Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị

135 23 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:57

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ VÂN ANH QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ðà Nẵng - Năm 2017 ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ VÂN ANH QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY ðà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Vân Anh MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu tham khảo CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 12 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ðẤT NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 12 1.1.1 ðất nông nghiệp 12 1.1.2 Khái niệm quản lý đất nơng nghiệp 17 1.1.3 Ngun tắc quản lý đất nơng nghiệp 20 1.1.4 Vai trò quản lý đất nơng nghiệp 22 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 23 1.2.1 Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất nơng nghiệp 24 1.2.2 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơng nghiệp 25 1.2.3 Giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp 27 1.2.4 Quản lý tài sử dụng đất nơng nghiệp 30 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm ñất nông nghiệp 31 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 32 1.3.1 ðiều kiện tự nhiên 32 1.3.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 33 1.3.3 Tổ chức máy ñội ngũ cán quản lý ñất nông nghiệp 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 38 2.1 ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI CỦA HUYỆN TRIỆU PHONG ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 38 2.1.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 38 2.1.2 ðặc ñiểm ñiều kiện kinh tế 48 2.1.3 ðặc ñiểm ñiều kiện xã hội 56 2.1.4 Tổ chức máy ñội ngũ cán quản lý ñất nông nghiệp huyện Triệu Phong 59 2.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ BIẾN ðỘNG DIỆN TÍCH ðẤT NƠNG NGHIỆP HUYỆN TRIỆU PHONG THỜI GIAN QUA 61 2.2.1 Thực trạng sử dụng đất nơng nghiệp 61 2.2.2 Biến ñộng sử dụng ñất nông nghiệp 62 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 64 2.3.1 Công tác tổ chức triển khai văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất nơng nghiệp 64 2.3.2 Công tác quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp 66 2.3.3 Cơng tác giao đất, cho th đất nơng nghiệp, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp 70 2.3.4 Cơng tác quản lý tài sử dụng đất nơng nghiệp 78 2.3.5 Cơng tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm đất nơng nghiệp 79 2.4 ðÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG 81 2.4.1 Những kết ñạt ñược 81 2.4.2 Những hạn chế 83 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 89 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 89 3.1.1 Mục tiêu, ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện ñến năm 2030 89 3.1.2 Quan ñiểm quản lý ñất nông nghiệp huyện 92 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NƠNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG TRONG THỜI GIAN ðẾN 93 93 3.2.1 Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật thơng tin đất nơng nghiệp 93 3.2.2 Giải pháp quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp 94 3.2.3 Hồn thiện cơng tác giao đất, cho th đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp 95 3.2.4 Tăng cường quản lý tài sử dụng đất nơng nghiệp 97 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm đất nơng nghiệp 98 3.2.6 Một số giải pháp khác 99 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN - XD CNH - HðH TM - DV TS ðVT Công nghiệp - Xây dựng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Thương mại - Dịch vụ Thủy sản ðơn vị tính UBND Ủy ban nhân dân TTBQ Tăng trưởng bình quân BQ GCNQSDð Bình quân Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Bảng 2.1 Giá trị sản xuất huyện Triệu Phong giai ñoạn 2011 2015 Trang 79 2.2 Dân số huyện Triêu Phong giai ñoạn 2011 - 2015 56 2.3 Lao ñộng thu nhập BQ ñầu người huyện Triệu Phong 57 2.4 Diện tích, cấu đất nơng nghiệp năm 2015 62 2.5 Biến động sử dụng đất nơng nghiệp thời kì 2011 - 2015 62 2.6 Diện tích đất nơng nghiệp kỳ quy hoạch thực 68 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Kết giao ñất, cho thuê ñất ñịa bàn huyện Triệu Phong ñến năm 2015 Diện tích loại ñất chuyển ñổi cấu trồng trọt giai đoạn 2011 - 2015 Diện tích đất nơng nghiệp chuyển sang ñất ñất chuyên dùng giai ñoạn 2011 – 2015 Diện tích đất nơng nghiệp thu hồi cho mục đích giai đoạn 2011 – 2015 Kết cấp GCNQSD đất nơng nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong theo mục đích sử dụng giai đoạn 2011 - 2015 Tình hình thực thu tiền th đất nơng nghiệp ñịa bàn huyện Triệu Phong giai ñoạn 2011 - 2015 70 72 74 75 76 79 DANH MỤC BIỂU ðỒ Số hiệu biểu ñồ 2.1 Tên biểu ñồ Trang Cơ cấu kinh tế ngành huyện giai ñoạn 2011 - 2015 49 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài ðất ñai nguồn tài ngun vơ q thiên nhiên ban tặng cho người ðất ñai tảng ñể ñịnh cư tổ chức hoạt ñộng kinh tế xã hội, khơng đối tượng lao động mà cón tư liệu sản xuất khơng thể thay đươc, đặc biệt sản xuất nơng nghiệp ðất sở sản xuất nông nghiệp, yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ ñến hiệu sản xuất nông nghiệp Việc sử dụng ñất có hiệu bền vững ñang trở thành vấn ñề cấp thiết với quốc gia, nhằm trì sức sản xuất đất đai cho cho tương lai Sau 30 năm ñổi mới, Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, ñạt ñược nhiều thành tựu quan trọng nước nơng nghiệp Vì vậy, ñất nông nghiệp ñối với phát triển nước ta có ý nghĩa quan trọng Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam có nhiều thay ñổi quản lý nhà nước ñất ñai Luật ðất ñai ban hành lần ñầu tiên năm 1987, trải qua hai lần sửa ñổi (năm 1998, năm 2001) ba lần ban hành luật (năm 1993, 2003 2013) Tuy nhiên diễn biến quan hệ ñất ñai đất nơng nghiệp xuất vấn đề phức tạp nên việc nghiên cứu thi hành luật để từ có đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với yêu cầu cần thiết Triệu Phong huyện nằm phía ðơng Nam tỉnh Quảng Trị trải ngang khăn chùng từ nơi giáp giới với hai huyện Cam Lộ, ðăkrơng đến biển ðơng Trong năm qua, cơng tác quản lý đất nơng nghiệp của quyền địa phương đạt ñược kết ñáng khen, góp phần sử dụng đất nơng nghiệp hợp lí hiệu Tuy nhiên, việc quản lý đất nơng nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong gặp số khó khăn khơng thể tránh khỏi: áp lực dân số ñịa bàn huyện ... khảo CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 12 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ðẤT NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 12 1.1.1 ðất nông nghiệp 12 1.1.2 Khái niệm quản...ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ VÂN ANH QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05... 1.3.3 Tổ chức máy ñội ngũ cán quản lý ñất nông nghiệp 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 38 2.1 ðẶC ðIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị, Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay