Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tại thành phố đà nẵng

124 78 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:58

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ QUÝ THANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ QUÝ THANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60.34.04.10 N ƣờ ƣớn n o ọ : TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1 Bảo hiểm xã hội 1.1.2 Quản lý nhà nƣớc bảo hiểm xã hội 14 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 18 1.2.1 Cụ thể hoá tổ chức thực quy định pháp luật, chiến lƣợc, sách bảo hiểm xã hội 18 1.2.2 Tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật, thực cơng tác thống kê, thông tin bảo hiểm xã hội 19 1.2.3 Quản lý thu phát triển quỹ bảo hiểm xã hội 20 1.2.4 Quản lý chi bảo toàn quỹ bảo hiểm xã hội 21 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội 22 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 23 1.3.1 Môi trƣờng hoạt động quản lý 23 1.3.2 Nhận thức chủ sử dụng lao động ngƣời lao động 24 1.3.3 Năng lực quản lý nhà nƣớc bảo hiểm xã hội 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 27 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực 30 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.2.1 Cụ thể hoá tổ chức thực quy định pháp luật, chiến lƣợc, sách bảo hiểm xã hội 35 2.2.2 Tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật, thực công tác thống kê, thông tin bảo hiểm xã hội 40 2.2.3 Quản lý thu phát triển quỹ bảo hiểm xã hội 49 2.2.4 Quản lý chi bảo toàn quỹ bảo hiểm xã hội 55 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 65 2.3.1 Thành tựu 65 2.3.2 Hạn chế 66 2.3.3 Nguyên nhân 67 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 71 3.1 CÁC CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Dự báo yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý nhà nƣớc BHXH 71 3.1.2 Mục tiêu BHXH thành phố Đà Nẵng 75 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 77 3.2.1 Đẩy mạnh công tác cụ thể hoá tổ chức thực văn pháp luật, chiến lƣợc, sách bảo hiểm xã hội 77 3.2.2 Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến sách, pháp luật, thực công tác thống kê, thông tin bảo hiểm xã hội 78 3.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý thu phát triển quỹ bảo hiểm xã hội 81 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý chi bảo toàn quỹ bảo hiểm xã hội 84 3.2.5 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội 86 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 91 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT un ữ v ết tắt Chữ viết tắt Nộ BHXH : ảo hiểm x hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CCVCLĐ : Công chức viên chức lao động ĐVSDLĐ : Đơn vị sử dụng lao động LĐ-TB-XH : Lao động Thƣơng binh Xã hội LĐLĐ : Liên đoàn lao động NSDLĐ : Ngƣời sử dụng lao động NLĐ : Ngƣời lao động QLNN : Quản lý nhà nƣớc TP : Thành phố UBND : U ban nh n d n DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 T lệ đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội qua năm 13 2.1 Thống kê đánh giá công tác hỗ trợ hƣớng dẫn đơn vị thực 39 sách BHXH 2.2 Tổng hợp kinh phí cơng tác tun truyền qua năm 40 2.3 Thống kê đánh giá mức độ nhận thức ngƣời tham gia 45 quy định BHXH 2.4 Tổng hợp dự tốn cơng tác thu qua năm 49 2.5 Tổng hợp số liệu đơn vị, ngƣời lao động tham gia qua 50 năm 2.6 Tổng hợp số liệu thu qua năm 51 2.7 Tổng hợp số tiền nợ HXH, HYT, HTN qua năm 52 2.8 Tổng hợp dự tốn cơng tác chi qua năm 55 2.9 Tổng hợp số liệu chi qua năm 57 2.10 Thống kê đánh giá mức độ đơn vị hỗ trợ, hƣớng dẫn ngƣời 60 tham gia bảo hiểm sách BHXH 2.11 Tổng hợp cơng tác kiểm tra qua năm 61 2.12 Tổng hợp công tác giải khiếu nại qua năm 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức HXH TP Đà Nẵng 31 2.2 Mong muốn hình thức hỗ trợ quan HXH 54 3.1 GDP Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2015 72 3.2 Lý ngƣời lao động chƣa hoàn toàn sẵn sàng tham 73 gia BHXH 3.3 Hành vi ngƣời lao động biết chủ sử dụng 74 không thực đầy đủ quy định BHXH 3.4 Kênh hỗ trợ ngƣời lao động thông tin BHXH 79 3.5 Những vấn đề quan HXH cần ƣu tiên xử lý 89 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Bảo hiểm xã hội đảm bảo thay đƣợc bù đắp phần thu nhập cho ngƣời lao động họ bị giảm thu nhập bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa sở quỹ tài đóng góp bên tham gia bảo hiểm xã hội, có bảo hộ Nhà nƣớc theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho ngƣời lao động gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội Với đặc trƣng này, quản lý nhà nƣớc bảo hiểm xã hội có vai trò quan trọng Quản lý nhà nƣớc bảo hiểm xã hội giúp định rõ trách nhiệm ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động việc đóng quỹ bảo hiểm trách nhiệm nhà nƣớc ngành bảo hiểm xã hội Quản lý nhà nƣớc tạo chế, sách cơng bằng, dân chủ đáp ứng mong muốn ngƣời lao động, bảo vệ đƣợc quyền lợi ích hợp pháp ngƣời lao động tham gia bảo hiểm xã hội Quản lý nhà nƣớc bảo hiểm xã hội thực thông qua hệ thống Luật bảo hiểm xã hội làm phƣơng tiện để nhà nƣớc quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát quan hệ bảo hiểm xã hội Tại Việt Nam, Luật BHXH số 58/2014/QH13 luật bảo hiểm xã hội chế độ bảo hiểm cho ngƣời lao động đƣợc bổ sung sửa đổi so với Luật bảo hiểm xã hội 2006, khung pháp lý cao để điều chỉnh vấn đề phát sinh trình thực sách bảo hiểm xã hội Năm 1995, với đời hệ thống Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng đƣợc thành lập vào ngày 15 tháng năm 1995 Sau hai năm hoạt động, đến đầu năm 1997, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đƣợc thành lập theo Quyết định số BẢNG TẦN SỐ (Frequency Table) Câu Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) Trên 30 tuổi 79 49,4 49,4 49,4 Từ 18- 22 tuổi 5,0 5,0 54,4 Từ 23- 30 tuổi 73 45,6 45,6 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu Tần số (Frequency) Valid Nam Tần suất- % Hợp lệ % (Valid (Percent) Percent) % Tích luỹ (Cumulative Percent) 71 44,4 44,4 44,4 Nữ 89 55,6 55,6 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) Nhân viên 117 73,1 73,1 73,1 Quản lý (từ phó trƣởng phòng trở lên) 43 26,9 26,9 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu Tần số (Frequency) Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) Valid Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi 31 19,4 19,4 19,4 Doanh nghiệp góp vốn tƣ nh n 65 40,6 40,6 60,0 Doanhnghiệp nhà nƣớc 33 20,6 20,6 80,6 Hành nghiệp, Đảng đồn thể 31 19,4 19,4 100,0 160 100,0 100,0 Total Câu Tần suất tổng PKS Tần suất- % (Percent of (Percent) Cases) Responses N Kênh thông tin Ngƣời quen, bạn bè, đồng nghiệp 126 40,9% 78,8% Báo chí, truyền thanh, truyền hình 79 25,6% 49,4% Mạng (Internet) 81 26,3% 50,6% 22 7,1% 13,8% 308 100,0% 192,5% Áp phích, tuyên truyền Total Pano Câu Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 5,0 5,0 5,0 37 23,1 23,1 28,1 27 16,9 16,9 45,0 88 55,0 55,0 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 3,1 3,1 3,1 35 21,9 21,9 25,0 35 21,9 21,9 46,9 85 53,1 53,1 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 18 11,2 11,2 11,2 45 28,1 28,1 39,4 27 16,9 16,9 56,2 13 8,1 8,1 64,4 57 35,6 35,6 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 30 18,8 18,8 18,8 45 28,1 28,1 46,9 31 19,4 19,4 66,2 13 8,1 8,1 74,4 41 25,6 25,6 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 10 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 1,9 1,9 1,9 26 16,2 16,2 18,1 64 40,0 40,0 58,1 26 16,2 16,2 74,4 41 25,6 25,6 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 11 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 3,1 3,1 3,1 61 38,1 38,1 41,2 36 22,5 22,5 63,8 19 11,9 11,9 75,6 39 24,4 24,4 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 12 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 12 7,5 7,5 7,5 17 10,6 10,6 18,1 63 39,4 39,4 57,5 28 17,5 17,5 75,0 40 25,0 25,0 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 13 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 14 8,8 8,8 8,8 23 14,4 14,4 23,1 62 38,8 38,8 61,9 22 13,8 13,8 75,6 39 24,4 24,4 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 14 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 3,8 3,8 3,8 2,5 2,5 6,2 60 37,5 37,5 43,8 32 20,0 20,0 63,8 58 36,2 36,2 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 15 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 1,9 1,9 1,9 40 25,0 25,0 26,9 42 26,2 26,2 53,1 75 46,9 46,9 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 16 Tần số (Frequency) Valid Ảnh hƣởng đến thu nhập hàng tháng thời điểm Chƣa hiểu rõ bảo hiểm xã hội Lo lắng rủi ro quyền lợi bảo hiểm tƣơng lai Total Tần suất- % Hợp lệ % (Valid (Percent) Percent) % Tích luỹ (Cumulative Percent) 75 46,9 46,9 46,9 16 10,0 10,0 56,9 16 10,0 10,0 66,9 53 33,1 33,1 100,0 160 100,0 100,0 Câu 17 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) áo lên quan có thẩm quyền can thiệp để đƣợc bảo vệ quyền lợi 63 39,4 39,4 39,4 Chấp nhận khơng cách khác 36 22,5 22,5 61,9 Đề nghị phòng nhân giải thích ,6 ,6 62,5 Tìm cơng việc để đƣợc tham gia đầy đủ chế độ 60 37,5 37,5 100,0 Total 160 100,0 100,0 Câu 18 % Tích luỹ Tần suất- % Hợp lệ Tần số % (Valid (Cumulative (Frequency) (Percent) Percent) Percent) Valid Chuyển sổ BHXH thành thẻ BHXH để ngƣời lao động thực kiểm tra trình tham gia bảo quản dễ dàng Có chế tài để đơn vị tham gia đầy đủ với mức thu nhập thực nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động Tuyên truyền sâu rộng thơng tin quy định sách HXH cho ngƣời tham gia Xử lý đơn vị chiếm dụng tiền BHXH ngƣời lao động, tránh trƣờng hợp nghỉ việc ngƣời lao động không đƣợc chốt sổ nợ Total 40 25,0 25,0 25,0 41 25,6 25,6 50,6 35 21,9 21,9 72,5 44 27,5 27,5 100,0 160 100,0 100,0 Câu 19 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 2,5 6,2 6,2 5,6 14,1 20,3 30 18,8 46,9 67,2 10 6,2 15,6 82,8 11 6,9 17,2 100,0 Total 64 40,0 100,0 Missing System 96 60,0 Total 160 100,0 Câu 20 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 4,4 10,9 10,9 27 16,9 42,2 53,1 16 10,0 25,0 78,1 4 2,5 6,2 84,4 10 6,2 15,6 100,0 Total 64 40,0 100,0 Missing System 96 60,0 Total 160 100,0 Câu 21 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulative (Percent) Percent) Percent) 11 6,9 17,2 17,2 27 16,9 42,2 59,4 11 6,9 17,2 76,6 4,4 10,9 87,5 5,0 12,5 100,0 Total 64 40,0 100,0 Missing System 96 60,0 Total 160 100,0 Câu 22 Tần số (Frequency) Valid Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Cumulativ (Percent) Percent) e Percent) 2,5 6,2 6,2 20 12,5 31,2 37,5 22 13,8 34,4 71,9 3,1 7,8 79,7 13 8,1 20,3 100,0 Total 64 40,0 100,0 Missing System 96 60,0 Total 160 100,0 Câu 23 Tần số (Frequency) Valid Cả Tần suất- % Hợp lệ % Tích luỹ % (Valid (Percent) Percent) (Cumulative Percent) 96 60,0 60,0 60,0 ,6 ,6 60,6 29 18,1 18,1 78,8 34 21,2 21,2 100,0 160 100,0 100,0 Hƣớng dẫn chi tiết cho đơn vị có vƣớng mắc trình thực quy định BHXH Thông báo kịp thời văn hƣớng dẫn cho đơn vị có thay đổi sách BHXH Total DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ến V ệt [1] ảo hiểm x hội TP Đà Nẵng (2012), áo cáo số: 15/ C-BHXH ngày 10/1/2012 tình hình kết hoạt động năm 2011 phư ng hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 [2] ảo hiểm x hội TP Đà Nẵng (2013), áo cáo số: 02/ C-BHXH ngày 04/1/2013 tình hình thực cơng tác năm 2012 nhiệm vụ công tác năm 2013 [3] ảo hiểm x hội TP Đà Nẵng (2014), áo cáo số: 05/ C-BHXH ngày 05/1/2014 tình hình thực nhiệm vụ năm 2013 phư ng hướng nhiệm vụ năm 2014 [4] ảo hiểm x hội TP Đà Nẵng (2015), áo cáo số: 08/ C-BHXH ngày 05/1/2015 tình hình thực cơng tác năm 2014 nhiệm vụ công tác năm 2015 [5] ảo hiểm x hội TP Đà Nẵng (2016), áo cáo số: 10/ C-BHXH ngày 05/1/2016 tình hình thực công tác năm 2015 nhiệm vụ công tác năm 2016 [6] ảo hiểm x hội TP Đà Nẵng (2016), áo cáo số: 2155/ C-BHXH ngày 31/12/2016 kết công tác năm 2016 phư ng hướng nhiệm vụ năm 2017 [7] ảo hiểm x hội TP Đà Nẵng (2015), áo cáo 20 năm thành phố Đà Nẵng ây dựng phát triển [8] Mai Văn ƣu, Phan Kim Chiến (1999), Quản lý nhà nước kinh tế”, NX Khoa học kỹ thuật Hà Nội [9] Nguyễn Văn Chọn (2001), Quản lý nhà nước kinh tế quản trị kinh doanh doanh nghiệp NX Khoa học kỹ thuật [10] Hoàng Mạnh Cừ, Đoàn Thị Thu Hƣơng (2011), Giáo trình ảo hiểm x hội, NX Tài Chính [11] Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình ảo hiểm Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc d n, Hà Nội [12] ùi Hữu Đức (2013), Khoa học quản lý, NX Giáo dục Việt Nam [13] Đoàn Thị Lệ Hoa (2012), ồn thiện cơng tác kiểm sốt chi bảo hiểm ã hội ảo hiểm ã hội thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Đà Nẵng- Trƣờng Đại Học Đà Nẵng [14] Hoàng Văn Hoan (2006), oàn thiện quản lý nhà nước lao động kinh doanh du lịch Việt Nam, NX Thống kê, Hà Nội [15] Nguyễn Thị Huệ (2014), Quản lý Nhà nước huyện c n Thành phố ảo hiểm ã hội Nội”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội- Trƣờng Đại học Kinh tế [16] Kế hoạch 3635/KH- HXH ngày 21/9/2016 Thực chiến lƣợc hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 [17] Luật số 58/2014/QH13 Luật ảo hiểm x hội, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 [18] Nghị định 01/2016/NĐ-CP ngày 05/1/2016 Nghị định chức nhiệm vụ quyền hạn c cấu tổ chức ảo hiểm ã hội Việt Nam [19] Quyết định số 1215/QĐ- TTg ngày 23/7/2013 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ảo hiểm ã hội Việt Nam đến năm 2020 [20] Quyết định 146/QĐ- TTg ngày 20/1/2016 phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế ngành ảo hiểm ã hội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 [21] Quyết định 99/QĐ- ngày 28 /1/2016 Quy định chức nhiệm vụ quyền hạn c cấu tổ chức ảo hiểm ã hội địa phư ng [22] Quyết định số 8868/QĐ- U ND ngày 23/12/2016 việc ban hành Kế hoạch thực Chư ng trình An sinh ã hội địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 [23] Quyết Định 959/ QĐ ngày 09 tháng năm 2015 Tổng Giám đốc ảo hiểm ã hội Việt Nam quy định Quản lý thu bảo hiểm ã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm ã hội thẻ bảo hiểm y tế [24] Quyết Định 636/ QĐ- ngày 22/4/2016 Về việc ban hành Quy định hồ s quy trình giải hưởng chế độ bảo hiểm ã hội [25] Quyết Định 828/ QĐ- ngày 27/5/2016 an hành Quy định quản lý chi trả chế độ bảo hiểm ã hội bảo hiểm thất nghiệp [26] Hồ Sĩ Sà (2000), Giáo trình bảo hiểm Nhà xuất thống kê, Hà Nội [27] Đỗ Văn Sinh (2005), Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH Việt Nam, luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [28] Đỗ Hồng Tồn, Mai Văn ƣu (2008), Giáo trình Quản lý nhà nước kinh tế, NX Đại học Kinh tế Quốc d n [29] Trần Ngọc Tuấn (2013), oàn thiện công tác quản lý thu khu vực kinh tế tư nhân địa bàn t nh Gia ai, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Trƣờng Đại học kinh tế [30] Nguyễn Viết Vƣợng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm Trƣờng Đại học Cơng đồn, Nhà xuất lao động Trang Website: [31] http://www.baohiemxahoi.gov.vn [32] http://bhxhdanang.gov.vn [33] http://ww1.vidac.org/ [34] http://www.cucthongke.danang.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tại thành phố đà nẵng, Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tại thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay