Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung tại đại tín đắk lắk

118 84 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:50

IH NG I H C KINH T NGUY N TH LAN UYÊN HO NH CHI C PHÁT TRI N NHÀ MÁY S N XU T G CH NGĨI KHƠNG NUNG I TÍN DAKLAK N TR KINH DOANH LU ng IH NG NG I H C KINH T NGUY N TH LAN UYÊN HO NH CHI C PHÁT TRI N NHÀ MÁY S N XU T G CH NGĨI KHƠNG NUNG I TÍN DAKLAK LU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.01.02 ng d n khoa h c: GS.TS LÊ TH GI I ng M U 1 Lý nghiên c u M c tiêu nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u u B c c c a lu T ng quan tài li u nghiên c u LÝ LU N V NH CHI CHI C VÀ HO CH C 1.1 T NG QUAN V CHI C 1.1.1 Khái ni m v chi c ho nh chi c c 1.1.3 M ch 1.2 H TH NG CHI vai trò, a ho nh chi c C TRONG DOANH NGHI P 11 1.2.1 Chi c ch 11 1.2.2 Chi cc kinh doanh 11 1.2.3 Chi c c p doanh nghi p 12 1.3 HO NH CHI CC KINH DOANH 12 1.3.1 Khái ni m ho nh chi cc 1.3.2 Các d ng chi cc kinh doanh 13 C HO NH CHI kinh doanh 12 C DOANH NGHI P 19 nh s m nh m c tiêu chi c c a doanh nghi p 20 ng bên c a doanh nghi p 22 ng bên c a doanh nghi p 28 1.4.4 Xây d ng l a ch n chi c 32 1.4.5 Th c thi chi TÓM T c 35 37 C TR NG HO CHI NG KINH DOANH VÀ C KINH DOANH NHÀ MÁY S N XU T G CH NGĨI I TÍN DAKLAK 38 2.1 T NG QUAN V NHÀ MÁY S N XU T G CH NGĨI KHƠNG I TÍN DAKLAK 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a nhà máy s n xu t g ch i Tín 38 u t ch c b máy qu n lý c a Nhà máy s n xu t g ch i Tín Daklak 40 2.1.3 Quy trình s n xu t s n ph m 41 2.2 TÌNH HÌNH HO XU T G NG S N XU T C A NHÀ MÁY S N I TÍN DAKLAK TH I GIAN QUA 43 2.2.1 Tình hình s n xu t 47 2.2.2 Doanh Thu 48 2.2.3 Chi phí 49 2.2.4 L i nhu n 50 2.2.5 Th ph n 51 2.3 TH C TR NG CHI C NHÀ MÁY S N XU T G CH I TÍN DAKLAK 52 52 53 tiêu k ho ch 54 NH CHI C C A NHÀ MÁY 55 2.4.1 ng 55 c m v 55 ho ch dài h n nhà máy 56 2.4.3 Công tác xây d 2.4.4 Nh ng thành công m t h n ch ho ch nhà máy 56 TÓM T T C 57 NH CHI C PHÁT TRI N NHÀ MÁY S N XU T G I TÍN DAKLAK N 2016-2020 58 NH VI N C NH, S M NH, M C TIÊU NHÀ MÁY 58 nh vi n c nh c a nhà máy 58 3.1.2 S m nh 58 3.1.3 M c tiêu 59 NG BÊN NGOÀI C A NHÀ MÁY 60 60 3.2.2 Phân tích l ng c nh tranh ngành 64 ng bên nhà máy 68 3.3 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI C 74 74 3.3.2 Xây d c 78 3.3.3 L a ch ct 80 3.3.4 D ki n ngu n l c 82 3.4 XÂY D NG CÁC CHÍNH SÁCH CH CHI Y TH C HI N C CHO NHÀ MÁY S N XU T G CH NGĨI KHƠNG I TÍN DAKLAK 83 3.4.1 Chính sách ngu n nhân l c 83 3.4.2 Chính sách tài 84 3.4.3 Chính sách Marketing 86 3.4.4 Chính sách nghiên c u phát tri n 87 TÓM T 88 K T LU N 90 TÀI LI U THAM KH O STT SWOT Strength,Weaknesses,Opportunities, Threats BCG Boston Consulting Group SBU Strategic Business Unit WTO World Trade Organization CSH DT UBND ISO 10 TCVN 11 QSPM 12 GVHB 13 14 CPBH CPQLKD 15 TCVN International Organization for Standardization Quantitative Strategic Planning Matrix Chi phí bán hàng S hi u Trang b ng 1.1 28 1.2 29 1.3 m ch 2.1 v t ch t, máy móc thi t b c 2.2 B 3.1 Ph 3.4 i Tín ik cc Ma tr n phát tri 44 45 l th ph n 3.2 3.3 35 65 i Tín 73 c c t lõi 76 81 DANH S hi u Tên hình hình 1.1 Ti n trình xây d ng chi 1.2 c c t lõi 1.3 2.1 c kinh doanh Trang 20 31 c c t lõi u t ch c c a nhà máy 33 41 C NG HÒA XÃ H I CH T NAM c l p T H nh phúc B N GI I TRÌNH CH NH S A LU N V N (theo Biên b n h p H p vào ngày 16 tháng 05 ) Thông tin chung c a h c viên H tên h c viên: Nguy n Th Lan Uyên L p: Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Ngày b o v : 16/05/2017 c phát tri n nhà máy s n Ho ch nh chi n xu t g ch ngói khơng nung i Tí kL k tài: ng d n khoa h c: GS TS Lê Th Gi i TT Ý ki i dung s a ch a Ý ki c aH ng B sung tài li u nghiên c u N b ch nh s a (n u i dung ph i gi i trình) V trí tham chi u lu ch nh s a Bài vi t ch y u d a vào tài li u: Fredr.david (2006), Khái Lu n V Qu n Tr Chi c, NXB th ng kê Raymond Alain- Thietart (1999), Chi c doanh nghi p, NXB Thanh niên PGS.TS Lê Th Gi i, TS Nguy n Thanh Liêm, Ths Tr n H u H i (2007), Qu n T ng quan tài tr chi c, NXB Th ng li u nghiên c u kê, Hà N i PGS.TS Nguy n Th (2007), Giáo trình Qu n tr chi c h c Ngành Qu n tr Kinh i h ng, i h N ng Garry D.Smith, Dany R Arnold, Boby R.Bizzell 1.1.3 M nh chi c (2003), Chi c sách c kinh doanh, NXB Th ng kê M n: B t k m t doanh nghi p ti n hành ho t d ng kinh i m t n t i phát tri n t o cho doanh nghi c nh ng l i ích l n d n theo th i gian Công tác ho nh chi n c kinh doanh s mb o cho doanh nghi p có m t n lâu dài b n v ng Các phân tích ng kinh doanh, v ngu n l c xây d ng m t chi c kinh n m t kho ng th i gian dài h n cho phép (ít nh t Ho nh chi c ng a ho ch nh ng m c tiêu cu i nh u ki n t t nh doanh nghi doanh nghi c v i hi u qu cao nh u ki n t t c th c hi n m i t t, làm n n móng cho s phát tri n ti p theo M ng n h n: Ho ch d nh chi c kinh doanh s cho phép b ph n ch i h ng v ng vào m c tiêu chung c a doanh nghi a m c tiêu chung không ph i m n mà t p h n Yêu c u c a chi c kinh doanh gi i quy t t t t ng c, t n d a Trang 8,9 s n l a b ph n ch v y m n h n c a ho nh chi c kinh doanh t o nh ng k t qu t p t n gi i quy t nhi m v c at Theo Der xây d ng chi c c kinh doanh ph i gi i quy t ba v c u c tho mãn (What), (2) nhóm khách hàng hay c tho mãn (Who), (3) 1.3.1 B sung khái ni m t hóa ho ch nh chi n c c p kh hay cách th c mà nhu c u n v kinh doanh c tho mãn (How) Ba y u t quy nh nh cách th c mà m t công ty s c nh tranh m t ho ng kinh doanh hay m t ngành Trang 13 i mơ hình qu n tr c p c b ng mơ hình ti n 1.4 Các c ho ch nh chi n chi c doanh nghi p trình xây d ng chi c kinh doanh Trang 19 Th ng r ng giúp cho vi c tiêu th thu n l d n t i doanh thu l i nhu u ki n cho doanh nghi u i hoá s n xu d ng hoá s n ph thêm kh m r ng th th l c c a doanh nghi p c c ng c phát Trang 52 2.2.5 Th ph n tri n c nh ng thành qu i ch u c u ki nhà máy v c ng h i nh p v i môi ng c nh tranh kh c li t Nhà máy c n ý th c r ng s ln ln làm m i mình, ln ln hồn thi thích ng v ng m lúc ph i chi n có th n s ng b n v ng không b s c nh tranh m nh m nt i th Nh m ph c v t a nhu c u c a khách hàng, nhà y m u n h th ng m ng i c a hàng bán l Hi n i lý v t li u xây d ng nhân viên marketing ph i n l r ng th ng huy n qu ng bá s n ph m r chi m th ph n nhi nh i không ph i 15n - Trang 54 - n s n xu t - Tài thu h i công n i chi u hàng tháng h n ch r i ro, t ng kho n v n l ng - V s n xu t t p trung s n xu ts ng tr n ch ng s n ph m - tb v t ch b 3.2.3 Xác nh n ng l c c t lõi nhà máy i u ch nh b sung Trang 71,72 ng ho n ph m, gi i phóng hàng t n kho, , tiêu th s n ph m t n kho c a nhà máy cơng nhân có cơng vi u m c thu nh p nh g n bó lâu dài v i nhà máy.Cùng v 3.3.3 L a ch chi ct i u v ngành v t li u, công nhân o k thu t v xây d ng, t n d ng thi t b c, xúc l t, xe san có s n nhà máy có th nh n cơng trình tr c ti thi cơng có th cho thuê thi t b xây l p cơng trình Trang 85 ... 100% v t li u không nung; cơng trình xây d ngu n v n ngân sách Nhà ng ng c t i khu v c l i b t bu c ph i s d ng t i thi u 50% v t li u không nung nh i s d ng 100% v t li u khơng nung; cơng trình... dáng l ch ng, g ch không nung s l a u công ngh xây d ng hi Hi n nay, g i c s d ng t i nhi u t nh thành c bi t c t nh phía B c Vi c s d ng ngu cho s n ph m g ch t t sét nung ngói nung v a gây c n... li u khơng nung; cơng trình xây d ng t t ng tr lên không phân bi t ngu n v n, t n 2015 ph i s d ng t i thi 2015 ph i s d ng 100% v t li u không nung t ng s v t li u xây tính theo th tích kh i xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung tại đại tín đắk lắk, Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung tại đại tín đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay