Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

113 63 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:41

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO LÊ THỊ QUỲNH NHƢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO LÊ THỊ QUỲNH NHƢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 ế ề Câ ỏ 6B ề ổ q lệ CHƢƠNG M T S VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ề 1.1 Ể 111 ệ 112 ể D 1.2 C 121 122 ị 124 l C 11 â â l ệ ể â l Ể Ế C Ư 12 13 â l 14 ẶC 11 â l â 125 ƯỚ â l Ể â 123 1.3 C ọ C 15 C Ể À Ệ ÀẢ 16 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNGTRONG THỜI GIAN QUA 21 21 Ớ Ệ À Ẵ Ề CÔ Y Ệ C 21 211 ẵ Ổ ặ ể ổ C ệ l 21 212 D C 2013 – 2016 26 22 C Ể D C Ờ GIAN QUA 31 221 ổ â l l l ệ 223 C 23 C Í ỡ C C â l ệ ÀC C Ả Ờ D C 40 2013-2016 43 Ể HÁP TRONG 51 231 C o 51 2.3.2 Chính sáchtuyển d ng, nâng cao ch l 233 C l 234 C ế 235 236 C 24 Ờ ng NNL 52 53 ề ổ ệ 54 l ệ 54 q â C 241 ổ 31 222 D ế Ề ỏe Ể l 54 D C 55 ế q 242 â 55 ế C Ư â 56 59 CHƢƠNG 3.GIẢI PHÁP NH M PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTẠI DNPC TRONG THỜI GIAN T I 60 3.1 Ị ƯỚ Ể C 311 32 C C C 2017-2020 60 60 312 C 313 D ỉ ị ế ế 60 ể Ả À Ệ CÔ â l C 62 Ể C 62 ầ 321 ằ 322 ằ ổ l â l 62 â l 67 323 ằ 324 l ể C Ư ề l ệ ệ l â 72 C 76 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 C q 2.2 2.3 l ệ l ệ ẩ ổ ị ệ ỉ ệ ế ệ 110 2.8 l ệ 2.15 2.16 28 ệ q 28 ế 2016 ế 29 2016 ỉ l D l C ỉ l 2.12 2.14 q Cừ 2011 – 2015 2.10 2.13 ệ ệ D l CBC 27 29 l ế q ổ Dq 2.7 2.11 – khách hàng – doanh thu – giá bán bình quân 2.5 2.9 26 27 2.4 2.6 Trang Cq 32 e ề 34 2013-2016 C â l e C e ị ề ệ 2013-2016 ỡ 35 2013- 2016 C 30 31 q â 30 DNPC 38 40 44 Số hiệu Tên bảng bảng Trang q 2.17 2.18 l 2.19 3.1 C 2020 ỉ D ế ế l 46 : 47 Công ty 49 2017 – 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình ổ 2.1 D C 25 2.1 l 2.2 C ỉ l 33 2.3 C ỉ l 33 2.4 l 2.5 2.6 l Trang CBC C Bể q â q e e ỷ ọ 32 35 ề 36 e ề 42 MỞ ĐẦU T nh cấp thiết c a ề tài ể nhanh bền vững cần ph i Hiện nay, doanh nghiệ h it ba yếu t tầng q ế n áp d ng công nghệ mới, phát triển kết c u h l i nâng cao ch ị ể ệ ệ ể t ần ph i xây d ng chiế l s l l c nhằ l ng ngu n nhân l c.Ngu n nhân l c m c phát triển ngu n nhân ng tinh ch l ện ngành kinh tế trọ ng ểm có ởng hết s c m nh mẽ ến s phát triển c a thành phần kinh tế khác 2020 ệ ỉ C ẩ ệ ph i t ệ q ị ị ệ ặc thù, doanh nghiệ i với ngành công nghiệ ặt m c tiêu chiế l ệ (DNPC) - d ó 100% ữ â ệ ệ D q ữ ầ (EVN) làm ể ề ổ ế- ã l ệ l ệ l ầ ẵ ệ ó ó â ệ ẵ C ệ C ò ể ể D ệ l ổ ệ l l q (EVNCPC) ữ , ù c ện ể phát triển bền vững ó Công ty TNHH MTV mề ; i mặt với thách th c c a kinh tế, với ặ yêu cầ 2016 - ề â l ế ệ ị Ngồi ra, ị ặ ữ C ó ệ ệ ệ ị ... l ẵng â l Công ty TNHH q ằ ện l ế ệ â - q ể â l Công ty TNHH Câu hỏi nghiên c u l l - V ệ ị ện l ể ế l ện l ? ù Công ty TNHH MTV ể â l q ện ế nào? ể â ẵng nhằm â C â l Công ty TNHH MTV l â l... s n xu t k thu t t ện Các nhân t có ngu n nhân l c công ặ ểm s n xu t - k thu t ởng ch yế ện: Các nhân t thu â l gi i pháp phát triển ngu n nhân l c t i Công ty TNHH MTV 2020 C ến phát triển ững... ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 GI I THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV IỆN LỰC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Đặc iểm công tác tổ ch c c a Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng a C ệ l ệ ổ C ệ l â ổ e q ị ế- ã l
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng, Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay