BHYT sửa sai Giải chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động cho đối tượng theo Luật BHXH Lưu trữ hồ sơ khoa học, thuận tiện cho việc quản lý khai thác đối tượng tham gia BHXH, thường xuyên chống mối, chống cháy, ẩm mốc, đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ tốt cho cơng tác BHXH Cải cách thủ tục hành chính, cách thức quản lý, nâng cao ý thức phục vụ cán bộ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp tham gia BHXH 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bịa bàn huyện Yên Dũng 3.2.1 Quản lý chặt chẽ mở rộng đối tượng tham gia BHXH Trong chế nay, đối tượng tham gia BHXH nhân tố quan trọng bậc nhằm tăng cường đóng góp vào Quỹ BHXH tạo điều kiện việc đảm bảo an toàn xã hội Do tăng nguồn đóng góp vào Quỹ BHXH yếu tố định, yếu tố sống nghiệp hoạt động BHXH Vì 36 việc tăng đối tượng tham gia BHXH yêu cầu cấp thiết BHXH huyện Yên Dũng đặt Vì để đảm bảo thực mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH, trước hết cần tập trung vào số giải pháp sau để đẩy mạnh tăng nhanh số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể: - Cần phải khuyến khích quan, đơn vị, doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm đóng BHXH Bên cạnh cần phải có chế tài đủ mạnh để xử lý tình trạng nợ đọng, trốn đóng kéo dài với đơn vị cố tình trây ỳ - Phải làm tốt cơng tác quản lý sách, chế độ, khơng ngừng cải tiến thủ tục giải chế độ sách theo phương châm: nhanh chóng, thuận tiện, đúng, đủ nhằm tạo lòng tin đơn vị người lao động tham gia quan BHXH Đồng thời thực tốt công tác tiếp đối tượng, giải khiếu nại tố cáo thuộc phạm vị thẩm quyền theo quy định luật định Từ tạo cho đối tượng tham gia tâm lý thoải mái chủ động không bị gò bó khó khăn giải chế độ BHXH Đây biện pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia BHXH cách hiệu cần tiến hành phát huy - BHXH huyện n Dũng cần tập trung kinh phí cho cơng tác đào tạo cán bộ, công chức BHXH, công tác tuyên truyền, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thu BHXH Bố trí kinh phí phù hợp thực việc kiểm tra, rà soát đơn vị lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định Cần có biện pháp khen thưởng, động viên cá nhân, đơn vị ngồi ngành có thành tích tốt cơng tác quản lý đối tượng tham gia - BHXH huyện Yên Dũng bên cạnh quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia cần tập trung cho công tác mở rộng đối tượng tham gia thuộc thành phần kinh tế quốc doanh 3.2.2 Tăng cường cơng tác thơng tin tun truyền sách Bảo hiểm xã hội Xuất phát từ thực tế số lao động tham gia thấp tính trạng nợ đọng kéo dài mà công tác thông tin tuyên truyền phổ biến sách BHXH ngày 37 quan BHXH huyện Yên Dũng quan tâm mức Cả NLĐ NSDLĐ chưa nhận thức đầy đủ sách BHXH trốn đóng, chậm đóng, đóng khơng đủ số người… Đối với NLĐ chưa thấy quyền lợi tham gia BHXH mang lại cho họ n tâm sống khơng may có rủi ro xảy với họ già họ hưởng số chế độ, giúp bù đắp phần nhu cầu sống Đối với NSDLĐ tham gia BHXH cho NLĐ họ yên tâm công tác suất lao động tăng lên hoăc khơng may rủi ro xảy BHXH với NSDLĐ san sẻ rủi ro tránh thảm họa phá sản để tiếp tục sản xuất kinh doanh Vì cần đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, thông tin BHXH nội dung lẫn hình thức Các biện pháp tăng cường cơng tác tuyên truyền sử dụng phổ biến sau: Thứ nhất, tăng cường kết hợp với đài phát huyện Yên Dũng để phổ biễn sách BHXH, cập nhật thay đổi sách, chế độ để tầng lớp nhân dân biết Trong năm qua đài phát huyện làm tốt vai trò truyền thơng năm tới cần sử dụng hiệu công cụ truyền thông Thứ hai, tăng cường, mở rộng phạm vi, hình thức nội dung thông tin tuyên truyền chế độ, sách Cách thức nội dung tuyền truyền phải phong phú, đơn giản, dễ hiểu thu hút đông đảo đối tượng tham gia Ví dụ, phát động thi viết tìm hiểu sách BHXH, hay thi tuyên truyền viên BHXH giỏi Thứ ba, cần mở rộng đội ngũ cán đại lý chi trả, tập huấn sách BHXH cho cán làm cơng tác BHXH đơn vị SDLĐ Bởi lực lượng có vai trò quan trọng cơng tác tun truyền sách, chế độ BHXH có hiệu cao Họ tác động trực tiếp đến người lao động chủ SDLĐ đơn vị Ngồi ra, cán BHXH thường xuyên đến trực tiếp đơn vị để phổ biến chế độ giải thắc mắc người lao động 38 Để thực tuyên truyền tốt đòi hỏi người cán BHXH làm công tác tuyên truyền phải nắm bắt rõ tình hình thực tế Sự tiếp xúc gặp gỡ làm cho thông tin tuyên truyền có tính hai chiều mang lại hiệu tun truyền cao Và qua ngưòi cán làm công tác tuyên truyền nắm bắt, đánh giá thực tế tình hình nhận thức người tham gia chế độ sách để có biện pháp xử lý thay đổi cách tuyên truyền phổ biến cho tốt hơn, hiệu Một phương thức khác để tun truyền có hiệu thơng qua cơng đồn, thay tổ chức tun truyền trực tiếp cho NLĐ tun truyền cho cán cơng đồn đơn vị, sau cán cơng đồn tun truyền cho NLĐ yêu cầu trách nhiệm tham gia chủ sử dụng lao động để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ Cách thức tổ chức vừa hiệu tiết kiệm chi phí thời gian, nhân lực mà quy mơ tun truyền lại rộng Như vậy, xuất phát từ tầm quan trọng nhận thức BHXH người lao động người SDLĐ mà thời gian tới cần phải tăng cường công tác tuyên truyền bề rộng lẫn chiều sâu Nó đòi hởi phối hợp đồng có hiệu quan BHXH huyện Yên Dũng quan có liên quan huyện đài phát huyện, phòng lao động, phòng việc làm…Chỉ có đạt hiệu cao việc tuyên truyền BHXH tới người dân 3.2.3 Hoàn thiện cấu máy nâng cao lực đội ngũ cán Hoàn thiện cấu tổ chức máy yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu quản lý đối tượng tham gia Thực tế, với 17 cán BHXH phụ trách gần 300 đơn vị sử dụng lao động doanh nghiệp ngồi quốc doanh sư dụng nhiều lao động thách thức lớn Có thời điểm đặc biệt cuối năm toán nhiều phận làm việc tải Và nhiều cán làm việc quan chủ yếu cán trẻ kinh nghiệm nên thời gian tới cần bổ sung cán có nhiều kinh nghiệm để hoạt động hiệu Trong cấu máy tổ chức BHXH huyện Yên Dũng 39 có giám đốc 01 phó giám đốc Giám đốc quản lý chung chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp phận kế tốn – tài phận giám định BHYT, phận lại Phó giám đốc quản lý Như vậy, với khối lượng công việc ngày nhiều, số người tham gia ngày đơng 01 Phó giám đốc khơng thể đảm bảo quản lý tốt tất mặt Trong thời gian tới cần bổ sung thêm 01 Phó giám đốc để chia sẻ quản lý phận Có quản lý chặt chẽ hiệu cao Đối với cán bổ nhiệm cần xếp vị trí làm việc hiệu hơn, cần đước xếp vào phận khác để có nhiều kỹ đảm nhiệm vị trí cơng việc khác cử cán dày dặn kinh nghiệm để hướng dẫn công việc cụ thể Khi tổ chức máy hợp lý cần phải nâng cao lực đội ngũ cán BHXH để đáp ứng yêu cầu công việc ngày nhiều Một giải pháp cần thực là: Cán BHXH cần tự học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn: Đối với cán chuyển ngành cán làm việc lâu năm mà trình độ chun mơn hệ trung cấp cao đẳng cần có kế hoạch học tập bổ sung để đáp ứng yêu cầu công việc Họ sử dụng nhiều cách thức khác để bổ sung kiến thức như: học chức, liên thông đào tạo từ xa… Cơ quan BHXH cần tuyển dụng nhân chuyên ngành đào tạo góp phần chun nghiệp hóa cơng tác làm BHXH Cần tuyển dụng nhân lực đào tạo chuyên ngành ngành đào tạo gần với chuyên ngành Chỉ có cách thức bổ sung nguồn nhân lực trẻ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc BHXH huyện Yên Dũng thời gian tới Tinh thần trách nhiệm cao với công việc yêu cầu thiếu ngành hoạt động với phương châm: lấy nhân dân mà phục vụ, lấy lợi ích người lao động làm động lực hoạt động Có nghiệp vụ tinh thơng khơng chưa đủ mà phải có tinh thần trách nhiệm thân với việc làm 40 Việc làm cán bộ, công chức ngành BHXH thường gắn liền với tuyên truyền, giải thích sách xã hội thực hiện, gắn với tài kinh tế Cơng việc liên quan đến nhiều người, nhiều phận công tác Do vậy, để thực quản lý đối tượng tham gia tốt cần phải nêu cao vai trò trách nhiệm với cơng việc để tránh bỏ sót Có lòng nhiệt tình u nghề: BHXH huyện n Dũng có đội ngũ cán bộ, cơng chức trẻ tuổi đời tuổi nghề Mỗi cán nghành BHXH nói chung BHXH huyện Yên Dũng nói riêng cần ý thức cơng việc làm có ý nghĩa quan trọng đời sống xã hội, để từ gắn chữ tâm vào cơng việc Phải đặt vị trí vào vị trí người đại diện cho quan, đơn vị đối tượng đến giải cơng việc với quan BHXH Có cảm thông cho đối tượng phục vụ, thấy vướng mắc cầm tháo gỡ, thủ tục hành rườm rà, khơng cần thiết, gây phiền hà cho người lao động mà cần loại bỏ 3.2.4 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị Để khắc phục tình trạng quản lý thiếu đồng khối ngành thời gian qua, BHXH huyện Yên Dũng cần tăng cường sở vật chất, trang thiết bị Cụ thể, cần ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý để tạo đồng thống quản lý đối tượng tham gia công tác cấp chốt sổ thẻ Tạo phong cách làm việc khoa học hiệu quả, xây dựng nguyên tác bảo mật an tồn, có kiểm tra tính toán khoa học lưu trữ, xây dựng tin cậy đối tượng tham gia Việc đầu tư đồng hệ thống máy tính có kết nối mạng Internet cài đặt phần mềm chuyên ngành đem lại hiệu rõ rệt quản lý, giảm bớt việc lại thông tin đến đơn vị nhanh chóng, kịp thời Đội ngũ cán cơng chức chun quản lý BHXH lại có hạn, cần có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quản lý thu quỹ BHXH từ đối tượng tham gia BHXH tốt Để công tác quản lý đối tượng tham gia đạt kết cao cần có phối 41 hợp với đơn vị SDLĐ đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ cho cán làm công tác BHXH đơn vị SDLĐ có việc hướng dẫn cập nhật thông tin sử dụng phần mền chuyên ngành BHXH Chỉ họ hiểu rõ sách, chế độ BHXH cách thức thực hiệu tăng lên đáng kể 3.2.5 Tăng cường phối hợp với cấp quyền địa phương BHXH huyện Yên Dũng cần chủ động Sở Kế hoạch đầu tư, phòng LĐ - TB& XH Ban quản lý khu cơng nghiệp, khu chế xuất cần có biện pháp phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động để mở rộng đối tượng tham gia nguồn thu sau: Đối với Phòng LĐ-TB &XH : Tập trung cơng tác khảo sát thực sách BHXH đồng thời xây dựng hình thức phiếu trao đổi thơng tin sau khảo sát hai ngành từ thành phố đến quận huyện để đảm bảo đồng quản lý nắm nguồn thu tình hình thực sách lao động BHXH đơn vị quốc doanh Định kỳ hàng quý, quan BHXH huyện Yên Dũng thơng báo tình hình thực sách BHXH, danh sách đơn vị vi phạm quy định BHXH, đơn vị có hoạt động chư thực nộp Cơ quan LĐ-TB&XH thơng báo tình hình thực hợp đồng lao động, danh sách đơn vị đăng ký hợp đồng lao động quý, danh sách đơn vị kiễm tra theo đề nghị quan BHXH Đối với Sở Kế hoạch đầu tư: Tiếp tục thực hình thức trao đổi thơng tin nắm tình hình biến động đơn vị Đặc biệt đơn vị đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cần có biện pháp để họ ký tham gia BHXH cho người lao động ln Chỉ có hạn chế việc thành lập cơng ty ma, có đăng ký thành lập cơng ty khơng có trụ sở… Đối với ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất: phối hợp kiểm tra trực sách BHXH phối hợp tuyên truyền pháp luật BHXH khu công nghệp, khu chế xuất địa bàn huyện Đối với quyền, đồn thể địa phương: Gắn kết chặt chẽ với UBND huyện xã phường, quan BHXH kịp thới nắm bắt tình hình 42 biến động loại hình đơn vị dân doanh vốn có chất manh mún, nhỏ lẻ, nhiều không ổn định Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý nhà nước có liên quan quyền địa phương vừa giúp quan BHXH huyện Yên Dũng quản lý số lao động địa bàn mở rộng đối tượng tham gia, có điều kiện hỗ trợ quan quản lý nhà nước thực tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước địa phương 3.3 Một số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH BHXH huyện Yên Dũng 3.3.1 Khuyến nghị BHXH Việt Nam Có chế phù hợp từ Bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn kịp thời thống quy định Luật BHXH, đặc biệt chế độ tiền lương làm đóng -hưởng người lao động đơn vị quốc doanh hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể việc xử lý hành vi vi phạm Luật BHXH biện phát xử lý triệt để nhằm bảo đảm tăng cường pháp chế Luật, kể từ xử lý đơn giản tính lãi chậm nộp hay khấu trừ tài khoản ngân hàng… Phối hợp quan năng: Ban kiểm tra, BHXH Việt Nam, Sở LĐTB&XH, tra UBND để xử lý đơn vị không chấp hành chưa nghiêm túc kết luận, xử lý sau kiểm tra nhằm thực hiệu công tác kiểm tra BHXH đơn vị 3.3.2 Khuyến nghị với BHXH tỉnh Bắc Giang Tăng cường đội ngũ cán bộ, giảm áp lực công việc cho cán BHXH huyện Yên Dũng cán phải đảm nhiệm từ hai đến ba công việc, dẫn đến tình trạng cơng việc giao tồn đọng, chưa giải kịp thời Tăng cường sở vật chất kỹ thuật đặc biệt hệ thống máy tính có kết nối mạng Internet để giúp cán giải chế độ lưu trữ hồ sơ người tham gia cách thuận tiện Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách, chuyên sâu lĩnh vực tra, kiểm tra, nhằm đảm bảo công tác tra BHXH đạt hiệu 43 Hàng quý, cần tổ chức kiểm tra đột xuất số đơn vị sử dụng lao động để xem xét đối chiếu danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc có NSDLĐ đăng ký tham gia hay không 3.3.3 Khuyến nghị với quan chức có liên quan đến cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH địa bàn huyện Yên Dũng Tổ chức buổi tập huấn, phổ biến thay đổi sách pháp luật cho cán làm công tác BHXH đơn vị SDLĐ, hướng dẫn họ làm thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia hưởng cho người lao động Đặc biệt cách lập mẫu tăng giảm lao động, tiền lương hàng tháng (mẫu 02a – TBH 03a – TBH) Phối hợp với quan thuế để sử dụng thang bảng lương mà đơn vị SDLĐ đăng ký với quan thuế để dùng làm tham gia BHXH cho người lao động Như đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH Đối với Phòng LĐ – TB &XH huyện Yên Dũng: cần phối hợp chặt chẽ với quan BHXH để kịp thời nắm bắt tình hình biến động doanh nghiệp số lao động địa bàn huyện Yên Dũng Đối với UBND huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND huyện hàng năm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Liên đoàn lao động, Bảo hiểm xã hội huyện, chi cục thuế huyện để kiểm tra tình hình tham gia BHXH người lao động khu vực quốc doanh Qua bước nâng cao nhận thức người SDLĐ, người lao động sách BHXH Đảng Nhà nước 44 KẾT LUẬN BHXH tảng cho ổn định phát triển xã hội Kinh tế quốc gia tăng trưởng cách bền vững người dân đươc phân phối công bằng, người dân thụ hưởng thành kinh tế BHXH “kênh” quan trọng tạo cơng Vì vậy, quốc gia, dù phát triển hay phát triển, tiếp tục hồn thiện, đổi sách BHXH Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam dần hội nhập sâu kinh tế giới, sức ép thị trường lao động ngày tăng Nhất tình hình nay, mà kinh tế nước ta bị tác động khủng hoảng kinh tế giới BHXH cần thiết khách quan thiếu người lao động Hoạt động BHXH ngày chứng tỏ vai trò quan trọng việc giảm nhẹ Ngân sách Nhà nước tạo nguồn vốn lớn để đầu tư tăng trưởng, phát triển kinh tế BHXH huyện Yên Dũng quan cấp địa phương hoàn thành nhiệm vụ cấp giao, thực tốt chế độ quyền lợi người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa bàn Nhìn lại chặng đường thành lập phát triển, BHXH huyện Yên Dũng tự hào với kết đạt tin tưởng kết hành trang quý báu để BHXH huyện vững bước hoàn thành nhiệm vụ nhứng chặng đường Vấn đề đặt thời gian tới BHXH huyện Yên Dũng quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia bước khai thác đối tượng tham gia thuộc khu vực kinh tế ngồi quốc doanh Vì mạnh lớn cần khai thác mà hàng loạt đơn vị quốc doanh thành lập địa bàn Trên toàn kết nghiên cứu đề tài Em hy vọng giải pháp khuyến nghị đưa báo cáo thực tập tốt nghiệp góp phần giúp BHXH huyện Yên Dũng xây dựng biện pháp quản lý 45 nhằm đạt kết cao công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH Em xin chân thành cảm ơn Ngơ Thị Liên tận tình hướng dẫn bảo, cho em ý kiến để em hồn thành tiểu luận Cảm ơn cán quan BHXH huyện Yên Dũng giúp đỡ tạo điều kiện để em có số liệu để hoàn thành tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn! 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thu BHXH BHXH huyện Yên Dũng năm 2013,2014,2015 Báo cáo chi BHXH huyện Yên Dũng năm2013 Báo cáo tổng kết hoạt động BHXH huyện Yên Dũng năm 2013 Giáo trình BHXH I, Trường đại học lao động xã hội, NXB lao động xã hội, năm 2008 Luật BHXH số 58 Website: http// www.tapchibaohiemxahoi.org.vn 7.Website: http// www.baohiemxahoi.gov.vn Website: http// www.bhxhbg.gov.vn 47 ... BHXH HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2013- 2015 2.1 Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc BHXH Huyện Yên Dũng 2.1.1 Sơ lược huyện yên dũng quan BHXH huyện Yên Dũng. .. tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013- 2015 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện. .. .23 Bảng 2: Số lao động tham gia BHXHBB huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013- 2015 25 Bảng 3: Quản lý hồ sơ tham gia BHXHBB huyện Yên Dũng giai đoạn 20132 015 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang giai đoạn 2013 2015, Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang giai đoạn 2013 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay