Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích tác động của sự biến động giá xăng dầu trên các ngành kinh tế việt nam

110 49 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 01:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH NGA ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH NGA ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Tồn Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thanh Nga MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu dự kiến luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu nƣớc 1.2 NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ XĂNG DẦU TRÊN THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 11 1.2.1 Những diễn biến giá xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2014 – 6/2017 11 1.2.2 Nguyên nhân gây nên biến động giá xăng dầu thị trƣờng nƣớc giai đoạn 2014 – 2017 13 1.2.3 Ảnh hƣởng biến động giá xăng dầu tới Việt Nam giai đoạn 2014 – 2017 19 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MƠ HÌNH 22 2.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 38 2.3 KỊCH BẢN MÔ PHỎNG 52 CHƢƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 53 3.1 TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ 53 3.2 TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH 64 3.3 TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 66 3.4 TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 67 CHƢƠNG KIẾN NGHỊ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 69 4.1 BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU 69 4.1.1 Phát triển nhà máy lọc hoá dầu 69 4.1.2 Bảo đảm đầy đủ nguồn dự trữ xăng dầu nƣớc 69 4.1.3 Quản lý gián tiếp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 70 4.1.4 Xây dựng thị trƣờng giao sau xăng dầu 72 4.2 KÍCH THÍCH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ 73 4.3 PHÁT HUY NHỮNG NGÀNH KINH TẾ ĐƢỢC LỢI TỪ CÚ SỐC GIẢM GIÁ XĂNG DẦU 73 4.4 HẠN CHẾ, THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ CHỊU BẤT LỢI TỪ CÚ SỐC GIẢM GIÁ XĂNG DẦU 77 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ CGE Mơ hình cân tổng thể CPI Chỉ số giá tiêu dùng FTA Hiệp định thƣơng mại tự GTSX Giá trị sản xuất NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NSNN Ngân sách Nhà nƣớc OPEC Tổ chức nƣớc xuất dầu mỏ SAM Ma trận hạch toán xã hội SUT Bảng nguồn sử dụng 10 TCTK Tổng cục thống kê 11 TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng 12 VAT Thuế giá trị gia tăng 13 VAR Vectơ tự hồi quy 14 VHLSS Bộ liệu Điều tra mức sống hộ gia đình TT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 SAM vĩ mô Việt Nam 2012 (tỷ đồng) 40 2.2 Một số tiêu ngành kinh tế 50 3.1 Tác động biến động giá xăng dầu tới sản xuất nƣớc, nhập xuất ngành kinh tế 58 3.2 Một số tiêu vốn lao động ngành kinh tế 59 3.3 Tình hình tiêu dùng xăng dầu theo nhóm hộ gia đình 64 3.4 Kết mơ kịch tác động lên số tiêu kinh tế Việt Nam 68 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Biểu đồ Trang 1.1 Biến động giá xăng dầu qua năm 2014 – 6/2017 11 1.2 Biến động giá dầu thô giới năm 2014 – 1/2017 14 1.3 Sự biến động giá trị EUR/ USD giá dầu WTI 15 2.1 Mối liên hệ khái quát thực thể kinh tế Doanh nghiệp 24 2.2 Phân loại nhân tố lao động kinh tế 28 2.3 Phân loại nhân tố lao động kinh tế 29 2.4 2.5 3.1 Phân phối thu nhập từ nhân tố cho nhóm hộ gia đình Bù trừ thị trƣờng Tổng cung tổng cầu xăng dầu Việt Nam năm 2012 30 37 53 3.2 Tỷ trọng xăng dầu sử dụng theo ngành sản xuất 54 3.3 Chi phí xăng dầu 100 đồng GTSX theo ngành 55 3.4 3.5 Kết mô sản xuất nƣớc ngành kinh tế sau cú sốc giảm giá xăng dầu Tác động biến động giá xăng dầu tới tiền lƣơng ngƣời lao động 56 61 3.6 Cơ cấu sử dụng nhóm lao động 25 ngành kinh tế 61 3.7 Thay đổi giá trị nhập ngành kinh tế 63 3.8 Thay đổi giá trị xuất ngành kinh tế 63 3.9 Mức độ tiêu dùng xăng dầu theo nhóm hộ gia đình 65 Số hiệu Biểu đồ Tên biểu đồ Trang 3.10 Mức thay đổi phúc lợi nhóm hộ gia đình 65 3.11 Tỷ lệ thay đổi phúc lợi so với năm gốc 66 3.12 Tác động cú sốc giá xăng dầu tới GDP Việt Nam 66 3.13 Cơ cấu nguồn thu NSNN theo SAM 2012 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Xăng dầu loại hàng hố đặc biệt mang tính chiến lƣợc khơng thể thiếu, có tầm quan trọng tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế Một thực tế rõ ràng tất ngành kinh tế chịu ảnh hƣởng to lớn ngành xăng dầu Khơng thế, mặt hàng thiết yếu, phục vụ cho việc lại, học tập, làm việc,… ngƣời dân Do đó, giá xăng dầu giảm giúp hộ gia đình giảm chi tiêu cho việc lại ngày, qua kích thích tiêu dùng nhờ khoản tiền tiết kiệm đƣợc Giá cƣớc vận tải giảm giúp giá hàng hóa tiêu dùng giảm Nhƣ vậy, ngƣời tiêu dùng đƣợc hƣởng lợi kép từ việc chi tiêu cho vấn đề lƣợng Khi đó, tình hình kinh doanh, làm ăn doanh nghiệp ngƣời dân thuận lợi Cho nên hộ gia đình đối tƣợng vừa chịu tác động trực tiếp vừa chịu tác động gián tiếp từ biến động giá xăng dầu Một giá xăng dầu biến động, chắn ngành kinh tế nhƣ giá loại hàng hoá biến động theo, từ tác động trực tiếp đến đời sống ngƣời dân tác động đến tính ổn định kinh tế Từ sau cú sốc giảm giá xăng dầu vào năm 2014, tính đến thời điểm nay, giá xăng dầu liên tục đƣợc điều chỉnh giảm Có thời điểm giá xăng khoảng 14.450 đồng/lít (xăng RON 95), đạt mức thấp năm qua Trên thực tế, thời gian qua giá xăng dầu giảm tới khoảng 40% Đối với nƣớc nhập lƣợng xăng dầu thành phẩm lớn (chiếm 50%) nhƣ Việt Nam việc giá xăng dầu giảm mang lại nhiều tác động đa chiều Về mặt tích cực, chi tiêu cho xăng dầu giảm thu nhập khả dụng ngƣời tiêu dùng lại cho sản phẩm hàng hoá khác tăng lên gia tăng sức mua cho ngƣời dân nƣớc góp phần làm tăng GDP Đây hội để phát triển hoạt động sản xuất, chi phí đầu vào giảm làm ... Việt Nam 2012 để xây dựng mơ hình cân tổng thể nhằm mơ tồn kinh tế, từ đó, sử dụng mơ hình GAMS để tính tốn thay đổi tiêu kinh tế tác động thay đổi giá xăng dầu ngành kinh tế Việt Nam theo kịch mô. .. cụ thể - Tìm hiểu biến động giá xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2012 3 - Phân tích tác động cú sốc thay đổi giá xăng dầu theo kịch mô đƣa tới ngành kinh tế Việt Nam, thu ngân sách nhà nƣớc, kim... NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH NGA ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ ĐỂ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích tác động của sự biến động giá xăng dầu trên các ngành kinh tế việt nam, Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích tác động của sự biến động giá xăng dầu trên các ngành kinh tế việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay