Chuong 2 thi truong va dinh che tai chinh lai suat

47 91 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:55

Chương Lãi suất Đọc Chương 3, 4, Financial Markets and Institutions; Federic S Mishkin, Stanley G Eakins Pearson (2012) Tóm tắt chương     Tìm hiểu lãi suất Đo lường lãi suất Phân loại lãi suất Phân tích cấu trúc kỳ hạn lãi suất     Lý thuyết dự tính Lý thuyết thị trường phân cách Lý thuyết phần bù khoản Phân tích cấu trúc rủi ro lãi suất    Rủi ro phá sản Rủi ro khoản Tác động thuế thu nhập Lãi suấtLãi suất có ý nghĩa vơ quan trọng kinh tế    Đối với doanh nghiệp cá nhân? Đối với Nhà nước ngân hàng trung ương (NHTW)? Lãi suất gì?  Giá tín dụng – giá quan hệ vay mượn cho thuê dịch vụ vốn hình thức tiền tệ dạng thức tài sản khác gọi lãi suất 2.1 Đo lường lãi suất 2.1.1 Giá trị     Giá trị khái niệm tài Khái niệm giá trị cho rằng, đồng dollar có giá trị cao đồng dollar thời điểm tương lai Tại sao? Một khoản tiết kiệm gửi vào ngân hàng hôm nay, sau thời gian tạo nên số tiền tích lũy cao số vốn ban đầu Giá trị sử dụng để đo lường giá dòng tiền đơn tổng giá dòng tiền tương lai 2.1 Đo lường lãi suất 2.1.1 Giá trị  Ví dụ, giả sử nhà đầu tư (NĐT) cho vay $100, thời hạn năm, mong muốn nhận thêm khoản lãi vay $10 từ hoạt động cho vay 2.1 Đo lường lãi suất 2.1.1 Giá trị     Vốn gốc: số tiền cho vay ban đầu ($100) Ngày đến hạn: ngày khoản vay hoàn trả; Kỳ hạn cho vay: tính từ bắt đầu nhận vốn đến ngày đến hạn (1 năm) Lãi vay: khoản tiền người vay phải trả cho người cho vay để sử dụng khoản vốn đầu tư ($10) Lãi suất: Tỉ số tiền lãi vốn đầu tư ban đầu (?) 2.1 Đo lường lãi suất 2.1.1 Giá trị  Cơng thức tính giá trị tại: 𝐶𝐹 𝑃𝑉 = (1 + 𝑖)𝑛 PV CF i n : Giá trị : Dòng tiền tương lai : Lãi suất : Kỳ hạn (số thời kỳ) 2.1 Đo lường lãi suất 2.1.1 Giá trị Với mức lãi suất 10%/ năm, sau năm, $100 vốn gốc ban đầu có giá trị tương đương: 100 + 100 × 0.10 = 100 × + 0.10 = $110  Năm thứ 2:  Năm thứ 3:  Năm thứ n:  2.1 Đo lường lãi suất 2.1.2 Lãi suất hoàn vốn   Lãi suất hoàn vốn: mức lãi suất làm cân giá trị khoản thu tương lai từ khoản đầu tư với giá trị khoản đầu tư 𝑃𝑉 = 𝐶𝐹𝑛 (1+𝑖𝑌𝑀 )𝑛 2.1 Đo lường lãi suất 2.1.2 Lãi suất hoàn vốn Khoản vay đơn 𝐶𝐹 𝑃𝑉 = (1 + 𝑖𝑌𝑀 )𝑛 PV = vốn vay; CF = dòng tiền tương lai n = kỳ hạn cho vay (số năm) VD: Giả sử A nhận khoản vay $200 từ NĐT B Trong năm đến, B muốn thu lại khoản vốn gốc lãi $210 Lãi suất hoàn vốn khoản đầu tư bao nhiêu? 210 = 200 (1+𝑖𝑌𝑀 )1  𝑖𝑌𝑀 = 210 200 − = 0.05 (5%) 10 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.1 Lý thuyết kỳ vọng Ví dụ có hai chiến lược đầu tư sau:   Đầu tư vào trái khoán có kỳ hạn năm, đáo hạn tái đầu tư vào trái khoán kỳ hạn năm khác Đầu tư vào trái khoán kỳ hạn năm giữ ngày đáo hạn 33 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.1 Lý thuyết kỳ vọng  Lợi tức kỳ vọng từ chiến lược 1: 𝑒 𝑒 𝑒 + 𝑖1,𝑡 + 𝑖1,𝑡+1 − = + 𝑖1,𝑡 + 𝑖1,𝑡+1 + 𝑖1,𝑡 × 𝑖1,𝑡+1 −1  𝑒 Vì 𝑖1,𝑡 × 𝑖1,𝑡+1 ≪ nên lợi tức kỳ vọng khoản đầu tư: 𝒊𝟏,𝒕 + 𝒊𝒆𝟏,𝒕+𝟏 34 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.1 Lý thuyết kỳ vọng  Lợi tức kỳ vọng từ chiến lược 1: (1 + 𝑖2,𝑡 )2 −1 = + 2𝑖2,𝑡 + 𝑖2,𝑡 −1  Vì 𝑖2,𝑡 ≪ nên lợi tức kỳ vọng khoản đầu tư: 𝟐𝒊𝟐,𝒕 35 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.1 Lý thuyết kỳ vọng  Về mặt tốn học, lý thuyết dự tính thể sau: 𝑖2,𝑡 𝑒 𝑖1,𝑡 + 𝑖1,𝑡+1 = Không kể đến khác biệt kỳ hạn, NĐT yêu cầu mức lãi khoản đầu tư kỳ hạn năm mức lãi khoản đầu tư liên tiếp kỳ hạn năm Lãi suất trái phiếu kỳ hạn nằm trung bình mức lãi suất hai trái phiếu kỳ hạn năm liên tiếp 36 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.1 Lý thuyết kỳ vọng Tương tự với trái khốn có kỳ hạn dài: 𝑖𝑛,𝑡 𝑒 𝑒 𝑒 𝑖1,𝑡 + 𝑖1,𝑡+1 + 𝑖1,𝑡+2 + ⋯ + 𝑖1,𝑡+𝑛−1 = 𝑛 Lãi suất n giai đoạn trung bình lãi suất giai đoạn dự tính diễn trình tồn n giai đoạn trái khoán dài hạn 37 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.1 Lý thuyết kỳ vọng     Giải thích thay đổi hình dạng đường cong lãi suất Giải thích đặc điểm 1: Lãi suất trái phiếu kỳ hạn khác có xu hướng biến động chiều với Giải thích đặc điểm đường cong lãi suất có xu hướng dốc lên lãi suất ngắn hạn thấp ngược lại Khơng giải thích đặc điểm 38 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.2 Lý thuyết thị trường phân cách   Giả thuyết: Trái phiếu với kỳ hạn khác thay cho Ứng dụng: Cung cầu thị trường dành cho trái phiếu ngắn hạn dài hạn xác định độc lập 39 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.2 Lý thuyết thị trường phân cách    Các NĐT người vay xác định trước nhu cầu ưu tiên họ với trái khoán ngắn hạn hay trái khoán dài hạn Nếu NĐT u thích việc nắm giữ trái khốn ngắn hạn với rủi ro thấp so với trái khốn dài hạn  giải thích đặc điểm 3: đường cong lãi suất có xu hướng dốc lên Khơng giải thích đặc điểm & 40 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.3 Lý thuyết phần bù khoản   Giả thuyết: Trái phiếu với kỳ hạn khác thay cho nhau, khơng hồn hảo Ứng dụng: Lý thuyết phần bù khoản phát triển từ lý thuyết kỳ vọng đặc điểm lý thuyết thị trường phân cách 41 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.3 Lý thuyết phần bù khoản   Lý thuyết phần bù khoản cho lãi suất dài hạn khơng phản ánh dự tính NĐT lãi suất tương lai, mà bao gồm phần bù cho việc nắm giữ trái phiếu có kỳ hạn dài, gọi phần bù khoản (liquidity premium) Về mặt toán học, lý thuyết phần bù khoản mô tả sau: 𝑖𝑛,𝑡 𝑒 𝑒 𝑒 𝑖1,𝑡 + 𝑖1,𝑡+1 + 𝑖1,𝑡+2 + ⋯ + 𝑖1,𝑡+𝑛−1 = + 𝐿𝑃2 𝑛 42 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.3 Lý thuyết phần bù khoản    Giải thích đặc điểm đường cong lãi suất Đường cong lãi suất hướng lên thể phần bù khoản cho trái khoán dài hạn Đặc điểm & 2: Dựa lý thuyết kỳ vọng 43 2.4 Cấu trúc kỳ hạn lãi suất 2.4.3 Lý thuyết phần bù khoản 44 Đường cong lãi suất kỳ vọng thị trường lãi suất tương lai 45 Đường cong lãi suất kỳ vọng thị trường lãi suất tương lai 46 Interest-rate policy in Vietnam 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 2 thi truong va dinh che tai chinh lai suat, Chuong 2 thi truong va dinh che tai chinh lai suat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay