Phát triển nguồn nhân lực tại công ty bảo minh đắk nông

111 50 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:37

IH NG I H C KINH T BÙI HOA THÁM PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY B O MINH N TR KINH DOANH LU Ðà N ng - K NÔNG IH TR NG I H C KINH T BÙI HOA THÁM PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY B O MINH LU K NÔNG N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.01.02 ng d n khoa h c: GS.TS NGUY Ðà N ng M CL C M U 1 Tính c p thi t c a tài M c tiêu nghiên c u 3 it ng, p h m v i ph ng pháp nghiên c u C u trúc c a lu n v n óng góp c a tài T ng quan tài li u nghiên c u CH NG C S LÝ LU N V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1 KHÁI NI M V NGU N NHÂN L C VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1.1 M t s khái ni m v ngu n nhân l c 1.1.2 Vai trò c a ngu n nhân l c phát tri n ngu n nhân l c 15 1.2 N I D U N G PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P 17 1.2.1 Phát tri n n ng l c ng 1.2.2 T o l p môi tr 1.2.3 T o 1.3 NHÂN T i l ao ng h tr phát tri n ngu n nhân l c 24 n g l c l m v i c ch o n g NH H ng 18 NG i la o ng 26 N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 32 1.3.1 Nhóm nhân t bên 32 1.3.2 Nhóm nhân t bên 35 K T LU N C H NG 38 CH NG PHÂN TÍCH TH C TR NG CÔNG TÁC ÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY B O MINH K NÔNG 39 2.1 T NG QUAN V T NG CÔNG TY C C ÔNG TY B O M I NH P H N B O M I NH VÀ K NÔNG 39 2.1.1 T ng công ty c ph n B o Minh 39 2.1.2 Công ty B o Minh k Nông 40 c i m v ngu n l c c a Công ty B o Minh 2.1.3 k Nông 46 2.2 TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A CÔNG TY TH I GIAN QUA 50 2.2.1 Th c tr ng v phát tri n n ng l c ng 2.2.2 Th c tr ng v B o Minh ng l c m vi c c a ng ng 50 i l ao ng t i Công ty k Nông 54 2.2.3 Th c tr ng v vi c t o l p môi tr ty B o Minh 2.3 i l ao ng h tr phát tri n t i Công k Nông 58 ÁNH GIÁ CHUNG V TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A CÔNG TY B O MINH K NÔNG 65 2.3.1 Nh ng k t qu h n ch 65 2.3.2 Nguyên nhân c a h n ch phát tri n ngu n nhân l c 66 K T LU N C H CH NG 68 NG CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY B O MINH 3.1 C N C 3.1.1 K NÔNG 69 XÂY D NG GI I PHÁP 69 nh h ng phát tri n c a công ty 69 3.1.2 Yêu c u m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c 70 3.2 GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 71 3.2.1 Nâng cao n ng l c cho ng i la o ng t i công ty 71 3.2.2 Gi i pháp nâng cao ng l c thú c 3.2.3 Hoàn thi n n i dung t o l p môi tr K T LU N C H y t i công ty 77 ng h tr phát tri n 81 NG 85 K T LU N VÀ KI N NGH 87 TÀI LI U THAM KH O Q UY T NH G I AO TÀI LU N V N (b n sao) DANH M C CÁC B NG S hi u Tên b ng b ng 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 B c thang nhu c u c ng theo t ng lo i nhu c u c a lý thuy t Maslow ng c a Công ty B s v t ch t, k thu t c a công ty B ng kinh doanh c a công ty (2013- 2015) chuyên môn nghi p v NNL qua n m Trình c a cơng ty Các k n có c M ng t i Công ty ng k c c a nhân viên t i Công ty B Thu nh p c i cơng ty (ch tính ti ng) S 2.9 Các hình th ng sáng ki n c a nhân viên t - 2015 o c a công ty 2.10 2.12 k Nông K t qu ho t a công ty Cam k t ph c v o c ki n th c c n tr ng phát tri n c a công ty th i gian t i 28 47 2014 2015 2.8 2.11 Trang 48 49 50 52 53 56 59 60 62 63 72 DANH M C CÁC HÌNH S hi u Tên hình hình Trang 1.1 Mơ hình KSA 18 1.2 Tháp nhu c u c p b c Maslow 27 2.1 3.1 u t ch c c a B Quy trình phê t sáng ki n k Nông 42 84 M Tính c p thi t c U tài B o hi m Vi t Nam m t ngành r t non tr so v i th gi theo k p doanh nghi p b o hi m qu c t hi c không ph i v i doanh nghi p b o ud c bi t v nh p kinh t qu c t , Vi t N ng h i c gia nh p WTO, v tranh l i tr nên gây g nh c nh i không ph n thách th c cho doanh nghi p b o hi m Vi t Nam T ng công ty c ph n B o Minh m t nh ng doanh nghi p b o hi m phi nhân th t i Vi t Nam Sau nh th ph ng B u nh v th c a ng b o hi m Vi t N c bi t B o Minh có vai trò r t quan tr ng ngành kinh doanh b o hi m, Chính ph Vi t Nam nh ng T ng B o Minh s tr thành m t o Hi m Vi t Nam, o ngành b o hi m phi nhân th Vi t Nam Nh n th c v nhu c u, tác d ng c a b o hi m ngày m t nâng cao thông qua công tác tuyên truy n c a ngành b o hi m, nh n th c c a nh ng khách hàng ti u d n t i quy t nh tham gia b o hi m ngày m th Sau 12 thành kinh xã phát Nông ngày tinh nhu nhu cá nhân an tồn tài quan tâm, phi nhân xã Gia Nơng Chính có th mua bàn t tranh bàn nói riêng phi nhân phép cá nhân 29 doanh Tài Chính có nhu Nơng nói chung khu v c t 15 nâng cao, ngồi dành có tồn xã Gia ngày gay ng v ng phát tri n hoàn c nghi p c n ph i bi t phát huy m i ngu n l c c a Cùng v i v v t ch t, khoa h c k thu t phát tri n ngu n nhân l c ngu n l c quan tr ng nh t, quý giá nh t c a m i doanh nghi p b v t ch t v n tài Các y u t v t ch i làm ch v n t b , nguyên v t li u, tài s tr nên vơ d ng n u khơng có bàn tay trí tu c a ng vào Thành cơng c a doanh nghi p không th tách r i y u t i Hi công ngh phát tri n doanh nghi p hay t ch ngu n nhân l u tr ng vào m c tiêu phát tri n , Phát tri n ngu n nhân l c m t vi c làm h t s c c n thi t m i ... TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY B O MINH K NÔNG 39 2.1 T NG QUAN V T NG CÔNG TY C C ÔNG TY B O M I NH P H N B O M I NH VÀ K NÔNG 39 2.1.1 T ng công ty c ph n B o Minh ... n B o Minh 39 2.1.2 Công ty B o Minh k Nông 40 c i m v ngu n l c c a Công ty B o Minh 2.1.3 k Nông 46 2.2 TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A CÔNG TY TH I GIAN QUA ... a Công ty B s v t ch t, k thu t c a công ty B ng kinh doanh c a công ty (2013- 2015) chuyên môn nghi p v NNL qua n m Trình c a cơng ty Các k n có c M ng t i Công ty ng k c c a nhân viên t i Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty bảo minh đắk nông, Phát triển nguồn nhân lực tại công ty bảo minh đắk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay